Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge."

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger og udtalelser om en række forhold. Med Justitsministeriets skrivelse af 7. december 2000 modtog jeg - udtalelse af 23. juni 2000 fra Politimesteren i Køge, og - notits af 12. juli 2000 fra Rigspolitichefen. Justitsministeriet fremsatte ikke særskilte bemærkninger. Jeg modtog endvidere en skrivelse af 11. december 2000 fra Politimesteren i Køge vedlagt interne forskrifter af 13. juli og 2. august 2000 om opbevaring af lægeerklæringer som er udarbejdet af politiinspektøren ved Køge politi og politimesterens dagsbefaling nr. 26. af 21. november 2000 om detentionsanbringelser af spirituspåvirkede personer. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 1 - Detentionslokalerne I rapporten beskrev jeg modtagelokalet hvor der er anden gennemgang af personale mv. Jeg udtalte at det ikke er tilfredsstillende at visitation foretages i et lokale der tillige anvendes til gennemgang for personale mv. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om hvorvidt der inden for de

2 Folketingets Ombudsmand 2 bygningsmæssige rammer er mulighed for at henlægge visitationen til et sted hvor der ikke er gennemgang for personale mv. Politimesteren har oplyst at der i det omtalte lokale alene foretages registrering og indledende visitation. Den egentlige visitation foregår i detentionslokalerne. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Jeg beskrev i den endelige rapport detentionslokalernes vedligeholdelsesstand og jeg bad oplyst hvilke planer der måtte være for istandsættelse af detentionslokalerne 1 og 2. Politimesteren har oplyst at alle tre detentionslokaler er planlagt istandsat i sommeren Jeg går ud fra at istandsættelsen nu er gennemført og jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Under inspektionen konstaterede jeg enkelte ridser og mærker efter slag i detentionslokale 1 og til dels i detentionslokale 2. Jeg udtalte: Det forhold at der i detentionslokalerne er ridsemærker og mærker efter slag kan give det indtryk at visitation i nogle tilfælde ikke er foretaget med tilstrækkelig omhyggelighed, idet indsatte har kunnet medbringe genstande som har kunnet bruges til disse beskadigelser. På samme måde vil sådanne genstande kunne bruges til selvbeskadigelse. Jeg henviser til Kundgørelse II nr. 55 af 28. marts 1994 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer 13, stk. 1, hvorefter den tilbageholdte skal fratages alle genstande, som kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting. Jeg henstiller til politimesteren at overveje at indskærpe reglerne for visitation ved detentionsanbringelserne.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Politimesteren har afvist at foretage en sådan indskærpelse. Politimesteren mener ikke at man på grundlag af slagmærker og ridsemærker kan konkludere at visitation i nogle tilfælde ikke er foretaget med tilstrækkelig omhyggelighed. Som nævnt er detentionscellerne nu istandsat således at de slagmærker og ridsemærker som jeg konstaterede under inspektionen den 7. december 1999 ikke længere eksisterer. Jeg kan oplyse at jeg indtil nu har foretaget inspektion af i alt 20 detentioner landet over og at jeg de steder hvor jeg har konstateret slagmærker og ridsemærker i detentionslokalerne har afgivet henstilling på linie med den som jeg afgav i forbindelse med inspektionen af detentionen i Køge. I alle tilfælde har vedkommende politimester taget min henstilling til efterretning og i de fleste tilfælde - erklæret sig enig i at de påviste skader viste at der er behov for indskærpelse. Jeg henstiller til Politimesteren i Køge i fremtiden at være opmærksom på i hvilken stand detentionslokalerne befinder sig; herunder at være opmærksom på om der sker skade på lokalerne der kan tyde på mangelfuld visitation. Jeg foretager i øvrigt ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Under inspektionen konstaterede jeg at indkigshullet til detentionslokale 1 ikke var anvendeligt på grund af ridser i glasset. Jeg henstillede til politimesteren at glasset blev udskiftet. Politimesteren har oplyst at der var indgået aftale med en håndværker om udskiftning af glasset inden sommerferien (2000) og at politimesteren ville underrette mig når udskiftningen var gennemført. Jeg har ikke modtaget en sådan underretning. Jeg går imidlertid ud fra at udskiftningen blev gennemført i sommeren 2000 og foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Ad pkt. 2 - Rapportgennemgang Ad pkt. 2.1 Om en detentionsanbringelse den 27. oktober 1999 fremgik det at den pågældende blev anbragt for husspektakler og det er angivet at den pågældende var påvirket i let grad. En lægeerklæring indeholdt ikke særlige oplysninger til belysning af den anbragtes påvirkethed. Jeg anmodede politimesteren om at udtale sig om retsgrundlaget for denne detentionsanbringelse. Politimesteren har anført følgende: Retsgrundlaget for detentionsanbringelsen er en kombination af retsplejelovens 108, nødret og den pågældendes spirituspåvirkethed. Det fremgår af døgnrapporten vedrørende den pågældende detentionsanbringelse, at den pågældendes hustru kl rettede telefonisk henvendelse til vagthavende og bad om hjælp, idet hendes ægtefælle igen var kommet hjem til bopælen påvirket af spiritus, hvor han var i færd med at splitte hjemmet ad eller rettere det, der var tilbage fra gårsdagen, hvor han også havde været spirituspåvirket og i den forbindelse foretaget ødelæggelser i hjemmet. Da politipersonalet ankom til adressen var der ud over ægteparret tillige ægteparrets børn, og politipersonalet besluttede kl at frihedsberøve den pågældende, idet det skønnede, at han var i en tilstand, hvor det var strengt nødvendigt at fjerne ham fra hjemmet, fordi han udgjorde en konkret fare for hustruen og børnene samt tillige var til stor ulempe på grund af ødelæggelserne i hjemmet. Politipersonalet skønnede samtidig, at mindre indgribende foranstaltninger som f.eks. indlogering i den konkrete situation ikke var tilstrækkelige til at sikre ro og fred hos hustruen og børnene. Frihedsberøvede blev under visitationen fundet i besiddelse af ,75 kr. og skønnet påvirket af spiritus i let grad. Han blev detentionsanbragt og tilset af en læge. Om morgenen kl blev han løsladt, og han var således alene frihedsberøvet i 6 timer og 44 minutter. Som anført har Justitsministeriet ikke fremsat bemærkninger til politimesterens udtalelse.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Jeg finder at måtte anmode Justitsministeriet om en udtalelse om retsgrundlaget for denne anbringelse idet jeg efter det oplyste lægger til grund at spirituspåvirketheden (påvirket af spiritus i let grad) ikke i sig selv efter kundgørelsen gav grundlag for anbringelsen (og da slet ikke i så lang tid som det var tilfældet). I en sag modtog jeg tillige en tilsigelse af 12. november 1999 fra Skovbo Kommune til den pågældende. Tilsigelsen angår et møde i inkassoafdelingen i Skovbo Kommune den 2. december Den pågældende blev bedømt til at være spirituspåvirket i middel grad. Jeg anmodede politimesteren om en udtalelse om sagen, herunder om sammenhængen mellem tilsigelsen fra kommunen og detentionsanbringelsen. Politimesteren har udtalt følgende: Sammenhængen mellem tilsigelsen fra kommunen og detentionsanbringelsen er alene, at politiet fik kontakt med den pågældende, da han blev anholdt for tyveri. Det fremgår af sagen, at den pågældende blev anholdt den 28. november 1999 kl for tyveri begået samme dag i Brugsen i Lellinge kl Han var ved anholdelsen spirituspåvirket. I forbindelse med behandlingen af straffesagen mod den pågældende blev politipersonalet opmærksom på, at han var [efter]søgt med henblik på at skulle tilsiges til at møde hos Skovbo Kommune den 2. december På baggrund af straffesagen og for at forkynde tilsigelsen for den pågældende, blev han tilbageholdt og bragt til Politigården. Under opholdet på Politigården var han bl.a. anbragt i detentionen hvor der er konstant overvågning jf. nedenfor ad Ombudsmandens rapport side 14 og ikke i venterum, fordi han var spirituspåvirket. Efter endt afhøring og efter forkyndelse af tilsigelsen blev han løsladt kl Jeg forstår at der var tale om en anholdelse i forbindelse med et tyveri og at den pågældende blev anbragt i venterum. Som venterum blev anvendt et detentionslokale fordi den pågældende var spirituspåvirket. Der var således ikke tale om en anbringelse efter kundgørelsen (vel også fordi den pågældende alene var spirituspåvirket i middel grad). Jeg må forstå at politiet var blevet anmodet om at tilsige den pågældende til at møde i Skovbo Kommune og at der i hvert fald i en vis periode skete en tilbageholdelse af den pågældende med henblik på forkyndelse af tilsigelsen.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Jeg anmoder Justitsministeriet om at udtale sig om hjemlen for denne tilbageholdelse. Jeg anmodede politimesteren om at sende mig lægeerklæring vedrørende en bestemt tilbageholdelse. Politimesteren har oplyst at erklæringen ikke kan findes. Forklaringen kan være at den er destrueret i forbindelse med løsladelsen. I Rigspolitichefens notits af 12. juni 2000 er det anført at vicerigspolitichefen telefonisk over for vicepolitimesteren i Køge har stillet sig undrende over for at lægeerklæringen bliver destrueret når den berusede løslades. Vicepolitimesteren var enig heri. Der er formentlig blot tale om en gammel praksis. I den ovenfor nævnte interne forskrift af 13. juli 2000 om opbevaring af lægeerklæringer er det bestemt at lægeerklæringer vedrørende detentionsanbragte skal arkiveres for i givet fald at kunne dokumentere indholdet af erklæringen. Jeg finder det beklageligt at der ved Politimesteren i Køge tilsyneladende har været fulgt en praksis hvorved lægeerklæringer om tilsyn af detentionsanbragte blev destrueret i forbindelse med løsladelse af den pågældende. Det er således (heller) ikke muligt for mig at foretage en nærmere undersøgelse af tilbageholdelsen af den 21. oktober Da Politimesteren i Køge nu har bestemt at lægeerklæringer skal bevares, foretager jeg ikke videre idet jeg henviser til at et udkast til en ny kundgørelse om detentionsanbringelse af berusede personer som er udarbejdet af Rigspolitichefen og som jeg forventer træder i kraft om kort tid indeholder udtrykkelige regler om opbevaring af lægeerklæringer. På min forespørgsel har politimesteren oplyst mig om begrundelsen for betydningen af anførslen KRIM i forbindelse med indhentelse af oplysninger i Kriminalregistret. Jeg tager det oplyste til efterretning.

7 Folketingets Ombudsmand 7 For et antal af de sager som jeg har gennemgået gælder det at de ikke indeholder oplysning om de informationer der er indhentet om de pågældende i Kriminalregistret. Det var således ikke muligt for mig at efterprøve om der har været indhentet oplysninger i Kriminalregistret i disse sager. Jeg anmodede Politimesteren i Køge om at redegøre nærmere for praksis på dette område og sende mig eventuelt materiale til belysning heraf. Politimesteren har oplyst at der altid søges om oplysninger i overensstemmelse med kundgørelsens 12. Der findes ikke materiale vedrørende de indhentede oplysninger. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad pkt I den endelige rapport henviste jeg til at der efter kundgørelsens 13, stk. 1, inden anbringelsen skal ske visitation af den pågældende. Jeg henviste endvidere til at de skemaer som anvendes af Politimesteren i Køge vedrørende detentionsanbringelser indeholder en rubrik for kontanter og en rubrik til kvittering for udleverede effekter/kontanter. Jeg konstaterede at der i 8 af de sager som jeg undersøgte havde været frataget penge/effekter, men at der ikke var kvitteret ved udleveringen i forbindelse med løsladelsen. I de øvrige sager var der kvitteret for udlevering af penge/effekter, eller ikke anført noget om penge/effekter. Jeg anmodede politimesteren om en udtalelse herom. Politimesteren har anført at skemaet alene er til internt brug og at der ikke er noget krav om at der kvitteres. I forbindelse med mine inspektioner af detentioner landet over, har jeg stedse påset at den anbragte i de tilfælde hvor effekter er frataget har kvitteret for modtagelsen af effekter ved løsladelsen. I de tilfælde hvor det ikke er sket, har jeg måttet udtale kritik. Ingen politimester eller Justitsministeriet har afvist at kvittering er fornøden med henvisning til at der ikke er skrevne regler om denne fremgangsmåde.

8 Folketingets Ombudsmand 8 På linie med hvad jeg har udtalt i forbindelse med andre inspektioner, finder jeg det beklageligt at der i de 8 tilfælde ikke er anført en kvittering, og jeg henstiller at der i alle tilfælde udtrykkeligt på det dertil indrettede skema angives kvittering for modtagelse af effekter/penge. Jeg foretager i øvrigt ikke videre idet jeg henviser til at det nævnte udkast til en ny kundgørelse indeholder en udtrykkelig bestemmelse om at den tilbageholdte der har fået frataget effekter ved udleveringen af disse skal anmodes om at kvittere for disse. I rapporten bad jeg politimesteren om at redegøre nærmere for praksis med hensyn til visitation således at der er kønsfællesskab mellem de der foretager visitation og den der bliver visiteret. Politimesteren har oplyst at der altid er kønsfællesskab når der foretages egentlig visitation. Jeg tager det oplyste om kønsfællesskab til efterretning. Jeg lægger til grund at der i alle tilfælde foretages en egentlig visitation. Er dette ikke tilfældet anmoder jeg politimesteren om at oplyse mig herom. Efter bestemmelsen i 17, stk. 1, i kundgørelsen skal der ske et effektivt tilsyn med detentionsanbragte. Det skal efter bestemmelsens stk. 4 ske så hyppigt som den indsattes tilstand gør det nødvendigt og så vidt muligt mindst en gang hver halve time. Tilsynet skal noteres med angivelse af klokkeslæt og underskrift eller initialer, jf. stk. 5. Overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler, herunder tilsyn der alene foretages gennem spionøjet i døren til detentionsrummet, kan anvendes som supplement til det i stk. 4 foreskrevne tilsyn, men kan ikke træde i stedet herfor, jf. stk. 6. Skemaer der anvendes som detentionsanbringelsesrapporter indeholder en rubrik til notater om tilsyn. Jeg konstaterede at der i de 19 rapporter som jeg gennemgik kun var gjort notater om tilsyn i to tilfælde (rapport af den 11. oktober 1999 (to tilsyn, heraf et af lægen) og den 27. oktober 1999 (et tilsyn)).

9 Folketingets Ombudsmand 9 Jeg anmodede politimesteren om en udtalelse. Politimesteren har anført følgende: I lighed med den af Ombudsmanden nævnte forsøgsordning i visse politikredse med elektronisk overvågning af detentionerne, overvåges detentionerne i Køge elektronisk. Det vil sige, at der sker en konstant overvågning såvel audielt som visuelt af de detentionsanbragte. I ca. 95 % af tilfældene er den elektroniske overvågning det bærende element i tilsynet med de detentionsanbragte. Det skal i den forbindelse understreges, at den elektroniske overvågning indebærer, at den vagthavende konstant kan høre den detentionsanbragtes vejrtrækning og se den pågældende på en monitor. Hvis der foreligger særlige omstændigheder f.eks. kraftig beruselse el. lignende foretages tillige fysisk tilsyn, jf. kundgørelsens 17, stk. 1. Beslutning herom beror altid på en konkret vurdering. Idet den elektroniske overvågning er konstant såvel visuelt som audielt samt det forhold, at Justitsministeriet har tiltrådt Rigspolitichefens indstilling om, at forsøgsordningen hvorefter den elektroniske overvågning delvis erstatter det personlige tilsyn gøres permanent og udvides til at omfatte alle detentioner, der er udstyret med et moderne lytte- og overvågningsudstyr, finder jeg ingen betænkeligheder ved den overvågning og det tilsyn, der er praksis her i politikredsen. Rigspolitichefen som af Justitsministeriet blev gjort bekendt med politimesterens udtalelse af 23. juni 2000 har den 12. juli 2000 telefonisk meddelt vicepolitimesteren i Køge at Køge politi ikke har fået tilladelse til at lave forsøg med elektronisk overvågning af detentionslokalerne. Politimesteren i Køge har den 2. august 2000 indskærpet at tilsynene med detentionsanbragte skal ske efter kundgørelsen og understreget at det skal ske ved et personligt tilsyn. I politimesterens dagsbefaling af 21. november 2000 er det på samme måde anført at tilsyn skal ske efter kundgørelsen. Jeg må lægge til grund at detentionsanbragte i detentionslokalerne i Køge Politikreds ikke blot i de sager som jeg har undersøgt ikke er blevet tilset efter bestemmelsen i kundgørelsens 17. Jeg har overvejet at iværksætte yderligere undersøgelser for at fastlægge i hvilket omfang og i hvor lang tid Politimesteren i Køge har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter kundgørelsen. Jeg har imidlertid ikke fundet at have fuldt tilstrækkeligt grundlag herfor. Ved inspektionerne af detentioner

10 Folketingets Ombudsmand 10 i andre politikredse, har jeg i en del tilfælde måttet konstatere at tilsyn ikke har været ført i overensstemmelse med kundgørelsen. Der har bl.a. været tale om at der er gået for lang tid mellem de enkelte tilsyn. Jeg har i sådanne tilfælde måttet udtale (alvorlig) kritik. Jeg har imidlertid ikke tidligere konstateret tilfælde hvor kundgørelsens tilsynsregler helt er blevet tilsidesat. Jeg må for så vidt angår tilsynsforpligtelsen for Politikredsen i Køge lægge til grund at det i kundgørelsens foreskrevne tilsyn kun er foretaget i enkelte tilfælde hvor der har foreligget særlige forhold (f.eks. kraftig beruselse), at der end ikke er foretaget notat om de tilsyn som efter det oplyste er foretaget ved TV-overvågningen, og at Politimesteren i Køge først den 2. august 2000, dvs. næsten 8 måneder efter min inspektion og ca. 4½ måned efter min foreløbige rapport af 16. marts 2000 og ca. 3½ måned efter min endelige rapport af 19. april 2000, udsendte meddelelsen af 2. august Før jeg afgiver min endelige udtalelse om dette forhold anmoder jeg politimesteren om oplysning om hvorvidt den manglende iagttagelse af kundgørelsen fortsatte efter inspektionen den 7. december 1999, efter udsendelsen af den foreløbige rapport af 16. marts 2000 eller efter udsendelsen af den endelige rapport af 19. april Jeg anmoder om at Justitsministeriet udtrykkeligt forholder sig til det der fremkommer herom. Ad pkt I den endelige rapport anførte jeg følgende: Efter 19 i kundgørelsen skal den pågældende, inden han/hun forlader politistationen vejledes om mulighederne for alkoholafvænning og behandling. Rigspolitichefen har udarbejdet en pjece herom der er omtalt i Rigspolitichefens cirkulæreskrivelse af 24. november Politiet er således forpligtet til at vejlede alle detentionsanbragte om mulighederne for alkoholafvænning og behandling. Vejledning vil kunne ske mundtligt og/eller ved udlevering af den nævnte pjece (som kan fås ved henvendelse til Rigspolitichefen) eller andre pjecer om spørgsmålet.

11 Folketingets Ombudsmand 11 Det blev oplyst under inspektionen at vejledningen til de detentionsanbragte ikke udleveres i alle tilfælde. Udgangspunktet efter kundgørelsens 19 er at der skal ske en vejledning i alle tilfælde når den pågældende forlader politistationen. Særlige forhold kan imidlertid gøre at vejledning i et konkret tilfælde helt eller delvist kan undlades. Jeg sigter her bl.a. til tilfælde hvor den pågældende ved tidligere lejligheder har modtaget vejledning og til tilfælde hvor den detentionsanbragte udviser direkte modvilje mod at blive vejledt eventuelt i form af udlevering af en pjece. Jeg beder politimesteren om at oplyse mig om hvilken praksis der følges med hensyn til iagttagelsen af kundgørelsens 19. Til orientering for Politimesteren i Køge kan jeg oplyse, at jeg i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning henstillede til Justitsministeriet at overveje at indføre notatpligt med hensyn til vejledning efter kundgørelsens 19. Jeg tilkendegav samtidig, at det kunne ske i forbindelse med det notat, der skal gøres om løsladelsestidspunktet. Dette spørgsmål blev også drøftet på mødet den 7. oktober 1998 mellem Justitsministeriet, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København og Foreningen af Politimestre i Danmark. Justitsministeriet har herefter taget initiativ til at der ved revisionen af kundgørelsen indføres krav om notatpligt vedrørende dette forhold. Jeg har i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning taget det oplyste til efterretning. Justitsministeriet har i den forbindelse i øvrigt oplyst at ministeriet også har taget initiativ til en generel revision af Rigspolitichefens pjece, der er fra Politimesteren har anført følgende: Detentionsanbragte, der tidligere er vejledt om alkoholafvænning og som har modtaget en pjece, vejledes kun og får kun igen udleveret en pjece, hvis de er interesserede. Detentionsanbragte, der udviser modvilje, vejledes ikke, ligesom pjecen heller ikke udleveres. Afgørelsen beror altid på et konkret skøn. Det kan i den forbindelse oplyses, at erfaringen har vist, at personer der enten ikke ønsker vejledning eller direkte modsætter sig bliver irriterede og nogle gange også aggressive, hvis man vejleder dem, og de bortkaster straks i irritation eller arrigskab den udleverede pjece. I disse tilfælde vurderes vejledning og udlevering af pjecen som nytteløs.

12 Folketingets Ombudsmand 12 Jeg finder ikke at have anledning til at foretage videre vedrørende vejledningsspørgsmålet udover på ny at henvise til det som jeg i den endelige rapport har anført om vejledningsforpligtelsen. Jeg henviser til at det nævnte udkast til kundgørelsen indeholder udtrykkelige regler om vejledning. Ad pkt I anholdelsesrapport af den 24. november 1999 er den tilbageholdtes navn bl.a. angivet som Brodtgaard. Dette forstod jeg som et øgenavn. Jeg udtalte at jeg fandt det uheldigt at den detentionsanbragte i rapporten identificeres (bl.a.) med et øgenavn. Politimesteren har oplyst at den pågældende gennem årene adskillige gange har været detentionsanbragt. I lokalsamfundet er han kendt under navnet Brodtgaard. Han præsenterer sig altid ved dette navn og han ønsker at blive kaldt dette navn. Der er derfor efter politimesterens opfattelse ikke tale om et øgenavn, men om et kaldenavn. Under hensyn til det oplyste tilbagekalder jeg min kritik af dette punkt i den endelige rapport af 19. april Ad punkt 3 Opfølgning Jeg beder om at de oplysninger som jeg ovenfor har bedt politimesteren om sendes gennem Justitsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger hertil. Ad punkt 4 Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Politimesteren i Køge, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere