Lærervejledning til RIOO. - til ViseOrd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til RIOO. - til ViseOrd"

Transkript

1 Lærervejledning til RIOO - til ViseOrd

2 Af Minna Bruun, LæseTek Center for Specialundervisning - CSU Holbæk, februar

3 Indhold 1. Baggrund s Sprogvidenskabelige overvejelser s Ordmaterialet s Målgruppe s Sådan bruger du RIOO s. 7 - Staveprøven s. 7 - Registrering s. 7 - Opsætning af korrektur s. 8 - Registrering i excel-ark s Eksempler på elevbesvarelser og registrering s. 9 - Elev 1 s Elev 2 s Elev 3 s Litteratur s. 19 3

4 1. Baggrund RIOO er et Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Formålet med redskabet er, at kunne opsætte ordforslagsprogrammets korrektur individuelt. Derved er hensigten at hjælpe brugerne til at få størst muligt udbytte af hjælpen i programmet. Ordforslagsprogrammet har til hensigt at kvalificere brugerens stavning, således at enkeltordene i den skriftlige fremstilling stemmer overens med konventionerne i dansk ortografi. Stavning defineres således: Stavning er at repræsentere det talte sprog vha. skrevne symboler og at gøre det i overensstemmelse med normen i (skrifts-)sprogsamfundet. (Clausen & Nobelius, 2010). Et redskab som RIOO har manglet i det praktiske arbejde med undervisning af ordblinde børn, unge og voksne. Et tidligere forsøgsarbejde på landets ordblindeefterskoler, Unge ordblinde skriver løs med it, konkluderer, at eleverne tilsyneladende ikke er blevet meget bedre til at udnytte et ordforslagsprogram i skriveprocessen på trods af undervisning i og arbejde med programmet. Der peges som en af flere mulige forklaringer på, at muligheden for at lave personlige indstillinger for ordforslagene ikke er blevet udnyttet. Der findes ikke et egnet redskab til dette. En individuel indstilling af ordforslag sigter mod at få flest muligt relevante forslag til brugeren i stavevanskeligheder. I denne vejledning omtales indstilling af korrekturregler som individuel opsætning, selv om funktionen kun er en afgrænset del af de muligheder, programmet har for individuelle opsætninger. Programmet giver fx også mulighed for at vælge antal tegn før ordforslag vises samt til-/fravalg af ordbøger, men disse har ikke været fokus for forsøgsarbejdet RIOO. Vi antager, at en korrekturindstilling, der tager højde for den danske ortografis uregelmæssigheder og afhjælper vanskeligheder med disse, vil støtte skriveprocessen og forbedre resultatet af skriveprocessen for personer i læse- og skrivevanskeligheder. Udviklingen af RIOO er gennemført med midler fra Skolestyrelsens Skoleudviklingspulje. Projektbeskrivelse og evaluering kan læses på hjemmesiden eller via Styrelsens hjemmeside 1. Følgende begreber anvendes i denne vejledning: Kritiske fonemer I målordet antenne er det kritiske fonem /e/ svarende til [æ]-lyden i antenne, samt /n/ svarende til [n]-lyden i antenne. Korrekturregel En korrekturregel består af en fejl (fejlstavningen af det kritiske fonem) og en korrektur (programmets angivelse af den korrekte stavemåde for det kritiske fonem). Korrekturreglerne til målordet antenne kan være Æ E, N NN eller ND NN. Æ er en mulig fejlstavning af det kritiske fonem /e/, og N eller ND er mulige fejlstavninger af det kritiske fonem /n/. /n/-fonemet skal alt efter kontekst staves med et eller flere bogstaver (n, nn, nd), og i målordet antenne staves det med nn. En korrekturregel, fx Æ E, læses: Når jeg skriver et æ, skal jeg også have forslag med e. 1 Det tidligere Skolestyrelsen er nu dels Uddannelsesstyrelsen og dels Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 4

5 2. Sprogvidenskabelige overvejelser Relevante og irrelevante ordforslag Den individuelle opsætning af korrektur sigter mod at få flest muligt relevante ordforslag til brugeren i stavevanskeligheder. Det vil sige, at der skal færrest muligt irrelevante forslag frem. Hvis brugeren fx skriver hæs i forsøget på at skrive hest og har fået opsat korrekturreglen Æ E, kan det betegnes som relevant at få forslagene hest og hæsblæsende. Ved samme staveforsøg kan ordforslaget Hector måske findes i listen, hvilket er irrelevant, da forsøget [hæs] ikke lyder som [hæg] i Hector forslaget. Forslaget Hector fremkommer, hvis programmet samtidig har opsat korrekturreglen C S (læses: når jeg skriver et c, skal jeg også have forslag med s). Denne korrekturregel vil give irrelevante forslag, hver gang brugeren ønsker at skrive et ord, hvor bogstavet c har [k]-udtale (fx cola og café), og da [k] er c s standardlyd (Elbro 2007, p. 79), vil dette ofte forekomme. Korrekturreglen vil kun være relevant, hvis brugeren kommer til at skrive et c, hvor konventionen er s i et ord, hvor c lyder som [s] (fx appelcin forsøg for appelsin). Derimod er den modsatte korrekturregel S C ofte relevant (læses: når jeg skriver et s, skal jeg også have forslag med c), fordi bogstavet c ofte har [s]-lyd i betinget udtale (fx præsis for præcis og konkurrense for konkurrence). Denne type fejlstavninger vil brugeren lave, hvis han/hun er i stand til at stave ord lydbevarende. Lydbevarende fejl og alle de andre Vi har vurderet, at ordforslagene er relevante, hvis de er lydbevarende i forhold til staveforsøget. Derfor er listen over mulige korrekturregler dannet på baggrund af mulige udtaler såvel standardsom betingede udtaler af de danske bogstaver (Elbro, 2007). Det vil altså sige, at det er en opsætning, der tager højde for den danske ortografis uregelmæssigheder og afhjælper vanskeligheder med disse. Følgende betingede udtaler er ikke medtaget, da vi har vurderet, at de ikke er relevante i denne sammenhæng: [ð ŋ gs]. Det skyldes, at de som oftest skrives, som de lyder: [ð] med d og [ŋ] med ng, eller at de forekommer sjældent i det danske sprog: [gs] for x. Desuden forekommer disse betingede udtaler alle stavelsesfinalt, og da programmet er et ordafslutningsprogram, har eleven ikke det største behov for korrekturen sidst i ord. De betingede udtaler [w j] stavelsesfinalt er kun medtaget i enkelte sammenhænge, nemlig i præfikset af- [αw] med korrektur til av og au samt i diftongen -eg og -ej [αj] med korrektur til ag, eg, aj og ej. Det er ideelt at benytte en opsætning, som RIOO giver mulighed for, hvis brugeren staver lydbevarende (altså staver udtaleoverensstemmende eller laver ikke-udtalestridige fejl (jf. ST-prøve vejledningen). En ordblind kan sagtens lave stavefejl, der ikke er regelmæssige efter lydprincipperne. Der kan fx forekomme reversaler (ombytninger), udeladelser/ ordreduktion og ikke-lydbevarende vokalforvekslinger. Hvis enkelte af disse typer stavefejl er hyppige og danner et mønster, kan korrekturen evt. opsættes til den type stavefejl. Men der er således også stor risiko for, at mange irrelevante ordforslag vil dukke op. Hvis brugeren fx bytter om på o og ø, og derfor får korrekturreglen O Ø slået til, vil han/ hun i alle staveforsøg med o få ø-forslag. Fx giver staveforsøget ko både forslagene komme, København, kort, kommune og kører. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da de irrelevante forslag tager pladser fra de relevante i listen. Desuden vil der sjældent kunne findes et konsekvent system i disse andre typer af stavefejl. I disse tilfælde er *- funktionen (jokertegn) meget velegnet at anvende. Den giver mulighed for, at brugeren kan indbygge en usikkerhed i sit staveforsøg, fx k*st, der kan give forslagene kost, kyst, kiste, kaste osv. Målordene i sætningerne 9,10, 17 samt 33, 35 og 42 (se RIOO staveprøven) repræsenterer 3- konsonantklyngerne str, skr og spr. Disse er ikke uregelmæssigheder i den danske ortografi, men stavemønstre som ordblinde og begyndere typisk har vanskeligheder med. Derfor er der mulighed 5

6 for at teste brugerens stavning af disse for eventuel opsætning af korrektur. Dansk ortografi har mange 2-konsonantklynger, men dem har vi ikke medtaget, da det derved ville blive nødvendigt med mange flere ord i staveprøven. 3. Ordmaterialet Indholdet i RIOO, både målord, kritiske fonemer og korrekturregler, er udarbejdet på baggrund af en pilotversion af RIOO. Pilotversionen blev afprøvet på et antal folkeskoleelever med bevilget itrygsæk fra Holbæk Kommune og er tilpasset undervejs. Herefter blev pilotversionen justeret til en testversion 1, der blev afprøvet af testlærere med testelever på tre af landets ordblindeefterskoler. Til sidst blev ordmaterialet bearbejdet til en testversion 2, der ligeledes blev afprøvet med testelever på ordblindeefterskolerne (se projektbeskrivelsen). Alt i alt har ordmaterialet således været afprøvet på 87 testelever. Ordmaterialet er udvalgt ud fra følgende kriterier: 1. Hvilke kritiske fonemer skal indgå? 1a) De skal forekomme med en vis hyppighed i det danske sprog for at være relevante. 1b) De skal repræsentere de fonemer, eleverne hyppigst fejlstaver. 2. Hvilke fejlstavninger af de kritiske fonemer skal indgå i korrekturreglerne? 2a) De skal repræsentere de fejlstavninger, eleverne hyppigst laver. 2b) De skal tilpasses, så programmet giver flest muligt relevante forslag (fx snævres så meget ind som muligt, dvs. fx AV AF frem for blot V F). 3. Hvilke målord skal teste de kritiske fonemer? 3a) Ordene skal have en vis sværhedsgrad, som, vi antager, er forbundet med hyppighed/ frekvens i brugen af det danske skriftsprog. 3b) Ordene skal være så svære, at eleven ikke staver dem korrekt uhjulpent, og samtidig ikke så svære, at eleven staver helt uovervejet eller opgiver ordet. Til at afklare kriterium 1a og 3a har vi til testversion 1 undersøgt forekomsten af de forskellige kritiske fonemer og målord i søgemaskinen ordnet.dk (Den danske ordbog til de kritiske fonemer og korpusdk til forekomsten af målordene i det danske skriftsprog). Med hensyn til kriterium 1b, 2a og 3b har vi undersøgt hyppigheden af stavefejl blandt de ordblinde testelever, der har afprøvet pilot- og testversionerne. Kriterium 2b har vi afklaret ved at afprøve korrekturreglerne undervejs i forløbet. Derudover har vi set på standardopsætningen for alternative forslag (svarende til korrekturregler) i programmet CD-ord samt inddraget erfaringer fra opsætning af korrektur til ordforslagsprogrammer i voksen-ordblindeundervisningen i Roskilde og Holbæk. Sådan er testversion 1 udviklet. Herfra har vi afprøvet ordmaterialet på ordblindeefterskolernes testelever. For at undersøge ovenstående kriterier har vi spurgt om følgende i behandlingen af data fra testeleverne: 1. Hvor mange elever havde fejlstavet det kritiske fonem af samtlige deltagere i prætest og havde dermed fået opsat korrekturregel? Dette giver os en procentdel, der fortæller, om det er godt at teste det kritiske fonem og den pågældende korrekturregel. 6

7 2. Hvor mange elever har fået opsat korrekturregel for hvert ord af samtlige deltagere i prætesten? Dette giver en procentdel, der fortæller, om ordet er godt til at teste korrekturreglen. 3. Hvor mange elever har ordet helt rigtigt af samtlige deltagere i prætesten? Dette giver en procentdel, der fortæller om ordet er for nemt eller svært. Bilag 1 vedrørende ordmaterialet viser opgørelserne over dette. Vi fik dermed justeret og tilpasset de kritiske fonemer, korrekturregler og målord til en testversion 2. Afprøvningen af testversion 2 (i fase 2) gav resultater, der blev analyseret på samme måde (bilag 2 vedrørende ordmaterialet). Herved er den endelige udgave udviklet. 4. Målgruppe Ordmaterialet i RIOO er således tilpasset til at ramme et bredt udsnit af unge ordblindes stavefærdigheder. I udviklingen af RIOO viste det sig, at næsten 1/3 af elevbesvarelserne blev korrekte på de kritiske fonemer, når ordforslagsprogrammet var opsat efter RIOO. Mellem 1/5 og 1/6 af elevbesvarelserne viste ikke effekt af det individuelt opsatte ordforslagsprogram på de kritiske fonemer. Den gruppe elever, der har størst gavn af opsætningen, er typisk de elever, der staver lydbevarende. Gruppen, der ikke har gavn af opsætningen, vil være dem, der har massive stavevanskeligheder og laver mange andre typer stavefejl, samt de elever, der staver så godt, at målordet er korrekt fra start. Ordmaterialet er udvalgt til at ramme hele målgruppen og ikke kun den elevgruppe, der havde bedst effekt af RIOO. Derved skal sværhedsgraden af RIOO repræsentere virkeligheden for hele gruppen af ordblinde unge. 5. Sådan bruger du RIOO Staveprøven Selve staveprøven er inddelt i to. I del 1 afdækkes alle kritiske fonemer og korrekturregler én gang, og medtages del 2, bliver hvert kritisk fonem tjekket to gange. Staveprøven gennemføres som en almindelig diktat, hvor sætningen læses op, og målordet gentages. Eleven skriver i et tomt dokument. Vigtigt: Prøven skal tages UDEN brug af ordforslagsprogram. Det er altså elevens uhjulpne stavning, der skal undersøges for at kunne opsætte ordforslagsprogrammet. Words stavekontrol skal ligeledes slås fra. Registrering Registreringen af RIOO-staveprøven adskiller sig fra andre registreringer af staveprøver. I RIOOs registrering interesser man sig udelukkende for elevens stavning af de kritiske fonemer. Disse er anført efter hver sætning og målord i staveprøven. Som det fremgår, tester enkelte af målordene mere end ét kritisk fonem. For hvert kritisk fonem er det muligt at lave forskellige fejlstavninger, hvilket udløser behov for tilsvarende forskellige korrekturregler. Fx tester målordet sokkel både det kritiske fonem /o/ og /k/ (svarende til bogstaverne kk), og det kritiske fonem /k/ kan fejlstaves med forskellige mulige korrekturregler til følge, nemlig K KK, G KK eller GG KK. 7

8 Testtager skal registrere, om det kritiske fonem er stavet lig med en af korrekturreglerne, om det er rigtigt stavet eller er stavet på en helt tredje måde, hvilket noteres i registreringsarket. Hvis eleven har mange stavefejl i kategorien Anden fejl, kan testtager se på, om der er et mønster, og der dermed eventuelt er andre korrekturregler, som ville være relevante. Et sådant mønster vil dog sjældent forekomme (se kapitel 2). Alle andre stavefejl, end fejlstavninger af de kritiske fonemer, har ingen interesse i registreringen af RIOO. Eksempler: Sigra for cigar giver korrekturreglen S C Dareler for driller giver korrekturreglen L LL Adrse for adresse giver S SS, men ikke RA RE Hveal for hval giver rigtigt, dvs. ingen korrektur (selvom hele ordet ikke er korrekt). OBS: Man kan rykke til næste grå udfyldningsboks med F11 tasten i registreringsarket. Opsætning af korrektur Når besvarelserne for hvert målord er registreret, kan resultaterne overføres til oversigtsarket (s. 3 i registreringsarkene). Oversigtsarket skal gøre det lettere at overføre staveprøvens resultater til en opsætning af ordforslagsprogrammet. Det er inddelt i kategorier, og korrekturregler, der skal opsættes i fanebladet Bogstavkasser, kommer først. Herefter følger kategorierne, der skal opsættes i fanebladet Stumme bogstaver. Man kan nu registrere elevens besvarelser som korrekturregler i ViseOrds korrekturværktøj. En elev kan have 0, 1 eller 2 fejlstavninger på hver mulig korrekturregel. Vi anbefaler, at korrekturreglen opsættes, blot eleven laver fejlstavning af det kritiske fonem én gang. Herfra bruges ViseOrds værktøj til indstilling af korrektur. For instruktion i dette, se vejledningen til ViseOrd (ViseOrd vejledning i pdf, p ). I ViseOrds værktøj til indstilling af korrektur opfordres man til at angive korrekturreglens placering i ord: initialt, medialt/ finalt eller både og. Placeringen illustreres i programmet på følgende måde: k til initial placering anin til medial/ final placering kanin til initial + medial/ final placering Ved alle korrekturregler i RIOO skal indstillingen kanin vælges. Derved giver programmet korrekturhjælp, både hvis stavefejlen optræder initialt, medialt og finalt i staveforsøget. Det vil være relevant, da alle korrekturreglerne kan optræde i alle placeringer (fx SPR i udspring, HJ i afhjælpe og AF i uafhængig). Dobbeltkonsonanter optræder ikke initialt, men det er der ingen grund til at indstille programmet til at tage højde for, da eleven aldrig kan komme ud for at skulle skrive et ord begyndende med dobbeltkonsonant (fx kk eller nd). Under fanen Bogstavkasser kan man vælge eller tilføje de korrekturregler, som består af bogstaver i et 1-1 forhold (fx Æ E, Ø Y, Å O og S C). Under fanen Stumme bogstaver kan man 8

9 vælge eller tilføje de korrekturregler, som består af 1 eller flere bogstaver overfor flere bogstaver (fx ST STR, K KK og RO RU). Registrering i excel-ark Alternativt kan elevbesvarelsen registreres i excel-arket. Her skal anføres et 1-tal ud for den enkelte korrekturregel, hvis eleven laver denne stavefejl på det kritiske fonem. Efter endt registrering overføres de indtastede data automatisk til oversigtsarket. Herefter kan ordforslagsprogrammet opsættes. 6. Eksempler på elevbesvarelser og registrering Elev 1 er et eksempel på en elev, der staver mange af de kritiske fonemer lydbevarende. Som det ses af registreringsarket, laver eleven altså mange af de stavefejl, som vi kan opsætte korrekturregler til. Til denne elev er RIOO derfor et relevant og egnet redskab til den individuelle opsætning. Elev 2 er et eksempel på en elev, der staver mange af målordene rigtigt, og dermed er mange af de kritiske fonemer stavet korrekt. Der ses dog fejlstavninger på flere af de kritiske fonemer, som vi kan opsætte korrekturregler til. Denne elev får altså færre korrekturregler opsat end elev 1. Elev 3 er et eksempel på en elev, som laver mange fejlstavninger af de kritiske fonemer og mange af fejlene er ikke lydbevarende. Eleven har således mange fejl i kategorien Anden fejl, hvilket ikke giver mulighed for at benytte nogen korrekturregel. Se de følgende sider for besvarelser og registrering fra elev 1, 2 og 3. 9

10 Elev 1 besvarelse Del 1 1 andtene 2 tønede 3 blaj 4 sergel 5 Tører 6 sajle 7 amede 8 cigader 9 stafe 10 skit 11 lyder 12 hjul 13 avtale 14 daler 15 tæbe 16 mågen 17 Spød 18 Mil 19 adase 20 Viske 21 Rave 22 Isa 23 Rode Del 2 24 Koner 25 Lønen 26 ynde 27 Stad 28 arir 29 neger 30 rajer 31 bømeme 32 passis 33 såter 34 Gafel 35 soke 36 gerte 37 jaren 38 avger 39 fæles 40 abbasin 41 duger 42 sang 43 sæle 44 rane 45 kulise 46 hvale 47 ræng 48 brod 49 arme 10

11 Elev 1 registrering Del 1 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 1 antenne Æ E E x N NN x ND NN NN 2 tynde Ø Y x Y N ND x NN ND ND 3 bleg AJ EG x AG EG EJ EG EG 4 sokkel Å O O ER O K KK G KK x GG KK KK 5 tørre R RR x RR 6 stejle AJ EJ x AG EJ EG EJ EJ 7 amme M MM x MM 8 cigar S C C x 9 straffe ST STR x STR F FF x FF 10 skridt SK SKR x SKR 11 lytter T TT D TT x DD TT TT 12 hjul J HJ HJ x 13 aftale AV AF x AU AF AF 14 driller RA RI RI A RI L LL x LD LL LL 15 tæppe E Æ Æ x P PP B PP x BB PP PP 16 muggen Å U x O U U G GG x K GG KK GG GG 17 sprød SP SPR x SPR 18 middel D DD DD udeladt 19 adresse RA RE RE A RE S SS x SS 20 hviske V HV x HV E I I x 21 ræv RA RÆ x RÆ 22 især AR ÆR ÆR A ÆR 23 rude RO RU x RU Del 2 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 24 kunder Å U O U x U N ND x NN ND ND 25 lønnen N NN x ND NN NN 26 yndig Ø Y Y x 27 steg AJ EG AG EG EJ EG EG AD EG 28 arrig R RR x RR 29 nikker E I x I K KK G KK x GG KK KK 30 rejer AJ EJ x AG EJ EG EJ EJ 31 bedømme M MM x MM 32 præcis RA RÆ RÆ A RE S C x C 33 stråler ST STR STR S STR 34 gaffel F FF x FF 35 skrue SK SKR SKR S SKR 11

12 36 grotte Å O O ER O T TT x D TT DD TT TT 37 hjerne J HJ x HJ 38 afgøre AV AF x AU AF AF 39 fælles E Æ Æ x L LL x LD LL LL 40 appelsin P PP B PP BB PP x PP 41 dugger G GG x K GG KK GG GG 42 sprang SP SPR SPR S SPR 43 seddel Æ E x E D DD DD udeladt 44 rene RA RE x RE 45 kulisse S SS x SS 46 hval V HV HV x 47 ring RA RI RI RÆ RI 48 brud RO RU x RU 49 ærmer AR ÆR x ÆR Elev 1 oversigtsark Vokalglidninger Æ E E Æ E I Ø Y Å O Å U O U Konsonantforveksling 1 R-påvirkninger Diftonger Dobbelt- konsonanter Stumme S C RA RE RA RÆ RA RI RO RU AR ÆR AJ EG AG EG EJ EG AJ EJ AG EJ EG EJ 1 2 AV AF 2 AU AF D DD F FF G GG K KK L LL M MM N NN P PP R RR S SS T TT J HJ V HV N ND konsonanter Konsonant-klynger Konsonant- forvekslinger SK SKR SP SPR ST STR B PP BB PP D TT DD TT G KK GG KK K GG KK GG LD LL ND NN NN ND 12

13 Elev 2 besvarelse Del 1 1 Antene 2 Tønne 3 Blaje 4 Sokkel 5 Tører 6 Sjele 7 Amme 8 Cigar 9 Straffe 10 Skrit 11 Lytter 12 Jul 13 Avtale 14 Driller 15 Tæbbe 16 Måggen 17 Sprød 18 Mildel 19 Adresse 20 Veske 21 Ræv 22 Især 23 Rode Del 2 24 Kunder 25 Lønen 26 yndig 27 stejg 28 Arjige 29 nikker 30 Regjer 31 bedømme 32 prasig 33 ståler 34 taffel 35 skruge 36 grutte 37 Jerne 38 Avgøre 39 Fæller 40 abelsing 41 Duker 42 Sprang 43 Sældel 44 Rene 45 Kulise 46 Val 47 Ring 48 Brud 49 Arme 13

14 Elev 2 registrering Del 1 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 1 antenne Æ E E x N NN x ND NN NN 2 tynde Ø Y x Y N ND NN ND x ND 3 bleg AJ EG x AG EG EJ EG EG 4 sokkel Å O O x K KK G KK GG KK KK x 5 tørre R RR x RR 6 stejle AJ EJ AG EJ EG EJ EJ JE EJ 7 amme M MM MM x 8 cigar S C C x 9 straffe ST STR STR x F FF FF x 10 skridt SK SKR SKR x 11 lytter T TT D TT DD TT TT x 12 hjul J HJ x HJ 13 aftale AV AF x AU AF AF 14 driller RA RI RI x L LL LD LL LL x 15 tæppe E Æ Æ x P PP B PP BB PP x PP 16 muggen Å U x O U U G GG K GG KK GG GG x 17 sprød SP SPR SPR x 18 middel D DD x DD 19 adresse RA RE RE x S SS SS x 20 hviske V HV x HV E I x I 21 ræv RA RÆ RÆ x 22 især AR ÆR ÆR x 23 rude RO RU x RU Del 2 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 24 kunder Å U O U U x N ND NN ND ND x 25 lønnen N NN x ND NN NN 26 yndig Ø Y Y x 27 steg AJ EG AG EG EJ EG x EG 28 arrig R RR x RR 29 nikker E I I x K KK G KK GG KK KK x 30 rejer AJ EJ AG EJ EG EJ x EJ 31 bedømme M MM MM x 32 præcis RA RÆ x RÆ S C x C 33 stråler ST STR x STR 34 gaffel F FF FF x 35 skrue SK SKR SKR x 14

15 36 grotte Å O O U O T TT D TT DD TT TT x 37 hjerne J HJ x HJ 38 afgøre AV AF x AU AF AF 39 fælles E Æ Æ x L LL LD LL LL x 40 appelsin P PP B PP x BB PP PP 41 dugger G GG K GG x KK GG GG 42 sprang SP SPR SPR x 43 seddel Æ E x E D DD x DD 44 rene RA RE RE x 45 kulisse S SS x SS 46 hval V HV x HV 47 ring RA RI RI x 48 brud RO RU RU x 49 ærmer AR ÆR x ÆR Elev 2 oversigtsark Vokalglidninger Æ E E Æ E I Ø Y Å O Å U O U Konsonantforveksling 1 R-påvirkninger Diftonger Dobbelt- konsonanter Stumme S C RA RE RA RÆ RA RI RO RU AR ÆR AJ EG AG EG EJ EG AJ EJ AG EJ EG EJ AV AF konsonanter AU AF D DD F FF G GG K KK L LL M MM N NN 2 2 P PP R RR S SS T TT 2 1 J HJ V HV N ND Konsonant-klynger Konsonant- forvekslinger SK SKR SP SPR ST STR 1 B PP BB PP D TT DD TT G KK GG KK 1 1 K GG KK GG LD LL ND NN NN ND

16 Elev 3 besvarelse Del 1 1 Aten 2 tøen 3 4 sklen 5 tøjren 6 slen 7 amone 8 sigre 9 stafe 10 skige 11 lytten 12 julle 13 antalg 14 darlle 15 tappe 16 måken 17 splå 18 Milen 19 a 20 vs 21 ra 22 is 23 roe Del 2 24 Kommer uen 25 Løne 26 Øndin 27 Stran 28 Rien 29 Ninkon 30 Rjoen 31 dedomen 32 Paste 33 Skojen Skuen 36 Goo Fæsken 40 Alpesin 41 dukken 42 Spren 43 Sent 44 Renge 45 Kusien 46 vanler 47 reng 48 bon 49 amr 16

17 Elev 3 registrering Del 1 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 1 antenne Æ E E x N NN x ND NN NN 2 tynde Ø Y x Y N ND x NN ND ND 3 bleg AJ EG AG EG EJ EG EG udeladt 4 sokkel Å O O udeladt K KK x G KK GG KK KK 5 tørre R RR x RR 6 stejle AJ EJ AG EJ EG EJ EJ udeladt 7 amme M MM x MM 8 cigar S C x C 9 straffe ST STR x STR F FF x FF 10 skridt SK SKR x SKR 11 lytter T TT D TT DD TT TT x 12 hjul J HJ x HJ 13 aftale AV AF AU AF AF AN AF 14 driller RA RI RI AR RI L LL LD LL LL x 15 tæppe E Æ Æ A E P PP B PP BB PP PP x 16 muggen Å U x O U U G GG K GG x KK GG GG 17 sprød SP SPR x SPR 18 middel D DD DD udeladt 19 adresse RA RE RE udeladt S SS SS udeladt 20 hviske V HV x HV E I I udeladt 21 ræv RA RÆ x RÆ 22 især AR ÆR ÆR udeladt 23 rude RO RU x RU Del 2 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 24 kunder Å U O U 1 U N ND NN ND ND MM ND 25 lønnen N NN x ND NN NN 26 yndig Ø Y x Y 27 steg AJ EG AG EG EJ EG EG AN EG 28 arrig R RR x RR 29 nikker E I I x K KK x G KK GG KK KK 30 rejer AJ EJ AG EJ EG EJ EJ JO EJ 31 bedømme M MM x MM 32 præcis RA RÆ RÆ A RÆ S C x C 33 stråler ST STR STR SK STR 34 gaffel F FF FF udeladt 35 skrue SK SKR x SKR 17

18 36 grotte Å O O x T TT D TT DD TT TT udeladt 37 hjerne J HJ HJ udeladt 38 afgøre AV AF AU AF AF udeladt 39 fælles E Æ Æ x L LL LD LL LL SK LL 40 appelsin P PP x B PP BB PP PP 41 dugger G GG K GG KK GG x GG 42 sprang SP SPR SPR x 43 seddel Æ E E x D DD DD NT DD 44 rene RA RE RE x 45 kulisse S SS x SS 46 hval V HV x HV 47 ring RA RI RI RE RI 48 brud RO RU RU O RU 49 ærmer AR ÆR ÆR A ÆR Elev 3 oversigtsark Vokalglidninger Æ E E Æ E I Ø Y Å O Å U O U Konsonant- forveksling 2 S C R-påvirkninger RA RE RA RÆ RA RI RO RU AR ÆR Diftonger AJ EG AG EG EJ EG AJ EJ AG EJ EG EJ AV AF AU AF Dobbelt- D DD F FF G GG K KK L LL M MM N NN konsonanter P PP R RR S SS T TT Stumme J HJ V HV N ND konsonanter Konsonant- SK SKR SP SPR ST STR klynger Konsonant- B PP BB PP D TT DD TT G KK GG KK forvekslinger K GG KK GG LD LL ND NN NN ND

19 Litteratur: Bruun, M. (2011): RIOO Projektbeskrivelse og evaluering: Clausen, J. K. (2005): Ordret en ny dansk stavekontrol. Logos nr. 45, oktober 2005 Clausen, J. K. & Nobelius, T. (2006): Ordblindes stavning. Kandidatspeciale, Københavns Universitet. Clausen, J. K. & Nobelius, T. (2010): Ordblindes stavning problemer og undervisning. Den gule serie nr. 69, Landsforeningen af Læsepædagoger. Elbro, C. (2007): Læsning og læseundervisning. Gyldendal. Gudnitz, J. (2008): Simple konsonantklyngers kompleksitet en undersøgelse af voksne ordblindes stavning af konsonantklynger. Kandidatspeciale, Københavns Universitet. Jandorf, B. D. (2005): Rapport om Ordret en it-baseret stavekontrol. DVO Jensen, P. E. & Jørgensen, I. (2006): Vejledning til ST-prøver. Dansk Psykologisk Forlag. Juul, H. & Clausen, J. K. (2009): Unge ordblinde skriver løs med it Projektrapport. DVO Juul, H. (2008): Er danske bogstaver til at stole på? Magasinet Humaniora, december 2008 ScanDis A/S: ViseOrd Stave- og skrivehjælp Brugervejledning, ViseOrd vejledning i PDF format: Søgemaskinen 19

Lærervejledning til RIOO. - til CD-ord

Lærervejledning til RIOO. - til CD-ord Lærervejledning til RIOO - til CD-ord Af Minna Bruun, LæseTek Center for Specialundervisning - CSU Holbæk, november 2011 2 Indhold 1. Baggrund s. 4 2. Sprogvidenskabelige overvejelser s. 5 3. Ordmaterialet

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

CSU. Center for Specialundervisning. Endelig projektbeskrivelse

CSU. Center for Specialundervisning. Endelig projektbeskrivelse CSU Center for Specialundervisning Holbæk, august 2011 Endelig projektbeskrivelse RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer Forsøgsarbejde id- nr. 119 Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Alle er enige om de store muligheder i it-hjælpemidler til læsning og skrivning og mange

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Kregme Skole Den 23. februar 2011

Kregme Skole Den 23. februar 2011 Kregme Skole Den 23. februar 2011 1 Opgavefremlæggelse Forudsætninger for spørgsmålet: Hvordan finde sin elevs staveudviklingstrin? Staveudviklingen - principper i skriften, fejltyper, undervisning Materialer

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken Del 2-2013 Side

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Disposition. Flydende læsning hvad er det?

Disposition. Flydende læsning hvad er det? Den samlede læseundervisning Flydende læsning - hvad er det? - hvornår skal vi arbejde med det? - hvordan kan vi arbejde med det? Læseforståelse Hjemmeopgaven Disposition 12-10-2010 Marianne Aaen Thorsen

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør Skriftsproglig Udvikling et nyt læseprøvesystem Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. Det er klart at man som lærer i forvejen har et indtryk af elevernes læsefærdigheder

Læs mere

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Indledning I denne vejledning beskrives baggrunden og anvendelsen af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes computerbaserede

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Er danske bogstaver. til at stole på?

Er danske bogstaver. til at stole på? B C Er danske bogstaver til at stole på? Hvor meget betyder afstanden mellem skrift og tale, når børn skal lære skriftens kode? Og hvor stor er afstanden egentlig? Af Holger Juul Vi kan næsten ikke få

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Erfaringer med it-støtte i SPS-regi

Erfaringer med it-støtte i SPS-regi Ordblinde og it-konferencen 2014, tirsdag den 8. april Workshop 3 i runde 1: Videreuddannelse/voksenundervisning Erfaringer med it-støtte i SPS-regi Hanne Stærgaard og Morten Gandil, Hovedstadens Ordblindeskole

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback. OS+ pilotprojekt 1 - elevernes samspil med OS+ OS+ pilotprojekt 2 - et didaktisk udviklingsprojekt

OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback. OS+ pilotprojekt 1 - elevernes samspil med OS+ OS+ pilotprojekt 2 - et didaktisk udviklingsprojekt OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback OS+ pilotprojekt 1 - elevernes samspil med OS+ OS+ pilotprojekt 2 - et didaktisk udviklingsprojekt 3 OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback Bent Saabye

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne Bilag 3 Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder Indhold 3 Udformning 3 Vejledende scorefordeling ved

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde SEORD Forslagsvindue / synlighed Korrekturregler Gem / hent ScanDis A/S ViTre version

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst.

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst. IntoWords til ipad Læs op/stop Start og stop oplæsning af din tekst. Sæt markøren i teksten og start oplæsning. Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i oplæsningen. De enkelte

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2012 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1) Om ordblindetest En præsentation af nogle metoder, værktøjer og foreløbige analyser (Noter til foredrag i Psykologisk Selskab for Forskningsmetode 2004.11.18) Michael Jepsen www.infosafe.dk Hvad ER ordblindhed

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Kapitel 2 Formålet med Ordblindeundervisning for Voksne, jævnfør bekendtgørelsens

Kapitel 2 Formålet med Ordblindeundervisning for Voksne, jævnfør bekendtgørelsens VUC og driftsoverenskomsttagere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER Mere end 700 skoler i Danmark bruger allerede Klassetrivsel.dk i deres daglige arbejde med trivsel, og flere og flere kommuner anvender Klassetrivsel.dk

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010 1 FE Dysleksi og undervisning Blandt fagfolk og forskerne som deltager i debatten om at komme læse- og stavevanskeligheder til livs, fylder på den ene side et inkluderende læsebegreb og brugen af it-kompenserende

Læs mere

Skriv og læs med ørerne

Skriv og læs med ørerne Skriv og læs med ørerne En guide til undervisning med CD-ORD som læremiddel på begyndertrinnet pædagogisk mediecenter Guiden er udarbejdet af: Birthe Tipsmark (lærer på Højvangskolen) Christina Tagmose

Læs mere

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen IT OG LÆSEVANSKELIGHEDER - EN INDSATS DER VIRKER 5. Februar 2015 VIA University Collage, Århus De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen WORKSHOP 1 MELLEMTRINS-ELEVER Gode

Læs mere

PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag.

PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag. PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag. Aalborg 19/5-15 Forord Denne vejledning er et supplement til manualen til PSP screening dansk og matematik. Forud for læsning af nærværende

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Mikro Værkstedet. mikrov.dk. mikrov.dk. mikrov.dk

Mikro Værkstedet. mikrov.dk. mikrov.dk. mikrov.dk Mikro Værkstedet Mikro Værkstedet A/S - it til skoler og uddannelse Lucernemarken 8-12 5260 Odense S Telefon: 65 91 80 22 Fax: 65 91 79 22 1 Kære forælder Denne folder indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere