Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7..."

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Opfølgning Underretning...17

2 2 Den 21. februar 2000 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere inspektion af detentionen i Frederikssund. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale til gennemgang, jf. nærmere pkt. 2 nedenfor. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet, for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger om faktiske forhold, som rapporten måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget bemærkninger. 1. Detentionslokalerne Detentionslokalerne findes i kælderetagen på politigården i Frederikssund. Der er fire detentionslokaler. Modtagelokalet er placeret i kælderen i et rum som støder op til de fire detentionslokaler. I modtagelseslokalet visiteres de personer der anbringes i detentionen. Her findes en skranke hvorfra den detentionsanbragtes ejendele bliver registreret og anbragt i lukkede skabe ved ankomsten. Vægge og døre i detentionslokalerne er malet. Gulvet er støbt terrazzogulv med afløb. Der er varme i lokalernes vægge. Alle fire detentionslokaler indholder en gummimadras som ligger på en mindre forhøjning i gulvet.

3 3 Der er sikrede vinduer med lameller foran. Døren til lokalerne er forsynet med et indkigshul med tykt glas i. Detentionslokalerne er i pæn stand. Få steder i lokale 1 og 2 er der dog mindre ridser og mærker efter hærværk på væggene. Det blev konstateret at indkigshullet gennem døren til detentionslokale 1 ikke var anvendeligt pga. ridser i glasset. Jeg henstiller til politimesteren at udskifte glasset i indkigshullet indtil detentionslokale 1. Jeg beder politimesteren om at underrette mig når udskiftningen har fundet sted. I detentionslokalerne er der tilkaldeknap, og i loftet er der et kamera bagved en glasplade. Detentionslokalerne kan overvåges såvel visuelt som audielt fra vagtstuen. Overvågningssystemet blev afprøvet under inspektionen. Lydovervågningen blev afprøvet for så vidt angår lokale 1. Det virkede efter hensigten. Videoovervågningssystemet blev afprøvet i alle fire lokaler. For så vidt angår detentionslokale 1 virkede systemet efter hensigten, men i de øvrige lokaler var billedet på skærmen i vagtstuen uklart. Jeg beder politimesteren om at undersøge dette forhold nærmere og oplyse mig om eventuelle planer for reparation/justering af overvågningssystemet. 2. Rapportgennemgang I forbindelse med inspektionen bad jeg om at modtage rapportmateriale vedrørende de seneste 20 detentionsanbringelser i detentionen i Frederikssund efter den 1. oktober Jeg modtog i den anledning under inspektionen anholdelsesprotokoller mv. vedrørende 20 sager for perioden fra den 5.

4 4 december 1999 til den 7. februar Anholdelsesprotokollerne består af et fortrykt skema under overskriften Anholdelsesseddel. På skemaets bagside er et skema til brug for notering om lægetilsyn. Anholdelsesprotokollerne indeholder rubrikker til blandt andet indbringelsestidspunkt (klokkeslæt), navn, adresse, Cpr.nr., anholdelsesdato og klokkeslæt, samt tilbageholdelsesgrund, oplysninger om visitering og en rubrik med plads til klokkeslæt og initialer for notater i forbindelse med tilsyn. Af Politiets Årsberetning for 1998 fremgår det (s. 147) at der i dette år var i alt 183 detentionsanbringelser i Frederikssund politikreds. Heraf blev 130 lægeundersøgt. Nærmere regler om detentionsanbringelse er fastsat i Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55 af 28. marts Efter kundgørelsens 2 må i almindelighed kun spirituspåvirkede personer anbringes i detentioner. Anbringelse i detentionen må efter 1, stk. 2, kun ske i tilfælde hvor det skønnes strengt nødvendigt. Anholdelsesprotokollerne indeholder ikke faste rubrikker til markering af den tilbageholdtes grad af beruselse eller af om den tilbageholdte i det hele taget skønnes at være beruset. Oplysninger herom må derfor findes i beskrivelsen af begrundelsen for tilbageholdelsen eller eventuelt i lægerapporten. I ti af sagerne er det angivet at den tilbageholdte var beruset. I visse tilfælde i kombination med andre begrundelser for tilbageholdelsen (vold, husspektakler o.lign.).

5 5 I de øvrige ti sager fremgår det ikke af rapportmaterialet om den pågældende var beruset. Jeg går ud fra at de detentionsanbragte også i de tilfælde hvor det ikke fremgår af anholdelsesprotokollerne, har været påvirket af alkohol. I to tilfælde blev den tilbageholdte af lægen vurderet til at være påvirket af både alkohol og narkotika/medicin. Fra en sag om et dødsfald i detentionen på Ålborg politistation er jeg bekendt med at Rigspolitichefen har udtalt at kundgørelsen historisk set som udgangspunkt aldrig har omfattet andet end spirituspåvirkede personer. Rigspolitichefen har også anført at en tilbageholdt som skønnes påvirket alene af medicin og/eller narkotika eller af en kombination af spiritus og medicin/narkotika efter Rigspolitichefens opfattelse bør lægeundersøges og i svære tilfælde straks indbringes til hospital. Rigspolitichefen har samtidig tilkendegivet at denne opfattelse ikke fremgår af kundgørelsen eller andre instruktive forskrifter for politiets arbejde. I forbindelse med den sag har Justitsministeriet den 6. november 1998 oplyst over for mig at det i forbindelse med revisionen af kundgørelsen vil blive præciseret at en tilbageholdt person som skønnes påvirket alene af medicin/- narkotika eller af en kombination af spiritus og medicin/narkotika skal lægeundersøges og i svære tilfælde straks indbringes til et hospital. Hvis anbringelse i detentionen - efter et lægeligt skøn - herefter findes forsvarligt, skal anbringelse ske i overensstemmelse med kundgørelsens regler. Jeg har på denne baggrund ingen bemærkninger til de to sager.

6 Efter kundgørelsens 9 skal der ske lægeundersøgelse medmindre det på grundlag af den tilbageholdtes tilstand eller omstændighederne i øvrigt, f.eks. oplysninger om den tilbageholdtes færden, findes ubetænkeligt at lægeundersøgelse undlades. Der har været lægetilsyn i samtlige tilfælde. Det blev oplyst at det er politimesterens praksis altid at foranstalte lægeundersøgelse af detentionsanbragte. Under hensyn til oplysningerne i Politiets Årsberetning for 1998, som er gengivet ovenfor under pkt. 2, går jeg ud fra at denne praksis er etableret efter I de tilfælde hvor jeg har modtaget lægeerklæringen, fremgår det i alle tilfælde på nær et at lægen skønnede at den detentionsanbragtes tilstand ikke var behandlingskrævende. I det sidste tilfælde (rapport af den 5. februar 2000) anbefalede lægen at den tilbageholdte blev indlagt. Det fremgår at den tilbageholdte blev løsladt ti minutter efter lægens tilsyn, og jeg går ud fra at han herefter blev indlagt på sygehus. Kundgørelsen foreskriver ikke notatpligt med hensyn til spørgsmålet om overvejelser om lægetilsyn. Jeg kan oplyse til orientering at jeg i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning har henstillet til Justitsministeriet i samarbejde med Rigspolitichefen at overveje i kundgørelsen at indføre regler om notatpligt med hensyn til dette spørgsmål. Jeg har henvist til at en sådan notatpligt vil være hensigtsmæssig med henblik på at sikre at lægetilsyn overvejes i hvert enkelt tilfælde, og muligheden for kontrol med at det er overvejet. I brev af den 6. november 1998 har Justitsministeriet oplyst at ministeriet på et møde den 7. oktober 1998 med Rigspolitichefen, Politidirektøren i København og

7 7 Foreningen af Politimestre i Danmark har drøftet (bl.a.) spørgsmålet om notatpligt med hensyn til overvejelser om lægetilsyn. Ministeriet har herefter taget initiativ til at der i forbindelse med en generel revision af kundgørelse II, nr. 55 af 28. marts 1994, indføres krav om en sådan notatpligt. Jeg har i en opfølgningsrapport vedrørende inspektionen af detentionen i Herning taget det oplyste til efterretning. Det fremgår af kundgørelsens 9 at den vagthavende, medmindre den tilbageholdte løslades, træffer foranstaltninger med henblik på lægeundersøgelse af den pågældende. Efter kundgørelsens 10 foretages lægeundersøgelse på skadestue eller, hvis det under hensyn til tid og afstand må anses for mest hensigtsmæssigt, ved tilkaldelse af lægevagt. Der er ikke i kundgørelsen fastsat tidsmæssige bestemmelser inden for hvilke der skal ske tilkaldelse eller undersøgelse af læge. I otte ud af de 20 sager er der sket lægetilsyn senest 30 minutter efter at den tilbageholdte er fremstillet. I de øvrige sager varierer det tidsrum der forløber fra fremstillingen til lægens tilsyn fra 32 minutter til en time og 15 minutter. Formålet med bestemmelserne om lægetilsyn er at vurdere om det er forsvarligt at lade den detentionsanbragte være anbragt i detentionen, eller om der eventuelt skal ske indlæggelse. Dette forudsætter at tilkaldelse og undersøgelse af detentionsanbragte sker snarest muligt efter indbringelsen. Jeg beder på denne baggrund politimesteren om en udtalelse om praksis vedrørende tilkaldelse af læge.

8 Efter kundgørelsens 12 skal der hurtigst muligt, og inden endelig anbringelse i detentionsrum iværksættes, indhentes oplysninger om den tilbageholdte i Kriminalregisteret med henblik på f.eks. skærpet tilsyn, eventuelle sygdomme mv. De sager som jeg har modtaget, indeholder ingen oplysninger om de tilbageholdtes oplysninger i Kriminalregistret. Det er således ikke muligt på det foreliggende grundlag at efterprøve om der har været indhentet oplysninger i overensstemmelse med 12. Jeg beder politimesteren om at redegøre nærmere for praksis på dette område Efter kundgørelsens 13, stk. 1, skal der inden anbringelse i detentionen ske visitation i overværelse af den vagthavende. Ved visitationen skal der som hovedregel medvirke to polititjenestemænd som hver for sig skal foretage en fuldstændig undersøgelse af den tilbageholdte. Den tilbageholdte skal fratages alle genstande som kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting. Herudover skal bl.a. samtlige lommer tømmes og de bør krænges hvis det er muligt. Efter bestemmelsens stk. 2 må en egentlig visitation kun foretages af personer af samme køn som den der visiteres. Desuden skal penge og værdigenstande der fratages en tilbageholdt efter bestemmelsens stk. 3 noteres, f.eks. i anholdelsesprotokollen. De skemaer der anvendes som anholdelsesprotokoller indeholder en rubrik til angivelse af hvem der har forestået visitationen samt hvem der har fungeret som vidne(r). Skemaet indeholder desuden rubrikker til angivelse af hvilke effekter der

9 9 eventuelt måtte være fundet på den tilbageholdte ( Kontanter, Ur, Smykker, Mobiltelefon og Andet, samt Narkotika, Koster og Andet ). Skemaet indeholder endelig en rubrik til kvittering for udleverede effekter/kontanter. Der er sket visitation i alle sagerne. I 17 af sagerne er det anført at visitationen er gennemført under tilstedeværelse af et eller to vidner. Jeg går ud fra at vidnerne alene overværer visitationen uden egentligt at deltage i den. I de tre sidste tilfælde (anbringelse af den 31. december 1999, den 1. januar 2000 og den 29. januar 2000) er alene anført hvem der har forestået visitationen, mens det ikke fremgår om der har været nogen vidner. Jeg beder politimesteren om en udtalelse herom. I forbindelse med inspektionen blev det oplyst at visitationen forud for detentionsanbringelse ofte sker således at den tilbageholdte selv tømmer og krænger sine lommer. Dette er begrundet i at der kan forekomme stofmisbrugere mellem de tilbageholdte som kan have kanyler eller andet i lommerne der kan være til fare for personalet. I forbindelse med min inspektion af detentionen i Nykøbing Falster har jeg udtalt at jeg da formålet med visitation forud for hensættelse i detentionen er at sikre at den pågældende fratages alle genstande som kan benyttes til at volde skade går ud fra at der efter bestemmelsen i 13 altid er pligt til at foretage en egentlig visitation (i form af beføling af den indre beklædning), og at det således ikke er tilstrækkeligt med en overfladisk visitation af den ydre beklædning. Jeg har også udtalt at jeg herefter forstår sondringen i 13 mellem visitation og egentlig visitation sådan at

10 10 bestemmelsen i 13, stk. 2, om egentlige visitationer alene har til hensigt at angive at der skal være kønsfællesskab mellem den der foretager denne del af visitationen og den der visiteres. Jeg beder politimesteren om at redegøre nærmere for praksis med hensyn til visitationer. Da angivelsen af hvem som foretog visitationerne alene er sket ved påførsel af initialer, er det ikke muligt for mig at kontrollere om visitationerne blev foretaget af personer af samme køn som den der blev visiteret. Jeg går dog ud fra at det er tilfældet. I et tilfælde var den detentionsanbragte en kvinde. Det drejer sig om tilbageholdelse af den 31. december Det er anført at en person med initialerne GJS foretog visitation. Samme initialer optræder imidlertid også i forbindelse med visitationen af den mandlige tilbageholdte i sagen af den 21. januar 2000, denne gang dog i kombination med en anden person med initialerne KR. Jeg går ud fra at GSJ er en kvinde og at hun i forbindelse med visitationen i sidstnævnte sag medvirkede som vidne. I de fleste sager hvor der er fundet effekter på den tilbageholdte er der kvitteret herfor. I sagerne vedrørende anbringelserne af den 12. december 1999, den 5. januar 2000, den 29. januar 2000 og den 14. februar 2000 har den tilbageholdte imidlertid ikke kvitteret for udlevering af effekterne. I sagerne vedrørende anbringelserne af den 21. januar 2000 og den 14. februar 2000 er der kvitteret på trods af at der ikke er noteret fund af effekter på den tilbageholdte.

11 11 Jeg beder politimesteren om en udtalelse om de nævnte sager hvor der således ikke er overensstemmelse mellem noteringer om fund af effekter og kvittering herfor. Det blev i forbindelse med inspektionen oplyst at de effekter som fratages de tilbageholdte opbevares i de skabe som er opstillet i visitationslokalet Efter 17, stk. 1, i kundgørelsen skal der ske et effektivt tilsyn med detentionsanbragte. Tilsyn skal efter bestemmelsens stk. 4 ske så hyppigt som den indsattes tilstand gør det nødvendigt og så vidt muligt mindst en gang hver halve time. Når der har været foretaget tilsyn, skal det noteres med angivelse af klokkeslæt og underskrift eller initialer, jf. stk. 5. Overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler, herunder tilsyn der alene foretages ved at kigge gennem spionøjet i døren til detentionsrummet, kan anvendes som supplement til det i stk. 4 foreskrevne tilsyn, men kan ikke træde i stedet herfor, jf. stk. 6. Jeg er bekendt med at der for nogle (andre) politikredses vedkommende har været etableret en forsøgsordning med elektronisk overvågning til delvis erstatning for det personlige tilsyn. Dette spørgsmål har også været drøftet på mødet den 7. oktober 1998 med bl.a. Rigspolitichefen. Justitsministeriet har tiltrådt Rigspolitichefens indstilling om at forsøgsordningen gøres permanent og udvides til at omfatte alle detentioner der er udstyret med et moderne lytte- og overvågningsudstyr. Som følge heraf har ministeriet taget initiativ til at der i forbindelse med den generelle revision af kundgørelsen udarbejdes nærmere forskrifter for ordningen. Justitsministeriet vil orientere mig om resultatet heraf.

12 12 Efter kundgørelsens 17, stk. 5, skal det med angivelse af klokkeslæt og underskrift eller initialer på døgnrapporten eller særskilt liste anføres at tilsynet er ført. Skemaerne der anvendes som anholdelsesprotokoller indeholder som nævnt en rubrik til notater om tilsyn. I et tilfælde blev den tilbageholdte som nævnt ikke anbragt i detentionen. Jeg henviser til pkt ovenfor. Min gennemgang under dette punkt omfatter derfor alene 19 sager. I anholdelsesprotokollerne er det ikke angivet hvornår de tilbageholdte blev anbragt i detentionen. På baggrund af sammenhængen mellem tidspunkterne som er angivet i rubrikken Indbragt og fremstillet kl.: og de første tilsyn, går jeg dog ud fra at anbringelserne er tidsmæssigt sammenfaldende med det første tilsyn i de fleste tilfælde. I sagen vedrørende detentionsanbringelse af den 29. december 1999 fremgår det imidlertid at den tilbageholdte blev fremstillet kl , men det første tilsyn er ifølge protokollen ført kl I sagen vedrørende detentionsanbringelse af den 1. januar 2000 blev den tilbageholdte fremstillet kl , men tilsyn først ført kl ifølge protokollen. Tilsvarende i sagen vedrørende detentionsanbringelse af den 14. februar 2000 hvor den tilbageholdte blev fremstillet kl , men første tilsyn blev ført kl ifølge protokollen. Jeg går i disse tilfælde ud fra at de tilbageholdte er blevet anbragt i detentionen i tidsrummet mellem fremstillingen og det første noterede tilsyn. I de 19 rapporter er der i alle tilfælde på nær et (anbringelse af den 18. december 1999) gjort notater om tilsyn.

13 13 I et tilfælde (anbringelse af den 5. december 1999) er der ifølge notaterne i protokollen foretaget tilsyn i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4 (mindst en gang hver halve time). I de øvrige 18 sager er der i et eller flere tilfælde forløbet mere end en halv time mellem anbringelsen og det første tilsyn, mellem to tilsyn, eller mellem det sidste tilsyn og løsladelsen. Tidsrummet varierer i disse tilfælde mellem 31 minutter, og to timer og 28 minutter (anbringelse af den 18. december 1999). I alt er det sket 59 gange i de 18 sager at der er forløbet mere end en halv time mellem tilsyn. I de fleste tilfælde er der dog tale om overskridelser på under 10 minutter. Jeg finder det meget beklageligt at tilsyn i de 18 tilfælde ikke er ført eller noteret i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4 og 5. Jeg beder politimesteren om at redegøre for praksis for tilsyn efter kundgørelsens Den tilbageholdte skal straks ved ankomsten til politistationen fremstilles for den vagthavende der indfører den pågældendes data samt tidspunktet i anholdelsesprotokollen, jf. kundgørelsens 7, stk. 1. I 19 af sagerne er der anført et klokkeslæt for fremstillingen for den vagthavende. I sagen vedrørende anbringelsen af den 5. december 1999 er der ikke angivet et klokkeslæt. Dette er en fejl.

14 14 Datoen for fremstillingen er kun i et enkelt tilfælde angivet i rubrikken vedrørende fremstilling, men fremgår i øvrigt af rubrikken for datoen for anholdelsen. Dette glæder dog ikke for de to sager vedrørende anbringelser af den 29. december 1999 og den 21. januar 2000 hvor alene datoen for lægens tilsyn og for løsladelsen er anført. Dette er en fejl. Efter kundgørelsens 18 skal tidspunktet for løsladelsen fremgå af anholdelsesprotokollen. I 14 tilfælde fremgår dato og klokkeslæt for løsladelsen af anholdelsesprotokollen. I fire tilfælde fremgår alene klokkeslættet for løsladelsen af protokollen. I to tilfælde fremgår hverken løsladelsesdato eller -klokkeslæt af rapporten. Det er en fejl at klokkeslættet for løsladelsen ikke fremgår i de to sidstnævnte tilfælde. Jeg bemærker at skemaet til anholdelsesrapporten i de seks sidstnævnte tilfælde ikke indeholder en rubrik til at anføre løsladelsestidspunkt i modsætning til de øvrige 14 tilfælde. Jeg antager at der er en sammenhæng mellem den manglende angivelse af tidspunkt og fraværet af en rubrik i de nævnte sager, og jeg henstiller på denne baggrund til politimesteren alene at anvende skemaer som indeholder en sådan rubrik.

15 Efter 19 i kundgørelsen skal den pågældende, inden han/hun forlader politistationen vejledes om mulighederne for alkoholafvænning og behandling. Rigspolitichefen har udarbejdet en pjece herom der er omtalt i Rigspolitichefens cirkulæreskrivelse af 24. november Politiet er således forpligtet til at vejlede alle detentionsanbragte om mulighederne for alkoholafvænning og behandling. Vejledning vil kunne ske mundtligt og/eller ved udlevering af den nævnte pjece (som kan fås ved henvendelse til Rigspolitichefen) eller andre pjecer om spørgsmålet. Under inspektionen fik jeg udleveret en vejledning som jeg kan forstå udleveres til de tilbageholdte inden detentionsanbringelsen. Vejledningen forefandtes på flere sprog. Der er imidlertid tale om en vejledning til anholdte om retten til at kontakte pårørende, advokat, læge og ambassade. Det blev videre oplyst under inspektionen at Politimesteren i Frederikssund gennem det seneste år har forsøgt at få fremsendt vejledningen om alkoholafvænning og behandling fra Rigspolitichefen. Politimesteren i Frederikssund har senest rykket Rigspolitichefen for ca. et halvt år siden. Politimesteren erkendte at der i en periode på i hvert fald et år ikke var udleveret skriftlig vejledning. I hvilket omfang der var givet mundtlig vejledning kunne der ikke redegøres for. Jeg finder det meget beklageligt at politimesteren gennem i hvert fald et år ikke har været i besiddelse af skriftlig vejledningsmateriale. Jeg går i øvrigt ud fra at Rigspolitichefens vejledning kan fremskaffes fra Rigspolitichefen. Jeg finder det således yderligere beklageligt at politimesteren ikke i videre omfang end det har været tilfældet har udfoldet bestræbelser på at fremskaffe Rigspolitichefens vejledning.

16 16 Udgangspunktet efter kundgørelsens 19 er at der skal ske en vejledning i alle tilfælde når den pågældende forlader politistationen. Særlige forhold kan imidlertid gøre at vejledning i et konkret tilfælde helt eller delvist kan undlades. Jeg sigter her bl.a. til tilfælde hvor den pågældende ved tidligere lejligheder har modtaget vejledning og til tilfælde hvor den detentionsanbragte udviser direkte modvilje mod at blive vejledt eventuelt i form af udlevering af en pjece. Jeg beder politimesteren om at oplyse mig om hvilken praksis der efter inspektionen nu følges med hensyn til iagttagelse af kundgørelsens 19. Til orientering for Politimesteren i Frederikssund kan jeg oplyse at jeg i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning henstillede til Justitsministeriet at overveje at indføre notatpligt med hensyn til vejledning efter kundgørelsens 19. Jeg tilkendegav samtidig at det kunne ske i forbindelse med det notat, der skal gøres om løsladelsestidspunktet. Dette spørgsmål blev også drøftet på mødet den 7. oktober 1998 mellem Justitsministeriet, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København og Foreningen af Politimestre i Danmark. Justitsministeriet har herefter taget initiativ til at der ved revisionen af kundgørelsen indføres krav om notatpligt vedrørende dette forhold. Jeg har i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning taget det oplyste til efterretning. Justitsministeriet har i den forbindelse i øvrigt oplyst at ministeriet også har taget initiativ til en generel revision af Rigspolitichefens pjece, der er fra 1987.

17 17 3. Opfølgning Jeg beder om, at politimesterens udtalelser mv. tilbagesendes gennem Justitsministeriet som jeg ligeledes beder om en udtalelse. 4. Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Assens, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere