BESTYRELSESMØDE NR. 4 REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE NR. 4 REFERAT"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR. 4 REFERAT Den 24. juni 2005 Tidspunkt : Mandag, den 13. juni kl ca Sted : Arkitekternes Hus, dir.s kontor 2.sal Tilstede : Janne Christensen, Jacob Vedel, Karin Niemann Christensen, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Mette Carstad Fraværende/Afbud : Ingen Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Uddannelserne og ministerierne 4. Danske Ark.-OK Landsmøde Bestyrelsesseminar 7. Eventuelt

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen godkendtes. 2. MEDDELELSER 2.1. MEDDELELSER FRA FORMAND Mette Carstad orienterede om, at hun havde deltaget i møde i Arkitekternes Pensionskasse, hvor den nye bestyrelse var blevet konstitueret. Jean-Pierre van Tittelboom fortsætter som formand og Helle Sattrup som næstformand. Der skal afholdes seminar på Fakkelgården, hvor Mette Carstad ikke kan deltage pga. ACstudietur. På dette seminarskal Bestyrelsens fremtidige sammensætning drøftes. Endvidere havde Mette Carstad deltaget i møde i KTO vedr. opfølgning på PPU (Personalepolitisk udvalg), hvor MC er AC-repræsentant. Der er afsat nye midler til Personalepolitisk forum og det skal besluttes, hvorledes de næste 3 års midler skal fordeles. Derudover havde Mette Carstad deltaget i fælleskonference mellem AC, Dansk Industri og COindustri den 17. maj 2005 med titlen Fra viden til vækst og beskæftigelse hvad skal der til?, om hvordan Danmark kan videreudvikles til at blive et konkurrencedygtigt vidensamfund som svar på globaliseringens erhvervsmæssige udfordringer. Konferencen havde været interessant, men meget overordnet. Det handler om, at der skal afsættes flere midler til forskning. Den 15. juni skal der være opfølgningsmøde i AC. D.d. havde der været afholdt AC-bestyrelsestemamøde, hvor både Mette Carstad og Hans Chr. Kirketerp-Møller havde deltaget. Mødet havde handlet om samarbejde og arbejdsdeling mellem A-kasser og organisationer. Der havde været to oplægsholdere på mødet hhv. sekretariatschef Torben D. Jensen fra AK-Samvirke og afdelingschef Verner Sand Kirk fra Beskæftigelsesministeriet. En interessant punkt drejede sig om et lovforslag vedrørende indførelse af E-indkomst, hvor alles indkomst vil blive registreret hver måned centralt, hvilket er en fordel for skattevæsenet og A- kasser. Den juni afholdes Nordisk Styrelsesmøde i København, hvor Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller og Ulrik Linvald deltager. 2

3 2.2. MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Karin Niemann Christensen orienterede om, at der afholdes dimittendmøder hhv. den 14. juni i København og den 21. juni i Århus. Jacob Vedel orienterede om, at han havde deltaget i et godt TR-møde i Århus den 9. juni, hvor der havde været en pæn spørgelyst. Formanden udtrykte i forbindelse hermed forundring over, at det havde været nødvendigt at sende en medarbejder fra København til mødet, når vi nu har et Århus-sekretariat. Ulrik Linvald oplyste, at man fra TR-side havde udtrykt ønske om, at en deltager i OKforhandlingerne var tilstede. Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at man på sidste EAU-møde den 26. maj havde drøftet globaliseringspjecen fra konferencen med AC, Dansk Industri og CO-industri. Der skal følges op på artiklen om registreringsordningen i 1. nr. af ARKFOKUS. Annette Blegvad fra AA har bedt om en replik i næste nummer, som evt. kan bringes i sammenhæng med et svar fra Hans Chr. Kirketerp-Møller. Hans Chr. Kirketerp-Møller foreslog, at der på et tidspunkt afholdes et møde med Danske Ark om registreringsordninger. Karin Niemann Christensen mente at Inspirationsgruppen skulle have lejlighed til at diskutere mere principielle holdninger til indlæg i bladet. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Derudover orienterede Hans Chr. Kirketerp-Møller om møde i AC-UFU, hvor man havde gennemgået et oplæg vedr. udvalgets aktiviteter i Derudover var der blevet orienteret om en dialog mellem AC og Kulturministeriet. Endelig havde man drøftet universiteternes rolle i f.m. globaliseringen. På møde i AAK havde man diskuteret handlingsplan for nye medlemsaktiviteter. Hans Chr. Kirketerp-Møller havde endvidere deltaget i globaliseringskonference på den Sorte Diamant mellem AC, LO og FTF, hvor konklusionen havde været bedre uddannelsessystem, mere viden og mere forskning. Han bemærkede i øvrigt, at det var godt, at AC deltager i Globaliseringsrådet, så Arkitektforbundet får invitationer til konferencer. Janne Christensen orienterede om, at FHO-udvalget afholdt møde den 19. maj, hvor der ikke havde været så meget nyt på dagsordenen. Det havde mest været orientering om kommunalreformen og om den nye overenskomst. Ariketektforbundet har i samarbejde med JAF og Landinspektørerne afholdt tre møder med TR i amter og kommuner om kommunalreformen set ift. de personalepolitiske forhold. Der blev den 10. maj afholdt møde i Odense, kun med TR fra amterne, den 31. maj og den 7. juni i henholdsvis København og Århus med deltagelse af TR fra kommuner og amter. Orienteringsmøderne har været gode. Problemerne er meget forskellige afhængig af, om man er ansat i et amt eller i en kommune, som skal sammelægges eller ikke sammelægges. 3

4 Janne Christensen sagde endvidere, det er diskuteret/aftalt med de andre organisation, at der afholdes møder om kommunalreformen til efteråret igen. Et ønske som klart blev udtrykt på møderne. Et emne som man gerne vil diskutere, er muligheden for at lave en jobbank/jobbørs. Usikkerheden gør, at der er mange som søger væk, hvis de kan. Et amt gav på møderne udtryk for, at spørgsmålet er, om de vil kunne varetage deres opgaver i 2006, eller om kommuner og staten allerede i 2006 må overtage nogle af opgaverne. Det elektroniske AC-netværk er ved at komme op at stå, men vil dog ikke kunne erstatte møder MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Ulrik Linvald orienterede om, at der var indrykket annonce i DJØF-blade vedr. ny faglig sekretær til forbundet. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 25.Desværre kunne man ikke nå at få en annonce i vores eget blad. Der er lidt problemer med Winkas-leverandøren, som mangler at levere de sidste ydelser, ligesom det går meget langsomt med kontraktunderskrivelse. Der afholdes statusmøde med Winkas herom torsdag den 16. ds. IDA har meldt ud, at de nedsætter deres kontingent, hvilket har afstedkommet en del reaktioner i AC-kredse. Arkitektforbundets kontingent er dog stadig billigere. Ulrik Linvald har efter aftale med Formanden udfærdiget en mindre artikel til ARKFOKUS herom. Efter overenskomstforhandlingerne mangler der stadig at blive afholdt ganske meget afspadsering ca. 2x 74 timer for de to faglige sekr., som herudover skal have betalt overarbejde, der ikke kan afspadseres. Sekretariatsmødet og det efterfølgende sociale arrangement den 3.ds. var gået godt. På sekretariatsmødet havde Ulrik Linvald præsenteret medarbejderne for mål og indsatsområder samt forelagt den nye organisationsplan, som også er tilpasset ansættelsen af ny faglig sekretær. Organisationsplanen var forlods drøftet med formand og næstformand samt TR erne. Planen er forberedt til samkøring med registrering af tidsforbrug på hovedområder. Ulrik Linvald uddelte den nye organisationsplan til Bestyrelsen, som tilsluttede sig denne. 3. UDDANNELSERNE OG MINSTERIERNE På baggrund af et møde på arkitektskolen i København samt formandens efterfølgende samtale m.v. med rektor for arkitektskolen i Århus har formanden og direktøren afholdt møde den 6.ds. med AC s formandskab omkring uddannelsen på institut for Arkitektur og Design på Ålborg Universitet samt ARKITEKTFORBUNDET s indsats i f.t. til Kulturministeriet og Videnskabsministeriet. Parallelt hermed afholdes den 9.ds. endvidere møde med IDA. På mødet i AC aftaltes en række konkrete tiltag. 4

5 Formanden vil orientere nærmere på mødet. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning.. Mette Carstad orienterede om, at et notat fra forbundet til AC ifm. de stedfundne drøftelser i AC om bedre dialog mellem kulturministeriet og de AC-organisationer, hvis uddannelser henhørte under ministeriet, af AC var blevet videresendt uredigeret til Kulturministeriet. Herfra var det sendt til skolerne. Dette var tydeligvis ikke faldet i god jord hos disse. Der var blevet afholdt et møde med skolerne, hvor AA også havde været inviteteret. Skolerne har reageret, fordi man i notatet har kaldt Ålborg-uddannelsen for en arkitektuddannelse og kandidaterne for arkitekter. På mødet havde forbundet dels gjort klart, at arkitektbetegnelsen ikke er beskyttet, dels understreget at Arkitektforbundet som arbejdsmarkedsorganisation nødvendigvis måtte forholde sig til, hvad først og fremmest arbejdsmarkedet og arbejdsgiverne men også andre faglige organisationer opfattede som arkitekter.. Ulrik Linvaldoplyste supplerende, at der fra skolens side desuden var udtrykt nogen kritik af, at ARKITEKTFORBUNDET forholdt sig til uddannelserne. Denne kritik var blevet afvist forbundet må naturligvis have mulighed for at forholde sig til de uddannelsesmæssige forudsætninger, som betinger vore medlemmernes muligheder på arbejdsmarkedet. En nødvendighed, som ikke mindst den alt for høje ledighed understreger nødvendigheden af. Hans Chr. Kirketerp-Møller bemærkede, at problemet er, at skolerne åbenbart mener, at vi som fagforbund ikke skal have en mening om grunduddannelserne. Mette Carstad sagde afslutningsvist, at der må holdes et nyt møde med skolerne, da det både er et problem, at Kulturministeriet ikke interesserer sig for arbejdsmarkedet, og at vi ikke er enige med skolerne i hhv. forbundets rolle og nødvendigheden af tættere koblinger mellem uddannelser og arbejdsmarked Arkitektforbudnet vil fortsat forholde os aktivt til eventuelle nye uddannelser, der leverer kandidater til vore beskæftigelsesområder, ganske som foreskrevet i vore vedtægter. AC har i øvrigt ved et efterfølgende møde også tilsluttet sig vor forundring over skolernes reaktioner på det pågældende notat. 4. DANSKE ARK.-OK I forbindelse med den endelige fastsættelse af overenskomstens aktuelle dækningsområde har der været ført drøftelser med hhv. IDA og JAF. Direktøren vil kort informere om status og eventuelle beslutningstemaer i forbindelse hermed. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutninger. 5

6 Ulrik Linvald oplyste, at han var i gang med drøftelser med JAF s direktør om dækningen af landskabsarkitekterne på KVL. JAF har i princippet sagt ja, men har betinget sig indflydelse på overenskomsten og forhandlingsretten for landsskabsarkitekterne i deres organisation. Muligvis vil IDA også tilslutte sig aftalen, der er forhandlinger i gang. Danske Ark har i utålmodighed truet med, at aftalen skal udgå af overenskomsten. Efter ekstern juridisk vurdering vil dette blive afvist. Jakob Vedel nævnte, at der var møde i FHP-udvalget den 21. juni, hvor overenskomstforhandlingerne skal evalueres. 5. LANDSMØDE 2005 Formanden og direktionssekretæren vil på mødet orientere om den igangværende planlægning af Landsmødet 2005, der finder sted i Århus den 17. september d.å. Ved samme lejlighed skal aftales eventuelle indlæg og opgaver i relation til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i f.m. med beretningspunktet på dagsordenen. Til bestyrelsens drøftelse og beslutninger. Mette Carstad orienterede om, at det skulle besluttes, om hele Bestyrelsen eller kun formanden skal afholde beretning på Landsmødet. Bestyrelsen besluttede, at hvert Bestyrelsesmedlem afholder et kort oplæg på ca. 10 min. Datoen og dagsordenen for Landsmøde skal annonceres i ARKFOKUS hurtigst muligt og senest 4 uger forinden mødet. Ulrik Linvald oplyste, at dette ville kræve, at udgivelsesplanen i august rykkes. Hvis det ikke kan nå at komme i bladet, vil datoen og dagsordenen blive udsendt på postkort. Anne Scheffel forelagde foreløbig dagsorden og orienterede herefter om, hvilke oplægsholdere, der var inviteret til Landsmødet. 6

7 6. BESTYRELSESSEMINAR Det aftaltes på forrige møde, at der afholdes bestyrelsesseminar den august d.å. fra kl den første dag til kl den flg. dag. Hovedtemaet for seminaret bliver drøftelser omkring en ny visionsplan for Forbundet. Herudover påregnes dog også behandlet eventuelle ordinære dagsordenspunkter, bl.a. fastsættelse af dagsorden og indstillinger til Repræsentantskabsmødet den 16. september samt det forestående Repræsentantskabsvalg. På nærværende møde skal aftales eventuelle oplæg o.lign. til behandling på seminaret. Til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Mette Carstad orienterede om, at der forinden seminaret først skulle afholdes Bestyrelsesmøde 5. På seminaret foreslog hun, at Bestyrelsen drøfter generelle infaldsvinkler til Vision 2010, hvor hvert Bestyrelsesmedlem fremkommer med et oplæg på ½-1 hel side hver, så der er et udgangspunkt for drøftelserne. Ulrik Linvald og Mette Carstad uarbejder og udsender 1 uge forinden seminaret en skitse til nogle spørgsmål. Skodsborg badesanatorium blev foreslået som muligt sted og i fald dette ikke kan lade sig gøre, så Roskilde. 7. EVENTUELT Mette Carstad anmodede Bestyrelsesmedlemmerne om at sende Anne Scheffel en mail med oplysning om sommerferie. Anne Scheffel udarbejder herefter en oversigt og rundsender denne. Bestyrelsen fremsatte ønske om at se en liste over, hvem der modtager ARKFOKUS udover medlemmerne. Anne Scheffel fremskaffer listen og udsender denne med referat fra nærværende møde. Anne Scheffel /Mette Carstad 7

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 5. oktober 2005 Tidspunkt : Fredag den 16. september kl. 13.00 18.00 Sted : Radisson SAS Scandinavia Hotel Tilstede : Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT Den 4. maj 2005 Tidspunkt : Mandag den 25. april, kl. 10.00 ca. 15.00 Sted : Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, Kbh. mødelokalet i stuen Tilstede : Axel Bendtsen (fra

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 10. januar 2011 Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 17.00 og onsdag den 19. januar 2011 kl. 09.00 14.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere