I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg har herefter fra Politimesteren i Odense modtaget en udtalelse af 16. januar 2006 med tilhørende redegørelse af 5. december 2005 og andre bilag samt en udtalelse af den 28. februar 2006 fra Justitsministeriet. I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 1. Detentionen Jeg gjorde under inspektionen opmærksom på at der i lokale 3 og 4 var store spytklatter på glasset til de indbyggede tv-overvågninger. Jeg bemærkede i den endelige rapport at jeg gik ud fra at glasset på overvågningerne nu var blevet rengjorte. Politimesteren har i sin redegørelse oplyst at glasset på overvågningerne er blevet rengjort, og at der er blevet etableret en ordning så serviceassistenterne der nu har ansvaret for rengøringen i detentionerne, dagligt checker at der ikke er spytklatter eller andet på glasset til tv-overvågningen og hvis dette er tilfældet at assistenterne så rengør glasset. Jeg har noteret mig det oplyste.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg henstillede at politimesteren sørgede for at glasset i dørspionerne i lokalerne: 2, 3, 4 og 7 blev udskiftet idet det visse steder var svært at se ind i lokalerne på grund af ridser i glasset. Jeg bad politimesteren om at oplyse hvad der er foretaget i anledning af min henstilling. Politimesteren har oplyst at der umiddelbart efter inspektionen blev iværksat en udskiftning af de omhandlede glas i dørspionerne. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette punkt. Jeg bemærkede at indersiden af døren i lokale 8 var meget ridset og anførte i forbindelse hermed at dette forhold kunne give det indtryk at visitationen i nogle tilfælde ikke var foretaget med tilstrækkelig omhu idet de tilbageholdte havde kunnet medbringe genstande som havde kunnet bruges til disse beskadigelser. Sådanne genstande ville eventuelt også kunne anvendes til selvbeskadigelse. Jeg var dog opmærksom på at fx lynlåse og ringe vil kunne anvendes til at ridse med. Jeg anførte herefter at jeg ikke ville foretage mig mere vedrørende dette forhold idet jeg gik ud fra at politimesteren ville overveje at indskærpe reglerne for visitation ved detentionsanbringelser. Politimesteren har herom udtalt at vagthavende har fået indskærpet at der skal ske en sikker og grundig visitation før detentionsanbringelsen, at der løbende bliver foretaget en intern besigtigelse af detentionerne samt at konstaterede skader i den forbindelse repareres. Justitsministeren har udtalt at ministeriet ikke foretager sig yderligere vedrørende dette punkt idet politimesteren har oplyst at reglerne om visitation er indskærpet overfor vagthavende.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig, som anført i rapporten, ikke mere på dette punkt. Jeg anførte i den endelige rapport at hængslerne i flere af vinduerne gabte og således ikke sluttede tæt op til vinduesrammen. Jeg udtalte allerede under inspektionen kritik af disse åbne sprækker idet disse kan anvendes til fastgørelse af genstande som er egnede til suicidalforsøg, Jeg henstillede derfor at sprækkerne blev lukket og bad i forlængelse heraf om underretning om hvad der blev foretaget i anledning af min henstilling. Politimesteren har oplyst at sprækkerne nu er blevet lukket idet der er påsvejset metalafskærmninger der umuliggør fastgørelse af genstande til brug for suicidalforsøg. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere i anledning af dette punkt. Ad pkt Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. I den endelige rapport anførte jeg at Odense Politi anvender en lokalt udarbejdet blanket som på en lang række punkter adskiller sig fra Rigspolitichefens blanket P152. Jeg henstillede på den baggrund til Politimesteren i Odense at ændre den lokale blanket i overensstemmelse med det som Rigspolitichefen og Justitsministeriet havde anført vedrørende afkrydsningsfelter i min sag vedrørende inspektion af detentionen i Horsens. Jeg bad endvidere politimesteren overveje om opregningen af en lang række manglende rubrikker gav anledning til at overveje en revision af den lokale detentionsrapport. Jeg bad tillige om Justitsministeriets bemærkninger hertil.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Endelig bad jeg politimesteren overveje at anvende en tilsynsliste som er mere overskuelig og som har bedre plads til eventuelle bemærkninger. I redegørelsen af 5. december 2005 har politimesteren bl.a. anført følgende: Ombudsmanden anfører en lang række punkter, som ikke er indeholdt i vor detentionsrapport, og Ombudsmanden henstiller, at vi ændrer vor lokale detentionsrapport, så den kommer til at indeholde alle de relevante rubrikker. Ombudsmanden anbefaler at ændre den lokale blanket og henviser til, at der tidligere fra Rigspolitiet er sendt en indstilling til politikredsene om, at detentionsrapporten bl.a. skal indeholde mulighed for afkrydsning af, hvorvidt en person er: overgivet til andre, indbragt til hospital, forsorgshjem eller lignende eller anbragt i detention. Det er rigtigt, at vor nuværende detentionsrapport ikke indeholder alle de rubrikker, Ombudsmanden påpeger som værende relevante. Det skal dog bemærkes, at en række af de oplysninger, der skulle stå i disse rubrikker, findes på det nuværende AP-blad, og at vi reelt kun har nogle få mangler i forhold til at opfylde Ombudsmandens krav. Det er dog erkendelsen, at vi kan foretage en mere systematisk registrering på selve detentionsrapporten, og der er iværksat arbejde med udarbejdelsen af en ny blanket, der opfylder de henstillinger, Ombudsmanden kommer med. Den nye detentionsrapport vil ikke i forbindelse med de skærpede tilsyn være en fælles registrering af alle detentionsanbragte på samme blanket, som vi gør det i dag, men en individuel detentionsrapport. Når der ikke tidligere er etableret en individuel detentionsrapport, har det været ud fra en betragtning om, at vi faktisk registrerede alle relevante data og i videst muligt omfang skulle undgå unødigt arbejde med dobbeltregistreringer. Det vil vi i større omfang komme til, hvis alle oplysninger skal registreres på individuelle detentionsrapporter, idet en detentionsrapport ikke i den nuværende form vil kunne afløse AP-bladet. Vi må dog gøre den erkendelse, at vor registrering ikke har været systematisk nok, og vor kvalitetssikring af samme ikke har været effektiv nok. Vi har arbejdet med udarbejdelsen af en ny detentionsrapport og gennemgået flere modeller af detentionsrapporter fra andre politikredse, og umiddelbart ser det ud til, at den model, København anvender, er den mest hensigtsmæssige. Denne model fungerer både som anholdelsesblad og detentionsrapport og minimerer arbejdet med dobbeltregistreringer.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 I udtalelse af 16. januar 2006 har politimesteren herom anført at det nye anholdelsesblad og den nye detentionsrapport vil blive implementeret i organisationen med virkning fra den 1. februar Politimesteren har vedlagt et nyt anholdelsesblad, en ny individuel detentionsrapport til registrering af alle skærpede tilsyn og en ny elektronisk tilsynsliste for så vidt angår alle elektroniske tilsyn. Justitsministeriet har i brev af 28. februar 2006 udtalt følgende: Justitsministeriet finder det beklageligt, at den lokale detentionsrapport tidligere ikke indeholdt alle obligatoriske rubrikker. Da politimesteren i Odense har oplyst, at blanketten er blevet ændret, således at den nu indeholder alle obligatoriske rubrikker, foretager ministeriet ikke yderligere. Justitsministeriet skal dog i den forbindelse bemærke, at det fremgår af kundgørelse II nr. 55 af 1. februar og Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006, at der ved frihedsberøvelse af en beruset person udfærdiges detentionsrapport, hvortil skal anvendes den blanket, som er medtaget som bilag 1 til kundgørelsen, samt at lokalt udarbejdede blanketter ikke længere kan anvendes. Kundgørelsen træder i kraft den 1. marts Af Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 55 af 1. februar 2006 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner fremgår bl.a. følgende: 4. Ved frihedsberøvelse af en beruset person, jf. 2, udfærdiges detentionsrapport, jf. kundgørelsens bilag 1. Alle relevante punkter i detentionsrapporten skal herefter udfyldes i tilslutning til de foretagne dispositioner og observationer. Frihedsberøvelsen skal tillige opdateres i POLSAS. Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 er formuleret således: Udfærdigelse af detentionsrapport

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ved udfærdigelse af detentionsrapport skal anvendes den blanket, der er medtaget som bilag 1 til kundgørelsen. Blanketten, der vil være tilgængelig i POLSAS ved kundgørelsens ikrafttræden, er på visse punkter uddybet i forhold til den hidtil anvendte detentionsrapport. Lokalt udarbejdede blanketter kan ikke længere anvendes. I betragtning af at politiet nu ikke længere må anvende lokalt udarbejdede blanketter, har jeg besluttet ikke at gennemgå Odense Politis nye lokalt udarbejdede blanketter. Jeg har endvidere besluttet at jeg ikke vil gennemgå og kommentere politimesterens svar på de spørgsmål jeg i øvrigt har stillet vedrørende udformningen af de lokalt udarbejdede blanketter. Jeg går i den forbindelse ud fra at Politimesteren i Odense pr. 1. marts 2006 er gået over til at benytte Rigspolitichefens blanket, og jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af spørgsmålet om manglende rubrikker i detentionsrapporten og ændringer i tilsynslisten. I rapporten anførte jeg at det er kritisabelt at der i ingen af rapporterne fuldt ud er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens 22, stk. 1, - og det på trods af Rigspolitichefens indskærpelse. Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre de relevante medarbejdere bekendt med det jeg havde anført men foretog mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette punkt. Politimesteren har om dette anført at der i forbindelse med indførelsen af en ny detentionsrapport vil blive en skærpet kvalitetskontrol i forhold til detentionsrapporterne så det fremover kan sikres at alle detentionsrapportens rubrikker er udfyldt. Justitsministeriet har i sin udtalelse anført følgende vedrørende dette punkt: Justitsministeriet finder det beklageligt, at ingen af detentionsrapporterne var udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørel-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 sens 22, stk. 1. Da Politimesteren i Odense har oplyst, at der fremover vil være skærpet kvalitetskontrol med detentionsrapporterne, således at det sikres, at alle detentionsrapportens rubrikker udfyldes, foretager ministeriet sig imidlertid ikke yderligere. Jeg går ud fra at politimesteren også i forbindelse med indførelsen af Rigspolitichefens detentionsrapport vil skærpe kvalitetskontrollen på ovenfor nævnte måde. Jeg foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette punkt. Jeg bad i rapporten om statistiske oplysninger vedrørende detentionsanbringelse mv. for året Politimesteren har herom oplyst følgende: Det fremgår i modsætning til tidligere ikke af politiets hjemmeside, hvordan tallene forholder sig til tallene for året før. Ombudsmanden udbeder sig de tilsvarende oplysninger for Statistikdatabasen Pol-Sas viser, at der i 2003 var 864 detentionsanbragte. Heraf er det registreret at: 11 er bragt hjem, 1 er bragt til sygehus og 0 er bragt til forsorgshjem. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Jeg bad politimesteren oplyse om der i politikredsen er forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer. Af politimesterens redegørelse fremgår følgende vedrørende dette spørgsmål: Der er ikke mellem Odense politikreds og forsorgshjem indgået formaliserede aftaler om modtagelse af berusede personer. Samarbejdet hviler på ad hoc løsninger i de enkelte situationer samt på et

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 i øvrigt godt samarbejde med forsorgshjem og Kirkens Korshær generelt og specielt Kirkens Korshærs natvarmestue i forbindelse med behandlingen af berusede personer. Det skal i den forbindelse nævnes, at Odense politi på vegne af alle politikredse på Fyn har etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fyns Amt og Odense Kommune om etablering af rammer, der i større udstrækning kunne sikre behandling af berusede personer, som politiet på Fyn kommer i kontakt med. Der har været foreslået ordninger, hvor medarbejderne fra Alkoholambulatoriet skulle være til stede ved løsladelsen af personer, der har været anbragt i detentionen. Der er dog ikke etableret ordninger på grund af manglende bevillinger. Fyns Amt er p.t. i færd med at lave en projektbeskrivelse til brug for ansøgninger til relevante fonde. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke mere vedrørende dette punkt. Ad pkt Grundlaget for detentionsanbringelsen I to af de tilfælde som indgik i min undersøgelse af detentionsanbringelser, var som årsag for tilbageholdelsen henvist til henholdsvis rest.lov og pvt. Jeg bad politimesteren redegøre nærmere for disse tilfælde. Af redegørelsen fra politimesteren fremgår følgende: Vi har to anbringelser: 6. marts 2005, kl. 0053, hvor der er sket anholdelse for PVT, og 6. marts 2005, kl. 0055, hvor der er sket anholdelse for Restaurationslov. Der er i disse sager sket anbringelse i detentionen, uden at det er afkrydset, at de pågældende har været berusede. Ombudsmanden beder om en redegørelse for disse to sager. 1) Vedrørende anholdelsen kl drejer det sig om (A), der blev anholdt for overtrædelse af politivedtægten. Dermed er det også sådan en opdatering, der er lavet i KR. Der er ingen oplysninger om beruselse på hverken anholdelsesblad eller lægeerklæring. (A) er sigtet i sagen ( ), og det fremgår af selve rapporten, skrevet af pa. (B), at (A) var ophidset og tydeligt beruset og påvirket af euforiserende stof, da han blev anholdt kl Det må derfor være en fejl i registreringen, når vagthavende ikke har afkrydset for graden

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 af alkoholpåvirkning. Der er således tale om en beruset/påvirket person, som er omfattet af reglerne om detentionsanbringelse i Bekendtgørelsen/Kundgørelsen. 2) Vedrørende anholdelsen kl drejer det sig om (C). ( ) Det fremgår af lægeerklæringen, at (C) på alkometer er testet til en promille på 1,42. Det må derfor være en fejl i registreringen, når vagthavende ikke har afkrydset for graden af alkoholpåvirkning. Der er således tale om en beruset/påvirket person, som er omfattet af reglerne om detentionsanbringelse i Bekendtgørelsen/Kundgørelsen. Jeg tager det oplyste til efterretning, og jeg går som ovenfor nævnt ud fra at politimesteren også i forbindelse med indførelsen af Rigspolitichefens detentionsrapport vil skærpe kvalitetskontrollen med udfyldelsen af rapporterne. Jeg foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette punkt. Jeg bad politimesteren oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionerne men i stedet transporteres til hjemmet, overgives til andre, indbringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende. Jeg henviste i den forbindelse til at jeg under inspektionen havde fået oplyst at Odense Politi i stort omfang kører ikkevoldelige berusere hjem i stedet for at sætte dem i detentionen, men at Odense Politi i de fleste tilfælde ikke registrerer dette. Politimesteren har svaret således på dette spørgsmål: Det anføres i dag ikke på vor detentionsrapport, at vi har bragt en beruser til hjemmet, fordi vor detentionsrapport er indrettet, så registreringen alene sker for de, der bliver anbragt i detentionen med angivelse af, hvilken detention der er benyttet og arten af og tidspunktet for de tilsyn, der er ført med den pågældende. Det er korrekt, at Odense politi kører ikke-voldelige berusere hjem, og der er udarbejdet intern instruks, så personalet i de tilfælde skal oprette en anmeldelsesrapport vedrørende et politilovsjournalnummer Udfærdigelsen af disse rapporter sker som opfølgning på Rigspolitichefens rundskrivelse af 22. december 2004 og intern instruks fra vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard sendt ud 18. februar

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Ombudsmanden kan hertil bemærke, at vor interne detentionsrapport ikke er hensigtsmæssig, og jeg vil henvise til mine bemærkninger under side 10 og min skrivelse om, at vi bør indføre en individuel detentionsrapport. Ombudsmanden oplyser endvidere, at han under inspektionen har fået oplyst, at Odense politi i stort omfang kører ikke-voldelige berusere hjem, men at der i de fleste tilfælde ikke sker registrering af dette. Der har i perioden fra den 1. januar til den 8. december 2005 været tilbageholdt 656 personer til detentionsanbringelse, og Odense politi har i 10 tilfælde kørt personer hjem mens 2 er bragt til forsorgshjem. Justitsministeriet har i sin udtalelse bl.a. anført at ministeriet finder det beklageligt at der tidligere ikke blev forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 1, stk. 4. Jeg er enig i ministeriets beklagelse men foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende spørgsmålet da jeg går ud fra at Odense Politi nu benytter Rigspolitichefens blanket, og da politimesteren har skærpet kvalitetskontrollen med udfyldelsen af blanketterne. Ad Tidspunkt for tilkald af læge Jeg bad i rapporten politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Politimesteren har i sin udtalelse svaret således: Ombudsmanden udbeder sig en redegørelse fra Politimesteren omkring praksis vedrørende patruljernes underretning af vagthavende om, at de er på vej til detentionen med en anholdt og praksis omkring vagthavendes tilkald af læge under transporten til stationen. (Bekendtgørelsens 5, stk. 1 og Kundgørelsens 6) - Ombudsmanden bemærker, at tilsyn foretaget mere end 1 time efter indbringelsen (s. 20) ikke er snarest muligt. Det er sædvanlig praksis, at politipatruljerne underretter vagthavende, når de er på vej til stationen. Vagthavende foretager herefter snarest muligt tilkald af

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 læge. Da de fleste berusere imidlertid bliver indbragt fra et sted i Odense indre by, er transporttiden til politigården ofte så kort, at de vagthavende ikke kan nå at tilkalde læge, før den pågældende er indbragt. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Ad Tidspunktet for lægetilsyn I rapporten skrev jeg således: I 9 tilfælde er der forløbet mindre end en time fra anholdelsen/anbringelsen til lægetilsynet. I 2 af de 9 tilfælde er lægeundersøgelsen angivet til at være sket på samme tidspunkt som anholdelsen. (Dog er der forskellige angivelser af tidspunktet for lægeundersøgelsen i henholdsvis rapporten vedrørende anholdelse den 6. marts 2005 kl og den tilhørende lægeerklæring). Jeg beder politimesteren udtale sig om disse 2 tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl og anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 0055). Politimesteren har hertil svaret således: Vedrørende anholdelsen kl drejer det sig om (D). Det fremgår af anholdelsesbladet, at han er anholdt kl. 0045, foreløbig detentionsanbragt kl og lægeundersøgt kl Det fremgår modsætningsvis af lægeerklæringen, at han er lægeundersøgt kl Da der imidlertid på anholdelsesbladet er tre på hinanden følgende registreringer, der virker logiske tidsmæssigt, vælger jeg at antage, at enten har lægen skrevet forkert på lægeerklæringen, eller også gik hans ur 10 minutter forkert. Jeg konkluderer, at (D) er blevet lægeundersøgt umiddelbart efter indbringelsen og derefter endelig detentionsanbragt. Vedrørende anholdelsen kl drejer det sig om (C). Det fremgår af bødeforelæg i sagen ( ) -, at han er sigtet for overtrædelse af Restaurationsloven ved kl på restauration Arkaden, Vestergade 68 i Odense C, at have skubbet en politimand kraftigt i ryggen. Det bekræftes af opdateringerne i Pol-Sas, at anholdelsen

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 er foretaget kl Det tager kun ca. 5 minutter at indbringe en anholdt fra Vestergade 68 til Odense politistation. (C) er undersøgt af samme læge, (E) som umiddelbart før undersøgte (D) i forbindelse med ovennævnte sag. Det står anført på AP-bladet, at (C) er anbragt i detentionen kl Det står på lægeerklæringen anført, at (C) er undersøgt på samme tidspunkt som han er anholdt, kl Jeg vælger at antage, at enten har lægen igen skrevet forkert på lægeerklæringen, eller også gik hans ur stadig 10 minutter forkert. Jeg antager at (C) er lægeundersøgt umiddelbart efter indbringelsen og derefter endelig detentionsanbragt. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. I rapporten skrev jeg bl.a. således: I 1 tilfælde (anholdelsen af 4. marts 2005 kl ) skete der anbringelse kl Jeg går ud fra at indbringelsen til stationen er sket ca. 10 minutter før (henset til den tid som medgår til fremstilling og visitation); det vil sige at indbringelsen til stationen i dette tilfælde er sket ca. kl Lægeundersøgelsen er foretaget kl Der er herefter gået ca. to timer fra indbringelsen til lægeundersøgelsen fandt sted. Jeg beder om oplysning om baggrunden for at der gik så forholdsvis lang tid fra indbringelsen til lægetilsynet i dette tilfælde. Politimesteren har svaret således på dette spørgsmål: Det kan om tilbageholdelsen oplyses, at (F) tilsyneladende er en psykisk syg person, der den 4. marts kl gik amok på forsorgshjemmet Store Dannesbo, Bryllevej 20 i Od. SV. Institutionen bad om politi til stedet, og en patrulje foretog udrykning til institutionen, hvor de anholdt (F) kl Patruljen har skønnet, at (F) kun var påvirket af spiritus i lettere grad, men at han samtidig var påvirket af noget andet. Jeg kan ikke af sagens dispositioner eller andet materiale konstatere, hvornår lægen er tilkaldt, men jeg kan af lægeerklæringen konstatere, at der kl er foretaget lægeundersøgelse. Kl er (F) efter aftale med læge (E) blevet bragt til Odense Universitetshospital, skadestuen, hvor han er undersøgt

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 og efterfølgende frivilligt indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg kan ikke forklare, hvorfor der er gået ca. 2 timer fra indbringelsen til lægeundersøgelsen sker. Jeg kan konkludere, at det også i dette tilfælde havde været en fordel, hvis det var registreret, hvornår lægen var tilkaldt, og henviser til mine bemærkninger vedr. side 10 om udfærdigelsen af en ny detentionsrapport. Vicepolitikommisær (G), der var på formiddagsvagt og modtog (F) ved indbringelsen, har været forespurgt i sagen, men kan ikke bidrage med yderligere oplysninger. Udover at konstatere at det er beklageligt at der angiveligt gik ca. 2 timer fra indbringelsen til lægeundersøgelsen blev foretaget, foretager jeg ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Oplysninger fra Kriminalregisteret Af min rapport fremgår bl.a. følgende: På den lokale detentionsrapport som politiet har anvendt, er der ikke et felt til afkrydsning af om der er indhentet udskrift fra kriminalregisteret. Der er heller ikke et felt til angivelse af om en udskrift fra kriminalregisteret er vedlagt. Jeg kan således ikke undersøge om Odense Politi har indhentet udskrift fra kriminalregisteret og vedlagt dette. Det er beklageligt at disse oplysninger ikke fremgår af detentionsrapporterne. Jeg henviser i den forbindelse også til Rigspolitichefens indskærpelse i rundskrivelsen af 15. januar Jeg beder politimesteren redegøre for om der i de ti tilfælde er indhentet udskrifter fra kriminalregisteret, og om disse udskrifter er vedlagt rapporterne. Politimesteren har skrevet således i sin udtalelse: Det er standard, at man trækker KR oplysninger på alle anholdte. Det bliver der også i sager, hvor den anholdte/tilbageholdte bliver detentionsanbragt. I de sager, hvor anholdelsen følges op med en straffesag, følger KR udskriften sagen. I de tilfælde, hvor der har været tale om frihedsberøvelser uden for strafferetsplejen med de-

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 tentionsanbringelser eller andet til følge, har vi efter løsladelse ikke i alle tilfælde hæftet disse KR udskrifter på detentionsrapporten. Der er ikke i alle tilfælde sket opfyldelse af bestemmelserne i Kundgørelsens 13, stk. 2 og 22, stk. 3. Det er indskærpet for vagthavende, at KR udskriften skal følge detentionsrapporten. Justitsministeriet har i sin udtalelse anført at ministeriet finder det beklageligt at udskrift fra Kriminalregisteret ikke var vedlagt rapporterne. Jeg er enig med ministeriet i beklagelsen men foretager mig ikke videre idet politimesteren overfor vagthavende har indskærpet at udskriften frakkriminalregisteret skal følge detentionsrapporten. Ad Fremstilling Jeg bad i rapporten politimesteren oplyse om der altid sker fremstilling for vagthavende, hvortil politimesteren har svaret således: Der sker altid fremstilling af de anholdte for vagthavende. Det er en helt klart defineret opgave for vagthavende at besigtige de anholdte, inden de skal anbringes, hvad enten det er i venterum eller detention. Det burde også være sådan, at man af anholdelsesbladet kunne se, hvilken vagthavende der har foretaget besigtigelse, men det må jeg konstatere, at patruljerne, der delvis udfylder anholdelsesbladene, ikke udfylder med tilstrækkelig omhyggelighed. Justitsministeriet har i sin udtalelse anført at ministeriet finder det beklageligt at der i flere tilfælde ikke er udfyldt rubrikker vedrørende vagthavendes initialer eller vurdering af den tilbageholdte. Jeg er enig med ministeriet i beklagelsen men foretager mig ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål henset til at politimesteren sidst i redegørelsen har oplyst at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende hvilket jeg går ud fra er sket.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Ad 2.7. Tilsyn I rapporten bad jeg om oplysning om hvorvidt Odense Politi har lytte- og overvågningsudstyr der er godkendt af Rigspolitichefen. Politimesteren har hertil anført at udstyret er godkendt af og installeret i samarbejde med Rigspolitichefen. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt. Jeg har i min rapport anført følgende: Ved undersøgelse af spørgsmålet om overholdelse af bestemmelserne om tilsyn med de detentionsanbragte, er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i tidspunktet for den foreløbige anbringelse, henholdsvis den endelige anbringelse i detentionen. Indtil den tilbageholdte er undersøgt af en læge, er anbringelse i detentionen som tidligere nævnt foreløbig. I alle 10 tilfælde blev der som nævnt foretaget en lægeundersøgelse af den tilbageholdte. I 6 tilfælde fandt lægeundersøgelsen sted efter anbringelsen i detentionen. I disse 6 tilfælde var der således tale om at den frihedsberøvede i en periode var foreløbigt anbragt i detentionen. For så vidt angår de sidste 4 tilfælde er lægeundersøgelse sket før anbringelsen i detentionen, og de frihedsberøvede har således ikke i disse tilfælde været foreløbigt anbragt i detentionen. I 2 af de 4 tilfælde er lægeundersøgelsen dog som anført ovenfor i afsnit anført til at være sket på samme tidspunkt som anholdelsen. Jeg har i afsnit 2.2. bedt politimesteren udtale sig om disse 2 tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl og anholdelsen af 6. marts 2005 kl ) og vil efter politimesterens svar vende tilbage til om disse 2 tilbageholdte har været foreløbigt anbragte og om tilsynet i forbindelse hermed har været i overensstemmelse med forskrifterne.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Ifølge det af politimesteren oplyste til punkt , må jeg gå ud fra at lægeundersøgelsen i de to nævnte tilfælde er sket umiddelbart efter indbringelsen til politistationen, og at de frihedsberøvede således ikke i disse tilfælde har været foreløbigt anbragt i detentionen. Allerede fordi der ikke i de nævnte tilfælde har været foretaget en foreløbig anbringelse, vil jeg ikke under det næste afsnit (tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen) inddrage de to tilfælde. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) I rapporten skrev jeg bl.a. således: I det andet tilfælde (anholdelsen af 4. marts 2005 kl ) fremgår det af rapporten at anbringelse er sket kl Ifølge detentionslisten er der under den foreløbige anbringelse (indtil lægeundersøgelse) herefter foretaget et elektronisk tilsyn kl Efter bekendtgørelsens 9, stk. 3 og 4, skal der føres skærpet tilsyn indtil lægeundersøgelse har fundet sted. Lægeundersøgelsen har i det konkrete tilfælde ifølge detentionslisten fundet sted kl Ifølge lægeerklæringen har undersøgelsen imidlertid fundet sted kl Jeg beder politimesteren udtale sig om de forskellige tidspunkter for lægeundersøgelse. I tilfælde af at tidspunktet på detentionslisten er det korrekte bedes politimesteren om at udtale sig om det elektroniske tilsyn der har fundet sted kl Politimesteren har herom anført følgende: Ombudsmanden forespørger til anholdelse den 4. marts 2005, kl. 2254, hvor det af lægeerklæringen fremgår, at der har været foretaget lægeundersøgelse kl. 2345, mens det af detentionslisten fremgår, at der har været foretaget lægeundersøgelse kl. 0000, og at der således jf. detentionsrapporten i strid med bestemmelserne kun har været udført elektronisk og ikke skærpet tilsyn i tidsrummet fra kl til kl Ved undersøgelse af dispositioner, der er opdateret i Pol-Sas fremgår det, at det drejer sig om personen (H), der var

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 anholdt i en sag vedrørende vold, jr.nr. [ ]. Der er følgende dispositioner i sagen: anholdt kl foreløbig anbragt i detentionen kl. 2320, pjece om klageadgang udleveret kl. 2321, læge (E) tilkaldt kl. 2322, lægeundersøgt kl udtaget af detention kl Pol-Sas oplysningerne angiver således et 3. tidspunkt for, hvornår lægeundersøgelsen skulle være sket. Jeg kan kun svært fastslå, hvad der er det rigtige tidspunkt for, hvornår lægeundersøgelsen har fundet sted. Der er oplyst tidspunkterne 2345, 2350 og Jeg kan ikke lægge mig fast på, at kl skulle være det rigtige tidspunkt, og jeg opfatter derfor ikke, at Ombudsmanden udbeder sig en forklaring vedrørende det registrerede elektroniske tilsyn. Uanset om det rigtige tidspunkt for lægeundersøgelsen er kl eller kl. 2350, har der tilsyneladende ikke været ført de foreskrevne skærpede tilsyn. Det er beklageligt at der ikke har været ført det foreskrevne skærpede tilsyn indtil lægeundersøgelsen var foretaget. Jeg foretager mig imidlertid ikke mere vedrørende dette punkt idet politimesteren sidst i redegørelsen har anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende, og at der skal afsættes personale specielt til at udføre detentionstilsyn. Jeg går ud fra at dette er sket. I rapporten har jeg bl.a. anført følgende: I det fjerde tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl ) fremgår det af rapporten at anbringelse er sket kl Ifølge detentionslisten er det første skærpede tilsyn sket kl Jeg beder politimesteren redegøre for dette tidspunkt for skærpet tilsyn. Politimesteren har herom anført følgende: Ombudsmanden spørger til en sag, hvor der er sket anholdelse den 6. marts 2005, kl. 0505, og efterfølgende foreløbig anbringelse i

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 detentionen kl Det fremgår af detentionslisten, at der er udført skærpet tilsyn allerede kl altså 7 minutter før den foreløbige anbringelse. Det drejer sig om personen (I), der efter anmeldelse blev kontaktet på Vestergade i Odense C, hvor patruljen skønnede hende beruset og ude af stand til at klare sig selv, hvorfor hun blev indbragt. Jeg kan ikke give anden forklaring på de angivne tidspunkter for det skærpede tilsyn kl. 0510, end at personalet ikke har forstået Kundgørelsens bestemmelser og har opfattet fasen med visitation, der går lige forud for den foreløbige anbringelse, som et skærpet tilsyn. Det er ukorrekt, og vagthavende burde have vidst, at dette ikke fulgte Kundgørelsens bestemmelser. Det er beklageligt at personalet i det konkrete tilfælde har anset visitationen som et skærpet tilsyn. Jeg foretager imidlertid ikke mere da politimesteren sidst i redegørelsen har anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende hvilket jeg går ud fra er sket. I rapporten har jeg tillige anført følgende: I det femte tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 9.25) fremgår det af rapporten at anbringelse er sket kl Ifølge detentionslisten er der inden lægeundersøgelsen kl sket elektronisk tilsyn kl og kl Som ovenfor nævnt skal der ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 3 og 4, føres skærpet tilsyn indtil lægeundersøgelse har fundet sted. Jeg beder politimesteren udtale sig om det tilsyn der angiveligt er sket før anbringelse og om det faktum at der alene er foretaget elektronisk tilsyn. Politimesteren har herom anført følgende: Ombudsmanden påpeger, at i en sag, hvor der er sket anholdelse den 6. marts 2005, kl. 0925, fremgår det af rapporten, at der er sket anbringelse i detention kl Ifølge detentionslisten er der inden lægeundersøgelsen kl sket elektronisk tilsyn kl og kl Det første elektroniske tilsyn kl er altså angiveligt sket, inden (J) var anbragt i detentionen, og det andet elektroniske tilsyn kl er altså sket på et tidspunkt, hvor (J) endnu ikke var lægeundersøgt og derfor skulle have haft et skærpet tilsyn. Sagen drejer sig om personen (J), der blev anholdt, fordi han

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 i meget beruset tilstand var indblandet i noget tumult og herunder havde udgivet sig for at være politimand. Han er ikke politimand men havde nok følt, at det var en måde at redde sig ud af en knibe på i sin beruselse. Ifølge lægeerklæringen er lægeundersøgelsen sket kl og ikke som af Ombudsmanden anført kl. 1020, men det ændrer ikke noget i forhold til de øvrige tilsyn. Der er ikke dispositioner i Pol-Sas, der kan bidrage yderligere til sagens belysning. Der kan selvfølgelig ikke være noget tilsyn med pågældende og slet ikke elektronisk, endnu før han er anbragt i detentionen. Vagthavende har ikke udfyldt detentionslisten med tilstrækkelig omhu, og derved er den anførte fejl sket. Lægen er jf. anholdelsesdispositioner i Pol-Sas tilkaldt kl. 0942, og der kan således ikke føres elektronisk tilsyn kl (J) burde på det tidspunkt have haft et skærpet tilsyn. Det er beklageligt at vagthavende i det konkrete tilfælde ikke har udfyldt detentionslisten med tilstrækkelig omhu, og at der ikke er ført skærpet tilsyn i tidsrummet inden lægeundersøgelsen. Jeg foretager imidlertid ikke mere da politimesteren sidst i redegørelsen har anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende hvilket jeg går ud fra er sket. På baggrund af den kritik jeg i rapporten havde anført vedrørende manglende skærpet tilsyn, bad jeg politimesteren om at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 9, stk. 4. Som nævnt ovenfor har politimesteren sidst i sin redegørelse anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende, at der skal afsættes personale specielt til at udføre detentionstilsyn. Jeg tager det oplyste til efterretning, og idet jeg antager at hensigtserklæringerne nu er ført ud i livet, foretager jeg mig ikke videre i anledning af dette punkt.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 Ad Karakteren af de udførte tilsyn I rapporten anførte jeg at det er en fejl at der i 7 tilfælde ikke i tilstrækkeligt omfang er foretaget tilsyn ved fremmøde. Jeg anførte hertil at det for mig ser ud som det er meget tilfældigt hvilken form for tilsyn der bliver ført. Jeg bad derfor politimesteren om at indskærpe bestemmelserne i bekendtgørelsen om tilsyn. Jeg bad i tilknytning hertil politimesteren udtale sig om at tilsynet ikke i noget tilfælde har været almindeligt hvilket efter min mening kan virke påfaldende. Politimesteren har herom anført følgende: Ombudsmanden beder Politimesteren udtale sig om, hvorfor der ikke i nogle af de undersøgte tilfælde er registreret, at tilsynet har været almindeligt, hvilket Ombudsmanden finder påfaldende også henset til, at de skærpede tilsyn er foretaget med ½ times mellemrum. Situationen omkring vagthavendefunktionen er, at arbejdsbelastningen sædvanligvis er sådan, at vagthavende ikke har tid til rådighed, så der kan foretages tilsyn med de detentionsanbragte ud over det foreskrevne. Det er ikke acceptabelt, at de vagthavende tilsyneladende ikke er bekendt med bestemmelsen om, at alle tilsyn, der udføres under den foreløbige anbringelse og før lægeundersøgelsen, skal være skærpede, og at skærpede tilsyn skal udføres hyppigere end hver ½ time. Disse bestemmelser er indskærpet i vagthavendegruppen. Begrundelsen for at der ikke ses almindelige tilsyn på detentionslisten, vil jeg henføre til den daglige arbejdsbelastning i vagthavendefunktionen og på vagtholdene. Justitsministeriet har i sin udtalelse anført følgende: På side 34 i inspektionsrapporten har Folketingets Ombudsmand på baggrund af sin kritik vedrørende manglende skærpet tilsyn bedt Politimesteren i Odense om at indskærpe bestemmelsen i detentionsbekendtgørelsens 9, stk. 4. På side 37 i inspektionsrapporten har Folketingets Ombudsmand endvidere anført, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er foretaget tilsyn ved fremmøde, og at der ikke i noget tilfælde er registreret, at tilsynet har været almindeligt. Folketingets Ombudsmand har i den forbindelse bedt politimesteren om at indskærpe bestemmelserne om tilsyn i detentionsbekendtgørelsen.

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Politimesteren i Odense har i sin udtalelse anført, at det ikke er acceptabelt, at de vagthavende tilsyneladende ikke er bekendt med bestemmelsen om, at alle tilsyn, der udføres under den foreløbige anbringelse og før lægeundersøgelsen, skal være skærpede tilsyn, og at skærpede tilsyn skal udføres hyppigere end hver halve time. Politimesteren har i den forbindelse oplyst, at disse bestemmelser er indskærpet for vagthavendegruppen. Justitsministeriet finder det meget beklageligt, at reglerne om skærpet tilsyn ikke blev iagttaget i flere tilfælde. Da politimesteren i Odense har oplyst, at bestemmelserne om skærpet tilsyn er blevet indskærpet over for vagthavendegruppen, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Justitsministeriet finder det endvidere meget beklageligt, at reglerne om tilsyn ved fremmøde i detentionen i flere tilfælde ikke blev iagttaget. Da det sidst i udtalelsen er oplyst, at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og detentionskundgørelsen er indskærpet overfor de vagthavnede, har Justitsministeriet lagt til grund, at det også gælder reglerne om tilsyn, hvorfor Justitsministeriet ikke foretager sig yderligere. Da bestemmelserne om at alle tilsyn der udføres under den foreløbige anbringelse og før lægeundersøgelsen, skal være skærpede, og at skærpede tilsyn skal udføres hyppigere end hver ½ time, er blevet indskærpet i vagthavendegruppen, foretager jeg mig ikke mere i anledning af dette punkt. Ifølge kundgørelsens 18, stk. 6, kan der i politikredsene fastsættes lokale bestemmelser om tilsynets forløb. Sådanne bestemmelser må imidlertid ikke være lempeligere end kundgørelsens regler. Jeg bad i rapporten politimesteren oplyse om Odense Politi har fastsat sådanne lokale bestemmelser om tilsynets forløb og i givet fald vedlægge et eksemplar heraf. Politimesteren har hertil svaret at Odense Politi ikke har sådanne lokale regler. Jeg har noteret mig det oplyste.

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 Som en afsluttende kommentar har politimesteren i redegørelsen anført følgende: Det er min konklusion, at det på ingen måder er tilfredsstillende, at Ombudsmandens inspektion har medført en så massiv kritik omkring vor registrering og tilsynsvirksomhed, som jeg finder er tilfældet. Det må være konklusionen, at der skal iværksættes følgende initiativer: udarbejdes en ny lokal detentionsrapport, som i forbindelse med de skærpede tilsyn skal være individuel for hver detentionsanbragt. Indskærpelse af reglerne i Bekendtgørelsen og Kundgørelsen for de vagthavende. Afsættelse af personale specielt til at udføre detentionstilsyn. Skærpe den generelle kvalitetskontrol med data, der registreres i de enkelte sager. Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at de ovennævnte tiltag nu er blevet iværksat. Jeg bemærker dog som tidligere nævnt at lokalt udarbejdede blanketter fra og med 1. marts 2006 ikke længere kan anvendes. 3. Opfølgning Jeg betragter hermed sagen om min inspektion af detentionen i Odense som afsluttet. 4. Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Odense, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere