FÆLLESVEDTÆGTER. De Danske Garderforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESVEDTÆGTER. De Danske Garderforeninger"

Transkript

1 FÆLLESVEDTÆGTER De Danske Garderforeninger

2 Indhold Navn og hjemsted... 2 Formål... 2 Mål... 2 Struktur... 3 Garderforeningerne... 3 Repræsentantskabet... 4 Regionerne... 5 Regionsråd... 5 Præsidiet... 6 Valgbestemmelser og funktionsperioder for præsidiemedlemmer, m.fl Kritiske revisorer... 8 Sekretariatet... 9 Økonomi... 9 Vedtægtsændringer Opløsning Side 1 af 10

3 Navn og hjemsted 1. Stk. 1. Organisationens navn er "", forkortet DG. Organisationen, der er stiftet den 21. maj 1911 under navnet "s Fællesrepræsentation", er en sammenslutning af danske garderforeninger. Siden 1973 indgår i Udlandet (DGU) i sammenslutningen. Stk. 2. DG's hjemsted er København. Formål 2. Stk. 1. Det bærende idégrundlag er, i et net af garderforeninger i ind- og udland, at give gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man lærte at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde (Livgarden). Stk. 2. Det er DG's formål at knytte alle garderforeninger sammen i en stor, stærk helhed, der i respekt og loyalitet overfor Kongehuset, opretholder samhørighedsforholdet til Livgarden, og som ud fra en samfundsbevidst grundindstilling, sagligt og fri af partipolitik, virker til støtte for: Danmarks nationale selvstændighed. De personlige frihedsidealer i et demokratisk samfund, hvor enhver har retten til frit at tænke, tro og tale. Støtte Livgarden hvor muligt; især gennem opmuntringer og belønninger til tjenstgørende gardere. Mål 3. Stk. 1. Det er DG's fornemmeste mål, indenfor rammerne af en parlamentarisk opbygget organisation, at tilvejebringe et koordineret samvirke om handlinger og idéer, der er påkrævet for at virkeliggøre det fælles formål. Stk. 2. De dertil knyttede opgaver er følgende: Formidle information til fremme af samarbejdet internt og i forholdet til Livgarden samt formidle udadrettet information, der kan underbygge støttevirksomheden samt oplyse om DG's eksistens, formål og virke. Som primære informationskilder at udgive Garderbladet med 11 numre årligt og opretholde en hjemmeside, herunder give dem form og indhold, så de kan være motivation for såvel indmeldelse som fortsat medlemskab af en garderforening. Medvirke til at styrke sammenhold og kammeratskab og fremme samarbejdet mellem de enkelte garderforeninger gennem regionale og landsdækkende aktiviteter, herunder vedligeholdelse af gamle garderes skydefærdighed. Fastholde forbindelsen og samhørighedsfølelsen til Livgarden. Side 2 af 10

4 Samvirke med andre soldaterforeninger og andre ligesindede sammenslutninger om opgaver af fælles interesse. Bidrage til internordisk samarbejde og forståelse i almindelighed og mellem de nordiske garderforeninger i særdeleshed. Støtte værdige, trængende tjenstgørende og gamle gardere eller deres efterladte gennem de af Præsidiet forvaltede legat-, fonds- og foreningsmidler. Hædre og belønne medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for gardersagen. Effektivt forvalte de til rådighed værende drifts-, fonds- og foreningsmidler. Struktur 4. DG struktureres i ansvars- og kompetencemæssig henseende således: Garderforeningerne Repræsentantskabet Regionsråd Præsidiet med Sekretariat Garderforeningerne 5. Stk. 1. Garderforeningerne er selvstændige, organisatoriske enheder, der selv fastsætter deres vedtægter. Stk. 2. Den enkelte garderforening udøver sit virke i overensstemmelse med det fælles formål, nedfældet i 2 samt under iagttagelse af de til Fællesvedtægterne knyttede administrative regler og retningslinjer, der er nødvendige for at opfylde de mål, der er opstillet i 3. Stk. 3. Garderforeningerne tilsikres medbestemmelse i alle fælles anliggender gennem stemmeberettigede repræsentanter i Repræsentantskabet samt gennem samråd med Præsidiet om udformning af de nødvendige administrative regler og retningslinjer. Stk. 4. Til dækning af DG's fællesudgifter indbetaler den enkelte garderforening en afgift pr. medlem af den pågældende forening. Medlemsafgiften, der fastsættes af Repræsentantskabet, pristalsreguleres med ændring ved årsskiftet efter afholdelse af Repræsentantskabsmøde. Grundlag for reguleringen er den for 2012 fastsatte medlemsafgift. Detaljerede bestemmelser for medlemsafgiftens udregning og indbetaling skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk. 5. En garderforening, der primært omfatter og har navn efter et geografisk område (by, landsdel eller lignende), og som tilslutter sig de i DG's Fællesvedtægter 2 & 3 nævnte formål og mål, kan anmode Præsidiet om optagelse i DG. Anmodningen skal forelægges Repræsentantskabet til godkendelse på første ordinære møde. Stk. 6. En garderforening, som er i restance med sin medlemsafgift, har ikke stemmeret på Repræsentantskabsmøder eller formandsmøder. Side 3 af 10

5 Stk. 7. En garderforening, der ikke overholder Fællesvedtægterne, herunder er i restance med betaling af medlemsafgift til DG, kan af Repræsentantskabet på første ordinære Repræsentantskabsmøde ekskluderes. Repræsentantskabets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstol eller anden myndighed. Stk. 8. En garderforening kan udmelde sig af DG med et halvt års varsel til kalenderårets udgang. Repræsentantskabet 6 Stk. 1. Repræsentantskabet er DG's øverste myndighed i alle fælles anliggender, og dets beslutninger er bindende for Præsidiet og for garderforeningerne. Stk. 2. Repræsentantskabet består af delegerede fra samtlige tilsluttede garderforeninger, der har stemmevægt i forhold til foreningens medlemstal pr. 1. januar i mødeåret, eller pr. 1. juli, hvis Repræsentantskabsmødet finder sted i andet halvår. Stk. 3. Repræsentantskabet udøver sin myndighed på det ordinære Repræsentantskabsmøde, normalt en gang om året i juni måned. Stk. 4. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 30 dages varsel, hvis Præsidiet finder anledning dertil og skal indkaldes, hvis det skriftligt forlanges af mindst 10 procent af de tilsluttede foreninger. Stk. 5. Repræsentantskabsmøderne bør afholdes på skift mellem landsdelene. Mødestedet bestemmes to år forud. Stk. 6. Repræsentantskabsmødet afholdes af Præsidiet. Repræsentantskabet god-kender efter indstilling fra Præsidiet, at en garderforening efter forudgående tilbud påtager sig værtskabet for Repræsentantskabsmødet og i overensstemmelse med de i "Håndbog for DG" givne retningslinjer og vejledninger planlægger og forbereder Repræsentantskabsmødet og de dermed forbundne aktiviteter om to år. Stk. 7. Regionens vicepræsident bistår med ansvar overfor Præsidiet værtsforeningen i planlægningen af Repræsentantskabsmødet. Stk. 8. Indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde meddeles i Garderbladet, på DG s hjemmeside eller udsendes på anden måde skriftligt senest i april måned. Dog med mindst 30 dages varsel. Stk. 9. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde, indgives til Præsidiet senest den 1. april. Dog skal forslag, som kan pålægge garderforeningerne udgifter ud over pristalsregulering af medlemsafgiften, indgives til Præsidiet senest den 1. februar således, at forslagene kan behandles på de regionale formandsmøder. Stk. 10. Ethvert medlem af en garderforening har adgang til Repræsentantskabsmøder. Dog kan kun de af garderforeningerne valgte eller udpegede repræsentanter stemme på foreningens vegne. En garderforening kan kun repræsenteres af egne medlemmer. Stk. 11. Udgifterne til Repræsentantskabsmødet afholdes af DG. Side 4 af 10

6 Stk. 12. Dagsordenen for Repræsentantskabsmødet offentliggøres i Garderbladet, på DG s hjemmeside eller udsendes på anden måde med mindst 30 dages varsel og skal normalt omfatte følgende punkter: Valg af dirigent. Valg af referent. Præsidentens beretning (herunder Garderbladet, hjemmesiden og de af Præsidiet nedsatte udvalg). Indkomne forslag. Forelæggelse af regnskab og budget. Fastsættelse af medlemsafgift til DG. Præmieuddeling. Valg af Præsident. Meddelelse om valg til Regionsråd. Valg af 1. Vicepræsident. Valg af godkendt revisor. Valg af kritiske revisorer og suppleant. Fastsættelse af mødested om to år. Eventuelt. Stk. 13. Med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres alle sager af Repræsentantskabet med simpelt flertal blandt de fremmødte foreninger. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt blot én stemmeberettiget forening forlanger det, skal afstemninger foregå skriftligt. Stk. 14. Enhver fremmødt garderforening har forlods 1 stemme og derefter 2 stemmer pr. påbegyndte 50 medlemmer pr. nærmest forudgående 1. januar eller 1. juli. Stk. 15. Øvrige retningslinjer og vejledninger vedr. Repræsentantskabsmødet skal fremgå i "Håndbog for DG". Regionerne 7. Stk. 1. Danmark opdeles i følgende regioner: Region I Nordjylland. Region II Øst- og Midtjylland og Samsø. Region III Syd- og Sønderjylland. Region IV Fyn, Langeland og Ærø. Region V Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Stk. 2. DGU fastsætter egne bestemmelser. Regionsråd 8. Stk. 1. Regionsråd vælges i de enkelte regioner på regionens ordinære formandsmøder. Såfremt blot én stemmeberettiget forening forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Side 5 af 10

7 Stk. 2. Regionsrådet består af 3-5 medlemmer, hvoraf ét vælges som formand på regionens ordinære formandsmøde. Regionsrådets formand er regionens Vicepræsident. Den samme person kan højest beklæde posten i otte år. Stk. 3. Regionens skydeleder, der vælges på regionens ordinære formandsmøde for en 2-årig periode i Region I, III og V i lige år og i region II og IV i ulige år, er født medlem af Regionsrådet. Stk. 4. Herudover vælges 1-3 medlemmer fra regionens garderforeninger. En for-ening kan kun have ét valgt medlem i Regionsrådet. Ét af Regionsrådets medlemmer vælges på regionens ordinære formandsmøde som suppleant for Regionsrådets formand og repræsenterer regionen ved præsidiemøder og andre opgaver, hvor Regionsrådets formand melder forfald. Stk. 5. Alle sager og valg på formandsmøder afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte foreninger. Enhver fremmødt garderforening har forlods 1 stemme, og derefter 2 stemmer pr. påbegyndte 50 medlemmer pr. nærmest forudgående 1. januar eller 1. juli. Stk. 6. Regionsrådets opgaver er blandt andre: At repræsentere regionens garderforeninger i Præsidiet. At videreformidle information fra Præsidiet til regionens garderforeninger. At styrke og koordinere regionale aktiviteter og aktiviteter regionerne imellem. At deltage aktivt i regionale hverveaktiviteter. Præsidiet 9. Stk. 1. Præsidiet varetager påhvilende opgaver samt den koordination af handlinger og idéer, der er påkrævet for at virkeliggøre DG's fælles formål og mål jfr. 2 & 3. Præsidiet støttes af et sekretariat. Stk. 2. Præsidiet består af: Stk Præsidenten, der vælges af Repræsentantskabet. Præsidenten er DG's formelle leder og har det overordnede ledelsesansvar. Ansvaret indbefatter formidling af såvel intern som ekstern kommunikation og kontakt. Præsidenten varetager sin ledelsesfunktion og udøver den dertil hørende myndighed med ansvar overfor Repræsentantskabet. I Præsidentens forfald varetager den af Repræsentantskabet valgte 1. Vicepræsident Præsidentens pligter. Stk En Vicepræsident for hver af de i Danmark fastsatte regioner jfr. 7. Vicepræsidenten, der er valgt som formand for Regionsrådet i sin region, er de pågældende foreningers tillidsmand, og skal fremme samarbejdet mellem foreningerne i den region, hvori han er valgt, samt virke som forbindelsesled mellem regionen og Præsidiet og omvendt. Stk Vicepræsidenterne indkalder og leder formandsmøder i regionen efter behov, dog mindst én gang årligt i perioden marts-april forud for Repræsentantskabsmødet. Referat af formandsmøder tilsendes DG s kontor og fordeles herfra til garderforeningerne, Præsidiet og de af Præsidiet nedsatte udvalg. Præsidenten eller den af ham udpegede repræsentant kan deltage i formandsmøder eller dele deraf. Side 6 af 10

8 Stk Præsidenten for DGU repræsenterende og valgt af i Udlandet (DGU). Stk. 3. Præsidiet er bundet af de beslutninger, der træffes af Repræsentantskabet, og udøver sin virksomhed med ansvar overfor dette under iagttagelse af de i stk fastsatte bestemmelser. Stk Præsidiet har pligt til, i samarbejde med garderforeningerne, at udarbejde klare og enkle administrative bestemmelser og retningslinjer, der er forudsætningen for samspillet med foreningerne om løsning af de fælles opgaver, der fremgår af 3. stk. 2. De detaljerede bestemmelser og retningslinjer skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk Ansvaret for planlægning og gennemførelse af de landsdækkende skydeaktiviteter delegeres til et skydeudvalg bestående af en formand, der udpeges af Præsidiet for en 2-årig periode i lige år, samt skydeledere der vælges regionalt af garderforeningerne på de ordinære formandsmøder med én for hver region. Forretningsorden for Skydeudvalget skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk Præsidiet har ansvaret for at udgive Garderbladet 11 gange årligt. Dog kan der i særlige tilfælde, som Præsidiet ikke har mulighed for at påvirke, afviges herfra. I sådanne tilfælde skal Regionsrådene orienteres umiddelbart, ligesom en redegørelse for beslutningen skal medtages i beretningen til førstkommende Repræsentantskabsmøde. Stk Til at varetage de redaktionelle og administrative opgaver i tilknytning til udgivelse af Garderbladet og kontinuerlig ajourføring af DG s hjemmeside, nedsætter Præsidiet et medieudvalg. Præsidiet kan ansætte en redaktør af Garderbladet. Redaktøren er ansvarlig i henhold til Medieansvarsloven. Stk Præsidiet skal nedsætte et medieudvalg jfr. stk samt et håndbogsudvalg med pligt til at sikre, at Håndbog for DG altid er ajourført. Stk DG's årsregnskaber for drift, fonde og foreninger skal revideres af en godkendt revisor, der vælges på Repræsentantskabsmødet for ét år ad gangen. Regnskaberne revideres desuden af 2 kritiske revisorer, der vælges af Repræsentantskabet blandt foreningernes medlemmer. Stk Præsidiet kan nedsætte udvalg efter behov. Forretningsordenen for stående udvalg skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk Præsidiet fastsætter selv sin forretningsorden, der skal fremgå af Håndbog for DG. Stk Præsidiet holder mindst 3 møder om året. Der udfærdiges referat af præsidiemøder, der tilsendes garderforeningerne. Originaleksemplarer, i underskrevet stand, skal indgå i DG's arkiver. Stk Præsidiet udarbejder årligt en skriftlig beretning om DG's virksomhed. Præsidenten aflægger herudover en mundtlig beretning til godkendelse på det ordinære Repræsentantskabsmøde. Valgbestemmelser og funktionsperioder for præsidiemedlemmer, m.fl. 10. Stk. 1. Præsidenten vælges af Repræsentantskabet for en 2-årig periode i lige år. Den samme person kan højest beklæde posten i otte år. Side 7 af 10

9 Stk. 2. Præsidiet eller Garderforeningerne fremsætter forslag til genvalg eller bringer nye kandidater i forslag senest den 1. februar det år, Præsidenten er på valg. Stk. 3. For regionsrådsformænd (vicepræsidenter) gælder samme valgbestemmelser og åremålsgrænser som for Præsidenten. Dog vælger Region I, III og V regionsrådsformænd i ulige år; Region II og IV i lige år. Stk. 4. Kandidatforslag indgives til Regionsrådet senest 10 dage før det ordinære formandsmøde. Stk. 5. Blandt vicepræsidenterne vælger Repræsentantskabet for en 1-årig periode en 1. Vicepræsident, der er Præsidentens stedfortræder ved dennes forfald. Stk. 6. Den godkendte revisor vælges for ét år ad gangen. Stk. 7. De kritiske revisorer vælges for en 2-årig periode. Én vælges i lige år og én i ulige år. Stk. 8. Suppleant for de kritiske revisorer vælges for ét år ad gangen. Stk. 9. DGU fastsætter egne bestemmelser, der skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk. 10. For alle valgte funktioner gælder, at tiltrædelse sker umiddelbart efter, at valg har fundet sted. Dog er afgående vicepræsidenter medansvarlige for beretning og regnskab for det foregående år frem til førstkommende ordinære Repræsentantskabsmøde. Stk. 11. Såfremt Repræsentantskabsmødet eller formandsmøderne ikke kan afholdes på grund af ekstraordinære forhold, forlænges samtlige funktionsperioder, indtil de besluttende forsamlinger atter kan mødes. Kritiske revisorer 11. Stk. 1. Den kritiske revision har til formål på garderforeningernes vegne at kontrollere og revidere de dispositioner, som Præsidiet har truffet. Stk. 2. Det er de kritiske revisorers opgave at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med DG's formål og med Repræsentantskabets beslutninger. Stk. 3. Idet den godkendte revisor mindst én gang årligt foretager uanmeldt eftersyn af samtlige beholdninger under DG's forvaltning, varetager de kritiske revisorer opgaver som følger: Stk Kvartalsvis budgetopfølgning på grundlag af de kvartalsvise regnskaber, der tilsendes fra den godkendte revisor. Bemærkninger tilsendes Præsidiet. Stk Tilsyn med at forvaltede midler er betryggende anbragt, og at de giver et rimeligt afkast. Det skal herunder kontrolleres, at der foreligger klare sikkerhedsmæssige aftaler med de pågældende pengeinstitutter angående alle DG s indeståender og likvider (drift, fonde og foreninger) samt at kontante indeståender på DG s konti på intet tidspunkt overskrider den af Folketinget fastsatte grænse for indskydergaranti. Side 8 af 10

10 Stk Tilsyn med bl.a. ved stikprøvevis bilagskontrol at omkostningsforbruget er i overensstemmelse med DG's formål og de af Repræsentantskabet trufne beslutninger. Stk. 4. De kritiske revisorer underskriver årsregnskabet og kan hertil fremsætte deres vurdering af forhold, som de mener, bør forelægges Repræsentantskabet, der har den afgørende myndighed. Stk. 5. De kritiske revisorer fungerer som udgangspunkt som stemmetællere ved afstemninger på repræsentantskabsmødet. Sekretariatet 12. Stk. 1. Præsidiet etablerer og fastsætter sekretariatets organisation og kan ansætte en forretningsfører som daglig leder samt det fornødne kontorpersonale. Stk. 2. Sekretariatet støtter Præsidiet i al dets virksomhed og varetager DG's daglige sekretariats- og regnskabsvirksomhed samt konsultativ service overfor garderforeningerne, disses enkelte medlemmer, såvel som årgangssammenslutninger. Økonomi 13. Stk. 1. Præsidiet har det overordnede ansvar for forvaltning og administration af DG's drifts-, fonds- og foreningsmidler. Herunder hører ansvar for, at udgifter til lønninger og administration samt godtgørelser til Præsidiets medlemmer og medarbejdere ikke væsentligt forringer Præsidiets øvrige servicevirksomhed overfor garderforeningerne. Stk. 2. Præsidiet fastlægger de nødvendige administrative og kontrolmæssige procedurer og den dertil knyttede ansvarsplacering, der skal fremgå af Præsidiets forretningsorden og skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk. 3. Præsidiet kan give prokura til forretningsføreren til tegning af DG s drifts-, fonds- og foreningskonti. Stk. 4. Ingen medlemmer af Præsidiet oppebærer honorar. For deltagelse i Præsi-diemøder og Repræsentantskabsmøder samt for særlige af Præsidiet pålagte rejseaktiviteter kan der udbetales refusion for udlæg. Nærmere regler herom skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk. 5. Sekretariatets medarbejdere kan oppebære løn, såfremt frivillig assistance ikke kan skaffes. Der skal i sådanne tilfælde foreligge ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse. Stk. 6. DG's regnskabsår er kalenderåret. Udover årsregnskabet udarbejdes kvartalsvise regnskaber til løbende budgetopfølgning. Præsidiet fører regelmæssigt tilsyn med den daglige bogføring og gennemgår de kvartalsvise regnskaber. Stk. 7. Revision af DG's årsregnskaber og kontrol af Præsidiets dispositioner gennemføres af den godkendte revisor og de kritiske revisorer i forening. Den godkendte revisor har det professionelle Side 9 af 10

11 ansvar i overensstemmelse med gældende god revisorskik. De kritiske revisorers generelle ansvar er på garderforeningernes vegne at kontrollere og revidere de dispositioner, som Præsidiet har truffet. Stk. 8. Det reviderede årsregnskab samt budgettet for det afsluttede og budgettet for det kommende regnskabsår udsendes til foreningerne mindst 30 dage før det ordinære Repræsentantskabsmøde. Regnskabet forelægges Repræsentantskabet til godkendelse. Stk. 9. Årsregnskaber for fonde, foreninger og legater fremlægges til gennemsyn ved Repræsentantskabsmødet. Bestemmelser vedrørende ansøgning og indstilling om tildeling fra de af Præsidiet bestyrede fonde, foreninger og legater skal fremgå af "Håndbog for DG". Stk. 10. Investeringer, nyanskaffelser og gaver, der overstiger 5 procent af DG s indtægter i seneste godkendte årsregnskab, skal forelægges for og godkendes af Repræsentantskabet. Vedtægtsændringer 14. Stk. 1. Forslag til ændring i DG's Fællesvedtægter skal fremgå som et særligt punkt i Repræsentantskabsmødets meddelte dagsorden. Stk. 2. Forslag til ændringer i DG s Fællesvedtægter skal indgives til Præsidiet senest den 1. februar, således forslaget kan behandles på de regionale formandsmøder. Stk. 3. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning 15. Stk. 1. Forslag om DG's ophør skal meddeles og vedtages som en vedtægtsændring jfr. 14. Stk. 2. I tilfælde af DG's opløsning bestemmer Repræsentantskabet, under skyldig hensyntagen til at DG s effekter ikke må gå til grunde, hvad der skal ske med DG's arkiver og ejendele og de af Præsidiet administrerede midler, med mindre andet er anført i bestemmelserne under de af DG administrerede fonde, foreninger og legater. Disse Fællesvedtægter er senest ændret på Repræsentantskabsmødet i Horsens den 28. maj Side 10 af 10

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Solderforeningers Landsraad V E D T Æ G T E R Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere