AB Grønningen I 4040 Jyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Grønningen I 4040 Jyllinge"

Transkript

1 AB Grønningen I 4040 Jyllinge Referat fra AB Grønningen l's generalforsamling fredag den 10. april 2015 kl på Hotel Søfryd Følgende boliger deltog ikke i generalforsamlingen: Nr. 4, 5, 6, 10, 13, 15 og husstande var repræsenterede. Finn bød velkommen til foreningens 32. generalforsamling. Dagsorden 1 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 herunder fastlæggelse af metode til andelskroneberegning 4 Fremlæggelse af budget Indkomne forslag 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer p~ valg: Finn Gulbeck Per Adelhardt Benny Hansen Valg af 2 suppleanter 7 Valg af administrator 8 Valg af revisor 9 Vedtagelse af datoer for fælles havedage samt fastsættelse af gebyr for udeblivelse 10 Eventuelt 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Jannie Falbrink blev valgt til dirigent, Kate Gulbeck til referent, og Jytte Mihalcea og Marianne Adelhardt til stemmetællere. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning ved Finn Gulbeck, formand Atter et år er gået. Foreningen er nu 31 år gammel. Foreningen betragtes nu i betydeligt omfang som en erhvervsvirksomhed. En lovgivning, hvor der stilles store og tidskrævende krav til bestyrelse og forening, skal overholdes.

2 Bestyrelsen er nu endelig, efter næsten 3/4 års bøvl og bureaukrati blevet godkendt i henhold til antihvidvaskningsloven. Administrator og formand har nu endelig, efter over et halvt års frustrerende "samarbejde" med Nets fået registreringen i betalingssystemet på plads. Foreningen skal fremadrettet hvert år indsende oplysningsskema til myndighederne om forhold og økonomi. Dette skema vil vi lægge ud på vores hjemmeside. Ligeledes stilles der udvidede krav til vores revisor i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Flere og flere andelsboligforeninger har svært ved at finde nye og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, når nogen fratræder. Dette resulterer ofte i, at de må have opgaverne klaret eksternt med store udgifter og meget lidt indflydelse til følge. Vi håber og tror, at vi selv kan fortsætte arbejdet i foreningen, så vi spares for betydelige eksterne administrationsomkostninger. BEBOERE Vi har fået ny beboer siden sidste generalforsamling. Susanne Laybourn, som i 2008 fraflyttede nr 16, er flyttet tilbage til nr 16. VINTER Vinteren har været usandsynlig mild i år. Vi har dog haft glatte adgangsveje og stier. Bestyrelsen har nu, uafhængigt af Gr II, lavet en aftale med et snerydningsfirma. De har været her med saltvognen en del gange de sidste måneder. Vi kan forhåbentlig hver især glæde os til en billigere varmeregning. GRÆS Bestyrelsen har atter fornyet aftalen med Michael fra Gr II om klipning af det store fællesareal udenfor havelågen. VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESAREALER Snart skal vi i gang med at holde vore fællesarealer. Alle, som kan, bedes give et nap med, så vi kan have et flot område, vi kan glædes over. STORM/ORKAN Vi har haft et par kraftige storme i vinter, men vi har været forskånet for nedfaldne tegl eller andre skader. HAVEDAGE Vi fik afviklet vore 2 havedage med fornuftigt vejr og god deltagelse. De fleste af de planlagte opgaver blev klaret. Med et par ekstra hænder kunne vi måske have nået hele programmet på dagene. AFFALD Fjernelse af vores "storskrald" giver anledning til lidt bemærkninger. Der ses meget ofte affald henlagt i indhegningen ved siden af papircontaineren i indkørslen flere uger før "affaldsdagen". Der må ikke sættes affald ud før tidligst fredag til fjernelse om søndagen. Dette bedes respekteret. Det er ikke pænt, og det kunne give andre end vore beboere lyst til at sætte deres affald ud, som vi så skal fjerne. Visne planter med jordklump fra krukker smides ofte i de grønne affaldscontainere. Man bedes ryste jorden af, ligesom planter skal klippes i mindre stykker. Det giver mere plads til affaldet. Der findes ligeledes ofte pizzabakker, slikpapir og "hundeposer" i containerne. Disse kommer nok fra personer, som går gennem vort område. Der luftes en del hunde på vore arealer. Desværre er det ikke alle, der samler op efter sig. Der er også en tilbøjelighed til at smide poser ind over hækkene til vore terrasser. 2

3 AKTIVITETSGRUPPEN Aktivitetsgruppen blev sidste år nedlagt pga manglende tilslutning til arrangementerne. "Grissefesten" blev gruppens sidste arrangement. Det blev en vellykket fest med masser af mad og højt humør - og stor tilslutning. Da der er stor interesse for afholdelse af julefrokost og grissefest, er der nedsat et udvalg til at arrangere disse fester. Julefrokosten blev afholdt i januar måned. Der var stor deltagelse, og alle havde en dejlig dag med hjemmelavet mad og bankospil. MØDER 2014 Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder, en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling. ANTENNEFORENINGEN YouSee udvider deres "tilbud" gennem Antenneforeningen. Sidste år startede man op med "blandselv" lv-pakker. Senere er kommet til, at man kan have "blandselv" af internethastigheder. Mobiltelefoni med "blandselv" tale og data er lige lanceret. Der tilbydes flere lv kanaler (fx lv2 Sport), som kan tilkøbes enkeltvis eller blandes i pakkerne. Det næste år vil YouSee/Antenneforeningen tilbyde flere nyheder. Der kommer indbydelse til et "åbent hus" arrangement senere på året om disse nyheder. UBUDNE GÆSTER Til trods for at vore naboforeninger har haft indbrud samt indbrudsforsøg, har vi været forskånet det sidste år. Alligevel kan vi kraftigt opfordre til, at vi hjælper hinanden med at få boligerne til at se beboede ud i tilfælde af bortrejse eller andet. Måske også at se efter, om beboelsen er sikret tilstrækkeligt. HUSK Er der flag i hækken til sommer, betyder det fællesmøde/spisning i Blommelunden kl hvor alle er velkomne. Foreningens hjemmeside er: groenningenl.dk Finn supplerede den udsendte beretning med at nævne, at Else-Johanne i nr 4 havde holdt 100 års fødselsdag i december I øjeblikket er Else-Johanne på plejehjemmet til genoptræning efter et hoftebrud. Vi fik malet alle vores hoveddøre sidste år. Bestyrelsen har fældet 5 æbletræer (foran blok 9-15) og 4-5 nye vil blive plantet. Generelt kan vi ved fældning konstatere, at alle æbletræerne er rådne. Bestyrelsen har endnu ikke haft tid til at kikke på vores husorden, men den vil komme frem i forbindelse med, at vi i henhold til lovgivningen skal ændre vores vedtægter. Dette må evt. tages op på en ekstraordinær generalforsamling. Til slut takkede Finn administratoren, årets løb. bestyrelsen samt beboere for deres indsats i Der blev stillet spørgsmål til "hvidvaskningsklausulen". Finn, John og Jannie forklarede, at den pågældende lov, som omfatter alle foreninger, både private og frivillige, hvor der er økonomi involveret, er vedtaget af regeringen, men administreres af SKAT og Nets, og de har ikke været særlig godt klædt på til at klare opgaven. Hver gang et nyt tegningsberettiget bestyrelsesmedlem vælges ind, skal proceduren gentages. Man kan håbe, de bliver bedre og hurtigere til det fremadrettet. 3

4 Finn oplyste, at det store arbejde med at holde en forening kørende, hvor næsten al kommunikation til det offentlige og økonomiske samarbejdspartnere foregår via nettet, samt hvor det er blevet svært at hverve nye bestyrelsesmedlemmer, har fået en del andelsboligforeninger til at "kaste håndklædet i ringen" og overgå til ekstern administration, som er ret bekostelig (pt kr. pr. år - afhængig af foreningens størrelse). Man kan selv regne ud, hvilken huslejeforhøjelse dette kan resultere i. Derfor er det vigtigt, at vi har en bestyrelse, som selv kan varetage foreningens interesser. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014, herunder fastlæggelse af metode til andelskroneberegning John gennemgik regnskabet, hvor årets resultat er et underskud på ca kr., hvilket hovedsageligt beror på udgifterne til omlægning af vores lån i Handelsbanken. John pointerede, at "honorar formand" dækker honorar til formand, administrator samt fællesarealbestyrer. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, og generalforsamlingen godkendte den nuværende metode til fastlæggelse af andelskroneberegningen, som er baseret på ejendomsvurderingen. 4. Fremlæggelse af budget 2014 John fremlagde budgettet. Der var ingen spørgsmål til dette. 5. Indkomne forslag Der var ingen forslag til behandling. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Finn Gulbeck, Per Adelhardt og Benny Hansen blev genvalgt., Lis Aare Jakobsen og Susanne laybourn blev valgt som suppleanter. Herefter består bestyrelsen af Finn Gulbeck, formand John Falbrink, bestyrelsesmedlem Per Adelhardt, bestyrelsesmedlem Thomas Adelhardt, bestyrelsesmedlem Benny Hansen, bestyrelsesmedlem Lis Aare Jakobsen, suppleant Susanne laybourn, suppleant senest valgt 2014 senest valgt 2014 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Valg af administrator John Falbrink blev genvalgt. 8. Valg af revisor Revisionsfirmaet Obsen og Nielsen, Kalundborg blev genvalgt. 9. Vedtagelse af datoer for fælles havedage samt fastsættelse af gebyr for udeblivelse Havedagene blev fastsat til: lørdag/søndag 13/14 juni 2015 lørdag/søndag 26/27 september 2015 Gebyr for udeblivelse er fortsat 250 kr. pr gang. 4

5 Der blev stillet forslag fra Else Larsen, at vi ansatte en havemand. Bestyrelsen er imod dette, da det vil forhøje vores husleje med ca. 300 til 600 kr. pr måned pr husstand, afhængig af hvor meget arbejde, der skal udføres. Disse beløb er fastsat med baggrund i tilbud indhentet for et par år siden. Bestyrelsen sætter en ære i at holde huslejen nede, og dette kan kun ske ved, at vi i fællesskab selv udføre arbejdet på fællesarealerne. Det blev besluttet, at Else Larsen indhenter et skriftligt, specificeret tilbud på arbejdet. Der var en del debat om havearbejdets udførelse i områderne. Der blev af flere opfordret til, at man hjælper hinanden i andelsboligforeningens ånd og yder sit bedste. Ellers er der vel ingen grund til at bo i et fællesskab. Leif spurgte, om bestyrelsen evt vil revidere områdeinddelingen. Bestyrelsen lovede at kikke på den. 10. Eventuelt Hanne spurgte, om bestyrelsen havde tænkt sig at fryse renten fast på det nye lån i Handelsbanken. Bestyrelsen er opmærksom på muligheden, men da omlægninger er bekostelige, vil vi i ikke i øjeblikket gøre det. Banken holder kontakt og rådgiver hos hen ad vejen. Vi betaler pt 1,9% i rente på lånet. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at sikre døre og vinduer optimalt samt til at yde nabohjælp i forbindelse med ferie og andet, så der ser beboeligt ud. Vi har modtaget et tilbud fra Politiet om et "NABOHJÆLP"møde, evt sammen med Grønningen II. Da der var interesse for dette, vil bestyrelsen prøve at få det iværksat. Leif foreslog, at der blev sat et skilt op i indkørslen med "lukket område" og "færdsel kun til beboerne". Som vi kan se andre steder, bliver den slags skilte ikke respekteret, så bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at gøre mere der. Til orientering: Inden for det næste 1-1Y2 år skal vi regne med ny affaldsplan, som måske vil resultere i flere affaldscontainere til hver bolig eller store fællescontainere, da affaldet til den tid skal sorteres i 4-5 enheder. Både dirigenten og formanden takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Jyllinge den 12. april 2015.f2?(.I1!1!JA.h/i Benny} ~nsen, bestyrelsesmedlem -c:... Thomas Adelhardt, bestyrelsesmedlem 5