Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen, arbejde Referat nr. 1, møde den 24. januar : Mødets åbning kl Velkommen fra formanden til bestyrelsen til det første møde i Siden sidst. Referat fra sidste møde i 2012 nr. 10 godkendt uden bemærkninger. Suppleant Brian Rasmussen har trukket sig fra suppleantposten p.g.a. arbejdspres herunder fravær på mange udlandsrejser. Klubbens NYHEDSBREV skifter navn til Klubnyt 1/2013 Greve Golfklub. Nye medlemmer nævnes i Klubnyt med navn. 3. Intern drøftelse. Lejekontrakten mellem Ny Greve Golf ApS. og Greve Golfklub gennemgået og taget til efterretning i Bestyrelsen. Greve Golfklub har pr ansat 2 green keepere samt 2 greenkeeper elever. Der skal foretages et par ændringer i Vedtægten grundet klubbens ændrede vilkår bl.a. i forbindelse rollen som arbejdsgiver. DGU kontrollerer de fornødne ændringer, der forelægges til vedtagelse på Generalforsamlingen. Ændringerne rettes imod indkaldelse af den Ordinære Generalforsamling skal fremover indkaldes pr. mail, på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

2 Medlemmer der ikke har mail adresse, kan så holde sig orienteret via hjemmesiden og opslaget i klubhuset. I forbindelse med den markant øgede økonomi i klubben ønskes der valgt 2 revisorer. Bestyrelsen sammensætning ændres ved valgene på Generalforsamlingen, der er derfor sonderinger i gang mellem interesserede medlemmer. Efter bestyrelsens arbejdsmøde den 17. januar 2013 vedr. fordeling af arbejdsopgaver og kompetencer er det hensigten at udarbejde en ny organisationsplan til officiel ikrafttrædelse efter Generalforsamlingen. Det påtænkes bl.a. at markere delingen af Turnerings og Baneudvalget i 2 udvalg, samt at etablere et overordnet Eliteudvalg, der samler områderne Dame -, Herre og Juniorelite, Regionsgolflederen og samtidig har et medlem, der skal tage sig af koordineringen af træning. Det vigtigste er markeringen af samarbejdet mellem Ny Greve Golf ApS. og Greve Golfklub. Det er formandens ønske, at der oprettes et IT-baseret forum med overblik over samtlige mulige og relevante kurser for udvalgsmedlemmer samt til brug som tilbud rettet mod nye frivillige til støtte for tilsagn om deltagelse i udvalgene samt med tilknytning hertil, bl.a. som fadder i Begynderudvalget. Der arbejdes med at etablere støttegrupper af frivillige til i nødsituationer at træde til i Cafeen eller receptionen samt som deltagere i banepleje o.a.. Et Sponsorudvalget søges etableret - ligeledes bemandet med frivillige - der udelukkende skal sørge for sponsorater til klubben, herunder hjertesponsorater uden at kollidere med Ny Greve Golf ApS. sponsorer. Seniorklubben skal have en fast kontaktperson til at tage sig af Senior +Golf fra Ældresagen. Seniorklubben vil stadig tage imod interesserede nybegyndere på mandage kl efter Seniorklubbens klubdag. Golfens Dag søndag den 14. april afholdes i forlængelse af Greve Golfklubs åbningsturnering, så der er mange medlemmer til at tage sig af de fremmødte interesserede. Sidste år fik vi rigtigt gode kommentarer fra de besøgende, der havde besøgt andre klubber. at de havde fået den bedste modtagelse i Greve. Det skal vi leve op til igen i år. Jørgen G. tager sig af koordineringen mellem de involverede arbejdsgrupper. Det er aftalt at Eliten tager sig af en stand i Waves, Dameklubben i Greve Centret, Seniorklubben i Tune Centret ( Super Brugsen ) og Herreklubben opfordres til find et Center og deltage. Når grupperne har valgt dag og dato, kontaktes Stig, der kontakter centrene for en aftale. I forbindelse med introduktionen af dagen for interesserede overvejes de i Centrene udleverede flyers markeret, så de giver en øl eller vand ved fremmøde på Greve Golfbane på dagen, samtidig med at vi kan konstatere fra hvilket center den pågældende flyer er udleveret, og herefter om arrangementerne i centrene giver respons. Annoncer skal indrykkes i marts som tidligere år. Tekst på flyers og plakat / annonce aftales med NY Greve Golf ApS. Det undersøges om der er mulighed for husstandsomdeling af flyers til en ( meget ) rimelig betaling.

3 Tino tager kontakt til Magnus vedr. aftale med dem om køb af udvalgsbeklædning og den kommende klubtrøje. Farven som aftalt blå og kvaliteten bestemmer Tino/Magnus. Snarest og senest fra 2014 skal der være en ensartet blå klubtrøje med logo, som alle kan erhverve i klubben gennem Golf Shoppen uændrede farver - sort / rød til holdene i Danmarksturneringen, men senest fra 2014 spilles i den blå klubtrøje med logo. Alle udvalgsmedlemmer kan gennem udvalgsformanden erhverve røde udvalgstrøjer - der tilstræbes samme røde farve som Turneringsudvalget allerede har. Modelvalg efter de muligheder som aftalen muliggør. Udvalgets navn og klubbens logo påtrykkes. 4. Faste udvalg. Samarbejdsudvalget skal bestå af 2 medlemmer fra Ny Greve Golf ApS. og 2 fra Greve Golfklub, hvor den siddende formand er født medlem. Det overvejes i hvilke situationer en repræsentant fra personalet indkaldes og deltager i mødet. Turnerings og Baneudvalget forventes delt som tidligere nævnt i 2 separate udvalg. Der skal derfor udarbejdes retningslinier med bl.a. kompetencer for udvalgene. Bestemmelser vedr. turneringernes afholdelse og vilkår udfærdiges og lægges snarest ind på Golfbox. Redigerede Ordens - og etiketteregler samt Dress Code 2013 sættes op i klubhuset og lægges på hjemmesiden. Der orienteres om deltagelse i Turneringslederkurser blandt udvalgets medlemmer, samtidig undersøges om andre medlemmer har kurset og evt. vil stå til rådighed ved specielle arrangementer og turneringer. Da Greve Golfklub er kunde i Nordea Bank undersøges muligheden for et hjertesponsorat til en af klubbens turneringer, uden at komme i konflikt med Ny Greve Golf ApS. sponsorat i Nordea Bank. Juniorudvalget. Der er etableret trænings sessioner og lagt planer for aktiviteter i Formanden for udvalget Claus Lindquist har påtaget sig jobbet som trænerkoordinator i det kommende nye overordnede Eliteudvalg. Posten har sammenhæng med formandsposten for Juniorudvalget. Begynderudvalget. Planer for nybegyndere i 2013 tilrettes af Magnus i skemaform. 1. mandag i måneden er der slagprøver og teoriundervisning, samtidig prøves der etableret lidt konkurrencespil mellem max spillere. Nybegynderne prøves fastholdt af udvalget til de når at hcp på 36, så de ikke falder ud af sammenhængen i klubben. Info møde i april. Der indkaldes snarest til et møde med aktuelle og kommende faddere, som får faste uger 2., 3. eller 4. mandag i måneden. Muligheden for en week end til golfkørekortet undersøges af Magnus. Frank og Bruun tilmeldt kursus for arbejdet med nybegyndere.

4 Eliteudvalget ændres i overensstemmelse med aftalen på mødet den 17. januar. Udvalget skal være fælles udvalg for lederne af alle eliteudvalg(spillere), regionsleder (for 2013 Roland Pedersen) og træningskoordinator (aktuelt og i.t.v. Claus Lindqvist). Eliten i de forskellige grupperinger fastsætter selv kriterier for deltagelse på holdene i Danmarksturneringen samt for træningssessioner. Der afholdes møde den 6. februar i herreeliten, hvor der lægges retningslinier for kvalifikation som herreelitespiller. Herre eliten v/claus V. tager sig af herreholdene i Danmarksturneringen, det er 1 hold i 3.-, 1 hold i 4.- og 1 hold i Kval.rækken. Edith k-c og Inge L. tager sig af dameholdet i kval.rækken. I 2013 spiller alle holdene hjemmekampe på samme dage. Det foreslås undersøgt om der kan laves et event i forbindelse med kampene for at trække supporters til at komme på banen og heppe på spillerne Claus V. og Edith/Inge undersøger. Roland er koordinator for Regionsgolfen og udnævner kaptajner for de tilmeldte hold. Regel og Handicapudvalget. Klubben er nu tilmeldt Oswalds Golfakademi, Roland er kontaktperson. Sagt nej tak til deltagelse i fællesmøde. Den af Oswald udgivne regelbog er ikke godkendt af DGU, hvorfor vi ikke indkøber eksemplarer, men fortsætter med den nuværende regelbog. 2 nye moduler tilkøbt på Golfboks til booking af lektionstider for træning og bestilling af golfbil. Økonomiudvalget. Mødereferat fremsendt. Torben Lindholm tilknyttet udvalget som juridisk rådgiver for bestyrelsen. 5. Sæson planer og forløb. Roland sørger for at IT fungerer på Orienteringsmødet den 5. februar og på Generalforsamlingen den 19. marts. Opstilling af stole mv. er bestilt til 70 og 100 deltagere. JG sørger for drikkevarer til møderne, den 5. sammen med Stig. Stine bedes udskrive medlemslister i nummerorden til indcheckningen på Generalforsamlingen (Jørgen). 6. Ad Hoc udvalg. Referat fra PR mødet med bilag den 25. oktober 2012 taget til efterretning. Næste møde den 30. januar Økonomi. Bilag ( udsendt ) vedr. medlemsstatus og økonomisk oversigt pr gennemgået og taget til efterretning af bestyrelsen. 8. Relationer til Greve Kommune. Indberetning af medlemstal og ansøgning om tilskud indsendt. Stig genvalgt til Idrætsråd og kontaktudvalg. 9. Logo. Ingen bemærkninger.

5 10. Hjemmesiden. Omlagt nu nemmere at gå til. Gl. domæne nu i klubbens besiddelse, så hjemmesiden findes nu på 11. Lokaleforhold. Vi er stødt på problemer med Lokalplanen, der alene omfatter banens område, vedr. det projekterede byggeri af nyt klubhus. Der arbejdes intenst med sagen. 12. DGU vil tilbyde fuldtidsmedlemmer et fordelskort Golfers Only. Vedr. de nødvendige forsikringer for Greve Golfklub tager JG hånd om sagen og rykker TRYG for svar på de indsendte mail om de fornødne dækninger det haster - så vi ikke kommer i en situation, hvor vi ikke har fået en bekræftet dækning. 13. Klubber i klubben. Ingen bemærkninger. 14. Næste møde tirsdag den 19. februar kl Mødets afslutning. Formanden takkede for en god dialog der sluttede kl Frede Kruse-Christiansen Formand Jørgen Gotfredsen Referent

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 i K L U B H U S E T Karlslunde Centervej

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Deltagere Michael Tøgersen (MT) John Gothjelpsen (JG) Ole Stids-Jønsby (OSJ) Leif Schunck (LS) Henrik Helt (HH) Peter Basse (PB) Peter

Læs mere

MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00

MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00 MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00 Referat Formanden, Leif Schou Iversen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, der var repræsenteret ved 73 fremmødte og 24

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD)

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD) Referat af bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2014 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Klubhuset Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere