DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?"

Transkript

1 DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

2 Marken er mejet Tekst: Mads Hansen, 1868 Melodi: Folkemelodi Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.

3 Loen vi pynter med blomster og blade, vi har georginer og bonderoser nok. Børnene danser allerede så glade, alle vore piger står ventende i flok. Bind så korn i krans, hurra, her til lands sluttes altid høsten med et gilde og en dans. Bind så korn i krans, hurra, her til lands sluttes altid høsten med et gilde og en dans.

4 Lederkvaliteter

5 Udfordringerne i det sen moderne lederskab Skabe resultater levere varen (hver dag) Udvikle og udnytte ressourcer optimalt uden rovdrift, hverken på egne eller andres ressourcer Håndtere stor kompleksitet, høj forandringshastighed og skiftende politiske dagsordener (skabe mening) Manøvrere i krydspres og dilemmaer (dømmekraft) Bygge bro (ideer (ord) menneske, menneske menneske, teknologi menneske, organisation - menneske) Lede fagligt stærke individualister (mellem frihed og forpligtelse) Være rollemodel Bygge kultur Genoverveje sin rolle

6 Management vs Leadership Management afspejler den professionelle dimension, hvilke færdigheder en effektiv leder bør besidde Managers lægger i overvejende grad vægt på opgaver med relation til effektiv drift af organisationen Leadership refererer til de personlige egenskaber en leder bør besidder Leaders har fokus rettet mod at udvikle potentialet hos medarbejderne og organisationens sociale relationer

7 Managers præferencer En lav præference for at delegere En stor præference for detailstyring og kontrol over beslutningsprocesser Agerer reaktivt og har fokus rettet mod at bevare en effektiv drift Træffer beslutninger med en relativ kort tidshorisont En ringe risikovillighed Forsøger typisk at opnå en effektiv styring gennem brug af avancerede kontrolsystemer frem for forsøg på at fremme motivation og involvere medarbejdere

8 Leaders præferencer En stor præference for at delegere En lav præference for detailindsigt og kontrol over beslutningsprocesser Proaktivitet og stærk fokus rettet mod organisationens udviklingsmuligheder Beslutninger med en relativ lang tidshorisont En relativ stor risikovillighed Forsøger at opnå en effektiv styring gennem forskellige former for motivationsfremmende tiltag og en høj medarbejderinvolvering

9 Hvad er god ledelse så? Burton og Obels når i undersøgelsen frem til at ledere i mekanistiske organisationer bør være managers og ledere i mere organiske organisationer bør være leaders Schein, Adizes og Quinn er uenige og anfører at det er problematisk at knytte spørgsmålet om effektiv ledelse på den enkelte leder. Fokus bør rettes mod ledelsen som en samlet gruppe.

10 Hvad er god ledelse så? Enhver organisation bør være i stand til at fokusere på: Effektiviteten i form af mere kortsigtede bundlinje krav Bæredygtigheden af strategien eller forretningsmodellen Mulighederne for og evnen til at kunne tiltrække de nødvendige materielle og immaterielle ressourcer og udnytte disse på den mest hensigtsmæssige måde At skabe et fundament i form af systemer og processer som sikrer en effektiv drift

11 Mangement vs Leadership Samhørighed Udvikling og fornyelse Leadership Management Orden og stabilitet Effektivitet

12 Dit ledelsesrum Kontekst : Politisk ledet organisation medarbejdere og forskellige fagligheder, dokumentationskrav m.m. Det lederen kommer med Uddannelse, viden, kunnen, erfaringer, ambitioner, personlighed m.m. Ledelsesmagt: Mandat, råderum, ansvar, instrukser, styringsværktøj Ledelseskraft: Opgaver (hvilke/ hvordan), træde i karakter, bringe sig i spil Output/Resultater: Produktivitet, udvikl., faglig kvalitet, engagement, medarbejdertrivsel, brugertilfredshed m.m. Resultat for lederen: Arbejdsglæde, udvikling, overskud m.m.

13 Lederrollen Ledelsesrollen er at finde en justering af styrkerne, som gør systemets svagheder irrelevante ( Peter Drucker)

14 Lederrollen Den afgørende forskel ved at blive leder er at løse opgave gennem mennesker i stedet for selv at løse dem. Mange bliver overrasket over de opgaver der ligger som leder og andres forventninger Lederens personlighed er afgørende for succes som leder.. VIGTIGT personlighed er ikke statisk

15 Lederrollen Chefers forventninger til ledere er ifølge amerikansk undersøgelsen at lederne er dagsordensættende og netværksopbyggere Konklusion på undersøgelsen var at lederne ikke var gode nok til at definere deres rolle præcist og derfor i for høj grad lod andre definere rollen løbende.

16 Lederrollen Ifølge Annemette Digmann så har hver leder deres egen udgave af, hvad ledelse er. Ledere i det offentlige træder ofte ind i en ikke så klar og veldefineret rolle, hvilket blandt andet skyldes at mange rekrutteres internt og at der derfor ikke er udarbejdet en funktionsbeskrivelse Det bevirker at lederen selv definerer rollen i samspil med chef og medarbejdere.

17 Lederrollen Paradigmeskift: Lederne skal ikke i så høj grad længere være faglig vejleder, eksempelvis pædagogiske ledere, men i meget højere grad være ledere med stort L og lede processer og tværfaglige projekter, så medarbejdernes faglige kompetencer udnyttes bedst muligt. Hvordan oplever I det?

18

19 Dobbeltcirkel om begrebet ledelse Hvilke metaforer vil du bruge om din ledelsesfunktion? Leder og/eller manager (hvor mange % er du af det ene og det andet?). Er du tilfreds med balancen? Hvad er essensen af begrebet ledelse for dig? Hjælpespørgsmål: Hvad sker der i en org. hvis vi fjerner ledelse fra den? Hvornår er du lykkede med din ledelsesfunktion?

20 Lederrollen Rollen Rollen Mig Mig

21 De mange forståelser og positioner

22 Ledelsesteorier (i udvalg) Management - teorier Klassisk managementteori New Public Management Ledelse (leadership) teorier Systemisk teori Klassisk humanistisk) ledelsesteori Narrativ teori Socialkonstruktivisme Positiv psykologi Psykodynamisk teori Teori U Læringsteorier Kritisk teori New Public Governance

23 Videnskabsteori - ultrakort Hvordan beskriver man noget hvordan undersøger man noget hvordan opnår man viden om noget - hvordan praktiserer man noget? Hvad vil evidens sige? Videnskabens opgave: at finde ud af hvordan det forholder sig i virkeligheden at opnå indsigt og forståelse. Den søger sandheden og bevæger sig konstant fremad/nedad

24 Videnskaber Samfundsvidenskaber (psykologi, økonomi, jura, politologi mm) Humanistiske videnskaber (om menneskers tanker, følelser, handlinger og vilkår) Naturvidenskaber (de exakte, om naturen rundt om os)

25 Videnskabens sprog Diskurs: En given forståelsesramme, logik. (Vi kalder ham bombemand/terrorist andre ville kalde ham frihedskæmper. (Andre: Juridisk, økonomisk, faglig, etisk osv) Empiri: af græsk empeirikós = "erfaringsmæssig", afledt af empeiría = "erfaring". Empiri er sanselig erfaring. Paradigme (Kuhn): Grundopfattelser, altomfattende verdensanskuelser. Noget der opfattes som indlysende rigtigt. En måde at opfatte virkeligheden på. Ex. Universets opbygning, årsager til skizofreni (Gud, biologi, arv, ), som fakta tilpasses til. Tilhører man to forsk paradigmer forstår man ikke hinanden. Ex: positivist, hermeneutiker, marxister liberalister, behaviorister og psykoanalytikere. På disse områder opnår vi aldrig absolutte sandheder.

26 Videnskabens sprog Anomali: Fænomen, der ikke passer ind i et paradigme eller en teori. Opstår der mange af dem kan det føre til en videnskabelig krise: Videnskabelig krise. Antallet af brikker (vidensdele) som ikke passer ind i paradigmet bliver så stort, at paradigmet må forlades. (Videnskabelig krise førende til videnskabelig revolution en ombygning, ikke en udbygning)) Præmis: Den eller de påstande (forudsætninger), der fører frem til eller ligger til grund for en konklusion.

27 Teori En teori (opr.: Betragtning eller spekulation ) er et ordnet sæt af generelle påstande om de sammenhænge - særligt årsagssammenhænge - som gælder indenfor en større eller mindre del af tilværelsen. T. er en forklaring der beskriver et område af virkeligheden. En teori skal opfylde kravene til videnskabelige principper. Teorier er ikke gætterier eller meninger. En videnskabelig teori er logisk funderet. Normalt stilles som krav til en videnskabelig teori, at dens præmisser er fastlagt og beskrevet. En sådan teori en del af et veletableret paradigme, der forklarer de fleste eller alle observationer. Tillige skal teorien kunne give en række forudsigelser, der kan efterprøves. At de kaldes "forudsigelser" skal forstås ret. Et andet udtryk for det samme er "konsekvenser af teorien", dvs. noget som er en følge af teorien og som er observerbart, hvis teorien er holdbar. En videnskabelig teori er kun brugbar så længe den endnu ikke er blevet modsagt af observationer af virkeligheden. Hvis eller når det sker, vil teorien så blive omformuleret, så den bedre passer med de nye observationer.

28 Positivismen Teorier og erkendelse udvikles på baggrund af målinger og observationer og det vi kan regne ud med logisk analyse. To kilder til erkendelse: det vi kan iagttage med vores sanser og det vi kan regne ud ved hjælp af vores logik. Man ønsker at bygge på sikker (positiv) viden at begribe verden forstandsmæssigt. Optaget af hvad, hvordan, hvor længe etc det der kan måles, vejes og tælles er det der ER. Fokus på entydige årsag virkning forhold Nært beslægtet med naturvidenskaben (Ex. tyngdeloven) Hvor ser I træk af positivisme i jeres omgivelser?

29 Lineær mekanistisk tankegang Problem identifikation Årsager afdækkes Løsningsmuligheder Handleplan Problemfokus og mangeltænkning

30 Lad os lige tjekke vores sanser

31 Hermeneutikken (fortolkningslæren) Tager udgangspunkt i indføling Går ud på at forstå via fortolkning af følelser, værdier, anskuelser osv optaget af hvorfor Subjektivitet humanistisk tilgang Vigtigt at det man tolker på sættes ind i den rette kontekst Tolkning præges af fortolkerens forforståelser, tolkninger og konteksten Humanistisk videnskab og samf. videnskab Hvor ser I hermeneutiske træk i jeres omgivelser

32 Konstruktionisme/tivisme Sandheden og virkeligheden er lokal, socialt konstrueret og til forhandling Sproget skaber vores virkelighed (hvordan italesættes virkeligheden?) Vi kan ændre virkeligheden ved at ændre sproget Mit sprogs grænser er min verdens grænser (Wittgenstein) Hvor støder I ind i socialkonstruktivisme i jeres arbejde som ledere?

33 Systemisk/anerkendende tankegang Alt foregår i relationer (den mindste enhed) Identificer området der skal udvikles Gå på jagt efter det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en positiv ønsket fremtid Igangsætte lærende processer til virkeliggørelse Fokus på relationer, kommunikation (cirkularitet) og ressourcer

34 Opgave i videnskabsteori Gå sammen i 6 mandsgrupper og del jer op to & to Fordel de tre videnskabsteoretiske retninger mellem makkerparrene, så hvert par har ansvaret for en retning. Forbered en positivistisk, en hermeneutisk og en konstruktionistisk salgstale prøv at forklar et fænomen ud fra jeres videnskabsteoretiske ståsted fx Tyngdeloven.( I har 20 min.) Hold salgstalerne på skift i gruppen ( I har 5 min. Pr salgstale)

35 Forskellige positioner - at se verden fra forskellige perspektiver Den systemiske position Den anerkendende position Den narrative position Den strategiske position Den løsningsorienterede position

36 Hvornår skal man skifte position? Som leder kan du bruge positionstænkningen, når du skal undersøge en sag og skabe udvikling Når samtalen går i stå eller kører i ring Når noget glimre ved sit fravær - Nogen gange er der en stemme eller et tema, der er meget dominerende - =nye logikker og perspektiver Når man er blevet forelsket i sin egen dygtighed - Er vi på rette spor? - Holder jeg mig primært i den position jeg mestre bedst?

37 Den systemiske position En tilgang der tager udgangspunkt i: Forbindelser, relationer og interaktioner Mange perspektiver, multivers og cirkularitet Som leder løser du problemer ved at arbejde med relationerne frem for at lede efter årsagsforklaringer. Bruger Karl Tomms spørgsmålstyper, som inspiration til at undersøge sagen Fortidsorienterede simple spørgsmål (overbliks perspektiv) Fortidsorienterede komplekse spørgsmål (andres perspektiv) Fremtidsorienterede komplekse spørgsmål (fremtidens perspektiv) Fremtidsorienterede simple spørgsmål (eget handlingsperspektiv) Hvordan ser I hver især på situationen p.t? Hvilke handlingsmønstre bidrager til status quo og hvilke fremmer det ønskede resultat? Hvis vi spurgte forældrene om, hvad der skulle til for, at de oplevede situationen som løst, hvad ville de så svare? Lad os antage vi er et halvt år ude i fremtiden, hvad ville I gør mindre af/mere af? Hvad er det vigtigste element vi skal arbejde med, for at komme videre med..

38 Den anerkendende position En tilgang der tager udgangspunkt i: Sprog: Problemorienteret eller ressourcefyldt Anderkendende udforskning (A.I) Som leder at undersøge og stille spørgsmål ud fra følgende intentioner: A. At skabe viden om, hvad nuværende praksis er (Opdagelsesfasen) Spørgsmål: Hvilke eksempler har I med at lykkes med samarbejdet med forældrene? Lære af tidligere succeser - Bowlingforsøget B. At mobilisere og tydeliggøre drømme og forhåbninger (Drømmefasen) Spørgsmål: Lad os forestille os vi er et år ude i fremtiden, og vi rent faktisk er lykkedes med at samarbejde med forældrene?(heliotrop- placebo) C. Sammen med medarbejderne at skabe perspektiver på, hvorledes man sikre at tage nuværende bedste praksis med ind i fremtiden(designfasen) Spørgsmål: Hvis vi strækker vores ydeevne, så vi gør mere af det vi allerede lykkes med, hvad er det nye vi skal gøre for at nå målet? Hvis vi skal lykkes med forældresamarbejdet, hvilke organisatoriske og strukturelle ændringer skal vi så lave? Hvordan skal opgaverne defineres?

39 Den narrative position En tilgang der tager udgangspunkt i: Den måde, som vores verden ser ud på, er formet af de historier vi fortæller om verden Som leder må du først: Undersøge aktuelle og fremtidige fortællinger Undersøge hvorledes medarbejderne forholder sig til disse fortællinger Hvilke historier fortælles om samarbejdet? Hvilke aktuelle aktiviteter og begivenheder fremmer disse historier? Som leder må du dernæst: Undersøge det fremadrettede perspektiv/alternative fortællinger Hvilke historier håber I, der vil kunne fortælles om et år? Undersøge medarbejdernes positioner Hvad siger det om din rolle som medarbejder?..og som leder?

40 Den strategiske position En tilgang der tager udgangspunkt i: At hjælpe medarbejderne til at forbinde mål og midler. Tænkningen er funderet i management consulting tænkning og udarbejdet på businessskoler fx Harvard. 5.Hjælpesyste merne. Har vi de fornødne systemer? fx forældreintra 4. Belønninger - Hvad bliver belønnet? - Hvad betyder forældre samarbejdet? 1.Formål Hvad er vores mål med forældresamarbejdet? 2. Struktur Hvordan er arbejdet struktureret? 6. Ledelse Hvem tager ansvar for at holde boksene i balance? Lederinvolvering 3. Relationerne Hvordan sikres koordination og samarbejdet mellem folk? Dobbelt opmærksomhed: a) Hvad det formelle system siger der skal ske i hver boks b) B) Hvad der rent faktisk sker Weisbord: The six box model Omgivelserne - Hvilke påvirkninger giver de?

41 Den løsningsorienterede position En tilgang der tager udgangspunkt i: Eftersom problemet er en vedvarende anvendelse af de forkerte løsninger, bliver lederens vigtigste rolle at hjælpe medarbejderen til at finde og anvende en anden og mere effektiv løsningsform Grundantagelse 1 Grundantagelse 2 Det er unødvendigt at kende årsagen til et problem for at kunne løse det Spørgsmål som: Hvornår lykkes I? Hvad kan vi lære fra disse historier ift., hvordan vi skal arbejde fremad? Hvilke mål vil være gavnlige at vælge? Hvordan kan I samarbejde for at nå disse mål? Hurtige forandringer og løsninger på problemer er mulige, for små forandringer kan gøre en stor forskel Spørgsmål som: Hvordan kommer vi lettest i gang? Hvad er den mindste ændring, I kan skabe, der vil gøre en forskel? Inspiration: Wittgenstein Tal om løsninger og du får løsninger

42 Polyfon ledelse

43 Dit ledelsesrum Kontekst : Politisk ledet organisation, medarbejdere og forskellige fagligheder, dokumentationskrav m.m. Det lederen kommer med Uddannelse, viden, kunnen, erfaringer, ambitioner, personlighed m.m. Ledelsesmagt: Mandat, råderum, ansvar, instrukser, styringsværktøj Ledelseskraft: Opgaver (hvilke/ hvordan), træde i karakter, bringe sig i spil Output/Resultater: Produktivitet, udvikl., faglig kvalitet, engagement, medarbejdertrivsel, brugertilfredshed m.m. Resultat for lederen: Arbejdsglæde, udvikling, overskud m.m.

44 Forskellige positioner og polyfon ledelse Kan det at forskellige medarbejdere og ledelse oplever på forskellig vis, bidrage til helheden? Hvordan får I brugt det aktivt i udvikling af organisationen? Hvordan kan I skærpe tydelighed i forhold til jeres strategi og hvilket perspektiv, der er det styrende i bestemte situationer?

45 Polyfon ledelse Polyfoni er flerstemmighed Ledelse er at bedrive en polyfonisk musikalitet. At slå på flere strenge. At høre alle stemmerne (alle positionerne), lovsynge hver og en (træne gehøret for den anden stemme ) og orkestrere dem i en for situationen passende komposition.

46 Polyfon ledelse Gruppearbejde: Ud fra hver jeres personlige arbejdskontekst Kig på de forskellige stemmer og se hvilke der har indflydelse på jeres kontekst - se på, hvordan det har indflydelse på jeres ledelsesrum Kan de forskellige stemmer rummes? Giver det mening at tale om at lede polyfont i stedet for at tale om krydspres? Hvad er forskellen eventuelt?

47 Ledelse og kommunikation

48 INDIVIDETS MENINGSDANNELSE - AUTOPOIESIS Auto = selv Poiesis = skabelse, digtning Et selvrefererende system Vi er lukkede kommunikative systemer Humberto Maturana Vi forstår alt på baggrund af vores forforståelser, logikker og præmisser i vores eget autopoietiske system Anything said, is said by an observer Maturana Modtager bestemmer budskabet...

49 Autopoiesis

50 Hvilken konsekvens har det for ledelse? Verden består af mange sandheder (Multivers) Kommunikationen er bindemiddel Verden består af kommunikation af mening i relationer, ikke af sandheder og individer At dine medarbejdere er autopoetiske systemer?

51 Lederens kompetencer til effektiv kommunikation Hvad er god ledelseskommunikation? Forstå kontekstens betydning, kunne dialog, kunne lytte, kunne stille spørgsmål, kunne åbne og lukke for kommunikationen, koordinere mening, kunne kommunikere lineært og cirkulært og at give feed back! Hvordan kan man med god kommunikation styre processer? Hvordan sikrer man sig, at den kommunikation, som man selv er herre over, fungerer så hensigtsmæssigt som muligt?

52 Konteksten En leder bruger tre fjerdedele af sin tid på jobbet med at kommunikere. Kommunikationsmidlerne har ændre sig markant: Fra mundtlig til skriftlig kommunikation Fra tæt på til langt væk fra Fra kontrol til tillid og opfølgning på mål Fra kritisk til anerkendende Fra lukkede kontorer til storrum Fra glemme til gemme

53 Kontekstbegrebet Bateson: Al kommunikation foregår i en kontekst, og at konteksten informerer eller kategoriserer det kommunikative budskab O OO7 O MOR Lederen må iscenesætte og tydeliggøre konteksten, så det er sandsynligt at medarbejderen kan se den = kontekstmarkører

54 Personlig refleksion ift. kontekstmarkørerne: Indhold: Hvor tydelig, ærlig, klar er du i din kommunikation (indholdet)? vs. at pakke ind og sige noget mellem linjerne? Tid: Hvor skarp er du omkring tid i de forskellige relationer du arbejder i? Angivelse af hvor lang tid der er til rådighed? Hvor lang tid du har/kan/vil bruge? Sikre tidsangivelsen? Overholdelse af tider? Etc. Relation: Du er leder og dine medarbejdere er medarbejdere, men vil de sige, I har en hjælpsom relation? Hvilke forskellige kvaliteter, styrker, kompetencer, ressourcer får du i spil i forskellige samarbejdsrelationer? Sted: På hvilken måde arbejder du med forskellige rum i dit arbejde? Hvad vil du kunne gøre mere af for at arbejde med rum ift. medarbejdere? Hvordan vil du kunne bruge rum/rammer anderledes? Fx den fysiske afstand? Ude/inde? Indretning?

55 Vi kan ikke opnå fælles forståelse, men ved at dele fortællinger om det vi forstår og ikke forstår, kan vi nærme os en koordineret fælles forståelse (Cronen, 2001)

56 Forståelse og fortolkning af kommunikation CMM Barnett Pearce og Vernon Cronen Implikativ Kraft 1. Kultur (organisation/samfund) 2. Livsmanuskript (personlig og professionel historie) 3.Positioner og relationer (fx kollega, medarbejder, leder) 4. Episode og sprog (MUS-samtale, møde. Det, der siges, ord og handlinger i nuet) Kontekstuel Kraft

57 Relationer og cirkularitet Jens taler meget på møderne Jens tolker: Når de ikke siger noget, må jeg jo sige noget Handling: Jens taler meget på møderne De andre tolker at han ikke er interesseret i at høre deres tanker Handling: De andre siger ikke noget til møderne De andre tolker at Jens ikke er interesseret i at høre deres tanker Model efter Gregory Bateson 57

58 Serpentin modellen A Taler og handler B opfatter A opfatter B taler og handler I konteksten af opfattet: Kultur Selvfortælling Relation A og B taler og handler i konteksten af Episode og sprog Forventet respons og faktisk respons Vi går ud fra, at der er en kontinuitet mellem det vi forventer der sker, og det som faktisk sker! Det er der bare ikke altid

59 Formålet med at tænke CMM ind i Ledelse Undersøge hvad der er betydningsbærende i kommunikationen Undersøge og forholde sig udfordrende til kompleksiteten i kommunikationen og den logiske kraft som styrer egen og andres responser. Forsøge at begribe mønstre, sammenhænge, relationer Synliggøre hvordan betydning og mening skabes ud fra flere kontekstniveauer Og derved fremme forståelse af og anerkendelse af forskelle.

60 Lineær og cirkulær lederkommunikation Hver gang en medarbejder stiller et spørgsmål må du overveje, om der er behov for en ordre, et svar, en coachende samtale, eller hvilken kommunikationsform der egner sig bedst Entydighed Flertydighed Sagsrelateret, lineær, rigtig og forkert Relationel, cirkulær, respekt for hin. opfattelser

61 Domæner i kommunikation Maturana, Lang m.fl Refleksionens domæne - refleksivitet - cirkularitet - multivers Produktionens domæne -fakta, entydige antagelser - linearitet -faglighed -umiddelbarhed -univers Æstetikkens domæne - værdier - etik - grundantagelser - meningsfuldhed

62 Domæner i kommunikation Produktionens domæne - Konklusioner, afgørelser, regler - Fakta, entydige antagelser - Linearitet og objektivitet - Faglighed - Umiddelbarhed - Univers - Årsag, virkning - Handlingens sprog SPØRGSMÅL: Prioritering af arbejdsopgaver Hvad bruger du din tid på? Hvad er lovbestemt, direktiver? Hvordan gør man tingene her? - Uden et veletableret produktionens domæne i en organisation, er alt kaos. Etablering af hensigtsmæssige rammer og rutiner, som understøtter den ønskede funktionalitet.

63 Domæner i kommunikation Jeg synes.. - Jeg føler.. SPØRGSMÅL - De største kvaliteter i dit arbejde og samarbejde? - Hvad gør dig mest glad og tilfreds i dit arbejde? - Hvad gør dig utilfreds i dit arbejde? - Fornemmelsen af mening Æstetikkens domæne - værdier - moral og etik - Grundantagelser - Meningsfuldhed - Skønhed - Harmoni - Overensstemmelse -Hvis man er i tvivl i produktionens eller de mange forklaringers domæne, søger man altid tilbage til æstetikkens.

64 Domæner i kommunikation Refleksionens domæne - Virkeligheder som subjektivt bestemt - Refleksivitet - Cirkulærer forståelsesform - Multivers, mangfoldighed af ligeværdige historier - Upartiskhed - Uærbødighed - Nysgerrighed - Ingen vurdering SPØRGSMÅL: Hvad hvis vi tænkte anderledes om vores samarbejde og arbejde her, hvordan kan vi så tænke? Hvad hvis vi ser på vores arbejde med nogle andre briller? Det vigtige består i at undersøge og synliggøre, hvorledes forskellige positioner og perspektiver i organisationen er med til at fremdrage nogle relationer og sammenhænge som væsentlige og andre som uvæsentlige. At se æstetikkens og produktionens domæne som skabende kræfter.

65 Feedback Et udviklingsredskab i ledelseskommunikation Fire gange så godt at give positiv som negativ feed back Rammer, mål og forventninger = lærerig kultur Husk: Klar og konkret Ikke nødvendigvis rosende Beskriv adfærd ikke personlighed Beskriv en ønsket fremtid Undgå altid og aldrig

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Du kom med alt det der var dig Du kom med alt det der var dig og sprængte hver en spærret vej og hvilket forår blev det! Det år, da alt blev

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke?

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke? Velkommen Hvad er din kommunikative styrke? Dagens program Opgaven til i dag - Abillityspotting Lise Tingleff Domæneteori Se domænerne i spil Kommunikation Positionering Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber Samlet Miniordbog Forklaringer af vigtige begreber Hos AttractorKurser er ord vigtige. Vores tekster og kursuslokaler er fyldt med ord og begreber fra de teorier, vi arbejder med i forhold til mennesker

Læs mere

Workshop Decemberkonference 6. december del, kl

Workshop Decemberkonference 6. december del, kl Workshop Decemberkonference 6. december 2012 1. del, kl. 10.00 11.30 Gør din forening fri af rutiner og vanetænkning! Processer og metoder til forandring i foreningslivet Anders E. Jacobsen, Center for

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Hotel Scandic, Kolding d. 20 april

Hotel Scandic, Kolding d. 20 april Hotel Scandic, Kolding d. 20 april - 2017 Pædagogiske ledelse. handler om at skabe samspil i og med personalegruppen. V/Psykolog Jens Andersen UCN JNA@UCN.DK 1 Ledelsesrummet Den leder, der tror sig spærret

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland V/ Henning Nielsen

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland V/ Henning Nielsen Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland V/ Henning Nielsen Program 09.00-09.30 Registrering og morgenkaffe 09.30-09.40 Velkomst og fællessang v/regionsudvalget 09.40-10.40 Orientering fra Regionsudvalget

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Hvilke sorter skal der vokse på marken?

Hvilke sorter skal der vokse på marken? Hvilke sorter skal der vokse på marken? En temadag om EU-sortslovgivningens betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug Tirsdag den 6. november 2012 kl. 10-15 i NaturErhvervstyrelsen Moderator:

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr et solskinsvejr Ludvig Holstein Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O, søde vår, så er du atter nær. Nu vil jeg glemme

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Cubions coachingprofil

Cubions coachingprofil Cubions coachingprofil Af Astrid Kilt Abstrakt Følgende er en artikel omkring Cubions coachingprofil, som er produktet af den gennemgribende undersøgelse, som Cubion fik foretaget i efteråret 2008. Artiklen

Læs mere

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Kommunikation der flytter andre, så de kan.. Torsdag den 17. september 2015 Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. 1 Sådan er dagen tænkt.. Kommunikative

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching Dag 3 Modul 3 1 Udvidet feedback Som feedbacker har man: Styr på tiden Fokus på kropssprog Fokus på anvendelse af den pågældende model 2 Coachen som gamemaster W. Barnett Pearce Gamemasterens dobbelte

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom!

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Fortællinger skaber en ramme at forstå både fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder i. Vi skal starte med at arbejde med sprogets delelementer.

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente?

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente? Den faglige vejleder Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig? Hvad kan du nu forvente? Konteksten. Vigtigheden af den, mulighederne i den. At vejlede. Hvad indebærer det? Vejlederens rolle i

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

SLIP ANERKENDELSEN LØS

SLIP ANERKENDELSEN LØS Mads Ole Dall & Solveig Hansen (red) (2001) SLIP ANERKENDELSEN LØS den 09-03-2012 kl. 8:26 Søren Moldrup side 1 af 5 sider FORORD Næppe nogen virksomhed lever en dag uden at begreber som forandring, udvikling,

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COA

JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COA JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COACHING OG MENTORING HVORDAN TAL KAN VÆRE STØTTEPILLER OG SNUBLETRÅDE I KRAVET OM EKSEKVERING HANNE V. MOLTKE RAMBØLL/ATTRACTOR HVM@RAMBOLL.COM MÅLINGER OG TAL I ORGANISATIONER

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen 09:00-12:00 Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen Velkomst- siden sidst ved leder Historiefortællingen Refleksioner ved konsulent Respons spørgeskema fra måling

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Systemisk ledelse Af Pia Torreck, UPTION

Systemisk ledelse Af Pia Torreck, UPTION Systemisk ledelse Af Pia Torreck, UPTION Man kan gøre sig umage med at skrive en mail, men vi ved ikke, hvad der er kommunikeret i mailen, før vi kender til effekten hos modtageren. Man oplever ofte at

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Målret samtalen sygefraværssamtaler med effekt Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Resonans A/S Leder- talentudvikling, team- organisationsudvikling

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted

Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted Program 09.00-09.30 Registrering og morgenkaffe 09.30-09.40 Velkomst og fællessang v/regionsudvalget 09.40-10.40 Orientering fra Regionsudvalget

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

Engang ung altid ung!

Engang ung altid ung! Engang ung altid ung! Generationskløft eller brobygning igen-igen Hvem er de egentlig, de unge voksne? Hvorfor er de sådan? Gør de det for at provokere os? Hvordan skal vi så forholde os til dem? Hvad

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere