Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ"

Transkript

1 Mødereferat HSU Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Gitte Stokholm TR for Ergoterapeutforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Jørgen Juul uddannelseschef Læreruddannelsen i Jelling Jens Kjær Larsen CFU chef Jørgen Hansen - EVU chef (fra kl ) Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ulla Mulbjerg - studierektor for sundhedsuddannelserne Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Fraværende Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Lis Mulvad Kingo TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Didde Auring TR for Dansk Socialrådgiverforening (DS) - Den sociale Højskole Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Side 1/15

2 Deltagende suppleanter Henriette Vognsgaard, Pædagoguddannelsen i Odense (suppleant for: Lis Mulvad Kingo) Berit Palle Petersen, Den Sociale Højskole (suppleant for Didde Auring) Gurli Fredslund Vilumsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (suppleant for Tina Vestphal Jensen) Side 2/15

3 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 1. kvartal Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt (20 min.) Timetalsrapport Stjerneprojekter (10 min.) Fraværsstatistik Indledende drøftelse af kommende Telefonpolitik for UCL Fordeling af kompetencemidler fra Kompetencefonden Status på bygningsløsning i UC Lillebælt Campusstrategi (15 min.) Nyt fra HAU Meddelelser (nye punkter: Organisering CFU, lønforhandlinger 2012) Eventuelt Foreløbige punkter til næste HSU møde - den 12. september Side 3/15

4 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. B-siden anmodede om, at næste års juni-møde rykkes til primo juni p.g.a. eksamen. Under eventuelt medtages på foranledning af B-siden punkter om: Personalehåndbog Fælles politik for befordring. Erik Knudsen bemærkede, at der på mødet ville komme orientering om (punkt 11 Meddelelser ): ny organisering af CFU i UC Lillebælt. Ny-Løns forhandlinger. Handlepunkter: Juni-mødet i HSU rykkes fremover til primo juni. Dagsorden godkendt. 2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2011 Det indstilles, at HSU tager budgetopfølgningen til efterretning. 1. kvartal udviser en positiv budgetafvigelse på 6,87 mio. kr., som hovedsagligt skyldes periodeforskydninger af midler til Campusstrategi, omkostninger i fællesadministrationen, bygningsafdelingen samt U&Vs køb af interne timer (forbrug af Globaliseringsmidler). Herudover er der en permanent positiv budgetafvigelse på Leje af lokaler i Svendborg. Periodeforskydningerne forventes udlignet i de resterende 3 kvartaler i Budgetafvigelserne giver anledning til nedenstående opmærksomhedspunkter: Tilpasning på de samfundsfaglige uddannelser som følge af faldende STÅindtægter Opfølgning på budgettering og anvendelse af puljemidler. Opfølgning på forbrug af globaliseringsmidler. 1. Anmoder om, at der i forbindelse medkursusdagen for HSU-medlemmer i oktober 2011, tænkes et økonomi-seminar ind. Side 4/15

5 2. Af side 3 i bilag 2.1 fremgår det, at personaleomkostningerne har været stigende sammenlignet med 1. kvartal Hvordan hænger det sammen med, at flere uddannelser har måttet afskedige i denne periode?. Svar fra A-siden: AD 1) Økonomi-seminar forsøges tænkt ind i forbindelse med planlægning af kursusdagen i oktober AD 2) Besparelserne i forbindelse med afskedigelserne er endnu ikke slået fuldt igennem. Herudover har der været øget aktivitetsniveau i bl.a. U&V og EVU som har affødt øget personaleomkostninger. For at øge gennemskueligheden, indtænkes overblik over ændringer i årsværk i budget 2012 på afdelingsniveau. Handlepunkter: Økonomi-seminar tænkes ind i forbindelse med planlægning af kursusdag for HSU-medlemmer, oktober Budget 2012: Overblik over ændringer i årsværk på afdelingsniveau. HSU tog budgetopfølgningen til efterretning. 3. Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt (20 min.) Det indstilles at HSU drøfter afrapporteringen Erik Knudsen orienterede: UC Lillebælt har netop afleveret midtvejsafrapportering på udviklingskontrakten. Samlet set, ser det fornuftigt ud. Der er dog udfordringer på det internationale område. Af kontraktens 12 aktive indikatorer er 6 opfyldt, 3 er delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Det betragtes som et tilfredsstillende resultat. For de 2 af de 3 ikke opfyldte ses resultat først på længere sigt (det internationale område) og for den sidste handler det om en regnefejl i måltallet. På det internationale område hvor der er 2 ikke opfyldte indikatorer, drejer det sig dels om Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet på min. 14. dages varighed og andel af undervisere, der gennemfører et undervisningsophold i udlandet. Der er ikke mange undervisere og studerende der rejser ud i en så lang sammenhængende periode, hvilket er påpeget overfor ministeriet Side 5/15

6 Undervisningsministeriet afholder dialogmøde med UC Lillebælt den 20. juni 2011, hvor afrapporteringen og eventuelle justeringer til udviklingskontrakten fremadrettet drøftes. Indikatoren vedr. frafald, er gennemsnitstallet for studieaktive efter 1 år, og er ikke helt så højt som ønsket. Der er dog igangsat projekter, som skal forbedre fastholdelse af de studerende. HSU tog orienteringen til efterretning. 4. Timetalsrapport Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning, og drøfter timetalsrapportens problematikker. Erik Knudsen orienterede: På baggrund af mediernes fremlægning af, hvor lidt undervisning de studerende får, besluttede Professionshøjskolernes Rektorkollegium på sit møde, den 16. marts 2011 at iværksætte en indsamling af data i professionshøjskolesektoren om timetal - på sektorens største uddannelser. Efterfølgende har undervisningsministeren været indkaldt til samråd om sagen. Der har været udfordringer i at udregne timetallet, idet der er store forskelle i beregningsgrundlaget. Politisk er der fokus på lærer- og pædagoguddannelserne. Uddannelsespolitisk udvalg i Professionshøjskolernes Rektorkollegium har møde om ovennævnte, den 15. juni Der skal i løbet af efteråret (november 2011) gives en tilbagemelding til undervisningsministeren. 1. Hvad er principperne for opgørelsen?. 2. Er der lavet interne timeopgørelser?. Der er kendskab til, at timeopgørelser allerede laves på sundhedsuddannelserne. 3. Det er vigtigt ikke at ignorere, at et højt timetal ikke hænger sammen med dygtige dimmentender. Svar/bemærkninger fra A-siden: AD 1) Pga. tidspresset, og fordi uddannelserne er så forskellige, har uddannelserne selv defineret opgørelsesmetoderne. Følgelig kan tallene i timetalsrapporten ikke umiddelbart sammenlignes. Forskellene i opgørelsesmetoderne har afsæt i, at aktiviteterne på de forskellige uddannelser defineres forskelligt, antallet af uger pr. semester er forskellige, holdstørrelserne er forskellige, valgfrie tilbud mv. Side 6/15

7 I det videre arbejde vil der bl.a. blive sikret at tallene bliver sammenlignelige. AD 2) Der er udarbejdet en intern timeopgørelse for de øvrige sundhedsuddannelser. De er dog ikke offentliggjort. Det skal samtidig nævnes, at der er et ønske om transparens uddannelserne imellem. Det kan dog være problematisk, hvis/når der ikke er sammenhæng mellem taxameterniveau og timetal. Samtidig er taxameterniveauet historisk bestemt. Ved at sætte så stor fokus på antallet af undervisningstimer, sætter man lighedstegn mellem undervisning og kvalitet, ligesom det også ignorerer, at der stilles andre ressourcer til rådighed for de studerendes læring end klassiske undervisningstimer. HSU drøftede og tog timetalsrapporten til efterretning. 5. Stjerneprojekter (10 min.) Det indstilles, at HSU tager Erik Knudsens orientering om innovationsprocessen og det fremadrettede forløb til efterretning. Erik Knudsen orienterede: Lederforum har hen over foråret 2011, arbejdet med en innovationsproces. Udfordringen er, at de økonomiske ressourcer, der stilles til rådighed for uddannelserne de kommende år, ikke forventes at stige. Uddannelse får dermed reelt færre ressourcer med stigende kvalitetskrav. Denne udfordring kan ikke alene løses via besparelser. På baggrund af ovenstående, er der i lederforum ved at blive udformet 3 projekter, og et 4. projekt mangler endnu at blive endelig formuleret. De 4 projekter har følgende arbejdstitler: 1) 24/7 - vi er der for dig (tilgængelighed) 2) Lær på din måde (Læringsstile og læringskoncepter) 3) Studér i praksis (Integration mellem uddannelse og praksis) 4) Bevæg verden (Samfundsmæssigværdiskabelse) (ikke udfoldet endnu) Der afholdes temadag den 16. september Formålet med temadagen er at drøfte stjerneprojekterne for at give mulighed for input og forslag til forbedringer af idéerne. Arrangementet henvender sig til ledere, TR, udviklingskonsulenter, repræsentanter for de studerende og andre relevante medarbejdere. 1. Hvor kommer benævnelsen stjerne fra?. Side 7/15

8 Svar fra A-siden: AD 1) Det er inspireret fra Fredericia Kommune. Der er ikke nogen dybere mening med benævnelsen. HSU tog orienteringen til efterretning. 6. Fraværsstatistik 2010 Med udgangspunkt i bilag 6.1, indstilles det, at HSU drøfter fravær i UC Lillebælt isoleret set, samt i sammenhæng med de øvrige professionshøjskoler. HSU drøftede fraværsstatistikken. Da statistikken alene viser fravær på institutionsniveau, efterlyses statistik på afdelingsniveau m.h.p. identificering af evt. udfordringer, som et højt fravær afstedkommer. Fokus bør sættes på lavt sygefravær evt. med måltal. Handlepunkter: Sygefraværsstatistik på afdelingsniveau behandles på HSU møde i september HSU drøftede fraværsstatistikken med ønske om opfølgning på afdelingsniveau (jf. Handlepunkter ) 7. Indledende drøftelse af kommende Telefonpolitik for UCL Det indstilles, at HSU har en indledende drøftelse af udkastet til telefonpolitik for UCL udkastet til telefonpolitikken sendes til kommentering i de lokale samarbejdsudvalg HSU i lyset af kommentarerne fra LSU erne tiltræder en endelig telefonpolitik for UCL. Erik Knudsen indledte drøftelsen med, at angive, at retningslinjerne i politikken er afstedkommet på baggrund af et ønske om, at omverden herunder de studerende mødes entydigt fra UC Lillebælts medarbejdere. Side 8/15

9 1. Hvem har udarbejdet politikken? 2. Det kan være hensigtsmæssigt at diskutere lokalt, hvordan telefonerne skal adresseres, men det vil ikke være hensigtsmæssigt at skulle stille sin telefon videre ved blot korte møder. 3. Det foreslås, at politikken opdeles på undervisere og TAP ere. 4. Retningslinje om at kun at må omstille to gange, kan være svær at håndtere, da det ikke er til at vide, hvor mange gange, vedkommende ved henvendelse allerede er omstillet. 5. Hvis telefon viderestilles til kollega, som ikke kan svare, kan det være til frustration for den, der ringer. 6. For at skabe videndeling, og kvalificerer omstillingen, foreslås det, at omstillingen er én enhed, der fysisk sidder sammen. Svar/bemærkninger fra A-siden: AD 1) Ledelsessekretariatet har udarbejdet politikken. AD 2) Der bør drøftes, hvordan telefonerne adresseres. AD 3) Opdelingen på undervisere og TAP tænkes at kunne kvalificere politikken. AD 4) Ordlyden er medtaget som en signalværdi i politikken. AD 5) Adresseringen bør drøftes lokalt. AD 6) Det tænkes ikke umiddelbart muligt. Herudover bør muligheden for at anvende telefonsvarer undersøges, samt en definering i såvel politikken som lokalt af, hvilke frontlinje -medarbejdere, der skal kunne nås. Handlepunkter: Politikken opdeles på undervisere og TAP ere. Der defineres i politikken, hvilke frontlinje medarbejdere, der skal kunne nås. Politikken gennemskrives med ovenstående inden udsendelse til de lokale samarbejdsudvalg. Side 9/15

10 Ledelsessekretariatet undersøger muligheden for anvendelse af telefonsvarer. HSU drøftede udkast til telefonpolitik, godkendte udsendelse til de lokale samarbejdsudvalg, når politikken er gennemskrevet jf. ovenstående handlepunkter. 8. Fordeling af kompetencemidler fra Kompetencefonden Det indstilles, at HSU godkender, at midlerne fordeles efter fordelingsnøgle, som blev godkendt på HSU, den 8. december 2008 (se bilag 8.1) Den sidste pulje for den gamle overenskomstperiode, og den første pulje i den nye overenskomstperiode udmeldes fra Undervisningsministeriet i 4. kvartal HSU drøftede fordelingsnøglen med udgangspunkt i, at den indbyrdes årsværksforling tænkes ændret siden Handlepunkter: Puljerne for sundhedsuddannelserne slås sammen Da puljerne fra Kompetencefonden er relativ lille, har en ændring i den indbyrdes årsværksfordeling kun uvæsentlig betydning i den indbyrdes fordeling af midlerne fra Kompetencefonden. HSU godkendte, at fordelingsnøglen fortsat finder anvendelse. 9. Status på bygningsløsning i UC Lillebælt Det indstilles, at rektors orientering tages til efterretning. Erik Knudsen orienterede: Odense: Det forventes, at Niels Bohrs Alle er indflytningsklar i foråret Der er stadig et hængeparti på Karlavej. Svendborg: Side 10/15

11 Lejeaftalen i Svendborg er på plads. Der er købstilbud på Ryttervej, som i givet fald kan effektueres i sommeren 2012, så sygeplejerske- og pædagoguddannelsen kan samles. Bestyrelsen skal drøfte dette den 16. juni. Det ventes, at bestyrelsen først vil have bygningen på Baagøes Alle solgt før køb effektueres. Vejle: Det forventes, at bestyrelsen tager en principbeslutning om at flytte til Boulevarden. Her forventes etableret et nybyggeri på m2, hvoraf UC Lillebælt lejer de m2.. Flytningen forventes i CFU, Damhaven og Jelling indgår ikke i flytningen. HSU tog orienteringen til efterretning. 10. Campusstrategi (15 min.) Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Erik Knudsen orienterede: De 29 pilotprojekter er nu alle samme blevet vurderet og prioriteret. De mange pilotprojekter vil blive igangsat i tre tempi. Den første gruppe af projekter, bliver sat i gang nu, anden gruppe igangsættes til oktober, og sidste gruppe igangsættes i starten af I bilag 10.1, er der redegjort for, hvilke projekter, der arbejdes videre med. Det skal understreges, at der ikke er truffet beslutninger om, hvilke projekter, der igangsættes. Den 16. juni inviteres den første gruppe af projekter til en workshop i Vejle. Her vil Signal Arkitekterne hjælpe med at få skærpet projekterne således, at de efterfølgende vil være i stand til at få formuleret en egentlig projektbeskrivelse med strategi, kommissorium, tidsplan og budget. 1. Når det er UC Lillebælt bekendt, hvor mange kvadratmeter, der rådes over, er det spørgsmålet om anvendelsesmulighed ikke er givet på forhånd. Bemærkninger fra A-siden: AD 1) Så enkelt er det ikke. Det kan f.eks. være, at rummene kan anvendes til flere funktioner. Side 11/15

12 HSU tog orienteringen til efterretning. 11. Nyt fra HAU Det indstilles, at HSU drøfter ovenstående orientering. Spørgeskemaet til den kommende APV blev drøftet. Udfordringen er at sikre, at den lave svarprocent i forbindelse med sidste APV, bliver højere denne gang. Der blev bl.a foreslået en konkurrence, hvor den afdeling med den højeste svarprocent på en eller anden måde præmieres. Spørgeskemaet testes inden udsendelse. Det er meget vigtigt, at resultatet følges op. Spørgeskemaet bør opdeles i psykisk og fysisk arbejdsmiljø Side 24 i spørgeskemaet vedr. it-afdelingen. Uklar formulering, da en del af spørgsmålene ikke har med it-afdelingen at gøre. Spørgsmålet angående om, man kan få ro til sit arbejde, er ikke entydigt, det kan jo være, at man tager hjem og arbejder for at få dette. Hvis man blot svarer ja, så ved ingen, hvor der er mulighed for at få ro. Svar fra A-siden: I forbindelse med APV en er nedsat en arbejdsgruppe. Denne har udsendt spørgeskemaet til høring i de lokale arbejdsmiljøudvalg. Ovennævnte bemærkninger sendes til arbejdsgruppen. Handlepunkter: B-sidens bemærkninger sendes til APV-arbejdsgruppen. HSU tog HAU-dagsorden til efterretning. 12. Meddelelser 1. Nyt vedr. APV Se punkt 11. Side 12/15

13 2. Lønstatistik 2010 udvidet: Der var enighed om, at samme problematik gjorde sig gældende som ved fraværsstatistikken (punkt 6). Statistikken skal ses som en generel orientering. Der er en væsentlig lønforskel mellem Lærere- overensk. (0173) og Magistre (0049) (side 3). Hvad skyldes det?. Svar fra A-siden: Det afklares til næste møde i HSU. 3. Status på arbejdstidsaftale på underviser-området Jytte Beck og Jørgen Thorslund skal have møde herom den 16. juni Nedsættelse af arbejdsgruppe for udarbejdelse af kriterier ved afskedigelse af medarbejdere på TAP-området. B-siden melder tilbage vedr. deltagelse i arbejdsgruppen. 5. Ny organisering på CFU (NYT PUNKT ej med i dagsorden). Erik Knudsen orienterede: CFU erne er fortsat en del af professionshøjskolerne. Følgelig skal det sikres, at kompetencerne udnyttes bedst muligt, og bliver en fuld ud integreret del af UC Lillebælt. Der er opslået en stilling som chef for professionslæringscenteret som følge af, der er foreslået en organisering, der kobler biblioteket, CFU, tværgående udvikling sammen mens indsats i forhold til grundskole kobles til EVU. Medarbejderne ved CFU har sendt en mail til næstformanden i HSU, hvori det blev angivet, at processen ikke var sket i overensstemmelse med samarbejdsaftalen herunder informations- og høringspligten. Får det betydning for behandlingen i bestyrelsen den 16. juni? Svar fra A-siden: Jørgen Hansen: Den nye organisering har været i EVU s lokale samarbejdsudvalg. Jens Kjær Larsen: Der blev den 26. april 2011 givet en orientering fra udviklingsdirektør Lena Venborg omkring den nye organisering i det lokale LSU. Orienteringen indeholdte 8-10 uafklarede punkter. Side 13/15

14 CFU har afventet en endelig udmelding, og den nye organisering har derfor ikke været drøftet i CFU s samarbejdsudvalg. Erik Knudsen: Beklagede det og tilkendegav, at der snarest vil blive taget initiativ til indkaldelse til et ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde på CFU hurtigst muligt. (Det blev afholdt d. 16. juni Tilføjet af referent). Hvorvidt det får konsekvenser for behandling på bestyrelsesmødet er svært at svare på (punktet blev udskudt. Tilføjet af referent). 6. Lønforhandlinger 2012 (NYT PUNKT ej med i dagsorden). Rammen kendes først ved vedtagelse af budget 2012 i december Der orienteres om forventningerne hertil ved næste HSU-møde. Handlepunkter: 12.2: Afklaring af lønforskelle mellem personalegrupper til orientering på næste HSU møde. 12.4: B-siden melder snarest medlem af arbejdsgruppe til sekretariatsbetjeningen, Lene Synnøve Andersen 12.5: Erik Knudsen deltager i ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde ved CFU hurtigst muligt. 12.6: Forventninger til lønforhandlingerne 2012 til orientering på næste HSUmøde. 13. Eventuelt Personalehåndbog: B-siden anmodede om en ajourføring af personalehåndbogen. Fælles politik for befordring: B-siden anmodede om fælles politik for befordring. Der er udarbejdet retningslinjer, som ligger i Fronter. Orientering herom på næste HSU-møde. Side 14/15

15 14. Foreløbige punkter til næste HSU møde - den 12. september 2011 Budgetopfølgning 1. halvår 2011 Budget 2012 (procedure, proces og udfordringer) Strategi 2015 status Optag APV Nyt fra HAU Status for bygningsløsning i UC Lillebælt Campusstrategi Til orientering: 1. Forventninger til lønforhandlinger Lønforskelle mellem personalegrupper (magistre/lærere (OK)) jf. lønstatistikken. 3. Retningslinjer for befordring NÆSTE MØDE I HSU, MANDAG DEN 12. september 2011, KL PÅ SOLDALEN Side 15/15

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: 21. juni 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Tilstede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 7. december 2009, kl. 13-16. Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.05 Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne)

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Referat fra HAU-møde Mødedato: 27. marts 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.00 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent

Læs mere

Afdelingsledermøde. Projektdagsorden. Side 1/6

Afdelingsledermøde. Projektdagsorden. Side 1/6 Projektdagsorden Mødedato: 07-sep-2010 Starttidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Referent: LERA Afdelingsledermøde Deltagere Jørgen Hansen, Torben Schuster, Anne Mygind, Erik Platz, Ellen Grøn, Kirsten

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: L1.14 Journalnummer: Medlemmer: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 5. december 2012

Referat fra HAU-møde den 5. december 2012 Referat fra HAU-møde den 5. december 2012 Mødedato: 5. december 2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 til 12:00 Mødested: Til stede: Blangstedgårdsvej (videokonferencelokalet) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk

Læs mere

Souschef Kirsten Larsen (Pædagoguddannelsen i Odense)

Souschef Kirsten Larsen (Pædagoguddannelsen i Odense) Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 12. november 2008 Mødested: Journalnummer: Til stede Fraværende Mediasyd, Boulevarden 17, 7100 Vejle HSI Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede.

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede. Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR

Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR Mødereferat Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Lokalt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (fællesadministrationen)

Lokalt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (fællesadministrationen) Referat Mødedato: 13. december 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødedato: Mandag den 29. november 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-1159-2010 Dokument ID 71848 Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Allan Kjær Hansen,

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Mødedato: 19. september 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.30 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 19. september 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 19. september 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 19. september 2013 Mødedato Torsdag den 19. september 2013 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 12-jan-2012 TWHV Journalnummer: - Dokumentnavn: 168014.Strategiprojekt.doc Følg med på mit.ucl.dk/move Projektbeskrivelse Strategiprojekt

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 25. marts 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-8-2010 Til stede Fraværende Ergoterapeutuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Poul Erik Madsen,

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Torsdag den 11. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: E2.01 Medlemmer Afbud Indkaldte suppleanter Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 10-12 Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden REFERAT Deltagere: Lars Moseholm (formand), Trine Juhl Sørensen, Lisbeth Holm Rasmussen, Gina Bay, Jette

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: Til stede Fraværende Herudover til stede: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsordenspunkter. Dagsorden til HAU. 1. Godkendelse af dagsorden og annoncering af punkter til evt Temadrøftelse om sygefravær...

Dagsordenspunkter. Dagsorden til HAU. 1. Godkendelse af dagsorden og annoncering af punkter til evt Temadrøftelse om sygefravær... Dagsorden til HAU Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 09:00 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Soldalen og Blangstedgårdsvej Mødelokale Videokonferencerne SOL og BLA Til stede Dagsordenspunkter

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Referat til HSU. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation

Referat til HSU. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation Referat til HSU Mødedato Mandag den 16. september 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale 6 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 12 Journalnummer: 88868 Medlemmer: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 27 februar 2015 Starttidspunkt 9:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere