Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC)"

Transkript

1 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 1 of 8 Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC) Resektabel PC Den eneste kurative behandling af patienter med PC er radikal resektion, men kun omkring 15 % af patienterne har resektabel sygdom på diagnosetidspunktet. Flere studier har undersøgt om adjuverende behandling øger chancen for helbredelse (Appendix A). Adjuverende kombinations behandling med strålebehandling og kemoterapi Adjuverende radiokemoterapi (RKT) tilbydes rutinemæssigt i USA, primært på baggrund af GISTG studiet fra 1985, hvor 43 patienter blev randomiseret til RKT eller ingen efterbehandling 1. Senere studier har dog ikke kunnet bekræfte effekten af RKT, og et enkelt studie har endda antydet, at der kunne være en overdødelighed hos patienter der modtog RKT 2. En del studier har sammenlignet forskellige måder at kombinere strålebehandling (RT) med kemoterapi enten sekventielt eller konkomitant. Kun et studie kunne vise forskel mellem behandlingsarmene. I RTOG-9704, hvor man sammenlignede adjuverende systemisk behandling med gemcitabin eller 5FU efterfulgt af RKT (med 5FU i begge arme), fandt man en tendens til bedre effekt af gemcitabin. Dette gjaldt dog kun i undergruppen af patienter med tumor lokaliseret i caput pancreatis 3. Adjuverende kemoterapi Hovedparten af randomiserede studier, der har undersøgt effekten af adjuverende kemoterapi overfor ingen efterbehandling viser at chancen for at være i live efter 5 år er fordoblet. To store randomiserede studier (ESPAC-1 og CONKO-1) har vist at adjuverende kemoterapi signifikant forlænger den mediane overlevelse, og øger 5 års overlevelsen 2,4. Hvorvidt 5FU eller gemcitabin er det optimale regime blev undersøgt i ESPAC- 03v2, som dog ikke kunne påvise forskel mellem 5FU og gemcitabin. Gemcitabin armen havde dog en bedre bivirkningsprofil 5. Samstemmende viser ovenstående undersøgelser (ESPAC-1, CONKO-1, RTOG 9704) og flere metaanalyser, at adjuverende gemcitabin øger den estimerede 5-års overlevelse med omkring 10 procentpoint hos patienter, der er mikro-radikalt opereret (R0 resektion) for PC. Det japanske JASPAC-01 studie blev præsenteret ved ASCO GI 2013, men er endnu ikke publiceret. Patienterne blev randomiseret til adjuverende kemoterapi med gemcitabin (n=191) eller S1 (n=187). S1 gives peroralt og det omdannes i kroppen til 5FU. 2 års overlevelsen blev signifikant øget fra 53 % til 70 % (HR 0,56). På grund af genetiske forskelle omsætter kaukasere S-1 mere effektiv til det aktive 5FU og derfor anvendes en lavere dosis (30 mg/m 2 x 2 gange daglig) i Vesten end i Japan (40 mg/m 2 x 2 gange daglig) for at opnå samme serum-koncentration. Det vides ikke om der er forskel i effekten. Det forventes at S-1 bliver godkendt i Japan, men i Europa vil man formentlig afvente et planlagt vestligt studie, der skal bekræfte resultaterne. S-1 er endnu ikke godkendt i Europa til patienter med PC. Flere igangværende studier undersøger effekten af gemcitabin overfor kombinationskemoterapi (GemCap, FOLFIRINOX eller GemAbraxane), mens andre undersøger neoadjuverende behandling (2 måneders kemoterapi før resektion). Adjuverende behandling af patienter med R1 resektion. Den optimale efterbehandling til patienter med R1 resektion er ikke afklaret. Den mediane sygdomsfri overlevelse er kort, og langtidsoverlevelse forekommer sjældent. Flere af de randomiserede undersøgelser tillod inklusion af patienter med R1 resektioner. Subgruppe analyser fra disse studier er dog vanskelig at

2 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 2 of 8 tolke pga. det lave antal patienter. En metaanalyse antyder, at patienterne kan have gavn af adjuverende RKT, mens CONKO-1-studiet antyder effekt af adjuverende gemcitabin. Som det er nævnt i kapitel 2 (patoanatomisk diagnostik) og 4 (kirurgi) vil andelen af R0-resektioner blive mindre som følge af mere standardiserede udskæringer og vurderinger af det resecerede præparat. Derfor anbefaler DPCG at patienter med R0 og R1 resektion behandles efter samme retningslinier. Anbefalinger: Efter R0 resektion bør patienter, som er egnede til kemoterapi, tilbydes adjuverende gemcitabin i 6 måneder (A). Adjuverende RKT efter R0 resektion kan ikke anbefales udenfor protokol (A). Efter R1 resektion bør egnede patienter tilbydes adjuverende gemcitabin i 6 måneder (B). Lokalt avanceret pancreascancer (LAPC) Definition Lokal avanceret pancreascancer (LAPC) defineres som tumorindvækst i arterielle strukturer, primært arteria mesenterica superior eller truncus coeliacus og verificeret med cytologi eller histologi. Langt hovedparten af de studier, der omhandler kemoterapi eller strålebehandling inkluderer imidlertid også patienter med indvækst alene i venøse strukturer, oftest vena portae eller vena mesenterica superior, og ofte skelnes ikke mellem grupper med arteriel eller venøs involvering. Derfor vil dette afsnit omfatte patienter med både stadium II og III, såfremt der ikke specifikt er nævnt andet. Behandling Udredning og behandling af patienter med LAPC varetages af det multi-disciplinære team. Behandlingsmålet er livstidsforlængelse samt lindring. Dog vil nogle patienter kunne downstages til et resektabelt stadie og kunne få foretaget en operation med kurativt potentiale. Der foreligger primært god evidens for to strategier; kemoterapi alene og kemoterapi efterfulgt af kombinations kemo-strålebehandling. (Appendix A) Kemoterapi Kun få randomiserede studier har undersøgt effekten af kemoterapi alene til patienter med LAPC. I hovedparten af de randomiserede studier indgår patienter med LAPC sammen med patienter med metastatisk sygdom. Analyseret som undergruppe, kan evidensen fra disse studier overføres til LAPC, hvorfor der henvises til afsnit vedr. metastatisk sygdom. De 2 nye studier (Hoff et al og Conroy et al), der har vist signifikant øget overlevelse af kombinationskemoterapi i forhold til gemcitabin, er dog alene udført hos patienter med metastatisk sygdom og resultaterne af disse to studier kan derfor umiddelbart ikke overføres til patienter med LAPC 6,7. Down-staging som endepunkt er ikke undersøgt i sammenlignende studier med kemoterapi, men er mulig i udvalgte tilfælde. Stråleterapi RT eller RKT har været anvendt i årtier. Ældre data er vanskelige at overføre til nutiden, da mange studier er gennemført med stråleregimer og -metoder, der i dag betragtes som forældede. Radiokemoterapi vs. bedste lindrende behandling

3 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 3 of 8 I en fase III undersøgelse blev 31 patienter randomiseret til best-supportive-care (BSC) eller RKT; RKT forlængede den mediane overlevelse (mos) fra 6 måneder til 13 måneder, men mere vigtigt var det, at %, efterfølgende kunne få foretaget en radikal resektion 8. Radiokemoterapi vs. kemoterapi I et fransk fase III studie blev 119 patienter (af 176 planlagte) med LAPC randomiseret til præoperativ RKT (60 Gy/30 fraktioner og konkomitant 5FU og cisplatin) eller kemoterapi med gemcitabin alene (215). mos for patienter, der fik behandling med gemcitabin, var 13,0 måneder mod 8,6 måneder for gruppen, der fik RKT 9. Et tilsvarende amerikansk fase III studie inkluderede 71 patienter (af 316 planlagte). I modsætning til overstående fandt de, at RKT (50 Gy/28 fraktioner og konkomitant gemcitabin) forlængede mos (11,0 mod 9,2 måneder) 10. Kemoterapi efterfulgt af radiokemoterapi. Den franske GERCOR-gruppe analyserede retrospektivt 181 patienter med LAPC, som var blevet inkluderet i fase II- og III-studier med forskellige kemo-regimer 11. Efter 3 måneders behandling havde 128 patienter fortsat LAPC, mens de resterende progredierede. De 56 LAPC patienter, der fortsatte behandling med kemoterapi, levede mediant 11,7 måneder, mens de 76 patienter, der efterfølgende fik RKT, levede mediant 15,0 måneder. De danske erfaringer med RKT baserer sig på 178 patienter behandlet i perioden Disse studier viste en resektionsrate på 11 %, og for de resecerede patienter var den mediane overlevelse 43 måneder. De patienter, der modtog kemoterapi forud for RKT, syntes at have en bedre prognose 12. Et nyligt præsenteret studie (LAP-07), randomiserede 442 patienter mellem 2 måneders initiel gemcitabin +/- erlotinib efterfulgt af forsat kemoterapi eller RKT. Dette studie viste sammenlignelig overlevelse i de 2 grupper. Der var ingen effekt af tillæg af erlotinib til kemoterapi. Planlægning og levering af strålebehandling Strålebehandling bør gives under kvalitetskontrol iht. standardiserede retningslinjer 13. Såfremt der ønskes tumorskrumpning, bør RT kombineres med kemoterapi. RT alene i lavere dosis (<30 Gy), som palliation, er ikke undersøgt tilstrækkeligt til at danne grundlag for anbefalinger. Dette kan dog have en rolle i forbindelse med smertelindring 14. Evaluering af behandlingsrespons Det er vanskeligt at evaluere patientens resektionsstatus efter forsøg på downstaging. Hverken CT eller EUS har god sensitivitet eller specificitet Resektabilitetsvurderingen foreslås derfor foretaget som en samlet vurdering af patientens almentilstand, billeddiagnostik, CA19-9 respons, klinisk respons samt fund ved en evt. supplerende laparoskopi.

4 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 4 of 8 Anbefalinger Kemoterapi er førstevalgsbehandling til patienter med LAPC i PS 0-2 (A) Gemcitabin kan tilbydes alle patienter, som vurderes egnede til kemoterapi (A) Kombinationskemoterapi kan tilbydes patienter i god almentilstand. FOLFIRINOX eller kombinationsbehandling med gemcitabin kan anvendes (B) Stråle-kemoterapi kan tilbydes egnede patienter efter minimum 2 måneders kemoterapi, såfremt det skønnes, at der er mulighed for efterfølgende resektion (B) Stråle-kemoterapi kan tilbydes egnede patienter efter minimum 2 måneders gemcitabin-behandling som alternativ til fortsat kemoterapi (A). Strålebehandling, der anvendes mhp. senere resektion, skal altid kombineres med kemoterapi (A) Resektabilitetsvurdering efter forbehandling kan ikke udelukkende baseres på billeddiagnostik (C)

5 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 5 of 8 Metastaserende PC Defintion Metastaserende PC defineres som sygdom med udbredning uden for det lokoregionale område og verificeret med cytologi eller histologi fra primærtumor eller metastase. Behandling Kemoterapi Kemoterapi er hovedbehandling for patienter med metastatisk sygdom. Formålet med behandlingen er både at forlænge livet, men i ligeså stor grad at lindre symptomer. Enkeltstof kemoterapi Gemcitabin blev standardbehandling i 1997, efter at et randomiseret studie, hos patienter med LAPC og metastatisk PC, viste forlænget mos til 6 måneder og nok så vigtigt symptomlindring hos 25 %, selv om responsraten var under 10 % 19. Kombinationskemoterapi Kombinationsbehandlinger indeholdende flere forskellige kemoterapeutika eller kemoterapeutika kombineret med biologiske behandlingsmodaliteter er undersøgt i talrige fase III undersøgelser med sammenlagt tusindvis af patienter (appendix A). Indtil 2010 havde intet større enkelt studie vist klinisk betydende og signifikant overlevelsesforbedring ved kombinationsbehandling, omend meta-analyser vise en signifikant overlevelsesgevinst af kombinationen gemcitabin-capecitabin hos patienter i god almentilstand 20. I 2010 blev der præsenteret et fase III-studie, der udelukkende inkluderede 342 patienter med metastatisk sygdom i god almentilstand. Patienter, der fik behandling med en kombination af folininsyre, 5FU, irinotecan og oxaliplatin (FOLFIRINOX), havde en signifikant forlænget mos på 11,1 måned sammenlignet med patienter behandlet med gemcitabin alene (mos 6,8 måneder) 7. Responsraterne var hhv. 32 % og 9 %. Kombinationen gav anledning til øget toksicitet, især diarre og febril neutropeni. Det nyligt publicerede MPACT studie inkluderede ligeledes udelukkende 861 patienter med metastatisk sygdom i god almentilstand. Randomiseringen var mellem gemcitabin eller gemcitabin i kombination med nab-paclitaxel. Tillæg af nab-paclitaxel øgede mos fra 6,7 måneder til 8,5 måneder. Responsraten blev øget fra 7 % til 23 %. Kombinationen gav anledning til øget toksicitet, specielt nervepåvirkning og febril neutropeni 6. Behandling af patienter, der ikke kan modtage kemoterapi En stor gruppe patienter er i for dårlig almentilstand til at tåle eller profitere af anti-neoplastisk behandling. Det er vigtigt at disse patienter hjælpes med en specialiseret palliativ indsats som beskrevet i DMCG s retningslinjer for palliativ behandling. Et randomiseret studie af serbiske patienter behandlet med subcutane injektioner af misteltenekstrakt har vist en overlevelsesgevinst på mediant 3 måneder hos patienter, der ikke var kandidater til at modtage kemoterapi 21. Behandlingen var uden væsentlige bivirkninger. Studiet er ikke placebokontrolleret, en del af patienterne havde ikke histologisk verificeret sygdom og onkologisk og understøttende behandling er ikke nærmere beskrevet. Det er således usikkert, om resultaterne umiddelbart kan overføres til danske forhold, hvorfor denne enkeltstående undersøgelse ikke umiddelbart danner grundlag for en anbefaling. Undersøgelsen er dog interessant, da der er få behandlingsmuligheder til denne gruppe patienter. Behandling af patienter med progression efter førstelinje kemoterapi.

6 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 6 of 8 Der er ingen behandling efter progression under/efter behandling med gemcitabin eller kombinationsbehandling med høj evidens for effekt, idet der alene er udført små randomiserede og ikkerandomiserede undersøgelser. Desuden findes enkelte studier, hvor førstelinje behandling og andenlinie behandling var besluttet initielt (overkrydsningsstudier). Resultaterne af disse overkrydsningsstudier er ikke sammenlignet med patienter, der ikke modtog behandling. Aktuelt baseres anbefalingen på en lille undersøgelse, hvor 46 patienter blev randomiseret til behandling med 5FU og oxaliplatin eller BSC. Denne viste signifikant forlænget mos (fra 2,3 til 4,6 måneder) til fordel for kemoterapi 22. Der foreligger ingen randomiserede studier af behandling efter progression ved på 1. linie behandling med FOLFIRINOX eller gem/nab-paclitaxel. Evaluering af behandling Patienter med metastatisk CP i pallierende behandling vurderes for respons iht. RECIST kriterierne. Det er derudover essentielt at evaluere patientens kliniske fremtræden (performance status) og effekten af behandlingen på de tilstedeværende symptomer. Hos patienter, der udtrykker tumor markøren CA 19-9, kan et signifikant markørfald være en supplerende prædiktor for behandlingseffekt. Anbefalinger Patienter med metastaserende pancreascancer, PS 0-2, bør tilbydes kemoterapi (A) Patienter i god almentilstand, PS 0-1, og uden væsentlig komorbiditet, bør tilbydes kombinationskemoterapi (A) Under hensyn tagen til effekt på livstidslængde, bivirkningsprofil og patientønske kan der tilbydes FOLFIRINOX (A) eller Gemcitabin & nab-paclitaxel (A) Kombinationsbehandling med gemcitabin (A) Patienter, der skønnes ikke at kunne tåle behandling med kombinationsbehandling, men skønnes at tåle enkeltstofbehandling, skal tilbydes gemcitabin (A) Andenlinie kemoterapi bør overvejes hos patienter i god almentilstand, PS 0-1 (B) - Andenlinie-regimer kan indeholde oxaliplatin i kombination, såfremt patienten ikke tidligere er behandlet med dette (B) Anvendelse af blodfortyndende behandling til patienter med advanceret sygdom Patienter med PC har høj risiko for udvikling af venøse embolier. Anvendelsen af blodfortyndende behandling er undersøgt i flere randomiserede studier Studierne viser ingen overlevelsesgevinst, men en reduktion af kliniske og subkliniske embolier. Anbefalinger Patienter med lokalt-avanceret eller metastatisk pancreascancer i behandling med kemoterapi, uden øget blødningsrisiko, kan profylaktisk behandles med lav-molekylært heparin i minimum 2 måneder. (B)

7 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 7 of 8 1. Kalser MH, Ellenberg SS. Pancreatic cancer. Adjuvant combined radiation and chemotherapy following curative resection. Arch.Surg. 8/ ;120(8): Neoptolemos JP, Dunn JA, Stocken DD, et al. Adjuvant chemoradiotherapy and chemotherapy in resectable pancreatic cancer: a randomised controlled trial. Lancet. 11/10/ ;358(9293): Regine WF, Winter KA, Abrams RA, et al. Fluorouracil vs gemcitabine chemotherapy before and after fluorouracil-based chemoradiation following resection of pancreatic adenocarcinoma: a randomized controlled trial. JAMA. 3/5/ ;299(9): Oettle H, Post S, Neuhaus P, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA. 1/17/ ;297(3): Neoptolemos JP, Stocken DD, Bassi C, et al. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial. JAMA. 9/8/ ;304(10): Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nabpaclitaxel plus gemcitabine. The New England journal of medicine. Oct ;369(18): Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N.Engl.J.Med. 5/12/ ;364(19): Shinchi H, Takao S, Noma H, et al. Length and quality of survival after external-beam radiotherapy with concurrent continuous 5-fluorouracil infusion for locally unresectable pancreatic cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. May ;53(1): Chauffert B, Mornex F, Bonnetain F, et al. Phase III trial comparing intensive induction chemoradiotherapy (60 Gy, infusional 5-FU and intermittent cisplatin) followed by maintenance gemcitabine with gemcitabine alone for locally advanced unresectable pancreatic cancer. Definitive results of the FFCD/SFRO study. Ann Oncol. 9/ ;19(9): Loehrer PJ, Sr., Feng Y, Cardenes H, et al. Gemcitabine Alone Versus Gemcitabine Plus Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Pancreatic Cancer: An Eastern Cooperative Oncology Group Trial. J Clin Oncol. 10/3/ Huguet F, Andre T, Hammel P, et al. Impact of chemoradiotherapy after disease control with chemotherapy in locally advanced pancreatic adenocarcinoma in GERCOR phase II and III studies. J.Clin.Oncol. 1/20/ ;25(3): Bjerregaard JK, Mortensen MB, Jensen HA, Nielsen M, Pfeiffer P. Prognostic factors for survival and resection in patients with initial nonresectable locally advanced pancreatic cancer treated with chemoradiotherapy. Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys. 7/1/ ;83(3): Huguet F, Goodman KA, Azria D, Racadot S, Abrams RA. Radiotherapy technical considerations in the management of locally advanced pancreatic cancer: American-French consensus recommendations. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Aug ;83(5): Morganti AG, Trodella L, Valentini V, et al. Pain relief with short-term irradiation in locally advanced carcinoma of the pancreas. J Palliat.Care ;19(4): Kim YE, Park MS, Hong HS, et al. Effects of neoadjuvant combined chemotherapy and radiation therapy on the CT evaluation of resectability and staging in patients with pancreatic head cancer. Radiology. Mar 2009;250(3): Donahue TR, Isacoff WH, Hines OJ, et al. Downstaging chemotherapy and alteration in the classic computed tomography/magnetic resonance imaging signs of vascular involvement in patients with pancreaticobiliary malignant tumors: influence on patient selection for surgery. Arch.Surg. 7/ ;146(7):

8 DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling ( ) Page 8 of Bettini N, Moutardier V, Turrini O, et al. Preoperative locoregional re-evaluation by endoscopic ultrasound in pancreatic ductal adenocarcinoma after neoadjuvant chemoradiation. Gastroenterol Clin Biol. 6/ ;29(6-7): Cassinotto C, Cortade J, Belleannee G, et al. An evaluation of the accuracy of CT when determining resectability of pancreatic head adenocarcinoma after neoadjuvant treatment. European journal of radiology. Apr 2013;82(4): Burris HA, III, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. Journal of Clinical Oncology. 6/ ;15(6): Cunningham D, Chau I, Stocken DD, et al. Phase III randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J.Clin.Oncol. 11/20/ ;27(33): Troger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stankovic N, Milicevic M. Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival. Eur J Cancer. Dec 2013;49(18): Pelzer U, Schwaner I, Stieler J, et al. Best supportive care (BSC) versus oxaliplatin, folinic acid and 5-fluorouracil (OFF) plus BSC in patients for second-line advanced pancreatic cancer: a phase III-study from the German CONKO-study group. Eur J Cancer. Jul 2011;47(11): Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol. Oct 2009;10(10): van Doormaal FF, Di Nisio M, Otten HM, Richel DJ, Prins M, Buller HR. Randomized trial of the effect of the low molecular weight heparin nadroparin on survival in patients with cancer. J Clin Oncol. May ;29(15): Maraveyas A, Waters J, Roy R, et al. Gemcitabine versus gemcitabine plus dalteparin thromboprophylaxis in pancreatic cancer. Eur J Cancer. Jun 2012;48(9):

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Behandling af Pancreas Cancer. Behandlingsvejledning

Behandling af Pancreas Cancer. Behandlingsvejledning Behandling af Pancreas Cancer Behandlingsvejledning April 2012 Ansvarlig pancreas behandlingsvejledning: overlæge, ph.d. Ole Larsen, Herlev Hospital Sidst opdateret april 2012 1. Indledning... 3 2. Epidemiologi...

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011 POST ASCO 2011 Øvre GI tumorer Reservelæge Mie Grunnet Reservelæge Cecilie Holländer Professor, overlæge Per Pfeiffer 17.06.2011 Øvre GI Highlights: Esophagus, cardia & ventrikeltumorer Mie Grunnet, Reservelæge,

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

GEMCITABIN TIL PATIENTER MED BUGSPYT- KIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN TIL PATIENTER MED BUGSPYT- KIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Enhed for Medicinsk Teknologivurdering MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AF KRÆFTLÆGEMIDLER GEMCITABIN TIL PATIENTER MED BUGSPYT- KIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AF KRÆFTLÆGEMIDLER

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Agenda Baggrund incidens og prævalens Baggrund generel onkologi Generelt kolorektal

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

9. Post ASCO Symposium

9. Post ASCO Symposium 9. Post ASCO Symposium Gastrointestinale tumorer Øvre GI tumorer Eva Soelberg Vadstrup, Rigshospitalet Eva Soelberg Vadstrup, MD PhD 1 Agenda Esophagus- og ventrikel cancer Giver det en ekstra gevinst

Læs mere

Regional leverkemoterapi - Intrahepatisk kemoterapi

Regional leverkemoterapi - Intrahepatisk kemoterapi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 193 Offentligt NOTAT 10. januar 2010 Regional leverkemoterapi - Intrahepatisk kemoterapi Indledning Hvorfor leverregional behandling? Leveren har dobbelt blodforsyning.

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR 2014 RESUMÉ

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR 2014 RESUMÉ ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR 2014 Torsdag den 6. november 2014 kl. 10.30-21.30 Ingeniørforeningens mødecenter Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V RESUMÉ Session I Tema-emne om ernæring i relation

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

Læs mere

ØGC-seminar Session II: DECV. Præsentation af igangværende protokoller

ØGC-seminar Session II: DECV. Præsentation af igangværende protokoller ØGC-seminar 2011 Session II: DECV Præsentation af igangværende protokoller Lene Bæksgaard Onkologisk Klinik Rigshospitalet 1. National opgørelse af perioperativ kemoterapi 2. CRITICS 3. LERFOX-C 4. TEX

Læs mere

Hjernemetastaser. Behandlingsvejledning

Hjernemetastaser. Behandlingsvejledning Hjernemetastaser Behandlingsvejledning Marts 2010 Hjernemetastaser Forekomst Hjernemetastaser optræder hos 20-30 % af patienterne med systemisk cancer og er den hyppigst forekommende intrakraniale tumor.

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen 2009 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor; Pancreas

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandling af cancer kolorektal cancer. Behandlingsvejledning

Behandling af cancer kolorektal cancer. Behandlingsvejledning Behandling af cancer kolorektal cancer Behandlingsvejledning Februar 2012 Onkologisk behandling af patienter med kolorektal cancer Camilla Qvortrup læge, ph d og Per Pfeiffer, Professor, overlæge, dr.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Lungehindekræft (malignt mesotheliom)

Lungehindekræft (malignt mesotheliom) Lungehindekræft (malignt mesotheliom) Onkologisk klinik, Rigshospitalet Hvad er mesotheliom? Mesotheliom er en kræftsygdom i lungehinden. Tilstanden er sjælden, idet under 100 nye tilfælde diagnosticeres

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter Tab af muskelmasse hos kræftpatienter Tab af muskelmasse er et specifikt og hyppigt forekommende fænomen hos adskillige grupper af kræftpatienter

Læs mere

NEOADJUVERENDE, CONCOMITTANT OG ADJUVERENDE ENDOKRINBEHANDLING

NEOADJUVERENDE, CONCOMITTANT OG ADJUVERENDE ENDOKRINBEHANDLING NEOADJUVERENDE, CONCOMITTANT OG ADJUVERENDE ENDOKRINBEHANDLING Radikal prostatektomi I forbindelse med radikal prostatektomi har 3 måneders endokrin behandling ført til volumenreduktion af prostata og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc

Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc Behandlingen af patienter med

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus

Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus Protokol til belysning af den prædiktive effekt af fortløbende rektoskopi med biopsitagning

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Fremskridt. ASCO har i en nylig rapport identificeret 11 områder, hvor der i 2005 var sket betydelige fremskridt inden for kræftforskningen:

Fremskridt. ASCO har i en nylig rapport identificeret 11 områder, hvor der i 2005 var sket betydelige fremskridt inden for kræftforskningen: NYT 1/2006 marts 3. årgang INDHOLD 1 Fremskridt inden for klinisk kræftforskning 2 Nye vurderinger af kræftlægemidler klar 3 Det Nationale Koordinationsudvalg for Eksperimentel Kræftbehandling (NKU) 4

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Af Mette Yielmaz, Aalborg Hospital Per Pfeiffer, Odense Hospital Ole Larsen, Herlev Hospital Benny Vittrup Jensen, Herlev Hospital

Af Mette Yielmaz, Aalborg Hospital Per Pfeiffer, Odense Hospital Ole Larsen, Herlev Hospital Benny Vittrup Jensen, Herlev Hospital NYT 1/2007 marts 4. årgang INDHOLD 1. ASCO gastro-intestinal cancers symposium 13. Årsopgørelse - Second opinion 2006 15. Highlights fra seneste møde i NKU 16. De vigtigste fremskridt inden for klinisk

Læs mere

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi 1 Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi En populationsbaseret undersøgelse Ph.D. projektbeskrivelse Cand.med. Sanne Kjær-Frifeldt

Læs mere

Overgang fra kurativt til palliativt forløb

Overgang fra kurativt til palliativt forløb Overgang fra kurativt til palliativt forløb FSK Landskursus 2013 Hans von der Maase Klinikchef, professor Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Overgang fra kurativt til palliativt forløb fra - forløb hvor

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Malignt Pleuralt Mesotheliom

Malignt Pleuralt Mesotheliom Malignt Pleuralt Mesotheliom November 2011 Incidens. Malignt pleuralt mesotheliom er en sjælden tumor. Incidencen i de fleste lande i Europa er 1,0 1,4 pr. 100.000. Årligt diagnosticeres 80 nye tilfælde

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital. Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital. Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital NYT 2/2011 juli 8. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. Elektrokemoterapi som lindrende behandling af hjernemetastaser 6. ASCO Highlights unge danske læger rapporterer fra ASCO Elektrokemoterapi som lindrende

Læs mere

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter Tab af muskelmasse hos kræftpatienter Tab af muskelmasse er et specifikt og hyppigt forekommende fænomen hos adskillige grupper af kræftpatienter

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål: At sikre patienter med fjernmetastaserende cancer mammae tilbud om optimal udredning, behandling og monitorering.

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

15 Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet

15 Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet 15 Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet 15.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre, at behandling af brystkræft sker under

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt Nye resultater fra det danske screeningsprojekt International Lungekræftdag 2015 17.November 2015 Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Thoraxkirurgisk Klinik, Screening for lungecancer er principielt

Læs mere

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning PERCIST Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning 2 Nuklearmedicinsk responsevaluering 1990 Kaplan et al: Gallium-67 imaging: A prediction of residual tumor viability and

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Rundt om en tidlig palliativ indsats Udfordringer i det palliative felt Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker Landskursus 1. og 2. oktober 2015 Karen Marie Dalgaard, forsker PAVI, Videncenter for

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe)

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) Dato: 12 marts 2016 Lægemidlets navn: OSIMERTINIB Kontaktperson: Karin Holmskov Hansen Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital (OUH) Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer

Læs mere

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Mammacancer

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere