Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Bemærkninger: Fællesmøde med Udvalget for Teknik og Miljø for så vidt angår pkt Fra Udvalget for Teknik og Miljø er der afbud fra Jan Christensen og Yrsa Theisen

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 463. Til efterretning Til orientering Afrapportering i forlængelse af byrådsseminar 19. juni 2008 Byudviklingen omkring Haderslev og Vojens. Anbefalinger i forbindelse med en række konkrete arealer i den videre planlægning Overholdelse af servicerammen 2008 for Udvalget for Erhverv og Kulturs område Budget Stensbæklejren - fremtidig anvendelse Takster Fonden Sønderjysk Skolemuseum: Regnskab 2007/ budget Idrætspolitik Opsigelse af klublokale Mødekalender 2009 for Udvalget for Erhverv og Kultur Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Sagsfremstilling Folkeuniversitetet i Haderslev Kommune - efteråret 2008/foråret Lille ordbog, Dansk-Tysk, udgivet af Region Sønderjylland - Schleswig. Taget til efterretning Til orientering DIHAJP / 06/17018 Temadrøftelse for sport og idræt relateret til vand gennemføres den 27. oktober Foreningsrepræsentanter inviteres til temadrøftelsen. Orientering fra møde den 19. august 2008 med brugere af Haderslev Idrætscenter Afrapportering i forlængelse af byrådsseminar 19. juni 2008 Byudviklingen omkring Haderslev og Vojens. Anbefalinger i forbindelse med en række konkrete arealer i den videre planlægning DIULHA / 08/704 Sagsfremstilling Den 19. juni 2008 afholdt Byrådet det første af to planseminarer, hvor de drøftede en række principper og mere konkrete arealer i forhold til det aktuelle kommuneplanarbejde. Byrådet arbejdede med to overordnede scenarier og mere konkrete arealudlæg i forbindelse med

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 745 den kommende byudvikling omkring Haderslev/Starup og Vojens/Hammelev. Det næste seminar afholdes torsdag den 18. september Her vil Byrådet arbejde med arealer i Gram, i lokalbyerne, lokalområder og landdistrikter. Erhvervs- og Kulturservice har på baggrund af planseminaret den 19. juni udarbejdet Anbefalinger fra byrådsseminaret den 19. juni 2008 til den videre kommuneplanlægning, som hermed fremsendes til politisk stillingtagen. Som bilag er desuden vedlagt grundmaterialet fra seminaret Oversigt over arealudlæg i forbindelse med Haderslev/Starup og Vojens/Hammelev byområder, 17. juni Desuden er der vedlagt Afrapportering i forlængelse af byrådsseminar 19. juni Byudviklingen omkring Haderslev og Vojens, 1. juli Afrapporteringen har været udsendt til Byråd, Direktion, planforum og øvrige deltagere i byrådsseminaret for at få bemærkninger inden den egentlige behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Teknik og Miljø. Udsendelsen af materialet har resulteret i et opklarende spørgsmål. Materialet fra de to byrådsseminarer vil udgøre en væsentlig del af det kommende kommuneplanforslags grundlag for byernes forskellige roller, udlæg af nye arealer til byudvikling, arbejdet med planbestemmelser for nuværende områder, kommuneplanens overordnede bestemmelser om rækkefølge for arealernes udbygning, udpegning af eventuelle byomdannelsesområder, retningslinier for udbygningen i landområderne, med mere. Juridiske aspekter I henhold til Lov om planlægning skal landets kommuner inden udgangen af Byrådets funktionsperiode på de 4 år, dvs. inden udgangen af 2009 have vedtaget en kommuneplan med udgangspunkt i Byrådets vedtagne planstrategi. Haderslev Byråd har vedtaget planstrategien i december 2007 og efterfølgende igangsat det egentlige arbejde med kommuneplanen. Procedure Notatet Anbefalinger fra byrådsseminaret den 19. juni 2008 til den videre kommuneplanlægning fremlægges til behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur, som er ansvarlig for den strategiske planlægning, herunder det konkrete kommuneplanarbejde. Efter behandling i udvalget sendes materialet videre til orientering i Udvalget for Teknik og Miljø. Eventuelle forespørgsler og tilbagemeldinger om arealernes status i det videre kommuneplanarbejde, kan ske med henvisning til beslutningen i Udvalget for Erhverv og Kultur.

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 746 Tovholder/informationsansvarlig Plan og projektkonsulent Søren Klint Kistorp, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Afrapportering fra Byrådsseminar 19. juni 2008 (554197) Notat til Byrådsseminar den 19. juni 2008 (542752) Anbefalinger fra Byrådsseminaret den 19.juni 2008 til den videre kommuneplanlægning (571521) Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Udvalget for Erhverv og Kultur drøfter og tiltræder notatet Anbefalinger fra Byrådsseminaret den 19. juni 2008 til den videre kommuneplanlægning, og at notatet sendes til orientering i Udvalget for Teknik og Miljø Godkendt med aftalte ændringer Overholdelse af servicerammen 2008 for Udvalget for Erhverv og Kulturs område DIBITW / 08/6364 Sagsfremstilling I forlængelse af Folketingets godkendelse af de sanktionslove, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 10. april 2008, har Økonomiudvalget den 6. august 2008 behandlet problematikken omkring overholdelse af servicerammen i Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene løser de aktuelle økonomiske udfordringer i 2008 indenfor den decentrale model at serviceramme 2008 overholdes at der overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 som tilkendegivet fra serviceområderne således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 17 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 25 mio. kr. Udvalget for Erhverv og Kultur = 1 mio. kr. Sundhedsudvalget = 4 mio. kr.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 747 I alt = 47 mio. kr. at fagudvalgene endvidere pålægges at effektuere løsning af rest-udfordringen for overholdelse af servicerammen på i alt 39 mio. kr. fordelt således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 2,2 mio. kr. Udvalget for Erhverv og Kultur = 1,9 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget (skattefinansieret område) = 2,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 17,6 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget = 1,3 mio. kr. Voksenudvalget = 12,7 mio. kr. Sundhedsudvalget = 0,3 mio. kr. Beredskabskommissionen = 0,2 mio. kr. I alt = 39,0 mio. kr. at der politisk anerkendes et grundprincip om, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed at der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne fra 2009, under hensyn til den samlede overordnede økonomi Udvalget for Erhverv og Kultur skal således samlet set sikre et mindreforbrug i 2008 på 2,9 mio. kr. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning vil midlerne blive overført til 2009 og være til rådighed her. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Oversigt over muligheder for overførsel af 2,9 mio. kr. fra 2008 til 2009 (576027) at mindreforbruget sikres ved udsættelse af alle nye aktiviteter til 2009, og udsættelse af forbrug til 2009 i det omfang udgifter ikke er tvingende nødvendige i en gælder også de udvalg, der på vegne af Udvalget for Erhverv og Kultur administrerer budget og tilskudspuljer. en gælder f.eks. Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Samråd. Erhvervs- og Kulturservice vil på mødet give eksempler på muligheder for sikring af servicerammens overholdelse.

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 748 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Preben Holmberg Punktet genoptages på næste udvalgsmøde den 25. august Supplerende sagsfremstilling Der er vedlagt opdateret oversigt over muligheder for overførsel af 2,9 mio. kr. fra 2008 til at mindreforbruget sikres ved udsættelse af alle nye aktiviteter til 2009, og udsættelse af forbrug til 2009 i det omfang udgifter ikke er tvingende nødvendige i Godkendt Budget DIBITW / 08/6364 Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af budget skal Udvalget for Erhverv og Kultur senest ultimo juni aflevere sit budgetforslag til Økonomiudvalget. De økonomiske rammer - drift og anlæg - for de stående udvalg udmeldes af Økonomiudvalget den 21. maj Som led i udarbejdelsen af Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetforslag foretages der en opfølgning på budget samt en første drøftelse af budgetrammen. Endvidere drøftes aktuelle udfordringer på udvalgets område. De medsendte bilag gennemgås på mødet. Procedure Punktet behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. maj 2008 samt den 6. og 23. juni 2008, hvorefter budgetforslaget oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 749 Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag C1 - Samlet oversigt EK anlæg (investeringsoversigt) (542731) at udvalget foretager en første budgetdrøftelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Drøftelse gennemført. Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for Erhverv og Kultur 1. juli 2008, kl. 16,00. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur fortsætter drøftelsen af budget Til udvalgets drøftelse vedlægges ajourført notat samt henvendelser fra den selvejende institution Tørning Mølle og Haderslev Idrætsakademi. at udvalget fortsætter drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov, Holger Mikkelsen Drøftelser fortsat med henblik på videre bearbejdning af sparekatalog til udvalgsmøderne den 23. juni og 1. juli Supplerende sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv og Kultur fortsætter drøftelsen af budget Til udvalgets drøftelse vedlægges sparekatalog, som indeholder beskrivelser af forskellige besparelsesmuligheder og prissætning af samtlige aktiviteter. Herudover vedlægges et udvidelseskatalog, som indeholder forslag til udvidelser både på drifts- og anlægssiden.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 750 Udvalget skal netto finde besparelser på 4,066 mio. kr. på driften. De medsendte besparelsesforslag og udvidelsesønsker er tænkt som et hjælpeværktøj til at kunne fremkomme med et budgetforslag, som senest skal fremsendes til Økonomiudvalget umiddelbart efter udvalgsmødet den 1. juli at udvalget drøfter budget med henblik på udarbejdelse af et budgetforslag indeholdende en udmøntning af udvalgets budgetreduktion på 4,006 mio. kr. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Holger Eskildsen Drøftelse og udarbejdelsen af budgetforslag fortsætter på ekstraordinært udvalgsmøde den 2. juli 2008, kl Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov På baggrund af, at Økonomiudvalget har besluttet, at Udvalget for Erhverv og Kultur skal forelægge besparelsesforslag på netto 4,066 mil. kr., fandtes på mødet forslag for 2009 og overslagsårene. Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 11. august 2008 Som opfølgning på Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetdrøftelser vedlægges som bilag en oversigt over det budgetforslag på driftssiden, som udvalget på sit møde den 2. juli 2008 valgte at fremsende til Økonomiudvalget. Der henvises til budgetmappen m.h.t. beskrivelsen af de enkelte budgetforslag, som udvalget besluttede på sit møde den 2. juli Som det fremgår af oversigten blev det af Økonomiudvalget udmeldte sparekrav på 4,066 mio. kr. pr. år i budgetårene ikke fuldt opfyldt i overslagsårene , hvor der stadig mangler at blive udmøntet besparelser/øge indtægterne med 1,149 mio. kr. Udvalget fortsætter drøftelserne af restudfordringen på driftsbudgettet. Herudover drøfter udvalget anlægsbudgettet. Der foreligger i alt 11 forslag til anlæg (er tidligere fremsendt, men også vedlagt som bilag til dette møde). Udvalgsformanden skal på budgetseminaret den 27. og 28. august 2008 fremlægge de anlægsønsker, som udvalget har til budget

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 751 : at udvalget fortsætter drøftelsen af det fremsendte budgetforslag på driften, herunder den manglende udmøntning af 1,149 mio. kr. i overslagsårene , og at udvalget drøfter de fremsendte ønsker til anlægsbudgettet, og udvælger de anlægsønsker, som udvalgsformanden skal tage med på budgetseminaret den 27. og 28. august Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Preben Holmberg Drøftelse fortsætter på næste udvalgsmøde den 25. august Supplerende sagsfremstilling Der er vedlagt en opdateret investeringsoversigt, som danner baggrund for udvælgelse af de anlægsønsker, som udvalgsformanden skal præsentere på budgetseminaret den 27. og 28. august at udvalget drøfter de fremsendte ønsker til anlægsbudgettet, og udvælger de anlægsønsker, som formanden skal præsentere på budgetseminaret den 27. og 28. august Prioritering af anlægsforslag foretaget. Udvalget drøftede kort en række henvendelser til budget Det blev besluttet, at udvalget i forbindelse med den kommende høring af budgetforslaget forholder sig til alle bemærkninger.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Stensbæklejren - fremtidig anvendelse DISOKK / 07/11314 Sagsfremstilling Stensbæklejren er oprindeligt opført i 1938/39 som arbejdslejr for unge, arbejdsduelige mænd, som i lang tid havde været uden beskæftigelse. Lejren er i dag den eneste tilbageværende af de oprindeligt 25 statslige arbejdslejre. Arbejdslejrenes primære formål var at sikre beskæftigelse af unge arbejdsløse i 48 timer om ugen med arbejde, undervisning og sport. Såvel arbejdet som undervisning og sport skulle være af "opdragende" art, og ud over at afbøde virkningerne af arbejdsløsheden, så var målet også at skabe demokratiske alternativer til arbejdslejrene i Tyskland. Arbejdslejrene blev afviklet i , og siden har bygningerne været brugt til specialarbejderskole/amu-center, og har også i en periode fungeret som asyl/flygtningecenter under Udlændingestyrelsen. Bygningerne har siden 1. januar 2005 været ejet af Haderslev Kommune. Jorden ejes af Skov- og Naturstyrelsen. I de senere år har en mindre del af bebyggelsen været udlejet til Lindet Statsskovdistrikt som kontorer, og 2 fløje med værelser været udlejet til institutionen Fuglemajgård. Til efteråret fraflytter Statsskovdistriktet lejren, der herefter står uden bruger. Ejendomsfunktionen i Teknik og Miljøservice har i samarbejde med arkitekt Jørgen Toft Jessen udarbejdet redegørelser om Stensbæklejren. Dels en redegørelse om eksisterende forhold og anvendelsesmuligheder - herunder en belysning af økonomien ved forskellig anvendelse. Dels en redegørelse for Stensbæklejrens historiske betydning og status. En henvendelse fra Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjylland udbygger Stensbæklejrens enestående Kulturmiljø og dens betydning. Erhvervs- og Kulturservice har sammen med Teknik og Miljøservice, Børne- og Familieservice samt Museum Sønderjylland (Kulturmiljørådet) vurderet anvendelsesmulighederne. Såfremt Stensbæklejren ønskes bevaret og udgifterne til bygningsopretningsarbejde skal minimeres ses der kun ganske få muligheder. Følgende muligheder er blevet overvejet: Turisme, lejrskole, vandrerhjem, camping, social institution. Alle muligheder synes urealistiske, både set i forhold til de økonomiske muligheder og ønsket om at fastholde og synliggøre områdets og bygningernes kulturmiljøbetydning.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 753 Administrationen vurderer, at Stensbæklejren bedst vil kunne anvendes af frivillige, ideelle / almennyttige organisationer med tilknytning til natur, jagt, fiskeri og lignende som samlingssted og omdrejningspunkt for aktiviteter. Og da kun såfremt Haderslev Kommune påtager sig genopretningen af bygningsmassen på nær de dele, der ikke vurderes bevaringsværdige. Det forudsættes, at de interesserede organisationer påtager sig det løbende opsyn og driftsudgifter. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler med henvisning til Stensbæklejrens bevaringsværdi, at lejren bevares, og at de bygninger, der udgør lejrens oprindelige udseende og funktion genoprettes/vedligeholdes, mens øvrige bygninger nedrives og fjernes. Løsningen forudsætter, at der opnås aftale med Miljøministeriet om forlængelse af lejeaftalen. Økonomiske forhold Udgifterne ved forskellige former for anvendelse er beskrevet i medsendte redegørelse fra Ejendomsfunktionen. Det bemærkes, at der i scenarie 1-3 kun er tale om udgifterne til oprettende vedligehold. Afhængig af anvendelse af lejrens bygninger vil der være yderligere udgifter til indvendige bygningsarbejder. Scenarie 4 beskriver udgifterne ved en rydning og bortskaffelse af lejren. Udgifterne til oprettende vedligehold varierer fra 2,3 mio. kr. til 1,1 mio. kr. (2007-priser). Udgiften til rydning og bortskaffelse vurderes til ca. 1,6 mio. kr. (2007-priser). Driftsudgifterne ved de forskellige scenarier fremgår af redegørelsen. Juridiske aspekter Lejrens bygninger blev pr. 1/ overdraget til Gram Kommune fra den daværende Udlændingestyrelse. Lejeaftalen løber til 31. december 2010, hvor arealet skal afleveres ryddet for bygninger, faste installationer m.v. Øvrige vilkår fremgår af medsendte lejeaftale. Det fremgår i øvrigt, at eventuelle oprensningsudgifter i forbindelse med jordforurening skal afholdes af lejeren. Det formodes, at lejeperioden vil kunne forlænges. Procedure Det anbefales, at sagen indgår i budgetlægningen for Tovholder/informationsansvarlig Søren Kistorp.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 754 at den fremtidige anvendelse af Stensbæklejren indgår i budgetlægningen for Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov, Holger Mikkelsen Godkendt, idet det blev besluttet, at næste udvalgsmøde den 23. juni 2008 afholdes i Stensbæklejren. Forinden afklares, hvordan Skov- og Naturstyrelsen stiller sig til en forlængelse af lejemålet. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages på udvalgsmødet den 23. juni Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Holger Eskildsen Sagen sendes til høring i Udvalget for Børn og Familie for at undersøge fremtidige anvendelsesmuligheder. Udvalget for Erhverv og Kultur gør opmærksom på, at udvalget ikke råder over midler til den fremtidige anvendelse og drift. Sagen genoptages i Udvalget for Erhverv og Kultur inden fastlæggelse af budget : Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller, at det over for Udvalget for Erhverv og Kultur tilkendegives, at udvalget ikke kan finde anvendelse for Stensbæklejren. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af beslutningen i Udvalget for Børn og Familie den 12. august 2008, genoptages sagen på mødet i Udvalget for Erhverv- og Kultur den 25. august Erhvervs- og Kulturservice anbefaler som hidtil, at lejren grundet dens bevaringsværdi, bør bevares, og at de bygninger, der udgør lejrens oprindelige udseende og funktion genoprettes og vedligeholdes, mens øvrige bygninger nedrives og fjernes. Den samlede udgift til oprettende vedligehold og nedrivning udgør ifølge overslag fra Ejendomsadministrationen cirka 1 mio. kr.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 755 Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at den er indstillet på at forlænge lejemålet med Haderslev Kommune. at sagen fremsendes til budgetseminaret den august Udvalget besluttede, at Stensbæklejren søges nedrevet. Den forventede udgift på 1,0 mio. kr. hertil indstilles indarbejdet i anlægsbudgettet for Takster 2009 DIBITW / 08/6364 Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal på sit møde den 4. september 2008 behandle fagudvalgenes forslag til takster på diverse kommunale ydelser og tilbud for Forslaget til taksterne for 2009 på Udvalget for Erhverv og Kulturs område er overvejende fremskrevet fra 2008 med 5,1%, som er den af KL udmeldte fremskrivningsprocent på indtægter. De takster, som er angivet på musikskolens område, er de nuværende takster for skoleåret 2008/09, idet taksterne for skoleåret 2009/10 først fastsættes primo Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Birthe Wolf Bilag Takster 2009 EK (576863)

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 756 at taksterne for 2009 på Udvalget for Erhverv og Kulturs område godkendes, og at de godkendte takster videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Godkendt Fonden Sønderjysk Skolemuseum: Regnskab 2007/ budget 2009 DIANKP / 06/1999 Sagsfremstilling Fonden Sønderjysk Skolemuseum fremsender regnskab for 2007 og budgetansøgning for Regnskabet for 2007 udviser et positivt resultat på kr. Fondens egenkapital er opgjort til kr. Økonomiske forhold Haderslev Kommune yder i 2008 et tilskud til Fonden på kr. Fonden ansøger om et tilskud for 2009 på kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. august 2008 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Regnskab 2007 og Budget 2008 Sønderjysk Skolemuseum (549593) at Haderslev Kommune yder et tilskud på kr. i 2009.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 757 Godkendt Idrætspolitik DIJMHA / 07/22285 Sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice har igangsat arbejdet med formuleringen af en ny idrætspolitik, og Kultur og Fritid har, sammen med repræsentanter fra Haderslev Idrætsråd, udarbejdet forslag til kommissorium og procedure. Kommissorium og tids- og handlingsplan er godkendt i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. december 2007, hvorefter arbejdet er igangsat. Til styring af processen er nedsat en styregruppe bestående af 4 repræsentanter fra Haderslev Idrætsråd og 2 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Kultur og Fritid er sekretariat for styregruppen. Styregruppen har afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra kommunens idrætsforeninger. Styregruppen har siden arbejdet på selve teksten til idrætspolitikken, der senest er kommenteret af Elitesportsudvalget, idet dette udvalg først er etableret i maj måned 2008, og derfor ikke har haft plads i styregruppen. Styregruppen fremlægger nu forslag til idrætspolitik til behandling i udvalget med henblik på udsendelse i offentlig høring i september Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. august Forslag til idrætspolitik sendes derefter i offentlig høring i september Høringssvar behandles efterfølgende i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tovholder/informationsansvarlig Idrætskonsulent Morten Nørby Poulsen

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 758 Bilag Haderslev Kommunes idrætspolitik andet udkast (580503) at forslaget til idrætspolitik drøftes. Repræsentanter fra udvalget afholder møde med styregruppen for udarbejdelse af forslag til idrætspolitik. Herefter genoptages forslaget til behandling i udvalget Opsigelse af klublokale DIJMHA / 08/27357 Sagsfremstilling Haderslev Idrætscenter har opsagt Haderslev Idrætsforenings lokale i Haderslev Idrætscenter. Haderslev Idrætsforening har anket opsigelsen til Erhvervs- og Kulturservice, der har stadfæstet idrætscentrets opsigelse. Haderslev Idrætsforening har anmodet om foretræde for Udvalget for Erhverv og Kultur i sagen. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Besvarelse af anke (558507) Opsigelse af foreningslokaler i Haderslev Idrætscenter - Forslag til indretning af HIC-sekretariat(1).DOC (558479) Opsigelse af foreningslokaler i Haderslev Idrætscenter - Varsel om opsigelse af foreningslokaler.doc (558477) Anke fra Haderslev Idræts Forening (548901) at Udvalget for Erhverv og Kultur imødekommer Haderslev Idrætsforenings anmodning om foretræde.

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 759 Fra Haderslev Idrætsforening deltog Preben Beck og Andreas Gydesen samt advokat Erik Bo, Aabenraa. Udvalget tiltrådte forvaltningens afvisning af anken. Haderslev Kommune er indstillet på at overtage Haderslev Idrætsforenings materiale og inventar til markedsværdi Mødekalender 2009 for Udvalget for Erhverv og Kultur DIHAJP / 08/31424 Sagsfremstilling Direktionen har den 5. august 2008 behandlet et forslag til mødekalender for Direktionens forslag til mødekalender for 2009 fremsendes hermed til Udvalget for Erhverv og Kultur med henblik på, at udvalget forholder sig til mødekalenderen. Det fremsendte forslag betyder, at Udvalget for Erhverv og Kultur fastholder mandag som mødedag, og at der som udgangspunkt afholdes to møder pr. måned (2. og 4. mandag). Der er dog kun et møde i februar, april, oktober og december måned. Juli måned er som altid mødefri. Procedure Udvalget drøfter forslag den 25. august 2008 og giver efterfølgende Byrådssekretariatet en tilbagemelding. Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr Bilag Totalkalender 2009 (577036) at udvalget drøfter forslaget til mødekalenderen og fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådssekretariatet.

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 760 Procedure Sagen sendes til orientering til Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. august og Byrådet den 28. august 2008 Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay Udsat Eventuelt DIHAJP / 06/

20 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 761 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur DAGSORDEN Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-06-2008 Mødested: Stensbæklejren, Stensbækvej 29, 6510 Gram Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Holger Eskildsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 12-08-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Afbud: Ingen Bemærkninger: Knud Erik Hansen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-08-2008 Mødested: Tørning Mølle, Tørningvej 6, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Afbud: Preben Holmberg Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:35 Afbud: Fraværende: Ella Skjellerup var fraværende under punkterne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-03-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, mødelokale 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-02-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-05-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:42 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Holger Eskildsen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere