Resume Vi går fremtiden i møde sammen med vores kunder. Sidste år blev millioner af eksisterende og nye kunder rådgivet og betjent af Nordea.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume 2009. Vi går fremtiden i møde sammen med vores kunder. Sidste år blev millioner af eksisterende og nye kunder rådgivet og betjent af Nordea."

Transkript

1 Resume 2009 Vi går fremtiden i møde sammen med vores kunder. Sidste år blev millioner af eksisterende og nye kunder rådgivet og betjent af Nordea.

2 Stærkt resultat for 2009 Nordea klar til velafbalanceret vækst og sikker navigering Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen med en markedsværdi på ca. EUR 29 mia., samlede aktiver på EUR 508 mia. og en kernekapitalprocent på 11,4. Nordea er den største kapitalforvalter i regionen med en kapital under forvaltning på EUR 158 mia. Nordea med et solidt udgangspunkt Nordea er en universalbank med en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og private banking. Nordea er også den førende leverandør af livsforsikrings- og pensionsprodukter i Norden. Med ca filialer, telefonbank i alle de nordiske lande og en meget konkurrencedygtig netbank har Nordea også det største distributionsnet for kunderne i Norden og Østersøregionen, herunder over 270 filialer på fem nye europæiske markeder: Rusland, Polen, Litauen, Letland og Estland. Nordea har den største kundebase blandt finansielle virksomheder i Norden med ca. 10 mio. kunder inklusive kunderne på de nye europæiske markeder. Heraf er 7,5 mio. privatkunder tilmeldt Fordelsprogrammet, og 0,7 mio. er aktive erhvervskunder. Velafbalanceret vækststrategi og initiativer Nordea vil følge en velafbalanceret vækststrategi for 2010 og årene fremover for at udnytte den stærke fremdrift i den kunderelaterede forretning og drage fordel af bankens stærke position. Nordea vil navigere forsigtigt i en forbedret, men fortsat usikker samfundsøkonomisk situation og fastholde fuld fokus på kreditrisici og de kommende ændringer i kravene til kapital og likviditet. Den velafbalancerede vækststrategi er en naturlig fortsættelse af den rejse, Nordea påbegyndte i 2007 med lanceringen af visionen om et Great Nordea og ni koncerninitiativer til at understøtte en lønsom organisk vækst. En række nye koncerninitiativer fokuserer på at skabe yderligere indtægtsvækst, øget effektivitet og forbedringer på it-området. De operationelle og finansielle erfaringer fra 2007-initiativer- Fordeling af driftsindtægter, pct. Nordea med et solidt udgangspunkt Andre 1 10 pct. Sverige 23 pct. Norge 15 pct. Danmark 25 pct Finland 21 pct. Nye europæiske markeder 6 pct. 19,6 mia. 10,3 EUR i kernekapital Kernekapitalprocent på 11,4 før overgangsbestemmelser Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital før overgangsbestemmelser mio. privatkunder og aktive erhvervskunder filialer er en stærk distributionsplatform 2 1) Shipping, Oil Services & International, International Private Banking og koncernfunktioner Nordea Resume 2009

3 ne har muliggjort en mere detaljeret tilgang med hensyn til prioritering, omfang og udførelse af de nye koncerninitiativer. Vækstinitiativerne omfatter hovedparten af Nordeas aktiviteter i både Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringstiltagene fokuserer på Lean produktion, hovedsageligt inden for it, og på at mindske produktionsomkostninger og reducere operationelle og compliance risici. De omfatter også mere omkostningseffektive produktplatforme inden for kort, betalinger og cash management samt inden for kapitalmarkedsområdet, hvor regulering og ændringer i sektorens infrastruktur stiller nye krav til den teknologiske platform. Det er Nordeas strategiske målsætning at følge en velafbalanceret vækststrategi, at være den bedste rådgivningsbank i de markeder, hvor Nordea har aktiviteter, samt kun at have én driftsmodel som grundlag for vores virksomhed. Godt resultat i forhold til finansielle mål Nordeas samlede afkast til aktionærerne var 78,6 pct. i Nordea blev således nr. 7 i sin europæiske sammenligningsgruppe. Nordeas akkumulerede samlede afkast til aktionærerne siden ultimo 2000 udgør 178 pct. og overgås kun af to andre banker i gruppen. Egenkapitalforrentningen var 11,3 pct. i Siden 2006 har Nordeas langsigtede mål været at fordoble det risikojusterede resultat på syv år. I 2009 steg det risikojusterede resultat 22 pct. Stærk forretningsudvikling i 2009 med stor tilgang af kunder Nordeas forretningsaktiviteter udviklede sig fortsat stærkt i 2009, hvor fokus var på yderligere at styrke forretningsrelationerne med kernekunderne og tiltrække nye kunder. Antallet af fordel+kunder steg med i 2009, og antallet af private banking-kunder steg med Kapitalgrundlag og ændret kapitalpolitik Nordea har et stærkt kapitalgrundlag med en kernekapital på EUR 19,6 mia., hvoraf EUR 17,8 mia. var kernekapital eksklusive hybridkapital. Kernekapitalprocenten før Basel II-overgangsbestemmelserne var 11,4, og kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital var 10,3 ultimo Nordeas kapitalpolitik fastsætter målet for kernekapitalprocenten til 9 og for solvensprocenten til 11,5 over en konjunkturperiode. I februar 2009 annoncerede Nordea en aktieemission på EUR 2,5 mia., som sammen med et reduceret udbytte for 2008 bidrog til at styrke koncernens kernekapital eksklusive hybridkapital med EUR 3 mia. Stærk likviditetsstilling og fundingposition Den kortsigtede likviditetsrisiko blev fastholdt på et moderat niveau i hele Andelen af langfristet finansiering steg til 66 pct. af fundingen på engrosmarkedet. Nordeas likviditetsbuffer var i størrelsesordnen EUR mia. i 2009, hvilket afspejler koncernens forsigtige holdning til likviditetsrisiko. Selv under de meget vanskelige forhold for finanssektoren viste Nordea i 2009 fortsat styrke på fundingområdet og var i stand til at rejse ny funding til gode priser relativt set. Nordea nyder godt af at være en anerkendt bank med en AA-rating, en disciplineret likviditetsstyring og en konservativ forretningsprofil. Dette kombineret med den bredt sammensatte og stærke fundingbase, herunder et stabilt indlån fra privatkunder og adgang til to store indenlandske markeder for covered bonds, har alt sammen haft en positiv effekt. Bredt sammensat udlånsportefølje Nordea har i lang tid fokuseret på konsistent og disciplineret styring af kreditrisici. Nordea har defineret sin risikovillighed i forhold til kreditrisiko til et forventet tabsniveau på 25 bp over en konjunkturperiode. Gennemsnittet for nedskrivninger på udlån, netto over de senere år overstiger ikke dette ni veau. Koncernens kreditpolitik og beslutnings- Kapitalgrundlag, kernekapitalprocent før overgangsbestemmelser Pct Fundingstyrke, ny og længereløbende funding (eksklusive danske covered bonds) EUR mia Langfristet funding Nordea Resume

4 struktur sikrer, at kreditrammer for kunder og kundegrupper fastsættes af den relevante kreditbevillingsmyndighed på forskellige niveauer i koncernen. I 2009 skete der en svækkelse af kreditkvaliteten især inden for erhvervsudlån. Den samlede effekt af ændrede ratings på risikovægtede aktiver var en stigning på ca. 6,9 pct. i Nedskrivninger på udlån, netto var EUR mio. svarende til en nedskrivningsandel på 54 bp. Værdiforringede lån, brutto steg til EUR mio. svarende til 135 bp af det samlede udlån. Af de værdiforringede lån, brutto udgør 54 pct. ikke-nødlidende lån. I alt udgjorde de samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto 53 pct. Sammenfatning 2009 De samlede indtægter steg 11 pct. til EUR mio., og resultat før nedskrivninger steg 18 pct. til EUR mio. Trods den finansielle krise og verdensomspændende recession opnåede Nordea igen et stærkt resultat. Nettorenteindtægterne steg fortsat drevet af et øget forretningsomfang samt en stigning i udlånsmarginaler, der afspejler en ændret prisfastsættelse af kreditrisiko. Som følge af sin stærke position var Nordea i stand til at drive forretning med kernekunder på sædvanlig vis og imødekomme kundernes efterspørgsel trods finanskrisen. Stigningen i de samlede udgifter var som forventet med en stigningstakt på 4 pct. i forhold til Resultat før nedskrivninger steg 18 pct. Som følge af stigningen i nettonedskrivninger på udlån faldt ordinært resultat 9 pct. til EUR mio. Risikojusteret resultat steg 22 pct. til EUR mio. 22% stigning i risikojusteret resultat Ændrede krav til kapital og likviditet I december 2009 offentliggjorde Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) et forslag om et nyt regelsæt (Basel III) for at styrke reguleringen af kapital og likviditet globalt. Med en af de stærkeste kernekapitalprocenter eksklusive hybridkapital i den europæiske sammenligningsgruppe, en høj andel af kernekapital i form af aktiekapital i basiskapitalen, en likviditetsbuffer af høj kvalitet, en bredt sammensat fundingbase, et godt navn på fundingmarkedet samt en høj andel af langfristet gældsudstedelse står Nordea godt rustet over for nye kapital- og likviditetsregler. Forventninger til 2010 Nordea forventer, at den økonomiske genopretning vil fortsætte i 2010, men udviklingen er fortsat skrøbelig og derfor behæftet med usikkerhed. I lyset heraf og baseret på det solide udgangspunkt og en stærk udvikling i kundeaktiviteterne vil Nordea følge en velafbalanceret vækststrategi, hvor muligheder og risici nøje afvejes, og investere i fremtiden gennem flere vækst- og effektiviseringsinitiativer. Effekten af koncerninitiativerne på resultatet for 2010 forventes at være neutral. Nordea forventer, at omkostningsvæksten i 2010 vil være stort set på linje med omkostningsvæksten i 2009 inklusive effekten af vækst- og effektiviseringsinitiativerne. Det risikojusterede resultat i 2010 forventes at være lavere end i 2009 som følge af lavere indtægter i Group Treasury og Markets. Stabiliseringen af kreditkvaliteten ventes at fortsætte i takt med den samfundsøkonomiske genopretning. Nedskrivninger på udlån kan dog også i 2010 ligge på et højt niveau, da det er vanskeligt at forudsige, hvornår nedskrivningerne begynder at falde. Den effektive skatteprocent forventes at være ca. 26 pct. Vi sammensætter finansielle løsninger til dig, så du kan fokusere på at drive din forretning. Stigningen i efterspørgslen efter risikostyringsprodukter er fortsat. 4 Nordea Resume 2009

5 Det skete i kvartal Nordea Trade Finance får tildelt Global Finance-magasinets pris som bedste trade finance-udbyder i Finland og Danmark. Samtidig får Nordea Euromoneys pris som den bedste inden for private banking i Norden samt i Danmark og Finland. I Sverige kåres Nordea som den næstbedste (op fra en fjerdeplads), og i Norge bliver Nordea nummer fire (en plads frem i forhold til 2008). En ekstraordinær generalforsamling godkender Nordeas aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herved styrkes kernekapitalen med ca. EUR 2,5 mia. Nordeas første rapport om bæredygtighed, CSR Report 2008, offentliggøres på nordea.com. Nordea deltager i Earth Hour, Verdensnaturfondens globale klimaevent. Nordea Bank Polska kåres til Leader of Polish Business på baggrund af bankens høje lønsomhed, moderne produktudbud og investeringer, som skaber nye job. Hvert år hjælper Nordea tusinder af kunder med at deres drømme. realisere 2. kvartal En rapport fra Greenwich Associates viser, at store nordiske erhvervsvirksomheder placerer Nordea helt i top, når det gælder servicekvalitet, og at Nordea har den største markedsandel på de nordiske markeder for valuta- og rentederivater. Nordea indfører epiggy i Finland, en ny opsparingsservice, som også tilbydes i de øvrige nordiske lande. I en ny analyse af kundeservice blandt de 20 væsentligste aktører inden for private banking i Europa anses Nordea for at være den bedste til at skabe positive kundeoplevelser i Europa. 3. kvartal Nordea får tildelt fire priser i Euromoneys årlige konkurrence om at være de bedste banker i verden: bedste regionale bank i Norden og Baltikum (for tredje år i træk), bedste aktiehus i Norden og Baltikum, bedste bank i Finland og bedste investeringsbank i Danmark. Nordea indgår aftale om at købe Fionia Bank eksklusive den nødlidende del af banken og styrker dermed yderligere sin position i Danmark. Nordeas russiske datterbank, JSB Orgresbank, skifter navn til OJSC Nordea Bank og indarbejder Nordeas brand fuldt ud, så ændringen kan ses i bankens ca. 50 filialer. 4. kvartal Nordea lancerer en ny tjeneste, Mobile Aktiekurser, som giver en hurtig og nem adgang til nordisk børsinformation via mobiltelefonen. Euromoney tildeler Nordea to priser i sin årlige cash management-afstemning: Best Cash Manager i Norden og Baltikum samt i Sverige. Magasinet The Banker, som er en del af Financial Times koncernen, kårer Nordea som årets bank 2009 i Finland, Danmark og Norge. Hvert sekund hver eneste dag i 2009 logger gennemsnitligt 10 privatkunder sig på Nordeas Netbank. Nordea Resume

6 Koncernchefen har ordet Nordeas robuste forretningsmodel, kundeorienterede værdier og engagerede medarbejdere giver stærke resultater midt i en alvorlig finanskrise og økonomisk afmatning. Kære aktionær 2009 har været en udfordring for finanssektoren som helhed og for mange af vores kunder. Finanskrisens negative indvirkning på kreditspændene og aktiemarkederne fortsatte frem til foråret 2009 og bidrog til den værste globale recession siden 2. verdenskrig. Det bratte fald i produktionen og verdenshandlen førte til konkurser og likviditetsproblemer for mange erhvervskunder og til øget arbejdsløshed og forsigtighed blandt privatkunderne. Finans- og pengepolitiske indgreb i hidtil uset skala bidrog til at genskabe den finansielle stabilitet og indgød i nogen grad ny tillid til realøkonomien. Men der er usikkerhed om, hvor kraftigt det økonomiske opsving bliver, og hvordan det forløber. Nordea var påvirket af finanskrisen, men i mindre grad end mange andre banker. Vi var godt rustet og organiseret, vi handlede proaktivt og kunne begrænse vores tab på en effektiv måde. Med udgangspunkt i vores stærke, kundeorienterede værdier rykkede vi tættere på kunderne og hjalp dem med at finde løsninger i en vanskelig markedssituation. Derved har vi styrket vores omdømme og brand. Midt på vejen På grund af den ekstremt usikre finansielle og økonomiske udvikling besluttede Nordea i slutningen af 2008 at indføre en midt på vejen -tilgang til gennemførelsen af vores organiske vækststrategi. I 2009 reducerede vi derfor kapaciteten og indledte en tilpasning af organisationen. Vi fremskyndte en række effektivitetsinitiativer for at frigøre ressourcer. Det medførte, at omkostningsprocenten faldt 3 procentpoint til 50 det laveste niveau nogensinde. Antallet af medarbejdere faldt 3 pct. i løbet af året eksklusive Fionia Bank. Samtidig ansatte Nordea nye medarbejdere for at understøtte kundeaktiviteterne og kombinere effektivitetsgevinster med nye kompetencer og perspektiver i organisationen. For at modvirke effekten af den finansielle turbulens og den økonomiske afmatning planlagde vi omhyggeligt vores kapitalanvendelse og skærpede kontrollen med væksten i risikovægtede aktiver gennem året. Vi reducerede eller ophørte med at investere i markeder og sektorer med særlig høj risiko, herunder de nye europæiske markeder, og styrkede kreditprocesserne yderligere. Det hårde arbejde og store engagement overalt i Nordea med at gennemføre strategien har, i kombination med vores bredt sammensatte udlånsportefølje, solide kreditkultur og mangeårige erfaring, gjort det muligt for os at fastholde vores nedskrivninger på udlån på 54 basispoint i 2009 godt i tråd med vores forventninger om 25 basispoint over en konjunkturperiode. En stærk basiskapital udgjorde grundlaget for vores stabilitet i Vi valgte at styrke basiskapitalen gennem en nyemission på EUR 2,5 mia. på markedsvilkår, og vi reducerede udbyttebetalingen med EUR 0,5 mia. Som følge af disse initiativer og inklusive overført overskud er kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steget til 10,3 et godt stykke over det lovpligtige krav og vores mål på 9 pct. og på niveau med de bedst kapitaliserede sammenlignelige banker i Europa. Vores stabilitet og fokus på at opbygge stærke kunderelationer har året igennem tiltrukket nye kunder. Antallet af private banking-kunder og fordel + kunder er steget henholdsvis 4 pct. og 6 pct. i Antallet af 360-graders rådgivningsmøder, hvor vi sikrer et helhedsperspektiv på hver kundes samlede finansielle og økonomiske situation, blev rekordhøjt. Vi har øget markedsandelen for udlån til privatkunder i Norden, og investeringsfondene har noteret en stærk nettotilgang. Vores strategi om at opbygge hovedbankrelationer med erhvervskunder er blevet påskønnet af kunderne og har været lønsom for banken. Indtægter fra produkter og serviceydelser til erhvervskunder steg 8 pct. Især risikostyringsprodukter og kapitalmarkedstransaktioner har bidraget stærkt til vores resultat. Vi har opnået en førende position for eurobonds og aktietransaktioner for nordiske virksomheder. Kundetilfredsheden blandt nordiske privat- og erhvervskunder viser, at vi har øget forspringet til konkurrenterne med hele 4,5 point siden Jeg er stolt over, at Nordea har styrket sin markedsposition, og at vi ligger på linje med vores langsigtede finansielle mål i denne vanskelige periode. Indtægterne steg 11 pct. i 2009, og det risikojusterede resultat steg 22 pct., og dermed ligger vi over niveauet for det langsigtede mål. Hvad angår samlet afkast til aktionærerne har vi siden lanceringen af vores vækststrategi for tre år siden ligget i den øvre kvartil i den europæiske sammenligningsgruppe, og i 2009 lå vi lige under den øvre kvartil. 6 Nordea Resume 2009

7 Vores resultat for 2009 var stærkt på trods af finanskrisen med rekordhøje indtægter og et rekordhøjt risikojusteret resultat. Nordea har styrket sin position og står stærkt med visionen om at være en Great European bank. Regulering og revurdering af forretningsmodeller Når man ser tilbage på finanskrisen, er det tydeligt, at den største svaghed for problembankerne var niveauet for kapital og likviditet samt finansieringsstrukturen. Internationale og nationale myndigheder er i øjeblikket ved at udarbejde nye regelsæt til forebyggelse af finanskriser. De nye regler forventes at indeholde mål for likviditetsrisiko, kapitaldækning og kapitalkvalitet samt retningslinjer for aflønning. De nye regler forventes at medføre højere kapitalkrav og fundingomkostninger, hvilket vil blive afspejlet i bankernes prissætning over for kunderne. Mange banker bliver tvunget til at ændre deres forretningsmodel for at fastholde stabilitet og lønsomhed over en konjunkturperiode, når de nye regler træder i kraft. Det, der bliver afgørende for en succesrig bank fremover, er diversificering, gennemsigtighed, stærke kunderelationer og effektiv styring af risici, funding og kapital. Nordea er godt rustet til de nye regler og mål for likviditetsrisiko og kapitalkrav og har en robust forretningsmodel, hvilket afspejles i den stabile udvikling i det ordinære resultat under finanskrisen. Sikker navigering og velafbalanceret vækst I 2010 fortsætter Nordea rejsen mod Great. Vi har et stærkt udgangspunkt i forhold til indkomstvækst, funding og kapital. Derfor øger vi nu ambitionsniveauet fra en vision om at være en førende nordisk bank til at blive en Great European bank. Vejen mod Great bliver kendetegnet af velafbalanceret vækst, hvor muligheder og risici afvejes nøje. Vi skal ikke forfølge vores vision og mål uden at tage hensyn til omkostninger og risici. Vi skal frigøre ressourcer for at betjene kunderne bedre og til lavere omkostninger. Vi skal sikre et risikoniveau, som gør, at vi kan håndtere ethvert kredittab på en sådan måde, at vi altid bevarer vores stærke brand og markedsposition. Og vi skal sikre vores AA-rating ved at have et rimeligt niveau for risici, kapital og funding. Nordeas grundlæggende vækststrategi ligger fast. Vi vil i de kommende år fokusere på at udbygge og udvikle vores kunderelationer. Vi skal frigøre ressourcer, som kan bruges til at skabe vækst, finansiere investeringer i forbedringer på it-området og sikre, at vi kan overholde de nye regler. Great Nordea er ikke bare en vision og hårde finansielle fakta. Det er ikke nok kun at fokusere på at nå vores resultater. Det er også vigtigt, hvordan vi når resultaterne, hvordan vi interagerer med vores kunder, hvordan vi arbejder sammen i team, og hvordan vi coacher og udvikler vores medarbejdere kort sagt hvordan vi efterlever vores værdier. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for deres store indsats og engagement, alle kunder for et gensidigt udbytterigt forretningssamarbejde og alle aktionærer for deres tillid til vores strategi og deres aktive medvirken i vores aktieemission i foråret Venlig hilsen Christian Clausen Nordea Resume

8 Velafbalanceret vækst vejen frem Nordea vil følge en velafbalanceret vækststrategi for 2010 og årene fremover for at udnytte den stærke fremdrift i den kunderelaterede forretning og drage fordel af bankens stærke position. Velafbalanceret vækststrategi og initiativer Nordea vil navigere forsigtigt i en forbedret, men fortsat usikker samfundsøkonomisk situation og fastholde fuld fokus på kreditrisici og de kommende ændringer i kravene til kapital og likviditet. Den velafbalancerede vækststrategi er en naturlig fortsættelse af den rejse, Nordea påbegyndte i 2007 med lanceringen af visionen om et Great Nordea og ni koncerninitiativer, der skal understøtte en lønsom organisk vækst. Bestyrelsen har vedtaget næste generation af initiativer til at understøtte den velafbalancerede vækststrategi. De nye koncerninitiativer fokuserer på at skabe yderligere indtægtsvækst, øget effektivitet og forbedringer på itområdet. De operationelle og finansielle erfaringer fra 2007-initiativerne har muliggjort en mere detaljeret tilgang med hensyn til prioritering, omfang og Vision, strategisk målsætning og finansielle mål Vision Strategisk målbillede Langsigtede finansielle mål 8 Vækststrategi At følge en vækststrategi, der sikrer tilstrækkelig indtægtsvækst til at skabe positive kundeoplevelser og langsigtet værdi Langsigtede finansielle mål Samlet afkast til aktionærerne (pct.) Risikojusteret resultat (EUR mio.) 1 Egenkapitalforrentning (pct.) udførelse af de nye koncerninitiativer. Vækstinitiativerne omfatter hovedparten af Nordeas aktiviteter i både Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringstiltagene fokuserer på Lean produktion, hovedsageligt inden for it, samt på at mindske produktionsomkostninger og reducere operationelle og compliancerisici. De omfatter også mere omkostningseffektive produktplatforme inden for kort, betalinger og cash management samt inden for kapitalmarkedsområdet, hvor regulering og ændringer i sektorens infrastruktur stiller nye krav til den teknologiske platform. Vækstinitiativer Nordea har under finanskrisen oplevet en meget stærk respons fra både privat- og erhvervskunder på alle hjemmemarkeder. Flere nye kunder er kommet til, og forretningsomfanget med eksiste rende kunder er steget. En Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, der skaber markant værdi for kunder og aktionærer Bedste rådgivningsbank At være den bedste rådgivningsbank i de markeder, hvor vi har aktiviteter, og fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder Én driftsmodel At have én driftsmodel som grundlag for alt, hvad vi gør, for at frigøre ressourcer til at betjene kunderne 1) Det risikojusterede resultat defineres som de samlede indtægter minus de samlede omkostninger, minus forventede tab og standardskat. Risikojusteret resultat er endvidere eksklusive større engangsposter. 2) Med udgangspunkt i 2006, EUR mio. Mål I den øvre kvartil af europæisk sammenligningsgruppe Fordoblet På linje med de bedste i nordisk sammenligningsgruppe Resultat Nr. 2 af 20 no. 7 of pct. 42 pct. 15,3 pct. 11,3 pct. Kundetilfredsheden viser, at Nordea har øget forspringet til konkurrenterne betydeligt. Nordea ser en unik mulighed for yderligere at styrke sin position som den førende bank i Norden suppleret med vækst på de nye europæiske markeder. En række initiativer lanceres for at styrke Nordeas position inden for de øverste kundesegmenter. Det sker ved at øge fokus på rådgivningskompetencen og distributionen på tværs af kanaler og ved at styrke tilgangen af nye kunder i de nordiske lande. Desuden vil udbygningen af filialnettet i Polen fortsætte i et øget tempo. Øge forretningsomfanget med eksisterende og nye nordiske kunder Med et initiativ, der skal styrke den fremtidige distribution, vil Nordea investere i at optimere filialnettet, herunder tilpasse kapaciteten til kundepotentialet, oprette nye filialtyper og øge rådgivningskapaciteten. Der sker samtidig en forholdsmæssig reduktion af andre grupper af filialmedarbejdere. Tilbuddet i andre distributionskanaler end filialer bliver opgraderet til at kunne håndtere den fortsatte overførsel af transaktioner og salg fra filialerne. I Finland er der iværksat en særlig investeringsplan, hvor ca filialer enten flyttes til områder med højere vækst eller ombygges, så de står bedre rustet til det stigende antal rådgivningsmøder i filialerne. I de andre nordiske markeder foretages lignende investeringer for at øge salgs- og rådgivningskapaciteten. For at understøtte tilgangen af nye kunder udbygges rådgivningskapaciteten i Nordic Banking og Private Banking, hvilket sikrer fortsat fokus på fordel+kunder og private bankingkunder. Styrke relationerne med Nordeas erhvervskunder Nordea har under finanskrisen styr- Nordea Resume 2009

9 Kunderelationer, rådgivning og positive kundeoplevelser er alfa og omega for Nordea. ket sit omdømme og brand betydeligt blandt nordiske erhvervskunder. Det gælder ikke kun de helt store erhvervskunder, men også små og mellemstore virksomheder. Kundeundersøgelser viser dette med al tydelighed. Resultaterne i 2008 og 2009 er særligt stærke inden for kapitalmarkedsområdet. Initiativerne i Capital Markets Products fokuserer både på yderligere at øge forretningsomfanget med erhvervskunder og fortsætte opbygningen af en topposition inden for corporate finance og aktieområdet i Norden. Der vil ske nyansættelser inden for begge områder. Et initiativ har helt konkret til formål at styrke positionen inden for corporate merchant banking i Sverige, et område, hvor Nordea har gjort væsentlige fremskridt i de seneste år og fortsat ser et stort forretningspotentiale. Vigtige elementer i dette initiativ er opgraderede serviceplatforme inden for områder som cash management og Corporate Netbank og et øget fokus på kunderelationer. Vækstplan Polen Nordea har i perioden opnået gode resultater i Polen med åbningen af 114 nye filialer, der i gennemsnit nåede breakeven inden for et år. Nordea har nu i alt 158 filialer i Polen. Filialinvesteringerne blev neddroslet i 2009, men timingen er nu rigtig til at fortsætte udbygningen med et mål om op til 50 nye filialer i Kapaciteten inden for corporate merchant banking i Polen bliver styrket, og indsatsen bliver aktivt målrettet mod udvalgte lokale velrenommerede virksomheder med henblik på at opbygge langsigtede hovedbankrelationer. Effektivitets- og forbedringstiltag It-effektivitet På it-området er der lanceret initiativer, der skal forbedre it-effektiviteten, nedbringe operationelle risici og reducere udviklings- og produktionsomkostnin- gerne over tid. En del af it-udviklingskapaciteten sources fra Indien, og manuelle back officeopgaver overføres til et driftscenter i Polen. Disse initiativer vil sammen med Leantransformation i it frigøre ressourcer til brug i de kundevendte funktioner. Produktplatforme Planlagte investeringer i produktområderne skal sikre mere effektive kort- og betalingsplatforme med henblik på at øge stordriftsfordelene og forbedre servicen over for kunderne, i takt med at antallet af transaktioner stiger. Opgradering af infrastruktur Nordea vil investere i mere avancerede teknologiplatforme i Markets for at imødekomme nye infrastrukturkrav, nye myndighedskrav og øget kundeefterspørgsel. Et projekt igangsættes for at gøre finansierings- og rapporteringsprocesserne mere effektive. Desuden vil koncernen styrke sit it-beredskab. Tidsplan og investeringer Initiativerne og investeringerne påbegyndes i starten af 2010 og kører indtil I 2010 forventes de samlede engangsinvesteringer at være EUR 240 mio., hvoraf EUR 140 mio. udgiftsføres i resultatopgørelsen. Effekten på de løbende omkostninger forventes at være neutral, når der tages højde for effektiviseringsgevinster på EUR 60 mio. For resultatet for 2010 ventes den samlede effekt af initiativerne at være neutral, når der tages højde for effektiviseringsgevinster og den positive indtægtseffekt. Hvis markedsforholdene og kundeefterspørgslen forbliver gunstige, forventes de samlede investeringer i 2011 og 2012 at ligge på ca. samme niveau som i Effektiviseringsgevinster og indtægtsvækst forventes gradvist at tage til, og resultateffekten ventes derfor at være klart positiv og bidrage til at opfylde Nordeas langsigtede mål om en fordobling af det risikojusterede resultat over syv år. Nordea Resume

10 Kundeområder og kundesegmenter Den stærke udvikling i kunde- og produktområdernes aktiviteter fortsatte i Antallet af kunder steg, og det samme gjorde kundetilfredsheden. Banking Danmark Stærk kundeudvikling i 2009 Nordeas kundeudvikling var stærk i Antallet af fordel + kunder steg med eller 5,4 pct. i forhold til 2008, hvilket afspejler Nordeas stærke brand og et konkurrencedygtigt tilbud i form af Fordelsprogrammet og personlig rådgivning. Det førte til vækst i forretningsomfanget og en øget markedsandel inden for udlån til privatkunder. Forretningsomfanget og markedsandelen inden for indlån fra privatkunder øgedes og opvejede delvist de faldende indlånsmarginaler, som skyldtes den hårde konkurrence og det lave renteniveau. Boligmarkedet er langsomt på vej op fra en historisk lav omsætning. Markedsandelen og marginaler inden for udlån til erhvervskunder steg fortsat i et stagnerende dansk marked. De ni filialer, der blev købt af Roskilde Bank, blev integreret i Nordea i første halvår af Som led i vækststrategien blev købet af Fionia Bank A/S gennemført, hvorved Nordea overtog en kundeportefølje på privatkunder og erhvervskunder. Banking Finland Fastholdt førende position inden for erhvervskundesegmentet Forretningsaktiviteterne udviklede sig i 2009 i tråd med forventningerne i alle kundesegmenter med et fortsat højt salg og tætte kundekontakter. Indtægterne var dog negativt påvirket af det fortsatte pres på indlånsmarginalerne. Nordea fastholdt sin førende position inden for erhvervskundesegmentet med fokus på at støtte de kunder, der er ramt af den økonomiske afmatning. Udlån til erhvervskunder faldt i 2009 på grund af lav efterspørgsel, men samtidig hjalp Nordea mange kunder med høj rating til at finde finansiering på kapitalmarkederne. Marginalerne steg som følge af den fortsatte justering af prisfastsættelse af risici. Udlånet til privatkunder steg i Der har været hård konkurrence om indlån. Antallet af fordel + kunder steg med eller 3,4 pct. i forhold til året før. Nordea lancerede sin vækstplan for Finland, som skal gøre Nordea til landets største bank. Banking Norge Øget kundeaktivitet både blandt privatpersoner og virksomheder Nordea øgede kundeaktiviteterne yderligere inden for både privat- og erhvervskundesegmentet i Efterspørgslen blandt privatkunderne udviklede sig positivt. Efterspørgslen efter erhvervslån faldt i 2009 efter en kraftig stigning i Samtidig arbejdede Nordea aktivt for at øge sin andel af eksisterende erhvervskunders forretninger, især som arrangør af udstedelser af erhvervsobligationer. Der var fortsat kraftig vækst i salget af risikostyringsprodukter. Væksten i udlån til privatkunder blev fastholdt med en positiv udvikling i markedsandelen for boliglån. Indlånsmarginalerne faldt fortsat som følge af den lavere markedsrente. Der har været hård konkurrence om indlån. Privatkunder begyndte at flytte deres opsparing fra bankkonti til investeringsfonde, og Nordea noterede derfor en positiv udvikling i salg af nye fonde, hvilket har resulteret i en øget markedsandel. Der var fortsat kraftig vækst i antallet af fordel + kunder, der steg med eller 9 pct. i forhold til året før. Banking Sverige Fortsat vellykket vækststrategi, 6 pct. flere fordel + kunder Arbejdet med at gennemføre vækststrategien i Sverige fortsatte i 2009 med endnu tættere og mere proaktive kundekontakter. Nordeas fokus på kundekontakt resulterede i en stigning på fordel + kunder, en fremgang på 6,4 pct. Samtidig med den stærke vækst i kundebasen steg boliglån 13 pct. i lokal valuta. Desuden steg privatkundernes opsparing 17 pct., og vores andel af nettotilgangen til investeringsfonde var betydeligt større end vores andel af kapital under forvaltning. For mange erhvervskunder blev 2009 et år med udfordringer og stor usikkerhed. Første halvår var præget af en meget høj forretningsaktivitet, herunder mange corporate finance-transaktioner og omstruktureringer. På kapitalmarkedssiden noteres igennem hele året en fortsat høj efterspørgsel efter bl.a. derivater og valutaprodukter. Nordea fokuserede på kernekunderne, høj proaktivitet og fortsat justering af prisfastsættelsen af kreditrisici. New European Markets New European Markets omfatter Nordeas aktiviteter i Polen, Rusland og de baltiske lande. I alle disse lande kan Nordea tilbyde et komplet udbud af serviceydelser både til privatkunder og erhvervskunder. 10 Nordea Resume 2009

11 Vi vokser med vores kunder. Sidste år ydede Nordea finansiering til mange både eksisterende og nye erhvervskunder. Rusland Finanskrisen og faldet i råvarepriser ramte den russiske økonomi hårdt i 2009, og landets BNP faldt kraftigt. Både forbrugerne og virksomhederne var påvirket af finanskrisen. Nordeas virksomhed i Rusland udviklede sig positivt i 2009, og der blev gennemført en række vigtige aktiviteter, der danner basis for fortsat udvikling af virksomheden. Fra efteråret 2009 drives forretningen under Nordea-brandet. Det væsentligste kundesegment for Nordea i Rusland i dag er store russiske virksomheder, og blandt dem en række stærke virksomheder, som er verdensførende inden for deres områder. Hidtil har Nordeas aktiviteter fokuseret på virksomheder, selvom målet på sigt er at opbygge en komplet bankvirksomhed med et bredt sortiment. Boliglån og kort er vigtige produkter. Baltikum Alle de tre baltiske lande befandt sig i svær recession i Recessionen påvirkede kreditkvaliteten og sikkerhedsværdierne, hvilket resulterede i yderligere nedskrivninger på udlån. Nordea har en stærk position i udvalgte segmenter fx virksomheder med nordisk tilknytning. På grund af recessionen har der været fokus på at støtte eksisterende stærke kunder og kun tage nye kunder ind på selektiv basis. Ved udgangen af 2009 havde Nordea ca erhvervskunder. Nordea tilbyder et fuldt udbud af produkter via sit filialnet på 65 filialer. Nordea betjener ca kunder, hvoraf er fordel + kunder. Polen Den globale recession ramte ikke Polen lige så hårdt som det øvrige Central- og Østeuropa. Kreditkvaliteten i den bredt sammensatte udlånsportefølje er fortsat stærk, og niveauet for værdiforringede lån var stabilt i forhold til I Polen fokuseres der både på mellemstore erhvervskunder og store erhvervskunder med tilknytning til Norden. Kommuner er en anden vigtig kundegruppe. Nordea hører til de førende banker inden for nogle af disse segmenter. Ultimo 2009 havde Nordea ca erhvervskunder. I løbet af 2009 vandt Nordea en række betydelige mandater i erhvervssegmentet og knyttede nye vigtige kunder til sig. I åbnede Nordea 100 nye filialer i Polen, og i 2009 åbnedes yderligere 14 filialer. Nordea har nu i alt 158 filialer i Polen, som betjener ca privatkunder og erhvervskunder. Udbygningen af filialnettet fortsætter i højere tempo i 2010 med op mod 50 nye filialer. Shipping, Oil Services & International Nordea har et stærkt brand på markedet for skibsfinansiering. Stabil syndikeringsvirksomhed, en stærk placeringskapacitet og en konsekvent strategi med fokus på stærke kunder, som driver væksten og konsolideringen i sektoren, har givet Nordea en position som verdensførende inden for shippingsektoren såvel som offshore- og olieservicesektoren. Under hele finanskrisen har Nordea støttet sine kernekunder, så de har kunnet gennemføre deres strategier. Takket være sin stærke balance og placeringskapacitet lykkedes det Nordea at garantere og placere alle syndikerede lånetransaktioner på trods af de vanskelige markedsforhold. Markedsudsigterne er stadig usikre både på kort og mellemlang sigt. De fleste shippingsegmenter er præget af lav efterspørgsel og betydelig overkapacitet. Alligevel oplevede tørlastmarkedet Nordea Resume

12 et opsving som følge af øget import af bulkprodukter. Aktiviteterne på markedet for produkt-, kemikalie- og olietankere oplevede faldende efterspørgsel samtidig med overkapacitet af skibe. Overkapacitet er fortsat den største udfordring for branchen med yderligere stor ny kapacitet bestilt til levering i Nordea har en bred eksponering mod shippingsektoren. Internationale enheder Nordea støtter sine nordiske kunders forretninger gennem sine internationale enheder med kontorer i New York, London, Frankfurt, Singapore og Shanghai. Derudover er der repræsentationskontorer i Beijing og Sao Paulo. Finansielle institutioner Nordea er den førende partner for finansielle institutioner i Norden. Kunderne betjenes af deres egne team, der sammensætter skræddersyede løsninger for dem. Kunderne omfatter ca. 400 nordiske og 100 internationale finansielle institutioner og 700 bankkoncerner. Nordea har styrket sin position og vundet markedsandele i kølvandet på finanskrisen, fordi vi var en af de få aktører, som fortsat var aktive i markedet i den mest turbulente tid. Det står dog klart, at internationale aktører er ved at vende tilbage til visse dele af det nordiske kapitalmarked, og konkurrencen øges igen. Nordeas strategi om at forbedre det samlede tilbud til kunderne inden for aktier har vist sit værd og resulteret i højere placeringer i markedsundersøgelser og øget tilfredshed blandt kunderne. Kapitalmarkedsrelaterede produkter er den væsentligste drivkraft bag vækst, og Nordea står godt rustet til at udnytte et yderligere opsving i aktiviteten, selvom der fortsat hersker usikkerhed om timingen af dette opsving. Private Banking Nordic Private Banking I 2009 nød Nordic Private Banking fortsat gavn af Nordeas stærke markedsposition og gode navn. Nordea blev da også placeret som nummer et inden for nordisk private banking af magasinet Euromoney. Efter den generelle markedsnedgang i 2008 øgedes kundeaktiviteterne hurtigt i Forretningerne udviklede sig dermed positivt i 2009 med en nettotilgang på EUR 2,9 mia. og en stigning i kapital under forvaltning til EUR 45,8 mia. i forhold til 2008 svarende til en fremgang på 27 pct. Nye kunder kom til, både udefra og fra andre segmenter i Nordea, og antallet af kunder steg 6 pct. Kundetilfredsheden blev fastholdt på et højt niveau. International Private Banking 2009 blev et stærkt år for International Private Banking, som noterede en stigning i kundeaktiviteten og fik flere nye kunder. Nettotilgangen var EUR 0,6 mia. i 2009, og kapital under forvaltning steg til EUR 8,7 mia. svarende til en fremgang på 28 pct. i forhold til ultimo I 2009 styrkede International Private Banking sin konkurrenceevne betydeligt ved at overtage kunder og rådgivere fra andre banker. Erhvervskundesegmenter kunderelationer I 2009 viste Nordeas forretningsstrategi sin styrke under fortsat vanskelige markedsforhold. Den brede sammensætning af markeder, segmenter og produkter samt en proaktiv kontaktpolitik gav høj indtægtsvækst og beskeden omkostningsvækst trods turbulente markeder. Kundestrategien, hvor erhvervsrådgiverne er ansvarlige for at udvikle og organisere kundeforholdet, har vist sig at være en succes i forhold til at give et samlet billede af kundens forretningsaktiviteter og økonomi. Det er en fordel med hensyn til forretningsmuligheder, forretningsudvikling og risikovurdering. Det er vores mål at etablere partnerskaber med de største kunder i segmenterne Corporate Merchant Banking og store erhvervskunder. Succesrige partnerskaber udvikler sig til relationer med Nordea som hovedbank og leverandør af alle de finansielle serviceydelser, kunden har behov for. Målet for segmenterne mellemstore og små erhvervskunder er ligeledes at udvikle kundeforholdet og blive kundens hovedbank. Under finanskrisen har strategien været at støtte de kunder, som har Nordea som hovedbank, og tilbyde dem en fair pris, der afspejler de øgede risici. Nordea har fastholdt sit mål om at modtage en stigende andel af kundernes forretninger. Forretningsudvikling Virksomhedernes efterspørgsel efter lån faldt, mens større kreditværdige kunder benyttede sig af Nordeas hjælp til at finansiere sig på kapitalmarkederne. Nordea fortsatte også med at hjælpe kunderne med at afdække markedsrisici. Derudover har Nordea forbedret sin position på markedet for erhvervskunder ved selektiv overtagelse af kunder, der er kreditværdige og har en høj rating. 12 Nordea Resume 2009

13 Nordiske kundesegmenter Styrket position inden for Corporate Merchant Banking Aktiviteten var fortsat høj i 2009, hvilket førte til vækst i finansieringen til de øverste erhvervskundesegmenter. Indtægterne i Corporate Merchant Banking steg 17 pct. i forhold til Store erhvervskunder Indtægterne fra store erhvervskunder steg 14 pct. i forhold til Udlån og indlån faldt noget i Mellemstore og små erhvervskunder Indtægter fra mellemstore og små erhvervskunder faldt 16 pct. i forhold til 2008 som følge af lavere indlånsmarginaler. Privatkundesegmenter udnytte potentialet i kundebasen Potentialet i segmentet udnyttes ved at have tydeligt fokus på at opbygge kunderelationer. Målet er at samle alle kundens bankforretninger i Nordea og blive kundens livslange finansielle partner. Målet er også at identificere potentielle private banking-kunder og fordel + kunder i de lavere segmenter fordelskunder og basiskunder og føre dem videre til de øverste segmenter ved at anvende en struktureret tilgang til at øge forretningsomfanget. Vi skal også arbejde på at tiltrække nye private banking-kunder og fordel + kunder eksternt. For at øge kundetilfredsheden og skabe yderligere indtægtsvækst vil Nordea udbygge sine kanaler, bl.a. gennem online-salg. I filialnettet vil der være fokus på endnu mere proaktivt salg. Stærkt værditilbud i Fordelsprogrammet Fordelsprogrammet er et gennemsigtigt og konkurrencedygtigt værditilbud, der omfatter brand-løfte, prisfastsættelse, serviceniveau og produktløsninger. Nordea har faste og gennemsigtige priser på de fleste produkter inden for hvert af de tre kundesegmenter. Bankrådgiveren spiller en proaktiv rolle i at maksimere vækstpotentialet hos kunder, der har nået det højeste niveau i programmet (fordel + kunder). For at tiltrække yngre kunder i aldersgruppen er der udformet et meget attraktivt tilbud, Check-in, specielt for denne gruppe. Fordel + kunder drivkraft for indtægtsvækst på privatsiden Indtægtspotentialet forbundet med at udvikle kundebasen er betydeligt. Nordeas proaktive tilgang og 360-graders rådgivning med kundens behov i fokus er blevet godt modtaget af kunderne. Ligeledes har Nordeas troværdighed og stabilitet under finanskrisen styrket kundeloyaliteten og tilgangen af nye fordel + kunder. Kunder, der bliver fordel+kunder, tilbydes det bedste serviceniveau og de bedste priser. Forretningsudvikling: at få flere fordel + kunder Fokus på at udvikle potentialet i kundebasen og få nye kunder giver fortsat resultater, og antallet af fordel + kunder steg 5 pct. i forhold til året før. Omkring 60 pct. af de nye fordel + kunder kommer fra andre banker. Øget udlån til privatkunder, især boliglån, var den væsentligste drivkraft bag indtægtsvæksten i Vi tilbyder dig stærke produktløsninger i Fordelsprogrammet. Fordel + kunder får det bedste serviceniveau og de bedste priser. Antallet af fordel + kunder steg 6 pct. i Nordea Resume

14 Produktområder og produktgrupper Kontoprodukter De samlede indtægter steg 32 pct. til EUR 3,7 mia. Udviklingen i indtægterne fra erhvervsudlån var især god som følge af den justerede prisfastsættelse af kreditrisici, selvom efterspørgslen efter nye lån generelt var lavere. Udlån til privatkunder, herunder både boligudlån og forbrugsudlån, udviklede sig også godt takket være vækst i såvel forretningsomfang som marginaler. Indtægter fra indlån faldt 66 pct. til EUR 550 mio. hovedsageligt som følge af faldende marginaler i kølvandet på de lavere markedsrenter. Indlånet steg. Markederne begyndte at stabilisere sig, og der er sket et skift fra indlån til aktier og investeringsfonde. Der var skarp konkurrence inden for opsparingsprodukter. Indtægter fra kort udviklede sig positivt i 2009 med en stigning på 3 pct. til EUR 246 mio. Udviklingen var drevet af en stigning i nettorenteindtægterne som følge af en øget brug af kredit. Nordea tilbyder et bredt sortiment af kredit- og betalingskort inden for både kortudstedelse og kortindløsning og har en større markedsdækning i de nordiske lande end nogle af konkurrenterne. På nordisk plan fortsatte stigningen i brugen af Netbank. Antallet af netbankkunder steg med mere end en halv million, og antallet af gange, hvor kunder loggede ind, steg med 9 pct. Nordeas Netbank blev tildelt prisen som Best Web i Sverige af magasinet Internet World i december Transaktionsprodukter Indtægter fra Cash Management faldt 18 pct. til EUR 353 mio. primært på grund af lavere nettorenteindtægter. Målrettet produktudvikling har resulteret i væsentlige forbedringer af vores kundetilbud. Corporate Netbank, et af Nordeas servicetilbud til erhvervskunder med mere komplekse behov, opfattes nu som en indgang til effektiv økonomi - styring på nordisk plan og i en bredere sammenhæng. Magasinet Euromoney tildelte Nordea prisen som Best Cash Manager i Norden og Baltikum for andet år i træk. Nordea Finans Investeringsniveauet faldt i 2009 inden for alle områder i Nordea Finans, og efterspørgslen efter finansiering af aktiver, herunder leasing, køb på afbetaling og factoring, faldt. Nedgangen på markedet blev opvejet af en stærkere markedsposition og bedre marginaler. Capital Markets Products Forholdene på markedet var væsentlig bedre i 2009 sammenlignet med den meget turbulente markedssituation i Aktiemarkederne begyndte at stige støt i foråret, og de korte renter viste en generelt faldende tendens i løbet af året. Volatiliteten på markederne er faldet, og på de fleste markeder er likviditeten steget. Efterspørgslen efter risikostyringsprodukter, især valuta- og renteprodukter, var meget stærk i 1. halvår 2009, da erhvervskunderne søgte at beskytte sig mod markedsudsving. Koncernens strategi om at øge handlen med risikostyringsprodukter med Nordeas erhvervskunder fastholdes i Udgangspunktet er stærkt, da nordiske erhvervskunder i en undersøgelse foretaget af Greenwich Associates i 2009 gav Nordea en placering som nr. 1, når det gælder valuta- og rentederivater. Kapital under forvaltning Savings Products & Asset Management Nordeas kapital under forvaltning steg 26 pct. i 2009 til EUR 158,1 mia. En stærk nettotilgang på EUR 9,8 mia., en positiv markedsudvikling og et stærkt investeringsresultat bidrog til stigningen. Nordeas investeringsresultat steg i løbet af året. Således klarede 86 pct. af alle fondsporteføljerne, svarende til 90 pct. af aktiverne, sig bedre end deres benchmark i Nordeas gennemsnitlige placering hos Morningstar steg i alle fire nordiske lande. Produktudbuddet blev styrket med lanceringen af nye produkter og koncepter i 2009, herunder et koncept baseret på diskretionær porteføljeforvaltning til private banking-kunder, en Emerging Markets-fond, tematiske fonde samt flere kreditmarkedsprodukter. Life & Pensions Nordea Life & Pensions noterede igen rekordhøje bruttopræmier efter en stigning på 4 pct. i forhold til 2008 til EUR mio. Med en markedsandel i det nordiske marked på 11 pct. fastholdt Nordea sin position som den førende leverandør af livsforsikringsprodukter og pensionsordninger i Norden. Årets resultat kan tilskrives Nordea Life & Pensions strategi for 2009 om at opnå en andel af markedet for ITP-overførsler i Sverige, ændre fokus i den finske forretning med udbuddet af Selekta Capital og generelt øge forretningsomfanget inden for bancassurance. Samtidig fastholdtes en stærk resultatorientering og disciplineret risikostyring. Nettotilgang EUR mia Retailinvesteringsfonde i Norden 30,7 21,9 3,3 4,5 European Fund Distribution 2,7 1,6 0,5 0,8 Nordic Private Banking 45,8 36,1 2,9 2,1 International Private Banking 8,7 6,8 0,6 0,6 Institutionel kapitalforvaltning 28,1 23,1 1,4 1,1 Life & Pensions 42,2 36,1 1,2 0,6 I alt 158,1 125,6 9,8 2,0 14 Nordea Resume 2009

15 Vi kommer hele vejen rundt om din økonomi under et 360-graders møde. Antallet af rådgivningsmøder med fordel + kunder steg fortsat kraftigt i Group Operations Group Operations omfatter alle it-funktioner samt Group Shared Services (GSS). Ressourcerne inden for både produkt- og serviceydelser er fuldt integrerede i produktområderne for at skabe effektive værdikæder. Arbejdet med at styrke værdikædekonceptet fortsatte i 2009, da der blev taget yderligere skridt i retning af at udvide værdikæden til også at omfatte it-området. Alle it-enheder foretager nu en gennemgang af deres metoder og arbejdsprocesser, og der er identificeret områder, hvor der kan opnås betydelige besparelser. Nordea er kommet langt i arbejdet med at konsolidere produkt- og Market positions Shipping, Fin. Inst., Interna- Danmark Finland Norge Sverige Estland Letland Litauen Polen Rusland tional I alt Antal kunder (1.000) Erhvervskunder Privatkunder Privatkunder i Fordelsprogrammet n.a Fordel + kunder n.a Private Banking ,1 0,5 0,1 1,5 n.a E-banking n.a Antal filialer Markedsandel, pct. Udlån til erhvervskunder Indlån fra erhvervskunder <1 Investeringsfonde, institutionelle kunder Investeringsfonde, privatkunder Life & Pensions Boligudlån til privatkunder Forbrugsudlån <1 <1 Indlån fra privatkunder <1 Nordea Resume

Nordea er en universalbank med en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og private

Nordea er en universalbank med en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og private Resume 2008 0081 Sammenfatning Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen med en markedsværdi på ca. EUR 13 mia., samlede aktiver på EUR 474 mia. og en kernekapital på EUR 15,8 mia.

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 21. juli 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har set en positiv udvikling i vores kunderelaterede forretning

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Stærk kundeaktivitet og rekordhøje indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordea har

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010

Årsregnskabsmeddelelse 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 2. februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 Indtægter, ordinært resultat og kundetilfredshed på rekordhøjt niveau Koncernchef Christian Clausens kommentar til årsregnskabsmeddelelsen:

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Stærkt resultat højere indtægter og lavere nedskrivninger på udlån Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 New Normal-plan leverer på omkostninger, kapital og indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 3. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Organisk vækststrategi giver fortsat gode resultater Ordinært resultat var EUR 895 mio., en stigning på 6 pct. eksklusive

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Stærk indtjeningskraft og fortsat fremgang i forandringsarbejdet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

Koncernchefen har ordet

Koncernchefen har ordet Resume 2010 Koncernchefen har ordet I kølvandet af finanskrisen var vi en af de første store banker, der præsenterede en omfattende plan for, hvordan vi ville accelerere ud af krisen den velafbalancerede

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2011 Solidt kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Jeg er stolt over at præsentere endnu et stærkt

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Resume 2007. Nordea koncernen 2007. Nordea Group 2007 1

Resume 2007. Nordea koncernen 2007. Nordea Group 2007 1 Resume 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen med en markedsværdi på ca. EUR 30 mia., samlede aktiver på EUR 389 mia. og en kernekapital

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 26. oktober 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Ordinært resultat steg 30 pct. i årets tre første kvartaler Ordinært resultat steg 30 pct. til EUR 2.300 mio. (EUR

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009

Årsregnskabsmeddelelse 2009 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009 Stærkt år risikojusteret resultat steg 22 pct. Indtægterne steg 11 pct., og risikojusteret resultat steg 22 pct. i 2009.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Dette er Nordea. Highlights of 2005. Dette er Nordea. 2006 i sammendrag. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål

Dette er Nordea. Highlights of 2005. Dette er Nordea. 2006 i sammendrag. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål 006 Resume Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2004 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Stærke resultater i 1. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 584 mio. (EUR 383 mio. i 4. kvartal 2003) Periodens

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab

Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab Aktiviteter 2004 Dette er Nordea Øgede ambitioner Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fra vækst til konsolidering

Fra vækst til konsolidering Finansanalytikerforeningens virksomhedsdag 2008 Fra vækst til konsolidering v/ceo Søren Kaare-Andersen En regional, kommerciel forretningsbank forankret i lokalområdet Etableret i 1884 Primære markedsområde:

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Koncernchefen har ordet

Koncernchefen har ordet Resume 2011 Koncernchefen har ordet Vores mål er at skabe positive kundeoplevelser også efter den nye regulering i den situation, vi kalder det nye normale. Vi vil øge effektiviteten i forhold til omkostninger,

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Årsregnskabsmeddelelse 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 29. januar 2014 Årsregnskabsmeddelelse Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: var endnu et år præget af lav vækst, og renterne faldt til rekordlave

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Aktie information. Aktieinformation

Aktie information. Aktieinformation Aktieinformation Indhold 1 Forespørgesel... 3 1.1 Dataindsamling... 3 2 Danske Bank... 4 2.1 Aktieværdi... 4 2.2 Udbytte... 4 3 Jyske Bank... 5 3.1 Aktieværdi... 5 3.2 Udbytte... 5 4 Nordea Bank... 6 4.1

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere