Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke"

Transkript

1 Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Billedkilde: Mårup kirkes venners hjemmeside Økonomisk evaluering v. professor Terkel Christiansen, Syddansk Universitet, Master i evaluering 2008, cand. scient. pol. Peter Gorm Larsen, eks. nr ,

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning Baggrund Problemstilling Design og eksempler Lad naturen gå sin gang Betalingsvillighed i forhold til Mårup kirke Erosion af kysten Kystsikring Flytning af kirke Sammenfatning Konklusion 17 2

3 1.0. Indledning Skriftet er en synopsis udarbejdet i forbindelse med afslutning og eksamination i faget økonomisk evaluering på Syddansk Universitet. Synopsen er et designforslag til, hvordan en større samfundsøkonomisk analyse kan gennemføres. Det er udenfor rammerne at foretage en omfattende analyse. Researchen har primært været læsning af avisartikler og stof fundet på nettet. Det betyder, at synopsen ikke er videnskabelig eller påstår, at problematikken er undersøgt til bunds. På trods af, at der igennem mange år har været stor debat omkring Mårup kirkes skæbne, har der ikke været foretaget en samfundsøkonomisk analyse. Det kaldes også for en Cost-Benefit Analyse (CBA). Generelt synes der ikke at være foretaget nyere grundige CBA analyser af kystsikring i Danmark. Konsulentfirmaet Niras har for Miljøstyrelsen foretaget en CBA analyse af en kystsikring af en mindre strækning i Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006). Undersøgelsen viser, at der er en nettogevinst ved at kystsikre. I forhold til en betænkning afgivet af Trafikudvalget i folketinget, marts 2006 i forbindelse med behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse kan man bl.a. læse, at Dansk Folkeparti mener, at kystbeskyttelsen på vestkysten har en effektivitet på minus 170 pct. efter en årlig investering på ca. 80 mio. kr. (Trafikudvalget L Bilag 15, 2006). Synopsen indledes med et kort baggrundsafsnit (2.0.) efterfulgt af problemstillingen (3.0.). Herefter designes CBA analysen, og der gives eksempler på beregninger (4.0). På det forelæggende grundlag gives der en konklusion (5.0.). 3

4 2.0. Baggrund Mårup kirke ligger i yderkanten af den nordjyske turistby Lønstrup. Kirken er romansk og fra 1200 tallet. Kirken blev i 1928 taget ud af drift som kirke, da Lønstrup-borgerne byggede en ny kirke i byens nærhed. Kirken er en seværdighed. Foreningen Mårup kirkes venner anslår, at stedet årligt besøges af til mennesker (Kristeligt Dagblad ). Om sommeren anvendes bygningen til forskellige kulturelle arrangementer. Kirken ligger højt hævet og umiddelbart ud til Vesterhavet. Fra kirken er der en fantastisk udsigt over havet, men også op mod Rubjerg knude og de mægtige sandmasser. En sti forbinder de to attraktioner, hvor man går igennem en særpræget kystnatur. På kirkegården findes der gamle grave med Lønstrup borgere. Ved vestgavlen er der et mægtigt anker fra den engelske fregat The Crescent, som strandede i december 1808 ud for Mårup. Det var under Englandskrigene. Skibet var på vej til Gøteborg med forsyninger. I en fællesgrav ved kirken er 226 søfolk begravet (www.maarupkirke.dk). Efterhånden, som Vesterhavet har nærmet sig kirken, har der udviklet sig en lokal, regional og national debat omkring kirkens skæbne. Adskillige miljø- og trafikministre har haft med Mårup kirke at gøre. Folketingsudvalg har besøgt lokaliteten. Søgninger på dokumenter i folketinget og avisartikler i Infomedia giver et omfattende stof. Geologisk er Mårup kirke placeret på Lønstrup klint. I bogen Det nordlige Jylland En beskrivelse af områder af national geologisk interesse kan man læse, at Den 15 km lange klint er et af de mest betydningsfulde kystprofiler i Danmark (1997:83). Endvidere, at klinten er godt blottet på grund af kysterosion. Landskabet i vid omkreds omkring fyret er tilsvarende åbent og overskueligt. Der er ingen naturlige trusler. Kystsikring vil hurtigt medføre, at klinten skrider til og skjuler profilet (Ibid.). Den 30. september 2007 svarer Miljøministeren folketingets Miljø- og planlægningsudvalg med bl.a. følgende: Rubjerg Knude og Lønstrup Klint, hvor Mårup Kirke ligger, er en enestående geologisk formation, både i national og international sammenhæng. Området er omfattet af fredningskendelser fra Overfredningsnævnet af 1948 og1965. Et af formålene med fredningen fra 1948 var at sikre, at de naturlige processer i forbindelse med kystnedbrydningen kan fortsætte. Det har været ministeriets opfattelse helt tilbage fra 1988, da Skov- og Naturstyrelsen overtog kirken, at en fortsat naturligt og dynamisk udvikling/nedbrydning af kyststrækningen uden menneskelig påvirkning, ud fra en samlet afvejning af kulturhistoriske, landskabelige og geologiske værdier, bør prioriteres højest. (Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 264, 2007) 4

5 I en opgave med titlen Naturen Konflikter om beskyttelsen af vore kyster fra Aarhus Universitet 2000 kan man læse, at de nøgne skrænter omkring Mårup kirke er et vigtigt habitat. Hvis der kystsikres kan det medføre, at skrænten/klinten kan vokse til, med store konsekvenser for det biologiske liv til følge. For eksempel vil både digesvaler og riden måske forsvinde fra området ved kystsikring (Aarhus Universitet 2000:69). Der er dog ikke tale om en videnskabelig afhandling, men blot en opgave skrevet af studerende. Den er dog trykt i 90 eksemplarer. Der er mange aktører indblandet i sagen. Kirken og kirkegården blev i 1988 overdraget fra Nationalmuseet til Skov- og naturstyrelsen (Miljøministerens svar på spørgsmål nr ). Styrelsen har indtil for nyligt ønsket, at naturen skulle gå sin gang, og at kirken skulle fortæres af havet. Styrelsen er under miljøministeren. Kystdirektoratet har ansvaret for kystsikringen omkring Lønstrup og er under Trafikministerens ressort. Kirken befinder sig i Hjørring Kommune, som bl.a. er part i forhold til kystsikringsforhold. Fredningsnævnet i Nordjylland er part i forhold til fredning af kirken. Den 14. juli 1993 stiftedes støtteforeningen "Mårup Kirkes Venner", hvis formål er at støtte arbejdet for, at Mårup kirke sikres for eftertiden på det sted, hvor kirken blev bygget i det 13. århundrede (www.maarupkirke.dk). Foreningen har bl.a. indsamlet underskrifter til kirkens bevarelse. Ligeledes har foreningen for nylig igangsat en økonomisk støtteindsamling til kystsikring foran kirken. Af andre aktører kan nævnes Skagens Innovationscenter (SIC), som har udviklet en alternativ form for kystsikring med plastikrør i stranden. SIC har i nogle år fået tilladelse til forsøgsvis at kystsikre foran kirken. Tilladelsen er udløbet. Endelig er der en række grundejere mellem Lønstrup by og Mårup kirke, som kunne tænkes at have en interesse i en offentlig finansieret kystsikring. I efteråret 2007 var der ca. 9 m fra kirkens vestgavl og ud til skrænten ned mod kysten (Politiken ). Der blev afholdt folketingsvalgmøde i kirken. Mårup Kirkes Venner har i efteråret 2007 forsøgt at få skabt fornyet politisk interesse om stedet (Vendelbo Posten ). I forhold til at tiden er kort, hvis kirken skal reddes, og at der skal træffes en endelig beslutning, er der opstået en kontaktgruppe for Mårup Kirke. Den består af statskovsdistriktet, Mårups kirkes venner, stiftet og en gruppe lokale borgere, der vil genopføre kirken længere inde i landet. Der er nu truffet beslutning om, at kirkens blytag skal fjernes. Kirken skal langsomt nedtages for evt. senere at genrejses på en anden lokalitet (Politiken ). 5

6 Synopsens problemstilling er følgende: 3.0. Problemstilling Hvad skal beslutningstagerne gøre i forhold til Mårup kirke, som er ved at styrte i havet? Afsnit 2.0. viste, at der mange aktører og beslutningstagere i sagen. For at gøre sagen enkel tænkes der her på kommunalbestyrelsen i Hjørring jf. den nye lov om kystbeskyttelse (www.kyst.dk). Det er hensigten at designe en CBA analyse, som kan anvendes af beslutningstagere, som står for at skulle tage en beslutning. En teknisk beskrivelse af metoden findes bl.a. i bogen Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers (Fuguitt & Wilcox 1999). På dansk kan der henvises til Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger (Finansministeriet 1999) og Manual for samfundsøkonomisk analyse (Transportministeriet 2003). Her vælges at opstille 3 beslutningsscenarier i forhold til kirken. Det forudsættes, at de 3 beslutningsscenarier er relevante uanset den seneste udvikling. Ifølge P4 Nordjylland udtaler f.eks. skovridder Jesper Blom-Hansen fra Nordjyllands Statsskovdistrikt, at Det er ved at være for sent at redde Mårup Kirke (Ritzaus Bureau ). Der ses også bort fra det standpunkt, at kirken vil skride ned af skrænten på grund af regnvand og underminering også efter en kystsikring (Aarhus Universitet 2000:68). Scenario 1 er et baseline scenario, hvor der ikke iværksættes en intervention. Scenariet benævnes lad naturen gå sin gang. Kirke og kirkegård fortæres af Nordsøens bølger. Scenariet er ønsket af Skov- og naturstyrelsen. Det geologiske kystprofil bevares. De nøgne skrænter er et muligt habitat for digesvaler og rider. Hvor naturligt scenariet er, kan diskuteres. Molen ved Løkken er anlagt ca. 11 km syd for Mårup kirke. Der er ikke videnskabelig tvivl om, at moler og havneanlæg skaber læsideerosion (Nielsen 1969: ). Den nordgående kyststrøms møde med molen vil skabe yderligere erosion nord for molen og hermed have indvirkning på Lønstrup klint (Nordjyske Stiftstidende ). Efter anlæggelse af kystsikringen ved Lønstrup by har det været nødvendigt at kystsikre yderligere mod nord langs kysten til Skallerup pga. læsideerosion (Nordjyske Stiftstidende ). Scenario 2 er et scenario, hvor der iværksættes en intervention i form af en kystsikring. Det kan gøres på flere måder. Her bortvælges metoden med trykudligningsrør fra SIC. Firmaet har tilbudt at kystsikre for 6 mio. kr. inklusiv 6

7 oppumpning af sand fra havet og vedligeholdelse i 10 år (Ritzau ). I en periode var de lodrette drænrør forsøgsvis sat op langs 600 m af kysten ud for kirken. Kysterosionen blev reduceret til kun omkring en halv meter årligt (Jyllands-Posten ). Metoden er omstridt (Folketingets Trafikudvalg, , Alm del - bilag 1050). I stedet vælges en 1200 m forlængelse af den kystsikring, som Kystinspektoratet har foretaget omkring Lønstrup by. Løsning skitseres fragmentarisk i opgaven fra Aarhus universitet (2000:68). I opgaven vurderes prisen til 25 til 30 mio. kr. samt årlig vedligeholdelse på 1 mio. kr. (Ibid.). I figur 1 er den 1200 m strækning illustreret ved en gul linie. I venstre side af billedet ses slutningen af kystsikringen ved Lønstrup by. I højre side af billedet ses kirken ude ved skrænten. Figur 1: Kystsikring fra Lønstrup by til Mårup kirke Kilde: 2008, på baggrund af Scenario 3 er en intervention, hvor der sker en flytning af kirken. Det har været overvejet at flytte kirken til Den Gamle By i Århus, men også Frilandsmuseet i København. Frilandsmuseet har sagt nej tak. Da museet i 2001 erhvervede en bygning fra Møn kostede det 13 mio. kr. Det vurderes at en flytning af Mårup kirke vil blive dyrere (Jyllands-Posten ). Andre har vurderet, at en nedtagning og genopbygning af kirken vil koste over 30 mio. kr. (Jyllands-Posten ). Scenario 3 er her et scenario, hvor kirken nedtages og genopføres ca. 800 m længere inde i landskabet, men vest for Rubjergvej. Sammenfattende er der således tre scenarier, som beslutningstagerne bør forholde sig til. 1) Lad naturen gå sin gang 2) Kystsikring 3) Flytning af kirken 7

8 4.0. Design og eksempler Det er hensigten i afsnittet, at diskutere metode design i forhold til de forskellige scenarier og give eksempler på udregninger samt forsøgsvis at opstille skøn. Analysen foretages på baggrund af en periode på 50 år jf. analysen af kystsikring ved Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006:114). I overensstemmelse med CBA analysen skal samtlige omkostninger og indtægter omregnes til nutidsværdi (PV), for at man på den måde kan sammenligne scenarierne. Her fastsættes en tilbagediskonteringsrente på 6 % (Finansministeriet 1999:69-74). Ved hjælp af programmet Microsoft Office Excel 2003 er der foretaget beregninger med startperiode 2008 og frem til 2058 jf. bilag 1. I analysen kvantificeres indtægter og omkostninger i scenario 2 (kystsikring) og scenario 3 (flytning af kirken) i forhold til referencesituationen (lad naturen gå sin gang) (se evt. Trafikministeriet 2004:6). Omkostninger ved scenario 1 kan blive til indtægter i scenario 2 eller 3. Omvendt kan indtægter ved scenario 1 blive til omkostninger ved scenario 2 og 3. Der er forsøgsvis foretaget en budgetanalyse for på den måde at vise udgifter og indtægter til det offentlige. Dette er relevant for beslutningstagere, der forvalter offentlige midler Lad naturen gå sin gang Det er ikke enkelt at foretage en analyse af, hvordan situationen vil se ud om 50 år, hvis der ikke foretages noget. Her vælges at se på dels betalingsvilligheden ved seværdigheden Mårup kirke, og dels på de fysiske konsekvenser i forhold til kystens erosion over 50 år Betalingsvillighed i forhold til Mårup kirke Der findes overordnet 3 forskellige måder at beregne betalingsvilligheden (WTP = Willingness-to-pay) for et gode, som ikke værdisættes på et marked. Her handler det om at beregne, hvad folk er villige til at betale for at se Mårup kirke. Ved Contingent Valuation Method (Fuguitt & Wilcox 1999: ) udregnes WTP ved at opstille hypotetiske situationer, som udvalgte informanter skal tage stilling til. Man kan gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor informanter f.eks. skal angive et pengebeløb for, hvad de vurderede at ville betale for at se attraktionen Mårup kirke. Det er ikke uden problemer. Hvordan afgrænses populationen, hvor fra der skal uddrages et repræsentativt udsnit 8

9 (sample)? De fleste besøgende er turister, som er bosiddende udenfor Danmarks grænser. Det er besværligt at sende et spørgeskema ud til et repræsentativt udsnit af borgere i f.eks. Tyskland. Hvis man udvælger stikprøver af de aktuelt besøgende, får man ikke hele betalingsvilligheden med. Det kan ikke udelukkes, at der er folk der tillægger kirken værdi på trods af, at de ikke besøger Mårup kirke. Validiteten (gyldighed) af en undersøgelse vil være tvivlsom, fordi hvad er det der måles? Er det WTP for at se de store skrænter og skue ud over Nordsøen og op mod Rubjerg Knude eller er det værdien af den romanske kirke fra 1200 tallet? Kan de besøgende skille deres præferencer mellem udsigten og kirken? En anden metode er Travel Cost Metod (Fuguitt & Wilcox 1999: ), hvor det undersøges, hvor mange udgifter de besøgende har haft i forhold til at komme frem og besøge kirken. Problemet er, at mange af turisterne kommer til Danmark og Lønstrup for at holde ferie og ikke primært for at besøge Mårup kirke. En undersøgelse af de besøgende kan tage udgangspunkt i, hvor langt de har kørt fra sommerhuset, campingpladsen eller hotellet for at besøge kirken. Det er problematisk, hvis de besøger andre attraktioner på køreturen. Omkostningerne ved turen kan ikke tages som udryk for WTP for at se Mårup kirke. Problemet er også her, hvad er det, de kommer og besøger? Den fantastiske udsigt eller den romanske kirke? Når Mårups kirkes venner oplyser, at der er et sted mellem og årligt besøgende, er det ikke klart, hvad det reelt er de besøgende kommer for at se. Hvis det er udsigten og de mægtige skrænter, kan tallene ikke anvendes i forhold til at fastsætte en økonomisk værdi af Mårup Kirke. Man kan påstå, at kirkens langsomme fortæring af havet vil få endnu flere til at besøge stedet, og at kirken vil få endnu større økonomisk værdi. Beslutningstagerne har f.eks. valgt, at Rubjerg fyr skal forfalde. Man kan undersøge om det har betydet, at færre har besøgt Rubjerg fyr. I de følgende beregninger antages det, at en situation, hvor kirken langsomt fortæres af havet, vil betyde, at WTP fordobles i en given periode. Endelig kan der anvendes Hedonic Pricing Method (Fuguitt & Wilcox 1999: ). Ved f.eks. at foretage en analyse af priserne på sommerhuse i området, kan man ved regressionsanalyse undersøge om sommerhuse tæt på Mårup kirke har større værdi end huse længere væk. Ved yderligere analyse beregner man sig frem til værdien af kirken. Metoden vil dog ikke være velegnet, da mange besøgende turister ikke har bolig i nærheden af kirken. Metoden indfanger ikke deres WTP. Med henblik på at løse problemet omkring WTP foreslås en alternativ metode til at fastslå værdien af Mårup kirke. Udgangspunktet er teorien bag substituerende goder (Begg, Fischer, Dornbusch 1984:110). Det antages, at 9

10 besøg ved Mårup kirke kan substitueres ved besøg af andre nærliggende turistattraktioner. Det antages, at det er muligt at finde attraktioner, som har det samme besøgsklientel som Mårup kirke. Dermed også samme WTP. Med andre ord er der et marked for attraktioner i Nordjylland. Ca. 10 km fra Mårup kirke findes attraktionen Børglumkloster (www.boerglumkloster.dk). Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange betalende gæster, der besøger klosteret. Med baggrund i upræcise tal fra avisartikler skønnes det, at klosteret årligt har omkring betalende gæster. Entreprisen er 45 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Det antages, at de besøgende består af to voksne og to børn. Halvdelen af de besøgende er således børn. Det antages, at halvdelen af børnene har en alder, hvor de ikke skal betale. Prisen beregnes på følgende måde: voksne af 45 kr. = kr børn af 15 kr. = kr. I alt årlige billetindtægter i 2007 = kr. Længere væk fra Mårup kirke, og uden nogen særlig udsigt, findes Voergårdslot (www.voergaardslot.dk). Ved hjælp af avisartikler skønnes det at slottet har ca besøgende om året. Entreprisen for voksne er 65 kr. og for børn 25 kr. Der foretages samme udregning som for Børglumkloster voksne af 65 kr. = kr børn af 25 kr. = kr. I alt årlige billetindtægter i 2007 = kr. Der tages nu et gennemsnit af billetindtægterne hos de to nordjyske attraktioner kr kr. / 2 = kr. Konservativt skønnes det at den årlige WTP for at se Mårup kirke er mio. kr. Over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Figur 2: Mårup og Furreby kirker Mårup kirke. Romansk kirke fra 1200 tallet Furreby kirke 9500 m fra Mårup kirke længere nede af kysten og længere inde i landet. Også romansk kirke fra 1200 tallet 10

11 I beregningen ses der bort fra de personer, der måtte nyde godet uden at besøge det. For at sikre analysen, kan der foretages en følsomhedsanalyse (Fuguitt & Wilcox 1999: ), hvor der opereres med hhv. et højt, mellem og lavt skøn for besøgstallet. Tallene kan korrigeres ved at fremstille en undersøgelse af, hvor mange der besøger den romanske kirke i Furreby, der befinder sig ca. 10 km fra Mårup. Kirken ligner stort set Mårup kirke (figur 2), men der er ingen skrænter og ingen udsigt. På den måde kan man få isoleret interessen for romanske kirker ved vestkysten og ikke udsigten. Det antages, at WTP ved en nedstyrtning af kirken vil betyde, at kirken bliver dobbelt så interessant i en periode indtil kirken er borte. Det er beregnet til ca. 40 m jf. figur 3. Med antagelsen om at havet tager 3 m om året jf. næste afsnit, vil det kræve ca. 14 år, dvs. frem til år jf. figur 3. Den dobbelte WTP er mio. kr. x 2 = kr. Nutidsværdien (PV) af beløbet i 14 år med 6 % diskonteringsrente er = kr. Figur 3: Kirken vil være borte om ca. 14 år Kilde: 2008, på baggrund af 11

12 WTP for den geologisk interessante kystprofil anses som værende begrænset. Da Lønstrup klint er 15 km vurderes det, at der også efter en kystsikring i scenario 2 ud til Mårup kirke vil være tilstrækkeligt geologisk materiale for den besøgende, som er geologisk interesseret. Det antages, at der er mange gode lokaliteter for digesvaler og rider, så den ornitologisk interesserede vil have en minimal WTP Erosion af kysten Følgende forslag til beregninger er inspireret af Niras`s beregninger vedr. kystsikring på en strækning ved Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006). En søgning på avis-artikler igennem 10 år giver forskellige værdier i forhold til, hvor mange meter kysten årligt eroderes bort foran Mårup kirke. Fra 1993 til 1998 var det 4,6 m om året, mens det påstås at den alternative kystsikring formindskede erosionen til kun en halv meter om året (Jyllands- Posten ). Fra år til år er der forskel afhængig af, hvor kraftig en vinterstorm man har haft. Her forudsættes en gennemsnitlig kysterosion på 3 m om året i 50 år. En følsomhedsanalyse kan f.eks. sætte erosionen til hhv. 5 m og 1 m. Bemærk, at der i perioden er forventninger om vandstandsstigninger fra 0.22 m til 1,05 m og kraftigere storme pga. klimaændringer (Miljøstyrelsen 2006). De 3 m om året er et konservativt skøn. På 50 år bliver 3 m om året til 150 m land, der forsvinder. Dette er illustreret i figur 1 med den gule linie. En tælling fra satellitbilledet viser, at 35 sommerhuse vil forsvinde i havet i løbet af de 50 år. Ejendomsmæglerkæden EDC har udviklet et Danmarksfritidshus (EDC 2007). Det er et typisk velholdt fritidshus på 80 kvm opført i træ i 1990 på en 1200 kvm grund, uden sauna eller spa. Det er en standardbeliggenhed, dvs. inde i sommerhusområde uden udsigt. På baggrund af en prisguide fra EDC med sommerhuspriser fra det nærliggende Løkken koster huset i sommeren kr. I første række er prisen kr. De 35 huse ved kysten mellem Lønstrup og Mårup må alle anses at have en eller anden form for udsigt til havet på grund af den høje beliggenhed og ingen træer. Dog forsvinder udsigtsværdien ikke fra samfundet, da andre sommerhuse vil få udsigt, når de forreste rækker af huse forsvinder i havet. Derfor vælges den mindste pris. Scenariet lad naturen gå sig gang betyder, at der over en 50 års periode forsvinder huse for 35 x kr. = kr. Det er direkte fysiske værdier, der forsvinder fra samfundet. Det antages, at der i en 50 års periode hvert år forsvinder værdi for kr./ 50 år. = kr. Beløbet 12

13 skal omregnes til nutidsværdi (PV). Over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Inspireret af analysen fra Niras (Miljøstyrelsen 2006) kan der også foretages en budgetanalyse med vægt på mistede skatteindtægter. På baggrund af figur 1 er der valgt 5 huse i forskellige rækker og med forskellig nærhed til Mårup kirke. På figuren er der sat røde cirkler om husene. Ved hjælp af to baser på nettet, https://www.ois.dk/ og er der foretaget skatteberegninger på de 5 huse (se tabel 1). Der er udregnet et gennemsnit, som er multipliceret med 35. Resultatet viser det offentliges skatteindtægter i år Der ses bort fra grønne afgifter. Regneeksemplet i tabel 1 viser, at grundskyld og ejendomsværdiskat for de 35 huse har en anslået værdi til kr. for år Hvis det antages, at beløbet er det samme i perioden fra 2008 til 2058 og med en tilbagediskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Tabel 1: Udregning af skatteindtægter for 35 huse i 2008 Fritidshusenes adresse i Lønstrup: Tangen 8 (anden række) Klitbakken 16 (første række) Hagen 5 (4.række) Bredningen 17 (3.række) Gabet 7 (1.række, tættest på kirken) Gennemsnit: Grundskyld til kommunen 2008 (2. rater om året) 3.381,64 kr ,52 kr ,60 kr ,00 kr ,28 kr /5 = kr. x 35 = kr. Ejendomsværdi år Her blot antaget 1% af ejendomsværdi uanset andre regler kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. (7.800 kr.) kr./5 = kr. x 35 = kr. I alt skat: Grundskyld og ejendomsværdiskat for 35 huse som over 50 år vil forsvinde i havet kr. = kr. Udover at nedbrud af kysten medfører tab af kirke, lokaler til afholdelse af arrangementer, forurening pga. kirkens blytag og skatteindtægter fra sommerhuse, vil der være udgifter til opsyn, når kirken falder i vandet. Der vil være risiko for menneskeliv ved skred. Det har ikke været muligt at fastslå risikoen for dødsfald ved skred på strækningen, men i en 40 års periode har der været dødsfald pga. skred på Lønstrup klint. Det antages, at man kunne forvente et dødsfald på 50 år i forbindelse med skred på strækningen fra Lønstrup by til Mårup kirke. Pladsen tillader ikke at udregne prisen på dødsfaldet eller de andre tab. 13

14 4.2. Kystsikring Ud fra figur 1 ses den gule linie, som illustrerer den foreslåede 1200 m strækning, der skal kystsikres fra Lønstrup og ud til syd for Mårup kirke. På baggrund af søgninger i Infomedia og på nettet er der ikke opnået klarhed over, hvad en kystsikring præcist vil koste. SIC mener, at de kan kystsikre for halv pris over en 10 års periode for 6 mio. kr. (Ritzau ). En rigtig kystsikring vil således koste 12 mio. kr. ifølge SIC s overslag. Den her forslåede løsning angives i opgaven fra Aarhus universitet i 2000 at koste et sted mellem 25 til 30 mio. kr. og årlig vedligeholdelse på ca. 1 mio. kr. (Aarhus Universitet 2000:68). Den skriver Kystinspektoratet på deres hjemmeside (www.kyst.dk/sw5955.asp), at det koster ca. 1 mio. kr. at kystsikre per kilometer på vestkysten. I casen fra Nordsjælland kostede det i mio. kr. at kystsikre en strækning på 2.8 km (Miljøstyrelsen 2006:113). I det aktuelle scenario handler det om at kystsikre en 1200 m strækning på vestkysten. Det antages her, at være dobbelt så dyrt at kystsikre på vestkysten. Det anslås her, at den 1200 m strækning koster ca. 11 mio. kr. at kystsikre i anlægsomkostninger. Dertil kommer årlige vedligeholdelse med sandfodring. Det antages, at koste 1 mio. kr. årligt. Det hele skal regnes om i nutidsværdi (PV) over en 50 års periode med en tilbagediskonteringsrente på 6 %. Anlægsomkostninger på afholdes i år Nutidsværdien (PV) bliver på kr. jf. bilag 1. Andre gevinster ved kystsikring er etablering af en længere sandstrand syd for Lønstrup by, mulighed for at gå ud til Mårup kirke også ved højvande, nedsættelse af risiko for skred og dermed menneskeliv. Uden det er undersøgt må det formodes, at der er en stor WTP for ekstra sandstrand i Lønstrup, da turistbyen pt. har begrænset sandstrand. Af andre omkostninger kan nævnes, at et geologisk kystprofil på 1200 m forsvinder og måske et habitat for digesvaler og rider. Den 1200 m kystsikring vil næppe skabe yderligere læsideerosion, da Lønstrup allerede er kystsikret Flytning af kirke En flytning af Mårup kirke (se figur 1) vil stadig betyde, at samfundet over 50 år mister mindst 150 m kyst i en 1200 m strækning ind til byen. Tabet er udregnet til kr. over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 %. Det er vanskeligt at få en pris på flytning af Mårup kirke. Prisen er skønnet fra 13 til 30 mio. kr. jf. scenario 3. Prisen vil være afhængig af, hvor langt kirken 14

15 skal flyttes, og hvad det nye grundstykke vil koste. I scenariet antages det, at kirken højst skal flyttes ca. 800 m og befinde sig vest for Rubjergvej. Det må antages, at prisen på et stykke jord i dette område vil være dyr og kræve en del dispensationer. Ud over kirken skal der være parkeringspladser. Jordstykket kunne alternativt anvendes til at opføre nye sommerhuse med flot udsigt. Hvis kirken flyttes længere væk fra kysten vil kirken sandsynligvis have et besøgstal, der svarer til Furreby kirke (se figur 2). Betalingsvilligheden for at se kirken på den nye lokalitet 800 m længere inde i landet skønnes at være væsentligt mindre end den nu anslået mio. kr. i år Ved en flytning af kirken antages det, at WTP reduceres med en tredjedel. Det nye beløb er mio. kr. / 3 = kr. Over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Det anslås, at en flytning af kirken, genopførelse og erhvervelse af grund vil koste 20 mio. kr. Hele udgiften afholdes i Det 3. scenario, som nu synes at blive til virkelighed, er samfundsøkonomisk det dårligste scenario. Der vil heller ikke blive etableret mere sandstrand syd for Lønstrup, der vil stadig være risiko for menneskeliv ved skred, og kirkegården vil stadig forsvinde i havet. Af fordele kan næves, at det geologiske kystprofil bevares. Det samme gælder habitatet for digesvaler og rider Sammenfatning På baggrund af sammenfatningen i tabel 2 ses der et stort overskud ved at kystsikre, men også ved at undlade at kystsikre og lade kirken falde i havet. Årsagen er, at det antages, at attraktionen over en 14 års periode bliver dobbelt så interessant. Løsningen med at genopføre kirken er den økonomisk dårligste. Ved at undlade at kystsikre er samfundet klar til at miste ca. 4,47 mio. kr. ( kr kr.) for at bevare 1200 m geologisk kystprofil og habitat for digesvaler og rider. 15

16 Tabel 2: Samfundsøkonomisk overslag ved de 3 scenarier i 2008 Scenario 1 Lad naturen gå sin gang Scenario 2 Kystsikring Scenario 3 Flytning af kirke Omkostninger Kystsikring (50 år) (PV) Ingen kr. Ingen Flytning af kirke Ingen Ingen kr. Tab af ejendom (PV) kr kr. Tab af m geologisk profil Ikke værdisat Tab af 1200 m habitat for digesvaler og rider Ikke værdisat Indtægter Betalingsvillighed for at se kirken (PV) kr kr kr. Bevarelse af ejendom Ingen kr. Ingen Minimering af risiko for ulykker ved skred Ikke værdisat Ny strand Ikke værdisat Nettogevinst (NPV) kr kr kr. Det budgetøkonomiske overslag i tabel 3 viser, at de mistede skatteindtægter pga. ejendom, der forsvinder i havet alene, ikke vil kunne finansiere en kystsikring, som foreslået i scenario 2. Tabel 3 Budgetøkonomisk overslag Scenario 1 Lad naturen gå sin gang Scenario 2 Kystsikring Omkostninger Kystsikring (50 år) (PV) Ingen kr. Tab af skatteindtægter (PV) kr. Indtægter Bevarelse af skatteindtægter Ingen kr. Nettogevinst (NPV) kr kr. 16

17 5.0 konklusion Analysen har givet et bud på, hvad beslutningstagerne skal gøre i forhold til Mårup kirke, som er ved at styrte i havet. Alt andet lige, skal der gennemføres en 1200 m kystsikring fra Lønstrup by til syd for Mårup kirke. På baggrund af den aktuelle beslutning om at begynde at nedtage Mårup kirke med henblik på senere genopførelse af kirken anbefales det straks at få foretaget en uvildig CBA analyse. Analysen skal tage udgangspunkt i tre scenarier som hhv. er 1) lad naturen gå sin gang, 2) forlænge kystsikringen 1200 m fra Lønstrup by mod syd og endelig 3) nedtage kirken og flytte den længere ind i landet. I analysen er scenarierne opstillet, og der er foretaget beregninger på baggrund af en række anslåede værdier. Beregningerne skal tages som udtryk for begrundede eksempler. Der er foretaget tilbagediskontering til nutidsværdien (PV) af indtægter og omkostninger over 50 år. Der er ikke indhentet nøjagtige priser i forhold til de forskellige foranstaltninger. Betalingsvilligheden for at se kirken er antaget ved at skønne besøgstallet og indtægter ved andre turistattraktioner i området. Der er valgt attraktioner, der synes at kunne substituere et besøg af Mårup kirke. Med disse forbehold konkluderes det, at der er en nettogevinst for samfundet ved at gennemføre en 1200 m forlængelse af kystsikringen fra Lønstrup by og ud syd for Mårup kirke. Resultatet er i overensstemmelse med det resultat Miljøstyrelsen har fået fra en undersøgelse af kystsikring på en 2800 m strækning ved Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006). Det økonomisk dårligste scenario er at nedtage kirken med henblik på senere genopførelse på en ny lokalitet. Det anslås, at betalingsvilligheden for at se kirken reduceres med en tredjedel. Det er økonomisk bedre at lade kirken falde i havet. Det antages, at igennem en 14 års periode vil betalingsvilligheden blive fordoblet ved at se dramaet. Set ud fra en budgetøkonomisk betragtning vil stat og kommune miste skatteindtægter, der i 2008 udgør ca kr., hvis de 35 fritidshuse ikke var der. En analyse over en 50 års periode viser, at skatteindtægterne ikke vil kunne finansiere den foreslåede kystsikring. Her ses der bort fra betalingsvilligheden ved at se Mårup kirke. 17

18 Litteratur Begg, David; Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (1984): Economics, British Edition, McGRAW-HILL Book Company, UK. Det nordlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse, 1997, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Geografiforlaget, Brenderup. EDC 2007: Ny prisguide for fritidshuse Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Folketingets Trafikudvalg, den 3. maj 2004, Alm del - bilag Fuguitt, Diana; Wilcox, Shanton J. (1999):Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers, Quorum Books, London. Jyllands-Posten, , Indblik,Side 9: Kamp mod vejrmøller. Jyllands-Posten Vest, Side 4,Indland: Ny interesse for Mårup Kirke. Jyllands-Posten, , 5. sektion, Side 4, Afgrund: Kirken på kanten. Stille og roligt har kysten ædt sig ind på Maarup Kirke, men selv om det ene hjørne af kirkegården allerede er styrtet i afgrunden, og der nu kun er 21 meter til selve kirken, nægter en gruppe borgere at opgive kampen mod naturens kræfter. Kristeligt Dagblad, Side 3, Venner i forsvar for kirke-fredning Fredningsmyndighederne har foreslået, at Mårup Kirke på kanten af klinten ved Lønstrup i Nordjylland ikke længere skal have status som bevaringsværdig. Nielsen, Arne Hasle (1969): Kystsikring, pp i Danmarks Natur, Kyst, Klit og Marsk, Bind 4, Politikens Forlag Nordjyske Stiftstidende, Hjørring, Side 11: Kun Lønstrup skal sikres mod havet. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 264 (alm. del) stillet af Folketingets 18

19 Miljø- og Planlægningsudvalg, 30. september 2007, Departementet. Fundet på Miljøstyrelsen (2006): Samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasninger, 2006, Miljøprojekt Nr. 1121, 2006, Niras, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Politiken, , Indland, Taget på Mårup Kirke fjernes. Ritzaus Bureau kl. 16:13, Tilbud om billig sikring af Mårup Kirke. Ritzaus Bureau, ,kl. 8:28, Citathistorie fra DR Nordjylland: Skovrider: For sent at redde Mårup Kirke. Trafikministeriet (2004): Samfundsøkonomisk vurdering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Library/trafikministeriet/Publikationer/Endelig_rapport_Femern_Baelt.pdf Trafikudvalget L Bilag 15, Betænkning afgivet af Trafikudvalget marts 2006, Transportministeriet (2003): Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet Vendelbo Posten, Side 32, Demokrati på afgrundens rand. : Kystinspektoratet. : Mårup kirkes venners hjemmeside. : BBR oplysninger : Ejendomsvurdering. Aarhus Universitet (2000) Kampen om naturen. Konflikter omkring beskyttelsen af vores kyster. Miljølære, Trykt på Fysisk Institut, Århus Universitet. 19

20 Bilag 1 Et regneeksempel År WTP Mårup Kirke med kystsikring Omkostninger til kystsikring

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

En fjer bliver til fem høns. En synopsis bliver til en analyse fra Syddansk Universitet!

En fjer bliver til fem høns. En synopsis bliver til en analyse fra Syddansk Universitet! En fjer bliver til fem høns. En synopsis bliver til en analyse fra Syddansk Universitet! Kilde: Nordjyske 04.01.08 Opgaven er ikke fortrolig. Eksemplet må gerne anvendes. Den 21.maj 2008. Peter Gorm Larsen,

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 360 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 360 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 360 Offentligt DN HJØRRING Formand: Jørgen Jørgensen, Fresiavej 17, 9800 Hjørring Telefon: 98 92 42 43, e-mail: jorgensen@has.dk Hjørring, d. 18. maj 2008

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune Kysterne i Hjørring Kommune 62 km kystlinie Overvejende naturlig kyst med meget stor rekreativ

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

Mårup Kirke (skov nr. 50)

Mårup Kirke (skov nr. 50) Mårup Kirke (skov nr. 50) Beskrivelse Generelt Mårup Kirke er opført i midten af 1200-tallet. Da den blev opført, lå Mårup Kirke centralt i sognet et godt stykke inde i landet, men kystnedbrydningen har

Læs mere

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 1 Stranden er nu 50-60 meter bred syd for Gl. Skagen og der dannes nye klitter Som vi ser på side 3 henviser kommunen nu badegæsterne til SIC stranden SIC Skagen

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 157 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Trafikudvalget L 127 - Bilag 6 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic-denmark@mail.tele.dk Hr. Transport og Energiminister Flemming Hansen

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand På vejene af Nørlev Strand grundejerforening af 1986 Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Urigtige oplysninger Investering 3 milliarder 1.0 Kystdirektoratet Ifølge Nordjyske siger du at Sandfodring

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter 9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 40401425 Web: www. Shore.dk Mail:

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge 3 års resultat er baseret på uvildige opmålinger udført af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S Af Ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger SIC- Skagen Innovationscenter. SIC systemet har stoppet kysterosionen

Læs mere

Lønstrup, den 06.12.2015. Orientering vedr. udførelse af sandfodring i en 3-årig forsøgsperiode. Generelt:

Lønstrup, den 06.12.2015. Orientering vedr. udførelse af sandfodring i en 3-årig forsøgsperiode. Generelt: 1 Lønstrup, den 06.12.2015 Orientering vedr. udførelse af sandfodring i en 3-årig forsøgsperiode. Generelt: På generalforsamlingen i Sommerhusforeningen Harerenden blev det, i 2013, besluttet at gennemføre

Læs mere

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 5 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/christian Hartmann Parkboulevarden 9 8900 Randers C Kystdirektoratet J.nr. 13/00333-110 Ref. Line Henriette Broen 14-01-2015 Tilladelse til sandfodring under

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. WEB: www.shore.dk Hr. Transportminister Henrik Dam Christensen Frederiksholms Kanal 27 F 1220

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 300 Offentligt OMTRYK SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Mail: sic@shore.dk Besigtigelse

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013

Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013 1 Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013 Pkt. 1: Velkomst og kort introduktion til mødet ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen Web: www.shore.dk Mail: sic@shore.dk Phone 00 45 98 44 57 13 Mobilph. 00 45 40 40 14 25. Revision af Kystbeskyttelsesloven. Transport og

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 10 februar 2015 Our ref.

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Ministeren er generelt fejlorienteret af Kystdirektoratet

Ministeren er generelt fejlorienteret af Kystdirektoratet Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 260 Offentligt Åbent brev til Esben Lunde Kære Esben Lunde Larsen Ministeren er generelt fejlorienteret af Kystdirektoratet Jeg var desværre forhindret

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

NY STRATEGI FOR KYSTSIKRING

NY STRATEGI FOR KYSTSIKRING Jørgen Kristiansen NY STRATEGI FOR KYSTSIKRING - opgør med et rådende natursyn på Lønstrup Klint Nr. 2012-02 ISSN 1397-3169-pdf SKRIFTSERIEN INSTITUT FOR PLANLÆGNING En fortsat naturlig nedbrydning af

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Folketingets Ombudsmand. Gammeltorv 22. 1457 København K. Skagen d. 15 juni 2014 Our ref.

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 157 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Jens Poulsen Hellehuse 33 4174 Jystrup Midtsjælland Kystdirektoratet J.nr. 14/00168-46 Ref. Ilse Gräber 27-04-2015 Afslag på ansøgning og påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for matr. nr.

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland - Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf 98 44 57 13 Mail: sic-denmark@mail.tele.dk 1 Generelt SIC systemet baseret

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail:

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl Personligt Børsgade 4 1215 København K. Skagen d.

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Afslag på ansøgning om skråningsbeskyttelse på matr.nre. 3f og 3b

Læs mere

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det svarer til en tilbagerykning på 41 meter over de sidste 28

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson Ole Berntson Kystdirektoratet J.nr. 16/01887-7 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 31-05-2016 Afslag på ansøgning om en årlig flytning af sten fra strand til etablering af ralpude ved Kystskrænten på matr. nr. 64m,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2016

Klitsyn i Hjørring Kommune 2016 Vendsyssel Ref. CKJAE Den 29. juni 2016 Klitsyn i Hjørring Kommune 2016 Mårup Kirke, d. 2. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant for Hjemmeværnsgården Kyststrækning er udsat for erosion. Behovet

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Rubjerg Knude Området

Rubjerg Knude Området Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og

Læs mere

Beboere/lodsejere i klasse 2 bør snarest overveje iværksættelse af tiltag.

Beboere/lodsejere i klasse 2 bør snarest overveje iværksættelse af tiltag. Kapitel 8 8. Typisering af problemstillingerne 8.1 Risikovurdering Generelt. Nærværende tildelte risikoklasser skal kun anvendes til, rent praktisk, at adskille problemstrækningerne. Risikoklasse 1 er

Læs mere

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi I forbindelse med Odsherred kommunes Forslag til Klimastrategi har FSNR især hæftet sig ved to områder: Den øgede CO2 påvirkning fra tvangskloakering

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Skallerup Sogn. - Turisme på naturens præmisser

Skallerup Sogn. - Turisme på naturens præmisser Skallerup Sogn - Turisme på naturens præmisser Projektrapport Gruppe 40 Landinspektørstudiet 4. Semester Marts 2012 Titel: Skallerup Sogn Turisme på naturens præmisser Tema: Det åbne lands planlægning

Læs mere

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Hanstholm fyr Hanstholm Fyr blev oprindeligt opført 1842, men konstruktionen var for svag og slog revner. Murermester Sibbern rev for

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 2016 J nr. 2016-787 /mra, hlm Som en del

Læs mere

http://www.maarupkirke.dk Kære ven af Maarup kirke Hermed en rapport om situationen lige nu og det skete siden sidst.

http://www.maarupkirke.dk Kære ven af Maarup kirke Hermed en rapport om situationen lige nu og det skete siden sidst. Maarup Kirkes Venner Lokal Agenda 21 M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf. 98 96 01 27 maarupkirke@has.dk http://www.maarupkirke.dk Kære ven af Maarup kirke Hermed en rapport om situationen lige

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

Hirtshals Tversted. Lønstrup Frederikshavn

Hirtshals Tversted. Lønstrup Frederikshavn Skagen Skiveren Hirtshals Tversted Aalbæk Lønstrup Frederikshavn Løkken Sæby Blokhus Ejendomsmæglerfirmaet Hedegaard Madsen er 100% ejet af statsautoriseret ejendomsmægler, MDE Jørgen Hedegaard Madsen.

Læs mere

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 1. Ejer af Søkongevej 1 Dok.nr. 4796/15 Indkomne bemærkninger Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Modificeret fra Ole Bennike et al. 2004, Ilulissat Isfjord, modificeret fra

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Skagen d. 23 maj 2011. Our. Ref pj/cp.

Læs mere

Svar: Infrastrukturbetjening af Thomasminde vil indgå i en evt. videre proces med detailplanlægning og VVM af en ny lufthavn.

Svar: Infrastrukturbetjening af Thomasminde vil indgå i en evt. videre proces med detailplanlægning og VVM af en ny lufthavn. Svar på supplerende spørgsmål vedr. evt. lufthavn i Thomasminde I forlængelse af svar på spørgsmål til en evt. ny lufthavn i Thomasminde stillet af byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) fremsendt d. 9.

Læs mere

Københavns Universitet. Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere