Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding

2 Udviklingskontrakt mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, at bestyrelsen for et erhvervsakademi skal indgå en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Formålet med udviklingskontrakten er at: Styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser. Skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til den enkelte institution. Dokumentere og synliggøre institutionernes præstation og opnåede resultater. Klargøre ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger. Styrke en åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte mål. Udviklingskontraktens indhold Udviklingskontrakten for omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet. Der er tilføjet yderligere to indikatorer på området Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet og : 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig og mindre frafald 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket udviklings- og evidensbasering af uddannelserne Erhvervsakademi Kolding har valgt at tilføje yderligere et mål: 6. Internationalisering af EA Kolding og dets uddannelser. De fem pligtige mål samt det selvvalgte supplerende mål omsættes i udviklingskontrakten i en række målsatte indikatorer og milepæle. Udviklingskontrakten indeholder derudover under hvert af målene institutionens kortfattede redegørelse for den strategiske forankring af de målsatte indikatorer og milepæle. Endvidere er der under de enkelte målsætninger i kontrakten anført institutionens bemærkninger til bl.a. målemetode, understøttende aktiviteter eller øvrige fremhævede præmisser for opfyldelsen af målsætningerne. Disse bemærkninger samt institutionens øvrige redegørelser for målsætningernes strategiske forankring er ikke en del af selve kontraktindgåelsen. Udviklingskontraktens status og varighed Udviklingskontrakten indebærer ikke, at gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. tilsidesættes. Udviklingskontraktens parter tager forbehold for, at opfyldelsen af udviklingskontraktens enkelte resultatkrav kan forudsætte forhold, hvis tilvejebringelse ikke er en del af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten gælder fra 1. januar 2013 til 31. december

3 Udviklingskontrakten kan efter dialog mellem parterne ændres i kontraktperioden, hvis ministeriet eller den enkelte institution finder anledning hertil. Opfølgning og afrapportering Opfølgning på udviklingskontrakterne sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede indikatorer og milepæle. Afrapportering koordineres med institutionernes årsrapporter. Afrapportering og øvrig opfølgning kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag af dialog mellem ministeriet og den enkelte institution herom. Det forventes i øvrigt, at ledelsen og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør ministeriet opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger. Dato: Dato: Uddannelsesminister Morten Østergaard Bestyrelsesformand Jørn Pedersen 3

4 Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Siden akademiets etablering i har EA Kolding arbejdet på at etablere og implementere en fælles kvalitetsudviklingsstrategi for hele institutionen. Strategien tager sit afsæt i de fælles initiativer, der er iværksat i kredsen af erhvervsakademier og de krav, der kontinuerligt har manifesteret sig i forbindelse med de tidligere udviklingskontrakter med ministeriet og de akkrediteringsforløb, som er blevet gennemført i ind- og udland. Kvalitetsarbejdet er forankret i akademiets ledelse, men såvel målsætning som implementering dvs. udarbejdelse af handlingsplaner og konkrete tiltag sker i et samarbejde mellem de enkelte uddannelsesledelser og uddannelsessteder. Det er et udgangspunkt, at der såvel internt som eksternt er en høj grad af transparens og sammenlignelighed. De valgte indsatsområder afspejler væsentlige indsatsområder for akademiet de studerendes oplevelse af forskellige kvalitetsdimensioner, herunder organisering, praktik og undervisning, og desuden nedbringelse af frafald på uddannelserne. Målsætningerne bygger på de tidligere udviklingskontrakter. Indikator Milepæle Bemærkninger 1.1 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik Selvom de ikke giver meget for den, så er den nu god at have og har svært ved at se, hvad der kan afløse den Score fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret på skalaen mellem 0 og 100 på indsatsområderne Undervisning 70 Organisering af uddannelsen 65 Praktik 75 Score fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret på skalaen mellem 0 og 100 på indsatsområderne. Undervisning 72 Organisering af uddannelse 68 Praktik 80 Datagrundlaget er det fælles sektorkoncept for måling af de studerendes tilfredshed (spg ) Nuværende niveau: 71, 66, 76, 1.2 Virksomhedernes oplevelse af de studerendes professions- og/eller erhvervsparathed Baseres på spørgeramme udviklet i samarbejde med praktik- og aftagervirksomheder. Prioriterede aktiviteter gennemføres og evalueres på baggrund af klare og målbare succeskriterier. de af Området ses som et væsentligt indsatsområ- bestyrelsen. Koncept for aftagerundersøgelse udvikles i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter i bestyrelse og uddannelsesudvalg. (klar ). Dette danner grundlag for opstilling af indikatorer og milepæle. Spørgerammen er under udvikling i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter i bestyrelse og uddannelsesudvalg. Aftagervurderingen opgøres på baggrund af de i 2013 opstillede indikatorer og milepæle. 4

5 Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet EA Kolding og de tidligere akademier tilknyttet erhvervsskolerne har haft fokus på sammenhængsproblematikken siden midt i halvfemserne, hvor den såkaldte blindgydediskussion i forhold til akademiområdet var meget relevant. Indsatsområdet har omfattet følgende fokuspunkter: 1. At sikre smidige og fleksible videre- og efteruddannelsesmuligheder for de studerende gennem partnerskaber med inden- og udenlandske videregående institutioner. 2. At etablere passende udbud med fleksible adgangsveje for en bred gruppe af studerende med forskellig baggrund. 3. At have en stor efteruddannelsesaktivitet på akademi- og diplomniveau og desuden i samarbejde med partnerinstitutioner etablere udbud af master og MBA uddannelser med et internationalt perspektiv. Indikator Milepæle Bemærkninger 2.1 Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse 50 % 50 % Indikatoren modsvarer målepunkt i universiteternes udviklingskontrakter om øget eksternt optag på kandidatuddannelserne. Forskellige meldinger fra universiteterne tyder på, at det vil blive sværere at opnå umiddelbar adgang til kandidatstudierne. 2.2 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser) 540 ÅE 3375 studerende (2012: 510 ÅE) 565 ÅE 3531 studerende Indikatoren har til hensigt at måle på institutionens indsats for at løfte 60 pct. målsætningen gennem et udbud af deltidsuddannelser inden for særligt AU, som understøtter, at flere faglærte opnår kvalifikationer på videregående uddannelsesniveau. 5

6 Mål: Tidligere færdig og mindre frafald Forsinket færdiggørelse af studierne eller endnu værre frafald fra disse udgør et mangesidet problemkompleks for den enkelte studerende, for samfundet som helhed og for institutionerne. Det indebærer et spild af ressourcer, både menneskelige og økonomiske på mange niveauer, men det indebærer derudover også en generel svækkelse af studiemiljøet og de studerendes og undervisernes oplevelse af dette. EA Kolding har også oplevet denne udfordring. Akademiet har med dette som udgangspunkt iværksat en række tiltag, som skal medvirke til at nedbringe frafald, øge studieglæde og dermed højne oplevelsen af studiemiljøet. Initiativerne har ledelsesmæssig forankring og omfatter f.eks. bedre vejledning ved optag, hurtig opfølgning ved studiestart, coaching og mentorordning og en tidlig indsats fra studievejledningen, når problemer med studieaktivitet og fremmøde bliver synlige. Indikator Milepæle Bemærkninger 3.1 Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Minimum gældende for alle uddannelser 75 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 80 % Minimum gældende for alle uddannelser 77 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 82 % Formålet med indikatoren er at målsætte effekten af institutionens indsats for at minimere antallet af afbrud og studieskiftere, f.eks. gennem en styrket vejledningsindsats og anvendelse af optagelsessamtaler. Seneste opgørelse (2012) viser gennemførelsesprocent for samlet gennemsnit på 79 pct. 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Minimum gældende for alle uddannelse 65 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 70 % Minimum gældende for alle uddannelse 70 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 75 % Indikatoren har til hensigt at måle på effekten af uddannelsernes attraktivitet og kvalitet. Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen. Andelen i 2011ligger på 66 %. Fx er fuldførelsesprocent 2012 den andel af tilgangen 2012 (studerende, som er påbegyndt uddannelsen i perioden 1/ til 30/9-2012), der fuldfører (eller estimeres til at 6

7 fuldføre). Data trækkes centralt fra UNI-C s databank. 3.3.Stigning af optagne ansøgere med EUD baggrund på akademiets uddannelser 20% 25 % 7

8 Mål: Øget innovationskapacitet Det unikke element i akademiets uddannelser det tætte samspil med praksis og den tiltænkte transmitterrolle mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv betinger, at der hele tiden er fokus på, hvorledes dette kan opretholdes og udbygges. På EA Kolding arbejdes der på følgende områder: 1. Praktikdelen i uddannelserne. I en periode med stadigt stigende optag, har det opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne fået endnu større prioritet. Det har udmøntet sig i ansættelse af en praktikpladskonsulent, der alene arbejder med virksomhedsrelationerne og på at brede disse ud i akademiets organisation. 2. Derudover er alle undervisere, som fungerer som projektvejledere, aktivt involveret i kontakten til værtsvirksomheden og dens praktikpladsansvarlige. Det sikrer både en høj andel af projekter, som udarbejdes med virksomheder og den enkelte undervisers kontakt til praksis. 3. Alle uddannelsesansvarlige og tilknyttede undervisere skal synliggøre, hvordan udviklingsbaseringen inddrages i undervisningsforløbene. F.eks. ved fælles projekter, gæsteundervisere, virksomhedsbesøg mv. Det indebærer også en synliggørelse af den enkelte undervisers involvering i såvel praktiske som akademiske udviklingsforløb. Indikator Milepæle Bemærkninger 4.1 Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed 90 % 90 % Indikatoren har til hensigt at målsætte de studerendes interaktion med erhvervslivet under uddannelsen. Ved konkret samarbejde forstås, at den studerende er i konkret dialog med pågældende virksomhed(er) om opgavens problemstilling, tilrettelæggelse og gennemførelse. 4.2 Andel af de studerende i virksomheds- og iværksætterpraktik Virksomhedspraktik: 97 % Virksomhedspraktik: 95 % Iværksætterpraktik: 3 % Iværksætterpraktik: 5 % Indikatoren målsætter, at flest mulige praktikforløb gennemføres i en virksomhed eller som iværksætterpraktik fremfor skolepraktik, virtuelle praktikforløb mv. 8

9 4.3 Antal private virksomheder, som institutionen deltager i konkrete samarbejder med Indikatoren fokuserer på institutionens kontakt og konkrete samarbejder med aftagere af institutionens dimittender, herunder små og mellemstore private virksomheder. Samarbejde er her defineret som værende mere end blot praktikaftaler, dvs. f.eks. fælles udviklingsprojekter, involvering af de studerende i konkrete opgaveløsninger, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Dvs. virksomheder som 'alene' er praktikvirksomhederne tælles ikke med. I målsætningen er ikke medregnet samarbejde med virksomheder om kompetenceudvikling og efteruddannelsesaktiviteter. 4.4 Antal videnkuponer til konkrete samarbejdsprojekter med små og mellemstore virksomheder 2 5 9

10 Mål: Styrket udviklings- og evidensbasering Ved siden af den tætte kobling til praksis betinger udviklingsbaseringen en høj grad af samspil med både forsknings- som udviklingsbaserede videregående institutioner. EA Kolding har indtil nu valgt at lægge hovedvægten på deltagelse i forskellige projekter, f.eks. i Vækstforumregi, som har inddraget en bred deltagerkreds. Endvidere har et tæt samspil med specielt udenlandske universiteter om en række udbud på master- og MBA niveau integreret de fleste undervisere i et forskningsbaseret uddannelsesmiljø. Der er iværksat et udviklingsarbejde med henblik på en systematisk udbygning af udviklings- og evidensbaseringen i uddannelserne, som kan være med til at udvikle opfattelsen af underviserrollen og de forventninger, der er til denne i lyset af det gældende udviklingsparadigme. Indikator Milepæle Bemærkninger 5.1 Andel af underviserne, som er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter 10 % 15 % Målsat som andelen af fastansatte undervisere, som inden for pågældende regnskabsår vurderes at have anvendt mindst 5 pct. af arbejdstiden på FoU-aktiviteter(inden for rammen af OECD s Frascati-manual). Niveauet i de foregående udviklingskontrakter har været 15%. Tidligere opgørelser har været uklare i forhold til Frascatimanualen. 5.2 Antal FoU-projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner 2 2 Indikatoren defineres som antal FoUprojekter (inden for rammen af Frascatimanualen, som institutionen er konkret involveret i finansielt og/eller med medarbejderressourcer i løbet af det pågældende regnskabsår). 10

11 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU-aktiviteter 5 mio. 5 mio. Afrapporteres som den periodiserede omsætning for regnskabsåret på baggrund af indtægtsført ekstern finansiering, dvs. det samlede omfang af ekstern finansiering af FoU-aktivitet. (inden for rammen af OECD s Frascatimanual). Udviklingsprojekter med ekstern finansiering/medfinansiering omfatter projekter, hvor hele eller dele af projektet er finansieret af en ekstern kilde, fx ministerier (kun midler der er bevilliget efter ansøgning indgår), EU, virksomheder, fonde, organisationer mm. Forsknings- og udviklingsaktivitet gennemført som indtægtsdækket virksomhed indgår i opgørelsen. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings- og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud Udarbejdelse af handleplan samt proces for implementering. Prioriterede aktiviteter gennemføres og evalueres på baggrund af klare og målbare succeskriterier. Dette danner grundlag for opstilling af indikatorer og milepæle. Der tilføjes indikatorer og milepæle jf Indikatoren målsætter udarbejdelsen af en strategisk handleplan for institutionens konkrete udmøntning af tilførte midler til styrket udviklings- og evidensbasering 11

12 Mål: Internationalisering af EA Kolding og dets uddannelser Akademiets strategiske arbejde har bl.a. fokus på at udvikle akademiets unikke internationaliseringsgrad yderligere. Særlige indsatsområder vil være: Deltagelse i internationale netværk, som giver plads for involvering af ledelse, undervisere og studerende. Målet er, at så mange som muligt integreres i det grænseoverskridende arbejde. Udveksling og praktik. EA Kolding tiltrækker allerede et stort antal udvekslingsstuderende fra europæiske lande. Der skal i de kommende år gøres en styrket indsats for at få flere studerende fra akademiet på studieophold eller i praktik i udlandet. Et internationalt miljø. Det er målet, at studiemiljøet kommer til at afspejle den virkelighed, de fleste virksomheder oplever i en globaliseret verden. Det betyder, at de studerende og medarbejdere oplever sproglige og kulturelle udfordringer som en naturlig del af hverdagen. Nye markeder: Den globale økonomiske verdensorden skifter radikalt i disse år. På trods af de sproglige og kulturelle barrierer skal dette afspejles i EA Koldings strategi. Der forventes etableret et antal konkrete samarbejdsprojekter i lande som Kina, Indien og Rusland. Tæt integration med udenlandske forskningsbaserede partnere. Akademiet har en mere end 20-årig tradition for at samarbejde med specielt engelske videregående institutioner. Dette arbejde intensiveres i de kommende år. At gøre den internationale dimension til en naturlig og uomgængelig del af akademiets aktiviteter. Det sker kun ved at såvel undervisere som studerende udfordres til deltagelse i disse, f.eks. ved studie- og praktikophold i udlandet. Internationale aktiviteter. Sådanne har gennem en årrække været et strategisk kerneområde i akademiet. Internationaliseringen rummer flere perspektiver. Det er et socialiserende element i uddannelserne, det er med til at udbygge kvaliteten i disse, det rummer udviklingspotentiale for underviserne og det er en kilde til indtægtsskabende meraktivitet. Indikator Milepæle Bemærkninger 6.1 Akademiets internationaliseringsgrad opgjort som antal konkrete samarbejdsprojekter med udenlandske partnere Fælles uddannelsesudbud: 5 Integrerede BA-forløb og Double Degrees: 2 Uddannelsesudbud hos udenlandske partnere:1 Andre samarbejdsprojekter: 2 Fælles uddannelsesudbud: 6 Integrerede BA-forløb og Double Degrees:3 Uddannelsesudbud hos udenlandske partnere: 1 Andre samarbejdsprojekter: 3 Måles i konkrete, aktivitetsskabende projekter udover de almindelige initiativer som f.eks. ERASMUS udveksling. 6.2 Andel af underviserne, der gennemfører et undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold ophold i ind- eller udland 5 % 10 % Indikatoren sætter fokus på undervisernes understøttelse af innovationsfremmende undervisning gennem bl.a. faglig kompetenceudvikling og involvering i praksisnære problemstillinger nationalt og internationalt. Indikatoren målsættes konkret som andelen 12

13 af fastansatte undervisere, som i et givet regnskabsår har gennemført undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold på samlet set minimum 14 dage. 6.3 Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet som del af deres uddannelse 14 dage 1 % 12 uger 25 % Samlet 26 % 14 dage 1 % 12 uger 30 % Samlet 31 % Indikatoren målsættes som andelen af et givet års færdiguddannede, som i løbet af deres uddannelses har gennemført et studieeller praktikophold i udlandet på hhv. 1) mindst 14 dage og 2) mindst 12 uger 13

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere