Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Fritidsrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt Jull, Erland Jensen, Flemming Kruse, Lisbet R. Mølleskov, Niels Åge Henriksen, Ole Andreasen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged Ingen Kirstine Gottlieb

2 Indholdsfortegnelse Side 25. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Tistrup Motorsport søger om tilskud...71 Bilagsliste...73 Underskriftsblad...74 Side 54

3 25. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5429 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 55

4 26. Gensidig orientering Dok.nr.: 5787 Sagsid.: 14/3905 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering fra formanden Den nye organisering træder i kraft pr. 1. september 2014 og Fritidsrådet ophører samtidig. Formanden siger tak for godt samarbejde i den periode Fritidsrådet har fungeret og opfordrer medlemmerne til at involvere sig i de nye decentrale råd, så de gode initiativer og overvejelser kan bringes med ind i den nye organisation. Orientering fra forvaltningen Der annonceres i pressen om de nye råd og foreninger kan melde sig ind i dem. Alle foreninger og aftenskoler har fået orienteringsbrev, og der ligger oplysninger om de nye råd og valget på kommunens hjemmeside. Orienteringsbrev er vedlagt som bilag. Der holdes valg til bestyrelsen i de nye råd den 25. august, alle interesserede opfordres til at deltage. Udkast til ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik (FIK-politik) er i høring. Den tidligere udmeldte høringsfrist er udskudt, så høringsfristen nu er fastsat til 31. august Udkast til FIK-politik og information om høringen ligger på kommunens hjemmeside. Aftenskolen Alslev Line og Square Dans har meddelt at de er lukket pga. manglende deltagere. Forvaltningen har videregivet informationer om Rådets møde med Doron Erdy til kommunens integrationskonsulent, der også arbejder med integration af nye flygtninge og involvering i foreningslivet. Forvaltningen har gennem de seneste måneder været i løbende dialog med Blåvand Bokseklub (BBK) om klubbens økonomiske forhold. Klubben har modtaget en uforudset opkrævning på vand- og elforbrug, og har også modtaget for meget udbetalt lokaletilskud. Det er forvaltningens vurdering, at BBK er en klub med en stram økonomi og derfor bliver udfordret økonomisk. Forvaltningen er i tæt dialog med klubben og vejleder dem mhp. at finde en fornuftig langsigtet løsning. Fritidsrådet har på møde den 26. maj 2014 behandlet ansøgning fra Mejls, Orten og Tinghøjs junior og ungdomsskole (MOT) om lokaletilskud på 75 % til deres stigende lokaleudgifter. Rådet valgte at udsætte sagen til mødet i august med baggrund i, at der arbejdes med en helhedsløsning for tilbud til børn og unge, der ligger i ungdomsskole regi, og som p.t. er i høring. Da der ikke pt. er en afklaring på helhedsløsningen, og da forvaltningen er i dialog med repræsentanterne fra MOT, vil sagen i stedet blive behandlet af Udvalget for Kultur og Fritid, når der er indholdsmæssig afklaring. Ansøger er orienteret herom. Orientering fra Fritidsrådets medlemmer Side 56

5 Bilag: 1 Åben Orientering til foreningerne 87316/14 Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 57

6 27. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Dok.nr.: 5680 Sagsid.: 14/8059 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til, at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunstog kulturskoler. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. I den anledning har de landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP) indgået et samarbejde, da aftenskolerne repræsenterer nogle faglige og dannelsesmæssige værdier, som kan bidrage til en ny og bedre folkeskole. Målet er at synliggøre aftenskolerne som mulige samarbejdspartnere for kommuner og folkeskoler. De landsdækkende oplysningsforbund har udarbejdet et fælles notat med forslag til modeller for samarbejde mellem aftenskoler og folkeskoler samt skitseret konkrete eksempler og forslag til aktiviteter. Notatet er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at aftenskolerne besidder faglige kompetencer, der kan bidrage til at give skolebørnene en afvekslende og udbytterig skoledag samt tilføre nye faglige vinkler. Forvaltningen vurderer, at de landsækkende oplysningsforbunds tiltag er relevant og anbefaler, at forbundenes tiltag videregives til det nye Aftenskoleråd, som kan arbejde videre med realisering af ideerne i Varde Kommune. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 87320/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Aftenskolerådet arbejder videre med udvikling og implementering af ideerne. Side 58

7 Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 59

8 28. Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Dok.nr.: 5670 Sagsid.: 14/7142 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede på mødet den 3. juni 2014 at afskaffe 25-årsreglen. Sagen er forinden drøftet i Fritidsrådet den 5. maj Byrådets beslutning er vedlagt. Beslutningen betyder, at alle godkende foreninger nu kan søge om lokaletilskud på 75 % uanset medlemmernes aldersfordeling. Det medfører, at en række foreninger, der ikke tidligere har haft fordel ved at være godkendte foreninger, nu kan få en økonomisk gevinst ved at blive godkendt. Forvaltningen modtager løbende ansøgninger fra foreninger, som nu ønsker at blive godkendte til lokaletilskud. De foreninger, hvor der findes lignende typer i Varde Kommune, fx en gymnastikforening, godkendes umiddelbart af forvaltningen som tilskudsberettiget, såfremt deres vedtægter mv. er i orden. Det sker ud fra et ligebehandlingsprincip. Behandling af ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke findes tilsvarende i Varde Kommune, fx fotoforening, vil danne præcedens for efterfølgende ansøgninger fra lignende foreninger. Det er Fritidsrådet som godkender foreninger som tilskudsberettigede. Vedhæftet som bilag er en oversigt over ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke i forvejen er modtaget ansøgninger om tilskud fra lignende foreninger. De ansøgendes foreningers vedtægter er ligeledes vedlagt som bilag. Nye foreninger som alene ønsker godkendelse med henblik på at låne kommunale lokaler har forvaltningen umiddelbart godkendt hvis vedtægterne lever op til formelle lovkrav. Godkendelse til lån til lokaler er ikke samtidig godkendelse til lokaletilskud. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at rådet bør forholde sig til de vedhæftede ansøgninger. Det er forvaltningens vurdering, at alle de ansøgendes vedtægter mv. lever op til de formelle krav. Dog med det forbehold, at enkelte af de ansøgende foreninger mangler at tilføje få oplysninger til vedtægterne. Det er forvaltningens vurdering, at disse tilføjelser skal tilrettes og godkendes af den respektive foreningsbestyrelse, inden de kan godkendes som tilskudsberettet forening i Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at Fritidsrådet kan give en forhåndsgodkendelse med forbehold for eventuelle justeringer af vedtægter. Det er forvaltningens vurdering at: - Varde Fotoklub principielt kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede fotoklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem, der tegner klubben ud af til. Side 60

9 - Spil for Alle kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede spilleklubber. Der ligger dog en udfordring i, at foreningen i sine vedtægter kalder sig en hobbyforening, hvilket ikke anses som folkeoplysende. Forvaltningen vurderer dog ikke, at denne skriftlige formulering bør ligge til grund for afvisning, da organisation og formål anses som understøttende for folkeoplysende virksomhed. - Vesteregnens Folkedansere kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede folkedanseklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem der tegner klubben ud af til. (Mangler CVR). - Varde Bridgeklub kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommune lignende tilskudsberettede bridgeklubber. Vedtægterne mangler dog en beskrivelse af formueforhold og opløsningsparagraffen bør ændres så eventuelt overskud ved opløsning tilgår folkeoplysende formå i Varde Kommune. Det er Kultur og Fritids opfattelse at foreningen først kan godkendes når dette er ændret. - Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Foreningens formål er at støtte en kommunal institution og dermed ikke af folkeoplysende karakter. (Mangler vedtægter). - DN-Sydvestjylland ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Forening har ikke kontinuerlige aktiviteter, men ønsker derimod blot at fremme deres holdning til naturismen. Foreningen er ligeledes blevet afvist i Esbjerg Kommune. Det er op til Fritidsrådet at tage stilling til om de ansøgende foreninger skal godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Varde Kommune og med deraf mulighed for at få stillet kommunale lokaler til rådighed eller kan modtage tilskud til deres lokaleudgifter mv. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsanlæg af 1. januar 2013, revideret med byrådsbeslutning af 3. juni Økonomi Godkendelser af nye foreninger som tilskudsberettigede til lokaletilskud vil betyde et øget forbrug på lokaletilskudskontoen. Med byrådsbeslutningen er kontoen tilført yderligere kr. i 2014 til dækning af et merforbrug fx afledt af nye foreningsgodkendelser. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 2 Åben Øget tilskud til foreningslivet 75037/14 3 Åben Vedtægter rev Varde Fotoklub 77571/14 4 Åben Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens 86571/14 Side 61

10 Folkedansere 5 Åben Spil for alle Varde 71353/14 6 Åben VS: Danske Naturister 92793/14 7 Åben VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc 92793/14 8 Åben Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf 98102/14 9 Åben Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls 98103/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Fotoklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Spil for alle godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Vesteregnens Folkedansere godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Varde Bridgeklub ikke godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke godkendes som folkeoplysende forening, at DN-Sydvestjylland ikke godkendes som folkeoplysende forening, og at foreningerne først godkendes, når deres vedtægter lever fuldt op til kravene for foreningsvedtægter i Varde Kommune. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 62

11 29. Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Dok.nr.: 5685 Sagsid.: 14/6786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Oksbøl ride og køreklub (ORKK) ansøger om genforhandling af tilskud til lejeudgifter af ridehal mv. på Broengvej 6 i Oksbøl. ORKK har efter udløb af tidligere lejekontrakt modtaget en ny lejekontrakt, som trådte i kraft pr. 1/ Den nye lejekontrakt medfører en stigning i foreningens lokaleudgifter til leje af ridehal på kr. årligt. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Den tidligere lejekontrakt har ikke været forhandlet siden 1/ ORKK fik efter politisk behandling i 2008 tildelt lokaletilskud på kr., hvilket omtrent svarede til 75 % af udgifterne til ridehuset (leje og forbrug.). Dette tilskud er blevet fremskrevet årligt, så lokaletilskuddet i 2013 udgjorde ,64 kr. Udgifter og tilskud fremgår af vedlagte regnskab for Forskellen i udgifterne til ridehallen ved ny og tidligere kontrakt er opstillet i nedenstående skema. Skemaet viser ligeledes størrelsen på lokaletilskud, hvis man giver ORKK tilskud på 75 % af deres udgifter jf. ny lejekontrakt. Lejekontrakt anno 2007 Lejekontrakt anno 2014 Halleje kr kr. Forbrug (el og vand) kr kr. Samlede udgifter kr kr. Tilskud (75 %) kr kr. Foruden lokaleudgifter til Ridehal, lejer ORKK også opholdslokaler, der ikke ydes tilskud til. Udgifterne til opholdslokalerne stiger fra kr. inkl. Forbrug til kr. inkl. Forbrug. Der kan maksimalt ydes lokaletilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per aktivitetstime. For at være berettiget til lokaletilskud svarende til 75 % af kr. kræver det, at der årligt er 956 aktivitetstimer. Det svarer til omkring 18 timer per uge året rundt. ORKK har fuld råderet over ridehallen alle ugens 7 dage. Der er undervisning 6 dage om ugen, og om søndagen kan man frit bruge hallen. Udover undervisning anvender ORKK hallen til ca. 4 årlige stævner, kurser for vores medlemmer, junior arrangementer i skoleferierne, til ride lejre osv. Foreningen, der er medlem af Dansk Ride forbund, havde pr. 31/ medlemmer, hvor af 84 er under 25 år. Vedrørende den generelle prisudvikling oplyser Økonomiafdelingen at nettoprisindekset har udviklet sig således siden 2007: Pr = 113,3 Pr = 131,0 Side 63

12 Hvis huslejen skulle have fulgte denne udvikling, skulle den i 2014 være på: ( kr.: 113,3 x 131,0) = kr. eller en stigning på 15,6 procent. I den nye kontrakt er stigningen på 49,1 procent. Jævnfør ansøger er der ikke sket forbedringer på de lejede faciliteter foruden opsætning af barrierer i ridehallen. Barriererne forbedrer sikkerheden i ridehallen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en markant stigning i lokaleudgifterne. Med udgangspunkt i den beskrevne aktivitetskalender, vurderer forvaltningen, at det er realistisk for ORRK at opnå kravet om 956 aktivitetstimer per år. Det er dog forvaltningens vurdering, at ORRK bør gøres opmærksom på dette krav. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsfaciliteter. Jf. regelsættet pkt. 1.4 er det altid en betingelse, at lokalelejen er rimelig, og ved nye lejemål er det en betingelse at lokalelejens størrelse godkendes af Varde Kommune. Økonomi Tilskuddet finansieres fortsat fra Lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Regnskab for ORRK med underskrift /14 2 Åben Ny lejekontrakt 73298/14 3 Åben Ansøgning lejekontrakt /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet træffer beslutning om ansøgningen skal imødekommes, og at foreningen gøres opmærksom på kravet om minimum 956 aktivitetstimer per år. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Fritidsrådet anmodede forvaltningen om at afklare hvorvidt lejekontrakten er underskrevet forinden der tages stilling til sagen. Fritidsrådet besluttede at sagen herefter behandles i Udvalget for Kultur og Fritid Side 64

13 30. Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Dok.nr.: 5736 Sagsid.: 14/8412 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Cykelklub er per 1. juni 2014 flyttet til nye lokaler på Håndværkervej 10A i Varde. Det medfører en stigning i udgifterne til lokaler. Klubben søger derfor om at få godkendt lokaleudgifterne som tilskudsberettigede. Lejekontrakt for Håndværkervej 10A er vedlagt. Udgifterne til lokalerne på Håndværkervej udgør: Husleje kr. El (forventet) kr. Vand og varme (forventet) kr. Renholdelse ude og inde (forventet) kr. Samlede udgifter kr. Såfremt de godkendes til lokaletilskud vil de modtage op til kr. i tilskud. Der kan dog maksimalt gives tilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per time, som foreningen har en aktivitet i lokalerne. Det kræver 853 aktivitetstimer i lokalerne årligt, hvis foreningen skal kunne modtage fuldt tilskud på 75 %. Foreningens lokaleudgifter i deres tidligere lokaler udgjorde årligt kr. Regnskab for 2013 er vedlagt som bilag. Foreningen begrunder ansøgningen med at deres tidligere lokaler ikke længere kunne rumme det stigende antal medlemmer og materialer. Foreningen er vokset fra 45 til 316 medlemmer i den periode, hvor de har haft de tidligere lokaler. Ansøgningen er vedlagt som bilag. De nye lokaler skal anvendes til: - Startsted for de ugentlige træninger. - Generalforsamling og udvalgsmøder - Samling for unge kørere - Klubaftener - Planlægningsmøder - Ompakning af klubbens materiel på og af trailer - Gennemførsel af fysiologiske tests Foruden det ophold, der må være i lokalerne i forbindelse med start og stop af træning, forventer foreningen, at lokalerne benyttes 242 timer per år. Foreningens træning udgør ugentligt 21 timer på henholdsvis landevejen og mountainbikeruter. Det svarer til omkring 1000 timers træning per år afhængig af ferieperiode mv. uden træning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Varde Cykelklub er en sund og velfungerende forening, som er til glæde for mange medlemmer. Side 65

14 Det er forvaltningens vurdering, at foreningen er tilskudsberettiget til fuldt lokaletilskud til trods for at foreningens primære aktivitet ikke udføres i lokalerne. Lokalerne er udgangspunktet for den administrative del af foreningsarbejdet, fysiologiske tests, samt de sociale arrangementer. Forvaltningen vurderer at foreningen er at sidestille med en fodboldklub, der får tilskud til et lejet klubhus, på baggrund af aktivitetstimer på fodboldbanerne. Det er forvaltningens vurdering at foreningens høje medlemstal bør medtages i vurderingen af om de er tilskudsberettede til de nye lokaler. Det er forvaltningens vurdering, at støtte til foreningen ligger godt i tråd med den vedtagne Sundhedspolitik og at Varde i 2014 er Cykelkommune. Sundhedskonsekvensvurdering Cykelsport er fremmende for kredsløbets ydeevne og er dermed med til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme mv. Da cykelsport ikke kræver, at du bærer din egen kropsvægt, kan cykling gennemføres hele livet også af overvægtige. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til egne og lejede lokaler. Økonomi Godkendelse af foreningens lokaleudgifter vil medføre en forøgelse af tilskudsbeløbet på kr. der finansieres af lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud 91772/14 2 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79982/14 3 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79980/14 4 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79978/14 5 Åben Lejekontrakt Varde Cykelklub /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Cykelklubs ansøgning imødekommes. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 66

15 31. Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Dok.nr.: 5533 Sagsid.: 14/6995 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Alslev skytteforening ansøger om tilskud til indkøb og etablering af elektroniske skydebaner på deres 50 meter udendørs skydebaner. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Foreningen råder nu over ti udendørsbaner, der alle er forsynet med skivetræk. Det er foreningens hensigt at udskifte skivetrækket, da det er nedslidt. Foreningen har modtaget et sponsorat fra et medlem på kr., hvilket dækker for etablering af en enkelt bane. Der skal ifølge foreningen etableres minimum to baner, for at opnå effekten af dem. Foreningen søger derfor om tilskud på kr., så de kan påbegynde udskiftningen af skivetræk til elektroniske baner. Folkeoplysningsudvalget bevilgede på mødet den 30. april 2012 et tilskud på kr. til indkøb af elektroniske indendørs skydebaner til Alslev skytteforening. Foreningen påpeger, at disse skydebaner har gjort det lettere for foreningen at gennemføre aktiviteter for udsatte grupper. De forventer samme gevinst ved de elektroniske skydebaner, som der nu søges tilskud til. I en lignende sag gav Folkeoplysningsudvalget på møde den 30. oktober 2012 tilskud til Tistrup Skytteforening på kr. til indkøb af et indendørs elektronisk markeringsanlæg. Tidligere tilskud til elektroniske skydebaner er blevet finansieret af Initiativpuljen/udviklingspuljen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at etablering af elektroniske skydebaner vil gavne Alslev skytteforenings 160 medlemmer. Forvaltningen vurdere at etablering af udendørs elektroniske skydebaner bl.a. kan ses som stimulering til nyt initiativ, jf. kriterierne for udviklingspuljen. Forvaltningen ser det som et tegn på en engageret foreningskultur, når enkeltmedlemmer donerer beløb i den størrelsesorden. Det kan være hensigtsmæssigt at støtte den ønskede renovering, da det angiveligt vil være startskuddet på renovering af alle foreningens baner. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på kr. så der i tillæg til egenfinansiering på kr. kan etableres 2 udendørs elektroniske skydebaner. Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til udviklingsarbejder inden for folkeoplysningslovens områder. Side 67

16 Ifølge Varde Kommunes godkendte folkeoplysningspolitik har udviklingspuljen følgende formål: at støtte samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper at støtte nye partnerskaber at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab at fremme sundhed, glæde og trivsel at stimulere til nye initiativer Økonomi Der er afsat budget på kr. til Start- og udviklingspuljen som kan finansiere et tilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening 75858/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der ydes tilskud til Alslev skytteforening på kr. til indkøb og opsætning af elektronisk bane og, at tilskuddet finansieres af start- og udviklingspuljen. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 68

17 32. Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Dok.nr.: 5741 Sagsid.: 14/4850 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Fritidsrådet har på mødet den 26. maj 2014 behandlet Varde Sportsrideklubs ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen til nye vinduer og døre. Udvalget besluttede at udsætte ansøgningen til behandling til lejekontrakten er fremsendt. Beslutningsreferatet er vedlagt som bilag. Lejekontrakten er nu modtaget og ansøgningen kan derfor genbehandles. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid kan konstatere, at der ikke er tidsmæssig begrænsning i lejekontrakten og anbefaler derfor at ansøgningen imødekommes på tilsvarende vis som de øvrige ansøgninger til renoveringspuljen. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på 75 % af det ansøgte beløb på kr. således at foreningen modtager tilskud på i alt ,50 kr. finansieret af renoveringspuljen. Retsgrundlag Kriterierne for tilskud til renovering og mindre anlægsopgaver inden for idræt og fritid. Økonomi Tilskud på i alt ,50 kr. kan finansieres af renoveringspuljen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter 90305/14 2 Åben Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen 51713/14 3 Åben Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen 71343/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet bevilliger tilskud på ,50 kr. til Varde Sportsrideklub til nye vinduer og døre. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Side 69

18 Godkendt. Side 70

19 33. Tistrup Motorsport søger om tilskud Dok.nr.: 5771 Sagsid.: 14/8786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Tistrup Motorsport søger om ekstraordinært tilskud til deres udgifter til leje af gocardbanen i Grindsted i lighed med tidligere år. Der ansøges om kr. svarende til 75 % af lejen som udgør kr. Foreningen har pr medlemmer under 25 år. Det er en tilbagegang på 10 medlemmer i forhold til Tistrup Motorsport har stort set siden 2007 modtaget et ekstraordinært tilskud til lejeudgifter til go-cardbanen. I 2013 fik foreningen bevilget et tilskud på kr. Herudover modtager foreningen medlemstilskud for 7 medlemmer som i 2014 beløber sig til 805 kr. Forvaltningens vurdering Der ikke eksisterer lignende foreninger i Varde Kommune. Foreningen laver aktiviteter som er et alternativ til andre mere gængse idrætsaktiviteter og Kultur og Fritid vurderer derfor, det er relevant at støtte foreningens udgifter til baneleje i Grindsted. Kultur og Fritid vil opfordre foreningen til at synliggøre sig med henblik på medlemsforøgelse, da det ansøgte beløb er højt når det kun vedrører 7 medlemmer. Sundhedskonsekvensvurdering Det kræver en vis fysik at køre go-cart og det er en god måde for de unge at være aktive på. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Der resterer i budget 2014 ca kr. på diverse kontoen under fælles formål, som kan finansiere et tilskud til foreningen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud 96085/14 Anbefaling Kultur og Fritid indstiller, Side 71

20 at der i 2014 ydes et ekstraordinært tilskud på kr. at tilskuddet finansieres af kontoen for fælles formål, og at foreningen opfordres til at sikre synliggørelse af sine aktiviteter med henblik på at øge medlemstallet. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 72

21 Bilagsliste 26. Gensidig orientering 1. Orientering til foreningerne (87316/14) 27. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 1. Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler (87320/14) 28. Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen 1. Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget (77548/14) 2. Øget tilskud til foreningslivet (75037/14) 3. Vedtægter rev Varde Fotoklub (77571/14) 4. Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens Folkedansere (86571/14) 5. Spil for alle Varde (71353/14) 6. VS: Danske Naturister (92793/14) 7. VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc (92793/14) 8. Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf (98102/14) 9. Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls (98103/14) 29. Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud 1. Regnskab for ORRK med underskrift 2013 (73300/14) 2. Ny lejekontrakt (73298/14) 3. Ansøgning lejekontrakt (73296/14) 30. Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A 1. Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud (91772/14) 2. VCK Regnskab 2013 side pdf (79982/14) 3. VCK Regnskab 2013 side pdf (79980/14) 4. VCK Regnskab 2013 side pdf (79978/14) 5. Lejekontrakt Varde Cykelklub (100491/14) 31. Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane 1. Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening (75858/14) 32. Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen 1. Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter (90305/14) 2. Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen (51713/14) 3. Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen (71343/14) 33. Tistrup Motorsport søger om tilskud 1. Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud (96085/14) Side 73

22 Underskriftsblad Egon Sørensen Erhardt Jull Erland Jensen Flemming Kruse Lisbet R. Mølleskov Niels Åge Henriksen Ole Andreasen Arne Haahr Hansen Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Side 74

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-08-2012 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Tistrup Stadion, Hornevej 19, 6862 Tistrup Egon Sørensen,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser Anvisning af lokaler Gebyrer Booking af lokaler Erklæring om børneattester

Regnskabs- og revisionsbestemmelser Anvisning af lokaler Gebyrer Booking af lokaler Erklæring om børneattester Kursusmateriale 2016 Kultur og Vækst. Kontaktperson til idrætsforeninger: Berith Andreasen tlf. 79 94 72 70 Kontaktperson til øvrige foreninger: Elin Thorup tlf. 79 94 79 54 PROGRAM Fritidspas ved Vibeke

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.06.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 177. Meddelelser og orientering... 3 178. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 30-01-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Mødedato: 23. april 2014 Mødetid: 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Valg af formand og næstformand 2 2 Folkeoplysningsrådet, budget 2015 3 3 Folkeoplysningsrådets

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere