Mødereferat HSU - udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat HSU - udkast"

Transkript

1 Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 7. december 2009, kl Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.05 Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan Kjær Hansen Administrationschef Ole Østergaard EVU Chef Alice Rasmussen Studierektor DsH Søren Pedersen Led. studierektor Sygepl. Udd. Vejld Aage Ellitsgaard,ipper Studierektor Lærerudd. Skårup Jette Rasmussen Studierektor Ergoterapeutudd. Keld Vorup Sørensen Led. studierektor Lærerudd. Odense Jørgen Thorslund Prorektor Aase Stamp Jørgensen TR FTR - HK EVU,DsH, elever Didde Auring TR DS - DsH Jytte Beck TR DSR Sygepl. udd. Vejle Leila Damkjær Pedersen TR HK-Blangstedgårdsvej Lis Mulvad Kingo TR DM Pæd.udd. Odense Svend Aage Eghøj TR 3F CFU forsendelsen Tina Vestphal Jensen TR- DSR Sygepl. Udd. Odense Helle Kirstine Waagner TR DM Pæd.udd. Jelling,iels Stefan Kvium TR DM Lærerudd. Jelling Lene Iversholt - TR AC EVU Jytte Falmaar TR Fys Fys.udd. Odense Bente Hammerich - Referent Fraværende Lars Lynge,ielsen Led. Studierektor Pæd. Udd. Odense Jan Michael Laursen Konst. studierektor Pæd.udd. Jelling Side 1/10

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Den fremtidige læreruddannelse i UC Lillebælt 3. Multimediebeskatning 4. Budget Vision Job på særlige vilkår 7. Orientering om it-organisering, samt drøftelse 8. Kompetence- og udviklingsdage i UC Lillebælt 9. Fraværs- og fastholdelsespolitik for UC Lillebælt 10. Meddelelser 11. Evt. Side 2/10

3 1. Godkendelse af den reviderede dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Den fremtidige læreruddannelse i UC Lillebælt Følgende bilag blev udleveret ved mødets start: Dagsordenspunkt: Orientering og efterfølgende drøftelse af bestyrelsens stillingtagen til den fremtidige læreruddannelse i UC Lillebælt. Bilag 1: Sammenlægningsplan Bilag 2: Ny platform for læreruddannelsen i UC Lillebælt Erik Knudsen orienterede om orienteringsrunden, processen og det indholdsmæssige: Orienteringen: Erik Knudsen beklagede, at materialet ikke havde kunnet udsendes ret lang tid før behandlingen i HSU. Det er under alle omstændigheder ikke nemt at håndtere en sådan sag, p.g.a. dens vidtrækkende konsekvenser. Dernæst har det skullet samtænkes med det ekstraordinære bestyrelsesmøde d.d. Det blev samtidigt offentliggjort, at Aage Nipper stopper som studierektor i Skårup på grund af andet job den 1. januar Processen: Det materiale der er udleveret er ikke det materiale som bliver lagt på nettet til alle medarbejdere. Det blev tilkendegivet, at notatet som Lederrådet har udarbejdet (bilag 2) skulle behandles som fortroligt (det er efterfølgende udsendt til samtlige medarbejdere på læreruddannelsen tilføjelse ERK,). Der er samtidig indkaldt til møder i LSU i Skårup, Odense og Jelling til orientering af medarbejderne de tre steder i forlængelse af samarbejdsudvalgsmøderne. Endelig er der også indkaldt til møder med henblik på orientering af De studerendes Råd og af de studerende i Skårup. Derudover vil der blive udsendt en pressemeddelelse og sendt et brev til de 3 borgmestre i Svendborg, Odense og Vejle. Al kommunikation vil blive tilgængeligt ud på Fronter og hjemmeside, da der ønskes størst mulig åbenhed. Torsdag den 3. december 2009 havde Erik Knudsen uformelt orienteret UVM og der var efterfølgende sendt et notat herom til UVM. Undervisningsministeren skal i henhold til 29, stk 2 i lov om professionshøjskoler godkende nedlæggelse af et udbudssted. Ministeriet orienteres i forbindelse med sagen om, at tilpasningerne på læreruddannelsen også indebærer en tjenestemandsproblematik. Sagen skal også forelægges Regionsrådet (høring) og samtidig skal der være en drøftelse i Uddannelsesuddannelsesudvalget for læreruddannelsen. Efter planen er der lagt op til, at der kan træffes en endelig beslutning på bestyrelsens ordinære møde den 16. december 2009 (mødet blev efterfølgende aflyst p.g.a. vejret derudover kunne regionsrådets udtalelse heller ikke nå at foreligge. Den vil først foreligge i januar Der vil derfor blive indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af januar/primo februar tilføjelse ERK,). Side 3/10

4 Det indholdsmæssige: Læreruddannelsens særlige udfordringer har været et tema igennem længere tid. Bestyrelsen har således også haft fokus på sagen fra foråret 2008, hvor der blev påbegyndt en tilpasning af årsværk som følge af den faldende STÅ-aktivitet bestyrelsen besluttede på baggrund af indstilling fra ledelsen i læreruddannelsen at acceptere en langsommere tilpasning af ressourcerne i læreruddannelsen for at undgå uhensigtsmæssige konsekvenser for uddannelsen. Det blev derfor accepteret, at læreruddannelsen kunne have et underskud i 2009 på 6 mill. Kr. og at der skulle være balance i Det er den forudsætning, som nu viser sig ikke at holde. Én af udfordringerne i den nye læreruddannelse er bl.a. linjefagsproblematikken. Bestyrelsen bad på sidste bestyrelsesmøde (september) om, at økonomien i læreruddannelsen blev gennemgået på ny og det er resultatet heraf samt en generel vurdering i hvordan udviklingen tegner sig de kommende år, som er baggrunden for indstillingen. Udviklingen går i den forkerte retning. Det er opfattelsen, at det ikke er realistisk at der kan skabes balance i 2010, og hvis vi ikke gør noget ved det, vil underskuddet vokse. Og selv om søgningen var positiv i sommeren 2009 er den fortsat kun på 60 % af det optag der var i Hvis man skal kunne sikre, at alle liniefag kan udbydes kræver det ca. 400 studerende pr. årgang. Det er hvad der samlet er på alle de 3 uddannelser. Det afgørende for indstillingen om at sammenlægge de to læreruddannelser på Fyn har været, at der hermed kan skabes et bredt udbud af liniefag (det vil være meget få liniefag, der ikke vil kunne udbydes) dermed kan vi bedst muligt fastholde kvaliteten både i forhold til de faglige miljøer og liniefagsudbuddet. En situation, som den der tegner i Skårup selv med et optagelsestal på 75 er, at vi kan tilbyde 6 af 18 liniefag, og det er vurderingen, at det ikke er fagligt forsvarligt. Derfor ser direktionen ingen anden vej end sammenlægning af de to udbudssteder på Fyn. Der er blevet gjort rigtig meget for at styrke Skårup og nogle vil måske sige at det er for tidligt at vi handler. Men ved vurderingen er der dels taget udgangspunkt i udviklingen af søgemønstret (Skårup og for den sags skyld de fleste læreruddannelsessteder bortset fra i de store byer optager næsten udelukkende lokalt) dels set på udviklingen i Skårup sammenlignet med andre steder, der også har oplevet en lave søgningstal sammenholdt med de initiativer allerede er gjort og dels de mulige positive forventninger, der kan vise sig med de aktiviteter, der inden for det seneste ½ år er taget i samarbejde med Svendborg Kommune (undervisningsassistenter m.m.). Den er holdt op imod, at der sandsynligvis skal et optag på ca. 150 studerende for at vi har en fornuftig uddannelse både fagligt og økonomisk. Og det vurderes ikke at være realistisk inden for de næste par år i Skårup. Det er således ikke underskuddet isoleret set, der er afgørende for indstillingen, men hensynet til kvaliteten i uddannelsen. Det ændrer ikke ved, at der også generelt er behov for at øge søgningen til uddannelsen og der lægges derfor samtidig op til at styrke profilen i uddannelsen. Det foreslås, at det sker med fokus på læremidler, digitalisering, international mv. Det sidste er dog noget, som efterfølgende skal drøftes med medarbejderne, i uddannelsesudvalget m.m. Erik Knudsen understregede afslutningsvis at det er afgørende for læreruddannelsen, at der sideløbende kan skabes en tro på, at vi ad den vej kan være med til at skabe et sundt grundlag for læreruddannelsen. Det er også vigtig at understrege at det skal ske samtidig med at vi også er nødt at beskære voldsomt i medarbejderstaben, hvilket både er ubehageligt og kedeligt. Spørgsmål fra B-siden: Side 4/10

5 Overordnet tilkendegav B-siden, at det var vanskeligt at indgå i egentlig drøftelse, fordi bilagene var udsendt så sent og at det derfor ikke havde været mulit for at sætte sig ind i sagen. Der var derfor primært tale om en orientering. B-siden forbeholdt sig derfor ret til at få drøftet sagen på et senere tidspunkt. Et andet forhold, som blev nævnt, at Læreruddannelsen står i en ganske alvorlig situation, hvorfor der vil være en betydelig opgave med at få gearet Læreruddannelsen til den nye situation. Det vedrører bl.a. faciliteter og arbejdsmiljø. Derudover var der en række konkrete spørgsmål: 1) Er der taget stilling til hvad der skal ske med bygningerne? 2) Hvad skal der ske med pædagoguddannelsen? 3) I forhold til profilering på hvilket grundlag vælges denne? Hvordan kan vi gøre noget for at tiltrække nye studerende? 4) Hvad sker der efter beslutningen er taget om at lukke Skårup, hvor der vil være behov for afskedigelser. Vi må forvente at vi bliver inddraget når der skal til at ske afskedigelser og hvor alle muligheder skal undersøges inden man afskediger. 5) Det undrer at de involverede TR ikke har været inddraget noget før. Disse har jo tavshedspligt? 6) Er der blevet set på evt. analyser på det fremtidige behov for folkeskolelærere og med hvilke linjefag, evt. ved en henvendelse til ministeriet? Ad 1: Erik Knudsen oplyste at der pt. pågår en analyse af kapaciteten i hele UC Lillebælt. Vi vurderer, at der vil være undervisningslokaler til at skabe plads til f.eks. yderligere 50 studerende. Det er et generelt problem at bygningerne i læreruddannelsen langt fra er optimale. Planen er at der sommeren 2010 ikke optages nye studerende i Skårup, men kun i Odense og det ser ud til at de udfordringer der er som følge heraf, vil kunne løses. Ad 2: Erik Knudsen svarede at det pt. undersøges at fortsætte pædagogundervisningen på Sydfyn, men at der lægges op til at finde en anden lokalsering end i Skårup. Ad 3: Forslaget er et bud på en profil, men der lægges op til at den endelige fastlæggelse af profil sker efter drøftelser lokalt med medarbejderne mm. Det blev samtidig slået fast, at der med de tilpasninger, der skal ske, ikke beskæres i undervisningstiden. Ad 4: Erik Knudsen: Uanset organisering skal der ske tilpasninger. Når beslutningen er taget, vil vi følge de aftaler, politikker og principper vi har. Det er afgørende at vi gør det i samspil vi har fælles interesse i at gøre det her ordentligt. Men jo længere tid der går, desto større konsekvenser. Ad 5: Erik Knudsen: Det har været afgørende, at vi også ledelsesmæssigt var klar på hvad vej vi ville gå og det er ikke alt der kan drøftes i større fora. Vi har forsøgt at gøre det hurtigt af hensyn til ikke mindst medarbejderne men også ud fra den Side 5/10

6 vurdering at det at rejse spørgsmålet om lukning af et udbudssted vil få konsekvenser for søgningen. Ad 6: Jørgen Juul: Der er ingen af valide undersøgelser om sammenhæng mellem det fremtidige behov og valg af linjefag. Det er vigtigt at have så mange linjefag som overhovedet muligt også i Jelling. Det vil bla. ske gennem samarbejde med Fyn om nogen fag. Jo flere og bredere jo flere studerende. Keld Vorup Sørensen: Det er vigtigt at pege på, at på et seminar på Læreruddannelsen i sommer blev alle gjort opmærksom på problemer med økonomien og LSU har også været løbende orienteret. Allerede for 1½ år siden blev der lavet en særlig aftale med bestyrelsen pga. underskud i læreruddannelsen. Der skal findes en balance, idet uddannelsen også skal bidrage til de fælles udgifter i organisationen, ellers ville det komme til at gå ud over de øvrige uddannelser. Ole Østergaard opfordrer til at kigge på UC Syd er der nogle problematikker vi kan være fælles om. EVU vil gerne bidrage til beskæftigelsen, men man skal ikke forvente at der kan skabes plads til alle de overtallige undervisere. Der blev gjort opmærksom på navneforvirring: Det hedder pædagoguddannelsen i Odense, men Læreruddannelsen på Fyn. Det blev nævnt, at der måske var behov for at så set på det. Erik Knudsen: Er indstillet på at afholde et ekstraordinært HSU, hvis det ønskes efter der har været møde i LSU. Der gives tilsagn om at inddrage TR i det videre forløb for at sikre en ordentlig proces. Orienteringen blev drøftet og er med beklagelse taget til efterretning. 3. Multimediebeskatning Karsten Agergaard havde udarbejdet nogle eksempler på problemer som beskatningen vil give (Bilag 8.1.). Erik Knudsen pointerede at vi ikke kan have forskellige løsninger for hhv. læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. Vi skal have et fælles afsæt for, hvad er det for problemer, der ikke kan håndteres, hvis man lader udstyret blive på arbejdet? Karsten Agergaard: Arbejdspladsen har indrettet sig efter at man skal kunne arbejde hjemmefra (læreruddannelsen i Odense) og hvis man ikke kan det, skal det ske på arbejdspladsen, men hvor skal man arbejde henne? Hvad gør man hvis man har afleveret sin pc? Herefter drøftelse af problemstillingen med fysiske arbejdspladser. Erik Knudsen konstaterede at det tilsyneladende kun er Læreruddannelsen i Odense, der har fysiske pladsproblemer som giver en udfordring i forhold til multimediebeskatningen. Han opfordrede til at der findes en løsning lokalt på Middelfartvej, begrundet i pladsforholdende og som ikke må få afsmittende virkning på øvrige uddannelser. Side 6/10

7 Erik Knudsen oplyste at der via bestyrelsesforeningen var reageret kraftigt imod multimediebeskatningen men dog uden resultat. Vi har et fælles problem, men vi er nødt til at følge de regler der er og vi skal sikre at registreringen og kontrollen lever op til disse. Konklusion: Vi prøver at finde en konkret løsning på Læreruddannelsen begrundet i pladsproblemerne. Hvis der fortsat er problemer er det vigtigt at give central besked, så der kan tages hånd om dem. Den rejste problemstilling blev drøftet og der blev givet tilsagn om, at der vil blive forsøgt fundet lokale løsninger på problemet i relation til læreruddannelsen i Odense. 4. Budget 2010 På Karsten Agergaards opfordring er der blevet sendt nyt materiale ud via mail. Allan Kjær Hansen orienterede: Oversigten er lavet før vi fik globaliseringsmidlerne, men vi er nødt til at se på uddannelsernes økonomi uden disse midler. Der skal således ske en afrapportering til ministeriet om anvendelsen af midlerne at de er blevet brugt på udvikling. Vi kan derfor ikke bruge dem til at lukke huller. Der er indarbejdet en buffer på 2 % på hver uddannelse, bortset fra Læreruddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen. Den skal bruges til uforudsete udgifter, f.eks. en langtidssygemeldt medarbejder. På det fællesfinansierede område er udgifterne på samme niveau i 2010 som i Media Syd ikke er budgetlagt da der overvejes en ny model / konstruktion. Erik Knudsen: Grundlæggende er der en ubalance i vores økonomiske situation. Vi kan se at der nogle uddannelser med betydelige ubalancer som vi må gøre noget ved. Vi kan ikke leve af at nogle uddannelser giver underskud og nogle overskud at der skal føres penge fra den en uddannelse til den anden. Der er behov for få udarbejdet en ny model for, hvordan vi budgetterer. Vi kan ikke holde til at blive ved med at diskutere besparelser. Ny metode overvejes til næste år. Bemærkning fra drøftelsen: U & V: budget tal er steget (side 4). Erik undersøger og giver forklaring på dette med referatet. Erik Knudsen gav tilsagn om at vi ændrer budgetprocessen. Vi skal på HSU drøfte budgetlægningen. Det overvejes at dette gøres på en fælles dag. Side 7/10

8 Budgettet samt fordelingen af globaliseringsmidlerne blev taget til efterretning, idet dog supplerende spørgsmål stigningen U & V s budgettal kan give anledning til uddybning. 5. Vision 2015 Erik orienterede om dokumentet, som er et kompliceret dokument som er svær at overskue. Den store forandring i forhold til tidligere er at der i resourcestrategien er mere fokus på de menneskelige ressourcer, herunder trivslen. Den næste opgave bliver at få implementeret vision Bioanalytikeruddannelsen mangler fortsat at få udarbejdet en faglig strategi, men det forventes at kunne ske i løbet af foråret. For læreruddannelsens vedkommende er det den gamle strategi der vil blive udarbejdet en ny strategi i løbet af 2010 i forlængelse af de beslutninger, der træffes om den fremtidige læreruddannelse i UC Lillebælt.. Kommentarer fra B-siden: På side 10, pkt : Der mangler en af værdierne. På side 11, pkt : under omstilling fra en uddannelsesinstitution til en videninstitution : Der menes vel at vi stadig er begge dele. Der bør sættes en note ind, hvis ikke en anden formulering. På side 14: UC Lillebælt har et stærkt kommunikativt centralnervesystem. Der bør findes et andet ord. Det klinger forkert på en sundhedsuddannelse. På side 16: Digitale kompetencer hvordan sikrer vi at medarbejderne får disse? Erik Knudsen svarede i forhold til sidstnævnte, at det er bl.a. noget vi skal drøfte i HSU. Det har været et ønske at der er noget om noget om 1) at det er centralt for professionerne og dermed også uddannelserne at være god til at indgå i relationer til andre mennesker. Og der blev nævnt noget, som ikke er med: 2) at uddannelserne skal fremme de studerendes personlig udvikling Erik Knudsen svarede, at hvis det ikke fremgår, skal det nævnes og fremhæves. B-siden spørger til hvad et laboratorium er? Erik Knudsen oplyste, der er udarbejdet et dokument som beskriver dette. Det er noteret at mange synes at det er svært at forstå hvad det er. Vision 2015 blev drøftet og de nævnte kommentarer forsøges indarbejdet i dokumentet. Side 8/10

9 6. Job på særlige vilkår (fleksjob) Leila Pedersen orienterede om de ændringsforslag der er i forhold til det eksisterende dokument. Én af ændringerne er at der skal holdes et årligt opfølgningsmøde i afdelingen på den pågældende er ansat i forbindelse med opfølgningen til kommunen. Det opleves at dette møde ikke pt. bliver holdt, derfor er der behov for en præcisering. Erik Knudsen pointerede at vi skal sørge for at vi følger de procedurer og aftaler vi har. Det er meget vigtigt også selvom det kan trække ud med en afgørelse om f.eks. en ansættelse. Vedlagte forslag til ændring af dokumentet Job på særlige vilkår godkendt. 7. Orientering om it-organisering Erik Knudsen indledte med en opsummering: Der blev etableret en styregruppe i implementeringsfasen fra proces til driften, men der var langt imellem møderne. Dét it - afdelingen nu har brug for en løbende dialog med afdelingerne halvårligt møde mellem it og uddannelserne, og det er det, der er aftalt med de lokale ledelser. Udfordringen er hvordan vi får inddraget medarbejderne Derfor foreslås at it-udvikling kommer på HSU-dagsordenen 2 gang om året, og at der er 2 personer fra b-siden som i fællesskab med ledelse og it-afdeling kommer med oplæg til de drøftelser, der skal finde sted. B-siden mente ikke det er nok med 2 årlige drøftelser. Der ønskes en arbejdsgruppe som kan gå tilbage til KTU og opfange dels de behov der er og de driftsmæssige problemer der opleves. Konklusion: Erik Knudsen foreslår at 2 b-side medlemmer går sammen med Allan Kjær Hansen og Christian Wang og drøfte hvilken form der giver gevinst og kommer med et bud på hvordan vi kan imødekomme de udfordringer der er og hvorledes dette organiseres. Der skal ligeledes være en kobling til de medarbejdere der i dag fungerer som it-vejledere. 2 gange årligt skal emnet være et tema på HSU. 1. gang kunne emnet være digitalisering. Det undersøges, hvornår HSI skal inddrages ifm. teknologivurdering (lovmæssigt) (Lene S. Andersen undersøger) Der nedsættes en arbejdsgruppe jf. ovenstående konklusion. Allan Kjær Hansen tager initiativ til at indkalde gruppen. Side 9/10

10 8. Kompetence- og udviklingsdage i UC Lillebælt, - herunder godkendelse af revideret Ferie- og fridagspolitik Erik Knudsen orienterede om det hensigtsmæssige i at fjerne lukkedagene fra Ferie- og fridagspolitikken og lade det være et afsnit i Personalehåndbogen. Bemærkning fra B-siden: Det er tidligere aftalt at (uge 28-30) slettes i politikken. Det bør meldes ud i god tid, hvilke gruppe der skal deltage i arrangement hvert andet år (punkt 2) hvor deltagerkredsen kan variere. Den reviderede udgave af Ferie- og fridagspolitikken godkendt med nævnte rettelse. De nævnte datoer taget til efterretning. Det godkendes at beskrivelsen af dagene indarbejdes i Personalehåndbogen 9. Fraværs- og fastholdelsespolitik for UC Lillebælt Da politikken er i høring i de lokale samarbejdsudvalg, er der behov for at have en politik at kunne agere på fra den 1. januar 2010 og indtil de lokale høringssvar er indarbejdet. Høringsfristen er den 1. februar HSU godkendte at enhederne kan agere ud fra udkastet til Fraværs- og fastholdelsespolitikken for UC Lillebælt fra 1. januar 2010 og indtil den endelig vedtages. 10. Meddelelser Ingen 11. Evt. Side 10/10

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Mødereferat HSU Endelig

Mødereferat HSU Endelig Mødereferat HSU Endelig Mødedato: Mandag den 2. november 2009 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 27. maj

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 15. december

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødereferat HSU Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Mødested Videnbyen Cortex Park 26 5230 Odense M Mødelokale: Orange Meeting Room Journalnummer 0200-143-2016 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 25. marts 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-8-2010 Til stede Fraværende Ergoterapeutuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Poul Erik Madsen,

Læs mere

Ledelsen KomU. 1. Dagsorden Til godkendelse

Ledelsen KomU. 1. Dagsorden Til godkendelse Ledelsen KomU Mødedato: D. 19. august 2015 Starttidspunkt: kl. 9.00 Sluttidspunkt: kl. 13.00 Mødested: Asylgade Mødelokale: Pouls kontor Journalnummer: 7000-14093-2015 Deltagere: Poul Skov Dahl, Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Ole Holm Pedersen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen,

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Souschef Kirsten Larsen (Pædagoguddannelsen i Odense)

Souschef Kirsten Larsen (Pædagoguddannelsen i Odense) Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 12. november 2008 Mødested: Journalnummer: Til stede Fraværende Mediasyd, Boulevarden 17, 7100 Vejle HSI Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere