(Y// (1J Ole Winckler Andersen Kontorchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Y// (1J Ole Winckler Andersen Kontorchef"

Transkript

1 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - 6 Bilag 2 Offentligt UDENRIIGSMINISTERIET Finansudvalget Asiatisk Plads 2 DK Kobenhavn K Folketinget Telefon Telefax http //www urn dk Girokonto Bilag Journalrrnrnmer Kontor A.1.e.45. EVAL 10. december 2007 Til Finansudvalgets orientering fremsendes hermed dansk resumé af flleseva1ueringen af Sundhedssektoren i Tanzania Evalueringen bliver offentliggjort den 12. december Rapporten kan om kort tid hentes fra Med venlig hilsen 7/ (Y// (1J Ole Winckler Andersen Kontorchef /¼w/

2 Danida UDENRIGSMINSTERIET fl74 1 F/ELLESEVALUERING AF SUNDHEDSSEKTOREN I TANZANIA S., I I H c Denne evaluering er historisk.som den første sektorevaluering følger den Pariserkla'ringen om Bistandseffektivitet fra Tanzanias finansministerium har stâet i spidsen for evalueringen, der analyserer en he! sektor og a/ic - save! interne som eksterne - aktørers rolle og bidrag: de offentlige myndighederph a/ic niveauer, civilsamfunds-organisationer, den private sektor og save! hi- sam multilatera- Ic donorer. Mo/ct med evalueringen er ikke blot at forbedre enke/te donorers bistand, men atforberede Tanzanias3. Strategiske Plan for Sundhedssektoren og komme med anbefalinger til, hvordan a/ic involve rede porter bedst muligt kan bidrage til planen, der dsekkerperioden Evalueringen erforetagetfra december2006 til september 2007 afet konsortium bestoende of COWl fra Danmark, Goss Gi/roy fra Canada og EPOSfra Tysk/and. Seks donorer - Belgien, Canada, Danmark, Tyskland, Nederlandene og Schweiz - har betalt de fleste udgifter til evalueringen, der b/ev ledet of en gruppe besthende afdanmark, Tyskland og Tanzania. Overordnede konktusioner Den tanzanianske regerings og donorernes flles beslutning om at samle krfterne bag en fues plan for sundhedssektoren har Iangt hen ad vejen vret en succes. Den bar styrket det nationale ejerskab og sikret flere penge til sundhed, bade fra regeringen selv og fra donorerne. Den bar ogsa betydet, at den opsplitning og de mange mere eller mmdre ukoordinerede projekter og programmer, der hidtil bar karakteriseret sundhedssektoren, nu i nogen grad er erstattet af mekanismer for dialog og samarbejde med det mâl at samle alle aktører bag den plan og de mâl, Tanzania selv prioriterer. Det bar givet konkrete resultater: F.eks. er spdbørns- og børnedødeligheden reduceret markant, medicmnforsyningen erforbedret, og det samme er sundhedsydelserne generelt. Deter isr mrkbart ude i lokalomrâderne takket vre de stigende donorbidrag til den flles sundbedsfond. Men der er stadig nok at tage fat pa. Mødredødeligheden er fortsat foruroligende høj, og det gâr langsomt med de reformer, der skal f hospitalerne og samarbejdet med private udbydere af sundhedsydelsertil at fungere bedre. Globale sundhedsinitiativer og store bilaterale programmer bar tilført sygdomsbekmpelse i Tanzania enorme og meget tiltrngte summer. Men deter et problem, at programmerne i det store hele gennemføres uden for det eksisterende sundbedsvsen, for det forvrider lokale prioriteringer og truer bredygtigbeden. Der er sket markante forbedringer i den penode, evalueringen dkker, men fremgangen skal ga endnu strkere, bvis Tanzania skal na 2015 Mâlene pa sundhedsomrâdet. Baggrund: En sundhedssektoriforfald I 199o'erne var sundbedsvsnet i Tanzania prget af stagnation. Sundhedsklinikker og bospitaler manglede den mest almindelige medicin og udstyr, og sundbedspersonalet manglede motivation. Sundbedssektoren

3 Markant dansk fingeraftryk Danmark har støttet sundhedssektoren i Tanzania siden perioden var den danske støtte pa 550 mb. kr. I den nuvrende fase, , er den pa 605 mio. kr. Herafgâr hele 63 pct mio. kr. - til Den EUes Sundhedsfond, som evalueringen roser i høje toner. Danmark øremrker 23 pct mio. kr. - af sin sundhedsstøtte tie forskellige formal, bl.a. medicinforsyning og regionale hospitaler, mens de sidste 12 pct. af den danske støtte mio. kr. - gar til Zanzibar, der ikke er omfattet af evalueringen. var splittet: Det var smât med samarbejdet mellem det offentlige sundhedsvsen og private udbydere af sundhedsydelser, og de mange donorer gjorde heller ikke meget for at koordinere deres støtte. Sundhedsvsnet manglede ogsâ penge: De offentlige sundhedsudgiftervar blot pa 3,46 dollars om âret pr. indbygger. En fly start Tanzanias regering og donorerne indledte i midten afl99o'erne en flles proces for at stte systematisk md over for de mange problemer. Det resulterede 1999 den første større handlingsplan for sundhedssektoren og en aftale om, at al støtte til sundhedssektoren fremover skulle ske i henhold til en flles strategisk plan. Denne plan - ogden efterfølgende strategiplan 2 - satte rammerne for gennemgribende sundhedsreformer, der skulle stte Tanzania i stand til at nâ mâlene i den nationale fattigdomsstrategi og 2015 Malene for sundhed Srligt prioriterede omradervar: At styrke sundhedsydelserne lokalt i distrikterne/kommunerne, At andre sundhedsministeriets rolle, sâ det ikke lngere leverer sundhedsydelser, men udstikker de overordnede politiske rammer for sektoren, At forbedre regeringens og donorernes indbyrdes forhold med henblik pa at øge harmoniseringen og lgge eksterne og tanzanianske midler i en "flles kasse", sà de kan bruges mere effektivt. Flere penge tilsundhed, men ikke nok Bade Tanzania selv og donorerne fulgte den nye tilgang op med ekstra penge til sundhed: Era 1999 til 2006 blev de samlede, offentlige udgiftertil sundhed tredoblet, fra 143,6 til 427,5 millioner dollars i faste priser. I den samme periode steg Tanzanias egen andel af udgifterne fra 46 til 56 pct. De samlede, offentlige udgiftertil sundhed pr. indbygger blev mere end fordoblet, fra anslàet 4,1 dollar i 2000 til 9,2 dollar i Regeringens eget mae var imidlertid endnu mere ambitiøst, nemlig 12 dollars pr. indbygger. Deter stadig heller ikke lykkedes regeringen at nâ dens eget mal om, at i pct. af de offentlige udgifter skal ga tie sundhed. Disse tal medregner ganske vist ikke den betydelige donorstøtte, Tanzanias sundhedssektor modtager uden om landets sundhedsbudget. Alligevel understreger tallene, at der er brug for flere penge tie sundhed, hvis Tanzania skal na 2015 Mâtene pa sundhedsomradet, ogsâ fordi udgifterne til nye typer af medicin mod bl.a. hiv/aids og malaria vil stige voldsomt de kommende ar. Tanzanas sundhedssektor anno 2007 Etstyrket!oka1tsundhedsvsen Det har gjort en stor forskel, at ansvaret for planlgning og implementering af sundhedsydelser nu er overgivet tilde lokale myndigheder, og at de er sikret penge til at pâtage sig opgaven igennem bloktilskud og etableringen af en flles sundhedsfond. lsr er det vigtigt, at de kender beløbenes størrelse, sa det giver mening at planlgge og lgge budgetter. Interviews med fokusgrupper bekrfter, at det har resulteret i, at kvaliteten afde lokale sundhedsydelser er blevet bedre. Fortsatprob!emerpd hospitalerne Deter gâet mere trgt med at f gennemført reformer pa hospitalerne end i resten af sundhedsvsnet. De regionale hospitaler har ganske vist fâet flere penge, men ikke nok, og de mangler bade kvaliflceret personate og i nogen grad den mest almindelige medicm. Dertil kommer, at hospitalerne fortsat er overfyldte, fordi henvisningssystemet ikke fungerer effektivt, og mange patbenter derfor behandtes højere oppe i systemet end nødvendigt. Det medfører ogsa unødvendige ekstra-omkostninger. Forfoidne sundhedsklinikker Elere klinikker og hospitaler end tidligere er i god stand takketvre omfattende bygge- og renoveringsaktiviteter. Men mange klinikker, og endog hospitaler, ma stadig klare sig uden vandforsyning, strøm og kommunikationsudstyr. I 2004 viste en undersøgelse, at mere end halvdelen afsundhedsklinikkerne pa landet er forfaldne. Der er sat md over for problemet, men det arbejde bør frdiggøres, førderbygges nyt. Mere konkurrence om medicinforsyning Den nationale og offentligt kontrollerede forsyning af medicin og medicinsk udstyr er blevet bedre, men forsinkelser og mangel pa medicin forekommer stadig. Mere konkurrence kan øge effektiviteten og sikre mere stabile leverancer. Det kniber med stabile forsyninger af den mest almindelige medicin, mens forsyningen af ny og dyr medicin som malaria- og antiretroviral hiv/aids-medicin erfremragende takket vre de enorme beløb, der stitles til radighed igennem specifbkke programmer. Disse programmer bør øge indsatsen for at forbedre den generelle medicinforsyning. Stadig ullge adgang til sundhedsydeiser Den ulige adgang til sundhedsydelser er fortsat et problem i Tanzania, og det betyder, at de fordele, som forbedrede sundhedsydelser - og srligt hiv/aids-indsatsen - bar medført, ikke kommer alle lige meget tie gode. Sundhedsvsnet kan ikke direkte gøre noget ved alle arsagerne tie dette, som f.eks. geografisk isolation og dyr transport, men kan alligevel kritiseres for ikke at have gjort nok for at stte md over for den utighed, de givne vilkar skaber. Bedre forvaitning of sundhedspersonale Tanzania bar gennem hele evalueringsperioden tidt under alvorlig manget pa uddannet sundhedspersonale, og selv om der er sket visse forbedringer, ikke mindst i kvaliteten af uddannelsen, sa er problemet stadig

4 Udgifter tit sundhed i finansret 2005/6 Samlede offentlige udgiftertil sundhed Regeringens andel Donorernes andel 6o millioner dollars 6 pct. (inkl. generel budgetstøtte) 44 pct. alvorligt. Løsningen er ikke blot at uddanne flere, men at gøre bedre brug af de mennesker, der rent faktisk uddanner sig inden for sundhed. Era 1994 til 2004 gennemførte mere end Tanzania en sundhedsuddannelse, men kun af dem - eller hver sjette - blev ansat det offentlige sundhedsvsen. Der er behov for en bedre forvaltning og administration af personalet I sundhedssektoren for at øge produktiviteten, og der er isr brug for at f besat de ledige stillinger de srligt isolerede omrâder. Ingen udsigtti! atnd hiv/a!ds-mdl I Ease 2 af Den Strategiske Plan for Sundhedssektoren kom hiv/aids med som et srligt fokusomrâde. Det har bidraget til at sikre en mere effektiv, national indsats imod sygdommen, men der er stadig store udfordringer, f.eks. er hiv/aids-indsatsen pa landet fortsat begrnset, tigesom det kniber med at fa mnd til at deltage. Støtten fra donorerne til bekmpelse af hiv/aids er steget enormt. Alene i finansâret 2006/07 var den budgetteret til nsten 350 millioner dollars. Det har betydet en langt bedre behandling og pleje af hiv/aids-patienter og har gjort ny og dyr antiretroviral hiv/aids-medicin gratis tilgngelig. Alligevel lykkedes det langt fra at nâ malet om at have hiv-positive tanzanianere I antiretroviral (ARV)-behandling var i behandling. 2006, hvor kun Religiøse organisationerskal involveres 40 pct. af sundhedsvsnet er privat. De fleste private klinikker og hospitaler drives af religiøse organisationer, som har en lang og stark tradition pa sundhedsomrâdet i Tanzania. De private klinikker og hospitaler tiltrak meget personale fra det offentlige sundhedsvsen i 199o'erne, men trafikken er de seneste âr gaet den modsatte vej, fordi tønnen til de ansatte i det offentlige sundhedsvsen er sat i vejret, sâ de private nu ogsa mangler personale, De private udbydere afsundhedsydelser, herunder de religiøse organisationer, er blevet overset i den dialog, der har udviklet sig mellem regeringen og donorerne, og der bør gøres en malrettet indsats for at fa dem med i den fremtidige planlgning. Sammenlignet med andre reformer er udviklingen i det offentlige-private partnerskab pa sundhedsomradet gaet langsomt. Bistandssamarbejdet i sundhedssektoren Harmonisering De mange aktører i sundhedssektoren følger efterhanden de samme procedurer, og de har udviklet formelle strukturer for deres samarbejde, som dog stadig er komplekse og bør forenkles. Harmoniseringen har dog lettet presset pa Tanzanias regering, der tidligere skulle bruge sine sparsomme ressourcer til at samarbejde med de mange donorer enkeltvis. Men donorerne har langt fra indfriet dét løfte, som de gay i 1998 om at placere alle aktiviteter i sundhedssektoren, heriblandt de globale fonde, under ét flles program. Nogle donorer føler, at deres kontakt til regeringen er blevet darligere, efter at de er begyndt at bruge de nye og flles procedurer. De føler, at regeringen atene koncentrerer sig om enkeltprojekter og om de nye, store globale fonde. Mere forudsigelig bistand Den del af udviklingsbistanden til sundhed, der gives via Tanzanias finanslov, er steget. Det har mange fordele: Nar bistandsmidlerne figurerer pa finansloven, bliver det pludselig muligt at forudse det totale beløb til sundhedsvsnet, og det gør det muligt at planlgge og prioritere. Omvendt er det ikke muligt at tage den støtte, der stadig kommer fra mange forskellige donorer uden om det samlede sundhedsbudget, med i den samlede planlgning. Det har ogsa vist sig, at den støtte, der gâr via finansloven, i højere grad frigives pa de tidspunkter og de betingelser, den blev lovet, og derfor kan bruges mere effektivt. Hvilken type bistand virker bedst? Alle kendte bistandstyper er i større eller mindre omfang i brug i Tanzanias sundhedssektor, og selvom deter svrt at sige noget entydigt om deres relative effektivitet, er det vrd at hfte sig ved nogle forskelle: Projektbistand paskønnes, fordi projekter er fleksible og hurtige at gennemføre. Ulempen er, at myndighederne sjldent har overbllk over alle projekterne, dergennernføres inden for deres omrade. Dertil kommer, at mange projekter defineres afdonorernes prioriteter, snarere end af de lokale behov, og at det lokale ejerskab kan vre begrnset. Overraskende nok har den samlede sundhedsplan og -bistand (SWAP) ikke ført til et fald I antallet af projekter eller I omfanget af projektstøtte. Men en større del af den eksterne bistand til sundhed figurerer nu pa regeringens budgetter, og deter positivt. Sektorprogramstøtte bestar for en stor dels vedkommende mest af en rkke projekter, der gennemføres og administreres via regeringens egne systemer. Den største fordel ved den type bistand er, at den programmeres flere ar frem og derfor er forudsigelig. Men donorerne kommer I et dilemma, nar de aktiviteter, de støtter, gennemføres via regeringens systemer, fordi de mister indflydelse pa den made, "deres" støtte bliver brugt pa. Den F11es Sundhedsfonds kval!teter Den Elles Sundhedsfond har spillet en srligt vigtig rolle I styrkelsen af de lokale sundhedsydelser. Eonden støttes af otte donorer, heriblandt Danmark, og pengene I fonden administreres eftertanzanias egne procedurer. Da fonden flktilførtv, sentligt flere penge, førte det umiddelbart til, at distrikterne Ilk overført hele 28 pct. mere til sundhed. De lokate rad bestemmer stort

5 Evalueringsrapporten er udgivet af: Den fulde evalueringsrapport kan rekvireres gratis has: Foryderligere oplysninger, kontaktventigst Udenrigsministeriet, Evatueringskontoret DBK Logistik Service, Mimersvej 4, 4600 Køge lu euer Asiatisk Plads 2, 1448 København K, Danmark TIf Rapporten er desuden tilgngetig og kan downloades fra internettet via ::... - set, hvordan midlerne fra fonden skal bruges, og det kan de gøre langt bedre nu, hvor de forvejen fr at vide hvor mange penge, de far at gøre godt med. De omdiskuterede, globale fonde De nye, globale fonde er ikke I sig selv en bistandsform, men snarere en samling projekter, der afviktes bade inden for det eksisterende regeringssystem og sine egne paraltelle systemer. Alene det, at fondene bevilger sa enorme beløb, gør, at de har vidtgaende konsekvenser for hele sundhedssektoren. Det glder isr de hastigt stigende midler tit bekmpelse af hiv/aids i Tanzania. Nar der øremrkes sa enorme summer til en enkelt sygdom, hiv/aids, er det ikke overraskende, at det forvrider prioriteringerne i sundhedsvsnet, og at sundhedspersonale lokkes vk fra andre vigtige omrader, der sa ma lide, f.eks. mgdre- og børnesundhed. Problemet kan illustreres af et par tat: I finansaret 2006/07 lovede donorer tilsammen 350 mio. dollars til bekmpelse af hiv/aids. Til sammenligning var de samlede offentlige udgifter til sundhed aret forinden pa 561 mio. dollars. Det stadigt stigende antal globale fonde og store bilaterale programmer pa sundhedsomradet truer med at destabilisere planlgningen og prioriteringen i sundhedssektoren, fordi de hovedsageligt gennemføres uden for de vedtagne flles mekanismer for koordinering og tilpasning. F,eks. optrder hele 300 afde 350 mio. dollars til bekmpelse af hiv/aids 2006/07 ikke pa Tanzanias egne budgetter. Anbefalinger Tanzanias regering og donorerne skal holde fast i deres flles plan for støtte tit sundhedssektoren (SWAP). De bør gøre alt for at øge midler til sundhed, og for at tilpasse og harmonisere den støtte, der gives uden om regeringens egne budgetter. Der bør sttes et fast procentmal for den del afde offentlige sundhedsudgifter, der overføres til lokale myndigheder. Krfterne bør sttes md pa at f de reformer, der allerede er gennemført i sundhedssektoren, til at virke, før der tages fat pa nye reformer. Der børsikres konkrete og hurtige fremskridt i hospitalsreformer og i samarbejdet mellem de offentlige og private sundhedsudbydere. Der bør tages effektive skridt til at reducere mødredødelighed og forbedre indsatsen ved fødsler. Mere lige adgang til serviceydelser bør vre et tvrgâende mali den nste fase af Den Strategiske Plan for Sundhedssektoren. fl /\.r \ F i. : , Evalueringen fremstar som et godt eksempel pa, hvordan Paris-erklringens mâlstninger om flles analysearbejde kan udmøntes i praksis, og at det nytter. Men samtidig har forløbet vist, at en sa ambitiøs, flles evaluering tager tid. Deter positivt, at evalueringen ikke kun analyserer udviklingen i sundhedssektoren og sundhedstilstanden, men ogsa de mange forsketlige mâder, bistanden til sundhedssektoren gives pa. lsr rummer evalueringen vigtige bidrag til debatten om de nye, gtobale fonde, og maden hvorpâ den enorme øremrkede støtte fungerer i praksis. Forberedelserne til Tanzanias 3. Strategiske Plan for Sundhedssektoren er i fuld gang, og evalueringen og dens anbefalinger er med til at sikre et solidt fundament for planen, og den giver konkrete bud pa, hvordan donorerne - herunder Danida - bedst muligt kan bidrage til at realisere planen. Ligesom de fleste andre donorer, der er reprsenteret i Tanzania, er Danida enig i evalueringens anbefalinger, og devil indga i forberedelsen affjerde fase af den danske sektorprogramstøtte til sundhed i Tanzania, der indledes i Evalueringens anbefalingervil ikke kun blive Den flles evaluering aftanzanias sundheds- anvendt i Tanzania men ogsa i de fem andre sektor kommer pa det helt rigtige tidspunkt: lande, hvor Danmark støtter sundhedssekto- ren. Erfaringerne fra gennemførelsen afevalueringen vil blive samlet op og delt med de øvrige donorer i DAC's evalueringsnetvrk. Med hensyn til de globale sundhedsinitiativer er der behov for, at Danmark fortsat fører en aktiv dialog med de globale sundhedsinitiativer for at forbedre deres deltagelse i flles programmer pa landeniveau. Senest har dialogen resutteret i, at der i den Globale Fond er sat en rkke nye procedurer i vrk, der skal sikre, at Fondens aktiviteter gennemføres i et tt samspil med den nationale strategi i modtagerlandet.

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Sammenfatning af evaluering af Paris-erklæringens gennemførelse (første fase)

Sammenfatning af evaluering af Paris-erklæringens gennemførelse (første fase) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - 6 Bilag 7 Offentligt Notits Udenrigsministeriet Sydsøjlen Til: J.nr.: 104.A.1.e.62. + 104.A.1.e.72. CC: Fra: Emne: EVAL (med bidrag fra UDV vedr. Udenrigsministeriets

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

RESUMÉ AF EVALUERING

RESUMÉ AF EVALUERING Finansudvalget FIU alm. del - 6 Bilag 2 Offentlig Udenrigsministeriet RESUMÉ AF EVALUERING DAC sektor: 43010 Nr. 2004/4 Multisektor Oktober 2004 PROJEKTER I MAKUENI- OG TAITA TAVETA-DISTRIKTERNE I KENYA

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistand til Tanzania. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistand til Tanzania. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistand til Tanzania Juni 2010 BERETNING OM DANMARKS BISTAND TIL TANZANIA Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris 1 Ib Petersen Øget effektivitet i bistanden er nødvendig for at nå 2015-målene Bedre resultater i bistandssamarbejdet kædes i stigende grad sammen med øget

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 162 Offentligt Notat om 14. juni 2006 Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Efter en besigtigelsesrejse afgiver statsrevisorerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Kraftig stigning i befolkningens levealder

Kraftig stigning i befolkningens levealder Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 41 Offentligt Sundhedsudvalget og Det Politisk-Økonomiske Udvalg Økonomigruppen, 3. Udvalgssekretariat 18. Oktober 2006 Kraftig stigning i befolkningens levealder

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Nye rammer for drift på banen

Nye rammer for drift på banen Nye rammer for drift på banen Thomas S. Hedegaard, Kommerciel direktør, A/S Jernbanens udfordringer Den danske banekonference 21. maj 2013 Indhold Den brændende platform. Barrierer for den nødvendige udvikling.

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen.

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Fink Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Journal nr.: Telefon: Dato: 4. oktober 2010 Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Det engelske

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Sudans gæld - en lukrativ forretning for Danmark

Sudans gæld - en lukrativ forretning for Danmark IBIS Analyse juli 2011 Sudans gæld - en lukrativ forretning for Danmark Af: Jens Mattias Clausen og Lars Koch Sudans eksterne gæld er på $38 milliarder dollars svarende til 57 % af landets samlede BNP.

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere