Lærervejledning til RIOO. - til ViseOrd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til RIOO. - til ViseOrd"

Transkript

1 Lærervejledning til RIOO - til ViseOrd

2 Af Minna Bruun, LæseTek Center for Specialundervisning - CSU Holbæk, februar

3 Indhold 1. Baggrund s Sprogvidenskabelige overvejelser s Ordmaterialet s Målgruppe s Sådan bruger du RIOO s. 7 - Staveprøven s. 7 - Registrering s. 7 - Opsætning af korrektur s. 8 - Registrering i excel-ark s Eksempler på elevbesvarelser og registrering s. 9 - Elev 1 s Elev 2 s Elev 3 s Litteratur s. 19 3

4 1. Baggrund RIOO er et Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Formålet med redskabet er, at kunne opsætte ordforslagsprogrammets korrektur individuelt. Derved er hensigten at hjælpe brugerne til at få størst muligt udbytte af hjælpen i programmet. Ordforslagsprogrammet har til hensigt at kvalificere brugerens stavning, således at enkeltordene i den skriftlige fremstilling stemmer overens med konventionerne i dansk ortografi. Stavning defineres således: Stavning er at repræsentere det talte sprog vha. skrevne symboler og at gøre det i overensstemmelse med normen i (skrifts-)sprogsamfundet. (Clausen & Nobelius, 2010). Et redskab som RIOO har manglet i det praktiske arbejde med undervisning af ordblinde børn, unge og voksne. Et tidligere forsøgsarbejde på landets ordblindeefterskoler, Unge ordblinde skriver løs med it, konkluderer, at eleverne tilsyneladende ikke er blevet meget bedre til at udnytte et ordforslagsprogram i skriveprocessen på trods af undervisning i og arbejde med programmet. Der peges som en af flere mulige forklaringer på, at muligheden for at lave personlige indstillinger for ordforslagene ikke er blevet udnyttet. Der findes ikke et egnet redskab til dette. En individuel indstilling af ordforslag sigter mod at få flest muligt relevante forslag til brugeren i stavevanskeligheder. I denne vejledning omtales indstilling af korrekturregler som individuel opsætning, selv om funktionen kun er en afgrænset del af de muligheder, programmet har for individuelle opsætninger. Programmet giver fx også mulighed for at vælge antal tegn før ordforslag vises samt til-/fravalg af ordbøger, men disse har ikke været fokus for forsøgsarbejdet RIOO. Vi antager, at en korrekturindstilling, der tager højde for den danske ortografis uregelmæssigheder og afhjælper vanskeligheder med disse, vil støtte skriveprocessen og forbedre resultatet af skriveprocessen for personer i læse- og skrivevanskeligheder. Udviklingen af RIOO er gennemført med midler fra Skolestyrelsens Skoleudviklingspulje. Projektbeskrivelse og evaluering kan læses på hjemmesiden eller via Styrelsens hjemmeside 1. Følgende begreber anvendes i denne vejledning: Kritiske fonemer I målordet antenne er det kritiske fonem /e/ svarende til [æ]-lyden i antenne, samt /n/ svarende til [n]-lyden i antenne. Korrekturregel En korrekturregel består af en fejl (fejlstavningen af det kritiske fonem) og en korrektur (programmets angivelse af den korrekte stavemåde for det kritiske fonem). Korrekturreglerne til målordet antenne kan være Æ E, N NN eller ND NN. Æ er en mulig fejlstavning af det kritiske fonem /e/, og N eller ND er mulige fejlstavninger af det kritiske fonem /n/. /n/-fonemet skal alt efter kontekst staves med et eller flere bogstaver (n, nn, nd), og i målordet antenne staves det med nn. En korrekturregel, fx Æ E, læses: Når jeg skriver et æ, skal jeg også have forslag med e. 1 Det tidligere Skolestyrelsen er nu dels Uddannelsesstyrelsen og dels Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 4

5 2. Sprogvidenskabelige overvejelser Relevante og irrelevante ordforslag Den individuelle opsætning af korrektur sigter mod at få flest muligt relevante ordforslag til brugeren i stavevanskeligheder. Det vil sige, at der skal færrest muligt irrelevante forslag frem. Hvis brugeren fx skriver hæs i forsøget på at skrive hest og har fået opsat korrekturreglen Æ E, kan det betegnes som relevant at få forslagene hest og hæsblæsende. Ved samme staveforsøg kan ordforslaget Hector måske findes i listen, hvilket er irrelevant, da forsøget [hæs] ikke lyder som [hæg] i Hector forslaget. Forslaget Hector fremkommer, hvis programmet samtidig har opsat korrekturreglen C S (læses: når jeg skriver et c, skal jeg også have forslag med s). Denne korrekturregel vil give irrelevante forslag, hver gang brugeren ønsker at skrive et ord, hvor bogstavet c har [k]-udtale (fx cola og café), og da [k] er c s standardlyd (Elbro 2007, p. 79), vil dette ofte forekomme. Korrekturreglen vil kun være relevant, hvis brugeren kommer til at skrive et c, hvor konventionen er s i et ord, hvor c lyder som [s] (fx appelcin forsøg for appelsin). Derimod er den modsatte korrekturregel S C ofte relevant (læses: når jeg skriver et s, skal jeg også have forslag med c), fordi bogstavet c ofte har [s]-lyd i betinget udtale (fx præsis for præcis og konkurrense for konkurrence). Denne type fejlstavninger vil brugeren lave, hvis han/hun er i stand til at stave ord lydbevarende. Lydbevarende fejl og alle de andre Vi har vurderet, at ordforslagene er relevante, hvis de er lydbevarende i forhold til staveforsøget. Derfor er listen over mulige korrekturregler dannet på baggrund af mulige udtaler såvel standardsom betingede udtaler af de danske bogstaver (Elbro, 2007). Det vil altså sige, at det er en opsætning, der tager højde for den danske ortografis uregelmæssigheder og afhjælper vanskeligheder med disse. Følgende betingede udtaler er ikke medtaget, da vi har vurderet, at de ikke er relevante i denne sammenhæng: [ð ŋ gs]. Det skyldes, at de som oftest skrives, som de lyder: [ð] med d og [ŋ] med ng, eller at de forekommer sjældent i det danske sprog: [gs] for x. Desuden forekommer disse betingede udtaler alle stavelsesfinalt, og da programmet er et ordafslutningsprogram, har eleven ikke det største behov for korrekturen sidst i ord. De betingede udtaler [w j] stavelsesfinalt er kun medtaget i enkelte sammenhænge, nemlig i præfikset af- [αw] med korrektur til av og au samt i diftongen -eg og -ej [αj] med korrektur til ag, eg, aj og ej. Det er ideelt at benytte en opsætning, som RIOO giver mulighed for, hvis brugeren staver lydbevarende (altså staver udtaleoverensstemmende eller laver ikke-udtalestridige fejl (jf. ST-prøve vejledningen). En ordblind kan sagtens lave stavefejl, der ikke er regelmæssige efter lydprincipperne. Der kan fx forekomme reversaler (ombytninger), udeladelser/ ordreduktion og ikke-lydbevarende vokalforvekslinger. Hvis enkelte af disse typer stavefejl er hyppige og danner et mønster, kan korrekturen evt. opsættes til den type stavefejl. Men der er således også stor risiko for, at mange irrelevante ordforslag vil dukke op. Hvis brugeren fx bytter om på o og ø, og derfor får korrekturreglen O Ø slået til, vil han/ hun i alle staveforsøg med o få ø-forslag. Fx giver staveforsøget ko både forslagene komme, København, kort, kommune og kører. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da de irrelevante forslag tager pladser fra de relevante i listen. Desuden vil der sjældent kunne findes et konsekvent system i disse andre typer af stavefejl. I disse tilfælde er *- funktionen (jokertegn) meget velegnet at anvende. Den giver mulighed for, at brugeren kan indbygge en usikkerhed i sit staveforsøg, fx k*st, der kan give forslagene kost, kyst, kiste, kaste osv. Målordene i sætningerne 9,10, 17 samt 33, 35 og 42 (se RIOO staveprøven) repræsenterer 3- konsonantklyngerne str, skr og spr. Disse er ikke uregelmæssigheder i den danske ortografi, men stavemønstre som ordblinde og begyndere typisk har vanskeligheder med. Derfor er der mulighed 5

6 for at teste brugerens stavning af disse for eventuel opsætning af korrektur. Dansk ortografi har mange 2-konsonantklynger, men dem har vi ikke medtaget, da det derved ville blive nødvendigt med mange flere ord i staveprøven. 3. Ordmaterialet Indholdet i RIOO, både målord, kritiske fonemer og korrekturregler, er udarbejdet på baggrund af en pilotversion af RIOO. Pilotversionen blev afprøvet på et antal folkeskoleelever med bevilget itrygsæk fra Holbæk Kommune og er tilpasset undervejs. Herefter blev pilotversionen justeret til en testversion 1, der blev afprøvet af testlærere med testelever på tre af landets ordblindeefterskoler. Til sidst blev ordmaterialet bearbejdet til en testversion 2, der ligeledes blev afprøvet med testelever på ordblindeefterskolerne (se projektbeskrivelsen). Alt i alt har ordmaterialet således været afprøvet på 87 testelever. Ordmaterialet er udvalgt ud fra følgende kriterier: 1. Hvilke kritiske fonemer skal indgå? 1a) De skal forekomme med en vis hyppighed i det danske sprog for at være relevante. 1b) De skal repræsentere de fonemer, eleverne hyppigst fejlstaver. 2. Hvilke fejlstavninger af de kritiske fonemer skal indgå i korrekturreglerne? 2a) De skal repræsentere de fejlstavninger, eleverne hyppigst laver. 2b) De skal tilpasses, så programmet giver flest muligt relevante forslag (fx snævres så meget ind som muligt, dvs. fx AV AF frem for blot V F). 3. Hvilke målord skal teste de kritiske fonemer? 3a) Ordene skal have en vis sværhedsgrad, som, vi antager, er forbundet med hyppighed/ frekvens i brugen af det danske skriftsprog. 3b) Ordene skal være så svære, at eleven ikke staver dem korrekt uhjulpent, og samtidig ikke så svære, at eleven staver helt uovervejet eller opgiver ordet. Til at afklare kriterium 1a og 3a har vi til testversion 1 undersøgt forekomsten af de forskellige kritiske fonemer og målord i søgemaskinen ordnet.dk (Den danske ordbog til de kritiske fonemer og korpusdk til forekomsten af målordene i det danske skriftsprog). Med hensyn til kriterium 1b, 2a og 3b har vi undersøgt hyppigheden af stavefejl blandt de ordblinde testelever, der har afprøvet pilot- og testversionerne. Kriterium 2b har vi afklaret ved at afprøve korrekturreglerne undervejs i forløbet. Derudover har vi set på standardopsætningen for alternative forslag (svarende til korrekturregler) i programmet CD-ord samt inddraget erfaringer fra opsætning af korrektur til ordforslagsprogrammer i voksen-ordblindeundervisningen i Roskilde og Holbæk. Sådan er testversion 1 udviklet. Herfra har vi afprøvet ordmaterialet på ordblindeefterskolernes testelever. For at undersøge ovenstående kriterier har vi spurgt om følgende i behandlingen af data fra testeleverne: 1. Hvor mange elever havde fejlstavet det kritiske fonem af samtlige deltagere i prætest og havde dermed fået opsat korrekturregel? Dette giver os en procentdel, der fortæller, om det er godt at teste det kritiske fonem og den pågældende korrekturregel. 6

7 2. Hvor mange elever har fået opsat korrekturregel for hvert ord af samtlige deltagere i prætesten? Dette giver en procentdel, der fortæller, om ordet er godt til at teste korrekturreglen. 3. Hvor mange elever har ordet helt rigtigt af samtlige deltagere i prætesten? Dette giver en procentdel, der fortæller om ordet er for nemt eller svært. Bilag 1 vedrørende ordmaterialet viser opgørelserne over dette. Vi fik dermed justeret og tilpasset de kritiske fonemer, korrekturregler og målord til en testversion 2. Afprøvningen af testversion 2 (i fase 2) gav resultater, der blev analyseret på samme måde (bilag 2 vedrørende ordmaterialet). Herved er den endelige udgave udviklet. 4. Målgruppe Ordmaterialet i RIOO er således tilpasset til at ramme et bredt udsnit af unge ordblindes stavefærdigheder. I udviklingen af RIOO viste det sig, at næsten 1/3 af elevbesvarelserne blev korrekte på de kritiske fonemer, når ordforslagsprogrammet var opsat efter RIOO. Mellem 1/5 og 1/6 af elevbesvarelserne viste ikke effekt af det individuelt opsatte ordforslagsprogram på de kritiske fonemer. Den gruppe elever, der har størst gavn af opsætningen, er typisk de elever, der staver lydbevarende. Gruppen, der ikke har gavn af opsætningen, vil være dem, der har massive stavevanskeligheder og laver mange andre typer stavefejl, samt de elever, der staver så godt, at målordet er korrekt fra start. Ordmaterialet er udvalgt til at ramme hele målgruppen og ikke kun den elevgruppe, der havde bedst effekt af RIOO. Derved skal sværhedsgraden af RIOO repræsentere virkeligheden for hele gruppen af ordblinde unge. 5. Sådan bruger du RIOO Staveprøven Selve staveprøven er inddelt i to. I del 1 afdækkes alle kritiske fonemer og korrekturregler én gang, og medtages del 2, bliver hvert kritisk fonem tjekket to gange. Staveprøven gennemføres som en almindelig diktat, hvor sætningen læses op, og målordet gentages. Eleven skriver i et tomt dokument. Vigtigt: Prøven skal tages UDEN brug af ordforslagsprogram. Det er altså elevens uhjulpne stavning, der skal undersøges for at kunne opsætte ordforslagsprogrammet. Words stavekontrol skal ligeledes slås fra. Registrering Registreringen af RIOO-staveprøven adskiller sig fra andre registreringer af staveprøver. I RIOOs registrering interesser man sig udelukkende for elevens stavning af de kritiske fonemer. Disse er anført efter hver sætning og målord i staveprøven. Som det fremgår, tester enkelte af målordene mere end ét kritisk fonem. For hvert kritisk fonem er det muligt at lave forskellige fejlstavninger, hvilket udløser behov for tilsvarende forskellige korrekturregler. Fx tester målordet sokkel både det kritiske fonem /o/ og /k/ (svarende til bogstaverne kk), og det kritiske fonem /k/ kan fejlstaves med forskellige mulige korrekturregler til følge, nemlig K KK, G KK eller GG KK. 7

8 Testtager skal registrere, om det kritiske fonem er stavet lig med en af korrekturreglerne, om det er rigtigt stavet eller er stavet på en helt tredje måde, hvilket noteres i registreringsarket. Hvis eleven har mange stavefejl i kategorien Anden fejl, kan testtager se på, om der er et mønster, og der dermed eventuelt er andre korrekturregler, som ville være relevante. Et sådant mønster vil dog sjældent forekomme (se kapitel 2). Alle andre stavefejl, end fejlstavninger af de kritiske fonemer, har ingen interesse i registreringen af RIOO. Eksempler: Sigra for cigar giver korrekturreglen S C Dareler for driller giver korrekturreglen L LL Adrse for adresse giver S SS, men ikke RA RE Hveal for hval giver rigtigt, dvs. ingen korrektur (selvom hele ordet ikke er korrekt). OBS: Man kan rykke til næste grå udfyldningsboks med F11 tasten i registreringsarket. Opsætning af korrektur Når besvarelserne for hvert målord er registreret, kan resultaterne overføres til oversigtsarket (s. 3 i registreringsarkene). Oversigtsarket skal gøre det lettere at overføre staveprøvens resultater til en opsætning af ordforslagsprogrammet. Det er inddelt i kategorier, og korrekturregler, der skal opsættes i fanebladet Bogstavkasser, kommer først. Herefter følger kategorierne, der skal opsættes i fanebladet Stumme bogstaver. Man kan nu registrere elevens besvarelser som korrekturregler i ViseOrds korrekturværktøj. En elev kan have 0, 1 eller 2 fejlstavninger på hver mulig korrekturregel. Vi anbefaler, at korrekturreglen opsættes, blot eleven laver fejlstavning af det kritiske fonem én gang. Herfra bruges ViseOrds værktøj til indstilling af korrektur. For instruktion i dette, se vejledningen til ViseOrd (ViseOrd vejledning i pdf, p ). I ViseOrds værktøj til indstilling af korrektur opfordres man til at angive korrekturreglens placering i ord: initialt, medialt/ finalt eller både og. Placeringen illustreres i programmet på følgende måde: k til initial placering anin til medial/ final placering kanin til initial + medial/ final placering Ved alle korrekturregler i RIOO skal indstillingen kanin vælges. Derved giver programmet korrekturhjælp, både hvis stavefejlen optræder initialt, medialt og finalt i staveforsøget. Det vil være relevant, da alle korrekturreglerne kan optræde i alle placeringer (fx SPR i udspring, HJ i afhjælpe og AF i uafhængig). Dobbeltkonsonanter optræder ikke initialt, men det er der ingen grund til at indstille programmet til at tage højde for, da eleven aldrig kan komme ud for at skulle skrive et ord begyndende med dobbeltkonsonant (fx kk eller nd). Under fanen Bogstavkasser kan man vælge eller tilføje de korrekturregler, som består af bogstaver i et 1-1 forhold (fx Æ E, Ø Y, Å O og S C). Under fanen Stumme bogstaver kan man 8

9 vælge eller tilføje de korrekturregler, som består af 1 eller flere bogstaver overfor flere bogstaver (fx ST STR, K KK og RO RU). Registrering i excel-ark Alternativt kan elevbesvarelsen registreres i excel-arket. Her skal anføres et 1-tal ud for den enkelte korrekturregel, hvis eleven laver denne stavefejl på det kritiske fonem. Efter endt registrering overføres de indtastede data automatisk til oversigtsarket. Herefter kan ordforslagsprogrammet opsættes. 6. Eksempler på elevbesvarelser og registrering Elev 1 er et eksempel på en elev, der staver mange af de kritiske fonemer lydbevarende. Som det ses af registreringsarket, laver eleven altså mange af de stavefejl, som vi kan opsætte korrekturregler til. Til denne elev er RIOO derfor et relevant og egnet redskab til den individuelle opsætning. Elev 2 er et eksempel på en elev, der staver mange af målordene rigtigt, og dermed er mange af de kritiske fonemer stavet korrekt. Der ses dog fejlstavninger på flere af de kritiske fonemer, som vi kan opsætte korrekturregler til. Denne elev får altså færre korrekturregler opsat end elev 1. Elev 3 er et eksempel på en elev, som laver mange fejlstavninger af de kritiske fonemer og mange af fejlene er ikke lydbevarende. Eleven har således mange fejl i kategorien Anden fejl, hvilket ikke giver mulighed for at benytte nogen korrekturregel. Se de følgende sider for besvarelser og registrering fra elev 1, 2 og 3. 9

10 Elev 1 besvarelse Del 1 1 andtene 2 tønede 3 blaj 4 sergel 5 Tører 6 sajle 7 amede 8 cigader 9 stafe 10 skit 11 lyder 12 hjul 13 avtale 14 daler 15 tæbe 16 mågen 17 Spød 18 Mil 19 adase 20 Viske 21 Rave 22 Isa 23 Rode Del 2 24 Koner 25 Lønen 26 ynde 27 Stad 28 arir 29 neger 30 rajer 31 bømeme 32 passis 33 såter 34 Gafel 35 soke 36 gerte 37 jaren 38 avger 39 fæles 40 abbasin 41 duger 42 sang 43 sæle 44 rane 45 kulise 46 hvale 47 ræng 48 brod 49 arme 10

11 Elev 1 registrering Del 1 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 1 antenne Æ E E x N NN x ND NN NN 2 tynde Ø Y x Y N ND x NN ND ND 3 bleg AJ EG x AG EG EJ EG EG 4 sokkel Å O O ER O K KK G KK x GG KK KK 5 tørre R RR x RR 6 stejle AJ EJ x AG EJ EG EJ EJ 7 amme M MM x MM 8 cigar S C C x 9 straffe ST STR x STR F FF x FF 10 skridt SK SKR x SKR 11 lytter T TT D TT x DD TT TT 12 hjul J HJ HJ x 13 aftale AV AF x AU AF AF 14 driller RA RI RI A RI L LL x LD LL LL 15 tæppe E Æ Æ x P PP B PP x BB PP PP 16 muggen Å U x O U U G GG x K GG KK GG GG 17 sprød SP SPR x SPR 18 middel D DD DD udeladt 19 adresse RA RE RE A RE S SS x SS 20 hviske V HV x HV E I I x 21 ræv RA RÆ x RÆ 22 især AR ÆR ÆR A ÆR 23 rude RO RU x RU Del 2 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 24 kunder Å U O U x U N ND x NN ND ND 25 lønnen N NN x ND NN NN 26 yndig Ø Y Y x 27 steg AJ EG AG EG EJ EG EG AD EG 28 arrig R RR x RR 29 nikker E I x I K KK G KK x GG KK KK 30 rejer AJ EJ x AG EJ EG EJ EJ 31 bedømme M MM x MM 32 præcis RA RÆ RÆ A RE S C x C 33 stråler ST STR STR S STR 34 gaffel F FF x FF 35 skrue SK SKR SKR S SKR 11

12 36 grotte Å O O ER O T TT x D TT DD TT TT 37 hjerne J HJ x HJ 38 afgøre AV AF x AU AF AF 39 fælles E Æ Æ x L LL x LD LL LL 40 appelsin P PP B PP BB PP x PP 41 dugger G GG x K GG KK GG GG 42 sprang SP SPR SPR S SPR 43 seddel Æ E x E D DD DD udeladt 44 rene RA RE x RE 45 kulisse S SS x SS 46 hval V HV HV x 47 ring RA RI RI RÆ RI 48 brud RO RU x RU 49 ærmer AR ÆR x ÆR Elev 1 oversigtsark Vokalglidninger Æ E E Æ E I Ø Y Å O Å U O U Konsonantforveksling 1 R-påvirkninger Diftonger Dobbelt- konsonanter Stumme S C RA RE RA RÆ RA RI RO RU AR ÆR AJ EG AG EG EJ EG AJ EJ AG EJ EG EJ 1 2 AV AF 2 AU AF D DD F FF G GG K KK L LL M MM N NN P PP R RR S SS T TT J HJ V HV N ND konsonanter Konsonant-klynger Konsonant- forvekslinger SK SKR SP SPR ST STR B PP BB PP D TT DD TT G KK GG KK K GG KK GG LD LL ND NN NN ND 12

13 Elev 2 besvarelse Del 1 1 Antene 2 Tønne 3 Blaje 4 Sokkel 5 Tører 6 Sjele 7 Amme 8 Cigar 9 Straffe 10 Skrit 11 Lytter 12 Jul 13 Avtale 14 Driller 15 Tæbbe 16 Måggen 17 Sprød 18 Mildel 19 Adresse 20 Veske 21 Ræv 22 Især 23 Rode Del 2 24 Kunder 25 Lønen 26 yndig 27 stejg 28 Arjige 29 nikker 30 Regjer 31 bedømme 32 prasig 33 ståler 34 taffel 35 skruge 36 grutte 37 Jerne 38 Avgøre 39 Fæller 40 abelsing 41 Duker 42 Sprang 43 Sældel 44 Rene 45 Kulise 46 Val 47 Ring 48 Brud 49 Arme 13

14 Elev 2 registrering Del 1 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 1 antenne Æ E E x N NN x ND NN NN 2 tynde Ø Y x Y N ND NN ND x ND 3 bleg AJ EG x AG EG EJ EG EG 4 sokkel Å O O x K KK G KK GG KK KK x 5 tørre R RR x RR 6 stejle AJ EJ AG EJ EG EJ EJ JE EJ 7 amme M MM MM x 8 cigar S C C x 9 straffe ST STR STR x F FF FF x 10 skridt SK SKR SKR x 11 lytter T TT D TT DD TT TT x 12 hjul J HJ x HJ 13 aftale AV AF x AU AF AF 14 driller RA RI RI x L LL LD LL LL x 15 tæppe E Æ Æ x P PP B PP BB PP x PP 16 muggen Å U x O U U G GG K GG KK GG GG x 17 sprød SP SPR SPR x 18 middel D DD x DD 19 adresse RA RE RE x S SS SS x 20 hviske V HV x HV E I x I 21 ræv RA RÆ RÆ x 22 især AR ÆR ÆR x 23 rude RO RU x RU Del 2 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 24 kunder Å U O U U x N ND NN ND ND x 25 lønnen N NN x ND NN NN 26 yndig Ø Y Y x 27 steg AJ EG AG EG EJ EG x EG 28 arrig R RR x RR 29 nikker E I I x K KK G KK GG KK KK x 30 rejer AJ EJ AG EJ EG EJ x EJ 31 bedømme M MM MM x 32 præcis RA RÆ x RÆ S C x C 33 stråler ST STR x STR 34 gaffel F FF FF x 35 skrue SK SKR SKR x 14

15 36 grotte Å O O U O T TT D TT DD TT TT x 37 hjerne J HJ x HJ 38 afgøre AV AF x AU AF AF 39 fælles E Æ Æ x L LL LD LL LL x 40 appelsin P PP B PP x BB PP PP 41 dugger G GG K GG x KK GG GG 42 sprang SP SPR SPR x 43 seddel Æ E x E D DD x DD 44 rene RA RE RE x 45 kulisse S SS x SS 46 hval V HV x HV 47 ring RA RI RI x 48 brud RO RU RU x 49 ærmer AR ÆR x ÆR Elev 2 oversigtsark Vokalglidninger Æ E E Æ E I Ø Y Å O Å U O U Konsonantforveksling 1 R-påvirkninger Diftonger Dobbelt- konsonanter Stumme S C RA RE RA RÆ RA RI RO RU AR ÆR AJ EG AG EG EJ EG AJ EJ AG EJ EG EJ AV AF konsonanter AU AF D DD F FF G GG K KK L LL M MM N NN 2 2 P PP R RR S SS T TT 2 1 J HJ V HV N ND Konsonant-klynger Konsonant- forvekslinger SK SKR SP SPR ST STR 1 B PP BB PP D TT DD TT G KK GG KK 1 1 K GG KK GG LD LL ND NN NN ND

16 Elev 3 besvarelse Del 1 1 Aten 2 tøen 3 4 sklen 5 tøjren 6 slen 7 amone 8 sigre 9 stafe 10 skige 11 lytten 12 julle 13 antalg 14 darlle 15 tappe 16 måken 17 splå 18 Milen 19 a 20 vs 21 ra 22 is 23 roe Del 2 24 Kommer uen 25 Løne 26 Øndin 27 Stran 28 Rien 29 Ninkon 30 Rjoen 31 dedomen 32 Paste 33 Skojen Skuen 36 Goo Fæsken 40 Alpesin 41 dukken 42 Spren 43 Sent 44 Renge 45 Kusien 46 vanler 47 reng 48 bon 49 amr 16

17 Elev 3 registrering Del 1 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 1 antenne Æ E E x N NN x ND NN NN 2 tynde Ø Y x Y N ND x NN ND ND 3 bleg AJ EG AG EG EJ EG EG udeladt 4 sokkel Å O O udeladt K KK x G KK GG KK KK 5 tørre R RR x RR 6 stejle AJ EJ AG EJ EG EJ EJ udeladt 7 amme M MM x MM 8 cigar S C x C 9 straffe ST STR x STR F FF x FF 10 skridt SK SKR x SKR 11 lytter T TT D TT DD TT TT x 12 hjul J HJ x HJ 13 aftale AV AF AU AF AF AN AF 14 driller RA RI RI AR RI L LL LD LL LL x 15 tæppe E Æ Æ A E P PP B PP BB PP PP x 16 muggen Å U x O U U G GG K GG x KK GG GG 17 sprød SP SPR x SPR 18 middel D DD DD udeladt 19 adresse RA RE RE udeladt S SS SS udeladt 20 hviske V HV x HV E I I udeladt 21 ræv RA RÆ x RÆ 22 især AR ÆR ÆR udeladt 23 rude RO RU x RU Del 2 Nr. Målord Fejl / Fejl / Fejl Rigtigt Andet 24 kunder Å U O U 1 U N ND NN ND ND MM ND 25 lønnen N NN x ND NN NN 26 yndig Ø Y x Y 27 steg AJ EG AG EG EJ EG EG AN EG 28 arrig R RR x RR 29 nikker E I I x K KK x G KK GG KK KK 30 rejer AJ EJ AG EJ EG EJ EJ JO EJ 31 bedømme M MM x MM 32 præcis RA RÆ RÆ A RÆ S C x C 33 stråler ST STR STR SK STR 34 gaffel F FF FF udeladt 35 skrue SK SKR x SKR 17

18 36 grotte Å O O x T TT D TT DD TT TT udeladt 37 hjerne J HJ HJ udeladt 38 afgøre AV AF AU AF AF udeladt 39 fælles E Æ Æ x L LL LD LL LL SK LL 40 appelsin P PP x B PP BB PP PP 41 dugger G GG K GG KK GG x GG 42 sprang SP SPR SPR x 43 seddel Æ E E x D DD DD NT DD 44 rene RA RE RE x 45 kulisse S SS x SS 46 hval V HV x HV 47 ring RA RI RI RE RI 48 brud RO RU RU O RU 49 ærmer AR ÆR ÆR A ÆR Elev 3 oversigtsark Vokalglidninger Æ E E Æ E I Ø Y Å O Å U O U Konsonant- forveksling 2 S C R-påvirkninger RA RE RA RÆ RA RI RO RU AR ÆR Diftonger AJ EG AG EG EJ EG AJ EJ AG EJ EG EJ AV AF AU AF Dobbelt- D DD F FF G GG K KK L LL M MM N NN konsonanter P PP R RR S SS T TT Stumme J HJ V HV N ND konsonanter Konsonant- SK SKR SP SPR ST STR klynger Konsonant- B PP BB PP D TT DD TT G KK GG KK forvekslinger K GG KK GG LD LL ND NN NN ND

19 Litteratur: Bruun, M. (2011): RIOO Projektbeskrivelse og evaluering: Clausen, J. K. (2005): Ordret en ny dansk stavekontrol. Logos nr. 45, oktober 2005 Clausen, J. K. & Nobelius, T. (2006): Ordblindes stavning. Kandidatspeciale, Københavns Universitet. Clausen, J. K. & Nobelius, T. (2010): Ordblindes stavning problemer og undervisning. Den gule serie nr. 69, Landsforeningen af Læsepædagoger. Elbro, C. (2007): Læsning og læseundervisning. Gyldendal. Gudnitz, J. (2008): Simple konsonantklyngers kompleksitet en undersøgelse af voksne ordblindes stavning af konsonantklynger. Kandidatspeciale, Københavns Universitet. Jandorf, B. D. (2005): Rapport om Ordret en it-baseret stavekontrol. DVO Jensen, P. E. & Jørgensen, I. (2006): Vejledning til ST-prøver. Dansk Psykologisk Forlag. Juul, H. & Clausen, J. K. (2009): Unge ordblinde skriver løs med it Projektrapport. DVO Juul, H. (2008): Er danske bogstaver til at stole på? Magasinet Humaniora, december 2008 ScanDis A/S: ViseOrd Stave- og skrivehjælp Brugervejledning, ViseOrd vejledning i PDF format: Søgemaskinen 19

Lærervejledning til RIOO. - til CD-ord

Lærervejledning til RIOO. - til CD-ord Lærervejledning til RIOO - til CD-ord Af Minna Bruun, LæseTek Center for Specialundervisning - CSU Holbæk, november 2011 2 Indhold 1. Baggrund s. 4 2. Sprogvidenskabelige overvejelser s. 5 3. Ordmaterialet

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

CSU. Center for Specialundervisning. Endelig projektbeskrivelse

CSU. Center for Specialundervisning. Endelig projektbeskrivelse CSU Center for Specialundervisning Holbæk, august 2011 Endelig projektbeskrivelse RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer Forsøgsarbejde id- nr. 119 Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

ViseOrd Kom godt igang

ViseOrd Kom godt igang ViseOrd Første start et overblik Når ViseOrd starter første gang vil det man kan se være: Forslagsvinduet (som vil være tomt): ViseOrd ikonet i systembakken (ved siden af uret): og programvinduet i Proceslinien:

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Alle er enige om de store muligheder i it-hjælpemidler til læsning og skrivning og mange

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Kregme Skole Den 23. februar 2011

Kregme Skole Den 23. februar 2011 Kregme Skole Den 23. februar 2011 1 Opgavefremlæggelse Forudsætninger for spørgsmålet: Hvordan finde sin elevs staveudviklingstrin? Staveudviklingen - principper i skriften, fejltyper, undervisning Materialer

Læs mere

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Se en præsentationsvideo på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrive-stoette/cd-ord.aspx Læs eller hent vejledninger og se videoguides på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrivestoette/cd-ord/vejledninger.aspx.

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken Del 2-2013 Side

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

e/skolen at ekskludere for at kunne inkludere

e/skolen at ekskludere for at kunne inkludere e/skolen at ekskludere for at kunne inkludere Hvordan inkluderer vi ordblinde elever, der af forskellige årsager ikke er kompenseret tilstrækkeligt ved implementering af kompenserende læse-/skriveteknologi?

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

ViseOrd med relevans og farve

ViseOrd med relevans og farve ViseOrd med relevans og farve Ny version med nye faciliteter Dette tillæg til ViseOrd vejledningen gælder fra version 4.2. Kortfattet er der sket følgende tilføjelser og ændringer: Relevans ordbøger En

Læs mere

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser Min egen ordbog med Den Talende Bog, 1.-2. klasse Færdigheds og vidensmål Læringsmål Aktiviteter Tegn på læring kan være Udfordringsopgave Evaluering Afkodning Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

CD-ORDs ikon ses også i proceslinien ved siden af eller i nærheden af uret.

CD-ORDs ikon ses også i proceslinien ved siden af eller i nærheden af uret. ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 SKRIVEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

IT-rygsækken i praksis

IT-rygsækken i praksis IT-rygsækken i praksis Præsentation Marie Wolter Bertelsen IT- og læsekonsulent, VUC Roskilde Varetager it-rygsække for gymnasier, HF, SoSu-skoler Personlige hjælpemidler jobcenter-sager Hvor kommer rygsækken

Læs mere

Disposition. Flydende læsning hvad er det?

Disposition. Flydende læsning hvad er det? Den samlede læseundervisning Flydende læsning - hvad er det? - hvornår skal vi arbejde med det? - hvordan kan vi arbejde med det? Læseforståelse Hjemmeopgaven Disposition 12-10-2010 Marianne Aaen Thorsen

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

LytteSkriver & LytteStaver. Betjeningsvejledning

LytteSkriver & LytteStaver. Betjeningsvejledning LytteSkriver & LytteStaver Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Panda LytteSkriver og LytteStaver Bent Saabye Jensen juli 2017 Illustrationer Klaes Søgaard Sørensen og Dictus Udviklet med støtte fra

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Instruktioner og materialer. til. Test af nonordslæsning

Instruktioner og materialer. til. Test af nonordslæsning Bilag 2 Instruktioner og materialer til Test af nonordslæsning Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet, 2010 Hanne T. Daugaard Carsten Elbro Anna

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Supplerende aktiviteter med CD-ORD eller IntoWords til inspirationsmaterialet Ordblindhed i grundskolen

Supplerende aktiviteter med CD-ORD eller IntoWords til inspirationsmaterialet Ordblindhed i grundskolen Supplerende aktiviteter med eller IntoWords til inspirationsmaterialet Ordblindhed i Sproglige forudsætninger for læsning s. 106 i inspirationsmaterialet Undervisning i bogstavernes navne og bogstavernes

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 5. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 5. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 5 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 5 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: Revision 1.64, 9. maj 2006 Oplæsning: Revision 1.54, 24. april 2006 Ordforslag: Revision 1.56, 2. maj

Læs mere

Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia

Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia Wordshop i Gentofte kommune Den 8. august 2013 Annemette Kristensen og Marianne Boesen Program: Læsning Ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia -Læsekurser

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Juni 2007 Projekterfaringer It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Baggrund Fem folkeskoler deltog i projektet med hver én klasse på 3. årg. Det var Ejer Bavnehøj Skolen, Knudsøskolen, Mølleskolen,

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Indledning I denne vejledning beskrives baggrunden og anvendelsen af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes computerbaserede

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Grundskole

Læs mere

Carsten hjælp. Carsten 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Carsten hjælp. Carsten 4.0. Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp Carsten 4.0 Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp: Carsten 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.25, 25. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hjælp i Carsten... 1 2. Carsten-stemmen i

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre on. 1. jun. 2016 kl. 08:52 170 Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre "Antagelsen er, at det fremmer elevernes skriftsproglige udvikling, når det, de hører, stemmer med skriftsprogets

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 1. kl. - Bogstavlydbog

Årsplan med FANDANGO 1. kl. - Bogstavlydbog Årsplan med FANDANGO 1. kl. - Fokus Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål Fandango 1 LÆSNING Afkodning og 2 Eleven kan læse i tekster til s. 5-15 Sprogforståelse Eleven

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 6. Du kan finde en uddybende manual om programmet

Læs mere

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør Skriftsproglig Udvikling et nyt læseprøvesystem Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. Det er klart at man som lærer i forvejen har et indtryk af elevernes læsefærdigheder

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Er danske bogstaver. til at stole på?

Er danske bogstaver. til at stole på? B C Er danske bogstaver til at stole på? Hvor meget betyder afstanden mellem skrift og tale, når børn skal lære skriftens kode? Og hvor stor er afstanden egentlig? Af Holger Juul Vi kan næsten ikke få

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 9.0. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst.

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst. IntoWords til ipad Læs op/stop Start og stop oplæsning af din tekst. Sæt markøren i teksten og start oplæsning. Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i oplæsningen. De enkelte

Læs mere

Erfaringer med it-støtte i SPS-regi

Erfaringer med it-støtte i SPS-regi Ordblinde og it-konferencen 2014, tirsdag den 8. april Workshop 3 i runde 1: Videreuddannelse/voksenundervisning Erfaringer med it-støtte i SPS-regi Hanne Stærgaard og Morten Gandil, Hovedstadens Ordblindeskole

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet

Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet Søren Aksel Sørensen MikroVærkstedet sas@mikrov.dk Sammanfattning I informationssamfundet skal alle kunne deltage i de skriftsproglige fællesskaber. Det gælder

Læs mere

Carsten hjælp. Carsten 3.0. Mikro Værkstedet A/S

Carsten hjælp. Carsten 3.0. Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp Carsten 3.0 Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp: Carsten 3.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.26, 5. februar 2007 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hjælp i Carsten... 1 2. Carsten-stemmen

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Inspiration til den dysleksivenlige skole. Læreren er fortsat den vigtigste mediator.

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Inspiration til den dysleksivenlige skole. Læreren er fortsat den vigtigste mediator. Slide 1 Inspiration til den dysleksivenlige skole Slide 2 Læreren er fortsat den vigtigste mediator Slide 3 Slide 4 Slide 5 Hukommelse Opgaveforståelse Fuldføre opgaver Udfordringer Læse / Afkode Tekstforståelse

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Brugervejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, November 2015

Brugervejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, November 2015 Side 1 Brugervejledning ViTre til Mac Version 2.0, November 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Opstart og ViTre menuen... 4 Skrivestøtte... 7 Ordforslagslisten... 7

Læs mere

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde SEORD Forslagsvindue / synlighed Korrekturregler Gem / hent ScanDis A/S ViTre version

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn

Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn Af HOLGER JUUL Artiklen diskuterer indledningsvis om børns stavefejl kan belyse deres opfattelse af ords fonologiske struktur og dermed individuelle

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere