Årsrapport fra bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport fra bestyrelsen"

Transkript

1 August april 2013 Årsrapport fra bestyrelsen Af Annette Kjølby, Laila Blem Kofoed (LK), Carsten Henriksen (CH) og Anton Suhr (AS) Året der gik Campusskolens bestyrelse kunne samles om det første rigtige bestyrelsesmøde d. 22. aug. For skolebestyrelserne var foråret et limbo, hvor de afgående bestyrelser ikke kunne tage beslutninger om det, der skete efter skoleåret og de nye bestyrelser var valgt, men ikke tiltrådt. I foråret havde vi dog nogle sparringsmøder med ledelsen for at forholde os til de hastesager, der ikke kunne vente til efteråret. Vi diskuterede bl.a. trafikudfordringerne, budget og fagfordeling, lejrskoler og kriterier for klassedannelse, samt kommunikation til forældre og medier. Nu har vores børn gået på Campusskolen det meste af et skoleår. Det har været en udfordrende tid ikke mindst for skolens medarbejdere, som har gjort en brav indsats for at få en hverdag til at fungere indenfor et system, hvor basale ting som bøger, møbler, it-udstyr, faglokaler og arbejdsrammer ikke var faldet på plads. Heldigvis har størstedelen af eleverne taget rigtigt godt imod de nye udfordringer og de nye rammer, trods de udfordringer der har fulgt med. Og det er dejligt at se, hvor positivt skolens journalist-tilvalgselever har præsenteret skolen i en introduktionspræsentation til de kommende 7. klasser. I bestyrelsen kan vi se tilbage på en start, hvor vi langt hen af vejen har måttet tage en pragmatisk holdning til bestyrelsesarbejdet. Dvs. at vi har måttet kaste os over de ting som har været nødvendige for at bakke op om at skolen havde så gode rammer som muligt at agere under lige nu. Vi har dog også prioriteret at fokusere på det mere langsigtede, nemlig hvilken skole vi gerne vil have. På bestyrelsesmødet d. 18. december kunne vi endelig godkende skolens vision for profil. Det og meget andet kan I læse mere om nedenfor. Vi beskriver selvfølgelig ikke alt, hvad vi har foretaget os, men fremhæver nogle hovedtræk. Referater fra møderne kan findes på hjemmesiden. Vi håber desuden at se mange af jer til dialogmødet den 14. maj. Bestyrelsen Formand: Annette Kjølby. Næstformand: Laila Blem Kofoed. Vi har fordelt ordførerskaber på følgende områder: Trafik: Claus Kaaber og Carsten Henriksen Brobygning til årsskoler: Laila Kofoed Specialklasser / Børn med særlige behov: Mette Bundgaard Kommunikation: Annette Kjølby og Claus Kaaber 1

2 Desværre har vi mistet et bestyrelsesmedlem i løbet af foråret Det betyder, at vi bliver nødt til at afholde ekstraordinært bestyrelsesvalg, da vi ikke har nogen suppleanter. Hvis I vil melde jer eller har spørgsmål til arbejdet i skolebestyrelsen, må I meget gerne kontakte Annette på eller Kontaktforældre og inspirationsmøde På de indledende møder blev alle klasser bedt om at vælge 2 kontaktforældre, som kunne fungere som sparringspartnere for bestyrelsen. Kontaktforældrene er en meget vigtig ressource for bestyrelsen, da de bidrager til, at vi kan tage de bedste beslutninger for skolens fremtid. Vi havde glæde af kontaktforældrenes sparring og gode input på vores første inspirationsmøde, som vi holdt i uge 43. Mange tak til jer, der deltog. Til dette første møde valgte vi at sende invitationen til alle forældre, da en del klasser ikke har valgt kontaktforældre. Vi håbede det måske kunne få et par ekstra til at melde sig, da det er rigtigt ærgerligt, at nogle årgange er dårligt repræsenteret. Fremover vil vi kun invitere, dem der har meldt sig som kontaktforældre. Vision, profil: fire fokusområder For at komme i gang med det store emne om, hvilken skole, vi ønsker at Campusskolen skal være, holdt vi bestyrelsesseminar lørdag d. 22. september Her fik vi lavet et udkast til fire fokusområder, som vi gerne vil have som pejlemærke for arbejdet i bestyrelsen og i skolens hverdag. Formålet er at udvikle og sikre et attraktivt skoletilbud med høj trivsel, engagement og faglighed, hvor alle elever udfordres optimalt og klædes på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Fokusområderne blev i løbet af efteråret drøftet i elevrådet, af medarbejderne og på inspirationsmødet med kontaktforældrene. Der var generelt opbakning til fokusområderne og med få tilføjelser kunne vi godkende dem i december. Selvfølgelig er det hele ikke på plads nu det er en vision, men fokusområderne fungerer som inspiration og guide. Nu gælder det så om at få det implementeret i form af konkret adfærd i hverdagen. På februarmødet fik vi en redegørelse for, hvor ledelsen ser, at der allerede er en masse tiltag i gang, som understøtter disse fokusområder, og hvor der kan sættes yderligere ind. Fokusområde: Elevernes trivsel, engagement, ansvar og respekt Campusskolen er en skole for unge mennesker, hvor eleverne tager ansvar og får ansvar Campusskolen har gode fysiske og sociale rammer, og engagerede og kompetente lærere Eleverne samarbejder om at skabe det gode ungdoms- og læringsmiljø Eleverne kommer med forslag til engagerende undervisning og forbedring af eget skoleliv og underviser hinanden i det gode skoleliv Eleverne er indstillede på at lære noget Eleverne passer godt på skolen og hinanden og har respekt for elever, medarbejdere, bygninger og ting. Campusskolen arbejder for elevernes forståelse for kost og motion som et væsentligt udgangspunkt for trivsel og læring 2

3 Dette fokusområde ligger i tråd med de forventninger til elevernes adfærd og ordensregler for, hvordan man viser hinanden og skolen respekt, som ledelsen og medarbejderne formulerede ved skolens opstart. Ledelsen og medarbejderne formulerede bl.a. en række sociale mål, som de arbejder med som læringsmål for eleverne. Der er allerede en række tiltag og praksis, som understøtter dette fokusområde. Desværre ser vi naturligvis også eksempler på at nogle elever ikke efterlever idealerne. Der har været nogle tilfælde med tyveri, hærværk og desværre også et par voldsepisoder. På martsmødet fik vi en redegørelse for de sager, der har været i løbet af året og drøftede med ledelsen og SSP, hvordan elevernes trivsel kan understøttes endnu bedre end nu. Og det er noget af det, vi skal have fortsat fokus på. Fokusområde: Faglighed alle udfordres optimalt Vi laver undervisning, der virker Alle elever udfordres optimalt også de rigtigt dygtige fx via eliteonsdage, samarbejde med 10. klassecenter og med de øvrige uddannelsesinstitutioner i området Vi udfordrer den traditionelle undervisningsform og benytter fleksibel niveauopdeling på tværs af klasser, laver udeundervisning eller benytter andre undervisningsformer, hvor de giver mening Vi inddrager specialundervisningen i den almindelige undervisning fx via holddeling i perioder Elever fra specialklasserækken inkluderes så vidt muligt i den almindelige undervisning Elever og forældre tager medansvar for elevernes læring Vi klæder eleverne på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I forhold til dette punkt har skolen været udfordret fra start pga. manglende bøger, computere og møbler, ufærdige faglokaler, mm. Det er et af de områder, hvor vi kan se et stort potentiale ved at have samlet så mange unge på et sted. Og her er der stadig et stykke vej til potentialet er udnyttet optimalt. Ledelsen har forelagt bestyrelsen en række tiltag, som vi generelt har valgt at bakke op om. Der er bl.a. oprettet en international linje, som er oprettet på opfordring fra det politiske niveau. Vi har valgt at bakke op forudsat, at det ikke går ud over tildeling af ressourcer til de andre klasser. Der er desuden søgt om støtte til et inklusionsprojekt, hvor elever fra nuværende specialklasser i højere grad integreres gruppevis i almindelige klasser, da forskning har vist, at de inkluderes bedre på denne måde. Vi har desuden bakket op om, at ledelsen har søgt om tilladelse til, at elevplanen laves i lærerteamet som en samlet vurdering og giver et fremadrettet helhedsbillede af eleven, samt at 7-trinskalaen bruges allerede på 7. klassetrin, for at give en ensartet tilgang på alle tre årgange. Tiltaget vil blive evalueret. En af de punkter bestyrelsen bruger tid på er timetalsfordelingen. Det har igennem de senere år været en trist øvelse på mange af skolerne i Ringsted, da det typisk handlede om at vurdere, hvor det gjorde mindst skade at skære i timetal. Skolestrukturreformen har bevirket, at der er flere midler til rådighed, og for skoleåret er det et krav fra kommunalt hold, at alle elever undervises efter det, der hedder vejledende timetal, hvilket for de flestes vedkommende er en klar forbedring. Desværre er vi jo nu blevet ramt af lockout. Og derfor 3

4 ved vi ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det vil påvirke timetallet fremadrettet. Det er et af fokusområderne i den kommende tid. Allerede for skoleåret tog vi en principiel beslutning om, at undervise så tæt på vejledende timetal som muligt. Det har den konsekvens, at vikarpuljen til gengæld har været mindre. Vi har vurderet, at det giver mening, da Campusskolen netop er en overbygningsskole, hvor eleverne ved kortvarigt lærefravær ofte vil få mere / ligeså meget ud af at få hjemmearbejde for, som af at de skal være i klassen med en vikar. Det skal dog ikke resultere i, at nogle klasser får for få konfrontationstimer, derfor er det noget af det, vi løbende følger op på, da nogle klasser oplever en del lærerfravær. Endelig arbejder ledelsen og medarbejderne på at få optimeret organiseringen af lærernes arbejde i teams, så det giver bedre mulighed for fleksibel holddannelse. Det ser vi frem til at se resultatet af. Fokusområde: Engagerede og kompetente lærere Campusskolen har et godt undervisermiljø Lærerne trives og udvikles og har et højt fagligt niveau Lærerne lærer af hinanden og bruger hinanden som sparringspartnere på fagligt og socialt plan Campusskolen tilstræber, at lærere underviser indenfor deres fagkompetencer Lærerne er opdaterede indenfor relevante fagområder, læring, it mm. Alle udviser gensidig respekt overfor elever, forældre og kolleger og møder andre, hvor de er. Alle tager medansvar for de positive relationer. Det er vores oplevelse, at vi har nogle meget kompetente og engagerede lærere, som har håndteret de mange udfordringer i forbindelse med skolens opstart rigtigt flot. Tilbagemeldingen fra lærere og ledelse i bestyrelsen er, at det stadig er en øvelse at få en ensartethed i, hvordan man griber de forskellige ting an. Lærerne kommer fra forskellige kulturer, og øvelsen går ud på at lave en ny Campus-rutine i alle ting. Lærerne har selvfølgelig været presset af de udfordringer, der har været i skolens opstartsfase. Arbejdsmiljøtilsynet har lavet en trivselsundersøgelse blandt lærerne, som understreger, at der er brug for at tage ekstra hånd om lærernes trivsel fremadrettet. Ledelsen er i færd med at lave en handleplan for dette. I bestyrelsen bakker vi selvfølgelig op om, at der skal være gode arbejdsvilkår, så Campusskolen er en god arbejdsplads for både lærere og elever. Fokusområde: IT som en naturlig del af undervisningen IT er en integreret del af undervisningen og digitale hjælpemidler bruges, hvor det er meningsfuldt og bidrager til læringsprocessen. Skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår elektronisk Alle elever og medarbejdere undervises i grundlæggende it-systemer (fx skyen, hvordan man sikrer sin pc, osv.) Det var en hård opstart på Campusskolen, hvor det tekniske udstyr slet ikke levede op til det, vi havde forventet. Heldigvis er der blevet givet nogle ekstrabevillinger til køb af it-udstyr. Ringsted kommune har en proces kørende vedr. en IT-strategi for skole- og 4

5 dagtilbudsområdet, hvor vi også har givet input. Noget af det, vi skal forholde os til fremadrettet er, i hvilket omfang det giver mening at satse kraftigere på digitale læremidler. Rigtig mange elever har deres egne PC er med, og vi hører fra flere klasser, at de bruger computer og andre digitale læremidler i undervisningen. Ledelsen beretter desuden, at der arbejdes meget på differentierede it-platforme, hvor eleverne kan arbejde på forskellige niveauer. Principper Ud over arbejdet med fokusområderne, er vi også begyndt at udarbejde principper for skolens arbejde. Udarbejdelsen af principper er sket i det tempo, som der har været behov for det enten pga. behov fra ledelsen og medarbejderne eller foranlediget af forældrehenvendelser. Efterhånden som principperne er underskrevet, er de lagt på skolens hjemmeside. Brobygning og samarbejde med fødeskolerne Vores brobygningsordfører er Laila, som sammen med skoleleder, Peter Lund, og input fra lærere og de øvrige skolebestyrelsesmedlemmer har gjort sig tanker om, hvordan vi kan lette overgangen mellem fødeskolerne og Campusskolen fremadrettet. År 1 på Campusskolen har bekræftet, at det giver visse udfordringer at samle nye klasser bestående af elever fra flere forskellige skoler. Der vil helt naturligt være forskel på, hvad de afgivende skoler har benyttet af undervisningsmaterialer og -metoder i de enkelte fag. For at sikre så smidig en overgang som muligt fremover, er det planen, at vi i Campusskolens bestyrelse fremover vil holde et årligt fællesmøde med bestyrelserne fra fødeskolerne. (Nordbakke-, Valdemar- og Dagmarskolen).. Formålet med dette møde er bl.a. at sætte fokus på fælles faglige målsætninger inden skolestart på Campus. Tilsvarende vil lærergrupperne på tværs af Campus og afgivende klasser også mødes for at drøfte arbejdet med fælles faglige mål i de enkelte fag. 6. klasses eleverne fra fødeskolerne vil fremover blive introduceret til Campus af elever, som tidligere har gået på de respektive fødeskoler. Forældrene til nye elever inviteres til introduktionsmøde hvert forår. De nye klasser sammensættes i april/maj (det kan blive maj/juni i år pga. lockouten) på baggrund af input fra de afgivende klasselærere, læsevejledere, nye klasselærere og AKT-lærere (adfærd, kontakt og trivselslærere). Eleverne selv bliver ikke spurgt til deres ønsker til kommende klassekammerater. Det skyldes, at vi ikke ønsker at være bundet af elevønsker som ikke kan tilgodeses, og at vi vurderer, at viden om hvem der arbejder godt henholdsvis mindre godt sammen i forvejen haves af de afgivende lærere. Inden sommerferien samles de nye klasser og der afvikles teambuilding-aktiviteter i form af OL på Campus. I første uge af det nye skoleår arrangeres en specielt tilrettelagt velkomstuge, hvor de nye elever introduceres til skolens fysiske rammer både ude og inde herunder bibliotek, kantine, brug af biblioteket. 5

6 I uge 41 følges opstartsaktiviteterne op af en trivselsuge, hvor der sættes fokus på klassens trivsel, og hvordan eleverne selv kan bidrage til egen og andres trivsel i klasserne. Eleverne skal også tage stilling til, hvordan de i den forbindelse mest optimalt kan bruge lærerne og selvfølgelig skal eleverne også ud at motionere på Skolernes Motionsdag sidste dag før efterårsferien. (LK) Trafik Bestyrelsens trafikordførere er Carsten og Claus, som har holdt øje med udviklingen og er i dialog med forvaltningen for at holde dem fast på, at skolevejen sikres. Et stort emne op til opstarten af Campusskolen i august 2012 var at sikre børnenes skolevej opmærksomheden var særligt rettet mod Næstvedvej fra Dampmøllen til Shell. Med etableringen af cykelstien i begge retninger er denne strækning ved at være på plads men der er fortsat udfordringer omkring Netto samt ved cyklist-overgangen ved Rolighedsvej. Der er en fortsat dialog med Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning og de øvrige klasseskoler om at forbedre og sikre skolevejen - krydset ved Køgevej og Dagmarsgade volder fortsat problemer. Den lange og snerige vinter har vist, at vinterberedskabet og snerydningen ikke har fungeret optimalt snerydningen på Vestervej har især voldt problemer. I det kommende år vil vi sammen med de øvrige 0. 6.klassesskoler fortsat arbejde på at sikre skolevejen yderligere samt på at sikre, at snerydningen optimeres konkret overvejes en Facebook-profil, hvor eleverne kan uploade billeder af mangelfuld snerydning, dårlige oversigtsforhold, farlige strækninger o.a, (CK) Lejrskole Efter henvendelse til politikere og forvaltningen, er der givet en ekstrabevilling til lejrskole for de nuværende 8. kl. Da skoleåret allerede var planlagt inden vi fik tildelt de ekstra midler, kommer lejrskolen for nuværende 8. årgang dog først til at ligge i 9.kl. Bestyrelsen har truffet en principiel beslutning om at lejrturen på Campusskolen lægges på 7. årgang, så turen er med til at udvikle de sociale relationer i de nydannede klasser. For skoleåret betød det desværre, at der ikke internt på skolen var midler til også at sende de nuværende 8.kl. på lejrtur, selvom de ikke tidligere har været af sted. Politikerne har været lydhøre overfor denne problematik, som er opstået som et resultat af, at man sidste skoleår gik fra at danne nye klasser i 8. kl. til at danne nye klasser i 7.klasse i stedet. Input fra eleverne I år har der siddet to elever i bestyrelsen. De er kommet med flere gode ønsker fra eleverne. Et af de helt store ønsker fra eleverne har været elkedler og mikrobølgeovne til at varme deres hjemmebragte mad, f.eks. nudler. Dette ønske er blevet opfyldt, og der er blevet bevilliget penge til opførsel af et minikøkken til eleverne i kantinen. Et andet ønske, som er blevet opfyldt, er at skolen i år har holdt en klippe-klistre. Dette håber mange elever, at skolen vil 6

7 lave til en tradition. En anden succes har været en postkasse i kantinen, hvor elever kunne komme med forslag til mad. Dette har fungeret godt, og kantinepersonalet har været glade. Der har dog også været problemer. Det har til tider været svært at finde engagerede elever til elevrådet. De to repræsentanter håber, at det fremtidigt vil kunne blive mere attraktivt at sidde i elevrådet. Der har også været en del vikartimer, dette er dog blevet bedre, men det er stadig noget, der skal arbejdes videre på. Vi håber at lærerne ville støtte om dette. (AS) Fremtidige planer Her mod skoleårets afslutning skal vi så til at definere, hvad der skal være fokus for næste års arbejde i skolebestyrelsen. Vi håber derfor på, at I som nuværende og kommende Campusforældre vil møde op til dialogmødet den 14.maj og give os jeres input til vejen frem. 7

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 240914 - Side 1 af 5

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 240914 - Side 1 af 5 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 240914 - Side 1 af 5 Campusskolen Skolebestyrelse 24. september 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12, 28/1, 25/2, 25/3,

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Handleplan for inklusion 2014

Handleplan for inklusion 2014 Handleplan for inklusion 2014 Højboskolens vision: Alle børn skal opleve at være del af værdifulde fællesskaber, hvor de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvert barn skal mødes, hvor det er

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole - Den 1. april 2010 til den 31. marts 2011 Den nye skolebestyrelse tiltrådte den 1. august 2010, hvor 4 nye medlemmer blev valgt ind ved forskudt valg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Referat Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid 27. maj 2015 klokken 19.00 Møde nr. Møde nr. 26 Mødelokale 82 Åbne sager Lukkede sager 0 Forplejning Kaffe/te og kage Bestyrelsen Mødt Afbud

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2012-2013 Sølystskolen. Årsberetningen beskriver de aktiviteter, som skolebestyrelsen har beskæftigede os med i skoleåret 2012-2013. Samtidig håber vi også på at

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Vi har valgt at udtræde af skolebestyrelsen på Strandparkskolen pga. manglende samarbejde og tillid til den nuværende ledelse.

Vi har valgt at udtræde af skolebestyrelsen på Strandparkskolen pga. manglende samarbejde og tillid til den nuværende ledelse. D. 7-6-2015 Til Børne- og Ungdomsudvalget. I henhold til folkeskoleloven paragraf 9 kapitel 3 meddeler vi hermed, at vi er udtrådt af skolebestyrelsen pr. 1-6-2015 på Specialskolen Strandparkskolen Thomas

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND?

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014/2015

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014/2015 Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014/2015 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev behandlet på skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra august De medlemmer der deltog i mødet godkender referatet.

1. Godkendelse af referat fra august De medlemmer der deltog i mødet godkender referatet. Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Dato: Mandag den 27. september 2010 kl. 18.30 Sted: Lærerværelset på skolen indgang i hjørnet ved lærerværelset Referent: Christine Deltagere: Ghita, Stig,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2015-2016 Skolebestyrelsen har haft et godt og travlt år, hvor der bl.a. er sket meget med de to indsatsområder, vi gik i gang med i skoleåret 2014-2015, nemlig

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 20 06 Skolebestyrelsen på Blovstrød skole udsender hvert år en årsberetning, som kort beskriver de væsentligste sager og temaer som skolebestyrelsen har behandlet i årets

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 8. november 2011 kl. 19.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 8. november 2011 kl. 19.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 8. november 2011 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest

Læs mere

Årsberetninger. Skolernes sundhedsfremmearbejde

Årsberetninger. Skolernes sundhedsfremmearbejde FriisInnovation SUNDHED OG TRIVSEL I FÆLLESSKABER Årsberetninger juni 2013 Skolernes sundhedsfremmearbejde skoleåret 2012-13 Hjerting Skole Horne-Tistrup Skolerne Næsbjerg Skole Sønderrisskolen Ølgod Skole

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Sortedamskolens trivselsplan 2013/2014

Sortedamskolens trivselsplan 2013/2014 Sortedamskolens trivselsplan 2013/2014 Den 17. maj 2010 blev nedenstående trivselsplan for skoleåret 2010/11 vedtaget af lærerne på Sortedamskolen. Hensigten med trivselsplanen er, at skabe et fælles fodslag

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Velkommen til et nyt skoleår! Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Kære elever og forældre Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Vi håber I har nydt sommeren, og at jeres

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere