ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6. august 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Inge Kristoffersen (IK), Maj Svendstorp (MS) og Christoffer Halken (CH) Julia Sandner (JS), Anne Korch (AK) CH CH Vicevært 1. Etablering af fodhegn og cykelstativer på Aagade: Brædder til montering er indkøbt og malet. Opsætning af fodhegn udsættes til efter altanprojektet er afsluttet. Ejendom, vedligeholdelsessager 1. Altanprojekt (IK): Generelt Problemer med fremsendt design, uoverensstemmelse med oprindelig aftale. Thomas og Lars har korrespondance med altan.dk og følger op på problematikken. Martin har været rundt med repræsentant i alle lejligheder. Vi mangler opmåling i 3 lejligheder. Vi er nu oppe på 58 altaner og 4 fransk altaner. LK har haft løbende dialog omkring tegninger af altanerne, der er nu næsten styr på tegningerne og der kommer et lille nedslag i prisen på tilbuddet. Der er nu skrevet under på fuldmagten og der skulle være ansøgt til Københavns Kommune om byggetilladelsen. LK har bedt Per fra Altan.dk om at skrive til de beboere som ikke har haft ham på besøg til opmåling af dørene, om hvilken dør man ønsker at åbne først. Listerne om ønsker om altan og ønske om hvordan døren skal åbne findes på hjemmeside. Møde med Grubbe og Altan.dk torsdag den 10. oktober kl Mødet er afhold mellem Per fra Altan.dk og Martin, Thomas og LK. Uoverensstemmelserne mellem Altan.dk og LK er nu afklaret. Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 1 af 7

2 Produktionen er sat i gang og monteringen forventes at starte op i januar Der er ikke planlagt en første byggemøde endnu. Thomas rykker Altan.dk. Byggemøde afholdt den 5. maj kl 12. (Byggeleder fra Altan DK samt byggepladsleder., martin L, Lars og Inge deltog i mødet. Fremover skal fakturaer sendes til betaling af 2.3. mill kr. senest 6. maj ellers standser arbejdet 7. maj. indtil pengene er blevet indbetalt. Eller tilsagn fra administrator herom senest 7. maj. Altan.DK fremsender farveprøver på læsejl til os. senest 7. maj til bestyrelsesmødet.bp.3.4.th. Har en bekræftelse p mail fra Altan.dk om, at han ønsker indadgående dør. Altan.dk taler med andelshaver. o beder ham om at sende en bekræftelse til bestyrelsen/lars om hvad løsningen bliver. Dørstopperede drøftes på bestyrelsesmødet på onsdag. Inge giver Altan.dk en tilbagemelding. Ødelagt fortov Asfalt er ødelagt af CityContainer. Altan DK har allerede aftalt med dem, at de dækker skaden. Beton ved kælderdøre - dækker Altan.dk. der bliver foretaget en afleveringsforretning/gennemgang når arbejdet er slut. Der tages foto af alle opståede skader og mangler. Der er aftalt ny gennemgang af altanerne på Ågade th og 136 samt BP 1 og 3 mandag den 12. maj kl Martin L og Inge deltager. lars er forhindret. Tidsplan - alle 4 mand fortsætter. Altan.dk regner med, at arbejdet er færdigt i uge 22 og måske en del af uge 23. ultimo maj/primo juni Det er 2 måneder førplanlagt tid. Dette dels pga, at der har været 4 mand på længere end først planlagt. Dels fordi, der ikke er stødt på væsentlige problemer. Træværket ser sundt ud. De anbefaler, at fuger i hjørnet BP1 og BA 33 fuges for ikke at fugten skal trænge ind i murværket. Bagmuren er alle vegne sund og tør. Pletter hvide skjolder på gelændere efter regn - årsagen er at de er taget for tidligt ud efter tørring. Altan.dk eftermaler de gelændere det omhandler. Næste byggemøde er aftalt til mandag den 25. maj 2014 kl ( Inge deltager ikke i dette møde). Mangler ved altaner er i gang med at blive udbedret Afleveringsforretning af hele projekt bliver aftalt i juni måned. Afleveringsforretning bliver afholdt i august. Der bliver udsendt en skrivelse om fejl om mangler er udført forinden afleveringsforretningen. Skader ifm. altanprojekt LK og Martin gennemgår de foreløbige skader i forbindelse med altanprojektet og dokumenterer skader overfor både Grubbe og Altan.dk. Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 2 af 7

3 Vedligeholdelse Lars undersøger, hvordan altan gulvet skal vedligeholdes fremover, med oliebehandling mv. Der skal aftales en vedligeholdelsesplan samt indhentes tilbud på halvårlig/årlig oliering fra ekstern virksomhed. Bestyrelsen påtænker at stille forslag om en opdeling af vedligeholdelsespligten således at denne opdeles i vedligeholdelse af gulv og øvrig vedligeholdelse. Forslagets indhold aftales nærmere på et senere tidspunkt. Husorden vedr. altaner Altaner (farver på markiser, skærmdug og fastholdelse af husorden) (IK) 2. Bærende bjælker under vaskeri: (IK/AK) Da de bærende bjælker under vaskeriet er gennemtæret, skal vi have ingeniørfirmaet A4 til at vurdere tilstanden og udarbejde rapport for eventuelle tiltag, der bør gennemføres. I samme omgang skal der kigges på at ændre lyskassen (vinduet) under vaskeriet da der kommer vand ind. Evt. kan denne muligvis ændres til en låge til levering af vaskeri materialer (sæbe o.a.). Denne opgave skal prioriteres af bestyrelsen i følgende år. tages op på næste bestyrelsesmøde. 3. Arbejdsdag / weekend: (AK) Bestyrelsen har besluttet at planlægge ny fælles arbejdsdag. AK, JS, Anna-Lucie (BA 27, 2tv) og andre beboere har meldt ud, at de gerne vil være med til at planlægge weekenden. De afholder møde (hvor Martin også inddrages) og vender tilbage med nærmere info. Det er besluttet, at bænke males i samme grå farve, samt at baderum males i en lysegrå farve. 4. Udskiftning af returventiler varmt vand: (IK/Martin) AK undersøger omfang af problem - udarbejder spørgeskema som omdeles til alle beboere, for at få belyst problemet. Materiale indsamlet vedr. vandtryk og varmt vand. AK kontakter VVS er for at klarlægge hvordan vi kan fastslå problemets omfang endeligt, således at vi kan træffe beslutning om, hvordan problemet skal løses. VVS er mener at det formentligt er pga. skidt i rør. Han mener, udskyldnings muligheden er et dårligt valg. AK, IK og Martin planlægger at holde møde med VVS-Claus snarest for at diskutere mulige løsninger. 5. (IK) Reparation af lyskasse under vaskeri - Inge kontakter KK for at få klarlagt ansvar. 6. (IK) Storskrald: der skal udarbejdes en ny plan for hvordan foreningen håndterer storskrald, da det har vist sig, at byggeaffald og elektronikaffald også kan afleveres under Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 3 af 7

4 KK s storskraldsordning (se Forslag: Bedre skiltning, permanent rum hvor storskrald kan henstilles, oplysningskampagne. Til husordenen skal det tilføjes at byggeaffald ikke må smides til storskrald i gården (AK) Oplysningskampagne - brev til beboere med en venlig pegefinger/påmindelse om at slå pap ordentligt sammen. Og pizzabakker skal ikke til pap, men til storskrald ude foran skuret (MS) Skiltning: laminat skilt med piktogram og farver IK kontakter KK og får klarlagt, hvad der er omfattet af gældende storskraldsordning. 7. Vedligeholdelse af fjernvarmebeholdere Undersøges nærmere i uge 20, hvor der afgives tilbud. Foreningen har modtaget tilbud på ombygning/vedligeholdelse af fjernvarmebeholdere på kr Idet der er uvished om det egentlige behov for udskiftningen, vil IK drøfte sagen med Claus Kastholm (foreningens VVS-mand). 8. Kameraer til overvågning af skraldesug (CH) Martin indhenter tilbud på tilslutning af tre ekstra kameraer til overvågning af skraldesug. Grundet travlhed hos leverandøren afventer vi fortsat det efterspurgte tilbud. CH kontakter Thomas (Grubbe) vedr. redegørelse for håndtering af evt. videomateriale. Tilbud modtaget fra leverandør. Beslutning om eventuel accept af tilbud udsættes til efter afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Vær opmærksom på, at installation først foretages efter altaner er blevet etableret. Tilbagemelding fra Bente skal drøftes. Bestilling af kameraer genoptages. 8. Tag-/vinduesprojekt Projektet udskydes til endelig beslutning på generalforsamling 2015 (evt. på ekstraordinær generalforsamling før generalforsamling 2015). Gård 1. (IK) Ventilation af betongruber. Beslutning afventer vurdering. Nadia taler med Inge. Opfølgning af 5-års gennemgang og genopretning af gårdprojektet. Der henvises til 5-årsgennemgangs referatet. (Afventer til frosten er ovre). Inge har haft Envac (foreningens leverandør af kloak og skraldesug) til at vurdere nødvendigheden af at udbedre gruben. Vi har konstatereret på tegning af skraldesug at der er monteret en svanehals. Inge Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 4 af 7

5 undersøger Inge og Martin har udarbejdet en plan for gården og reetablering af planter, svanehalse mv. se mail, bestyrelsen skal godkende planen. Det fremsendte referat/plan fra Inge og Martin godkendes. Bestyrelsen godkender at der bruges de anslået ca på arbejdet med genplantning, bestyrelsen ønsker at godkende den endelige genbeplantningsplan, når den er færdig og prisen er fastlagt. Bestyrelsen godkender, at der laves dræn fra græs og rundbedet i alt kr inkl. moms. Vi kontakter Inge med hensyn til at hun skal deltage i næste uge. Bestyrelsen forhåndsgodkender foreløbigt tilbud fra Envac til udarbejdelse af svanehalse, renovering af skraldetanke (indvendig container) samt tætning af gruber, i alt kr inkl. moms. Martin L og Inge har aftalt med møde med Envac René Jean torsdag den 8. maj 2014 kl IK tager kontakt til Envac, der ikke svarer tilbage. 2. (IK) Rottespær DCC har gjort opmærksom på, at der bør etableres rottespær i kloakledning fra fællesbad/-wc. IJK vurderer om dette bør udføres (evt. U/B hvis arbejdet burde have været udført jf. kontrakt). Bestyrelsen afventer fortsat svar fra IK. Inge har talt med en ingeniør, der anbefaler, at etablere rottespærre. Der etableres omtalte rottespær i september. 3. (IK) Dræn i bed bag espalier Indhentning af tilbud vedr. etablering af dræn bag percula og til venstre for skraldeskur. IK beslutter om vi skal bruge David Kristoffersen, der også har etableret dræn i rundbedet. Arbejde udføres i september. Martin L og Inge holder møde med David Christoffersen tirsdag den 20. maj 2014 kl omkring dræn, beplantning, etablering af rottespærre. Erhverv 1. (IK) Curry. Lejer har tilkendegivet, at de overvejer at opsige deres lejemål. Bestyrelsen prøver at finde nye lejere. Der er underskrevet aftale med ny lejer pr. 1. august Ny lejer tilbereder og sælger pakistansk og indisk mad. (AFSLUTTET) Beboersager -- UDELADT FRA EKSTERNT REFERAT -- Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 5 af 7

6 Salg Ågade 1. (CH) ÅG 142, 3. th. Sælger: Kjersti Jørgensen Køber: Akvilé Milaknyte og Ramunas Rackauskas ( ) Overdragelsesdato: 1. august 2014 Borups Alle 1. (MS) BA 25, 2. tv. (AFSLUTTET) Sælger: Aske Jansson Køber: Hanne Gregersen Overdragelsesdato: 1/ (MS) BA 33, 1. th. Sælger: Lissi Larsen Køber: Melika Dam Temiz og Seline Dam Temiz Overdragelsesdato: 1/ Skotterupgade 1. (AK) SK 22, st.tv. (AFSLUTTET) Sælger: Tanja Olsson & Julie K. Jensen Køber: Julia Fennefoss Overdragelsesdato: 15/ Borups Plads 1. (MS) BP 7, 4.th. Sælger: Camilla Korsholm Køber: Michael Wirenfeldt Wittrup Overdragelsesdato: 1. oktober 2014 Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 6 af 7

7 Næste bestyrelsesmøde Dato: mandag d. 1. september 2014, kl. 18:00 Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2014 Side 7 af 7

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl.

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Jimmi Larsen JL Bestyrelsesmedlem X Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1

Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 Gladsaxe d. 2. januar 2015 Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 Tid: 19. november 2014, kl. 19:00 22:00 Sted: Gyngemose Parkvej 8B, 5.tv, 2860 Søborg Deltagere: Paiam Sanaye

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Til stede: Peter,, Bruno,Rene, Heidi, Anders Afbud: Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 14-03-13 Datea Orientering om salgsprocedure

Læs mere