Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Varde og Justitsministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. I den anledning har jeg modtaget udtalelser af 13. februar og 10. april 2006 fra Politimesteren i Varde, en udtalelse af 13. marts 2006 fra Rigspolitichefen og udtalelser af 3. april og 8. juni 2006 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 1. Detentionen Jeg nævnte at der mellem vinduet og væggen var et mellemrum. Jeg gik ud fra at dette ikke udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko, men at politimesteren alligevel ville overveje at fuge mellemrummet. Jeg bad om underretning om resultatet af politimesterens overvejelser vedrørende dette forhold. Politimesteren har i den anledning anført at der ved renoveringen af detentionerne for flere år siden blev isat brudsikre vinduer med plastrammer, at vinduerne sidder i plan med muren, og at revnerne er helt udspartlede. Under henvisning til at der således ikke som nævnt i rapporten er noget mellemrum, har politimesteren bemærket at hun ikke foretager sig noget vedrørende dette forhold. Rapporten om min inspektion af detentionen i Varde blev (den 2. december 2005) udsendt i en foreløbig udgave for at myndighederne kunne komme med

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 bemærkninger om de faktiske forhold i den foreløbige rapport med henblik på at sådanne bemærkninger kunne indarbejdes i den endelige rapport, jf. følgebrevet af 2. december 2005 til den foreløbige rapport. Som nævnt i den endelige rapport modtog jeg ikke sådanne bemærkninger. I notaterne fra inspektionen er det (alene) anført at der var et mellemrum ved vinduet. Så vidt jeg erindrer, sigtede det til et mellemrum/en revne mellem vinduesrammen for oven og væggen, men som nævnt i rapporten gik jeg ud fra at der ikke forelå et sikkerhedsmæssigt problem. Jeg kan ikke ud fra politimesterens udtalelse se om politimesteren forud for svaret i brevet af 13. februar 2006 har besigtiget forholdet, men jeg går ud fra at forholdet er besigtiget i anledning af mine bemærkninger i rapporten. Idet jeg i dag ikke nærmere erindrer forholdet og ikke af notaterne eller af det billede der blev taget af vinduet kan se hvad det anførte i rapporten nærmere dækkede over, samt da der som nævnt under alle omstændigheder ikke ses at foreligge et sikkerhedsmæssigt problem, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Det ene af de to detentionslokaler blev tillige benyttet som venterum og var udstyret med en bænk svarende til de bænke som benyttes i venterum. Jeg anmodede Politimesteren i Varde og Justitsministeriet om en udtalelse vedrørende dette forhold og om oplysning om hvor ofte rummet havde været benyttet som detention efter at bænken var sat ind i rummet. Jeg har i den anledning fra Politimesteren i Varde, Rigspolitichefen og Justitsministeriet modtaget udtalelser af henholdsvis 19. december 2005, 27. marts 2006 og 10. april 2006 (som alle er indgået på sagen vedrørende min inspektion samme dag af politiets venterum). Politimesteren har oplyst at det nævnte detentionslokale (nr. 1) for fremtiden alene vil blive benyttet som venterum. Politimesteren har videre oplyst at det ikke har været muligt at dokumentere hvor ofte rummet har været benyttet som detention efter at bænken (i 2000) er indsat i rummet, men det er kun sket hvis det andet lokale har været optaget.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Politimesteren har desuden oplyst at det er besluttet at udfærdige en instruks til personalet med retningslinjer for bl.a. anvendelsen af lokalerne. Rigspolitichefen har udtalt at etablering og anvendelse af et kombineret detentions- og venterum efter Rigspolitiets opfattelse ikke er i overensstemmelse med reglerne om indretning og brug af detentionslokaler og venterum. Rigspolitichefen har noteret sig at anvendelsen af det nævnte rum hos politiet i Varde har været sekundær i forhold til anvendelsen af andre lokaler, og da lokalet fremover alene vil blive benyttet som venterum, har sagen ikke givet Rigspolitichefen anledning til yderligere bemærkninger. Justitsministeriet har henholdt sig til Rigspolitichefens opfattelse med hensyn til anvendelsen af et kombineret detentions- og venterum, og har på denne baggrund anset det for meget beklageligt at politiet i Varde i en periode har anvendt detentionslokale 1 både som venterum og detention hvilket jeg i venterumssagen har erklæret mig enig i. Da lokalet fremover alene vil blive benyttet som venterum, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Da det nævnte lokale ikke længere benyttes til detentionsanbringelse, foretager jeg mig heller ikke mere vedrørende dette forhold, men jeg anmoder om en kopi af den nævnte instruks (der tillige vil omfatte retningslinjer for udfærdigelse af detentionsrapport, lægetilkald og tilsyn med de detentionsanbragte). Jeg anmodede om Justitsministeriets bemærkninger til det forhold at detentionslokalerne er udstyret med radiatorer (som dog er indkapslet). Justitsministeriet indhentede i den anledning den i indledningen nævnte udtalelse af 13. marts 2006 fra Rigspolitichefen hvori der er anført følgende: Det er Rigspolitiets opfattelse, at kravene til varmeinstallationer bør anskues fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv og således i sam-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 menhæng med spørgsmålet om imødegåelse af risikoen for, at indsatte forøver skade på sig selv. Ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning finder Rigspolitiet ikke, at indkapslede radiatorer giver anledning til betænkeligheder, såfremt hulstørrelsen i de påmonterede riste i øvrigt ikke overstiger 4 mm. Rigspolitiet bemærker, at et projekt vedrørende indretning af detentioner og venterum med de i vejledningen beskrevne varmeinstallationer på samtlige landets (ældre) politigårde findes mindre økonomisk forsvarligt, såfremt de sikkerhedsmæssige forhold i øvrigt som i nærværende sag vurderes som værende tilfredsstillende. Justitsministeriet har henholdt sig til det som Rigspolitichefen har anført. Jeg målte ikke størrelsen af ventilationshullerne i de radiatorskjulere som radiatorerne er indkapslede i, men jeg noterede mig som beskrevet i rapporten, at der var tale om små huller. Jeg går ud fra at hullerne opfylder de krav som Rigspolitichefen har anført, og jeg har på denne baggrund ingen bemærkninger til Rigspolitichefens og Justitsministeriets opfattelse hvorefter de indkapslede radiatorer i detentionen (og det ene venterum) på politistationen i Varde ikke udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Jeg har heller ingen bemærkninger til Rigspolitichefens og Justitsministeriets opfattelse hvorefter det såfremt de sikkerhedsmæssige forhold anses som tilfredsstillende anses for mindre økonomisk forsvarligt at indrette samtlige detentioner (og venterum) i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning fra august 1992 (der som udgangspunkt alene omfatter nybyggeri eller ombygninger efter dette tidspunkt). Jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende spørgsmålet om radiatorer ud over at bemærke at jeg fra mine inspektioner af detentioner er bekendt med at det hører til undtagelsen at detentionslokaler uanset hvornår de er indrettet er udstyret med synlige radiatorer.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad punkt 2. Rapportgennemgang Den lokale blanket som politiet i Varde (i de fleste tilfælde) havde anvendt i forbindelse med indsættelse i detentionen, indeholdt en rubrik til notat hvis den tilbageholdte var indsat i venterum, og i 1 tilfælde var dette udfyldt. Jeg gik ud fra at anbringelsen var sket i det detentionslokale der anvendes både som detention og venterum, men anmodede politimesteren om at oplyse om det forholdt sig sådan. I givet fald bad jeg om oplysning om hvorvidt der var tale om en venterumsanbringelse i detentionen eller en detentionsanbringelse (som ved en fejl var noteret i feltet om venterumsanbringelse). Politimesteren har oplyst at der var tale om en detentionsanbringelse, og at klokkeslæt ved en fejl er anført i rubrikken om venterum i stedet for i rubrikken om endelige detentionsanbringelse. Som nævnt i rapporten er det klokkeslæt der er noteret i rubrikken om anbringelse i venterum, det samme som det klokkeslæt der er noteret for den foreløbige anbringelse. Da endelig anbringelse først kan ske efter at lægeundersøgelse har fundet sted, hvilket i det konkrete tilfælde skete 10 minutter efter den foreløbige anbringelse, er der tale om en fejlagtig angivelse af tidspunktet for endelig anbringelse i detentionen. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste. Uanset at der var tale om en detentionsanbringelse og rapporten om denne anbringelse ikke er indgået i rapportgennemgangen i den endelige rapport, har jeg valgt ikke at gennemgå rapporten om denne anbringelse i opfølgningsrapporten. Ad punkt 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Varde Politi har som tidligere nævnt anvendt en lokal blanket i de fleste tilfælde. Denne blanket som bar overskriften Detentionsrapport anholdelsesblad

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Varde Politi, indeholdt tre sider, men jeg havde kun modtaget kopi af to sider, og anholdelsesblad var streget ud i alle tilfælde. Jeg gik derfor ud fra at det var anholdelsesbladet jeg manglede, men bad om oplysning herom. Politimesteren har oplyst at den lokale rapport kun består af to sider, men at sidste side ved en teknisk fejl er angivet som side 3. Jeg har således modtaget kopi af alle sider i rapporten. Jeg har noteret mig det oplyste. Da denne rapport efter ikrafttrædelsen den 1. marts 2006 af den nye detentionskundgørelse i øvrigt ikke længere må anvendes, jf. pkt. 3 i Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006, foretager jeg mig ikke mere vedrørende det forhold at rapporten fremtræder som om den indeholder tre sider. Jeg udtalte at det var beklageligt at der i intet tilfælde fuldt ud var forholdt i overensstemmelse med notatpligten i den dagældende kundgørelses 22, stk. 1. Jeg gik ud fra at politimesteren ville overveje at indskærpe notatpligten. Politimesteren har beklaget at notatpligten ikke er blevet overholdt, og har oplyst at dette forhold er indskærpet over for politipersonalet. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ligeledes anser det for beklageligt at der i intet tilfælde fuldt ud har været forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 22, stk. 1. Ministeriet har videre anført at ministeriet ikke foretager sig yderligere, da politimesteren har oplyst at notatpligten er indskærpet. Jeg har noteret mig at notatpligten er indskærpet, og at ministeriet har tilsluttet sig min kritik af den manglende overholdelse af notatpligten.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Ad punkt 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men transporteres til hjemmet, overgives til andre, eller indbringes til hospital eller lignende. Politimesteren har oplyst at personalet er instrueret i at anvende blanketten i alle tilfælde hvor en person frihedsberøves efter kundgørelsens 1, stk. 2, nr. 1-4, jf. stk. 1 (som svarer til de bestemmelser i detentionsbekendtgørelsen som jeg nævnte i rapporten). Politimesteren har endvidere oplyst at dette er indskærpet i forbindelse med en generel indskærpelse der er sket efter inspektionen. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge Vedrørende en anbringelse den 8. maj 2005 hvor den pågældende blev anholdt kl på Hotel Legoland, hvor lægetilkald skete kl , hvor fremstilling for vagthavende skete kl , og hvor foreløbig detentionsanbringelse skete kl , anmodede jeg om oplysning om hvornår den pågældende blev indbragt til politistationen, og om en udtalelse vedrørende det sene lægetilkald set i forhold til tidspunktet for anholdelsen. Politimesteren har oplyst frihedsberøvelsen på Hotel Legoland blev foretaget af politipersonale fra lufthavnen i Billund der var blevet sendt til hotellet, og at den pågældende blev taget med til lufthavnen fordi personale derfra på grund af sikkerhedskontrol kun må forlade lufthavnen kortvarigt. I lufthavnen blev den pågældende afhentet af en patruljevogn fra politiet i Varde for at blive transporteret til detentionen i Varde, og på grund af den lange køreafstand blev der tilkaldt læge kl , så lægens ankomst kunne afpasses med indbringelsen til politistationen i Varde. Politimesteren har bemærket at det sene lægetil-

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 kald derfor alene skal ses i lyset af praktiske hensyn og ikke som en negligering af kundgørelsens regler. Mit spørgsmål om hvornår den pågældende blev indbragt til politistationen (i Varde) er ikke besvaret. Det er heller ikke oplyst hvornår den pågældende blev indbragt til politistationen i lufthavnen eller afhentet derfra. Da det tager ca. 45 minutter at køre fra lufthavnen i Billund til politistationen i Varde, og fremstilling på politistationen i Varde skete kl , er den pågældende afhentet i lufthavnen senest omkring kl Jeg går ud fra at vagthavende på politistationen i Varde har været orienteret om (eller selv har truffet beslutning om) indbringelsen til politistationen i lufthavnen, men har ventet med at tilkalde læge indtil patruljen fra politistationen i Varde afhentede den pågældende, og at det er sket for at lægens ankomst kunne afpasses med indbringelsen til politistationen i Varde. Jeg har ingen bemærkninger hertil og har i øvrigt noteret mig det oplyste, men jeg beder politimesteren om at oplyse hvornår den pågældende blev indbragt til politistationen i lufthavnen og afhentet af politiet i Varde. Jeg beder tillige politimesteren om at oplyse hvor den pågældende var placeret under opholdet hos politiet i Billund. Hvis det var i et af lufthavnens venterum, beder jeg tillige om oplysning om hvilket tilsyn der var med den pågældende indtil politiet fra politistationen i Varde var fremme, og om der er gjort notat herom. Som det fremgår af Rigspolitichefens tidligere nævnte udtalelse af 27. marts 2006, som jeg har citeret i sagen om min inspektion af venterummet på politistationen i Varde, har Rigspolitichefen tilkendegivet at der hvis der undtagelsesvist midlertidigt placeres en beruser i fx et venterum må iværksættes næsten konstant personlig overvågning eller personlig overvågning med ganske korte intervaller.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 I 2 tilfælde (som drejer sig om anholdelser der fandt sted den 8. juni 2005 og 20. juli 2005) gik der henholdsvis 1 time og 15 minutter og 3 timer og 10 minutter fra anholdelsen der fandt sted henholdsvis i Vestergade og GR PG, til indbringelsen. Jeg anførte at lægetilkald skete henholdsvis 38 minutter efter og samtidig med indbringelsen og bad politimesteren om at oplyse årsagen til de sene indbringelser i disse tilfælde og om en udtalelse vedrørende de sene lægetilkald set i forhold til anholdelsen og i det ene tilfælde tillige indbringelsen. I det førstnævnte tilfælde (anbringelsen den 8. juni 2005) skete lægetilkald rettelig 20 minutter efter indbringelsen. Ved en fejl som jeg beklager, har jeg byttet om på denne sag og den sag der er omtalt nedenfor fra den 15. juli 2005 (hvor der således rettelig gik 38 minutter og ikke 20 minutter fra indbringelsen til lægetilkaldet). Politimesteren har vedrørende anbringelsen den 8. juni 2005 oplyst at anholdelse skete i Vestergade i Grindsted, og at den pågældende foreløbigt blev indbragt til politistationen i Grindsted hvorfra han blev afhentet af en patrulje med henblik på detentionsanbringelse i Varde. Politimesteren har videre oplyst at en undersøgelse ikke har kunnet afklare årsagen til det sene lægetilkald. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at der i første omgang skete indbringelse til politistationen i Grindsted. Da det tager ca. ½ time at køre fra politistationen i Grindsted til politistationen i Varde, har den pågældende kun haft et kortvarigt ophold på politistationen i Grindsted. Uanset dette anmoder jeg om oplysning om hvor den pågældende befandt sig under opholdet på politistationen i Grindsted. Hvis det var i et af venterummene som jeg fra min inspektion af disse rum er jeg bekendt med er tidligere detentionslokaler der er udstyret med kameraovervågning, anmoder jeg desuden om oplysning om hvorvidt der var tilsyn med den pågældende ved fremmøde i venterummet og/eller ved elektronisk overvågning, og om der er gjort notat herom.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Med hensyn til det andet tilfælde (den 20. juli 2005) har politimesteren oplyst at anholdelse fandt sted på politistationen i Grindsted hvor den pågældende havde indfundet sig beruset og højtråbende. Politimesteren har videre oplyst at den pågældende havde forladt sin lejlighed hvor der befandt sig to mindreårige børn, og at politiet brugte meget tid på at finde familie der kunne tage sig af børnene og anholdte hvilket imidlertid ikke lykkedes hvorefter de sociale myndigheder blev tilkaldt for at tage sig af børnene. Politimesteren har videre oplyst at den pågældende under opholdet på politistationen i Grindsted sad på en stol på et kontor hvor politipersonale talte med ham for at finde en løsning. Den sene indbringelse til politistationen i Varde skyldes således at politiet brugte megen tid på at finde en anden løsning end detentionsanbringelse. Politimesteren har samtidig beklaget at der ikke skete tilkald af læge før den pågældende blev indbragt til politistationen i Varde. Jeg har noteret mig det oplyste om årsagen til den sene indbringelse til politistationen i Varde, og at den pågældende under hele opholdet på politistationen i Grindsted sad på et kontor og talte med politipersonale. Jeg har endvidere noteret mig politimesterens beklagelse af at der ikke skete tilkald af læge før den pågældende blev indbragt til politistationen i Varde. Politimesteren har i øvrigt oplyst at ovennævnte og nedennævnte sager har affødt en kraftig indskærpelse af reglerne om underretning af vagthavende under indbringelse og tilkald af læge til undersøgelse før detentionsanbringelse. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at reglerne om lægetilkald i flere tilfælde ikke er overholdt, men da politimesteren har oplyst at reglerne er indskærpet, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg bad desuden politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. I udtalelsen af 10. april 2006 har politimesteren oplyst at det er normal praksis at vagthavende straks underrettes via vognradioen når en patrulje har frihedsberøvet en person der skønnes at skulle detentionsanbringes, og at vagthavende herefter tilkalder læge. Politimesteren har oplyst at lægetilkald normalt sker straks, men da mange frihedsberøvelser sker om natten og transporten kan være op til 50 km samt da lægens responstid er ca. 10 minutter, bliver tilkald af læge ofte tilpasset så læge kommer samtidig med eller kort før indbringelsen. Det vil derfor af og til af detentionsrapporten fremgå at lægen først er tilkaldt minutter efter frihedsberøvelsen. Justitsministeriet har udtalt at politimesterens udtalelse ikke giver ministeriet anledning til bemærkninger. Jeg har noteret mig det oplyste. Hvis det må forventes at lægen vil være fremme inden for kort tid, fx fordi lægen har tilkaldevagt fra sin bopæl om natten, har jeg ingen bemærkninger til at vagthavende af hensyn til lægen venter med at tilkalde/vække ham eller hende indtil det er nødvendigt. Men hvis det ikke kan forventes at lægen er fremme inden for kort tid, bør vagthavende efter min opfattelse også selv om der er lang køretid, kontakte lægen allerede umiddelbart efter at han har modtaget underretning om frihedsberøvelsen. Jeg forudsætter at lægen i den forbindelse naturligvis orienteres om hvornår den pågældende forventes at blive indbragt til politistationen så han ikke møder op før det er nødvendigt. Jeg bad om oplysning om årsagen til at der ved en anbringelse der fandt sted den 15. juli 2005, var gået 20 minutter fra indbringelsen til tilkaldet af læge. Som det fremgår ovenfor er der rettelig tale om 38 minutter.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Politimesteren har oplyst at anholdelsestidspunktet og tidspunktet for fremstilling ved en beklagelig fejl ikke er påført rapporten. Politimesteren har videre oplyst at anholdelse skete i forbindelse med en større sag med knivstikkeri. Der var derfor på det pågældende tidspunkt meget travlt på politistationen, og anholdte skønnedes i øvrigt først efter indbringelsen til politistationen påvirket af medicin eller narko. Det blev derfor først sent i forløbet skønnet at anholdte skulle detentionsanbringes i stedet for at blive anbragt i venterum. Jeg har noteret mig at det først efter indbringelsen stod klart at den pågældende skulle anbringes i detentionen (og ikke i venterum), og årsagen til at der først skete tilkald af læge 38 minutter herefter, var at der på det tidspunkt var meget travlt på stationen. Politimesteren har endelig omtalt en anbringelse den 11. juni 2005 som jeg ikke nævnte særskilt i min rapport. Den pågældende blev indbragt og fremstillet for vagthavende kl og tilkald af læge skete 5 minutter senere. Tidspunktet og stedet for anholdelsen fremgår ikke af rapporten, men politimesteren har oplyst at den pågældende blev anholdt kl i Varde. Der gik således 20 minutter fra anholdelsen til tilkaldet af læge. Politimesteren har beklaget at anholdelsestidspunktet ikke fremgår af detentionsrapporten, og at det derfor ikke har været muligt for mig at sammenholde anholdelsestidspunktet med indbringelsestidspunktet og tidspunktet for tilkald af læge. Politimesteren har oplyst at det ikke har været muligt at afklare årsagen til at lægetilkald først skete efter indbringelsen, men at det formentlig skyldtes travlhed hos vagthavende. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.5. Oplysninger fra Kriminalregisteret Jeg gik ud fra at manglende afkrydsning og vedlæggelse af udskrift fra Kriminalregisteret i sagerne ikke var udtryk for at der ikke var indhentet oplysninger

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 i Kriminalregisteret, men at der i alle tilfælde indhentes og således også i de konkrete tilfælde var indhentet sådanne oplysninger. Da der imidlertid bortset fra i ét tilfælde ikke var gjort notat herom/vedlagt en udskrift, og da udskrift heller ikke var vedlagt i det ene tilfælde hvor det fremgik at en sådan udskrift var indhentet, gik jeg ud fra at politimesteren ville overveje at indskærpe notatpligten efter kundgørelsens 22, stk. 1, og pligten til at vedlægge udskrifterne. Politimesteren har bekræftet at der ved enhver anbringelse indhentes oplysninger fra Kriminalregisteret, og har oplyst at det er indskærpet at der skal gøres notat herom, og at udskrifter skal vedlægges. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at der i flere tilfælde ikke er gjort notat om at der er indhentet oplysninger fra Kriminalregisteret og ikke er vedlagt en udskrift. Da politimesteren har oplyst at der ved enhver anbringelse indhentes oplysninger fra Kriminalregisteret, og at det er indskærpet at der skal gøres notat herom, og at udskrifter skal vedlægges, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at notatpligten er indskærpet, og at ministeriet har tilsluttet sig min kritik af den manglende overholdelse af notatpligten. Ad punkt Fremstilling I 2 tilfælde manglede angivelse af om den tilbageholdte var fremstillet for vagthavende, men jeg gik ud fra at der var sket en sådan fremstilling. Politimesteren har i den anledning bemærket at der ved alle detentionsanbringelser sker fremstilling for vagthavende ved indbringelsen til politistationen, og at det således også er sket i de 2 tilfælde. Der er blot ikke blevet gjort notat herom. Politimesteren har oplyst at notatpligten er blevet indskærpet. Jeg har noteret mig det oplyste.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Ad punkt Visitation mv. Jeg udtalte at jeg ingen bemærkninger havde til at identiteten på de polititjenestemænd der havde visiteret de tilbageholdte, i de fleste tilfælde var angivet ved initialer. Jeg gik herved ud fra at der er tale om de initialer som bruges som identifikation i forbindelse med politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Politimesteren har hertil bemærket at det er korrekt at initialerne fra POLSAS anses som fyldestgørende. Jeg har noteret mig det oplyste og henviser nu tillige til 12, stk. 2, 2. pkt., i den nye detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. marts 2006, hvoraf det nu udtrykkeligt fremgår at det er tilstrækkeligt at anføre initialer eller tjenestenummer såfremt dette ikke kan medføre tvivl om hvem der har foretaget visitationen. Selv om den tidligere kundgørelse fortsat var gældende, gik jeg i rapporten ud fra at politimesteren i forbindelse med eventuel ændring af den lokale blanket ville ændre henvisningen heri til bekendtgørelsens 10, stk. 2 og 3, i stedet for kundgørelsens 13, stk. 3 og/eller 4. Politimesteren har i den anledning henvist til at der i forbindelse med den nye kundgørelse er fremstillet en ny detentionsblanket der opfylder de nævnte krav, og at den lokale blanket derfor ikke vil blive anvendt fremover. Med brev af 17. februar 2006 sendte Justitsministeriet mig en kopi af den nye kundgørelse med bilag, herunder den nye detentionsblanket (hvori der ikke henvises til bekendtgørelsen, men til 11, stk. 2 og 3, i den nye kundgørelse). Det fremgår endvidere som nævnt under pkt. 2.2., udtrykkeligt af Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 som jeg samtidig modtog kopi af, at lokalt udarbejdede blanketter ikke længere må anvendes.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 På denne baggrund har jeg ikke grundlag for at foretage mig mere vedrørende spørgsmålet om eventuel præcisering af den lokale blanket som ikke længere (må) anvendes. Til orientering oplyste jeg at jeg tidligere havde tilkendegivet at det efter min opfattelse er hensigtsmæssigt at angive hvis der ikke er taget effekter fra den pågældende, og at Rigspolitichefen havde oplyst at denne oplysning ville blive medtaget ved den kommende revision af kundgørelsen og detentionsrapporten. Varde Politi havde gjort notat i overensstemmelse hermed i det tilfælde hvor der ikke var noget at fratage. Politimesteren har taget min tilkendegivelse til efterretning. Jeg har noteret mig det oplyste og henviser nu til 12, stk. 1, sidste pkt. i den nye kundgørelse hvor der er indføjet notatpligt også i tilfælde hvor der ikke er frataget noget, og til den nye detentionsrapport hvor der er indsat en rubrik til afkrydsning heraf. I 3 tilfælde hvor der blev frataget effekter, var der ikke nogen kvittering og heller ingen angivelse af baggrunden herfor (eller underskrift fra to polititjenestemænd der ifølge den anvendte lokale blanket kunne anvendes som alternativ til kvittering fra den tilbageholdte). Jeg gik ud fra at de pågældende havde fået deres effekter udleveret, og at politimesteren ville indskærpe pligten til at søge at få den tilbageholdtes kvittering og at udfylde bemærkningsfeltet hvis den pågældende ikke ønskede at kvittere. Politimesteren har bekræftet at de pågældende tilbageholdte har fået deres effekter udleveret. Politimesteren har videre oplyst at det er indskærpet at der skal kvitteres for udlevering, og at bemærkningsfeltet skal udfyldes hvis den pågældende ikke ønsker at kvittere.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.7. Tilsyn Jeg gik ud fra at Varde politis overvågningsudstyr var godkendt af Rigspolitichefen, men for en ordens skyld bad jeg om oplysning herom. Politimesteren har bekræftet dette. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg anmodede om oplysning om årsagen til at notat om tilsyn i 5 tilfælde ikke var ført i de fortrykte felter i detentionsrapporten, men på et blankt stykke papir. Politimesteren har oplyst at anvendelsen af blanke sider skyldes at der i flere tilfælde anvendes kopi af detentionsrapporten hvor rubrikker til notat om tilsyn er anført på bagsiden, og at det ikke altid har været muligt at få kopimaskinen til at kopiere på begge sider. Politimesteren har oplyst at det er indskærpet at der i sådanne tilfælde skal ske kopiering af bagsiden der så kan udfyldes og vedlægges som side 2. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker i tilslutning hertil at det af pkt. 3 i Rigspolitichefens rundskrivelse til den nye kundgørelse fremgår at den nye detentionsrapport nu er tilgængelig i POLSAS og derfor vil kunne udfyldes elektronisk og udskrives derfra.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Ad punkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) I anledning af min gennemgang af reglerne om skærpede tilsyn og kritik af at ikke alle tilsyn under den foreløbige anbringelse i 1 tilfælde havde været skærpede tilsyn ved fremmøde i detentionen, har politimesteren beklaget at reglerne om skærpet tilsyn ikke har været overholdt. Politimesteren har oplyst at reglerne er blevet indskærpet. Jeg har noteret mig det oplyste. Ved en anbringelse den 4. juli 2005 hvor lægetilsyn fandt sted 30 minutter efter anbringelsen, var det i lægeerklæringen anført at den pågældende var dybt bevidstløs (og han blev indlagt efter lægetilsynet) Der var ingen notater om tilsyn før lægetilsynet, og jeg anmodede om oplysninger om hvorfor der ikke var tilsyn før lægetilsynet. Politimesteren har oplyst at den pågældende var under konstant overvågning af politipersonalet der befandt sig i detentionen. Politimesteren har beklaget at der ikke er gjort notat herom, og har oplyst at det er påtalt, og at notatpligten er indskærpet. Jeg har noteret mig det oplyste om at den pågældende var under konstant overvågning indtil lægetilsynet. Jeg er enig med politimesteren i at der burde have været gjort notat herom. Ad punkt Tidspunktet for det første tilsyn Ved en anbringelse den 14. juni 2005 skete der endelig detentionsanbringelse kl , og første notat om tilsyn der er ført et lille stykke nede i felterne på bagsiden af blanketten, er angivet til kl Jeg anmodede om en udtalelse

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 vedrørende tidspunktet for første tilsyn efter den endelige anbringelse i dette tilfælde. Politimesteren har oplyst at der er ført tilsyn med den pågældende i det nævnte tidsrum, men at vagthavende har glemt at gøre notat herom. Politimesteren har oplyst at det er påtalt, og at notatpligten er indskærpet. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Intervallet mellem tilsyn Jeg udtalte at det umiddelbart kunne virke påfaldende at der i nogle tilfælde var notat om tilsyn ført med (præcis) 30 minutters interval. Politimesteren har hertil bemærket følgende: Når en anholdt er detentionsanbragt, bliver overvågningsanlægget straks tilkoblet, og vagthavende kan derfor hele tiden høre lyden fra detentionen, ligesom overvågningsskærmen er anbragt, således [at] vagthavende sidder med front mod skærmen. Han fører derfor næsten konstant elektronisk overvågning, og påfører derfor tilsyn med 30 minutters interval. Derudover er vagthavende meget opmærksom på tiderne for tilsyn, hvorfor tilsyn ved fremmøde afpasses med 30 minutter efter sidste tilsyn. Når der er mange tilsyn med præcis 30 minutters interval, skal det derfor ikke ses som lemfældig omgang med tidspunkterne, men derimod som punktlighed fra vagthavendes side. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker for en ordens skyld at min bemærkning i rapporten ikke var udtryk for en antagelse om lemfældighed. Ad punkt Karakteren af de udførte tilsyn Jeg gik ud fra at politimesteren ville indskærpe pligten til at foretage tilsyn ved fremmøde de første to gange efter den endelige anbringelse.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Politimesteren har oplyst at det er indskærpet. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at reglerne i detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2, i flere tilfælde ikke er blevet overholdt. Da politimesteren har oplyst at pligten til tilsyn ved fremmøde de to første gange efter den endelige anbringelse er blevet indskærpet, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig politimesterens indskærpelse, og at ministeriet har tilsluttet sig min kritik i rapporten af den manglende overholdelse af bestemmelsen i detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2. Jeg bad politimesteren om at oplyse om Varde Politi havde fastsat lokale bestemmelser om tilsynets forløb, jf. 18, stk. 6, i den tidligere gældende kundgørelse. I givet fald bad jeg om et eksemplar heraf. Politimesteren har oplyst at der ikke er fastsat sådanne regler, men at personalet er instrueret i at følge kundgørelsens og bekendtgørelsens regler. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Tilsyn indtil visitation af en person af samme køn kan finde sted I et tilfælde var det i rapporten anført at der ikke skete visitation fordi der var tale om en kvinde, og det læste jeg sådan at der skulle have været foretaget en visitation efter bekendtgørelsens 10, stk. 3, hvis der havde været en kvinde som kunne have forestået denne visitation. Jeg bemærkede at der i så fald ikke var forholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsens 10, stk. 3, jf. 15, hvorefter der i en sådan situation skal ske en foreløbig visitation efter bekendt-

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 gørelsens 10, stk. 2, og hvorefter den frihedsberøvede skal undergives et skærpet tilsyn indtil visitation efter 10, stk. 3, kan finde sted. Politimesteren har beklaget at der i det nævnte tilfælde ikke blev forholdt i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser. Politimesteren har oplyst at det er påtalt og reglerne indskærpet. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.9. Vejledning om klageadgang mv. Jeg udtalte at det var beklageligt at Rigspolitichefens vejledning om alkoholafvænning og -behandling, Hvor går du hen, når du går ud? enten ikke var udleveret, eller at der ikke var gjort notat herom eller om årsagen til at den ikke var udleveret. Politimesteren har oplyst at en undersøgelse har godtgjort at de tilbageholdte ved løsladelsen sædvanligvis vejledes om klageadgang, og at pjecen udleveres i mange tilfælde. Politimesteren har beklaget at der ikke er gjort notat i de tilfælde hvor det er sket, og har oplyst at notatpligten er indskærpet. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ligeledes anser det for beklageligt at der ikke er gjort notat om at pjecen er udleveret eller om årsagen til at den ikke er udleveret. Da politimesteren har oplyst at notatpligten er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig at notatpligten er indskærpet, og at ministeriet har tilsluttet sig min kritik af den manglende overholdelse af notatpligten.

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Opfølgning Jeg beder om at de oplysninger som jeg under pkt har bedt politimesteren om, og kopi af den under pkt. 1 nævnte instruks, tilbagesendes gennem Justitsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger hertil. 4. Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Varde, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere