R E F E R A T. Ordinær generalforsamling i ejerforeningen Engdalsvej 75-79A Brabrand, den 23. april 2009 kl i fælleslokalerne nr. 75 kld.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Ordinær generalforsamling i ejerforeningen Engdalsvej 75-79A Brabrand, den 23. april 2009 kl. 20.00 i fælleslokalerne nr. 75 kld."

Transkript

1 Brabrand den 23. april 2009 R E F E R A T Ordinær generalforsamling i ejerforeningen Engdalsvej 75-79A Brabrand, den 23. april 2009 kl i fælleslokalerne nr. 75 kld. Som indledning til årets generalforsamling orienterede Per Engelbrechtsen (Euro Group) om postkasser, affaldscontainere til dagrenovation samt dørtelefonanlæg. Til orientering intrådte Dorrit Svare (1. suppleant) i bestyrelsen forud for generalforsamlingen, idet Ivalo Pedersen (sekretær) havde valgt at udtræde grundet personlige forhold. 1. Valg af dirigent Peter V. Pedersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning v/ Lars Lading Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, hvor der blandt andet er debatteret; ejerforeningens økonomi, skraldeø/container som erstatning for affaldsskakter, indkøb og placering af postkasser iht. nyt lovkrav om postvæsnets adgangsforhold, ansættelse og opgavedefinition for 2 nye trappevaskere, lysanlæg til parkeringsplads, håndtering af fælles opgaver som f.eks. hækkeklipning, samt en del andre mindre problemstillinger. Publicering af enkelte referater udestår, hvilket på ingen måde kan lægges sekretæren eller vores webmaster til last. Foruden det ikke uvæsentlige almindelige vedligehold og daglige afhjælpning, er der i bestyrelsesperioden gennemført; udskiftning af eltavle for vaskeri, udskiftning af møntindkast for vaskeri, ændring af faldstammernes udluftning inkl. udskiftning af ødelagt isolering, samt 2 produktive arbejdsdage (tak til alle der mødte op!). Bestyrelsen forventer at 2009 medfører praktiske opgaver som; etablering af nedgravet affaldsopsamling til erstatning for nuværende skaktordning (afhænger af generalforsamlingens beslutning), etablering af barnevognsrum i tidligere skraldespandsrum samt udlejning af eksisterende barnevognsrum (afhænger af generalforsamlingens beslutning), etablering af postkasseanlæg (afhænger af generalforsamlingens beslutning), dørtelefoner (afhænger af generalforsamlingens beslutning) elmåler til vaskeri, samt en omfattende opgavemængde til arbejdsdagene og dermed håbet om et stort fremmøde. Til oplysning for Generalforsamlingen, som følge af sidste års ønske om bedre indsigt i vaskeriets økonomi, viser årets resultat at der er: 1. Et underskud på ca mellem indtægt og udgifter til forbrug af vand og el 2. Et underskud på ca. 600, mellem indtægt og udgifter til forbrug af el og vand, såfremt takstregulering i 2008 havde været gældende fra årets start.

2 3. Et underskud på ca mellem indtægt og udgifter til forbrug af el og vand, såfremt takstregulering i 2008 havde været gældende fra årets start og vedligehold af udstyr indregnes. 4. Et underskud på ca mellem indtægt og udgifter til forbrug af el og vand, såfremt takstregulering i 2008 havde været gældende fra årets start og vedligehold og fornyelse (10 års levetid) af udstyr indregnes. Generalforsamlingen udtrygte tilfredshed med en fortsættelse af nuværende princip, hvor omkostninger til vedligehold og fornyelse ikke medregnes i vaskeriets økonomi. Personalet i Ejerforeningen fungerer stadigt med en vicevært i reduceret udgave, der i perioden er skiftet fra Marie senest til Line som en midlertidig ordning En general tak til resten af bestyrelsen inkl. suppleanter for en kæmpe indsats, til lønnet og ulønnet hjælp Elisabeth, Line, Marie, Egon og Jakob, Anne Grethe og Aksel. Velkommen til de nye ejere; Kathrine 77-2.mf, Line & Morten 75 - st. tv. Formandens årsberetning blev enstemmigt godkendt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab v/ Vivi Sønderskov Det udleverede regnskabet indeholder fejlagtigt sidste års side 5. Ny side udleveret til de fremmødte, resterende ejere modtager rettelse snarest. Årets overskud på overføres til grundfonden, fordelt med budgeret generel opsparing, budgeteret ekstra opsparing (jf. beslutning sidste års generalforsamling), samt et reelt overskud inkl. renter på Af årets reelle overskud på allokeres til Haven, som for år 2009 således indeholder til forbrug. Årsagen til dette ekstraordinære råderum skyldes bestyrelsens præventive beslutning primo 2008 om at indstille forbruget generelt grundet ekstraordinære omkostninger til vedligehold. At der af regnskabet alligevel fremgår et forbrug på 6.000, skyldes alene en regnskabsteknisk spidsfindighed Det resterende overskud på benyttes som indskud til etablering af ny affaldshåndtering (jf. pkt 5). Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Budget fremlæggelse v/ Vivi Sønderskov Vivi Sønderskov gennemgik budgettet. Der var tilslutning til at budgettet godkendes som et rammebudget. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

3 5. Indkomne forslag Etablering af postkasseanlæg forslagsstiller, Bestyrelsen Ejerforeningen er som annonceret på sidste års generalforsamling forpligtet til at etablere postkasser* eller lignende, så postvæsnet får adgang uden brug af trapper. Bestyrelsen har modtaget tilbud på 3 forskellige løsningsmodeller x 12 stk postkasser på stativ til placering langs gangsti ved hoveddøre, inkl. systemlåse og skråtag. Omkostning alt inkl. er ca , x 12 stk postkasser monteret i eksisterende hoveddøres sideparti. Postkasserne er med fuld åbning på bagside og inkl. systemlåse. Omkostning alt inkl. er ca , stk nye dørparti med plads til dørtelefoni, hvert monteret med 12 stk. postkasser med fuld åbning på bagside og inkl. systemlåse. Omkostning alt inkl. er ca ,-. Efter afstemning vedtog generalforsamlingen enstemmigt løsning 3. Financieringsforslag for de 3 løsninger blev diskuteret, herunder financiering via grundfond, samt delvis eller fuld egenbetaling. Følgende financiering kom til afstemning: 1. Hver lejlighed betaler en engangsydelse på ca ,- som udgør omkostningen for løsning 2 ligeligt fordelt. Restbeløbet der anslået udgør omkostningen for nye døre, financieres indledningsvist af grundfond, men afdrages over 36 måneder efter fordelingstal ved forhøjelse af ejerbidraget. 2. Som ovenstående, men med restfinanciering via ekstraordinær opkrævning indenfor nuværende regnskabsår. Financieringsforslag 2 blev vedtaget med én stemme mod, hvilket medfører en ekstraordinær opkrævning ved alle ejere på ca (stor), ca (midt) og ca (lille). Ønsker du opkrævningen afdraget over tid, kan ejerforeningen tilbyde opkrævningen opdelt over 7 rater indenfor nuværende regnskabsår. Kontakt evt. Vivi Sønderskov for en ordning. Bestyrelsen indhenter alternative tilbud snarest mulig, hvilket kan medføre mindre ændringer i de ovenfor anførte opkrævninger. *Der kan for handicappede eller gangbesværede ansøges om dispensation, hvorved levering af post kan foretages direkte til døren. Installation af dørtelefon, forslagsstiller: Generalforsamling 2008 Forslaget blev nedstemt på sidste års generalforsamling med de generelle bemærkninger, at de lovpligtige postkasser ønskes etableret først og at forslaget derfor ønskedes genfremsat på dette års generalforsamling.

4 Som følge af den seneste periodes indbrud i vores og de omkringliggende ejerforeninger med den naturlige efterfølgende utryghed, stiller bestyrelsen forslag om installation af dørtelefoner i år Finansieringen, der ønskes gennemført via brugerbetaling, udgør ca. 2000,- pr. lejlighed, enten med afregning som en engangsydelse eller fordelt over 6 måneder med ekstra opkrævninger over fællesudgifterne. Installationen forventes udvidet med en ekstra kabelføring, der på sigt kan danne grundlag for alternativer til Telia Stofanets interne kabling i ejerforeningen. Forslaget udgår delvist jf. ovenstående Etablering af nedgravet affaldshåndtering, forslagsstiller: Bestyrelsen Bestyrelsen har som følge af ændrede vilkår for håndtering af husholdningsaffald, samt ønsket om optimering af ejerforeningens økonomi, fremsat forslag om nedlæggelse af affaldsskakterne til fordel for etablering af en nedgravet affaldsløsning. Med en årlig omkostning til renovation og aflønning af personale på ca for den nuværende ordning, samt en forventet årlig omkostning på ca for en nedgravet løsning, kan ejerforeningen opnå en årlig besparelse på ca Investering excl. reetablering af omkringliggende arealer efter nedgravning af beholder er ca , fordelt med ca for indkøb af beholder og ca for nedgravning. Forslaget financieres med dette års restoverskud på samt et lån på grundfonden. Lånet afdrages med den årlige besparelse, hvilket søges synliggjort ved separat regnskab. Generalforsamlignen vurderede alternativerne; renovering af eksisterende løsning eller opsætning af udendørs affaldshåndtering (affaldsø). Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ændring af fordelingstal, forslagsstiller: Margit Willeman Margit fremførte ønsket om en ændring/ophævelse af fordelingstallene, således ejerbidraget fremadrettet ikke længere vægtes i forhold til de i vedtægterne anførte andele på ca. 42 % (gavl), 41 % (midt) og 17 % (lille). Margit argumenterede at andelene oprindeligt var vedtaget som følge af et forventet forskelligt antal beboere i de enkelte lejlighedskategorier, at dette ikke længere var tilfældet og at ejere af lejligheder i den lille kategori skulle bidrage mere. Forslaget blev nedstemt med de gennerelle bemærkninger at; fordelingstallene på udmærket vis relativt i forhold til den enkelte lejligheds størrelse fordeler omkostninger forbundet med den fælles bygningsmasse, at enkeltstående lejlighedsspecifikke omkostninger (postkasser, dørtelefon og lignende) allerede søges dækket ved en ligelig omkostningsfordeling uden hensyn til fordelingstal, at omkostningen forbundet med en ændring af fordelingstal og dermed vedtægter kræver enstemmig vedtagelse af ALLE ejere på ekstraordinær generalforsamling, og at dette ikke med tilkendegivelserne afgivet på årets generalforsamling synes realistisk.

5 6. Valg til bestyrelsen Lars Lading, 77, 3. th. Per Søballe Jensen, 79a, 2. th. Ivalo Pedersen, 79, 3. th. Vivi Sønderskov, 79a, st. tv. Else Clausen, 75, 1. tv. Mustafa Celal, 77, 1. th. (genvalgt) (ikke på valg) (udtrådt af bestyrelsen) (genvalgt) (genvalgt) (nyvalgt) Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. 7. Valg af suppleanter Line Nejrup, 75, st.tv. Peter V. Pedersen, 79, 2. th. (nyvalgt) (nyvalgt) 8. Eventuelt Efter orienteringen om mulighederne for en kombineret dør/postkasse/dørtelefonløsning af Per Engelbrechtsen (Euro Group), besluttede generalforsamlingen at behandle punktet postkasser under pkt.5. Bemærk venligst at alle anførte beløb er inkl. moms. Konstituering Lars Lading Per Søballe Jensen Mustafa Celal Vivi Sønderskov Else Clausen Line Nejrup Peter V. Pedersen - Formand - Næstformand - Sekretær - Kasserer - Bygningsansvarlig - 1. suppleant - 2. suppleant

6 Lars Lading Per Søballe Jensen Else Clausen Vivi Sønderskov Dorrit Svare (1. suppleant)

. Der var stemning for at oprette et nyt bookingsystem i vaskekælderen og bestyrelsen tager sig af opgaven.

. Der var stemning for at oprette et nyt bookingsystem i vaskekælderen og bestyrelsen tager sig af opgaven. Dagsorden 1. Valg af dirigent - lulie Bonde 2. Valg af referent - Annie Lehim Laursen 3. Valg af stemmetællere og Eennemgang af stemmeprocedure 4" Afstemning: skal der indkøbes en tredje vaskemaskine,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Gårdlauget BK 695. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt

Gårdlauget BK 695. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt Gårdlauget BK 695 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt Onsdag den 8. juni 2011 kl. 19.30 i kælderen under Fiskedamsgade 7 (hjørnet Fiskedamsgade/Willemoesgade) med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren. Historisk materiale. Det følgende materiale er ét samlet PDF dokument med alle dokumenter fra generalforsamlingen: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Julespareforeningen af 1940 d. 22. oktober

Læs mere