INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar"

Transkript

1 INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge fr at frbundet er på frkant med udviklingen i det mgivende samfund, herunder DIF, kmmunerne, uddannelsessystemet g Team Danmark. Dette skal ske ved at frbund g klubber i fællesskab bliver langt mere udviklingsrienterede g langt bedre til at dele erfaringer med hinanden. En klar g tydelig kmmunikatin, samt at klubber, enkeltpersner, udvalg g hvedbestyrelse påtager sig et medansvar er en af frudsætningerne fr at dette kan lykkedes. Den verrdnede visin er: Taekwnd den værdiudviklende sprt fælles mål, fælles ansvar Visinsplanen spænder ver de fire mråder: Sprtslig udvikling, tilbud til klubberne, rganisatriske frhld g kmmunikatin g branding. Herunder pridses krt de verrdnede mål i visinsplanen: Sprtslig udvikling bredde g elite Mål: Den røde tråd i talent- g elitearbejdet implementeres I samarbejde med klubber etableres g udvikles træningstilbud til alle uanset alder g niveau Tilbud til klubberne Mål: I samarbejde med klubberne at etablere g udvikle attraktive tilbud til fasthldelse g rekruttering af medlemmer, trænere g ledere Organisatriske frhld Mål: Samarbejde mellem klubber g frbund gennem invlvering g delegering af pgaver Prfessinalisme adskillelse mellem plitisk g administrativ drift Kmmunikatin g branding Mål: Den interne kmmunikatin bygger på åbenhed, synlighed, g gennemskuelighed Den eksterne kmmunikatin er rettidig, værdibaserede g synliggør samfundsansvar Vi vil kendt fr at skabe muligheder g realisere dem 1

2 Hvrdan føres strategierne ud i livet? Der vil blive nedsat udvalg, der skal arbejde med at føre hver strategi ud i livet. Det er dermed udvalgene, der har ansvaret g indflydelsen til at præge strategierne. Frhåbentlig er der en masse, der melder sig til at arbejde med søsætte strategierne, så udvalgene kan blive bredt sammensat. Det er udvalgene, der knkretiserer g tilpasser strategierne g handlingsplanerne, så de passer til mstændighederne. Udvalgene skal undersøge m strategierne rent faktisk kan udføres, m de skal justeres, m tidsplanen hlder eller m der skal andre tiltag til. Bestyrelsen udfærdiger kmmissrier til udvalgene, disse kmmissrier sætter de rammer, der skal arbejdes inden fr, med udspring i de nuværende strategier det kunne f.eks. være de øknmiske rammer. Udvalgene skal derefter vurdere m strategierne er realiserbare inden fr disse rammer fr derefter at lave en prjektbeskrivelse. Alle udvalg vil have direkte kntakt til bestyrelsen. Prcessen indtil nu Visinerne blev debatteret g vedtaget på frbundets repræsentantskabsmøde i april 2012, g den efterfølgende prces har taget udgangspunkt i denne verrdnede visinsplan. Juli 2012: Der blev afhldt infrmatinsmøde på Smmerlejren i Brande. August 2012: Temaer blev præsenteret på hjemmesiden September 2012: Indledende dialgmøder blev afhldt på Sjælland g i Jylland. Mål, rammer g prces blev fremlagt. Tilmelding til arbejdsgrupper. September 2012: Kickff møde. Over de næste fire måneder mødtes arbejdsgrupperne fire gange. December 2012: Status fra arbejdsgrupperne blev lagt på hjemmesiden Februar 2013: Dialgmøder på Sjælland g i Jylland. Arbejdsgrupperne fremlagde deres strategier. I det følgende bliver strategierne g målsætninger beskrevet. Arbejdsgruppernes frslag til de handlinger, der kan føre til pfyldelse af målene vil gså blive inddraget. 2

3 STRATEGI FOR BREDDEARBEJDET Visinen fr frbundets breddearbejde er: Taekwnd en samlende kampkunst fr alle, med muligheder, der bygger på rummelighed g gensidig respekt. Klubudvikling g IT-understøttelse i centrum Strategien indehlder en række punkter fr, hvrdan der kan ske en rganisatrisk udvikling. Denne udvikling indebærer bl.a. en IT- understøttelse med elektrniske pas, elektrnisk indberetning af graduering g elektrnisk indberetning af støtteberettigede aktiviteter. Målet er, at det elektrniske pas er udviklet g i brug inden januar Strategiens frslag til handlinger, der kan nå frem til målet er: Januar 2014: Markedsføring Juni 2014: Medlemmet er færdig med at indtaste data December 2014: Udvikling af IT- værktøj, der kan bruges sm træningslg samt mødeprtkl, sm sikrer at udøveren har fulgt træningen Klubudvikling vil gså være i centrum, g her vil der især være fkus på at give klubbernes bestyrelser flere kmpetencer. Her er målet, at alle klubber kender mulighederne fr støtte g rådgivning fra frbundet, samt hvrdan de skal indberette medlemstal. Dette kan f.eks. ske gennem uddannelse af superbrugere i frhld til brug af IT- systemer, etablering af htline m aftenen g frum fr klubledere. Et andet mål er, at der udvikles et kncept, der på idéplan kaldes Den kmpetente bestyrelse sm f.eks. kunne indehlde breddeplitik, årsplan g uddannelse af prcesknsulenter, der kan udbrede knceptet. En tidsplan fr klubudviklingen kunne se ud sm følgende: Oktber 2013: Uddannelse af superbrugere i frhld til brug af IT- systemer Nvember 2013: Etablering af htline December 2013: Etablering af frum fr klubledere December 2014: En spørgeguide fr breddeplitik til klubudviklingsfrløb er udarbejdet Januar 2015: Uddannelse af fem prcesknsulenter Januar 2015: 50 % af alle klubber har en årsplan Januar 2017: 75 % af klubberne har en årsplan Alle klubber skal have tilstrækkelig adgang til trænere Et andet frslag i strategien handler m, hvrdan der inden august 2015 skal ske en udvikling på trænermrådet. Her går idéerne ud på, at der skal pbygges en trænerbørs, så alle klubber har tilstrækkelig adgang til instruktører, ved at der er mulighed fr bytte-, vikar- g gæsteinstruktører. Desuden skal træneruddannelsen revideres i frhld til Aldersrelateret Trænings Kncept, g der skal være flere træf fr trænere. Der er gså et mål, at alle klubber min. har en træner med træner 1 inden januar

4 Tidsplan: Medi 2013: udvikling af trænerbørs samt afdække trænerniveauet i klubberne Ultim 2013: Directmail til målgruppen fr træner 1 med klubben sm CC 2014: evaluering af trænerbørs Flere træf g samlinger Strategien peger på, at det skal være nemmere at arrangere træf g stævner ved at der bl.a. bliver udviklet drejebøger. Målet er, at der både skal afhldes mindre træningstræf (50+ deltagere) g stre breddetræf ( deltagere) inden fr både teknik- g kampmrådet. I strategien freslås det, at markedsføring af træningstræf samt inspiratinsmateriale g drejebg skal gør det nemmere at afhlde træf. Handlingsplan fr at pnå målene: August 2013: Markedsføring af træningstræf samt drejebg fr træningstræf inkl. inspiratinsmaterialer December 2014: Ti træningstræf med min. 50 deltagere fra min. tre klubber December 2014: Fire breddetræf med min. 200 deltagere på tre baner. Målgruppe: Under 15 år. December 2015: Fire breddetræf fr kamp g fire breddetræf fr teknik. Udbredelse af taekwnd Breddestrategien freslår, at der arbejdes hen imd følgende verrdnede mål: Øget anerkendelse af sprten Større synlighed Rekruttering af nye medlemmer At føre sprten ud til nye målgrupper Strategiens giver en række eksempler på handlinger, der kunne føre frem til pnåelse af disse mål: at få taekwnd i SFO er g på skleskemaet, at få frsvarets g plitiet til at bruge taekwnd i deres undervisning samt at få taekwnd udbudt via de flkeplysende frbund (FOF, AOF m.fl.). Eksempel på tidsplan: Juni 2014: Kncept fr SFO med spark i er udviklet Efterår 2014: SFO med spark i markedsføres Nvember 2014: Indgå aftaler med SFO er Juni 2015: 20 SFO er deltager i SFO med spark i Juni 2016: 50 SFO er deltager i SFO med spark i Mål: Taekwnd er på skleskemaet ind i idrætstimerne i min. 20 flkeskler, efterskler etc. inden august Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsessektinen Juni 2015: Kncept fr Taekwnd på skleskemaet udviklet indtænke at knceptet skal kunne rumme klasse Juni 2015: Udarbejde bruttliste med mulige kmmuner/skler 4

5 Juni 2015: Kntakt til interesserede klubber mkring invlvering/pfølgning December 2015: Aftaler på plads med skler August 2016: Opstart af frløb i flkesklerne Mål: Taekwnd udbydes via de flkeplysende frbund i fem byer inden udgangen af 2016 g i ti byer inden udgangen af September 2015: Afdække krav til at kunne udbyde knceptet Lær selvfrsvar i AOF, FOF regi Februar 2016: Udarbejde kncept fr Lær selvfrsvar Februar 2016: Udpegning af byer/klubber Februar 2016: Rekruttering af instruktører Januar 2017: Evaluering af knceptet Lær selvfrsvar verveje m der skal udvikles en del 2, sm pfølgning på deltagerne på del 1 Mål: Frsvarets undervisning i selvfrsvar g håndgemæng er taekwndbaseret inden august Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsessektin December 2015: Afdække mfanget af uddannelse i håndgemæng. Hvad indgår i uddannelsen i dag, hvem har ansvaret fr aftaler, hvrdan bruger andre natiner i verden taekwnd, frdele ved at bruge Taekwnd i uddannelsen December 2015: Øknmisk ramme fr DTaF mkring taekwnd i frsvarets undervisning December 2015: Hvad kan DTaF tilbyde i frhld til frsvarets undervisning i taekwnd? August 2016: Aftale m piltprjekt (taekwnd i frsvarets undervisning) Juni 2017: Evaluering af piltprjekt Mål: Plitiets undervisning i selvfrsvar er taekwndbaseret inden august 2018 Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsesudvalg December 2015: Afdække mfanget af uddannelse i håndgemæng, hvad indgår i uddannelsen i dag, hvem har ansvaret fr aftaler, hvrdan bruger andre natiner i verden taekwnd, frdele ved at bruge Taekwnd i uddannelsen? December 2015: Øknmisk ramme fr DTaF mkring taekwnd i plitiets undervisning på plads December 2015: Hvad kan DTaF tilbyde i frhld til plitiets undervisning i taekwnd? August 2016: Aftale m piltprjekt (taekwnd i plitiets undervisning) Juni 2017: Evaluering af piltprjekt Juni 2018: Taekwnd sm en del af vedligehldelsestræning decentralt i plitisektrerne 5

6 TILBUD TIL KLUBBERNE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER Visinen fr fasthldelses- g rekrutteringsarbejdet er: TAEKWONDO En del af livet hele livet Klubberne er mdrejningspunktet fr denne strategi. Det er svært at definere den danske taekwnd klub. Klubberne har vidt frskellige frudsætninger g ressurcer inden fr faciliteter, trænere, ledere, medlemmer, frivillighed g øknmi. Og klubberne har ikke mindst frskellige ønsker fr, hvad de lige netp har behv fr. Derfr skal tilbuddene til klubberne inden fr rekruttering g fasthldelse udgøre en bred vifte, hvr der findes attraktive tilbud fr alle. Udgangspunkt i en analyse af medlemstallet Der er rigtig mange mråder, man kan arbejde på, når det kmmer til fasthldelse g rekruttering, g arbejdsgruppen har da gså været ude i mange krge. Men fkuspunkterne i strategien blev i sidste ende valgt ud fra en statistisk analyse af frbundets medlemstal g licenser. Denne analyse viste, at sammenlignet med andre frbund har DTaF en str andel af medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, men en langt mindre andel af medlemmer ver 24 år. Desuden ser vi den højeste andel af udmeldelser blandt de årige. De unge g de vksne blev derfr sat i centrum fr strategien. Vidensdeling g inspiratin Vidensdeling er hele fundamentet fr, at det bliver nemmere fr klubberne at rekruttere g fasthlde medlemmer, trænere g ledere. Hvis redskabet eller erfaringen findes et sted derude, skal det ikke genpfindes, hver gang det skal bruges. Vidensdeling g inspiratin skal udvikles betydeligt, g der skal derfr prettes et inspiratinskatalg, hvr idéer g erfaringer med rekruttering g fasthldelse deles. Der skal prettes en ressurcebank, hvr persner stiller sig til rådighed til at hjælpe eller dele viden inden fr et afgrænset mråde, sm de har erfaring med. Desuden skal der afhldes udviklingsdage fr trænere. Mål: Inden udgangen af 2013 er der prettet en ressurcebank på hjemmesiden Oktber 2013: Nøglepersner fra klubber, der har erfaringer med implementering af kncepter g prjekter identificeres December 2013: Frivillighedstjek.dk benyttes sm redskab til prettelse af ressurcebanken 6

7 Mål: Idékatalg med kncepter, erfaringer g gde idéer til ligger på hjemmesiden inden udgangen af 2013 September 2013: Prjektbeskrivelser, erfaringer, status på klubudvikling samles sammen Oktber 2013: Plan fr pdatering af idékatalget December 2013: Idékatalg markedsføres med banner på hjemmesiden, sm nyhed på hjemmesiden, via mail til klubberne Mål: T årlige udviklingsdage fr trænere i 2014 g 2015 Mål: Et årligt seminar på smmerlejr m rekruttering af frældre/frivillige i 2014 g 2015 Klubber med erfaringer identificeres g pfrdres til at hlde plæg Vi skal have flere vksne udøvere Fr at have et gdt grundlag at rekruttere trænere g ledere ud fra, går det ene verrdnede mål i strategien ud på, at der skal være 20 % flere vksne udøvere (+24 år) i frbundet i december Dette skal pnås ved bl.a. at udvikle g udbrede kncepthld fr målgruppen. Dette kunne være Cmeback taekwnd hld, familiehld, mtinshld, begynderhld fr ældre, begynderhld fr vksne. Dvs. at taekwndverdenen skal blive bedre til at gøre pmærksm på, at taekwnd er fr alle aldersgrupper g målrette træningen. Tidsplan: Mål: Inden udgangen af 2015 har fem klubber Cmeback/Gråbælte Taekwnd hld fr tidligere taekwndudøvere. Juni 2013: Indhente erfaringer fra igangværende prjekter August 2013: Udarbejde liste ver klubber ud fra ressurcer g gegrafisk dækning Juni 2014: Kntakt til klubber, præsentatin af kncept, implementering Juni december 2015: Implementering af kncept i klubber Januar 2015: Dele erfaringer klubberne imellem December 2015: Evaluering af Cmeback/Gråbælte Taekwnd Mål: Inden udgangen af 2015 har 25 klubber prettet et kncepthld inden fr strategiens målgrupper: Unge g vksne (familiehld, mtinshld fr vksne, begynderhld fr vksne, hld fr ældre) December 2013: Tilbyde kncepter der allerede er udviklet Juni 2014: Benytte persner fra ressurcebanken til at støtte p m implementeringen Januar december 2015: Implementering Flere unge Det andet verrdnede mål er, at der skal fasthldes g tiltrækkes flere unge udøvere i aldersgruppen år. Dette skal pnås ved flere g mere specifikke kurser fr ungdmstrænere samt udbredelse af teenager- hld. Mål: T kurser m året fr ungdmstrænere i 2014 g 2015 Juni 2013: Indhente erfaringer 7

8 Oktber 2013: Udvikling af kncept af kursus fr ungdmstrænere tilpasset taekwnd Januar 2014: Kntakt undervisere Mål: 15 klubber har teenager- hld inden udgangen af 2015 December 2014: Opsamle erfaringer fra allerede etablerede teenager- hld December 2014: Kurser fr ungdmstrænere Januar december 2015: Klubbesøg g klubudvikling KOMMUNIKATION OG BRANDING Arbejdsgruppen fr Kmmunikatin g Branding bestd i første mgang af hvedbestyrelsen, da ingen interesserede meldte ind på gruppen. Gruppen startede derfr gså p senere end de andre grupper. Arbejdsgruppen har kun hldt et enkelt møde g prcessen vil blive taget p igen, når strategierne fr de andre visinsmråder skal søsættes. Dette skyldes, at en strategi fr den eksterne g interne kmmunikatin skal hænge tæt sammen med de handlingsplaner, der bliver udfærdiget fr bredde-, elite-, fasthldelses- g rekrutteringsmrådet. Fkus lå i første mgang på branding. Gruppen fastlagde Tp- 3 ver grunde til at man begynder til taekwnd: 1. Lettilgængeligt 2. Synligt 3. Venner går til det 3 målgrupper inden fr ptentielle medlemmer blev identificeret: Frældre her skal Taekwnd brandes på disciplin, sjv g bedre kncentratin g temperament. Unge her skal Taekwnd brandes på at det er helstøbt træning, en individuel hldsprt g at hårdt arbejde lønner sig. Vksne begyndere - her skal taekwnd brandes på at det er helstøbt træning knditin, styrke g smidighed, at det er fr krp g hjerne (fysisk træning g mental træning), g at det er fr alle niveauer. ORGANISATORISKE FORHOLD Målet inden fr rganisatriske frhld er, at skabe en rganisatin, der kan tilpasses de frandringer, der sker, både blandt ptentielle medlemmer men gså i idrættens familie. Arbejdsgruppen har derfr 8

9 udarbejdet en strategi, der anbefaler de vedtægtsændringer, der er beskrevet her: STRATEGI FOR TALENT- OG ELITEARBEJDET Visinen fr elitearbejde er: Blandt de fem bedste i Eurpa på talentmrådet, hvr det sprtslige bygger på en verrdnet rød tråd, hvilende på ATK (Aldersrelateret Træningskncept) med plads til individualitet med lige vilkår fr alle. Organisatrisk er der en klar ansvar- g kmpetencefrdeling byggende på samarbejde, gennemsigtelighed g gensidig respekt. Strategien fr talent- g elitemrådet er gældende fr både kamp g teknik. Med den sprtslige strategi ønskes at skabe en rød tråd på det sprtslige, rganisatriske g øknmiske mråde samtidig med, at der skabes synergi på tværs g bedst udnyttelse af ressurcerne. En af grundstenene i strategien er et tættere samarbejde mellem klubber g frbund samt invlvering af kmmunerne. Strategien er et dynamisk dkument, hvr det frventes, at der er plads til løbende dialg g erfaringsudveksling uden at det dg går ud ver retningen. Definitiner Elite: Udøvere med medaljeptentiale i knkurrencediscipliner, sm repræsenterer Danmark ved EM, VM g OL fr senirer. Talent: Udøvere, der har ptentiale til at blive eliteudøvere. Udøverne skal være min. 14 år fr kamp g min. 11 år fr teknik. Herudver skal de træne min. 12 timer m ugen g være aktiv stævnedeltager. Det rganisatriske fundament fr talent- g elitearbejdet 9

10 Der skal ske en styrkelse af den interne rganisatin, hvr der skal være en fælles frståelse af begrebet elite g af, at vi arbejder md et fælles mål. I talent- g elitestrategien er der gså fkus på at udnytte ressurcerne bedst muligt. Det betyder, at funktiner, hvr det er muligt, samles, samtidig med at det rganisatriske niveau prfessinaliseres via ansættelse af en sprtslig krdinatr, sm har særligt på fkus på administratin, ledelse g udviklingscentre. Den sprtslige krdinatr vil gså få til pgave at skabe synergi mellem teknik g kamp, således at man på relevante mråder kan lære af hinanden. Strategien peger desuden hen md, at DTaF skal være et Team Danmark støttet frbund igen, g så skal der udarbejdes en rekrutteringsplan fr dmmermrådet. Aldersrelateret træningskncept (ATK) g Trænerudvikling i fkus En af de rganisatriske byggesten i strategien er udviklingen af trænerniveauet. Dette vil ske gennem løbende SPOT- kurser, hvr udvikling af individuelle handlingsplaner kunne være i centrum. I frbindelse med udvikling af ATK, sm frventes afsluttet i december 2014, skal træneruddannelsen revideres. Træneruddannelse i øvrigt bliver løbende tilpasset. Alle trænerne i udviklingscentrene, sm arbejder med talent- g elite, skal sm minimum have diplmtræneruddannelse. Herudver skal de have nødvendig uddannelse inden fr ATK g arbejde efter disse principper. Skærpelse af kravene til eliten Strategien fr den sprtslige udvikling af eliten indebærer en skærpelse af kravene til eliten. Det betyder, at der skal være gennemsigtige udtagelseskriterier, hvr kun udøvere med medaljechance bliver udtaget til mesterskaber. Udviklingscentre Planen er, at der skal etableres udviklingscentre, der skal frestå elite- g talentarbejdet. Disse centre skal være et samarbejde mellem frbund, klub g kmmune, hvr alle tre parter bidrager øknmisk. Der skal f.eks. være tilskud til træneraflønning, udstyr g uddannelse. Der skal være årlige krdinerende møder mellem udviklingscentrene, g de skal samarbejde m fælles kalendersystem, hjemmeside samt natinale g internatinale træningslejre. Der vil blive stilet efter, at træningsmiljøerne i udviklingscentrene skal være på et internatinalt niveau. Der vil således være en større skærpelse af krav g frventninger til centrene end tidligere Frmålet med at etablere udviklingscentre er at skabe erfaringsudvikling g sparring på tværs af klubber. Udviklingscentret skal tilbyde træning på højeste niveau af certificerede trænere g skal tage ansvar fr udvikling af de hele menneske. Faciliteterne skal indehlde det nødvendige pdaterede udstyr. Målgruppen er talent- g eliteudøvere. Prcessen med at etablere udviklingscentre starter med, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde krav til udviklingscentrene, sm inkluderer: Trænerkmpetencer, øknmi, krav til det rganisatriske set up, attraktivt træningstider i frhld til jb/uddannelse, test (skal bruges sm udviklingsredskab g ikke sm et udtagelsesredskab), sprtslig strategi, der peger p md frbundets sprtslige strategier, etik i frhld til klubskifte/tilhørsfrhld samt samarbejde med øvrige udviklingscentre. Det skal være muligt løbende at blive gdkendt, g udviklingscentret skal gdkendes en gang årligt. Tidsplan: 10

11 Juni 2013: Kmmissrium fr udvalg i frhld til udarbejdelse af kriterier fr udviklingscentrene der skal sidde repræsentanter både fr kamp g teknik Juni 2013:Nedsættelse af arbejdsgruppe i frhld til udarbejdelse af kriterier fr udviklingscentrene der skal sidde repræsentanter både fr kamp g teknik September 2013: Kriterier endelige fr udviklingscentrene September 2013: Høring mkring kriterier fr udviklingscentrene 15. nvember 2013: Den nye rdning træder i kraft. Det tilstræbes at udviklingscentrene er en aftale mellem klub, kmmune, uddannelsesinstitutinerne g frbund. Nvember 2013: Udviklingscentret registrerer udøverne Nvember 2013: Udviklingscentrene - en del af budget December 2013: Frbund g klubber går fælles ud mkring markedsføring af udviklingscentrene. Udarbejdelse af markedsføringsplan Der skal udvikles dbbelt så mange talenter Inden fr talentudvikling skal der arbejdes på en frdbling af talentmassen både inden fr kamp g inden fr teknik. Dette skal bl.a. ske ved: August 2013: Status på antal talenter sende statistik ud til klubberne hvr mange kæmpere/udøvere har den enkelte klub, sm pfylder definitinen i talentplitikken 2014: Udarbejdelse af en handlingsplan fr udvikling af teknik i flere klubber August 2013: DTaF pdaterer ranglisten efter hvert pintgivende stævne / mesterskab inden fr kamp skabe gennemsigtighed g tillid til systemet Oktber 2013: SPOT- kursus mkring udarbejdelse af persnlige udviklingsplaner Januar 2014: Afstemning af krav g frventninger med frældrene årligt møde med frældre g elev Januar 2014: Alle talenterne skal via klubben have en persnlig udviklingsplan Januar 2014: Månedlige camp inden fr teknik g kamp i samarbejde med klubberne med et tilbud på højt niveau Udviklingscentrene tilbyder natinale g internatinale træningslejre Plan fr øknmisk støtte til de, der bliver udtaget. Mål: Talentgruppen inden fr kamp består af min. 50 udøvere, der træner i udviklingscentrene i januar 2015, 70 udøvere i januar 2016 g 100 talenter, sm træner mere end 12 timer ugentligt ved udgangen af Dette skal udmunde i en række medaljer g deltagere til EM g VM fr junirer g senirer ver den næste årrække. Inden fr teknik er målet: 5 EM medaljer i maj VM medaljer teknik i nvember VM medaljer teknik i nvember EM medaljer teknik i maj

12 3 VM medaljer teknik i nvember