Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget"

Transkript

1 Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til Statusnotater Partiernes budgetønsker Budgetanalyser Kapacitetstilpasninger Forårsseminar Økonomiaftale Dialog/Høring Budgetseminar Evt. indsigelser til budgetforlig 7 3. Budgetopfølgningsproces Forventede regnskaber Månedlig budgetopfølgning/aktuel økonomi Opfølgning på anlæg Status på budgetforudsætninger 11 Allerød Kommune Side 1

3 1. Indledning Dette første statusnotat vedr. budget har til formål at fastlægge budgetstrategien for budgetlægningen Igen i år består budgetstrategien af følgende to processer proces for budgetlægning jf. afsnit 2 proces for budgetopfølgning 2013 jf. afsnit 3 Processerne er udarbejdet med udgangspunkt i principper for økonomisk styring og de seneste års erfaringer med budgetlægning og -opfølgning. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn for nødvendigheden af eventuelle budgettilpasninger og -omprioriteringer, er de to processer koordineret, således at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægningen. Budgetstrategien indeholder derudover en kort status på budget i forhold til den nuværende viden om ændrede budgetforudsætninger for 2014 med udgangspunkt i forventningerne til regnskab 2012 jf. afsnit 4. På baggrund heraf samt de sidste tre års genopretning af økonomien, vurderer Direktionen, at der ikke skal iværksættes nye analyser med henblik på besparelser, men at der alene skal fokuseres på løbende effektiviseringer, evalueringer og budgettilpasninger. Udvalgenes rammer fastholdes således, hvilket indebærer, at eventuelle nye tiltag som udgangspunkt skal finansieres af kompenserende besparelser indenfor udvalgets egen ramme. Allerød Kommune Side 2

4 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 Direktionen og Økonomi foreslår følgende tidsplan for budgetlægning , som tager udgangspunkt i principper for økonomisk styring og de seneste års erfaringer med budgetlægning. De enkelte elementer i tidsplanen for budgetlægningsprocessen for er beskrevet nedenfor. December Januar og februar Februar Marts-juni April Juni Budgetlægning Byrådet//fagudvalg Hvem Formål Hvad fremlægges 11/12 Beslutning om budgetstrategi, herunder Sendes efterfølgende - tidsplan for budgetlægning og budget- Statusnotat 1 vedr. budget til opfølgning i 2013 med tidsplan for budgetlægning alle byrådsmedlemmer - orientering om økonomisk status vedr og budgetopfølgning 2013 budget til orientering Fagudvalg Partier 3/2 19/2 Fagudvalg SKU/B/SVU /BY BY 12/4-13/4 Fagudvalg 18/6 18/6 BY 27/6 Drøftelse og beslutning om igangsættelse af analyser iht. budgetforlig, herunder godkendelse af kommissorier Frist for partierne for fremsendelse af nye budgetønsker Beslutning om hvilke budgetønsker fra partierne, der skal indgå i fagudvalgenes videre budgetdrøftelser Drøftelser af budgetanalyserne i fagudvalgene Vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget på skoler, SFO, dagtilbud og plejeboliger med udgangspunkt i befolkningsprognosen Forårsseminar hvor økonomistyring version 2.0 bl.a. drøftes Endelige budgetanalyser forelægges Orientering om økonomisk status budget Forslag til kommissorier for analyser iht. budgetforlig Evt. forslag til øvrige analyseområder, som udvalget måtte ønske at igangsætte Oversigt over budgetønsker fra partierne Notat om anbefalet kapacitets- og budgettilpasning i budget Forårsseminarmappe Færdige analyser Statusnotat 2 vedr. budget BY 27/6 Informationsmøde for BY om den indgåede regeringsaftale mellem regeringen og KL Oplæg vedr. regeringsaftalen August Partier 11/8 Fagudvalg 20/8 Frist for partierne for fremsendelse af nye budgetønsker Dialog med eventuelle interessenter, som udvalgene ønsker i dialog vedr. de udarbejdede analyser Allerød Kommune Side 3

5 September Budgetlægning Byrådet//fagudvalg Hvem Formål Hvad fremlægges 20/8 20/8 BY 29/8 20/8 BY 29/8 BY 30/8-8/9 BY 9/9 BY 13/9-14/9 BY 16-23/9 BY 23/9 Hovedudvalgets dialogmøde med 1. behandling af budget Statusnotat 3 vedr. budget Beslutning om hvilke budgetønsker fra partierne, der skal foretages beregningsoverslag på til budgetseminar Informationsmøde for BY vedr. budget og forventet regnskab/halvårsregnskab Høring af budgetforslag til 1. behandling Budgetmappe udsendes Budgetseminar. Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig Frist for aflevering af ændringsforslag til budget Oversigt over budgetønsker fra partierne Oplæg vedr. seneste forventede regnskab, halvårsregnskabet og budgetoplægget til 1. behandling Høringsbrev vedlagt analyser, der indgår i politiske forhandlinger Budgetmateriale Høringssvar Budgetmappe Budgetforlig BY 24/9-30/9 Frist for evt. indsigelser vedr. budgetforliget Oktober December 1/10 BY 10/10 2. behandling og endelig vedtagelse af budget herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster Medio december Budgetannonce i Allerød Nyt Budgetannonce BY 19/12 Trykt budget Trykt budget Sagsfremstilling indeholdende skatteprocenter og væsentlige elementer i budget Statusnotater I budgetlægningsprocessen præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for 3 statusnotater. Statusnotaterne giver byrådet indblik i den aktuelle situation omkring budget Økonomiudvalget præsenteres i december 2012 for statusnotat 1 (nærværende notat). Dette notat sendes efter godkendelsen af budgetstrategien til orientering til alle byrådsmedlemmer. På Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni vil statusnotat 2 blive fremlagt. Indholdet i statusnotat 2 vil være følgende; Allerød Kommune Side 4

6 Hovedoversigt Prognose for den gennemsnitlige kassebeholdning Forventninger til potentielle sanktioner Forventninger til skatter, tilskud og udligning Forventninger til driftsudgifter o Status på P/L reguleringer o Status på tillægsbevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober o Status på administrative korrektioner vedr. driftsbudgettet foretaget under forudsætning af nuværende serviceniveau, kendte budgetforudsætninger samt seneste forventede regnskab (visse administrative korrektioner vil først være kendte i august fx lov- og cirkulæreprogram og andre forhold i medfør af økonomiaftalen) o Status på serviceudgifter, udgifter til overførsler, udgifter til forsikrede ledige samt refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager fordelt på udvalg og afdelinger/stabe Status på ny demografisk udvikling (befolkningsprognose) og behov for kapacitetstilpasning Status på investeringsplan, herunder kvalitetsfondsinvesteringer Status på det brugerfinansierede område Status på renter, afdrag og optagelse af lån Status på øvrige finansforskydninger Konklusion vedr. evt. behov for evt. besparelser/budgettilpasninger På Økonomiudvalgets og byrådets møder i august 1. behandles budgettet og statusnotat 3 fremlægges. Indholdet i statusnotat 3 vil udover punkterne som også indgår i statusnotat 2 indeholde: Status på økonomiaftalen, herunder status over potentielle sanktioner Beregninger vedr. det statsgaranteret og selvbudgetterede udskrivningsgrundlag Ændringer i driftsudgifterne siden statusnotat 2, herunder særligt ændringer vedr. administrative korrektioner pga. nye budgetforudsætninger, seneste forventede regnskab, økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogram samt moderniseringsaftalen 2.2 Partiernes budgetønsker Med frist den 3. februar har partierne mulighed for første gang at fremsende budgetønsker (forslag til budgetprioriteringer), som de ønsker, at Forvaltningen udarbejder beregningsoverslag på til budgetseminaret. Alle budgetønskerne vil blive behandlet af Økonomiudvalget i februar med henblik på en prioritering af ønskerne. Disse indgår i fagudvalgenes budgetdrøftelser fra marts til juni. Efter sommerferien, med frist den 11. august har partierne igen mulighed for at fremsende budgetønsker. Alle budgetønskerne vil blive behandlet af Økonomiudvalget den 20. august med henblik en prioritering af, hvilke ønsker der skal udarbejdes uddybende beregninger af til budgetseminaret. Allerød Kommune Side 5

7 2.3 Budgetanalyser I januar og/eller februar 2013 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget kommissorier for de analyser, der fremgår af budgetforliget jf. nedenfor. Udvalg KIU TPU KMU SKU SKU SVU Analyseindhold jf. budgetforlig I første halvdel af 2013 gennemføres en analyse vedrørende Mungo Parks fysiske udbygning med henblik på at etablere tilfredsstillende rammer for teatrets fremtid. Der skal findes en varig løsning for teatrets aktiviteter i Allerød Kommune. Den afledte drift af udbygningen analyseres. Analysen skal endvidere undersøge, hvilke kommuner, der evt. kan indgå i et samarbejde om teatrets drift. Analysen færdiggøres så betids, at der i budgettet for 2014 og overslagsårene kan afsættes økonomiske resurser til de nødvendige anlægsinvesteringer og drift. Der arbejdes videre med en samlet udviklingsplan for bymidten, således at der frem mod budgetlægningen for 2014 foreligger nogle konkrete beslutningsforslag. Der arbejdes videre med at se på mulighederne for at etablere en naturlegeplads. Herunder at undersøge mulighederne for at skabe finansiering fra fonde mm. Det skal undersøges om foreningernes ferieaktiviteter kan kobles på skolernes feriepasning enten som erstatning eller supplement til feriepasningen. Det skal i givet fald organiseres i et samarbejde mellem SFO personalet og foreningerne. Der gennemføres en analyse af hvorledes samordnet indskoling, to-lærerordning og tidlig sprogstart (engelsk) kan gennemføres. Analysen behandles i foråret 2013, med henblik på en drøftelse af hvorvidt projektet kan iværksættes fra august Der gennemføres en analyse af hvordan sygepleje-ressourcerne kan øges til de midlertidige pladser på Engholm. Der gennemføres en analyse af mulighederne for at konkurrenceudsætte driftsopgaver i henholdsvis Park og Vej samt Allerød Service. Der gennemføres en analyse af hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale i at centralisere administrative opgaver på henholdsvis dagtilbud og skoler. Der gennemføres en analyse af hvorledes styringsmodellerne kan indeholde incitamenter for inklusion og fokus på effekt. Derudover kan udvalgene træffe beslutning om andre analyser og kommissorier, der skal arbejdes videre med. De færdige analyser fremlægges for såvel fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet på juni møderne. 2.4 Kapacitetstilpasninger På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose skal fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet i april tage stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder; Skoler og SFO er (SKU) Dagtilbud (B/SKU) Plejeboliger (SVU) Allerød Kommune Side 6

8 Med udgangspunkt i befolkningsprognosen vil Forvaltningen fremlægge et notat med anbefalinger om behovet for kapacitets- og budgettilpasninger i budget Forårsseminar Forårsseminaret afholdes 12. og 13. april. På seminaret drøftes bl.a. økonomistyring version 2.0 jf. punkt 10 i referatet fra Økonomiudvalgets møde den 13. november Økonomiaftale Ultimo juni indgås økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt aftalen indgås så sent, at det ikke vil være muligt at afholde et informationsmøde herom forud for byrådsmødet den 27. juni, udarbejdes et skriftligt materiale, som fremsendes. 2.7 Dialog/Høring Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på deres augustmøder dialog med eventuelle interessenter, som udvalgene ønsker hørt vedr. de udarbejdede analyser. Eventuel dialog skal fremgå af de udarbejdede kommissorier. Derudover har Økonomiudvalget en dialog med hovedudvalget på økonomiudvalgets møde den 20. august, hvor budgettet også førstebehandles. Umiddelbart efter byrådets 1. behandling af budget den 29. august sendes budgettet i høring. Høringssvarene skal være kommunen i hænde senest 8. september, inden byrådet tager på budgetseminar. 2.8 Budgetseminar Budgetseminaret afholdes 13. og 14. september. Høringsmaterialet indgår i budgetmappen. Da høringssvarene foreligger inden seminaret, vil seminaret i høj grad kunne blive startskuddet på de politiske forhandlinger. 2.9 Evt. indsigelser til budgetforlig Efter budgetforliget er der mulighed for evt. indsigelser. Fristen for indsigelser til budgetforliget skal fremsendes senest 30. september. Allerød Kommune Side 7

9 3. Budgetopfølgningsproces 2013 Direktionen og Økonomi foreslår følgende tidsplan for budgetopfølgning De enkelte elementer i tidsplanen for budgetopfølgningen er beskrevet nedenfor. Resultaterne af de forventede regnskaber og den løbende månedlige administrative opfølgning i 2013 vil blive indarbejdet i statusnotat 2 og 3 vedr. budget , som forelægges Økonomiudvalget og byrådet i juni og august i forbindelse med budgetlægningen jf. afsnit 2.1. Alle måneder Februar Maj Juni August Budgetopfølgning og regnskab Byrådet//fagudvalg Hvem Formål Hvad fremlægges Fagudvalg+ Evt. beslutning vedr. igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb Redegørelse for igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb Fagudvalg+ Evt. beslutning vedr. aflæggelse af anlægsregnskab Redegørelse vedr. afslutning af anlægsregnskab Orientering om aktuel økonomi på baggrund af den Notat, udvikling i gns. kassebeholdning, løbende kassebeholdning administrative budgetopfølgning Hvis den administrative budgetopfølgning viser merudgifter som kræver byrådets indgriben, rejser For- Notat med den aktuelle økonomiske situation og forslag til handleplan valtningen sagen i Økonomiudvalget Orientering om forventet regnskab på det specialiserede Forventet regnskab på det specialise- socialområde pr. 31. december, som indberettes rede socialområde opstillet efter til ministeriet ministeriets regler Årsregnskab godkendes overgivet til revisionen Årsregnskab Beslutning om overførselsbeløb på drift og anlæg Overførselssag Fagudvalg+ Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts Beslutning om oversendelse til fagudvalg vedr. forventede merforbrug/mindreforbrug såfremt overskridelsen ikke kan forventes indhentet inden årets udgang ved igangsættelse af handleplaner eller dækket indenfor egen stab/afdeling/virksomhed Orientering om forventet regnskab på det specialiserede socialområde pr. 31. marts, som indberettes til IM Evt. beslutning om kompenserende besparelser vedr. forventede merforbrug (tillægsbevilling ved forventet mindreforbrug) ifm. forventet regnskab fremlagt i april Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Forventet regnskab på det specialiserede socialområde opstillet efter ministeriets regler Forslag til kompenserende besparelser Halvårsregnskab 2012 godkendes Halvårsregnskab 2012 Orientering om forventet regnskab pr. 30. juni Beslutning om oversendelse til fagudvalg vedr. forventede merforbrug/mindreforbrug såfremt overskri- Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg Allerød Kommune Side 8

10 Budgetopfølgning og regnskab Byrådet//fagudvalg Hvem Formål Hvad fremlægges delsen ikke kan forventes indhentet inden årets udgang ved igangsættelse af handleplaner eller dækket indenfor egen stab/afdeling/virksomhed. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg September November December Fagudvalg+ Fagudvalg+ Jf. budgetforliget skal der hvis halvårsregnskabet viser et mindreforbrug på driften iværksættes tiltag indenfor en ramme på 2,5 mio. kr. på særlige områder jf. budgetforliget. Orientering om forventet regnskab på det specialiserede socialområde pr. 30. juni, som indberettes til ministeriet Revisionens beretninger forelægges med forslag til besvarelse, og regnskab vedtages endeligt Evt. beslutning om kompenserende besparelser vedr. forventede merforbrug (tillægsbevilling ved forventet mindreforbrug) ifm. forventet regnskab fremlagt i august Orientering om forventet regnskab pr. 30. september Beslutning om oversendelse til fagudvalg vedr. forventede merforbrug/mindreforbrug såfremt overskridelsen ikke kan forventes indhentet inden årets udgang ved igangsættelse af handleplaner eller dækket indenfor egen stab/afdeling/virksomhed. Orientering om forventet regnskab på det specialiserede socialområde pr. 30. september, som indberettes til ministeriet Evt. beslutning om kompenserende besparelser vedr. forventede merforbrug (tillægsbevilling ved forventet mindreforbrug) ifm. forventet regnskab fremlagt i november Forventet regnskab på det specialiserede socialområde opstillet efter ministeriets regler. Revisionens beretninger Forslag til besvarelse Forslag til kompenserende besparelser Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Forventet regnskab på det Forventet regnskab på det specialiserede socialområde opstillet efter ministeriets regler Forslag til kompenserende besparelser 3.1 Forventede regnskaber Politisk centreres budgetopfølgningen om tre forventede regnskaber i pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september. Første forventede regnskab for 2013 udarbejdes pr. 31. marts, og behandles sammen med regnskabet for 2012 og overførselssagen i Økonomiudvalget og byrådet i maj. Andet forventede regnskab for 2013 udarbejdes pr. 30. juni, og behandles sammen med halvårsregnskabet i Økonomiudvalget og byrådet i august på samme møde som budgettets 1. behandles. Allerød Kommune Side 9

11 Jf. budgetforliget skal der, hvis halvårsregnskabet viser et mindreforbrug på driften, iværksættes engangstiltag indenfor en ramme på 2,5 mio. kr. på særlige områder (velfærdsteknologi, digitale anskaffelser på skoler, institutioner og bibliotek, ventelisteproblemer på psykolog på børne-ungeområdet samt effektiviseringstiltag). Tredje forventede regnskab for 2013 udarbejdes pr. 30. september, og behandles i Økonomiudvalget og byrådet i november. I forhold til opfølgningen i 2012 er det tredje forventede regnskab fremrykket fra 31. oktober til 30. september. Dette giver byrådet bedre mulighed for handling i forbindelse med mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet inden årets udgang. Eventuelle merforbrug som de enkelte afdelinger og stabe ikke kan indhente selv, og som Direktionen ikke umiddelbart kan finansiere ved tværgående initiativer, vil blive oversendt til det relevante udvalg med henblik på indstilling af forslag til kompenserende besparelser måneden efter behandlingen af det forventede regnskab. Byrådet træffer herefter den endelige afgørelse om eventuelle kompenserende besparelser. 3.2 Månedlig budgetopfølgning/aktuel økonomi Principperne for økonomisk styring stiller krav om, at der sker en systematisk administrativ budgetopfølgning hver måned. Den løbende budgetopfølgning skal dels sikre, at der hele tiden er kendskab til områder, hvor der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter. Dels at der løbende igangsættes handleplaner, som sikrer budgetoverholdelse. Hvis den løbende budgetopfølgning giver anledning til, at der mellem to forventede regnskaber skal træffes beslutning om kompenserende besparelser, vil dette blive fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet som særlige punkter. For Økonomiudvalget fremlægges hver måned punktet Aktuel økonomi, som indeholder Notat Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Udviklingen i den løbende kassebeholdning Udviklingen i den daglige kassebeholdning forrige måned 3.3 Opfølgning på anlæg Såfremt der på anlægsprojekter viser sig uforudsete merudgifter, der ikke kan dækkes af anlægsbevillingen, vil Økonomiudvalget og byrådet løbende blive forelagt dette. Allerød Kommune Side 10

12 4. Status på budgetforudsætninger Samlet set er det derfor Direktionens vurdering, at budget 2013 overordnet set et retvisende billede af kommunens økonomiske situation, herunder realistiske skøn for kommunens samlede indtægter og udgifter. Det er dog enkelte områder, hvor det forventede regnskab pr. 31. oktober 2012 kan give anledning til bekymring; Direktionen har dog udpeget nogle fokusområder, som vil få særlig fokus i den administrative budgetopfølgning samt i det første forventede regnskab, som Økonomiudvalget og byrådet behandler i juni Overførsler mellem årene vedr. anlægsprojekter Overførsler mellem årene vedr. driftsudgifter Stigende udgifter vedr. kontanthjælp, sygedagpenge samt forsikrede ledige Overførsler mellem årene vedr. anlægsprojekter Der forventes overført 87,5 mio. kr. vedr. uforbrugte anlægsbevillinger i Økonomiaftalen for budget 2013 indeholder ikke sanktioner vedr. overskridelse af anlægsrammen i tilfælde af at anlægsrammen overstiges i regnskabssituationen. Der er i prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning taget højde for et merforbrug vedr. anlæg i Overførsler mellem årene vedr. driftsudgifter Der forventes overført 18,4 mio. kr. vedr. uforbrugte driftsbevillinger i Dette svarer nogenlunde til niveauet for overførslerne fra 2011 til 2012, hvor der blev overført ses fortsat at være et realistisk skøn vedr. den forventede belastning af servicerammen i 2012 som følge af udskudt drift fra tidligere år. Stigende udgifter vedr. kontanthjælp, sygedagpenge samt forsikrede ledige Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2012 viser væsentlige merudgifter vedr. kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige, som ikke er indarbejdet i budget Forvaltningen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på deres januar møde tager stilling til, hvilke handlinger dette giver anledning til. Allerød Kommune Side 11

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011 Allerød Kommune Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012 10. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Sammenfatning af budgetforudsætninger 3 3. Konklusion i forhold til forventede besparelser

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere