Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Dommervænget 4-14"

Transkript

1 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne af ejerlejlighed nr.: 6, 7, 12, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 50, 60, 64, 66, 67 72, 81, 83, 89, 92, 95, 101, 105, 108, 116, 118, 119, 120, 124, 125, 127, 128, 130, 135, 152, 154. Endvidere var restejer tilstede for ejerlejlighed nr.: 1, 5, 8, 11, 15, 35, 38, 49, 51, 59, 63, 70, 79, 80, 86, 88, 91, 98, 103, 117, 123, 131, 145, 148, 149, Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af lejlighed nr. 22, 40, 52, 106, Dette giver et fremmøde på 6.205/ pr. fordelingstal svarende til 47,61 %. Som repræsentant for LEA Ejendomspartner deltog ejendomsadministrator Halfdan Skaarberg og direktør Søren Bay. Som repræsentant for Lea Byggerådgivning / Promana deltog Projektleder Lars Gissing. Daqsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3 a Beretning fra følgende udvalg og administrator: 1. Lea Ejendomspartner 2. Lea Byggerådgivning 3. Grøntudvalg 4. Tagudvalg 4. Forelæggelse af foreningens årsrapport for det forløbne regnskabsår til godkendelse. 5. Forelæggelse af foreningens driftsbudget for det kommende regnskabsår samt investerings- og vedligeholdelsesplan for de efterfølgende 2 år.

2 5. Beslutning om tagrenovering. 1. Nyt tag og solfangere til afstemning 2. Nyt tag til afstemning 3. Reparation af tag til afstemning 5 b Bestyrelsens bemyndigelse til at disponere midler fra grundfonden til køb af nye postkasser. 5 c Lovliggørelse af ejendommes el installationer. Det foreslås at de iværksatte reparationer betales over grundfonden. Ca d Bestyrelsen bemyndiges til at etablere afkalkning i resterende blokke med midler fra grundfonden. Ca e Bestyrelsen bemyndigelse til at benytte maksimalt fra grundfondentil vedligehold af kloakrør. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Bestyrelsesformand Hans Hansen, Dommervænget 8B, 1.th (på valg) Bestyrelsesmedlem Flemming Andersen, Dommervænget 6D, 2.th. (på valg) Bestyrelsesmedlem Sigga Joensen, Dommervænget 6A, 2.th. (på valg) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år) Harif Seyed Hosheme, Dommervænget 4B, st. tv Kaj Lund, Dommervænget 6D, st. th. Supplering af medlemmer diverse udvalg. Grønt Udvalg Hjemmesideudvalg Vedligeholdelsesudvalg Festudvalg

3 Valg af revisor. Orientering om vedligeholdelsesplan. Eventuelt. Referat: Formand Hans Hansen bød gamle og nye ejere velkommen. Ad. Punkt 1: Poul Ingerslev blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen i.h.t. vedtægternes 11 var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Halfdan Skaarberg blev valgt som referent. Ad. Punkt 2: Jens Jakobsen, Ulrik Sørensen og Else Jensen blev valgt til stemmetællere. Ad. Punkt 3 Formand Hans Hansen præsenterede bestyrelsens medlemmer. Formanden henviste til beretningen som var fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten bad bestyrelsen om at informere generalforsamlingen om hvad der kommer til at ske omkring kloakrørs-situationen. - Formanden fortalte at der vil blive lavet en TV-inspektion i november i samarbejde med andelsboligforeningen. Videre er der i opgange, med lavtliggende kældre, installeret højtvandslukkere for at forhindre, at der kommer vand i kældrene. Hanne Legaard nævnte at trappevasken ikke er tilfredsstillende. Flere bekræftede herefter, at trappevasken manglede i flere opgange. Bestyrelsen oplyste, at der vil blive indgået en kontrakt med et andet firma vedrørende trappevask. Flere kommenterede problemet med knallertkørsel på området. Knallertkørslen er til stor gene og larmer meget. Politiet vil intet gøre for at stoppe det. Det blev foreslået at lave bomme for at stoppe dette fremover. Bestyrelsen vil kigge på, hvad der kan laves for at stoppe det. Poul Ingerslev kommenterede en regnskabspost fra forrige generalforsamling på kr ,-. Han mente at posten fejlagtigt blev udgiftsført, og ville have denne post undersøgt nærmere. Formanden henviste til Halfdan Skaarberg, som ville tage dette punkt

4 under regnskabs-gennemgangen. En ejer udtrykte forbavselse over at bestyrelsen ikke brugte mange penge på, sig selv, og opfordrede til mindre tilbageholdenhed. Beretningen godkendtes herefter. 3A 1: Direktør Søren Bay fortalte at Lea har haft problemer med at få lavet ting til tiden, grundet mangel på medarbejdere. Mangelen på medarbejdere er nu løst, og ved ny team-opsætning sikrer Lea nu, at der altid er mere end en administrator der kender til ejerforeningen, 3a 2: Der blev i forbindelse med forrige generalforsamling nedsat et tagudvalg der skulle undersøge hvilke muligheder der er for istandsættelse af tagene. Tagudvalget og Lars Gissing er kommet frem til 3 modeller: reparation af eksisterende tag, nyt tag og nyt tag med solfangere. Lars Gissing gennemgik de 3 modeller. Der blev spurgt om der var fremkommet noget nyt omkring salg af overskudsvarme. Lars Gissing fortalte der forelå en skriftlig garanti fra kommunen for køb af al overskudsvarme til 90 % af normal pris. 3a 3: Kaj Lund præsenterede de andre medlemmer af udvalget for legepladser og grønne områder (Grønt Udvalg). Grønt Udvalg beskæftiger sig med container, parkeringspladser og legepladser. Der er problemer med mange biler, specielt dem der parkerer i svinget. Grønt Udvalg forsøger at løse dette blandt andet ved at prøve at finde plads til flere parkeringspladser. Grønt Udvalg har et budget på kr pr. år. Kaj Lund opfordrede flere folk at tilmelde sig Grønt Udvalg, Per Felt ville høre om projektet med skråparkering. Kai Lund fortalte at man først må snakke med andelsboligforeningen, da det ville tage noget plads fra dem. Der var spørgsmål til stier både mellem bygninger og over volden, så ældre også kan komme over volden. Kai Lund fortalte at de nuværende stier er i dårlig forfatning og at de vil blive udskiftet efterhånden. Der blev bedt om udendørs belysning udenfor 8D. Grønt Udvalg tog dette til efterretning. Der blev opfordret til at forældrene lærer børnene rydder op efter sig selv, når de har leget udenfor.

5 Der var spørgsmål til et mislykket forsøg på at plante buske foran nr 14, og hvornår der bliver ryddet op efter dette. Grønt Udvalg vil sørge for at dette bliver ryddet op og plantet noget nyt. Dirigenten opfordrede til, at flere tilmelder sig Grønt Udvalg. Poul Ingerslev foreslog at Grønt Udvalg undersøger om kompostering er en løsning i relation til den store mængde af skrald fra ejendommen. Grønt Udvalg blev rost for sin indsats. 3a 4: Flemming Andersen præsenterede tagudvalgets medlemmer. Tagudvalget har afholdt en stribe møder med Lea Byggerådgivning hvor flere løsningsmodeller blev undersøgt. Tagudvalget kom frem til de løsningsmodeller der skal stemmes om senere. Tagudvalget blev rost for sin indsats. Ad. Punkt 4: Halfdan Skaarberg redegjorde for regnskabsposten fra forrige generalforsamling på kr Posten var slutregning for vinduesenterprisen, og ikke en post der burde være opkrævet af enkeltejere, som tidligere antaget. Halfdan Skaarberg gennemgik den med indkaldelsen udsendte årsrapport udvisende et underskud på: Kr Underskuddet foreslås overført til næste år. Tina Mortensen bad om at der til næste år foreligger en redegørelse for alle omkostninger forbundet med den røde affaldscontainer. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og underskuddet overføres til næste år. Ad. Punkt 5 Halfdan Skaarberg gennemgik det sammen med indkaldelsen udsendte budget for 2008/2009 indeholdende pristalsregulering af fællesudgifterne således at de i regnskabsperioden udgør: Fællesudgifter kr ,00 Eller årligt pr. fordelingstal kr. 222,80 Hertil kommer indbetaling til grundfond kr Eller årligt pr. fordelingstal kr. 43,69 Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.

6 Ad. Punkt 5a. De 3 løsningsmodeller der er til afstemning blev hurtigt gennemgået igen. Bestyrelsen anbefalede reparation af eksisterende tag. Michael Prince (repræsentant for restejer) mente det ikke er en ejerforenings opgave at producere varme o. I, og anbefalede reparation af eksisterende tag. Ad. Punkt 5a 1. Afstemning ved håndsoprækning. Nyt tag og solfangere fik 2 stemmer. Ad. punkt 5a 2. Nyt tag. Afstemning ved håndsoprækning. Nyt tag fik 0 stemmer. Ad. punkt 5a 3. Afstemning ved håndsoprækning. Reparation af eksisterende tag blev vedtaget med 3 stemmer mod. Ad. Punkt 5b: Anskaffelse af nye postkasser forventes at koste mellem og excl. Moms. Pia Tolman opfordrede bestyrelsen til indkøb af nye hoveddøre til opgangen og isolering af væg hvor postkasserne skal placeres. Jakob mente at der måske ikke var pligt til anskaffelse af nye postkasser, da bygningerne er fra 1968 og kravet til nye postkasser skiller ved Bestyrelsen ville undersøge dette. En enstemmig generalforsamling gav Bestyrelsen den ønskede bemyndigelse. Ad. Punkt 5c: Formanden redegjorde for krav til HPFI relæer, og fortalte at arbejdet var gået i gang. En enstemmig generalforsamling gav Bestyrelsen den ønskede bemyndigelse. Ad. Punkt 5d: Formanden nævnte at Blok 8 og 10 allerede har installeret ultralyd vandbehandling

7 og derved bliver kalk fjernet fra rørene. En enstemmig generalforsamling gav Bestyrelsen den ønskede bemyndigelse. Ad. Punkt 5e: Formanden fortalte at dette gælder for akutte reparationer som kan laves i forbindelse med tv inspektionen af kloakkerne. En enstemmig generalforsamling gav Bestyrelsen den ønskede bemyndigelse. Ad. Punkt 6: Ingen indkomne forslag Ad. unkt 7: Hans Hansen, Dommervænget 8B, 1. th. blev genvalgt som formand Flemming Andersen, Dommervænget 6D, 2.th, blev genvalgt til bestyrelsen. Hanne Legaard, Dommervænget 8A, 2. tv. blev valgt til bestyrelsen. Herefter består bestyrelsen af følgende: Hans Hansen, Dommervænget 8B, 1.th. Flemming Andersen, Dommervænget 6D, 2.th. Hanne Legaard, Dommervænget 8A, 2. tv. Kjeld Erlandsen, Dommervænget 10D, st. tv. Carsten Polmann, Dommervænget 8D, st. tv. Ad. Punkt 8: Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen: Kaj Lund, Dommervænget 6 D, st. th. Tina Mortensen, Dommervænget 6 B, st. tv. Ad. Punkt 9: Følgende meldte sig til Grønt Udvalg, Per Felt, Dommervænget 4E, 1-1 Martin Brix Jensen, Dommervænget 8 A st. th. Det består derudover af:

8 Kaj Lund, Dommervænget 6D, st. th. Else Jensen, Dommervænget 10C, 1. th. Elisabeth Rasmussen, Dommervænget 10C, 2. th. Poul Ingerslev, Dommervænget 8B, 2. th. Tagudvalget vil fremover udgøre Vedligeholdelsesudvalget. Medlemmerne er: Tina Mortensen, Dommervænget 6B, st. tv. Flemming Andersen, Dommervænget 6D, 2. th. Claus Mortensen, Dommervænget 8A, 2, tv. Kjeld Erlandsen, Dommervænget 10D, st. tv. Jesper Pedersen, Dommervænget 12C, 2. tv. Ad. Punkt 10: Statsautoriseret revisionsfirma Delnitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S blev genvalgt. Ad. Punkt 11: Dette blev overført til Vedligeholdelsesudvalget. Ad. Punkt 12: Der blev opfordret til at man på næste generalforsamling tager forstærkeranlæg i brug, da det havde været svært at høre alle indlæg. Flere nævnte at varmerørene i kælderen larmer og banker, Tagudvalget blev igen rost for sit arbejde. Da der ikke var flere punkter til behandling på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl Dirigent: Formand-, Refe ent: Poul Ingerslev Hans Hansen I - Halfdan Skaarberg

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere