1/19. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/19. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 5 Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge... 8 Ad punkt 2.5 Oplysninger fra kriminalregisteret Ad punkt Visitation mv Ad punkt 2.7 Tilsyn Ad punkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Ad punkt Tilsyn under endelig anbringelse i detentionen Ad punkt Tidspunktet for det sidste tilsyn Ad punkt Karakteren af de udførte tilsyn Ad punkt 2.9 Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 19

2 2/19 Den 20. april 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. maj 2006 af detentionen i Lyngby. Jeg anmodede Nordsjællands Politi og Justitsministeriet om oplysninger og udtalelser om en række forhold. Med Nordsjællands Politis brev af 25. maj 2007 modtog jeg kopi af en notits af 26. februar 2007 om nogle mindre reparationer. Herefter modtog jeg Justitsministeriets udtalelse af 13. februar Som bilag til udtalelsen var følgende vedlagt: - udtalelse af 10. oktober 2007 fra Nordsjællands Politi til Rigspolitiet - udskrift af 29. november 2007 fra polnet (rundskrivelse til samtlige politikredse om orientering om forhold i forbindelse med tilsynet med detentionsanbragte samt om anbringelse af ikke berusede personer i politiets detentioner) - udtalelse af 3. december 2007 fra Rigspolitiet - et ringbind med diverse bilag og rapporter Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 1 Detentionslokalerne I rapporten anførte jeg at der var behov for at der blev spartlet/fuget omkring felterne i visse af vinduerne i detentionslokalerne. Mine bemærkninger gik både på de steder hvor der i stedet for glas er isat en metalplade, og de felter hvor der er isat glas. Baggrunden herfor var at det ville være muligt at fæstne genstande i revnen/spalten der ville kunne benyttes til selvbeskadigelse og selvmordsforsøg. Ud fra de mundtlige tilkendegivelser under inspektionen forstod jeg at forholdet ville blive udbedret straks efter inspektionen. Jeg bad for en god ordens skyld Nordsjællands Politi om at bekræfte dette. Nordsjællands Politi har i brevet af 25. maj 2007 med notits af 26. februar 2007 oplyst at der i venterummet i kælderen og detentionslokale 3 og 5 og i øvrige detentioner er

3 3/19 foretaget spartling/fugning omkring metalplader i vinduerne. I brevet af 10. oktober 2007 til Rigspolitiet har politiet oplyst at der sket udbedring af revner/spalter. Jeg har noteret mig det oplyste. I min rapport gik jeg ud fra at glassene i indkigshullerne til detentionslokale 2 og 5 var (eller ville blive) udskiftet, og at politiet løbende er opmærksomt på udskiftning af glas når det er tiltrængt. I rapporten bemærkede jeg også at der synes at være behov for rengøring af linsen i detentionslokale 5. Jeg gik ud fra at politiet løbende er opmærksomt på om der er behov for at rengøre linserne. Rigspolitiet har henvist til det ovennævnte brev af 10. oktober 2007 fra Nordsjællands Politi om at der vil ske udskiftning af glas i indkigshullerne så snart disse kan leveres fra leverandøren. Af politiets brev fremgår det endvidere at der er sket rensning af kameralinser i detentionslokalerne. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at der nu er sket udskiftning af glas i indkigshullerne. Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. I min rapport henviste jeg til 4 i detentionskundgørelsen ( 22, stk. 1, i den tidligere detentionskundgørelse) om at alle (relevante) punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Hertil anførte jeg at de fleste af detentionsrapporterne ikke var fuldt ud i overensstemmelse hermed, selvom det i flere tilfælde alene var en enkelt rubrik eller to der manglede at blive (korrekt) udfyldt. Jeg henstillede at pligten til at udfylde alle rubrikkerne i detentionsrapporten generelt blev indskærpet. Justitsministeriet finder det beklageligt at notatpligten ikke er overholdt, herunder at der ikke i alle tilfælde er anført oplysninger om (graden af) alkoholpåvirkning, retsgrundlaget, udskrift fra kriminalregistret, de anvendte visitationsbestemmelser, de foretagne tilsyn samt om hvorvidt Rigspolitiets vejledning er udleveret. Justitsministeriet foretager sig ikke yderligere, da Nordsjællands Politi har indskærpet for personalet at alle rubrikker på papirblanketterne skal udfyldes korrekt. Nordsjællands Politi har i øvrigt oplyst at politiet på baggrund af inspektionen har udfærdiget en tjekliste vedrørende detentionsanbringelser til kontrol af at det gældende regelsæt er overholdt, herunder at alle punkter på blanketterne er udfyldt korrekt.

4 4/19 Jeg tager til efterretning at Nordsjællands Politi har indskærpet for personalet at detentionsrapporter/papirblanketterne skal udfyldes korrekt. Herudover har jeg noteret mig Justitsministeriets kritik af den manglende overholdelse af notatpligten. Jeg har endvidere noteret mig at Nordsjællands Politi har udarbejdet en tjekliste til kontrol af rapporter/blanketter i forbindelse med detentionsanbringelse. I min rapport gennemgik jeg nogle oplysninger fra Politiets Statistik (årstabel) for 2005 ( om at der havde været 81 detentionsanbringelser, og at ingen berusere i 2005 var bragt til hjemmet. Jeg anførte også at alene to berusere var bragt til hjemmet i Jeg henviste til Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til den tidligere detentionskundgørelse om bl.a. at politiet i stigende omfang skal bringe berusede hjem hvis der er sikkerhed for at der i hjemmet er voksne som på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende. Jeg gik herefter ud fra at Nordsjællands Politi var opmærksomt på det af Rigspolitichefen anførte om at politiet under de angivne forudsætninger som udgangspunkt skal bringe berusere hjem. Da der ikke var blevet kørt nogle berusere hjem i 2005, bad jeg for god ordens skyld Nordsjællands Politi om at oplyse nærmere om praksis vedrørende hjemkørsel af berusere. Nordsjællands Politi har med henvisning til bilag 1 oplyst at berusere som en serviceforanstaltning tilbydes at blive kørt hjem. Dette sker uden anden anførsel på døgnrapporten end at de er antruffet og kørt hjem idet de på deres egen bopæl skønnes i stand til at kunne tage vare på sig selv. Dette sker i situationer hvor de pågældende ikke har gjort sig skyldige i lovovertrædelser. Rigspolitiet lægger til grund at der er tale om tilfælde hvor det ikke findes fornødent at frihedsberøve den pågældende med henblik på f.eks. hjemtransport, jf. 2 i detentionsbekendtgørelsen. Justitsministeriet har i sin udtalelse ikke anført særskilte bemærkninger hertil. Jeg forstår det oplyste således at det er politiets praksis at tilbyde berusere at blive kørt hjem og at dette således faktisk sker og er sket i 2005 under de anførte forudsætninger i Nordsjællands Politis brev af 10. oktober 2007 med bilag 1. Jeg forstår det oplyste sådan at situationer hvor en beruser (der ikke har begået lovovertrædelser) samtykker i at blive kørt hjem af politiet, og hvor beruseren således ikke betragtes som frihedsberøvet efter 2 i detentionsbekendtgørelsen, ikke bliver re-

5 5/19 gistreret i statistikken som frihedsberøvelser, jf. herved overskriften Frihedsberøvelser i tabel 3.4 (spirituspåvirkede personer). Jeg har ingen bemærkninger til at der alene gøres notat i døgnrapporten når en beruser køres hjem af politiet som en serviceforanstaltning. Jeg forudsætter herved at der ikke er tvivl om at der ikke er tale om frihedsberøvelse. Hvis der er tale om en frihedsberøvelse, følger det af detentionskundgørelsens 4, jf. 2, at der skal udfærdiges detentionsrapport og ske opdatering i POLSAS. For at der ikke er tvivl om at der ikke er tale om en frihedsberøvelse, bør det efter min opfattelse udtrykkeligt fremgå af døgnrapporten om hjemkørsel at der ikke har været tale om en frihedsberøvelse. Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen I min rapport redegjorde jeg for 11 i politiloven om grundlaget for detentionsanbringelse. I den forbindelse henviste jeg også til en dom af 21. december 2005 fra Retten i Randers om en anbringelse i detentionen der var ulovlig. Den pågældende havde været beruset i middel grad, og der havde bl.a. ikke været grundlag for at antage at den pågældende ikke kunne tage vare på sig selv. Jeg henviste også til sagen om min inspektion af detentionen i Køge hvor jeg modtog en udtalelse fra politiet og Justitsministeriet om retsgrundlaget for anbringelsen af en person der var skønnet påvirket af alkohol i let grad, og som havde været involveret i husspektakler. I rapporten om inspektionen af detentionen i Lyngby bad jeg på denne baggrund bl.a. om nærmere oplysninger om årsagen til detentionsanbringelse den 16. februar 2006 af en person der skønnedes påvirket af alkohol i middel grad. Nordsjællands Politi har oplyst at sagen vedrører færdselslovens 53 om spirituskørsel. Den pågældende blev truffet i forbindelse med et færdselsuheld hvor modparten kontaktede politiet idet han mistænkte den pågældende for at være spirituspåvirket. En alkometertest viste 1,71 promille hvorfor den pågældende blev indbragt til politistationen med henblik på blodprøveudtagning. Lægen tilså den pågældende kort efter indbringelsen kl , og efter en gerningsstedsundersøgelse og afhøring af vidner blev den pågældende afhørt og løsladt. Nordsjællands Politi har vedlagt kopi af anholdelsesblanket, døgnrapport og anmeldelsesrapport (bilag 2). Rigspolitiet har på baggrund af de foreliggende oplysninger lagt til grund at der ikke var tale om en detentionsanbringelse af de grunde der er nævnt i 11 i politiloven. Justitsministeriet har ikke anført særskilte bemærkninger hertil. Jeg lægger derfor til grund at Justitsministeriet er enigt i Rigspolitiets vurdering af sagen.

6 6/19 Jeg har noteret mig at det blev vurderet at der ikke var tale om en detentionsanbringelse af de grunde der er nævnt i 11 i politiloven. Færdselslovens 55 giver mulighed for fremstilling af en person med henblik på at tage f.eks. en blodprøve. Der er i visse sådanne tilfælde med spirituskørsel således mulighed for at der kan ske anholdelse/ frihedsberøvelse uanset om betingelserne for detentionsanbringelse i 11 i politiloven er opfyldt. Skal en person i sådanne sager (alligevel) anbringes i et detentionslokale, skal personen have fremsat ønske om at opholde sig der i stedet for i et venterum, jf. 34, stk. 1, i detentionskundgørelsen. Da der efter Rigspolitiets vurdering ikke har været tale om en detentionsanbringelse af de grunde der er nævnt i 11 i politiloven, går jeg ud fra at dette har været tilfældet i den foreliggende sag. På den baggrund foretager jeg mig ikke mere på dette punkt. Ved to detentionsanbringelser hvor oplysningerne om alkoholpåvirkningen alene fremgår af lægens notater (5/4 (AP.nr. 162) og 18/3), var årsagen til frihedsberøvelserne angivet som henholdsvis butikstyveri og hærværk. Vedrørende anbringelsen den 5. april 2006 syntes der ud fra det oplyste alene at være tale om påvirkning i let grad, mens den anbragte den 18. marts 2006 formentlig havde været påvirket i middel grad. Jeg anmodede om at modtage oplysninger om retsgrundlaget for disse to anbringelser. Jeg henviste i den anledning til dommen af 21. december 2005 fra Retten i Randers. Nordsjællands Politi har vedrørende anbringelsen den 18. marts 2006 oplyst at politiet traf personen i forbindelse med en anmeldelse om hærværk. Patruljen skønnede at personen var påvirket af alkohol i nogen grad. Han blev beskrevet som lettere uligevægtig, muligvis på grund af alkoholindtagelse, ligesom han ifølge rapportmaterialet talte usammenhængende og rystede. Det blev vurderet at han ikke var i stand til at tage vare på sig selv ligesom afhøring til hærværkssagen ikke var mulig på grund af hans tilstand. Politiet skønnede på den baggrund at anbringelsen var i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 2, stk. 2, jf. politilovens 11, stk. 4. Nordsjællands Politi har vedlagt kopi af detentionsrapport, døgnrapport og anmeldelsesrapport (bilag 3 A). Rigspolitiet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke vurdere om mindre indgribende foranstaltninger end detentionsanbringelse eventuelt kunne have været tilstrækkeligt. Justitsministeriet er ikke kommet med bemærkninger til denne sag.

7 7/19 Af politiets anmeldelsesrapport fremgår det at [p]atruljen erklærede kl [navn] for anholdt, sigtet for hærværk, idet han virkede uligevægtig samt ude af stand til at tage vare på sig selv samt for at hindre yderligere forhold af lignende karakter. Af rapporten fremgår det endvidere om den pågældendes tilstand at han blev skønnet påvirket af alkohol i nogen grad, idet han talte usammenhængende og snøvlede, ud over at han talte engelsk med accent, lugtede kraftigt af spiritus fra munden og havde røde øjne, rystede på kroppen af kulde, ingen skader, spor eller andet, forholdsvis rolig og lettere uligevægtig, mulig grundet alkoholindtagelse. Jeg har ikke taget stilling til om betingelserne for detentionsanbringelse har været opfyldt i det foreliggende tilfælde. Dog kunne den ovenfor citerede rapport give det indtryk at hovedårsagen til at den pågældende blev anholdt med henblik på detentionsanbringelse var sigtelsen for en lovovertrædelse (hærværk) og ikke for at afværge fare for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed, jf. herved 11 i politiloven. Jeg henviser i øvrigt herved til sagen om detentionsanbringelsen den 5. april 2006 (jf. straks nedenfor) i en sag om butikstyveri. Da jeg går ud fra at politiet var og fremover vil være opmærksomt på den ovennævnte dom af 21. december 2005 fra Retten i Randers og således ikke træffer afgørelse om anbringelse i detentionen hvis ikke (alle) betingelserne i 11 i politiloven er opfyldt, foretager jeg mig ikke mere på dette punkt. Nordsjællands Politi har vedrørende anbringelsen den 5. april 2006 oplyst at personen blev truffet i forbindelse med et butikstyveri. Det fremgår af døgnrapporten at den pågældende blev skønnet påvirket af alkohol i middel grad, men at dette ved en fejl ikke blevet påført detentionsrapporten. Politiet har endvidere oplyst at den pågældende på indbringelsestidspunktet ikke var egnet til afhøring hvorfor han blev anbragt i detentionen. Politiet har på denne baggrund skønnet at anbringelsen var i overensstemmelse med bekendtgørelsens 2, stk. 2, jf. politilovens 11, stk. 4. Politiet har vedlagt kopi af detentionsrapport, døgnrapport og anmeldelsesrapport samt kopi af tilsynsskema og lægeerklæring (bilag 3 B). Af lægeerklæringen fremgår at den pågældende kun [har] drukket 2 elefanter og slingrer når han går, men er verbalt velfungerende og taler fuldstændigt forståeligt. Rigspolitiet har anført at den primære årsag til frihedsberøvelsen den 18. marts 2006 ud fra oplysningerne i materialet fra Nordsjællands Politi synes at være den begåede lovovertrædelse. Rigspolitiet har videre anført at det ikke umiddelbart fremgår at der skulle foreligge forhold som omhandlet i politilovens 11. Justitsministeriet har ikke haft bemærkninger til sagen.

8 8/19 Jeg har noteret mig Rigspolitiets vurdering af at der ikke umiddelbart synes at være tale om at betingelserne for detentionsanbringelse i 11 i politiloven var opfyldte. Jeg finder det således beklageligt at den pågældende blev anbragt i detentionen. Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge I rapporten bemærkede jeg at tilkald af læge (først) efter indbringelsen til politistationen eventuelt kan henføres til bestemmelsen om transporttid af kortere varighed, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, sidste punktum. Jeg bad dog for god ordens skyld Nordsjællands Politi om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Jeg bad også om oplysning om baggrunden for det relativt sene lægetilkald i forbindelse med anbringelserne den 13. februar 2006, den 15. februar 2006 og den 5. april 2006 (AP.nr. 163). Lægen var i disse tilfælde tilkaldt henholdsvis 25, 30 og 54 minutter efter indbringelsen. Om praksis vedrørende underretning af vagthavende og efterfølgende tilkald af læge har Nordsjællands Politi oplyst at Politimesteren i Lyngby den 6. januar 2006 udgav en instruks vedrørende anbringelse af anholdte/frihedsberøvede. Af instruksen fremgår det at der så vidt muligt skal ske underretning af vagthavende undervejs til stationen når der sker anholdelse af personer der skal anbringes i venterum eller detention. Det fremgår endvidere af instruksen at det er vagthavendes ansvar at føre tilsyn samt tilkalde læge til de detentionsanbragte. Politiet har oplyst at dette ansvar indebærer at tilkald af læge skal ske uden unødigt ophold. Politiet har videre anført at disse regler er blevet indskærpet overfor personalet flere gange siden udgivelsen, og det er den praksis der følges i alt overvejende grad. Politiet har vedlagt en kopi af instruksen. Jeg har noteret mig det oplyste. For så vidt angår baggrunden for at politiet i to tilfælde (den 13. og 15. februar 2006) først tilkaldte læge efter henholdsvis 25 og 30 minutter efter indbringelsen, har Nordsjællands Politi (med henvisning til bilag 4) oplyst at der var tale om narkomaner hvis tilstand undervejs i forløbet på stationen blev værre. Politiet har endvidere oplyst at de pågældende var anholdt for butikstyverier. Af bilag 4 fremgår det således bl.a. at de pågældende kun har været anholdt for butikstyverier og derfor ikke er skønnet lægetilsynskrævende.. Det fremgår endvidere af bilaget at de pågældende under tilstedeværelsen på stationen er blevet dårlige muligvis med abstinenser hvorfor læge først er tilkaldt herefter.

9 9/19 Rigspolitiet har til de to tilfælde bemærket at der i disse tilfælde ikke umiddelbart synes at foreligge oplysninger om grundlaget for detentionsanbringelserne, jf. politilovens 11. Justitsministeriet har i sin udtalelse ikke anført særskilte bemærkninger til dette. Det står mig lidt uklart om Rigspolitiet mener at der har været tale om en detentionsanbringelse og ikke mener at betingelserne for detentionsanbringelse har været opfyldte, eller om Rigspolitiet ikke mener at der har været tale om detentionsanbringelse i de to ovennævnte tilfælde. Ud fra bl.a. politiets oplysninger som jeg har gengivet ovenfor, lægger jeg dog til grund at der ikke var tale om detentionsanbringelse. Herefter skal sagerne ikke vurderes efter 5 i detentionsbekendtgørelsen, og det oplyste giver mig således ikke anledning til at foretage mig yderligere. I det tredje tilfælde (den 5. april 2006) har politiet bl.a. oplyst at der var tale om en spirituspåvirket person som politiet traf efter anmeldelse om at han havde truet med at tage sit eget liv. Den pågældende blev kørt til den psykiatriske afdeling på Gentofte Sygehus som afviste at modtage ham. Patruljen befandt sig på sygehuset med den pågældende i tidsrummet fra kl. ca til Personen blev herefter kørt til politistationen hvor han kl blev fremstillet for den vagthavende. Kl blev han foreløbigt indsat i detentionen. Der skete tilkald af lægen kl , og lægen kom kl Politiet har anført at der således alene forløb 12 minutter fra indbringelsen til der skete tilkald af læge. Transporttiden fra sygehuset hvor der blev truffet beslutning om at den pågældende skulle indbringes på politistationen, var ganske kortvarig hvorfor det efter politiets vurdering må anses for at være i overensstemmelse med bekendtgørelsens 5 om at der skal ske lægetilkald uden unødigt ophold. Ved en fejl har jeg i rapporten anført at der først blev tilkaldt en læge 54 minutter efter indbringelsen og bedt om oplysninger om baggrunden herfor. Jeg skulle rettelig have spurgt til baggrunden for at der gik 54 minutter fra den pågældende blev frihedsberøvet til han blev indbragt til detentionen idet der i denne periode (som normalt er transport) sker underretning af vagthavende som uden unødigt ophold skal tilkalde en læge, jf. 5, stk. 1, i bekendtgørelsen. Politiet har nu svaret herpå, og jeg har noteret mig det oplyste, herunder at der gik 12 minutter efter indbringelsen på politistationen med fremstilling for vagthavende til der blev tilkaldt en læge derfra.

10 10/19 Ad punkt 2.5 Oplysninger fra kriminalregisteret I min rapport bemærkede jeg at indhentelse af oplysninger i kriminalregisteret (og vedlæggelse af udskrift herom) er obligatorisk ved anbringelse i detentionen, jf. 10 i detentionskundgørelsen, og at det derfor var beklageligt at der i 2 tilfælde (den 1. og 5. april 2006) ikke var vedlagt en udskrift fra kriminalregistret hvilket også synes at indikere at sådanne oplysninger ikke havde været indhentet. Jeg anmodede Nordsjællands Politi om at oplyse hvorvidt der i de 2 tilfælde blev indhentet oplysninger i kriminalregistret, og i givet fald om årsagen til at udskrifter ikke var vedlagt i disse tilfælde. Jeg bad endvidere om at reglerne om indhentelse og vedlæggelse af oplysninger fra kriminalregistret særligt blev indskærpet. Nordsjællands Politi har hertil generelt oplyst at der i forbindelse med enhver anholdelse sker opslag i kriminalregisteret via systemet i køretøjet eller via radio til den vagthavende. Politiet har endvidere oplyst at det ikke har været muligt at få opklaret hvorvidt der i sagen fra den 1. april 2006 blev indhentet en udskrift fra kriminalregisteret. Om sagen den 5. april 2006 har politiet oplyst at der var tale om en person der er kendt af personalet for flere butikstyverier, hvilket muligvis har været årsagen til at der fejlagtigt ikke blev lavet en udskrift fra kriminalregisteret. Politiet har beklaget at der ikke foreligger korrekt dokumentation i de to sager. Politiet har endvidere oplyst at pligten til at udfylde detentionsblanketten korrekt herunder vedlæggelse af udskrifter fra kriminalregisteret er blevet indskærpet overfor personalet flere gange i løbet af Rigspolitiet har ikke anført særskilte bemærkninger til det ovennævnte. Justitsministeriet har fundet det beklageligt at der tilsyneladende i flere tilfælde ikke er indhentet oplysninger fra kriminalregisteret i overensstemmelse med kundgørelsens 10. Da Nordsjællands Politi har oplyst at pligten hertil er blevet indskærpet for personalet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Visitation mv. I min rapport henviste jeg til detentionsbekendtgørelsens 10, stk. 2, og bad om oplysninger om hvorfor der kun i 1 tilfælde var mulighed for at 2 polititjenestemænd medvirkede ved undersøgelse af den frihedsberøvede.

11 11/19 Nordsjællands Politi har generelt oplyst at visitationen altid sker under medvirken af mindst to polititjenestemænd. At der alene anføres én kollegas initialer på rapporten, skyldes en misforståelse om at det alene er den kollega der står for den egentlige visitation, der skal anføres idet den anden blot iagttager visitationen. Politiet har oplyst at det er blevet indskærpet at alt personale der deltager i eller overværer en visitation, skal anføres på blanketten. Rigspolitiet har overvejet om der er behov for at præcisere reglerne herom i kundgørelsen, men har umiddelbart ikke fundet behov for at ændre bestemmelsen i kundgørelsens 12, stk. 2 (om pligten til bl.a. at notere navnene på de polititjenestemænd, der har foretaget visitationen ). Justitsministeriet har ikke anført særskilte bemærkninger til det ovennævnte. Jeg har noteret mig det oplyste. I rapporten fandt jeg det beklageligt at der i et enkelt tilfælde (den 21. februar 2006) skete foreløbig anbringelse i detentionen uden at den anbragte forinden havde været visiteret. Visitationen blev foretager 13 minutter efter den foreløbige anbringelse, men inden lægeundersøgelsen blev foretaget. Justitsministeriet finder det beklageligt at der er sket foreløbig anbringelse i detentionen uden at den anbragte forinden har været visiteret. Justitsministeriet forudsætter at de relevante regler vedrørende visitation er indskærpet over for den pågældende vagthavende og foretager sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.7 Tilsyn I min rapport bemærkede jeg vedrørende en anbringelse den 14. februar 2006 at rubrikken om foreløbig anbringelse ikke var udfyldt. Det var noteret at lægetilsynet fandt sted 19 minutter efter indbringelsen. Første tilsynsnotat angivet som et elektronisk tilsyn var angivet til kl hvilket var 25 minutter efter den endelige anbringelse. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt den pågældende, efter at have været fremstillet for vagthavende kl , havde ophold i detentionen forud for lægeundersøgelsen. Nordsjællands Politi har oplyst at tidspunktet for den foreløbige anbringelse ved en fejl ikke er blevet påført detentionsrapporten. Der er ikke ført skærpet tilsyn med den på-

12 12/19 gældende i perioden frem til lægens ankomst kl Politiet har beklaget dette og har indskærpet reglerne for ophold i detentionen forud for lægeundersøgelse for vagthavende. Rigspolitiet har anført at Rigspolitiet har noteret sig Nordsjællands Politis beklagelse, og at reglerne nu er blevet indskærpet overfor den pågældende vagthavende. Jeg er enig med politiet i at det er beklageligt at tidspunktet for den foreløbige anbringelse ikke er påført detentionsrapporten. Jeg er også enig med politiet i at det er beklageligt at der ikke er ført skærpet tilsyn med den pågældende under den foreløbige anbringelse, jf. detentionsbekendtgørelsens 15, jf. 9. Ad punkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) I min endelige rapport fandt jeg det meget beklageligt at der i 4 tilfælde hvor de frihedsberøvede havde været foreløbigt anbragt frem til lægetilsynet, ikke var ført skærpet tilsyn. Jeg fandt det endvidere meget beklageligt at der i 3 tilfælde hvor den foreløbige anbringelse havde været henholdsvis 47 minutter, 49 minutter og 1 time og 20 minutter først var ført tilsyn efter en halv time, og at dette tilsyn i alle 3 tilfælde var foretaget elektronisk. Jeg bad Nordsjællands Politi om oplysninger om praksis vedrørende tilsyn under den foreløbige anbringelse. Jeg gik i den forbindelse ud fra at de i rapporten nævnte problemer med skærpet tilsyn gav Nordsjællands Politi anledning til særligt at indskærpe bekendtgørelsens og kundgørelsens regler herom. Nordsjællands Politi har oplyst at der under den foreløbige anbringelse i detentionen føres skærpet tilsyn i overensstemmelse med reglerne. Politiet har desuden oplyst at personalet er blevet undervist i regelsættet som flere gange også efter inspektionen er blevet indskærpet. Justitsministeriet finder det meget beklageligt at detentionsbekendtgørelsens 15, stk. 2 (om i hvilke situationer der skal føres skærpet tilsyn, herunder under foreløbig detentionsanbringelse, jf. stk. 1, nr. 1) ikke i alle tilfælde er blevet fulgt. Da Nordsjællands Politi har oplyst at reglerne om tilsyn er indskærpet, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Tilsyn under endelig anbringelse i detentionen I 3 tilfælde (den 1. april 2007, den 16. februar 2006 og den 4. februar 2006) var der ikke ført notater om tilsyn under den endelige anbringelse i detentionen. Jeg bad om

13 13/19 oplysninger om baggrunden for at der i disse tilfælde ikke var foretaget tilsyn med de anbragte. Nordsjællands Politi har oplyst at der i sagen fra den 1. april 2007 tilsyneladende ikke er udfyldt en tilsynsblanket. Vagthavende erindrer episoden og at der er blevet ført tilsyn, men erindrer ikke om der er sket udfyldelse af en blanket herom. På grund af travlhed havde vagthavende ikke tid til at føre nærmere kontrol hermed. Omvendt vil den vagthavende ikke udelukke at der er sket udfyldelse af en blanket der kan være blevet kasseret ved en fejl. Vagthavende har erklæret sig bekendt med reglerne vedrørende tilsyn og beklager at han ikke havde tid til at føre tilsyn med om papirerne var (korrekt) udfyldt. Nordsjællands Politi har vedrørende sagen fra den 4. februar 2006 oplyst at der er udfyldt en tilsynsblanket (der er vedlagt som bilag 8). Politiet har anført at det fremgår af blanketten at der er ført tilsyn ved personligt fremmøde kl og samt elektronisk tilsyn klokken og Der er ikke ført tilsyn i perioden fra kl til hvor den pågældende blev løsladt. Politiet har beklaget dette. Vedrørende sagen fra den 16. februar 2006 har politiet oplyst at der ikke er udfyldt en tilsynsblanket. Politiet har endvidere oplyst at sagen vedrørte et færdselsuheld i hvilken forbindelse der skete en del efterforskning efter indbringelsen af den pågældende. Dette betyder almindeligvis at de pågældende tages ind og ud af detentionen i forbindelse med de forskellige efterforskningsskridt, men dette er ikke noteret. Der var tale om en travl vagt hvorfor dette kan være årsag til misforståelser omkring udfyldelse af blanketten. Reglerne herom er blevet indskærpet overfor de pågældende polititjenestemænd. Nordsjællands Politi har endelig oplyst at reglerne for tilsyn samt dokumentation herfor således ikke er overholdt i de tre ovennævnte sager. Der er i alle tre tilfælde ført en form for tilsyn, men den i to af tilfældene manglende dokumentation gør det umuligt at kontrollere om dette tilsyn har været i overensstemmelse med reglerne. Det fremgår endvidere at der i det tilfælde hvor der er sket dokumentation, ikke er ført tilsyn i fuld overensstemmelse med reglerne. Politiet har anført at dette er særdeles beklageligt. Rigspolitiet har noteret sig Nordsjællands Politis beklagelse og at politiet har indskærpet reglerne overfor personalet. Justitsministeriet har tilsluttet sig Nordsjællands Politis beklagelse. Da Nordsjællands Politi har oplyst at bestemmelserne om tilsyn er indskærpet, foretager ministeriet sig ikke yderligere.

14 14/19 Jeg er enig i at det er beklageligt at reglerne for tilsyn og dokumentation herfor ikke er fuldt ud overholdt i to af de ovennævnte sager. For så vidt angår anbringelsen den 16. februar 2006 ligger jeg dog som nævnt under pkt ovenfor nu endeligt til grund at der ikke var tale om en egentlig detentionsanbringelse hvorfor reglerne i detentionsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse. Vedrørende anbringelsen den 21. februar 2006 hvor det i forbindelse med lægetilsynet blev besluttet at tvangsindlægge vedkommende, anførte jeg i rapporten at det forekom meget beklageligt at der i perioden fra den pågældende blev endelig anbragt i detentionen og frem til transporten til en psykiatrisk afdeling (en periode på 2 timer og 5 minutter) alene blev foretaget elektronisk tilsyn af den pågældende. Jeg bad for god ordens skyld om oplysninger om hvorvidt det havde været overvejet om der burde have været ført skærpet tilsyn med vedkommende, jf. bekendtgørelsens 15. Jeg bemærkede i den forbindelse at jeg havde noteret mig at lægen i lægeerklæringen til brug for tvangsindlæggelsen alene havde anført at vedkommende var til fare for andre, og at jeg som også anført under punkt 2.4. i min endelige rapport antog at lægen tog stilling til spørgsmålet om detentionsanbringelse af den pågældende frem til det tidspunkt hvor der kunne ske transport til en psykiatrisk afdeling. Nordsjællands Politi har oplyst at der var tale om en særdeles opfarende kvinde der under anbringelsen bevægede sig meget rundt i detentionslokalet og var meget højrøstet. Den vagthavende vurderede at skærpet tilsyn ville skabe unødig konfrontation hvorfor elektronisk tilsyn skønnedes at være mest forsvarligt, også af hensyn til den pågældende selv. Politiet har endvidere oplyst at den elektroniske overvågning var konstant, og at den pågældende var meget højrøstet hvorfor man alene af den grund var meget opmærksom på hende. Politiet har endelig oplyst at der var meget begrænset bemanding på det pågældende tidspunkt ligesom der var tale om en travl vagt hvorfor der ikke var mandskab til at føre det skærpede tilsyn. Rigspolitiet har efter omstændighederne ikke bemærkninger til det foretagne tilsyn. Rigspolitiet har i den forbindelse bemærket at der var tale om konstant elektronisk overvågning. Rigspolitiet har dog bemærket at efter 23, stk. 2, i kundgørelsen om detentionsanbringelse skal som minimum de to første tilsyn med detentionsanbragte ske ved fremmøde i detentionen. I tilfælde hvor der skal føres skærpet tilsyn med en detentionsanbragt, kan tilsyn kun ske ved en polititjenestemands fremmøde i detentionen, jf. kundgørelsens 24, stk. 3. Rigspolitiet har oplyst at Rigspolitiet i forbindelse med en konkret sag hvor tilsyn ved fremmøde alene var foretaget ved indkig gennem kighullet i detentionsdøren, har udtalt at Rigspolitiet i overensstemmelse med ordlyden (af kundgørelsen) og for at undgå

15 15/19 vanskelige afgrænsningstilfælde, har fundet det rigtigst at bestemmelsen fortolkes og anvendes i overensstemmelse med sin naturlige sproglige forståelse. Rigspolitiet fandt derfor at tilsyn ved fremmøde i detentionen skal foretages ved at en polititjenestemand indfinder sig i selve detentionslokalet eller som minimum åbner døren til detentionslokalet for at tilse den detentionsanbragte. Rigspolitiet har endvidere oplyst at Rigspolitiet i forbindelse med en anden sag hvor en detentionsanbragt havde været meget aggressiv og vedvarende havde gået rundt og råbt i detentionen, udtalte at der også i tilfælde hvor den detentionsanbragte udviser aggressiv adfærd, som altovervejende hovedregel skal foretages tilsyn ved personligt fremmøde, dvs. ved at en polititjenestemand indfinder sig i selve detentionslokalet eller som minimum åbner døren til lokalet. Rigspolitiet udtalte dog samtidig at det imidlertid ikke kan udelukkes at der undtagelsesvis kan forekomme tilfælde hvor det ud fra en helt konkret vurdering af hensynet til politipersonalets sikkerhed, kan undlades at åbne døren til detentionslokalet i forbindelse med tilsynet. Det vil i givet fald være en forudsætning at der på anden måde etableres et betryggende tilsyn, f.eks. tilsyn med hyppige indkig gennem kighullet i detentionsdøren suppleret med (efter omstændighederne konstant) elektronisk overvågning. Det forudsættes endvidere at det i sådanne tilfælde i særlig grad tilstræbes at den pågældendes ophold i detentionen bliver af kortest mulig varighed. Rigspolitiet har endelig oplyst at ovenstående er meddelt politikredsene ved Rigspolitiets rundskrivelse af 26. april 2006, dvs. efter den hændelse der er omtalt i min rapport. Rigspolitiet har vedlagt en kopi af rundskrivelsen. Justitsministeriet har henholdt sig til Rigspolitiets udtalelse vedrørende den konkrete episode. Justitsministeriet har herudover fundet det beklageligt at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2, ikke i alle tilfælde er blevet fulgt. Da Nordsjællands Politi har oplyst at bestemmelserne om tilsyn er indskærpet, foretager ministeriet sig yderligere i den anledning. I forbindelse med min opfølgning på inspektionen af detentionen i Nykøbing Falster modtog jeg Rigspolitiets udtalelse af 31. marts Rigspolitiets udtalelse har næsten samme indhold som den praksis der (senere) kom til at fremgå af rundskrivelsen af 26. april Justitsministeriet henholdt sig til Rigspolitiets udtalelse med nogle enkelte præciserende bemærkninger.

16 16/19 I min opfølgningsrapport om inspektionen af detentionen i Nykøbing Falster tog jeg til efterretning at politiet ud fra en helt konkret sikkerhedsmæssig vurdering, forudsat der etablere et alternativt (betryggende) tilsyn med den aggressive detentionsanbragte, og forudsat at det i særlig grad tilstræbes at den pågældendes ophold i detentionen bliver af kortere varighed kan undlade at åbne døren ind til detentionscellen i forbindelse med et skærpet tilsyn. På baggrund af det ovennævnte har jeg noteret mig at Justitsministeriet har henholdt sig til Rigspolitiets udtalelse vedrørende den konkrete episode, og jeg foretager mig ikke mere på dette punkt. Ad punkt Tidspunktet for det sidste tilsyn I min rapport bemærkede jeg at jeg var opmærksom på at der efter udtagelsen og indtil løsladelsen går tid til eventuel afhøring og til udlevering af effekter mv. For så vidt angik detentionsanbringelserne den 5. april 2006 og 15. februar 2006 hvor der var gået henholdsvis 1 time og 52 minutter og 1 time og 22 minutter fra det sidst noterede tilsyn til løsladelsen (efter udtagelsen) anmodede jeg dog om en udtalelse vedrørende tilsynet med de pågældende i den sidste del af anbringelsen indtil udtagelsen. Vedrørende anbringelsen den 15. februar 2006 bad jeg endvidere om oplysninger om hvorvidt den pågældende ved den endelige udtagelse blev overført til et fængsel eller løsladt. Baggrunden herfor var at det af rapporten fremgik at den pågældende den 15. februar 2006 kl blev overført til Politimesteren i Hillerød, men at det også fremgik at den pågældende samme dag kl blev løsladt. Nordsjællands Politi har om anbringelsen den 5. april 2006 oplyst at det sidste noterede tilsyn er foretaget kl Politiet har endvidere oplyst at der efterfølgende er ført tilsyn ca. kl og hvilket ikke er anført i rapporten. Politiet oplyser at dette skyldes en fejl, og at forholdet er påtalt over for de pågældende polititjenestemænd, herunder den vagthavende. Nordsjællands Politi har om anbringelsen den 15. februar 2006 oplyst at personen i tidsrummet fra kl til blevet transporteret til Hillerød Politi. Af tekniske årsager var man på daværende tidspunkt nødt til at opdatere den pågældende som løsladt i Lyngbys system inden der kunne ske opdatering som anholdt i Hillerøds system. Det er beklageligt at de to sidste tilsyn den 5. april 2006 ikke er noteret i detentionsrapporten, jf. 25, stk. 1, i detentionskundgørelsen.

17 17/19 Jeg har noteret mig at den pågældende ved anbringelsen den 15. februar 2006 blev udtaget af detentionen kl (37 minutter efter det senest noterede tilsyn) og overført til Hillerød Politi. Dette burde efter min opfattelse være fremgået. Da der nu er pligt til i detentionsrapporten at notere tidspunkterne for udtagelse af detentionen, foretager jeg mig ikke mere ved dette forhold. Ad punkt Karakteren af de udførte tilsyn I min rapport bemærkede jeg det er beklageligt at tilsynet i 6 tilfælde ikke var sket i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2 (om at de 2 første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal ske ved fremmøde i detentionen). Jeg henstillede at bestemmelsen i detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2, blev særligt indskærpet, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Nordsjællands Politi har oplyst at der på baggrund af min rapport er sket særlig indskærpelse over for personalet ved detentionen i Lyngby af bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 2. Politiet har endvidere henvist til at politiet på baggrund af min inspektion har fundet anledning til at udfærdige en tjekliste vedrørende detentionsanbringelser. Jeg tager til efterretning at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2, er blevet særligt indskærpet overfor personalet. I rapporten bad jeg endvidere om oplysninger om hvorvidt der føres kontrol med behandlingen af sager om detentionsanbringelse, herunder korrekt udfyldelse af rapporterne. Nordsjællands Politi har oplyst at der på baggrund af min rapport er blevet udpeget en polititjenestemand der en gang om måneden skal kontrollere om regelsættet er overholdt samt om blanketterne er udfyldt korrekt. Jeg har noteret mig det oplyste. Rigspolitiet har samlet til rapportens punkt 2.7 om tilsyn mv. noteret sig at Nordsjællands Politi har beklaget at reglerne om tilsyn og dokumentation herfor ikke i alle tilfælde er blevet iagttaget, og at Nordsjællands Politi nu har indskærpet reglerne over for personalet.

18 18/19 Justitsministeriet har udover til anbringelsen den 21. februar 2006 af en opfarende kvinde der senere skulle tvangsindlægges, jf. ovenfor under punkt ikke haft særskilte bemærkninger til inspektionsrapportens punkt 2.7 om tilsyn. Ad punkt 2.9 Vejledning om klageadgang mv. I min rapport fandt jeg det beklageligt at der i 9 tilfælde ikke var oplysninger om at de pågældende var vejledt i overensstemmelse med bekendtgørelsens 17, herunder at der ikke var gjort notat om udlevering eller tilbud om udlevering af Rigspolitiets pjece. Jeg henstillede at pligten til vejledning efter (nu) 26, stk. 2, i detentionskundgørelsen og til at gøre notat herom, jf. 26, stk. 3, blev indskærpet og anmodede om oplysning om hvad der sker i den anledning. Nordsjællands Politi har oplyst at pligten til vejledning om klageadgang samt pligten til at gøre notat herom er blevet indskærpet overfor personalet i detentionen i Lyngby. Politiet har endvidere henvist til det ovenfor (under punkt ) anførte om den fremtidige kontrol med reglernes overholdelse. Nordsjællands Politi har endvidere oplyst at politiet er opmærksomt på at eksempelvis travlhed der flere gange er nævnt som mulig årsag til mangelfuld rapportering eller manglende overholdelse af regelsættet vedrørende detentionsanbringelser ikke må medføre tilsidesættelse af reglerne. Nordsjællands Politi har endelig oplyst at det er vicepolitidirektørens opfattelse at man i fremtiden vil være særdeles opmærksom herpå, og at det er vicepolitidirektørens forventning at kontrolforanstaltningerne vil bidrage til at eventuelle fremtidige problemer kan rettes op hurtigst muligt. Rigspolitiet har tilsluttet sig min opfordring til Nordsjællands Politi om overfor personalet at indskærpe pligten til at udfylde alle relevante rubrikker i detentionsrapporten, jf. 4 i detentionskundgørelsen og ovenfor under punkt 2.2. Rigspolitiet har endvidere noteret sig at det ovenfor anførte om en tjekliste og om den månedlige kontrol vedrørende detentionsanbringelser. Jeg tager til efterretning at reglerne i (nu) detentionskundgørelsens 26, stk. 2 og 3, er blevet indskærpet. Jeg har noteret mig det der i øvrigt er oplyst, og er enig i at travlhed mv. principielt ikke må føre til at reglerne om detentionsanbringelse mv. tilsidesættes. I rapporten anførte jeg at jeg da Justitsministeriet var angivet som klageinstans i pjecen Hvor går du hen, når du går ud? gik ud fra at politiet ved udlevering af pje-

19 19/19 cen indtil den blev revideret ville gøre opmærksom på rette klagemyndighed, f. eks. ved rettelse i pjecen inden udleveringen. Rigspolitiet har oplyst at pjecen Hvor går du hen, når du går ud? er revideret således at det nu fremgår at Rigspolitiet er klageinstans i sager om detentionsanbringelse. Fra sagen om min inspektion af detentionen i Næstved er jeg bekendt med at bestemmelserne i kundgørelsens 26, stk. 2, vil blive ændret i forbindelse med de justeringer i kundgørelsen som der forventes foretaget som følge af de nye strukturer i politikredsene. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at modtage et eksemplar af den reviderede pjece. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af detentionen i Lyngby som afsluttet. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Nordsjællands Politi, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere