INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar"

Transkript

1 INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge fr at frbundet er på frkant med udviklingen i det mgivende samfund, herunder DIF, kmmunerne, uddannelsessystemet g Team Danmark. Dette skal ske ved at frbund g klubber i fællesskab bliver langt mere udviklingsrienterede g langt bedre til at dele erfaringer med hinanden. En klar g tydelig kmmunikatin, samt at klubber, enkeltpersner, udvalg g hvedbestyrelse påtager sig et medansvar er en af frudsætningerne fr at dette kan lykkedes. Den verrdnede visin er: Taekwnd den værdiudviklende sprt fælles mål, fælles ansvar Visinsplanen spænder ver de fire mråder: Sprtslig udvikling, tilbud til klubberne, rganisatriske frhld g kmmunikatin g branding. Herunder pridses krt de verrdnede mål i visinsplanen: Sprtslig udvikling bredde g elite Mål: Den røde tråd i talent- g elitearbejdet implementeres I samarbejde med klubber etableres g udvikles træningstilbud til alle uanset alder g niveau Tilbud til klubberne Mål: I samarbejde med klubberne at etablere g udvikle attraktive tilbud til fasthldelse g rekruttering af medlemmer, trænere g ledere Organisatriske frhld Mål: Samarbejde mellem klubber g frbund gennem invlvering g delegering af pgaver Prfessinalisme adskillelse mellem plitisk g administrativ drift Kmmunikatin g branding Mål: Den interne kmmunikatin bygger på åbenhed, synlighed, g gennemskuelighed Den eksterne kmmunikatin er rettidig, værdibaserede g synliggør samfundsansvar Vi vil kendt fr at skabe muligheder g realisere dem 1

2 Hvrdan føres strategierne ud i livet? Der vil blive nedsat udvalg, der skal arbejde med at føre hver strategi ud i livet. Det er dermed udvalgene, der har ansvaret g indflydelsen til at præge strategierne. Frhåbentlig er der en masse, der melder sig til at arbejde med søsætte strategierne, så udvalgene kan blive bredt sammensat. Det er udvalgene, der knkretiserer g tilpasser strategierne g handlingsplanerne, så de passer til mstændighederne. Udvalgene skal undersøge m strategierne rent faktisk kan udføres, m de skal justeres, m tidsplanen hlder eller m der skal andre tiltag til. Bestyrelsen udfærdiger kmmissrier til udvalgene, disse kmmissrier sætter de rammer, der skal arbejdes inden fr, med udspring i de nuværende strategier det kunne f.eks. være de øknmiske rammer. Udvalgene skal derefter vurdere m strategierne er realiserbare inden fr disse rammer fr derefter at lave en prjektbeskrivelse. Alle udvalg vil have direkte kntakt til bestyrelsen. Prcessen indtil nu Visinerne blev debatteret g vedtaget på frbundets repræsentantskabsmøde i april 2012, g den efterfølgende prces har taget udgangspunkt i denne verrdnede visinsplan. Juli 2012: Der blev afhldt infrmatinsmøde på Smmerlejren i Brande. August 2012: Temaer blev præsenteret på hjemmesiden September 2012: Indledende dialgmøder blev afhldt på Sjælland g i Jylland. Mål, rammer g prces blev fremlagt. Tilmelding til arbejdsgrupper. September 2012: Kickff møde. Over de næste fire måneder mødtes arbejdsgrupperne fire gange. December 2012: Status fra arbejdsgrupperne blev lagt på hjemmesiden Februar 2013: Dialgmøder på Sjælland g i Jylland. Arbejdsgrupperne fremlagde deres strategier. I det følgende bliver strategierne g målsætninger beskrevet. Arbejdsgruppernes frslag til de handlinger, der kan føre til pfyldelse af målene vil gså blive inddraget. 2

3 STRATEGI FOR BREDDEARBEJDET Visinen fr frbundets breddearbejde er: Taekwnd en samlende kampkunst fr alle, med muligheder, der bygger på rummelighed g gensidig respekt. Klubudvikling g IT-understøttelse i centrum Strategien indehlder en række punkter fr, hvrdan der kan ske en rganisatrisk udvikling. Denne udvikling indebærer bl.a. en IT- understøttelse med elektrniske pas, elektrnisk indberetning af graduering g elektrnisk indberetning af støtteberettigede aktiviteter. Målet er, at det elektrniske pas er udviklet g i brug inden januar Strategiens frslag til handlinger, der kan nå frem til målet er: Januar 2014: Markedsføring Juni 2014: Medlemmet er færdig med at indtaste data December 2014: Udvikling af IT- værktøj, der kan bruges sm træningslg samt mødeprtkl, sm sikrer at udøveren har fulgt træningen Klubudvikling vil gså være i centrum, g her vil der især være fkus på at give klubbernes bestyrelser flere kmpetencer. Her er målet, at alle klubber kender mulighederne fr støtte g rådgivning fra frbundet, samt hvrdan de skal indberette medlemstal. Dette kan f.eks. ske gennem uddannelse af superbrugere i frhld til brug af IT- systemer, etablering af htline m aftenen g frum fr klubledere. Et andet mål er, at der udvikles et kncept, der på idéplan kaldes Den kmpetente bestyrelse sm f.eks. kunne indehlde breddeplitik, årsplan g uddannelse af prcesknsulenter, der kan udbrede knceptet. En tidsplan fr klubudviklingen kunne se ud sm følgende: Oktber 2013: Uddannelse af superbrugere i frhld til brug af IT- systemer Nvember 2013: Etablering af htline December 2013: Etablering af frum fr klubledere December 2014: En spørgeguide fr breddeplitik til klubudviklingsfrløb er udarbejdet Januar 2015: Uddannelse af fem prcesknsulenter Januar 2015: 50 % af alle klubber har en årsplan Januar 2017: 75 % af klubberne har en årsplan Alle klubber skal have tilstrækkelig adgang til trænere Et andet frslag i strategien handler m, hvrdan der inden august 2015 skal ske en udvikling på trænermrådet. Her går idéerne ud på, at der skal pbygges en trænerbørs, så alle klubber har tilstrækkelig adgang til instruktører, ved at der er mulighed fr bytte-, vikar- g gæsteinstruktører. Desuden skal træneruddannelsen revideres i frhld til Aldersrelateret Trænings Kncept, g der skal være flere træf fr trænere. Der er gså et mål, at alle klubber min. har en træner med træner 1 inden januar

4 Tidsplan: Medi 2013: udvikling af trænerbørs samt afdække trænerniveauet i klubberne Ultim 2013: Directmail til målgruppen fr træner 1 med klubben sm CC 2014: evaluering af trænerbørs Flere træf g samlinger Strategien peger på, at det skal være nemmere at arrangere træf g stævner ved at der bl.a. bliver udviklet drejebøger. Målet er, at der både skal afhldes mindre træningstræf (50+ deltagere) g stre breddetræf ( deltagere) inden fr både teknik- g kampmrådet. I strategien freslås det, at markedsføring af træningstræf samt inspiratinsmateriale g drejebg skal gør det nemmere at afhlde træf. Handlingsplan fr at pnå målene: August 2013: Markedsføring af træningstræf samt drejebg fr træningstræf inkl. inspiratinsmaterialer December 2014: Ti træningstræf med min. 50 deltagere fra min. tre klubber December 2014: Fire breddetræf med min. 200 deltagere på tre baner. Målgruppe: Under 15 år. December 2015: Fire breddetræf fr kamp g fire breddetræf fr teknik. Udbredelse af taekwnd Breddestrategien freslår, at der arbejdes hen imd følgende verrdnede mål: Øget anerkendelse af sprten Større synlighed Rekruttering af nye medlemmer At føre sprten ud til nye målgrupper Strategiens giver en række eksempler på handlinger, der kunne føre frem til pnåelse af disse mål: at få taekwnd i SFO er g på skleskemaet, at få frsvarets g plitiet til at bruge taekwnd i deres undervisning samt at få taekwnd udbudt via de flkeplysende frbund (FOF, AOF m.fl.). Eksempel på tidsplan: Juni 2014: Kncept fr SFO med spark i er udviklet Efterår 2014: SFO med spark i markedsføres Nvember 2014: Indgå aftaler med SFO er Juni 2015: 20 SFO er deltager i SFO med spark i Juni 2016: 50 SFO er deltager i SFO med spark i Mål: Taekwnd er på skleskemaet ind i idrætstimerne i min. 20 flkeskler, efterskler etc. inden august Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsessektinen Juni 2015: Kncept fr Taekwnd på skleskemaet udviklet indtænke at knceptet skal kunne rumme klasse Juni 2015: Udarbejde bruttliste med mulige kmmuner/skler 4

5 Juni 2015: Kntakt til interesserede klubber mkring invlvering/pfølgning December 2015: Aftaler på plads med skler August 2016: Opstart af frløb i flkesklerne Mål: Taekwnd udbydes via de flkeplysende frbund i fem byer inden udgangen af 2016 g i ti byer inden udgangen af September 2015: Afdække krav til at kunne udbyde knceptet Lær selvfrsvar i AOF, FOF regi Februar 2016: Udarbejde kncept fr Lær selvfrsvar Februar 2016: Udpegning af byer/klubber Februar 2016: Rekruttering af instruktører Januar 2017: Evaluering af knceptet Lær selvfrsvar verveje m der skal udvikles en del 2, sm pfølgning på deltagerne på del 1 Mål: Frsvarets undervisning i selvfrsvar g håndgemæng er taekwndbaseret inden august Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsessektin December 2015: Afdække mfanget af uddannelse i håndgemæng. Hvad indgår i uddannelsen i dag, hvem har ansvaret fr aftaler, hvrdan bruger andre natiner i verden taekwnd, frdele ved at bruge Taekwnd i uddannelsen December 2015: Øknmisk ramme fr DTaF mkring taekwnd i frsvarets undervisning December 2015: Hvad kan DTaF tilbyde i frhld til frsvarets undervisning i taekwnd? August 2016: Aftale m piltprjekt (taekwnd i frsvarets undervisning) Juni 2017: Evaluering af piltprjekt Mål: Plitiets undervisning i selvfrsvar er taekwndbaseret inden august 2018 Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsesudvalg December 2015: Afdække mfanget af uddannelse i håndgemæng, hvad indgår i uddannelsen i dag, hvem har ansvaret fr aftaler, hvrdan bruger andre natiner i verden taekwnd, frdele ved at bruge Taekwnd i uddannelsen? December 2015: Øknmisk ramme fr DTaF mkring taekwnd i plitiets undervisning på plads December 2015: Hvad kan DTaF tilbyde i frhld til plitiets undervisning i taekwnd? August 2016: Aftale m piltprjekt (taekwnd i plitiets undervisning) Juni 2017: Evaluering af piltprjekt Juni 2018: Taekwnd sm en del af vedligehldelsestræning decentralt i plitisektrerne 5

6 TILBUD TIL KLUBBERNE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER Visinen fr fasthldelses- g rekrutteringsarbejdet er: TAEKWONDO En del af livet hele livet Klubberne er mdrejningspunktet fr denne strategi. Det er svært at definere den danske taekwnd klub. Klubberne har vidt frskellige frudsætninger g ressurcer inden fr faciliteter, trænere, ledere, medlemmer, frivillighed g øknmi. Og klubberne har ikke mindst frskellige ønsker fr, hvad de lige netp har behv fr. Derfr skal tilbuddene til klubberne inden fr rekruttering g fasthldelse udgøre en bred vifte, hvr der findes attraktive tilbud fr alle. Udgangspunkt i en analyse af medlemstallet Der er rigtig mange mråder, man kan arbejde på, når det kmmer til fasthldelse g rekruttering, g arbejdsgruppen har da gså været ude i mange krge. Men fkuspunkterne i strategien blev i sidste ende valgt ud fra en statistisk analyse af frbundets medlemstal g licenser. Denne analyse viste, at sammenlignet med andre frbund har DTaF en str andel af medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, men en langt mindre andel af medlemmer ver 24 år. Desuden ser vi den højeste andel af udmeldelser blandt de årige. De unge g de vksne blev derfr sat i centrum fr strategien. Vidensdeling g inspiratin Vidensdeling er hele fundamentet fr, at det bliver nemmere fr klubberne at rekruttere g fasthlde medlemmer, trænere g ledere. Hvis redskabet eller erfaringen findes et sted derude, skal det ikke genpfindes, hver gang det skal bruges. Vidensdeling g inspiratin skal udvikles betydeligt, g der skal derfr prettes et inspiratinskatalg, hvr idéer g erfaringer med rekruttering g fasthldelse deles. Der skal prettes en ressurcebank, hvr persner stiller sig til rådighed til at hjælpe eller dele viden inden fr et afgrænset mråde, sm de har erfaring med. Desuden skal der afhldes udviklingsdage fr trænere. Mål: Inden udgangen af 2013 er der prettet en ressurcebank på hjemmesiden Oktber 2013: Nøglepersner fra klubber, der har erfaringer med implementering af kncepter g prjekter identificeres December 2013: Frivillighedstjek.dk benyttes sm redskab til prettelse af ressurcebanken 6

7 Mål: Idékatalg med kncepter, erfaringer g gde idéer til ligger på hjemmesiden inden udgangen af 2013 September 2013: Prjektbeskrivelser, erfaringer, status på klubudvikling samles sammen Oktber 2013: Plan fr pdatering af idékatalget December 2013: Idékatalg markedsføres med banner på hjemmesiden, sm nyhed på hjemmesiden, via mail til klubberne Mål: T årlige udviklingsdage fr trænere i 2014 g 2015 Mål: Et årligt seminar på smmerlejr m rekruttering af frældre/frivillige i 2014 g 2015 Klubber med erfaringer identificeres g pfrdres til at hlde plæg Vi skal have flere vksne udøvere Fr at have et gdt grundlag at rekruttere trænere g ledere ud fra, går det ene verrdnede mål i strategien ud på, at der skal være 20 % flere vksne udøvere (+24 år) i frbundet i december Dette skal pnås ved bl.a. at udvikle g udbrede kncepthld fr målgruppen. Dette kunne være Cmeback taekwnd hld, familiehld, mtinshld, begynderhld fr ældre, begynderhld fr vksne. Dvs. at taekwndverdenen skal blive bedre til at gøre pmærksm på, at taekwnd er fr alle aldersgrupper g målrette træningen. Tidsplan: Mål: Inden udgangen af 2015 har fem klubber Cmeback/Gråbælte Taekwnd hld fr tidligere taekwndudøvere. Juni 2013: Indhente erfaringer fra igangværende prjekter August 2013: Udarbejde liste ver klubber ud fra ressurcer g gegrafisk dækning Juni 2014: Kntakt til klubber, præsentatin af kncept, implementering Juni december 2015: Implementering af kncept i klubber Januar 2015: Dele erfaringer klubberne imellem December 2015: Evaluering af Cmeback/Gråbælte Taekwnd Mål: Inden udgangen af 2015 har 25 klubber prettet et kncepthld inden fr strategiens målgrupper: Unge g vksne (familiehld, mtinshld fr vksne, begynderhld fr vksne, hld fr ældre) December 2013: Tilbyde kncepter der allerede er udviklet Juni 2014: Benytte persner fra ressurcebanken til at støtte p m implementeringen Januar december 2015: Implementering Flere unge Det andet verrdnede mål er, at der skal fasthldes g tiltrækkes flere unge udøvere i aldersgruppen år. Dette skal pnås ved flere g mere specifikke kurser fr ungdmstrænere samt udbredelse af teenager- hld. Mål: T kurser m året fr ungdmstrænere i 2014 g 2015 Juni 2013: Indhente erfaringer 7

8 Oktber 2013: Udvikling af kncept af kursus fr ungdmstrænere tilpasset taekwnd Januar 2014: Kntakt undervisere Mål: 15 klubber har teenager- hld inden udgangen af 2015 December 2014: Opsamle erfaringer fra allerede etablerede teenager- hld December 2014: Kurser fr ungdmstrænere Januar december 2015: Klubbesøg g klubudvikling KOMMUNIKATION OG BRANDING Arbejdsgruppen fr Kmmunikatin g Branding bestd i første mgang af hvedbestyrelsen, da ingen interesserede meldte ind på gruppen. Gruppen startede derfr gså p senere end de andre grupper. Arbejdsgruppen har kun hldt et enkelt møde g prcessen vil blive taget p igen, når strategierne fr de andre visinsmråder skal søsættes. Dette skyldes, at en strategi fr den eksterne g interne kmmunikatin skal hænge tæt sammen med de handlingsplaner, der bliver udfærdiget fr bredde-, elite-, fasthldelses- g rekrutteringsmrådet. Fkus lå i første mgang på branding. Gruppen fastlagde Tp- 3 ver grunde til at man begynder til taekwnd: 1. Lettilgængeligt 2. Synligt 3. Venner går til det 3 målgrupper inden fr ptentielle medlemmer blev identificeret: Frældre her skal Taekwnd brandes på disciplin, sjv g bedre kncentratin g temperament. Unge her skal Taekwnd brandes på at det er helstøbt træning, en individuel hldsprt g at hårdt arbejde lønner sig. Vksne begyndere - her skal taekwnd brandes på at det er helstøbt træning knditin, styrke g smidighed, at det er fr krp g hjerne (fysisk træning g mental træning), g at det er fr alle niveauer. ORGANISATORISKE FORHOLD Målet inden fr rganisatriske frhld er, at skabe en rganisatin, der kan tilpasses de frandringer, der sker, både blandt ptentielle medlemmer men gså i idrættens familie. Arbejdsgruppen har derfr 8

9 udarbejdet en strategi, der anbefaler de vedtægtsændringer, der er beskrevet her: STRATEGI FOR TALENT- OG ELITEARBEJDET Visinen fr elitearbejde er: Blandt de fem bedste i Eurpa på talentmrådet, hvr det sprtslige bygger på en verrdnet rød tråd, hvilende på ATK (Aldersrelateret Træningskncept) med plads til individualitet med lige vilkår fr alle. Organisatrisk er der en klar ansvar- g kmpetencefrdeling byggende på samarbejde, gennemsigtelighed g gensidig respekt. Strategien fr talent- g elitemrådet er gældende fr både kamp g teknik. Med den sprtslige strategi ønskes at skabe en rød tråd på det sprtslige, rganisatriske g øknmiske mråde samtidig med, at der skabes synergi på tværs g bedst udnyttelse af ressurcerne. En af grundstenene i strategien er et tættere samarbejde mellem klubber g frbund samt invlvering af kmmunerne. Strategien er et dynamisk dkument, hvr det frventes, at der er plads til løbende dialg g erfaringsudveksling uden at det dg går ud ver retningen. Definitiner Elite: Udøvere med medaljeptentiale i knkurrencediscipliner, sm repræsenterer Danmark ved EM, VM g OL fr senirer. Talent: Udøvere, der har ptentiale til at blive eliteudøvere. Udøverne skal være min. 14 år fr kamp g min. 11 år fr teknik. Herudver skal de træne min. 12 timer m ugen g være aktiv stævnedeltager. Det rganisatriske fundament fr talent- g elitearbejdet 9

10 Der skal ske en styrkelse af den interne rganisatin, hvr der skal være en fælles frståelse af begrebet elite g af, at vi arbejder md et fælles mål. I talent- g elitestrategien er der gså fkus på at udnytte ressurcerne bedst muligt. Det betyder, at funktiner, hvr det er muligt, samles, samtidig med at det rganisatriske niveau prfessinaliseres via ansættelse af en sprtslig krdinatr, sm har særligt på fkus på administratin, ledelse g udviklingscentre. Den sprtslige krdinatr vil gså få til pgave at skabe synergi mellem teknik g kamp, således at man på relevante mråder kan lære af hinanden. Strategien peger desuden hen md, at DTaF skal være et Team Danmark støttet frbund igen, g så skal der udarbejdes en rekrutteringsplan fr dmmermrådet. Aldersrelateret træningskncept (ATK) g Trænerudvikling i fkus En af de rganisatriske byggesten i strategien er udviklingen af trænerniveauet. Dette vil ske gennem løbende SPOT- kurser, hvr udvikling af individuelle handlingsplaner kunne være i centrum. I frbindelse med udvikling af ATK, sm frventes afsluttet i december 2014, skal træneruddannelsen revideres. Træneruddannelse i øvrigt bliver løbende tilpasset. Alle trænerne i udviklingscentrene, sm arbejder med talent- g elite, skal sm minimum have diplmtræneruddannelse. Herudver skal de have nødvendig uddannelse inden fr ATK g arbejde efter disse principper. Skærpelse af kravene til eliten Strategien fr den sprtslige udvikling af eliten indebærer en skærpelse af kravene til eliten. Det betyder, at der skal være gennemsigtige udtagelseskriterier, hvr kun udøvere med medaljechance bliver udtaget til mesterskaber. Udviklingscentre Planen er, at der skal etableres udviklingscentre, der skal frestå elite- g talentarbejdet. Disse centre skal være et samarbejde mellem frbund, klub g kmmune, hvr alle tre parter bidrager øknmisk. Der skal f.eks. være tilskud til træneraflønning, udstyr g uddannelse. Der skal være årlige krdinerende møder mellem udviklingscentrene, g de skal samarbejde m fælles kalendersystem, hjemmeside samt natinale g internatinale træningslejre. Der vil blive stilet efter, at træningsmiljøerne i udviklingscentrene skal være på et internatinalt niveau. Der vil således være en større skærpelse af krav g frventninger til centrene end tidligere Frmålet med at etablere udviklingscentre er at skabe erfaringsudvikling g sparring på tværs af klubber. Udviklingscentret skal tilbyde træning på højeste niveau af certificerede trænere g skal tage ansvar fr udvikling af de hele menneske. Faciliteterne skal indehlde det nødvendige pdaterede udstyr. Målgruppen er talent- g eliteudøvere. Prcessen med at etablere udviklingscentre starter med, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde krav til udviklingscentrene, sm inkluderer: Trænerkmpetencer, øknmi, krav til det rganisatriske set up, attraktivt træningstider i frhld til jb/uddannelse, test (skal bruges sm udviklingsredskab g ikke sm et udtagelsesredskab), sprtslig strategi, der peger p md frbundets sprtslige strategier, etik i frhld til klubskifte/tilhørsfrhld samt samarbejde med øvrige udviklingscentre. Det skal være muligt løbende at blive gdkendt, g udviklingscentret skal gdkendes en gang årligt. Tidsplan: 10

11 Juni 2013: Kmmissrium fr udvalg i frhld til udarbejdelse af kriterier fr udviklingscentrene der skal sidde repræsentanter både fr kamp g teknik Juni 2013:Nedsættelse af arbejdsgruppe i frhld til udarbejdelse af kriterier fr udviklingscentrene der skal sidde repræsentanter både fr kamp g teknik September 2013: Kriterier endelige fr udviklingscentrene September 2013: Høring mkring kriterier fr udviklingscentrene 15. nvember 2013: Den nye rdning træder i kraft. Det tilstræbes at udviklingscentrene er en aftale mellem klub, kmmune, uddannelsesinstitutinerne g frbund. Nvember 2013: Udviklingscentret registrerer udøverne Nvember 2013: Udviklingscentrene - en del af budget December 2013: Frbund g klubber går fælles ud mkring markedsføring af udviklingscentrene. Udarbejdelse af markedsføringsplan Der skal udvikles dbbelt så mange talenter Inden fr talentudvikling skal der arbejdes på en frdbling af talentmassen både inden fr kamp g inden fr teknik. Dette skal bl.a. ske ved: August 2013: Status på antal talenter sende statistik ud til klubberne hvr mange kæmpere/udøvere har den enkelte klub, sm pfylder definitinen i talentplitikken 2014: Udarbejdelse af en handlingsplan fr udvikling af teknik i flere klubber August 2013: DTaF pdaterer ranglisten efter hvert pintgivende stævne / mesterskab inden fr kamp skabe gennemsigtighed g tillid til systemet Oktber 2013: SPOT- kursus mkring udarbejdelse af persnlige udviklingsplaner Januar 2014: Afstemning af krav g frventninger med frældrene årligt møde med frældre g elev Januar 2014: Alle talenterne skal via klubben have en persnlig udviklingsplan Januar 2014: Månedlige camp inden fr teknik g kamp i samarbejde med klubberne med et tilbud på højt niveau Udviklingscentrene tilbyder natinale g internatinale træningslejre Plan fr øknmisk støtte til de, der bliver udtaget. Mål: Talentgruppen inden fr kamp består af min. 50 udøvere, der træner i udviklingscentrene i januar 2015, 70 udøvere i januar 2016 g 100 talenter, sm træner mere end 12 timer ugentligt ved udgangen af Dette skal udmunde i en række medaljer g deltagere til EM g VM fr junirer g senirer ver den næste årrække. Inden fr teknik er målet: 5 EM medaljer i maj VM medaljer teknik i nvember VM medaljer teknik i nvember EM medaljer teknik i maj

12 3 VM medaljer teknik i nvember

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Strategiplan

Dansk Atletik Forbund Strategiplan Dansk Atletik Frbund Strategiplan 2014-2016 Indledning De følgende sider er et udkast til DAF s strategiplan, sm af bestyrelsen fremsættes sm frslag til DAF s årsmøde ktber 2013. Fireårige strategiplaner

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

sikring for PSO / PFSO den 8. og 9. september 2014

sikring for PSO / PFSO den 8. og 9. september 2014 Dat: 1. august 2014 Versin: 01/08/14 5.36 pm Antal Sider: 9 Kursus i ISPS sikring fr PSO / PFSO den 8. g 9. september 2014 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO Dat: 23. december 2014 Versin: 23/12/14 6.39 am Antal Sider: 7 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr Certificering, sm uvildig sikringsrådgiver, medlem af SikkerhedsBranchen

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere