Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke"

Transkript

1 Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Billedkilde: Mårup kirkes venners hjemmeside Økonomisk evaluering v. professor Terkel Christiansen, Syddansk Universitet, Master i evaluering 2008, cand. scient. pol. Peter Gorm Larsen, eks. nr ,

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning Baggrund Problemstilling Design og eksempler Lad naturen gå sin gang Betalingsvillighed i forhold til Mårup kirke Erosion af kysten Kystsikring Flytning af kirke Sammenfatning Konklusion 17 2

3 1.0. Indledning Skriftet er en synopsis udarbejdet i forbindelse med afslutning og eksamination i faget økonomisk evaluering på Syddansk Universitet. Synopsen er et designforslag til, hvordan en større samfundsøkonomisk analyse kan gennemføres. Det er udenfor rammerne at foretage en omfattende analyse. Researchen har primært været læsning af avisartikler og stof fundet på nettet. Det betyder, at synopsen ikke er videnskabelig eller påstår, at problematikken er undersøgt til bunds. På trods af, at der igennem mange år har været stor debat omkring Mårup kirkes skæbne, har der ikke været foretaget en samfundsøkonomisk analyse. Det kaldes også for en Cost-Benefit Analyse (CBA). Generelt synes der ikke at være foretaget nyere grundige CBA analyser af kystsikring i Danmark. Konsulentfirmaet Niras har for Miljøstyrelsen foretaget en CBA analyse af en kystsikring af en mindre strækning i Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006). Undersøgelsen viser, at der er en nettogevinst ved at kystsikre. I forhold til en betænkning afgivet af Trafikudvalget i folketinget, marts 2006 i forbindelse med behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse kan man bl.a. læse, at Dansk Folkeparti mener, at kystbeskyttelsen på vestkysten har en effektivitet på minus 170 pct. efter en årlig investering på ca. 80 mio. kr. (Trafikudvalget L Bilag 15, 2006). Synopsen indledes med et kort baggrundsafsnit (2.0.) efterfulgt af problemstillingen (3.0.). Herefter designes CBA analysen, og der gives eksempler på beregninger (4.0). På det forelæggende grundlag gives der en konklusion (5.0.). 3

4 2.0. Baggrund Mårup kirke ligger i yderkanten af den nordjyske turistby Lønstrup. Kirken er romansk og fra 1200 tallet. Kirken blev i 1928 taget ud af drift som kirke, da Lønstrup-borgerne byggede en ny kirke i byens nærhed. Kirken er en seværdighed. Foreningen Mårup kirkes venner anslår, at stedet årligt besøges af til mennesker (Kristeligt Dagblad ). Om sommeren anvendes bygningen til forskellige kulturelle arrangementer. Kirken ligger højt hævet og umiddelbart ud til Vesterhavet. Fra kirken er der en fantastisk udsigt over havet, men også op mod Rubjerg knude og de mægtige sandmasser. En sti forbinder de to attraktioner, hvor man går igennem en særpræget kystnatur. På kirkegården findes der gamle grave med Lønstrup borgere. Ved vestgavlen er der et mægtigt anker fra den engelske fregat The Crescent, som strandede i december 1808 ud for Mårup. Det var under Englandskrigene. Skibet var på vej til Gøteborg med forsyninger. I en fællesgrav ved kirken er 226 søfolk begravet (www.maarupkirke.dk). Efterhånden, som Vesterhavet har nærmet sig kirken, har der udviklet sig en lokal, regional og national debat omkring kirkens skæbne. Adskillige miljø- og trafikministre har haft med Mårup kirke at gøre. Folketingsudvalg har besøgt lokaliteten. Søgninger på dokumenter i folketinget og avisartikler i Infomedia giver et omfattende stof. Geologisk er Mårup kirke placeret på Lønstrup klint. I bogen Det nordlige Jylland En beskrivelse af områder af national geologisk interesse kan man læse, at Den 15 km lange klint er et af de mest betydningsfulde kystprofiler i Danmark (1997:83). Endvidere, at klinten er godt blottet på grund af kysterosion. Landskabet i vid omkreds omkring fyret er tilsvarende åbent og overskueligt. Der er ingen naturlige trusler. Kystsikring vil hurtigt medføre, at klinten skrider til og skjuler profilet (Ibid.). Den 30. september 2007 svarer Miljøministeren folketingets Miljø- og planlægningsudvalg med bl.a. følgende: Rubjerg Knude og Lønstrup Klint, hvor Mårup Kirke ligger, er en enestående geologisk formation, både i national og international sammenhæng. Området er omfattet af fredningskendelser fra Overfredningsnævnet af 1948 og1965. Et af formålene med fredningen fra 1948 var at sikre, at de naturlige processer i forbindelse med kystnedbrydningen kan fortsætte. Det har været ministeriets opfattelse helt tilbage fra 1988, da Skov- og Naturstyrelsen overtog kirken, at en fortsat naturligt og dynamisk udvikling/nedbrydning af kyststrækningen uden menneskelig påvirkning, ud fra en samlet afvejning af kulturhistoriske, landskabelige og geologiske værdier, bør prioriteres højest. (Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 264, 2007) 4

5 I en opgave med titlen Naturen Konflikter om beskyttelsen af vore kyster fra Aarhus Universitet 2000 kan man læse, at de nøgne skrænter omkring Mårup kirke er et vigtigt habitat. Hvis der kystsikres kan det medføre, at skrænten/klinten kan vokse til, med store konsekvenser for det biologiske liv til følge. For eksempel vil både digesvaler og riden måske forsvinde fra området ved kystsikring (Aarhus Universitet 2000:69). Der er dog ikke tale om en videnskabelig afhandling, men blot en opgave skrevet af studerende. Den er dog trykt i 90 eksemplarer. Der er mange aktører indblandet i sagen. Kirken og kirkegården blev i 1988 overdraget fra Nationalmuseet til Skov- og naturstyrelsen (Miljøministerens svar på spørgsmål nr ). Styrelsen har indtil for nyligt ønsket, at naturen skulle gå sin gang, og at kirken skulle fortæres af havet. Styrelsen er under miljøministeren. Kystdirektoratet har ansvaret for kystsikringen omkring Lønstrup og er under Trafikministerens ressort. Kirken befinder sig i Hjørring Kommune, som bl.a. er part i forhold til kystsikringsforhold. Fredningsnævnet i Nordjylland er part i forhold til fredning af kirken. Den 14. juli 1993 stiftedes støtteforeningen "Mårup Kirkes Venner", hvis formål er at støtte arbejdet for, at Mårup kirke sikres for eftertiden på det sted, hvor kirken blev bygget i det 13. århundrede (www.maarupkirke.dk). Foreningen har bl.a. indsamlet underskrifter til kirkens bevarelse. Ligeledes har foreningen for nylig igangsat en økonomisk støtteindsamling til kystsikring foran kirken. Af andre aktører kan nævnes Skagens Innovationscenter (SIC), som har udviklet en alternativ form for kystsikring med plastikrør i stranden. SIC har i nogle år fået tilladelse til forsøgsvis at kystsikre foran kirken. Tilladelsen er udløbet. Endelig er der en række grundejere mellem Lønstrup by og Mårup kirke, som kunne tænkes at have en interesse i en offentlig finansieret kystsikring. I efteråret 2007 var der ca. 9 m fra kirkens vestgavl og ud til skrænten ned mod kysten (Politiken ). Der blev afholdt folketingsvalgmøde i kirken. Mårup Kirkes Venner har i efteråret 2007 forsøgt at få skabt fornyet politisk interesse om stedet (Vendelbo Posten ). I forhold til at tiden er kort, hvis kirken skal reddes, og at der skal træffes en endelig beslutning, er der opstået en kontaktgruppe for Mårup Kirke. Den består af statskovsdistriktet, Mårups kirkes venner, stiftet og en gruppe lokale borgere, der vil genopføre kirken længere inde i landet. Der er nu truffet beslutning om, at kirkens blytag skal fjernes. Kirken skal langsomt nedtages for evt. senere at genrejses på en anden lokalitet (Politiken ). 5

6 Synopsens problemstilling er følgende: 3.0. Problemstilling Hvad skal beslutningstagerne gøre i forhold til Mårup kirke, som er ved at styrte i havet? Afsnit 2.0. viste, at der mange aktører og beslutningstagere i sagen. For at gøre sagen enkel tænkes der her på kommunalbestyrelsen i Hjørring jf. den nye lov om kystbeskyttelse (www.kyst.dk). Det er hensigten at designe en CBA analyse, som kan anvendes af beslutningstagere, som står for at skulle tage en beslutning. En teknisk beskrivelse af metoden findes bl.a. i bogen Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers (Fuguitt & Wilcox 1999). På dansk kan der henvises til Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger (Finansministeriet 1999) og Manual for samfundsøkonomisk analyse (Transportministeriet 2003). Her vælges at opstille 3 beslutningsscenarier i forhold til kirken. Det forudsættes, at de 3 beslutningsscenarier er relevante uanset den seneste udvikling. Ifølge P4 Nordjylland udtaler f.eks. skovridder Jesper Blom-Hansen fra Nordjyllands Statsskovdistrikt, at Det er ved at være for sent at redde Mårup Kirke (Ritzaus Bureau ). Der ses også bort fra det standpunkt, at kirken vil skride ned af skrænten på grund af regnvand og underminering også efter en kystsikring (Aarhus Universitet 2000:68). Scenario 1 er et baseline scenario, hvor der ikke iværksættes en intervention. Scenariet benævnes lad naturen gå sin gang. Kirke og kirkegård fortæres af Nordsøens bølger. Scenariet er ønsket af Skov- og naturstyrelsen. Det geologiske kystprofil bevares. De nøgne skrænter er et muligt habitat for digesvaler og rider. Hvor naturligt scenariet er, kan diskuteres. Molen ved Løkken er anlagt ca. 11 km syd for Mårup kirke. Der er ikke videnskabelig tvivl om, at moler og havneanlæg skaber læsideerosion (Nielsen 1969: ). Den nordgående kyststrøms møde med molen vil skabe yderligere erosion nord for molen og hermed have indvirkning på Lønstrup klint (Nordjyske Stiftstidende ). Efter anlæggelse af kystsikringen ved Lønstrup by har det været nødvendigt at kystsikre yderligere mod nord langs kysten til Skallerup pga. læsideerosion (Nordjyske Stiftstidende ). Scenario 2 er et scenario, hvor der iværksættes en intervention i form af en kystsikring. Det kan gøres på flere måder. Her bortvælges metoden med trykudligningsrør fra SIC. Firmaet har tilbudt at kystsikre for 6 mio. kr. inklusiv 6

7 oppumpning af sand fra havet og vedligeholdelse i 10 år (Ritzau ). I en periode var de lodrette drænrør forsøgsvis sat op langs 600 m af kysten ud for kirken. Kysterosionen blev reduceret til kun omkring en halv meter årligt (Jyllands-Posten ). Metoden er omstridt (Folketingets Trafikudvalg, , Alm del - bilag 1050). I stedet vælges en 1200 m forlængelse af den kystsikring, som Kystinspektoratet har foretaget omkring Lønstrup by. Løsning skitseres fragmentarisk i opgaven fra Aarhus universitet (2000:68). I opgaven vurderes prisen til 25 til 30 mio. kr. samt årlig vedligeholdelse på 1 mio. kr. (Ibid.). I figur 1 er den 1200 m strækning illustreret ved en gul linie. I venstre side af billedet ses slutningen af kystsikringen ved Lønstrup by. I højre side af billedet ses kirken ude ved skrænten. Figur 1: Kystsikring fra Lønstrup by til Mårup kirke Kilde: 2008, på baggrund af Scenario 3 er en intervention, hvor der sker en flytning af kirken. Det har været overvejet at flytte kirken til Den Gamle By i Århus, men også Frilandsmuseet i København. Frilandsmuseet har sagt nej tak. Da museet i 2001 erhvervede en bygning fra Møn kostede det 13 mio. kr. Det vurderes at en flytning af Mårup kirke vil blive dyrere (Jyllands-Posten ). Andre har vurderet, at en nedtagning og genopbygning af kirken vil koste over 30 mio. kr. (Jyllands-Posten ). Scenario 3 er her et scenario, hvor kirken nedtages og genopføres ca. 800 m længere inde i landskabet, men vest for Rubjergvej. Sammenfattende er der således tre scenarier, som beslutningstagerne bør forholde sig til. 1) Lad naturen gå sin gang 2) Kystsikring 3) Flytning af kirken 7

8 4.0. Design og eksempler Det er hensigten i afsnittet, at diskutere metode design i forhold til de forskellige scenarier og give eksempler på udregninger samt forsøgsvis at opstille skøn. Analysen foretages på baggrund af en periode på 50 år jf. analysen af kystsikring ved Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006:114). I overensstemmelse med CBA analysen skal samtlige omkostninger og indtægter omregnes til nutidsværdi (PV), for at man på den måde kan sammenligne scenarierne. Her fastsættes en tilbagediskonteringsrente på 6 % (Finansministeriet 1999:69-74). Ved hjælp af programmet Microsoft Office Excel 2003 er der foretaget beregninger med startperiode 2008 og frem til 2058 jf. bilag 1. I analysen kvantificeres indtægter og omkostninger i scenario 2 (kystsikring) og scenario 3 (flytning af kirken) i forhold til referencesituationen (lad naturen gå sin gang) (se evt. Trafikministeriet 2004:6). Omkostninger ved scenario 1 kan blive til indtægter i scenario 2 eller 3. Omvendt kan indtægter ved scenario 1 blive til omkostninger ved scenario 2 og 3. Der er forsøgsvis foretaget en budgetanalyse for på den måde at vise udgifter og indtægter til det offentlige. Dette er relevant for beslutningstagere, der forvalter offentlige midler Lad naturen gå sin gang Det er ikke enkelt at foretage en analyse af, hvordan situationen vil se ud om 50 år, hvis der ikke foretages noget. Her vælges at se på dels betalingsvilligheden ved seværdigheden Mårup kirke, og dels på de fysiske konsekvenser i forhold til kystens erosion over 50 år Betalingsvillighed i forhold til Mårup kirke Der findes overordnet 3 forskellige måder at beregne betalingsvilligheden (WTP = Willingness-to-pay) for et gode, som ikke værdisættes på et marked. Her handler det om at beregne, hvad folk er villige til at betale for at se Mårup kirke. Ved Contingent Valuation Method (Fuguitt & Wilcox 1999: ) udregnes WTP ved at opstille hypotetiske situationer, som udvalgte informanter skal tage stilling til. Man kan gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor informanter f.eks. skal angive et pengebeløb for, hvad de vurderede at ville betale for at se attraktionen Mårup kirke. Det er ikke uden problemer. Hvordan afgrænses populationen, hvor fra der skal uddrages et repræsentativt udsnit 8

9 (sample)? De fleste besøgende er turister, som er bosiddende udenfor Danmarks grænser. Det er besværligt at sende et spørgeskema ud til et repræsentativt udsnit af borgere i f.eks. Tyskland. Hvis man udvælger stikprøver af de aktuelt besøgende, får man ikke hele betalingsvilligheden med. Det kan ikke udelukkes, at der er folk der tillægger kirken værdi på trods af, at de ikke besøger Mårup kirke. Validiteten (gyldighed) af en undersøgelse vil være tvivlsom, fordi hvad er det der måles? Er det WTP for at se de store skrænter og skue ud over Nordsøen og op mod Rubjerg Knude eller er det værdien af den romanske kirke fra 1200 tallet? Kan de besøgende skille deres præferencer mellem udsigten og kirken? En anden metode er Travel Cost Metod (Fuguitt & Wilcox 1999: ), hvor det undersøges, hvor mange udgifter de besøgende har haft i forhold til at komme frem og besøge kirken. Problemet er, at mange af turisterne kommer til Danmark og Lønstrup for at holde ferie og ikke primært for at besøge Mårup kirke. En undersøgelse af de besøgende kan tage udgangspunkt i, hvor langt de har kørt fra sommerhuset, campingpladsen eller hotellet for at besøge kirken. Det er problematisk, hvis de besøger andre attraktioner på køreturen. Omkostningerne ved turen kan ikke tages som udryk for WTP for at se Mårup kirke. Problemet er også her, hvad er det, de kommer og besøger? Den fantastiske udsigt eller den romanske kirke? Når Mårups kirkes venner oplyser, at der er et sted mellem og årligt besøgende, er det ikke klart, hvad det reelt er de besøgende kommer for at se. Hvis det er udsigten og de mægtige skrænter, kan tallene ikke anvendes i forhold til at fastsætte en økonomisk værdi af Mårup Kirke. Man kan påstå, at kirkens langsomme fortæring af havet vil få endnu flere til at besøge stedet, og at kirken vil få endnu større økonomisk værdi. Beslutningstagerne har f.eks. valgt, at Rubjerg fyr skal forfalde. Man kan undersøge om det har betydet, at færre har besøgt Rubjerg fyr. I de følgende beregninger antages det, at en situation, hvor kirken langsomt fortæres af havet, vil betyde, at WTP fordobles i en given periode. Endelig kan der anvendes Hedonic Pricing Method (Fuguitt & Wilcox 1999: ). Ved f.eks. at foretage en analyse af priserne på sommerhuse i området, kan man ved regressionsanalyse undersøge om sommerhuse tæt på Mårup kirke har større værdi end huse længere væk. Ved yderligere analyse beregner man sig frem til værdien af kirken. Metoden vil dog ikke være velegnet, da mange besøgende turister ikke har bolig i nærheden af kirken. Metoden indfanger ikke deres WTP. Med henblik på at løse problemet omkring WTP foreslås en alternativ metode til at fastslå værdien af Mårup kirke. Udgangspunktet er teorien bag substituerende goder (Begg, Fischer, Dornbusch 1984:110). Det antages, at 9

10 besøg ved Mårup kirke kan substitueres ved besøg af andre nærliggende turistattraktioner. Det antages, at det er muligt at finde attraktioner, som har det samme besøgsklientel som Mårup kirke. Dermed også samme WTP. Med andre ord er der et marked for attraktioner i Nordjylland. Ca. 10 km fra Mårup kirke findes attraktionen Børglumkloster (www.boerglumkloster.dk). Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange betalende gæster, der besøger klosteret. Med baggrund i upræcise tal fra avisartikler skønnes det, at klosteret årligt har omkring betalende gæster. Entreprisen er 45 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Det antages, at de besøgende består af to voksne og to børn. Halvdelen af de besøgende er således børn. Det antages, at halvdelen af børnene har en alder, hvor de ikke skal betale. Prisen beregnes på følgende måde: voksne af 45 kr. = kr børn af 15 kr. = kr. I alt årlige billetindtægter i 2007 = kr. Længere væk fra Mårup kirke, og uden nogen særlig udsigt, findes Voergårdslot (www.voergaardslot.dk). Ved hjælp af avisartikler skønnes det at slottet har ca besøgende om året. Entreprisen for voksne er 65 kr. og for børn 25 kr. Der foretages samme udregning som for Børglumkloster voksne af 65 kr. = kr børn af 25 kr. = kr. I alt årlige billetindtægter i 2007 = kr. Der tages nu et gennemsnit af billetindtægterne hos de to nordjyske attraktioner kr kr. / 2 = kr. Konservativt skønnes det at den årlige WTP for at se Mårup kirke er mio. kr. Over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Figur 2: Mårup og Furreby kirker Mårup kirke. Romansk kirke fra 1200 tallet Furreby kirke 9500 m fra Mårup kirke længere nede af kysten og længere inde i landet. Også romansk kirke fra 1200 tallet 10

11 I beregningen ses der bort fra de personer, der måtte nyde godet uden at besøge det. For at sikre analysen, kan der foretages en følsomhedsanalyse (Fuguitt & Wilcox 1999: ), hvor der opereres med hhv. et højt, mellem og lavt skøn for besøgstallet. Tallene kan korrigeres ved at fremstille en undersøgelse af, hvor mange der besøger den romanske kirke i Furreby, der befinder sig ca. 10 km fra Mårup. Kirken ligner stort set Mårup kirke (figur 2), men der er ingen skrænter og ingen udsigt. På den måde kan man få isoleret interessen for romanske kirker ved vestkysten og ikke udsigten. Det antages, at WTP ved en nedstyrtning af kirken vil betyde, at kirken bliver dobbelt så interessant i en periode indtil kirken er borte. Det er beregnet til ca. 40 m jf. figur 3. Med antagelsen om at havet tager 3 m om året jf. næste afsnit, vil det kræve ca. 14 år, dvs. frem til år jf. figur 3. Den dobbelte WTP er mio. kr. x 2 = kr. Nutidsværdien (PV) af beløbet i 14 år med 6 % diskonteringsrente er = kr. Figur 3: Kirken vil være borte om ca. 14 år Kilde: 2008, på baggrund af 11

12 WTP for den geologisk interessante kystprofil anses som værende begrænset. Da Lønstrup klint er 15 km vurderes det, at der også efter en kystsikring i scenario 2 ud til Mårup kirke vil være tilstrækkeligt geologisk materiale for den besøgende, som er geologisk interesseret. Det antages, at der er mange gode lokaliteter for digesvaler og rider, så den ornitologisk interesserede vil have en minimal WTP Erosion af kysten Følgende forslag til beregninger er inspireret af Niras`s beregninger vedr. kystsikring på en strækning ved Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006). En søgning på avis-artikler igennem 10 år giver forskellige værdier i forhold til, hvor mange meter kysten årligt eroderes bort foran Mårup kirke. Fra 1993 til 1998 var det 4,6 m om året, mens det påstås at den alternative kystsikring formindskede erosionen til kun en halv meter om året (Jyllands- Posten ). Fra år til år er der forskel afhængig af, hvor kraftig en vinterstorm man har haft. Her forudsættes en gennemsnitlig kysterosion på 3 m om året i 50 år. En følsomhedsanalyse kan f.eks. sætte erosionen til hhv. 5 m og 1 m. Bemærk, at der i perioden er forventninger om vandstandsstigninger fra 0.22 m til 1,05 m og kraftigere storme pga. klimaændringer (Miljøstyrelsen 2006). De 3 m om året er et konservativt skøn. På 50 år bliver 3 m om året til 150 m land, der forsvinder. Dette er illustreret i figur 1 med den gule linie. En tælling fra satellitbilledet viser, at 35 sommerhuse vil forsvinde i havet i løbet af de 50 år. Ejendomsmæglerkæden EDC har udviklet et Danmarksfritidshus (EDC 2007). Det er et typisk velholdt fritidshus på 80 kvm opført i træ i 1990 på en 1200 kvm grund, uden sauna eller spa. Det er en standardbeliggenhed, dvs. inde i sommerhusområde uden udsigt. På baggrund af en prisguide fra EDC med sommerhuspriser fra det nærliggende Løkken koster huset i sommeren kr. I første række er prisen kr. De 35 huse ved kysten mellem Lønstrup og Mårup må alle anses at have en eller anden form for udsigt til havet på grund af den høje beliggenhed og ingen træer. Dog forsvinder udsigtsværdien ikke fra samfundet, da andre sommerhuse vil få udsigt, når de forreste rækker af huse forsvinder i havet. Derfor vælges den mindste pris. Scenariet lad naturen gå sig gang betyder, at der over en 50 års periode forsvinder huse for 35 x kr. = kr. Det er direkte fysiske værdier, der forsvinder fra samfundet. Det antages, at der i en 50 års periode hvert år forsvinder værdi for kr./ 50 år. = kr. Beløbet 12

13 skal omregnes til nutidsværdi (PV). Over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Inspireret af analysen fra Niras (Miljøstyrelsen 2006) kan der også foretages en budgetanalyse med vægt på mistede skatteindtægter. På baggrund af figur 1 er der valgt 5 huse i forskellige rækker og med forskellig nærhed til Mårup kirke. På figuren er der sat røde cirkler om husene. Ved hjælp af to baser på nettet, https://www.ois.dk/ og er der foretaget skatteberegninger på de 5 huse (se tabel 1). Der er udregnet et gennemsnit, som er multipliceret med 35. Resultatet viser det offentliges skatteindtægter i år Der ses bort fra grønne afgifter. Regneeksemplet i tabel 1 viser, at grundskyld og ejendomsværdiskat for de 35 huse har en anslået værdi til kr. for år Hvis det antages, at beløbet er det samme i perioden fra 2008 til 2058 og med en tilbagediskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Tabel 1: Udregning af skatteindtægter for 35 huse i 2008 Fritidshusenes adresse i Lønstrup: Tangen 8 (anden række) Klitbakken 16 (første række) Hagen 5 (4.række) Bredningen 17 (3.række) Gabet 7 (1.række, tættest på kirken) Gennemsnit: Grundskyld til kommunen 2008 (2. rater om året) 3.381,64 kr ,52 kr ,60 kr ,00 kr ,28 kr /5 = kr. x 35 = kr. Ejendomsværdi år Her blot antaget 1% af ejendomsværdi uanset andre regler kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. (7.800 kr.) kr./5 = kr. x 35 = kr. I alt skat: Grundskyld og ejendomsværdiskat for 35 huse som over 50 år vil forsvinde i havet kr. = kr. Udover at nedbrud af kysten medfører tab af kirke, lokaler til afholdelse af arrangementer, forurening pga. kirkens blytag og skatteindtægter fra sommerhuse, vil der være udgifter til opsyn, når kirken falder i vandet. Der vil være risiko for menneskeliv ved skred. Det har ikke været muligt at fastslå risikoen for dødsfald ved skred på strækningen, men i en 40 års periode har der været dødsfald pga. skred på Lønstrup klint. Det antages, at man kunne forvente et dødsfald på 50 år i forbindelse med skred på strækningen fra Lønstrup by til Mårup kirke. Pladsen tillader ikke at udregne prisen på dødsfaldet eller de andre tab. 13

14 4.2. Kystsikring Ud fra figur 1 ses den gule linie, som illustrerer den foreslåede 1200 m strækning, der skal kystsikres fra Lønstrup og ud til syd for Mårup kirke. På baggrund af søgninger i Infomedia og på nettet er der ikke opnået klarhed over, hvad en kystsikring præcist vil koste. SIC mener, at de kan kystsikre for halv pris over en 10 års periode for 6 mio. kr. (Ritzau ). En rigtig kystsikring vil således koste 12 mio. kr. ifølge SIC s overslag. Den her forslåede løsning angives i opgaven fra Aarhus universitet i 2000 at koste et sted mellem 25 til 30 mio. kr. og årlig vedligeholdelse på ca. 1 mio. kr. (Aarhus Universitet 2000:68). Den skriver Kystinspektoratet på deres hjemmeside (www.kyst.dk/sw5955.asp), at det koster ca. 1 mio. kr. at kystsikre per kilometer på vestkysten. I casen fra Nordsjælland kostede det i mio. kr. at kystsikre en strækning på 2.8 km (Miljøstyrelsen 2006:113). I det aktuelle scenario handler det om at kystsikre en 1200 m strækning på vestkysten. Det antages her, at være dobbelt så dyrt at kystsikre på vestkysten. Det anslås her, at den 1200 m strækning koster ca. 11 mio. kr. at kystsikre i anlægsomkostninger. Dertil kommer årlige vedligeholdelse med sandfodring. Det antages, at koste 1 mio. kr. årligt. Det hele skal regnes om i nutidsværdi (PV) over en 50 års periode med en tilbagediskonteringsrente på 6 %. Anlægsomkostninger på afholdes i år Nutidsværdien (PV) bliver på kr. jf. bilag 1. Andre gevinster ved kystsikring er etablering af en længere sandstrand syd for Lønstrup by, mulighed for at gå ud til Mårup kirke også ved højvande, nedsættelse af risiko for skred og dermed menneskeliv. Uden det er undersøgt må det formodes, at der er en stor WTP for ekstra sandstrand i Lønstrup, da turistbyen pt. har begrænset sandstrand. Af andre omkostninger kan nævnes, at et geologisk kystprofil på 1200 m forsvinder og måske et habitat for digesvaler og rider. Den 1200 m kystsikring vil næppe skabe yderligere læsideerosion, da Lønstrup allerede er kystsikret Flytning af kirke En flytning af Mårup kirke (se figur 1) vil stadig betyde, at samfundet over 50 år mister mindst 150 m kyst i en 1200 m strækning ind til byen. Tabet er udregnet til kr. over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 %. Det er vanskeligt at få en pris på flytning af Mårup kirke. Prisen er skønnet fra 13 til 30 mio. kr. jf. scenario 3. Prisen vil være afhængig af, hvor langt kirken 14

15 skal flyttes, og hvad det nye grundstykke vil koste. I scenariet antages det, at kirken højst skal flyttes ca. 800 m og befinde sig vest for Rubjergvej. Det må antages, at prisen på et stykke jord i dette område vil være dyr og kræve en del dispensationer. Ud over kirken skal der være parkeringspladser. Jordstykket kunne alternativt anvendes til at opføre nye sommerhuse med flot udsigt. Hvis kirken flyttes længere væk fra kysten vil kirken sandsynligvis have et besøgstal, der svarer til Furreby kirke (se figur 2). Betalingsvilligheden for at se kirken på den nye lokalitet 800 m længere inde i landet skønnes at være væsentligt mindre end den nu anslået mio. kr. i år Ved en flytning af kirken antages det, at WTP reduceres med en tredjedel. Det nye beløb er mio. kr. / 3 = kr. Over en 50 års periode med en diskonteringsrente på 6 % er beløbet på kr. Det anslås, at en flytning af kirken, genopførelse og erhvervelse af grund vil koste 20 mio. kr. Hele udgiften afholdes i Det 3. scenario, som nu synes at blive til virkelighed, er samfundsøkonomisk det dårligste scenario. Der vil heller ikke blive etableret mere sandstrand syd for Lønstrup, der vil stadig være risiko for menneskeliv ved skred, og kirkegården vil stadig forsvinde i havet. Af fordele kan næves, at det geologiske kystprofil bevares. Det samme gælder habitatet for digesvaler og rider Sammenfatning På baggrund af sammenfatningen i tabel 2 ses der et stort overskud ved at kystsikre, men også ved at undlade at kystsikre og lade kirken falde i havet. Årsagen er, at det antages, at attraktionen over en 14 års periode bliver dobbelt så interessant. Løsningen med at genopføre kirken er den økonomisk dårligste. Ved at undlade at kystsikre er samfundet klar til at miste ca. 4,47 mio. kr. ( kr kr.) for at bevare 1200 m geologisk kystprofil og habitat for digesvaler og rider. 15

16 Tabel 2: Samfundsøkonomisk overslag ved de 3 scenarier i 2008 Scenario 1 Lad naturen gå sin gang Scenario 2 Kystsikring Scenario 3 Flytning af kirke Omkostninger Kystsikring (50 år) (PV) Ingen kr. Ingen Flytning af kirke Ingen Ingen kr. Tab af ejendom (PV) kr kr. Tab af m geologisk profil Ikke værdisat Tab af 1200 m habitat for digesvaler og rider Ikke værdisat Indtægter Betalingsvillighed for at se kirken (PV) kr kr kr. Bevarelse af ejendom Ingen kr. Ingen Minimering af risiko for ulykker ved skred Ikke værdisat Ny strand Ikke værdisat Nettogevinst (NPV) kr kr kr. Det budgetøkonomiske overslag i tabel 3 viser, at de mistede skatteindtægter pga. ejendom, der forsvinder i havet alene, ikke vil kunne finansiere en kystsikring, som foreslået i scenario 2. Tabel 3 Budgetøkonomisk overslag Scenario 1 Lad naturen gå sin gang Scenario 2 Kystsikring Omkostninger Kystsikring (50 år) (PV) Ingen kr. Tab af skatteindtægter (PV) kr. Indtægter Bevarelse af skatteindtægter Ingen kr. Nettogevinst (NPV) kr kr. 16

17 5.0 konklusion Analysen har givet et bud på, hvad beslutningstagerne skal gøre i forhold til Mårup kirke, som er ved at styrte i havet. Alt andet lige, skal der gennemføres en 1200 m kystsikring fra Lønstrup by til syd for Mårup kirke. På baggrund af den aktuelle beslutning om at begynde at nedtage Mårup kirke med henblik på senere genopførelse af kirken anbefales det straks at få foretaget en uvildig CBA analyse. Analysen skal tage udgangspunkt i tre scenarier som hhv. er 1) lad naturen gå sin gang, 2) forlænge kystsikringen 1200 m fra Lønstrup by mod syd og endelig 3) nedtage kirken og flytte den længere ind i landet. I analysen er scenarierne opstillet, og der er foretaget beregninger på baggrund af en række anslåede værdier. Beregningerne skal tages som udtryk for begrundede eksempler. Der er foretaget tilbagediskontering til nutidsværdien (PV) af indtægter og omkostninger over 50 år. Der er ikke indhentet nøjagtige priser i forhold til de forskellige foranstaltninger. Betalingsvilligheden for at se kirken er antaget ved at skønne besøgstallet og indtægter ved andre turistattraktioner i området. Der er valgt attraktioner, der synes at kunne substituere et besøg af Mårup kirke. Med disse forbehold konkluderes det, at der er en nettogevinst for samfundet ved at gennemføre en 1200 m forlængelse af kystsikringen fra Lønstrup by og ud syd for Mårup kirke. Resultatet er i overensstemmelse med det resultat Miljøstyrelsen har fået fra en undersøgelse af kystsikring på en 2800 m strækning ved Nordsjælland (Miljøstyrelsen 2006). Det økonomisk dårligste scenario er at nedtage kirken med henblik på senere genopførelse på en ny lokalitet. Det anslås, at betalingsvilligheden for at se kirken reduceres med en tredjedel. Det er økonomisk bedre at lade kirken falde i havet. Det antages, at igennem en 14 års periode vil betalingsvilligheden blive fordoblet ved at se dramaet. Set ud fra en budgetøkonomisk betragtning vil stat og kommune miste skatteindtægter, der i 2008 udgør ca kr., hvis de 35 fritidshuse ikke var der. En analyse over en 50 års periode viser, at skatteindtægterne ikke vil kunne finansiere den foreslåede kystsikring. Her ses der bort fra betalingsvilligheden ved at se Mårup kirke. 17

18 Litteratur Begg, David; Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (1984): Economics, British Edition, McGRAW-HILL Book Company, UK. Det nordlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse, 1997, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Geografiforlaget, Brenderup. EDC 2007: Ny prisguide for fritidshuse Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Folketingets Trafikudvalg, den 3. maj 2004, Alm del - bilag Fuguitt, Diana; Wilcox, Shanton J. (1999):Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers, Quorum Books, London. Jyllands-Posten, , Indblik,Side 9: Kamp mod vejrmøller. Jyllands-Posten Vest, Side 4,Indland: Ny interesse for Mårup Kirke. Jyllands-Posten, , 5. sektion, Side 4, Afgrund: Kirken på kanten. Stille og roligt har kysten ædt sig ind på Maarup Kirke, men selv om det ene hjørne af kirkegården allerede er styrtet i afgrunden, og der nu kun er 21 meter til selve kirken, nægter en gruppe borgere at opgive kampen mod naturens kræfter. Kristeligt Dagblad, Side 3, Venner i forsvar for kirke-fredning Fredningsmyndighederne har foreslået, at Mårup Kirke på kanten af klinten ved Lønstrup i Nordjylland ikke længere skal have status som bevaringsværdig. Nielsen, Arne Hasle (1969): Kystsikring, pp i Danmarks Natur, Kyst, Klit og Marsk, Bind 4, Politikens Forlag Nordjyske Stiftstidende, Hjørring, Side 11: Kun Lønstrup skal sikres mod havet. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 264 (alm. del) stillet af Folketingets 18

19 Miljø- og Planlægningsudvalg, 30. september 2007, Departementet. Fundet på Miljøstyrelsen (2006): Samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasninger, 2006, Miljøprojekt Nr. 1121, 2006, Niras, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Politiken, , Indland, Taget på Mårup Kirke fjernes. Ritzaus Bureau kl. 16:13, Tilbud om billig sikring af Mårup Kirke. Ritzaus Bureau, ,kl. 8:28, Citathistorie fra DR Nordjylland: Skovrider: For sent at redde Mårup Kirke. Trafikministeriet (2004): Samfundsøkonomisk vurdering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Library/trafikministeriet/Publikationer/Endelig_rapport_Femern_Baelt.pdf Trafikudvalget L Bilag 15, Betænkning afgivet af Trafikudvalget marts 2006, Transportministeriet (2003): Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet Vendelbo Posten, Side 32, Demokrati på afgrundens rand. : Kystinspektoratet. : Mårup kirkes venners hjemmeside. : BBR oplysninger : Ejendomsvurdering. Aarhus Universitet (2000) Kampen om naturen. Konflikter omkring beskyttelsen af vores kyster. Miljølære, Trykt på Fysisk Institut, Århus Universitet. 19

20 Bilag 1 Et regneeksempel År WTP Mårup Kirke med kystsikring Omkostninger til kystsikring

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Folketingets Ombudsmand. Gammeltorv 22. 1457 København K. Skagen d. 15 juni 2014 Our ref.

Læs mere

http://www.maarupkirke.dk Kære ven af Maarup kirke Hermed en rapport om situationen lige nu og det skete siden sidst.

http://www.maarupkirke.dk Kære ven af Maarup kirke Hermed en rapport om situationen lige nu og det skete siden sidst. Maarup Kirkes Venner Lokal Agenda 21 M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf. 98 96 01 27 maarupkirke@has.dk http://www.maarupkirke.dk Kære ven af Maarup kirke Hermed en rapport om situationen lige

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl Personligt Børsgade 4 1215 København K. Skagen d.

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Rubjerg Knude Området

Rubjerg Knude Området Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder

Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder Resultater fra et transnationalt projekt gennemført af offentlige myndigheder er www.comrisk.org Indledning

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014

Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014 Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014 Trine de Fine Skibsted, Energistyrelsen, tfs@ens.dk Camilla K. Damgaard, NIRAS, ckd@niras.dk AGENDA Præsentation af deltagerne Hvad er økonomiske

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk Vidunderlige ejendomme i Sverige! mitsvenskehus.dk Hultatorp! DKK 1.095.000 Kort beskrivelse Velbeliggende fritidstorp på en stor grund nær søen Immeln i det nordlige Skåne bare 2 timers kørsel fra København.

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Salgsliste Grunde. VESTKYSTMÆGLEREN A/S SØNDERGADE 33, 9480 LØKKEN Tlf: 98994411 - Fax: 98994401 www.vestkystmægleren.dk kontakt@vestkystmaegleren.

Salgsliste Grunde. VESTKYSTMÆGLEREN A/S SØNDERGADE 33, 9480 LØKKEN Tlf: 98994411 - Fax: 98994401 www.vestkystmægleren.dk kontakt@vestkystmaegleren. Salgsliste Grunde -vi sælger lysets land... VESTKYSTMÆGLEREN A/S SØNDERGADE 33, 9480 LØKKEN Tlf: 98994411 - Fax: 98994401 www.vestkystmægleren.dk kontakt@vestkystmaegleren.dk Vestkystmægleren Fiktivstorgade

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3 2100 København

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND Referat fra generalforsamlingen lørdag den 19. maj 2007 kl. 17.00, som fandt sted i Mødestedet Skallerup Klit Feriecenter, Nordre Klitvej, Skallerup ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Erhverv på video www.videndjurs.dk

Erhverv på video www.videndjurs.dk Miniguide til regnskab i Excel Erhverv på video -et videoprojekt fra Viden Djurs 1 2 Indhold Budget... 4 Regnskab... 4 Den lille guide til Excel... 5 Celler... 5 Indramning... 5 Udregning ved hjælp af

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere