SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE"

Transkript

1 SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014

2 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den 23. maj 2013 omkring..hvordan vi i fællesskab kan optimere anvendelsen af vores ressourcer på autismeområdet med henblik på større sammenhæng..., blev der i juni 2013 nedsat en referencegruppe, som havde til opgave at fremkomme med ideer til at opfylde dette mål. Dette arbejde afsluttedes i juni Baggrunden for chefmøde beslutningen skal findes i strategiplanen for Børn & Unge, hvor sammenhængskraft er et af tre særlige indsatsområder på børn og ungeområdet. Sammenhængskraften skal vise sig som et vi - på tværs af politikområder, og som en fælles og koordineret tænkning om anvendelsen af Børn & Unges samlede resurser. Børn og forældre, samarbejdspartnere og interessenter udenfor den kommunale verden, skal opleve, at Børn & Unge samarbejder for at levere en koordineret, sammenhængende og relevant indsats. Anbefalinger Følgende notat er resultatet af referencegruppens arbejde, hvor der i hovedtræk anbefales, at der oprettes et forum på tværs af de fagsektorer der arbejder indenfor autismeområdet i Viborg Kommune og sammen med forældre gennem deres repræsentation i Landsforeningen for Autisme. Det anbefales, at forummet nedsætter et aktivudvalg, der har til opgave at planlægge, udvikle og afvikle kurser og andre aktiviteter for både forældre og fagpersonale. Endelig forslås oprettelsen af et læringscenter for autisme der skal dække hele området 0-18 år. Med denne anbefaling ønsker vi også at understøtte tænkning og visioner omkring lokale løsninger, at børn og unge så vidt muligt forbliver en del af det lokale fællesskab (almen børnehave og distriktsskole), altså at styrke den udvikling der er i gangsat gennem Viborg Kommunes Børne- og ungdomspolitik, Lys i Øjnene, i forhold til størst mulig inklusion og enkelt integration af børn/elever, også med autismespekter forstyrrelser.

3 Forum vedr. Børn og Unge med autismespektervanskeligheder i Viborg Kommune Formål Forum vedr. børn og unge med autismespektervanskeligheder i Viborg Kommune har til formål at: sikre sammenhængskraft i Viborg kommune for børn og unge med autismespekter vanskeligheder sikre en sammenhængende og koordineret pædagogisk indsats i Viborg Kommune for børn og unge ned autismespekter vanskeligheder udvikle, og gennemføre aktiviteter med fokus på pædagogisk praksis vedrørende udvikling af livsfærdigheder for børn, unge med autismespekter vanskeligheder. fremkomme med forslag til udvikling af området i Viborg Kommune. Målgruppen for forummets aktiviteter er fagpersoner, pårørende og andre relevante personer omkring barnet med autisme. Forummets formål kan for eksempel realiseres ved udvikling og gennemførelse af kursusvirksomhed, afholdelse af konferencer, temadage og studierejser. Forummets sammensætning I forummet er repræsenteret alle Viborg Kommunes Børn og Unge faglige autisme institutioner samt Landsforeningen autismes lokalkreds og Børne og Ungdomsforvaltningen. Forummet agerer via en bestyrelse og en aktivgruppe. Bestyrelsen Bestyrelsen består af lederen af de autismefaglige institutioner og lederen af den lokale brugerorganisation, samt ledelsesrepræsentanter fra Børne og Ungdomsforvaltningen, herunder minimum en chef. Desuden er Aktivgruppen associerede medlemmer af bestyrelsen. Der afholdes (minimum) et bestyrelsesmødemøde om året, hvor der dels gøres status på Forrummets aktiviteter og der dels udpeges nye aktiviteter. Aktuelt består bestyrelsen af: Chef for Familie og Råd (Mette Andreassen) Leder af handicapteamet i Familieafdelingen (Mikkel Hastrup/Gitte Vesterskov Johansen) Leder af Dagbehandlingen (Rikke Halling Mørch) Leder af Rødehus (Trine Würtz Hansen) Leder af PPR (Rikke Fromberg Beha) Leder af Skovhuset (autismeafdeling i daginstitutionen Stokrosevej) (Lone Holm Jensen) Leder af Rosenvængets Skole (Anne Borup Svendsen) Leder af Vestervang Skole (Poul Christensen) Formanden for Landsforeningen Autismes lokalkreds Limfjord (Lokalkredsen for Viborg) (Maj-Britt Sørensen) Chefkonsulent skoleafdelingen (Jeanette Enevoldsen) Specialpædagogisk konsulent Dagtilbud (Michael Olsen) (sekretær)

4 Aktivgruppen Aktivgruppen repræsenterer autisme-faglige miljøer og den lokale brugerorganisation. Det forudsættes at Aktivgruppens medlemmer hver især repræsenterer ledelseserfaring og autismefaglig viden. Det forudsættes, at lokalkredsens repræsentant er bosiddende i Viborg Kommune. 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Skovhuset/ (Lone Holm Jensen) 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Vestervang Skole (Hans Nyholm) 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Rosenvængets Skole (Niels Lund) 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Rødehus (Bettina Bollerup Poulsen) 1 medlem udpeges af Landsforeningen Autismes lokalkreds Limfjord (Lokalkredsen for Viborg) (Flemming Bastrup) 1 medlem udpeges af ledelsen i PPR Viborg (Jan Rahbek) 1 medlem udpeges af ledelsen for Dagbehandlingen (Tinne Quistorff Clausen) Aktivgruppen konstituerer sig på første møde med formand og næstformand evt. sekretær. Formand og næstformand er ansvarlig for, at møderne afvikles og at der som minimum afholdes et møde i kvartalet. Aktivgruppens arbejde Aktivgruppe arbejde er at sikre iværksættelse af de udpegede aktiviteter fra bestyrelsen og forvaltningen.

5 Anbefalede aktiviteter for Aktivgruppen under Forummet vedr. Børn og Unge med autismespektervanskeligheder i Viborg Kommune for skoleåret A. Kurser rettet mod forældre, og familier : Early Bird kursus for alle forældre til børn med autismespekter vanskeligheder i førskolealderen. (ansvarlig for afviklingen er specialbørnehaven Skovhuset/Daginstitutionen på Stokrosevej. Kurset bliver allerede udbudt, men har hidtil ikke været obligatorisk for optag i Skovhuset 1 årligt kursus af 3 til 5 gange for forældre til børn i A klasserne på Rosenvængets Skole (ansvarlig for afviklingen er Rosenvængets Skole i samarbejde med PPR). Har været udbudt de seneste to år. 1 årlig kursus af 3 til 5 gange for forældre til børn i A klasserne på Vestervangs Skole (ansvarlig for afviklingen er Vestervangs Skole i samarbejde med PPR). Har været udbudt to gange, dog ikke i skoleåret 2013/ årlig kursus af 3 til 5 gange for forældre til enkeltintegrerede børn med autismespektervanskeligheder i Viborg Kommune (ansvarlig for afviklingen er PPR i samarbejde med lokalkredsen). Har været udbudt to gange i nuværende kommune struktur - senest i årlig kursus for søskende til børn med autismespektervanskeligheder (ansvarlig er Dagbehandlingen i samarbejde med PPR, lokalkredsen og de øvrige autismefaglige miljøer i Viborg Kommune). Har ikke tidligere været udbudt i kommunalt regi. 1 årlig kursus for søskende til børn med autismespektervanskeligheder (ansvarlig Dagbehandlingen i samarbejde med PPR, lokalkredsen og de øvrige autismefaglige miljøer i Viborg Kommune) Har ikke tidligere været udbudt i kommunalt regi. At udruste de personer der omgås vores børn med den mest basale viden om autisme, vil have en enorm indflydelse på barnets evne til at opnå et produktivt, selvstændigt liv som voksen. Citat fra Ten Things Every Child With Autism Wishes You Knew af Ellen Notbohm. a) B. Kurser rettet mod fagpersoner der har børn og unge med autismespekter vanskeligheder som hovedbeskæftigelse : Aktivgruppen skal inden for det første år prøve at beskrive, hvilke kursusaktiviteter der med fordel kan afvikles i et fællesskab mellem de autismefaglige miljøer. Både kurser, der kan afvikles af egne medarbejdere, og kurser der kræver ekstern oplægsholder. Som eksempler kan nævnes : Basiskursus/introduktionskursus for nyansatte, (Det vil være hensigtsmæssigt, at nyt personale fremover får samme uddannelse, uanset hvor de er placeret i det kommunale tilbud, inkl. aflastning, da det vil medvirke til at skabe sammenhæng. Aktivgruppen må gerne tage initiativer på området i respektfuldt samspil med de respektive ledere. C. Kurser rettet mod fagpersoner, der har børn og unge med autismespekter vanskeligheder som en del af deres beskæftigelse. Aktivitetsgruppen skal sørge for 1 årligt kursus for kommunens sagsbehandlere af ca. 2-3 timers varighed efter behov. 1 til 2 kurser årligt for flere grupper af fagpersoner der har børn og unge med autismespekter vanskeligheder som en del af deres beskæftigelse (Eksempelvis plejefamilier, barnepigeordninger, støtte personer m.v.) (Varighed ca. en eftermiddag)

6 Udvikle et grundkursus koncept for lærere/pædagoger der underviser børn med autismespektervanskeligheder i folkeskolen Udvikle et grundkursus koncept for pædagoger der har børn med autismespektervanskeligheder integreret i den almene børnehave Anbefalinger vedr. læringscentre for autisme Det anbefales at der etableres et læringscenter for autisme der dækker hele 0-18 års området. Dette læringscenter skal indgå i den tværfaglige model og yde pædagogisk viden og støtte til personale, hvor børn er enkelt inkluderede med autismespektervanskeligheder i henholdsvis dagtilbud og skoler. Personale fra Skovhuset, Vestervang Skole og Rosenvængets Skole udgør basen i læringscentret. Økonomi: Det anbefales, at læringscenter for autisme ligestilles med læringscentrene for Specifikke indlæringsvanskeligheder og Læringscenter for Socioemotionelle vanskeligheder, men der skal dog tages højde for, at læringscentret også omfatter børn i alderen 0-6 år. Øvrige vilkår er beskrevet i håndbog for Læringscentre: (https://intranet.viborg.dk/~/media/kommune/borger/boern%20unge%20og%20familie/skoler/ny%20stru ktur%20specialundervisning/filer/haandbog%20laeringscentre%20%20oktober% pdf Overslag over økonomi A. Kurser rettet mod forældre og familier : Early Bird kursus for alle forældre til børn med autismespekter vanskeligheder i førskolealderen. For Early Bird kurset er der aftalt en pris pr. barn, der udgør pr. barn, afhængigt af hvor mange forældre der deltager. Kurset bevilges via familieafdelingen. Der forventes ikke umiddelbart et større udgiftsniveau end hidtil for Viborg Kommune. For øvrige kommuner vil der være en udgift til Early Bird ved visitering til Skovhuset. Vedr. kursus for forældre til børn i A klasserne på Rosenvængets Skole, A klasserne på Vestervangs Skole og forældre til enkeltintegrerede børn med autismespektervanskeligheder i Viborg Kommune forventes at være udgiftsneutral, idet ressourcen tages ud af PPR betjeningen af de enkelte tilbud. Vedr. kursus for søskende til børn med autismespektervanskeligheder (Har ikke tidligere været udbudt i kommunalt regi) vil der være en udgift. Hidtil har sådanne kurser været bevilget via sagsbehandler i familieafdelingen. B. Kurser rettet mod fagpersoner I skoleåret 2014/2015 vil det være udgiftsneutral, idet man i første omgang skal udvikle et koncept herfor. Udgiften vil i øvrigt i væsentlig grad skulle ske indenfor den enkelte institutions kursusmidler. C. Etablering af læringscenter for autisme der dækker hele 0-18 års området Etablering af et læringscenter for autisme der dækker hele 0-18 års området vil i lighed med etablering af de øvrige læringscentre kræve et øget udgiftsniveau. For skoleafdelingen vil det kræve et udgiftsniveau på størrelse med udgiften til læringscenter for specifikke/generelle elever eller på størrelse med læringscenter for SE. Der vil også være en øget udgift for dagtilbudsafdelingen.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 6. januar 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Claus Clausen, Eva Pinnerup, Mads Panny,

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Dato September 2013 Dok.nr. 73460-13 Sagsnr. 13/8191 Ref. LORA/LCOR/OLH O Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Indhold 1. Indledning, baggrund og rammer

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere