BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik"

Transkript

1 BELYSNINGSPLAN DEL 1 Overordnede målsætninger Kommunens politik 2013

2 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i hele kommunen. Aalborg Kommune har formuleret en bæredygtighedsstrategi for år hvor der er fastlagt målsætninger for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune. I strategien er det fastlagt at der skal ske en reduktion af CO2 udslippet med 33 % i årene Efter 2012 er målet for CO2 reduktionen i Aalborg at kommunen skal reducere mere end de nationale mål. Derudover er der i Klimastrategi Forebyggelse under Energibesparelser formuleret mål for energiforbruget fra gadelyset. Energiforbruget fra gadelyset skal i gennemsnit reduceres med min. 2 % årligt indtil 2020 og med 35 % i Vejbelysning er en af kommunens store forbrugere af energi. I 2012 var elforbruget til belysning på knap 15 mio. kwh. Første del Målsætninger og politik omhandler kommunens overordnede målsætninger og politik på vejbelysningsområdet. Her fastlægges de ydre rammer for fremtidens vejbelysning i kommunen. Anden del Teknik er målrettet de daglige brugere med konkrete løsninger, beskrivelse af løsninger som umiddelbart kan anvendes i kommunen. Herunder beskrivelse af de materialer som kommunen anvender, således at der kan blive sammenhæng i mellem anlægsprojekterne og den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæggene. Tredje del Handlingsplan er planen for de kommende 5 års renovering af eksisterende vejbelysningsanlæg. Af denne fremgår renoveringsomfang og de mere konkrete renoveringsprojekter for det kommende år. Teknik afsnittet bør revurderes og opdateres med jævne mellemrum, som udgangspunkt hvert 5. år, og eventuelle nye produkter og nye teknologier som f.eks. LED belysning indarbejdes. Afsnittet Handlingsplan opdateres en gang om året i forbindelse med planlægningen af næste års budget. Som en naturlig følge af ovenstående målsætninger er vejbelysningsområdet også et område hvor forvaltningen/ kommunen vil fokusere på øget energibesparelse og dermed reduktion af energiforbrug og CO2 udledning. Energibesparelser på vejbelysningsområdet kan blandt andet tilvejebringes ved at anvende nyeste teknologi på området, anvendelse af de mest energivenlige lyskilder, anvendelse af effektive armaturer, anvendelse af LED belysning og øget styring og overvågning af belysningen. Ved investering i ny teknologi vil der således kunne opnås en væsentlig besparelse på den normale drift, når investeringen er tilbagebetalt. Ikke kun på energi men også på almindelig drift på grund af mindre vedligehold og længere periode mellem udskiftninger af lyskilder. Aalborg Kommune råder over sin egen driftsorganisation til drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i Kommunen, AK Belysning, så ekspertise på området er til stede internt i egen organisation. For at styre udviklingen af vejbelysningen i kommunen, så den udvikles indenfor ovenstående målsætninger, har kommunen udarbejdet denne belysningsplan. Belysningsplanen omhandler både den fremtidige vejbelysning og den daglige drift af de eksisterende vejbelysningsanlæg i kommunen, og skal således fremover fungere som manual og være retningsgivende for fremtidige anlæg og renoveringer. 2 3

3 BELYSNINGSPLAN DEL 1 Overordnede målsætninger Kommunens politik 4 5

4 INDHOLD 1 BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED BELYSNINGSPLANEN 1 Baggrund for og formål med 7 belysningsplanen 1.1 Historie Motivering Formål 8 2 Eksisterende forhold Beskrivelse af eksisterende forhold Vurdering af eksisterende forhold 11 3 Målsætninger Overordnet målsætning for at forbedre belysningen i kommunen Ønsker til fremtidens belysning Fremtidig drift og vedligeholdelse 13 4 Generelle retningslinier Vejbelysningsregler Lovpligtige regler Udskiftningskrav - ECO Designdirektiv Julebelysning Andre tilslutningsforhold Historie Aalborg Kommune er efter kommunesammen- lægningen i 2007 en kommune på 1144 km2 og har rundet indbyggere. I forbindelse med sammenlægningen med de tidligere kommuner Nibe, Sejlflod og Hals råder Aalborg Kommune nu over 1927 km offentlig vej og herforuden 222 km stier i eget tracé. Kommunen består af landsdelscenter Aalborg/ Nørresundby, 5 hovedbyer Svenstrup, Nibe, Hals, Storvorde og Vodskov. Derudover service-, forstads- og boligbyer samt landsbyer. Kommuneplan-Bypolitisk strategi Kommuneplan-Bypolitisk strategi Aalborg Kommune råder over ca belysningsarmaturer, som indgår i kommunens drift og vedligeholdelse. Drift og vedligehold af vejbelysningen i de tidligere kommuner har været uensartet og der er et behov for at ensarte politikken på området, således at borgerne uanset tidligere tilhørsforhold oplever samme ensartede serviceniveau på vejbelysningsområdet. 1.2 Motivering En del af vejbelysningsanlæggene i kommunen er af ældre dato og står overfor en renovering eller udskiftning. Mange armaturer er monteret i perioden fra og er derfor meget nedslidte. Belysningsanlæg i de forskellige områder af kommunen har tidligere været vedligeholdt med varierende økonomiske ressourcer og kvalitets-standard. Som følge heraf bærer anlæggene fortsat præg af en forskelligartet vedligeholdelses-standard og almen tilstand. EU har i 2009 vedtaget ECO-design direktivet EU Direktiv 2009/125/EF, som omhandler krav til produkters forbrug af energi, og som blandt andet betyder udfasning af visse typer lyskilder. Flere typer lysstofrør og kviksølvlyskilder udfases fra år Disse lyskilder er meget udbredt i Aalborg Kommune, hvor ca af de eksisterende belysningsarmaturer er med kviksølvlyskilder, og ca armaturer er med lysstofrør. Med et elforbrug på knap 15 mio. kwh om året er vejbelysning en af kommunens største elforbrug-ere og udgør dermed et stort potentiale for energibesparende foranstaltninger. Der sker i disse år en hastig udvikling i LED teknologi til belysningsformål, og der er ved anvendelse af denne nyeste teknologi store muligheder for energibesparelser ved udskiftning af ældre lyskilder og armaturer. 6 7

5 2 EKSISTERENDE FORHOLD 1.3 Formål Aalborg Kommunes aktive indsats for miljøet skal integreres ved fremtidige valg af belysningsanlæg, så der tages højde for miljøbelastninger både ved opsætning, drift og vedligehold. Dette skal ske som led i Aalborg Kommunes Bæredygtigheds-strategi, som formuleret i Klimastrategi Dette skal derfor indgå i overvejelserne ved etablering af nye anlæg omkring materialevalg, energiforbrug, levetid og miljørigtig bortskaffelse efter brug. Formålet med belysningsplanen er at fastlægge de fremtidige overordnede retningslinier for belysningen på kommunale veje, stier og pladser i kommunen, samt for udstykninger som senere overdrages til grundejerne som private fællesveje. Belysningsplanen beskriver kommunens holdning-er og målsætninger til den fremtidige vejbelysning, og skal fastlægge en sammen-hængende vejbelysning i kommunen. Planen skal primært bruges af Teknik- og Miljøforvaltningen og dennes rådgivere. Herunder skal planen anvendes som et dagligt praktisk værktøj for de af kommunens ansatte som til daglig arbejder med vejbelysning, herunder drift og vedligeholdelse. Belysningsplanen fastlægger de overordnede retningslinier for belysningen af trafikveje, lokal-veje, boligområder, stier, torve og pladser. Det gælder både omfang af belysningen, samt valg af belysningsløsning, valg af master, armaturer og lyskilder for de forskellige kategorier af veje. Mange ældre belysningsanlæg er ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i denne belysningsplan. Disse anlæg vil på sigt blive udskiftet eller renoveret i henhold til belysningsplanens retningslinjer. Planlægningen vil ske ud fra en samlet helhedsbetragtning. Den fremtidige belysning vil blive udformet under hensyntagen til både æstetik, funktionalitet og driftsog energioptimering samt økonomi. De nye belysningsanlæg skal medvirke til at højne trafiksikkerhed, øge tryghedsfølelse og komforten hos borgerne, reducere omkostningerne til drift og vedligeholdelse, reducere energiforbruget og CO2 udledningen og samtidig skal belysningen med-virke til at forskønne byrummet. 2.1 Beskrivelse af eksisterende forhold En del af den eksisterende belysning i Aalborg Kommune er generelt gammel, nedslidt og meget uens med mange typer af armaturer og master, med deraf følgende store driftsudgifter. Mange armaturer har en alder så de er udgået af produktsortiment hos leverandøren, og det er derfor vanskeligt at skaffe reservedele. Belysningen bærer præg af at den nødvendige vedligeholdelse mange steder er holdt på et minimum gennem årene, og at der ikke er udført systematisk udskiftning af gamle anlæg. Belysningen er i oplandet domineret af lysrørs-belysning og ældre vej- og parkarmaturer forsynet med kviksølvlyskilder. Der er i dag ca gamle træmaster i anlægget og ca. 500 gittermaster med luftledningsanlæg, der bør renoveres. Disse anlægstyper er specielt udbredt i oplandet Derudover er en række bygader i Aalborg og Nørresundby centrum forsynet med bardun-ophængte luftledningsanlæg med gamle lysrørsarmaturer. Efterfølgende er beskrevet gamle anlæg på konkrete vejstrækninger, dels renoverede anlæg og eksempler på anlæg der bør renoveres. I Frejlev er Lange Müllers Vej, Leharparken og Lannarparken alle renoveret efter samme koncept. De gamle anlæg med kviksølvsarmaturer og lysrørsanlæg er nu fornyet med nye rørmaster og Fokus Nyx330 armatur med 70 W metalhalogen lyskilde, hvilket giver et helt nyt gadebillede både dag og nat. Der er ved renoveringen opnået en energibesparelse på 50 % Villavej i Frejlev med nyt Fokus Nyx330 armatur Villavej i Frejlev med gammelt lysrørsarmatur 8 9

6 Efterfølgende er vist to anlæg med træmaster. Begge anlæg er typiske eksempler på anlæg som skal renoveres komplet med nye master og armaturer. Anlægget i Uggerhalne er blevet renoveret med nye rørmaster og med Philips Mini Iridium LED armaturer. Der er anvendt 43 W armaturer på de større lokalveje og 29 W armaturer på de tilstødende villaveje. Ved renoveringen er opnået en energibesparelse på godt 50 %. Andre steder i kommunen er det gamle gittermast anlæg som skal renoveres og udskiftes med nye anlæg. 2.2 Villavej i Nibe med gammel parklygte med kviksølvlyskilde Jens Kalstrupsvej med gammelt vejbelysningsarmatur med kviksølvlyskilde Området omkring Jakob Skomagervej er blevet renoveret ved udskiftning af nedslidte TLU 65 W lysrørsarmaturer til Louis Poulsen ICON MINI OPAL med 57 W kompaktlysrør. Samtidig har det været muligt at fjerne hver anden mast, da de nye armaturer er mere energieffektive. Også her er der opnået energibesparelse på 50 %. Eksempel på træmastanlæg i Svenstrup Vurdering af eksisterende forhold Mange af de eksisterende anlæg er etableret i perioden fra før de nu gældende vejbelysningsregler trådte i kraft i Disse anlæg lever typisk ikke op til de krav der stilles i dag, hvor der er større krav til belysningsniveau og regelmæssighed. Dette gælder især for trafikveje, signalregulerede kryds og i rundkørsler. Mange af de gamle armaturer er teknologisk forældede pga. deres manglende lystekniske egenskaber og anvendelse af gamle lyskildetyper. Mange armaturer er udgået af produktion, og det kan være vanskeligt at skaffe reservedele, hvorfor det ofte er nødvendigt at skifte hele armaturer. Det giver et uens billede af et belysningsanlæg, når det efterhånden består af flere forskellige armaturtyper på samme vejstrækning. Der er således et stort behov for renoveringer af anlæg i Aalborg Kommune, hvilket er uddybet i afsnit 3 Handlingsplan. Eksempel på træmastanlæg i Uggerhalne før renovering De nyeste anlæg er alle udført med moderne effektive armaturer med gode lystekniske egenskaber og forsynet med energieffektive lyskilder. Styring af eksisterende anlæg udføres med forskellige tændingssystemer som fotocelle, tænd-sluk ur og AMPLight lysstyringssystem, der er et centralt styret system som automatisk tænder og slukker gadebelysningen efter dagslyset. AMPLight systemet skal fortsat udbygges til de anlæg hvor det ikke findes i dag, hvilket vil give større ensartethed i tænd/sluk tider. Det vil samtidig give væsentlige energibesparelser, da det er muligt at styre og overvåge anlæggenes optimale tænd og sluk tidspunkter. Dette er uddybet i del 2 Teknik. Alle vejbelysningsanlæggene er forsynet med elmålere til registrering af elforbruget. Østervangsvej i Nibe efter renovering med Mini Iridium armatur med LED 10 Billede fra Jakob Skomagervej efter renovering Eksempel på renoveret anlæg, Grindstedvej i Uggerhalne 11

7 3 MÅLSÆTNINGER Overordnet målsætning for at forbedre belysningen i kommunen Aalborg Kommunes målsætning er, at byrummet skal have en høj fysisk kvalitet, herunder at belysningen på veje, stier og pladser skal være af høj æstetisk, funktionel og materialemæssig kvalitet. Kvalitetsbelysning skal desuden etableres med fokus på tilpasning til det enkelte områdes karakter, funktion og behov. Gennem valg af belysningsmateriel, lyskilder og ved gennem-tænkte planer for drift og vedligehold optimeres både anlægs- og driftsøkonomi. Fremtidige anlæg opbygges efter anvisningerne i afsnit 2 Teknik. Dette gælder både anlæg udført af kommunen og anlæg udført af 3. mand, som efterfølgende overdrages til kommunen. De overordnede målsætninger for belysningen foranstaltes ved: at belyse veje, stier og pladser korrekt i henhold til vejbelysningsreglerne, at stier, pladser og øvrige områder med gående og cyklende færdsel belyses, så man kan orientere sig og få overblik over området, at belysningsanlæg udformes ved anvendelse af de nyeste teknologier med maksimalt lysudbytte og minimalt energi-forbrug, at belysningsmateriel er modstands-dygtigt, driftsøkonomisk og driftssikkert, at belysningsanlæg er æstetisk tilpasset omgivelserne både i lys og mørke, og ved at tilføje særlige belysningselementer på udvalgte steder for at skabe stemning og fremhæve særlige karakteristika i vejrummet, f.eks. belysning af bygninger, særlige områder som havnefronten, skulpturer, springvand og lignende. Den fremtidige belysning i Aalborg Kommune skal overordnet: højne trafiksikkerheden øge tryghedsfølelse og komfort for borgerne i døgnets mørke timer reducere omkostningerne til drift og vedligeholdelse reducere energiforbrug og CO2 udledning forskønne omgivelserne og byrummet og give større borgertilfredshed Disse overordnede målsætninger opnås ved: Overholdelse af vejregler Nye vejbelysningsanlæg og anlæg der total renoveres skal bygges efter vejbelysnings-reglerne, således at alle vejbelysningsanlæg i kommunen på sigt kommer til at leve op til kravene i vejbelysningsreglerne. Vejbelysningsanlæg der renoveres ved udskiftning af armaturer alene, vil ikke i alle tilfælde kunne overholde vejbelysningsreglerne, men ombygningerne skal som minimum opretholde samme belysningsniveau som det eksisterende anlæg. Omfang af kommunens belysning Den kommunale vejbelysning omfatter som udgangspunkt kun kommunale veje i bymæssig bebyggelse og enkelte anlæg i åbent land, f.eks. kryds og rundkørsler. Belysning på private fællesveje, stier og arealer, boligforeninger og lignende Belysning på private arealer er normalt ikke et kommunalt anliggende, og disse anlæg kan således normalt ikke tilsluttes kommunens vejbelysningsanlæg. 3.2 Ønsker til fremtidens belysning Særlige områder - Byrum- torve og pladser æstetik og forskønnelse Det er Aalborg Kommunes politik at der skal skabes særlig belysning i prioriterede områder, på udvalgte pladser og i særlige byrum. F.eks. er Havnefronten i Aalborg et prioriteret område med særlige belysningsløsninger. Dette ønskes for at understrege stedets karakter og give det værdi for borgerne også i døgnets mørke timer. Belysningen på disse steder kræver en individuel planlægning af de enkelte anlæg, som skal være afpasset efter omgivelserne. Dette er ikke indeholdt i de generelle beskrivelser i belysningsplanen, men skal tilrettelægges i hen-hold til den overordnede målsætning i forbindelse med det enkelte projekt. Der skal i videst muligt omfang vælges materialer som indgår i belysningsplanens teknikafsnit, og afvigelse herfra kræver væsentlige argumenter og stor hensyntagen til fremtidig drift og vedligeholdelse af anlæggene. Trafikveje Det er Aalborg Kommunes politik at belysning på trafikveje skal udføres for at højne trafiksikker-heden, og at den skal udføres med de mest energieffektive løsninger, både hvad angår armaturer og lyskilder. Belysningen projekteres og etableres i henhold til vejreglernes trafik og belysningsklasser og i henhold til belysningsplanens retningslinjer og principielle løsninger. Lokalveje/ boligveje Det er Aalborg Kommunes politik at belysning på lokal- og boligveje skal øge tryghedsfølelsen og komforten for borgerne i døgnets mørke timer. En god belysning skal medvirke til at skabe tryghed og overblik over stedet man bevæger sig igennem, og dermed gøre det nemmere at orientere sig. Belysningen projekteres og etableres i henhold til vejreglernes trafik og belysningsklasser og i henhold til belysningsplanens retningslinjer og principielle løsninger. 3.3 Fremtidig drift og vedligeholdelse Reduktion af omkostninger til drift og vedligeholdelse Aalborg Kommunes årlige driftsudgifter til elforbrug, vedligeholdelse og reparationer efter hærværk skal løbende optimeres. Belysningsanlæggene skal være lette at vedlige-holde, og en god strategi for drift og vedligehold skal sikre, at anlæggenes funktion og æstetiske fremtoning bibeholdes, da velholdte anlæg erfaringsmæssigt virker mindre indbydende til hærværk. Ved den fremtidige renovering af anlæg kan driftsomkostningerne reduceres ved valg af nye typer armaturer og lyskilder, som er mindre vedligeholdelseskrævende. Herunder skal brug af LED armaturer udbredes. Der skal ved valg af belysningsmateriel foretages en nøje vurdering af kvalitet, vedligeholdelse, levetid og generel modstandsdygtighed overfor klima og hærværk. Fremtidig udskiftningstakt For at opretholde værdien af belysningsanlæg-gene skal der ske en løbende renovering og udskiftning af master og armaturer. Nye armaturer har en forventet levetid på ca. 25 år, og det betyder at der for at opretholde værdien af kommunens anlæg skal udskiftes min. 1/25 del af alle armaturer hvert år fremover, svarende til ca armaturer pr. år. Master og anlæg i øvrigt forventes at have en levetid på ca. 40 år, hvorfor der skal forventes udskiftet 1/40 del af masterne pr. år for at fastholde funktion og værdi af anlægget. Dette svarer til ca master pr. år. Denne udskiftningstakt er ikke fulgt gennem tiden, hvorfor der nu er mange gamle master og armaturer i kommunens anlæg. Lyskilder serieudskiftes efter lyskildefabrikantens opgivne økonomiske levetid, som afhængigt af lyskildetypen varierer fra 3-5 år for standard lyskilder, 4-8. år for Long-Life lyskilder som anvendes mere og mere, og op til 12 år for LED lyskilder. Eftersyn og beredskab Det daglige vedligehold skal være på et niveau så den ønskede belysning opretholdes. Vedligeholdelsen tilrettelægges af Trafik og Veje og udføres for en stor del af anlægget af AK Belysning. Antallet af eftersyn på anlæggene er tilpasset servicetilstanden på de forskellige anlæg, således at nye anlæg ikke efterses så ofte som gamle anlæg, hvor udfald og fejl forekommer oftere. Der udføres i øjeblikket 4 årlige hovedeftersyn, kombineret med nødvendig serieudskiftning af lyskilder og reparation af fejl. Antallet af eftersyn forventes at blive reduceret og tilpasset i forbindelse med renovering af anlæggene. Der udføres elektriske eftersyn og udvidede eftersyn efter anbefalingerne fra Sikkerheds-styrelsen. Eftersyn sker områdevist i henhold til driftsplanen. Derudover opretholdes et beredskab til vare-tagelse af akutte opgaver, f.eks. påkørsel af master, hvor der kan være fare for trafikken eller personer. Styring og reduktion Belysningen tændes og slukkes efter dagslyset, således at anlæggene er tændt i den mørke tid. Det tilstræbes at brændetiden på vejbelysnings-anlæggene bliver så kort som mulig, samtidig med at den tjener til opretholdelse af person- og trafiksikkerheden. Aalborg Kommune vil i den kommende periode, specielt i forbindelse med renoveringen over de næste 5 år, vurdere og afprøve mulighederne for at indføre reduceret drift på udvalgte belysnings-anlæg, hvor det er ønskeligt og teknisk muligt. Reduceret drift sker ved reduktion af belysningen i den trafiksvage periode, og på fremtidige anlæg tilstræbes det udført ved at dæmpe armaturerne individuelt eller centralt. 13

8 4 GENERELLE RETNINGSLINIER 4.1 Vejbelysningsregler Den gældende lovgivning på vejbelysnings-området er beskrevet i cirkulære 152 af 12. oktober 1999 Cirkulære om vejbelysning. Vejreglerne for vejbelysning omfatter dels bindende regler, og dels vejledninger og kommentarer. Bindende regler er belysning af fodgængerfelter i bymæssig bebyggelse og belysning af signalregulerede kryds. Vejbelysningsreglerne beskriver belysning i bymæssige bebyggelser og i åbent land, hvor normalt kun kryds og rundkørsler belyses. Vejbelysningsreglerne specificerer ud fra vejtype og hastighed en belysningsklasse. Belysningsklassen indeholder specifikke lystekniske krav. Ved etablering af nye vejbelysningsanlæg og ved omfattende renoveringer af eksisterende anlæg skal vejbelysningsreglerne altid overholdes. Det betyder at der skal foretages en lysteknisk dimensionering af anlægget som en del af projekteringen. Med udgangspunkt i vejbelysningsreglerne arbejdes der med følgende principielle belysningsklasser: Trafikveje Område Trafikveje med høj hastighed (60-70 km/t) Trafikveje med middel eller lav hastighed (30-50 km/t) Signal regulerede kryds Større trafikvejskryds Rundkørsler Lokalveje i centrale byområder eller hvor der er tæt høj bebyggelse Lokalveje med lav eller spredt bebyggelse Boligområder Stier i et overordnet trafiksystem Centrale p-pladser Belysningsklasse L6 eller L7a L7a eller L7b LE4 eller LE5 E1 E2 Fra Vejreglerne Laveste tal er største krav Trafikveje skal fortrinsvis belyses af hensyn til den kørende trafik. Derfor stilles der særlige krav til belysning af kørebanen og store krav til regelmæssigheden. Belysningsklassen bestemmes ud fra hastighed, antal kørespor, eventuelle cyklister og fod-gængere på kørebanen. Trafikveje belyses i bymæssig bebyggelse og belyses i åbent land normalt kun i forbindelse med kryds eller rundkørsler Lokalveje Lokalveje skal fortrinsvis belyses af hensyn til personer som færdes på cykel eller til fods. Belysningen skal primært vise forhindringer, og der er ikke så store krav til niveau og regelmæssighed. Belysningsklassen bestemmes ud fra vejens karakter. Lokalveje belyses i bymæssig bebyggelse. Stier Stier belyses kun såfremt de indgår i et egentligt trafiksystem. Stier i åbent land belyses normalt ikke. Stitunneler belyses normalt til minimum samme niveau som stien. P-pladser Centrale p-pladser og pladser, hvor det af hensyn til sikkerhed eller tryghed og for at modvirke kriminalitet og hærværk, belyses efter individuelle vurderinger. Kryds Kryds på trafikveje belyses så det svarer til den bedst belyste vej i krydset. Ved signalregulerede kryds eller større kryds anvendes de særlige belysningsklasser LE4 og LE5. Kryds på lokalveje belyses til samme klasse som de tilstødende veje. Fodgængerfelter Fodgængerfelter skal belyses, enten af den normale vejbelysning eller af særskilt belysning. Hvor der etableres særskilt belysning gælder vejreglernes særlige belysningsklasser F1 og F2. Byporte og hastighedsdæmpende foranstaltninger Hvor der er indført hastighedsdæmpende foran-staltninger belyses disse efter reglerne for den pågældende vej, dog således at der er lys på de flader der vender mod billisten. 4.2 Lovpligtige regler Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder krav til den elektriske installation til vejbelysningsanlæg. Specielt afsnit 6B og afsnit 8 er interessante idet de omhandler krav til etablering af nye anlæg og krav til vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Nye anlæg skal opbygges med ekstra beskyttelse, hvilket i praksis betyder at anlæggene opbygges i isolationsklasse II også kaldet dobbelt isoleret. Såfremt dette ikke er muligt skal de opbygges med ekstrabeskyttelse i form af HPFI afbryder. Eksisterende anlæg kan bevares under forudsætning af, at de ikke renoveres eller ombygges. Ved renoveringer eller ombygninger skal de overholde samme krav som nye anlæg. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde er det tilladt at udskifte dele af anlæggene, f.eks. armaturer med samme type som den eksisterende uden at disse overholder de nye krav. Arbejdstilsynsregler og arbejdsmiljøregler som beskriver særlige arbejdsforhold, herunder om kørsel med liftvogn (2 mand), uddannelse i Vejen som Arbejdsplads, anvendelse af særlige personlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikkerhedssko og sikkerhedshjelm, skal til enhver tid overholdes. Bortskaffelse af demonteret materiel og lyskilder skal afleveres på kontrolleret losseplads /genbrugsplads og der skal være fuld dokumenta-tion for bortskaffelsen. 4.3 Udskiftningskrav ECO Designdirektiv EU har i 2009 vedtaget det såkaldte ECO Designdirektiv som skal sikre energivenlige lyskilder. I direktivet er beskrevet hvilke typer af lyskilder der i fremtiden ikke er tilladt at markedsføre indenfor EU. For vejbelysningen betyder det at visse typer af lysrør, alle kviksølv-lyskilder og visse typer af natrium lyskilder ikke vil kunne købes efter år Julebelysning Sikkerhedsstyrelsen har stillet nye krav angående julebelysning idet disse anlæg også er omfattet af kravet om ekstrabeskyttelse. Det betyder at man ikke umiddelbart kan tilslutte julebelysning til den eksisterende vejbelysningsinstallation som det har været praksis tidligere. Julebelysningen skal enten være udført i klasse II (dobbeltisoleret) eller installationen skal forsynes med HPFI afbryder, hvilket kan gøres ved at anvende en særlig masteindsats med indbygget HPFI afbryder. I centrum af Aalborg / Nørresundby er det City foreningerne mv., der etablerer julebelysningen på særskilte målere som midlertidige installationer. I oplandsbyerne er det typisk borgerforeninger, der opsætter og tilslutter julebelysningen, og Aalborg Kommune vil kun tillade, at der tilsluttes julebelysning i den kommunale vejbelysning under forudsætning af at gældende krav overholdes. 4.5 Andre tilslutningsforhold Eksempler på andre tilslutninger: Buslæskure og reklameskilte hører ikke under belysningsplanen og vedligeholdes ikke af AK Belysning. AFA JCDecaux reklameskilte som er opstillet i kommunen ejes og vedligeholdes af AFA JCDecaux. Belysningen i skiltene er tilsluttet den kommunale vejbelysning i den nærmeste belys-ningsmast via en separat sikring. Nye el-tilslutninger til vejbelysningsanlæg må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Aalborg Kommune, Trafik og Veje, Driftsafdeling-en i hvert enkelt tilfælde. Ved evt. tilladelse af sådanne anlæg gælder følgende: Alle tilslutninger skal være dobbeltisolerede (kl. ll) eller med beskyttelsesrelæ og jording jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen

9 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015 BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A050402 DOKUMENTNR. A050402-101

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Miljø og Teknik i samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting. April 2013 Forord I marts 2013 vedtog

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A008655 DOKUMENTNR.

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Side 1 Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 12. august 2013 Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling 1. Resume I 2008 vedtog EU et effektivitetskrav til lyskilder, hvilket blandt

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Belysningsplan for Aabenraa Kommune Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø 4758rap005, Rev. 2, 26.10.15 REV kkm 20151012 Udført: CAT Kontrolleret:

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før ca. 1995 inden for kort

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før 1995 ikke overholde de

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Udendørsbelysning Frederiksberg Case Study Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Vi er meget tilfredse med anlægget, også fordi det passer perfekt til vores overordnede plan for individuel styring

Læs mere

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14)

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune Maj 2016 Rev 3 5304rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Recipient Herlev Kommune Center for Trafik og Miljø Herlev Bygade

Læs mere

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011.

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. Egedal Kommune Plan & Miljø 2012 Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. BELYSNINGSPOLITIK Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BELYSNINGSPOLITIK 3 1.1 BAGGRUND 4

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald af afgiftslettelser. 1. Resume

Indstilling. Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald af afgiftslettelser. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald

Læs mere

Overordnet belysningsplan for Århus Kommune

Overordnet belysningsplan for Århus Kommune Overordnet belysningsplan for Århus Kommune MAGISTRATENS 2. AFDELING VEJKONTORET STADSARKITEKTENS KONTOR Overordnet belysningsplan for Århus Kommune. Oktober 2002 Forfatter og udgiver: Århus Kommune Vejkontoret

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

Regler for ombygning af belysningsarmaturer

Regler for ombygning af belysningsarmaturer Regler for ombygning af belysningsarmaturer Ombygning af elektrisk materiel generelt Når fx et belysningsarmatur eller en tavle opsættes/installeres og idriftsættes, skifter disse status fra at være en

Læs mere

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Peder Øbro Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Problemets omfang: 300.000 til 400.000 armaturudskiftninger

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Handlingsplan 2013-2017 Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø-

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016

Solrød Strands Grundejerforening. Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016 Solrød Strands Grundejerforening Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016 Siden september 2014 Solrød kommune og SEAS-NVE har udarbejdet tilstandsrapport over samtlige veje Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune December 2013 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring BL01 BELYSNINGSARMATUR inkl. ophæng forhold/ Armatur for udsendelse af lys incl. lyskilde. Eksempelvis: vejbelysningsarmatur, parklamper, projektører til belysning af tavler og fiberlys. Incl. Ophæng fx

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

Belysningsplan Februar 2007

Belysningsplan Februar 2007 Belysningsplan Februar 2007 Titel Belysningsplan, februar 2007 Bestiller Hillerød Kommune, Vejsektionen v. Gitte Sloth Nielsen Udarbejdet af Hansen & Henneberg Rådgivende Ingeniører Dato 12. februar 2007

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper 4758not004, Rev. 2, 26.10.2015 rev 20151012 kkm Udført: CAT Kontrolleret: KMU Side

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 2. Teknisk afsnit

BELYSNINGSPLAN DEL 2. Teknisk afsnit BELYSNINGSPLAN DEL 2 Teknisk afsnit 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i hele

Læs mere

Belysning - Masterplan Lokaludvalg workshop 9 j an jan 2014

Belysning - Masterplan Lokaludvalg workshop 9 j an jan 2014 Belysning - Masterplan Lokaludvalg workshop 9 jan. 2014 Agenda 1. Velkomst og workshoppens formål 2. Oplæg om belysning af gader og veje 3. Præsentation af Masterplanens hovedgreb 4. Fremtidigt samarbejde

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området Kai Sørensen Lyskilder i vejbelysning Tran Gas Glødelamper Lysstofrør Kviksølvlamper Højtryksnatriumlamper Metalhalogenlamper

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014/ opdateret juni 2015 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning Albertslund kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning 4752rap001,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS IKKE BLOT EN GOD IDÉ EN NY MÅDE AT TÆNKE MILJØ OG ØKONOMI Hos Fischer Lighting går vi forrest med de nyeste energirigtige løsninger. Vi er en dansk virksomhed, der har

Læs mere

Bilag til byrådsindstillingen Energirenovering af vejbelysning

Bilag til byrådsindstillingen Energirenovering af vejbelysning Bilag 1. Lys på Aarhus Fra Center for Byens Anvendelse Dato 15-05-2015 Bilag til byrådsindstillingen Energirenovering af vejbelysning Lys er et vigtigt element i skabelsen af moderne attraktive bymiljøer,

Læs mere

EyeKon. Robust, vandalsikkert vægarmatur til udendørs brug

EyeKon. Robust, vandalsikkert vægarmatur til udendørs brug EyeKon Robust, vandalsikkert vægarmatur til udendørs brug EyeKon EyeKon fås i to design og to størrelser i tre forskellige farver, der er velegnet til ethvert udendørs belysningsprojekt IP65 Dagslyssensor

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) Punkt 17. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) 2015-062397 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-108 endeligt uden

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune Teknik og Miljø Herning Kommune Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune 5079rap001, Rev. 1, 25.6.2014 Udført: ASE/KMU Kontrolleret:

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Håndbog for vejbelysning

Håndbog for vejbelysning Håndbog for vejbelysning Kenneth Munck ÅF Lighting 2014.11.19 Hvorfor etableres vejbelysning? Vejbelysningens funktionelle formål At forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter At sikre de bløde trafikanter

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev.

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev. Horsens Kommune Trafik og Vej Belysningsplan for Horsens Kommune Vision: At styrke brand og forbindelser 4727rap001, Rev. 2, 31 05 2012 Udført: CAT, FRS Kontrolleret: CAT, FRS, THA, CKL, MEH Godkendt:

Læs mere

Aftale mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune ( Kommunen ) FFV Energi og Miljø A/S ( Selskabet ) om levering af gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune

Aftale mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune ( Kommunen ) FFV Energi og Miljø A/S ( Selskabet ) om levering af gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune Aftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune ( Kommunen ) og FFV Energi og Miljø A/S ( Selskabet ) om levering af gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune 2. 1. Baggrund og formål 1.1. Denne aftale (Aftalen) vedrører

Læs mere

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune Juni 2012 Indholdsfortegnelse 0. Status for eksisterende belysningsanlæg... 2 1. Vision og målsætninger... 2 1.1 Nordisk lysholdning... 2 1.2 Aabenraa: Et dejligt sted at

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Belysningsarmaturer til veje og stier udvalgt blandt de bedste og mest anvendte typer

Læs mere

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012 Belysningsplan Holstebro Kommune februar 2012 Indhold 1 og Introduktion med motivation, afgrænsning status for belysningen 2 Vision og målsætninger for den fremtidige belysning 3 Belysningsstrategi med

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere