Strategi for Digital Dannelse for børn og unge Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune"

Transkript

1 Strategi for Digital Dannelse for børn og unge Fredericia Kommune Vision FOR fremtiden. Denne strategis vision tager sit udgangspunkt i, at vi lever i et hyperkomplekst samfund, hvor man ved, at globalisering er et livsvilkår at læring er socialt- kulturelt betinget at kundskaber i sig selv har en hurtig udløbsdato at omløbshastigheden på viden stiger og stiger at uddannelsessystemet skal levere livsduelige mennesker og effektive medarbejdere. Børn og unge skal klædes på til at møde denne virkelighed, hvor det eneste stabile er forandringen, udtrykt på følgende måde af Steve Jobs, 2007: I skate to where the puck is going to be, not where it has been. (Wayne Gretzky) Kommunens strategi Digital Dannelse tager afsæt formålet i Fredericia Kommunens Børne- og Ungepolitik: Vi vil forme fremtidens dagtilbud, skoler og klubtilbud så de udfordrer alle børn og unge til at tage aktivt del i samfundet. Vi vil påtage os at udvikle læringsmiljøer, der giver alle en fair chance for at være aktive deltagere i formningen af fremtidens fællesskaber. Vi vil sikre tryghed, udfordringer og stærke fællesskaber, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, [ ]både deres talenter og generelle formåen. Den overordnede politik lægger vægt på, at formålet indfries på en udviklende og fornyende måde i dagtilbud og skole. gennem en pædagogisk indsats, hvor alle børn og unge imødekommes i et inkluderende og alsidigt læringsmiljø. gennem læreprocesser, der stimulerer alle sanserne gennem læreprocesser, som udnytter potentialet i de mange digitale medier. gennem differentierede læringsmiljøer, som forener digitale læremidler med interaktive teknologier Fredericia Kommune udarbejdede i 2012 en strategi for IT i skolen. En række læringsmiljøer og læringsfællesskaber er siden skabt med afsæt i pædagogisk anvendelse af digitale muligheder på skoleområdet. Dagtilbudsområdet har indtil i år ikke været omfattet af kommunens strategi for 1

2 implementering af pædagogisk IT. Strategien for udgør en samlet helhed for det pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler. Status De sidste to års arbejde med implementering af pædagogisk IT og medier i dagtilbud og skoler er i en meget positiv udvikling - og interessen og engagementet er stort hos børn, unge og medarbejdere. Alle aktører udnytter i stor grad de muligheder, som indkøb og installering af hardware og software har givet, - ligesom nye læreprocesser og samarbejdsprocesser for alle aktører er blevet muliggjort. Udbygningen af en platform til forældresamarbejdet på dagtilbudsområdet er i sin tidlige start. Børns og unges læreprocesser undergår i disse år en forandring, deres rolle skifter fra at være konsumenter af viden til at være producenter af viden. At det er lykkedes i et vist omfang ses af de forskellige multimodale udtryk, som i højere grad end tidligere fremstår som resultater af børn og unges læreprocesser. (se yderligere i bilag 2) Strategi for Digital Dannelse for børn og unge , Fredericia kommune Digital dannelse er valgt som et centralt begreb for strategien Hensigten er at fastholde den positive udvikling, som allerede er i gang at sikre at børn og unge i dagtilbud og folkeskole fortsat møder et læringsmiljø, hvor digitale læremidler bidrager til deres læring og dannelse. Digital dannelse er en proces, der startes og understøttes af alle enheder i Børn og Ungeområdet indtil det fyldte 18 år. Formålet med digital dannelse er at støtte den lærendes udvikling til en stadig bedre indsigt i, hvad it kan bruges til, og hvad brugen af it gør ved den lærende selv. Digital dannelse omfatter, udover basale færdigheder i betjening af it, også kendskab til konkrete udtryksformer med it, databehandling samt kompetencer i forhold til kritisk informationssøgning. Sidst men ikke mindst ønsker strategien at understrege at med det hyperkomplekse samfundsvilkår skal børn og unge have mulighed for at udvikle deres evne til fortolkning af de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Med web 2.0 bliver it- brugeren en aktør i en it- omverden. Arbejdet med digital dannelse skal give børn og unge mulighed for gradvist at forstå sig selv i en digital omverden samt være kompetente medborgere, når det gælder digitale kompetencer. 2

3 Denne strategis læringsperspektiv og didaktik er inspireret af forskning på hele 0-18 års området og flugter med skolereformens vidensforståelse. De nye læringsmål udtrykker et paradigmeskifte, hvor viden opdeles i tre kategorier: viden, som omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden. færdigheder, som omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning. kompetencer, som omfatter brug af viden og færdigheder (personligt, socialt og metodisk), herunder kompetencen til at kunne reflektere over viden og færdigheder. Læring skal bruges til noget meningsfyldt både i dagtilbud og skoler. Didaktikken skal have fokus på trivsel, læring og målsætning. Børn og unges rolle har forandret sig, idet det pædagogiske arbejde gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre ( Aftaleteksten. Undervisningsministeriet (fremover UVM)) Hvor de tidligere har været konsumenter af viden, er de nu også producent af viden. I både dagtilbud og skole skal børn og unge gradvist hjælpes til at knytte abstrakt, teoretisk viden til konkrete produkter og dermed forholde sig til Det her har jeg lært!. Arbejdet med læreplaner/elevplaner får hermed nyt og relevant indhold. Den didaktiske vægtforskydning mod mere refleksive læringsformer har stor betydning for både pædagogen, lærerens og elevernes roller. Pædagogen og lærerens brug af digitale læremidler skal didaktiseres, dvs. begrundes pædagogisk i forhold til læringsmålene. Desuden skal lærerens viden rette sig mod, hvordan den enkelte elev eller elevgruppe vejledes for at nå deres læringsmål, stilladsering. Afgørende er, at didaktikken giver mulighed for samarbejde ( både kooperativt samarbejde gennem uddelegering af opgaver og kollaborativt samarbejde gennem dialog og videndeling) mellem børn og unge, så de udvikler deres kompetence og kreativitet. Didaktikken bygger på praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer (UVM, Aftaleteksten). Transfer mellem teori og praksis giver mulighed for børn og unges eftertænksomhed om hvorfor (teori) og forståelse for hvordan (praksis). Opsummerende kan man sige, at pædagoger og lærere må stræbe mod, at brugen af IT ikke blot skal styrke læreprocessen (erstatning af kendte værktøjer med eller uden funktionelle forbedringer), men derimod skal være med til at transformere læreprocessen og dermed give nye læringsbetingelser. Et skridt på vejen er at integrere IT teknologier så børn og unge kan arbejde kollaborativt og reflekterende med autentiske problemstillinger eller temaer, ligesom de får muligheden for at opleve, at deres netværk, uformelle kompetencer og medievirkelighed har betydning og værdi også når det gælder om at lære i dagtilbud og skole. Et nyt didaktisk design 3

4 skal desuden medtænke at barnet og den unge kan udvikle en effektiv læringsstrategi med pædagogen eller læreren som læringsvejleder (SAMR modellen ses i bilag ). Strategien for rummer fortsat følgende fire fokuspunkter, som gælder for både dagtilbud og folkeskole: 1) Implementeringen af hardware og software 2) Kompetenceudvikling af og samarbejde mellem pædagogiske medarbejdere 3) Udvikling af nye rammer for læreprocesser for børn og unge 4) Forældresamarbejde understøttet af digitale løsninger Mål Hardware 2014/ /16 Dagtilbud Indkøbsstrategi for ipads Trådløst netværk fuldudbygget i alle institutioner Udbygning af antallet af ipads til medarbejdere og institutioner Udbygning af antal ipads i institutioner Skoler Indkøbsstrategi for 1:1 løsning 1:1 løsning fuld implementeret Software Dagtilbud Kortlægning af relevante apps Yderligere udnyttelse af Tabulex Digitalisering af pædagogiske læreplaner og individuelle handleplaner Digitalisering af pæd. tilsyn Opstart med LightSpeed (Udrulning af apps) Skoler Kortlægning af bestående aftaler af digitale læremidler Fuld udnyttelse af LightSpeed Afklaring af VPP (storindkøb af apps) GAfE (Google Apps for Education) Tabulex som intra- platform Liste med apps med eks. på produktion, træning Digital legetek Supplering af digitale læremidler Udnyttelse af itunes U itunes U ibook Author som supplement 4

5 Hardware og software Der sigtes efter en 1:1 løsning på hardwaresiden på skolerne og en udbygning af antallet af ipads i dagtilbud. Udformning af indkøbsstrategi sikrer udbygning af mobile enheder. En fuld udnyttelse af potentialet i de allerede indkøbte platforme Tabulex, SkoleIntra, Skoletube. Programpakker/digitalelæremidler indkøbes i distrikterne for at opnå et ejerskab og en 100% implementering. Eksisterende aftaler relanceres for større udnyttelse. En kortlægning af relevante apps (produktion, træning). Implementering af VPP (storkøbs aftale/volumenlicens med apple). Dagtilbuddets netværk er behjælpelig med relevante apps og støtte til didaktiske it- forløb. Kompetenceudvikling og samarbejde 2014/ /16 Dagtilbud Kursustilbud Opbygning af netværk til vejledning og facilitering (superbrugere) Kursus for ledere Introduktion af itunes U Brug af logbøger Digital dannelse indgår i MUS- samtaler Skoler Kursus for ledere Digital dannelse indgår i MUS- samtaler Aktionslæringstilbud Ad hos kurser itunes U kurser Brug af logbøger Programmerings kurser (fx Sphero) PLUC (læringsvejledere) understøtter den digitale dannelse Kurser vedr. kompenserende digitale løsninger (IntoWords, CD- ord, Appwriter) Kursustilbud Aktionslærings tilbud Ad hoc kurser Aktionslæringstilbud Ad hos kurser itunes U kurser Brug af logbøger Programmerings kurser (fx Sphero) 5

6 Kompetenceudvikling af og samarbejde mellem pædagogiske medarbejdere Digitale logbøger er velegnede til medarbejderes videndeling, både når man arbejder i distribuerede praksisfællesskaber (forskellige mødetider) eller hvor man arbejder side om side. Logbogen giver mulighed for systematisk og struktureret at iagttage en given opgave eller indsat, og efterfølgende støtte samarbejdet og eventuel justering af selve læreproces eller læringsmål. Digitale logbøger skal bruges til samarbejde mellem kommunens pædagogiske medarbejdere, både fagligt og tværfagligt. Understøttelse af børn og unges digitale dannelse er vigtig og sker i et flerspektret perspektiv. Dannelse er en kontinuerlig proces og kan ikke begrænses til noget man lærer engang for alle. Dannelsesaspektet skal tænkes ind i alle læreprocesser, som børn og unge kontinuerligt indgår i. Det kræver et særligt fokus, som kan understøttes gennem de pædagogiske medarbejderes faglig og tværfaglige samarbejde. Et netværk af pædagogiske medarbejdere fra dagtilbud i distrikterne skal etableres til vejledning og facilitering af institutionernes pædagogiske fokus på digital dannelse. Netværksmedlemmerne er medarbejdere med særlige it- formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer. På samme måde understøtter distrikternes PLUC den digitale dannelse i skolerne. Arbejdet med it og medier skal med andre ord ske bevidst - med et didaktisk og pædagogisk fokus - da anvendelse af it ikke er et mål i sig selv, men et værktøj for læring. Dertil kommer, at kommunikations- og videndelingsperspektivet udgør et centralt element i strategien for Digital kommunikation kan ske uafhængig af tid og sted, og kan derfor rette sig efter den enkelte aktørs behov og ønske som en facilitering af flere kommende indsatspunkter. Digital kommunikation på alle niveauer ønskes styrket i kommunens børne- og ungeområde. Medarbejderne går forrest i arbejdet og inddrager børn, unge og forældre. Nye læreprocesser 2014/ /16 Dagtilbud Arbejde med produktions apps Digitale løsninger omkring naturfaglige tiltag Skole Flipped Classroom Programmering/kodning Digitale afleveringer via Webdav eller Showbie GAfE (Google Apps for Education). Fuld udnyttelse af kompenserende digitale løsninger (IntoWords, CD- ord, Appwriter) Portfolie- arbejde startes Portfolie 6

7 Større brug af Lærit abonnement (web 2.0, Skoletube) Udvikling af nye læreprocesser for børn og unge Programmering ses som både som en færdighed og som en kompetence der åbner nye læringsmuligheder - en anden måde at nå de faglige mål. Programmeringen kan med stor fordel startes i indskolingen Digital portefolie giver mulighed for at bevare og samle produktioner (tekst, foto, film, lyd ect.) så den lærendes evne til at reflektere over noget - at lære at lære - styrkes. Den lærendes digitale portefolie påbegyndes i dagtilbud og viderebringes i skolen. Med en større og større grad af selvstændige valg vil portefolien trin for trin kunne bruges som værktøj til dokumentation AF læring, til refleksion OVER læring og endeligt til refleksion FOR læring. Anvendelse af portefolie giver mulighed for at gøre det abstrakte konkret. Således kan den lærende se sin egen læring og gennem samtale om det, vil portefolie kunne støtte den enkeltes egne læringsstrategier allerede fra de yngste år. Digital portefolie skal implementeres fra kommunens dagtilbud til skoler. Forældresamarbejde 2014/ /16 Dagtilbud Brug af Tabulex optimeres Tabulex bruges til kommunikation med forældre Digital portfolie forældre bliver medskabere af gode læringsmiljøer Skole ForældreIntra Flipped Classroom Digital portfolie forældre bliver medskabere af gode læringsmiljøer Forældresamarbejde understøttet af digitale løsninger Forældrene er den vigtige 3.part i det pædagogiske arbejde. I forhold til inklusionsindsatser, læringsplaner og - målsætninger er forældrene som aktører afgørende vigtigt for, at børn og unge kan finde vej i deres læreprocesser. Forældrene kan øge deres viden om det, som sker i dagtilbud og skoler gennem digitale medier, fx deres børns portefolie, ligesom kommunikation på Tabulex og SkoleIntra, og dermed i højere grad blive medspillere i forhold til deres børn dannelse og læring. Digitalt forældresamarbejde skal styrkes som fundament for et udbygget samarbejde mellem institutioner/skoler og forældre 7

8 Lokale handleplaner På baggrund af strategien udarbejder hvert distrikt en handleplan for implementering af strategiens fire hovedpunkter: Hardware/software Kompetenceudvikling og samarbejde mellem pædagogiske medarbejdere Nye læreprocesser Forældresamarbejde Handleplanen vedtages ultimo Den danner grundlag for en evaluering i samarbejde med PUC. Dette sker kontinuerligt og afsluttes i foråret Bilag SAMR- modellen 8

9 Bilag 2 Strategien fra 2012 har været indlejret i fire fokuspunkter: 1) Implementeringen af hardware og software 2) Kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere 3) Udvikling af nye rammer for læreprocesser for børn og unge 4) Forældresamarbejde understøttet af digitale løsninger Ad 1) Implementeringen af hardware og software er sket gradvist i perioden. Status er, at alle skoler og daginstitutioner har fået opsat trådløst netværk. I skolerne har knap halvdelen af eleverne adgang til en ipad, ligesom skolerne råder over et antal bærbare computere. Der er opsat projektorer i alle klasser. I daginstitutionerne anvendes ipads i dagligdagen. Der er truffet aftale med en række forlag om en vifte af digitale læremidler. Apps udgør en større og større del af de digitale værktøjer. Ad 2) Kompetenceudvikling af medarbejdere har foregået i en flerstrenget indsats: 9

10 Lærerne har gennem deres PLUC mulighed for støtte fra læringsvejledere hvoraf de fleste har deltaget i mentorkurser (ipads mm). En gruppe lærere med tilknytning til PLUC er har deltaget i kurser om itunes U (videndelings platform). Der er afholdt aktionslæringsforløb i flere klasser om eleven som producent. SkoleIntra er dybt integreret i lærerarbejdet som platform til dels samarbejde om undervisning og elever, dels til forberedelse og evaluering. Lærernes udvikling og udveksling af undervisningsmateriale sker gennem itunes U, hvor Fredericia kommune indtager en aktuel plads i top 20 i forhold til oploadede undervisningsforløb i resten af verden. Pædagogerne er i gang med et kursusforløb omkring brugen af ipads. Forløbet forsætter med kurser de kommende måneder. Tabulex er for medarbejderne i dagtilbuddet et vigtigt værktøj til samarbejde og kommunikation med forældre. En udvidet anvendelse af denne platform er meget relevant. Ad 3) Udvikling af nye rammer for læreprocesser for børn og unge har medført, at der arbejdes digitalt i mange af skolens fag. Et fokuseret arbejde med mulighederne indenfor pædagogisk It og medier har resulteret i fx undervisning med Flipped Classroom, styrket lærer /elevkommunikation om elevprodukter gennem digitale løsninger(showbie, webdaw). Elever har deltaget med deres produkter i den årlige kommunale Filmfestival. Ad 4) Forældresamarbejde i skolen foregår næsten udelukkende via portalen ForældreIntra, ligesom forældrenes muligheder for at følge med i skolens hverdag i øvrigt er søgt styrket med et udviklingsprojekt Flipped Classroom. 10

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet i Albertslund Kommune 2010-2014 Tekst: Lone Ast, Lone Johansen, Frank

Læs mere