Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 E/F Tyreengen Ejd.nr.: Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl , i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 3. Årsregnskabet og status med påtegning af revisor, forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag fra medlemmerne 5. Godkendelse af indeværende års driftsbudget til brug for bestyrelsens fastsættelse af de i 5 omhandlede årsydelser fra medlemmerne 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor og suppleant for denne 10. Eventuelt Dette referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et sammendrag, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog advokat Sven Westergaard valgt som dirigent. Sven Westergaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet samt beslutningsdygtig. Tilstede var repræsenteret ejere med et fordelingstal på 3.676/ Desuden var advokat Sven Westergaard tilstede sammen med ejendomsadministrator Maibrit Osther. Ad dagsordenens pkt. 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Dirigenten spurgte, om forsamlingen ønskede årsberetningen oplæst. Det ønskede ingen. Årsberetningen er her indsat i sin fulde ordlyd: Side 1 af 7

2 Ejerlejlighedsforeningen Tyreengen Årsberetning 2014 for Vi har fået monteret låse på kælderdørene for at sikre kælderrummene imod indbrud. Vi fik udført arbejdet hen over årsskiftet , så udgiften kunne fordeles over de to regnskabsår. Det betød, at fællesudgifterne ikke behøvede at stige. I blok 2 og 3 (nr ) har vi sat sensorer op, så lyset tænder automatisk, når man træder ind i kældergangen. Vi håber, det er en lettelse for beboerne, og at det i sidste ende også kan give en besparelse på elregningen. Der er tidligere sat sensorer op til lyset i andre blokke, og det er noget, vi vil arbejde videre på i de øvrige blokke over de kommende år. Det er ikke længere tilladt at ryge inde i vores gildesal. Vi har derfor lavet en overdækning ved indgangen, så gildesalens gæster kan stå i tørvejr og ryge. I efteråret fik vi foretaget udvendig vedligeholdelse af facaderne på blok 1, 2 og 4 (nr. 2-16). Der blev udført en del tømrerarbejde, udskiftet tagrender og nogle nedløbsrør, og så blev det sorte træværk malet. Stormen den 28. november 2013 gav en del skader i form af nedblæste tagplader, tagvinduer og udluftningshætter. Desværre gik det også ud over flere biler, der blev ramt af de nedfaldne tagplader. Vi kan heldigvis glæde os over, at der ikke skete nogen personskader i forbindelse med stormen. Vi fik repareret samtlige skader allerede inden jul, og vi fik dækket udgifterne på omkring kr. af vores forsikringsselskab. For at undgå vandskader, som kan være meget generende og ødelæggende for underboerne, anbefaler bestyrelsen, at man jævnligt ser efter, om der er løbet vand ned ad radiatorer eller rør. Det kan ofte ses ved en rødbrun farve. Det er også en god ide at mærke efter med en finger, om der er fugtigt i bunden af radiatoren eller ned ad rørene. Vedligeholdes radiatorer og ventiler ikke, så risikerer man, at forsikringen ikke dækker vandskader hos underboerne. Man kan derfor komme til at hænge på en erstatning, der nemt løber op i flere tusinde kroner. Vi anbefaler også, at man bruger autoriserede håndværksfirmaer, når man skal have udført VVS-, el- og murerarbejde i lejligheden. I det forløbne år er der anmeldt en del skader til ejerforeningens forsikringsselskab. Det drejer sig om 3 vandskader, 2 skader på postkasser, 6 skader på glas og kumme og stormskader 10 steder. Hvis du deltager i fælleslånet til vand- og varmemålere, så kan du trække renterne fra i skat. Du skal selv skrive beløbet i rubrik 44 på din årsopgørelse. Rentefradraget for 2013 er: 64 m2 78 m2 80 m2 110 m3 112 m2 827, , , , ,00 På ejerforeningens hjemmeside tyreengen.dk kan du se rentefradraget i hele låneperioden. Bestyrelsen Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til årsberetningen. Der var ingen bemærkninger og beretningen blev herefter taget til efterretning. Side 2 af 7

3 Ad dagsordenens pkt. 3. Årsregnskabet og status med påtegning af revisor, forelægges til godkendelse Dirigenten gennemgik regnskabet for Årsregnskabet udviste et resultat på kr ,00 som blev foreslået overført til næste år. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Et medlem spurgte, hvor stort et beløb hensættelse til vedligehold udgjorde. Hertil svarede formanden, at det udgjorde kr. Der blev i 2013 brugt ca kr. til vedligehold af blok 1, 2 og 4 (opgang 2-16). Et medlem spurgte, hvad der var indeholdt i renholdelse og fællesarealer. Hertil svarede formanden, at det var trappevask og alt, hvad der blev lavet på de udendørs fællesarealer. Formanden gjorde desuden opmærksom på, at foreningens hidtidige revisor Ernst & Young havde solgt deres foreningsdel til firmaet Albjerg, som havde udarbejdet årsregnskab Der var ikke øvrige spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. Ad dagsordenens pkt. 4. Indkomne forslag fra medlemmerne Der var udsendt 3 forslag med indkaldelsen. Forslag nr. 1: Facaderenovering/isolering af ejendommene. Dirigenten oplyste, at forslaget var omfattet af vedtægternes 10, stk. 5, da forslaget kunne vedrøre væsentlige forandringer af fælles bestanddele. 2/3 af alle stemmeberettigede skulle derfor stemme for, hvis forslaget skulle vedtages her. Da der ikke var mødt tilstrækkeligt op, til at det kunne lade sig gøre, krævedes det, at forslaget skulle vedtages foreløbigt af 2/3 af de fremmødte stemmer efter fordelingstal. Hvis det skete, kunne forslaget derefter vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal på en sådan generalforsamling stemte for. Forslagsstiller motiverede forslaget. Forslagsstiller ønskede at forbedre energimærkningen og udseendet på ejendommen. Formanden oplyste, at det ikke var muligt at få tilskud fra det offentlige til renovering af ejendommen, samt at det var lovpligtigt at isolerer facaderne i forbindelse med en renovering. I 1998 havde foreningen indhentet et tilbud på udelukkende udskiftning af facadeelementerne til en pris af ca kr. Dette tilbud var uden isolering. Det betød i datidens priser, at en ejer med 64 m2 ville stige over kr. i fællesudgifter om måneden. En facaderenovering bliver højst sandsynligt mere end dobbelt så dyr på grund af lovkravet om isolering. Side 3 af 7

4 Bestyrelsen oplyste desuden, at der var blevet sprøjtet for alger på facaderne på blok 1, 2 og 4 (opgang 2-16), hvilket havde gjort dem synligt pænere. Herefter gik man over til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget var faldet, da der ikke var førnævnte flertal, som stemte for. Forslag nr. 2: Opførsel af carporte på den store p-plads til udlejning evt. køb. Dirigenten oplyste, at dette forslag også var omfattet af vedtægternes 10, stk. 5, da forslaget kunne vedrøre væsentlige forandringer af fælles bestanddele. 2/3 af alle stemmeberettigede skulle derfor stemme for, hvis forslaget skulle vedtages her. Da der ikke var mødt tilstrækkeligt op, til at det kunne lade sig gøre, krævedes det, at forslaget skulle vedtages foreløbigt af 2/3 af de fremmødte stemmer efter fordelingstal. Hvis det skete, kunne forslaget derefter vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal på en sådan generalforsamling stemte for. Forslagsstiller motiverede forslaget. Den store parkeringsplads kunne blive udnyttet bedre, til fx carporte. Formanden oplyste, at forslaget var blevet stillet tidligere. Bestyrelsen havde indhentet både tilbud og tilladelser, men da det kom til stykket, var alt for få ejere interesserede i at stemme for forslaget. Et medlem oplyste, at de nederste lejligheder så kun ville få udsigt lige ind i carportene. Herefter gik man over til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget var faldet, da der ikke var førnævnte flertal, der stemte for. Forslag nr. 3: Undersøge mulighederne for etablering af solenergi. Dirigenten oplyste, at dette forslag også var omfattet af vedtægternes 10, stk. 5, da forslaget kunne vedrøre væsentlige forandringer af fælles bestanddele. 2/3 af alle stemmeberettigede skulle derfor stemme for, hvis forslaget skulle vedtages her. Da der ikke var mødt tilstrækkeligt op, til at det kunne lade sig gøre, krævedes det, at forslaget skulle vedtages foreløbigt af 2/3 af de fremmødte stemmer efter fordelingstal. Hvis det skete, kunne forslaget derefter vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal på en sådan generalforsamling stemte for. Forslagsstiller motiverede forslaget. Forslagsstiller håbede på en besparelse på el-forbruget og eventuelt tilskud fra det offentlige til etableringen. Bestyrelsen oplyste, at der i øjeblikket ikke blev givet tilskud fra det offentlige, med mindre man som minimum havde et stort og meget gennemarbejdet forslag til etablering af solceller. Desuden afregnede man i øjeblikket med el-selskaberne måned for måned og ikke som før årligt. Det betød sammenlagt, at man ikke kunne tjene det helt store på solceller. Herefter gik man over til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget var faldet, da der ikke var førnævnte flertal, der stemte for. Side 4 af 7

5 Ad dagsordenens pkt. 5. Godkendelse af indeværende års driftsbudget til brug for bestyrelsens fastsættelse af de i 5 omhandlede årsydelser fra medlemmerne Dirigenten gennemgik budgettet for Der var budgetteret med indtægter i alt kr og tilsvarende udgifter. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budgettet. Følgende blev herefter drøftet: Et medlem spurgte om årsagen til at udgifter til fællesarealer steg. Bestyrelsen oplyste, at blandt andet en sti ved blok 1-4 skulle laves for små kr. Der var desuden mange huller på parkeringspladserne og der var frostsprængninger på flere trapper, som skal laves. Et medlem foreslog, at der kun blev vasket trapper hver 14. dag i sommerhalvåret i stedet for hver uge. Formanden mente ikke, at trappevask hver 14. dage ville være nok alle steder. Prisen for renovation er faldet betydeligt. Vores tidligere affaldsselskab er blevet lagt sammen med et eller flere andre affaldsselskaber til det, der nu hedder affald+. Det nye selskab er formodentlig meget bedre til at forhandle priser. Prisen på fjernvarme falder formodentligt i det nye år, men bestyrelsen har valgt ikke at regulere opkrævningen for varme, da det er bedre at blive positivt overraskede end negativt. Fordelingstallet pr. år 230,10 kr. ganget med det antal kvadratmeter din lejlighed er på, giver det beløb, du betaler i fællesudgifter pr. år. Et medlem ønskede at vide, hvad kontorartikler for kr. dækkede over. Administrator oplyste, at det var porto til blandt andet udsendelse af indkaldelser og referater samt kopier. Efter generalforsamlingens afslutning havde administrator undersøgt nærmere, at der i regnskab for 2013 indgik bankgebyrer for kr., denne post indgik også i kontorartikler i budget for Flere medlemmer foreslog, at man undersøgte, om man kunne udsende indkaldelser mv. elektronisk. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Der var ingen yderligere spørgsmål. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Fællesudgifterne var uændrede og udgjorde for ,10 kr. pr. fordelingstal (pr. m 2 ) pr. år. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand for bestyrelsen Jørgen Hansen var på valg og modtog genvalg. Jørgen Hansen blev genvalgt med akklamation. Side 5 af 7

6 Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Leif Nymann og Anita Møller var på valg og begge modtog genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af suppleanter Thom Petersen og Leif Hansen stillede op. Begge blev valgt som suppleanter med akklamation. Thom Petersen blev valgt som 1. suppleant og Leif Hansen som 2. suppleant. Bestyrelsen bestod herefter af følgende: Formand Jørgen Hansen, Tyreengen 24, st. tv. 1 år Bestyrelsesmedlemmer Leif Nymann, Tyreengen 26, 2. tv. 2 år Anita Møller, Tyreengen 28, 1. th. 2 år Boy Christensen, Tyreengen 34, 3. th. 1 år Frands Larsen, Tyreengen 56, 3. mf. 1 år 1. suppleant Thom Høyer Petersen, Tyreengen 44, st. tv. 1 år 2. suppleant Leif Hansen, Tyreengen 30, 1. th. 1 år Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af revisor og suppleant for denne Revisor Albjerg blev valgt. Ad dagsordenens pkt. 10. Eventuelt Dirigenten oplyste, at ordet var frit, men at man under dette punkt ikke kunne træffe beslutninger. Et medlem ønskede, at der blev genopsat sedler i opgangen angående rygeforbud i opgangen. Bestyrelsen sørgede for dette. Et medlem ønskede, at referater af bestyrelsesmøder blev lagt ud på foreningens hjemmeside eller på anden måde offentliggjort, så medlemmerne kunne se hvem der sad i bestyrelsen og hvad der blev besluttet på møderne. Bestyrelsen oplyste blandt andet, at den fremlagte årsberetning var et sammendrag af de ting, som bestyrelsen havde sørget for at få udført i årets løb, og at bestyrelsen i løbet af året arbejdede med det, der var vedtaget på generalforsamlingen. Generalforsamlingen var øverste myndighed og besluttede, hvem der skulle tage sig af foreningens drift i årets løb. Der bliver udarbejdet en beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne. I protokollen fremgår der personfølsomme oplysninger, som bestyrelsen ikke kunne anbefale lagt ud offentligt. Det er fx restancer, nabotvister m.v. Protokollen er kun et arbejdsredskab for bestyrelsen, så der er klarhed over de trufne beslutninger på bestyrelsesmøderne. Side 6 af 7

7 Det krævede en vedtægtsændring hvis protokollen skulle lægges frem offentligt. Man kunne stille forslag på næste års generalforsamling om, at protokollen skulle fremlægges eller om at der skulle udarbejdes egentlige referater. Man skulle blot overveje hvad, der skulle offentliggøres og hvem, der skulle afgøre, hvad der må komme frem. Bestyrelsen anbefalede, at man valgte en bestyrelse, som man havde tillid til, så det ikke skulle være nødvendigt at se referater af bestyrelsesmøderne. - Et medlem spurgte, om opgangene blev malede på et tidspunkt og om det kunne blive i en anden farve. Hertil svarede bestyrelsen, at man havde valgt at beholde farven, så viceværterne kunne male dem efter behov. På den måde havde foreningen kun udgifter til maling. Hvis man valgte at skifte farve, skulle man have en maler til at male opgangene. Ud over det, kunne det være svært at finde en farve, som alle kunne blive enige om. Man kunne eventuelt stille et forslag på den kommende generalforsamling med prisforslag. - Vandmålere udskiftedes efter fast interval. Det var Brunata som oplyste, hvornår de skulle udskiftes. Det var en udgift for foreningen. Da der ikke var yderligere til dette punkt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. København, den 1. april 2014 Som dirigent: Advokat Sven Westergaard For bestyrelsen: Jørgen Hansen Som referent: Maibrit Osther Side 7 af 7

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere