Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Fritidsrådet"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt Jull, Erland Jensen, Flemming Kruse, Lisbet R. Mølleskov, Niels Åge Henriksen, Ole Andreasen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged Ingen Kirstine Gottlieb

2 Varde Kommune Fritidsrådet Indholdsfortegnelse Side 25. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Tistrup Motorsport søger om tilskud...71 Bilagsliste...73 Underskriftsblad...74 Side 54

3 Varde Kommune Fritidsrådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5429 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 55

4 Varde Kommune Fritidsrådet Gensidig orientering Dok.nr.: 5787 Sagsid.: 14/3905 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering fra formanden Den nye organisering træder i kraft pr. 1. september 2014 og Fritidsrådet ophører samtidig. Formanden siger tak for godt samarbejde i den periode Fritidsrådet har fungeret og opfordrer medlemmerne til at involvere sig i de nye decentrale råd, så de gode initiativer og overvejelser kan bringes med ind i den nye organisation. Orientering fra forvaltningen Der annonceres i pressen om de nye råd og foreninger kan melde sig ind i dem. Alle foreninger og aftenskoler har fået orienteringsbrev, og der ligger oplysninger om de nye råd og valget på kommunens hjemmeside. Orienteringsbrev er vedlagt som bilag. Der holdes valg til bestyrelsen i de nye råd den 25. august, alle interesserede opfordres til at deltage. Udkast til ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik (FIK-politik) er i høring. Den tidligere udmeldte høringsfrist er udskudt, så høringsfristen nu er fastsat til 31. august Udkast til FIK-politik og information om høringen ligger på kommunens hjemmeside. Aftenskolen Alslev Line og Square Dans har meddelt at de er lukket pga. manglende deltagere. Forvaltningen har videregivet informationer om Rådets møde med Doron Erdy til kommunens integrationskonsulent, der også arbejder med integration af nye flygtninge og involvering i foreningslivet. Forvaltningen har gennem de seneste måneder været i løbende dialog med Blåvand Bokseklub (BBK) om klubbens økonomiske forhold. Klubben har modtaget en uforudset opkrævning på vand- og elforbrug, og har også modtaget for meget udbetalt lokaletilskud. Det er forvaltningens vurdering, at BBK er en klub med en stram økonomi og derfor bliver udfordret økonomisk. Forvaltningen er i tæt dialog med klubben og vejleder dem mhp. at finde en fornuftig langsigtet løsning. Fritidsrådet har på møde den 26. maj 2014 behandlet ansøgning fra Mejls, Orten og Tinghøjs junior og ungdomsskole (MOT) om lokaletilskud på 75 % til deres stigende lokaleudgifter. Rådet valgte at udsætte sagen til mødet i august med baggrund i, at der arbejdes med en helhedsløsning for tilbud til børn og unge, der ligger i ungdomsskole regi, og som p.t. er i høring. Da der ikke pt. er en afklaring på helhedsløsningen, og da forvaltningen er i dialog med repræsentanterne fra MOT, vil sagen i stedet blive behandlet af Udvalget for Kultur og Fritid, når der er indholdsmæssig afklaring. Ansøger er orienteret herom. Orientering fra Fritidsrådets medlemmer Side 56

5 Varde Kommune Fritidsrådet Bilag: 1 Åben Orientering til foreningerne 87316/14 Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 57

6 Varde Kommune Fritidsrådet Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Dok.nr.: 5680 Sagsid.: 14/8059 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til, at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunstog kulturskoler. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. I den anledning har de landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP) indgået et samarbejde, da aftenskolerne repræsenterer nogle faglige og dannelsesmæssige værdier, som kan bidrage til en ny og bedre folkeskole. Målet er at synliggøre aftenskolerne som mulige samarbejdspartnere for kommuner og folkeskoler. De landsdækkende oplysningsforbund har udarbejdet et fælles notat med forslag til modeller for samarbejde mellem aftenskoler og folkeskoler samt skitseret konkrete eksempler og forslag til aktiviteter. Notatet er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at aftenskolerne besidder faglige kompetencer, der kan bidrage til at give skolebørnene en afvekslende og udbytterig skoledag samt tilføre nye faglige vinkler. Forvaltningen vurderer, at de landsækkende oplysningsforbunds tiltag er relevant og anbefaler, at forbundenes tiltag videregives til det nye Aftenskoleråd, som kan arbejde videre med realisering af ideerne i Varde Kommune. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 87320/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Aftenskolerådet arbejder videre med udvikling og implementering af ideerne. Side 58

7 Varde Kommune Fritidsrådet Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 59

8 Varde Kommune Fritidsrådet Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Dok.nr.: 5670 Sagsid.: 14/7142 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede på mødet den 3. juni 2014 at afskaffe 25-årsreglen. Sagen er forinden drøftet i Fritidsrådet den 5. maj Byrådets beslutning er vedlagt. Beslutningen betyder, at alle godkende foreninger nu kan søge om lokaletilskud på 75 % uanset medlemmernes aldersfordeling. Det medfører, at en række foreninger, der ikke tidligere har haft fordel ved at være godkendte foreninger, nu kan få en økonomisk gevinst ved at blive godkendt. Forvaltningen modtager løbende ansøgninger fra foreninger, som nu ønsker at blive godkendte til lokaletilskud. De foreninger, hvor der findes lignende typer i Varde Kommune, fx en gymnastikforening, godkendes umiddelbart af forvaltningen som tilskudsberettiget, såfremt deres vedtægter mv. er i orden. Det sker ud fra et ligebehandlingsprincip. Behandling af ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke findes tilsvarende i Varde Kommune, fx fotoforening, vil danne præcedens for efterfølgende ansøgninger fra lignende foreninger. Det er Fritidsrådet som godkender foreninger som tilskudsberettigede. Vedhæftet som bilag er en oversigt over ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke i forvejen er modtaget ansøgninger om tilskud fra lignende foreninger. De ansøgendes foreningers vedtægter er ligeledes vedlagt som bilag. Nye foreninger som alene ønsker godkendelse med henblik på at låne kommunale lokaler har forvaltningen umiddelbart godkendt hvis vedtægterne lever op til formelle lovkrav. Godkendelse til lån til lokaler er ikke samtidig godkendelse til lokaletilskud. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at rådet bør forholde sig til de vedhæftede ansøgninger. Det er forvaltningens vurdering, at alle de ansøgendes vedtægter mv. lever op til de formelle krav. Dog med det forbehold, at enkelte af de ansøgende foreninger mangler at tilføje få oplysninger til vedtægterne. Det er forvaltningens vurdering, at disse tilføjelser skal tilrettes og godkendes af den respektive foreningsbestyrelse, inden de kan godkendes som tilskudsberettet forening i Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at Fritidsrådet kan give en forhåndsgodkendelse med forbehold for eventuelle justeringer af vedtægter. Det er forvaltningens vurdering at: - Varde Fotoklub principielt kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede fotoklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem, der tegner klubben ud af til. Side 60

9 Varde Kommune Fritidsrådet Spil for Alle kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede spilleklubber. Der ligger dog en udfordring i, at foreningen i sine vedtægter kalder sig en hobbyforening, hvilket ikke anses som folkeoplysende. Forvaltningen vurderer dog ikke, at denne skriftlige formulering bør ligge til grund for afvisning, da organisation og formål anses som understøttende for folkeoplysende virksomhed. - Vesteregnens Folkedansere kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede folkedanseklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem der tegner klubben ud af til. (Mangler CVR). - Varde Bridgeklub kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommune lignende tilskudsberettede bridgeklubber. Vedtægterne mangler dog en beskrivelse af formueforhold og opløsningsparagraffen bør ændres så eventuelt overskud ved opløsning tilgår folkeoplysende formå i Varde Kommune. Det er Kultur og Fritids opfattelse at foreningen først kan godkendes når dette er ændret. - Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Foreningens formål er at støtte en kommunal institution og dermed ikke af folkeoplysende karakter. (Mangler vedtægter). - DN-Sydvestjylland ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Forening har ikke kontinuerlige aktiviteter, men ønsker derimod blot at fremme deres holdning til naturismen. Foreningen er ligeledes blevet afvist i Esbjerg Kommune. Det er op til Fritidsrådet at tage stilling til om de ansøgende foreninger skal godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Varde Kommune og med deraf mulighed for at få stillet kommunale lokaler til rådighed eller kan modtage tilskud til deres lokaleudgifter mv. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsanlæg af 1. januar 2013, revideret med byrådsbeslutning af 3. juni Økonomi Godkendelser af nye foreninger som tilskudsberettigede til lokaletilskud vil betyde et øget forbrug på lokaletilskudskontoen. Med byrådsbeslutningen er kontoen tilført yderligere kr. i 2014 til dækning af et merforbrug fx afledt af nye foreningsgodkendelser. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 2 Åben Øget tilskud til foreningslivet 75037/14 3 Åben Vedtægter rev Varde Fotoklub 77571/14 4 Åben Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens 86571/14 Side 61

10 Varde Kommune Fritidsrådet Folkedansere 5 Åben Spil for alle Varde 71353/14 6 Åben VS: Danske Naturister 92793/14 7 Åben VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc 92793/14 8 Åben Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf 98102/14 9 Åben Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls 98103/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Fotoklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Spil for alle godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Vesteregnens Folkedansere godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Varde Bridgeklub ikke godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke godkendes som folkeoplysende forening, at DN-Sydvestjylland ikke godkendes som folkeoplysende forening, og at foreningerne først godkendes, når deres vedtægter lever fuldt op til kravene for foreningsvedtægter i Varde Kommune. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 62

11 Varde Kommune Fritidsrådet Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Dok.nr.: 5685 Sagsid.: 14/6786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Oksbøl ride og køreklub (ORKK) ansøger om genforhandling af tilskud til lejeudgifter af ridehal mv. på Broengvej 6 i Oksbøl. ORKK har efter udløb af tidligere lejekontrakt modtaget en ny lejekontrakt, som trådte i kraft pr. 1/ Den nye lejekontrakt medfører en stigning i foreningens lokaleudgifter til leje af ridehal på kr. årligt. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Den tidligere lejekontrakt har ikke været forhandlet siden 1/ ORKK fik efter politisk behandling i 2008 tildelt lokaletilskud på kr., hvilket omtrent svarede til 75 % af udgifterne til ridehuset (leje og forbrug.). Dette tilskud er blevet fremskrevet årligt, så lokaletilskuddet i 2013 udgjorde ,64 kr. Udgifter og tilskud fremgår af vedlagte regnskab for Forskellen i udgifterne til ridehallen ved ny og tidligere kontrakt er opstillet i nedenstående skema. Skemaet viser ligeledes størrelsen på lokaletilskud, hvis man giver ORKK tilskud på 75 % af deres udgifter jf. ny lejekontrakt. Lejekontrakt anno 2007 Lejekontrakt anno 2014 Halleje kr kr. Forbrug (el og vand) kr kr. Samlede udgifter kr kr. Tilskud (75 %) kr kr. Foruden lokaleudgifter til Ridehal, lejer ORKK også opholdslokaler, der ikke ydes tilskud til. Udgifterne til opholdslokalerne stiger fra kr. inkl. Forbrug til kr. inkl. Forbrug. Der kan maksimalt ydes lokaletilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per aktivitetstime. For at være berettiget til lokaletilskud svarende til 75 % af kr. kræver det, at der årligt er 956 aktivitetstimer. Det svarer til omkring 18 timer per uge året rundt. ORKK har fuld råderet over ridehallen alle ugens 7 dage. Der er undervisning 6 dage om ugen, og om søndagen kan man frit bruge hallen. Udover undervisning anvender ORKK hallen til ca. 4 årlige stævner, kurser for vores medlemmer, junior arrangementer i skoleferierne, til ride lejre osv. Foreningen, der er medlem af Dansk Ride forbund, havde pr. 31/ medlemmer, hvor af 84 er under 25 år. Vedrørende den generelle prisudvikling oplyser Økonomiafdelingen at nettoprisindekset har udviklet sig således siden 2007: Pr = 113,3 Pr = 131,0 Side 63

12 Varde Kommune Fritidsrådet Hvis huslejen skulle have fulgte denne udvikling, skulle den i 2014 være på: ( kr.: 113,3 x 131,0) = kr. eller en stigning på 15,6 procent. I den nye kontrakt er stigningen på 49,1 procent. Jævnfør ansøger er der ikke sket forbedringer på de lejede faciliteter foruden opsætning af barrierer i ridehallen. Barriererne forbedrer sikkerheden i ridehallen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en markant stigning i lokaleudgifterne. Med udgangspunkt i den beskrevne aktivitetskalender, vurderer forvaltningen, at det er realistisk for ORRK at opnå kravet om 956 aktivitetstimer per år. Det er dog forvaltningens vurdering, at ORRK bør gøres opmærksom på dette krav. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsfaciliteter. Jf. regelsættet pkt. 1.4 er det altid en betingelse, at lokalelejen er rimelig, og ved nye lejemål er det en betingelse at lokalelejens størrelse godkendes af Varde Kommune. Økonomi Tilskuddet finansieres fortsat fra Lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Regnskab for ORRK med underskrift /14 2 Åben Ny lejekontrakt 73298/14 3 Åben Ansøgning lejekontrakt /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet træffer beslutning om ansøgningen skal imødekommes, og at foreningen gøres opmærksom på kravet om minimum 956 aktivitetstimer per år. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Fritidsrådet anmodede forvaltningen om at afklare hvorvidt lejekontrakten er underskrevet forinden der tages stilling til sagen. Fritidsrådet besluttede at sagen herefter behandles i Udvalget for Kultur og Fritid Side 64

13 Varde Kommune Fritidsrådet Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Dok.nr.: 5736 Sagsid.: 14/8412 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Cykelklub er per 1. juni 2014 flyttet til nye lokaler på Håndværkervej 10A i Varde. Det medfører en stigning i udgifterne til lokaler. Klubben søger derfor om at få godkendt lokaleudgifterne som tilskudsberettigede. Lejekontrakt for Håndværkervej 10A er vedlagt. Udgifterne til lokalerne på Håndværkervej udgør: Husleje kr. El (forventet) kr. Vand og varme (forventet) kr. Renholdelse ude og inde (forventet) kr. Samlede udgifter kr. Såfremt de godkendes til lokaletilskud vil de modtage op til kr. i tilskud. Der kan dog maksimalt gives tilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per time, som foreningen har en aktivitet i lokalerne. Det kræver 853 aktivitetstimer i lokalerne årligt, hvis foreningen skal kunne modtage fuldt tilskud på 75 %. Foreningens lokaleudgifter i deres tidligere lokaler udgjorde årligt kr. Regnskab for 2013 er vedlagt som bilag. Foreningen begrunder ansøgningen med at deres tidligere lokaler ikke længere kunne rumme det stigende antal medlemmer og materialer. Foreningen er vokset fra 45 til 316 medlemmer i den periode, hvor de har haft de tidligere lokaler. Ansøgningen er vedlagt som bilag. De nye lokaler skal anvendes til: - Startsted for de ugentlige træninger. - Generalforsamling og udvalgsmøder - Samling for unge kørere - Klubaftener - Planlægningsmøder - Ompakning af klubbens materiel på og af trailer - Gennemførsel af fysiologiske tests Foruden det ophold, der må være i lokalerne i forbindelse med start og stop af træning, forventer foreningen, at lokalerne benyttes 242 timer per år. Foreningens træning udgør ugentligt 21 timer på henholdsvis landevejen og mountainbikeruter. Det svarer til omkring 1000 timers træning per år afhængig af ferieperiode mv. uden træning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Varde Cykelklub er en sund og velfungerende forening, som er til glæde for mange medlemmer. Side 65

14 Varde Kommune Fritidsrådet Det er forvaltningens vurdering, at foreningen er tilskudsberettiget til fuldt lokaletilskud til trods for at foreningens primære aktivitet ikke udføres i lokalerne. Lokalerne er udgangspunktet for den administrative del af foreningsarbejdet, fysiologiske tests, samt de sociale arrangementer. Forvaltningen vurderer at foreningen er at sidestille med en fodboldklub, der får tilskud til et lejet klubhus, på baggrund af aktivitetstimer på fodboldbanerne. Det er forvaltningens vurdering at foreningens høje medlemstal bør medtages i vurderingen af om de er tilskudsberettede til de nye lokaler. Det er forvaltningens vurdering, at støtte til foreningen ligger godt i tråd med den vedtagne Sundhedspolitik og at Varde i 2014 er Cykelkommune. Sundhedskonsekvensvurdering Cykelsport er fremmende for kredsløbets ydeevne og er dermed med til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme mv. Da cykelsport ikke kræver, at du bærer din egen kropsvægt, kan cykling gennemføres hele livet også af overvægtige. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til egne og lejede lokaler. Økonomi Godkendelse af foreningens lokaleudgifter vil medføre en forøgelse af tilskudsbeløbet på kr. der finansieres af lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud 91772/14 2 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79982/14 3 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79980/14 4 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79978/14 5 Åben Lejekontrakt Varde Cykelklub /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Cykelklubs ansøgning imødekommes. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 66

15 Varde Kommune Fritidsrådet Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Dok.nr.: 5533 Sagsid.: 14/6995 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Alslev skytteforening ansøger om tilskud til indkøb og etablering af elektroniske skydebaner på deres 50 meter udendørs skydebaner. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Foreningen råder nu over ti udendørsbaner, der alle er forsynet med skivetræk. Det er foreningens hensigt at udskifte skivetrækket, da det er nedslidt. Foreningen har modtaget et sponsorat fra et medlem på kr., hvilket dækker for etablering af en enkelt bane. Der skal ifølge foreningen etableres minimum to baner, for at opnå effekten af dem. Foreningen søger derfor om tilskud på kr., så de kan påbegynde udskiftningen af skivetræk til elektroniske baner. Folkeoplysningsudvalget bevilgede på mødet den 30. april 2012 et tilskud på kr. til indkøb af elektroniske indendørs skydebaner til Alslev skytteforening. Foreningen påpeger, at disse skydebaner har gjort det lettere for foreningen at gennemføre aktiviteter for udsatte grupper. De forventer samme gevinst ved de elektroniske skydebaner, som der nu søges tilskud til. I en lignende sag gav Folkeoplysningsudvalget på møde den 30. oktober 2012 tilskud til Tistrup Skytteforening på kr. til indkøb af et indendørs elektronisk markeringsanlæg. Tidligere tilskud til elektroniske skydebaner er blevet finansieret af Initiativpuljen/udviklingspuljen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at etablering af elektroniske skydebaner vil gavne Alslev skytteforenings 160 medlemmer. Forvaltningen vurdere at etablering af udendørs elektroniske skydebaner bl.a. kan ses som stimulering til nyt initiativ, jf. kriterierne for udviklingspuljen. Forvaltningen ser det som et tegn på en engageret foreningskultur, når enkeltmedlemmer donerer beløb i den størrelsesorden. Det kan være hensigtsmæssigt at støtte den ønskede renovering, da det angiveligt vil være startskuddet på renovering af alle foreningens baner. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på kr. så der i tillæg til egenfinansiering på kr. kan etableres 2 udendørs elektroniske skydebaner. Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til udviklingsarbejder inden for folkeoplysningslovens områder. Side 67

16 Varde Kommune Fritidsrådet Ifølge Varde Kommunes godkendte folkeoplysningspolitik har udviklingspuljen følgende formål: at støtte samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper at støtte nye partnerskaber at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab at fremme sundhed, glæde og trivsel at stimulere til nye initiativer Økonomi Der er afsat budget på kr. til Start- og udviklingspuljen som kan finansiere et tilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening 75858/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der ydes tilskud til Alslev skytteforening på kr. til indkøb og opsætning af elektronisk bane og, at tilskuddet finansieres af start- og udviklingspuljen. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 68

17 Varde Kommune Fritidsrådet Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Dok.nr.: 5741 Sagsid.: 14/4850 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Fritidsrådet har på mødet den 26. maj 2014 behandlet Varde Sportsrideklubs ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen til nye vinduer og døre. Udvalget besluttede at udsætte ansøgningen til behandling til lejekontrakten er fremsendt. Beslutningsreferatet er vedlagt som bilag. Lejekontrakten er nu modtaget og ansøgningen kan derfor genbehandles. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid kan konstatere, at der ikke er tidsmæssig begrænsning i lejekontrakten og anbefaler derfor at ansøgningen imødekommes på tilsvarende vis som de øvrige ansøgninger til renoveringspuljen. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på 75 % af det ansøgte beløb på kr. således at foreningen modtager tilskud på i alt ,50 kr. finansieret af renoveringspuljen. Retsgrundlag Kriterierne for tilskud til renovering og mindre anlægsopgaver inden for idræt og fritid. Økonomi Tilskud på i alt ,50 kr. kan finansieres af renoveringspuljen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter 90305/14 2 Åben Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen 51713/14 3 Åben Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen 71343/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet bevilliger tilskud på ,50 kr. til Varde Sportsrideklub til nye vinduer og døre. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Side 69

18 Varde Kommune Fritidsrådet Godkendt. Side 70

19 Varde Kommune Fritidsrådet Tistrup Motorsport søger om tilskud Dok.nr.: 5771 Sagsid.: 14/8786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Tistrup Motorsport søger om ekstraordinært tilskud til deres udgifter til leje af gocardbanen i Grindsted i lighed med tidligere år. Der ansøges om kr. svarende til 75 % af lejen som udgør kr. Foreningen har pr medlemmer under 25 år. Det er en tilbagegang på 10 medlemmer i forhold til Tistrup Motorsport har stort set siden 2007 modtaget et ekstraordinært tilskud til lejeudgifter til go-cardbanen. I 2013 fik foreningen bevilget et tilskud på kr. Herudover modtager foreningen medlemstilskud for 7 medlemmer som i 2014 beløber sig til 805 kr. Forvaltningens vurdering Der ikke eksisterer lignende foreninger i Varde Kommune. Foreningen laver aktiviteter som er et alternativ til andre mere gængse idrætsaktiviteter og Kultur og Fritid vurderer derfor, det er relevant at støtte foreningens udgifter til baneleje i Grindsted. Kultur og Fritid vil opfordre foreningen til at synliggøre sig med henblik på medlemsforøgelse, da det ansøgte beløb er højt når det kun vedrører 7 medlemmer. Sundhedskonsekvensvurdering Det kræver en vis fysik at køre go-cart og det er en god måde for de unge at være aktive på. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Der resterer i budget 2014 ca kr. på diverse kontoen under fælles formål, som kan finansiere et tilskud til foreningen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud 96085/14 Anbefaling Kultur og Fritid indstiller, Side 71

20 Varde Kommune Fritidsrådet at der i 2014 ydes et ekstraordinært tilskud på kr. at tilskuddet finansieres af kontoen for fælles formål, og at foreningen opfordres til at sikre synliggørelse af sine aktiviteter med henblik på at øge medlemstallet. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 72

21 Varde Kommune Fritidsrådet Bilagsliste 26. Gensidig orientering 1. Orientering til foreningerne (87316/14) 27. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 1. Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler (87320/14) 28. Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen 1. Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget (77548/14) 2. Øget tilskud til foreningslivet (75037/14) 3. Vedtægter rev Varde Fotoklub (77571/14) 4. Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens Folkedansere (86571/14) 5. Spil for alle Varde (71353/14) 6. VS: Danske Naturister (92793/14) 7. VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc (92793/14) 8. Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf (98102/14) 9. Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls (98103/14) 29. Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud 1. Regnskab for ORRK med underskrift 2013 (73300/14) 2. Ny lejekontrakt (73298/14) 3. Ansøgning lejekontrakt (73296/14) 30. Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A 1. Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud (91772/14) 2. VCK Regnskab 2013 side pdf (79982/14) 3. VCK Regnskab 2013 side pdf (79980/14) 4. VCK Regnskab 2013 side pdf (79978/14) 5. Lejekontrakt Varde Cykelklub (100491/14) 31. Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane 1. Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening (75858/14) 32. Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen 1. Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter (90305/14) 2. Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen (51713/14) 3. Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen (71343/14) 33. Tistrup Motorsport søger om tilskud 1. Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud (96085/14) Side 73

22 Varde Kommune Fritidsrådet Underskriftsblad Egon Sørensen Erhardt Jull Erland Jensen Flemming Kruse Lisbet R. Mølleskov Niels Åge Henriksen Ole Andreasen Arne Haahr Hansen Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Side 74

23 Bilag: Orientering til foreningerne Udvalg: Fritidsrådet Mødedato: 14. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87316/14

24 Dato 1. juli 2014 Dok.nr Sagsnr Ref. Kigo Orientering til foreninger og aftenskoler Ny organisering af foreningsdialogen Varde Byråd har besluttet at reorganisere dialogen med hele det frivillige foreningsliv og aftenskolerne. Den nye struktur træder i kraft den 1. september Der oprettes 4 råd, som samler foreningerne i grupper med samme fælles faglige interesse: Aftenskolerådet Idrætsrådet Foreningsrådet (omfatter foreninger som ikke er idræts- eller kulturelle foreninger, fx spejdere, teatre, 4H mv.) Kulturelt råd Alle foreninger kan melde sig ind i rådet og på den måde være med til at præge indholdet og udviklingen på det område, som de er aktive i. Alle råd holder 2 årlige møder med Udvalget for Kultur og Fritid. På møderne drøfter foreningerne og politikerne relevante forhold for området. Det kan fx være nye tiltag, tilskudsregler, udfordring-er og nye muligheder til for foreningslivet. Med andre ord alt det som optager foreningerne. De 4 råd får en helt central rolle som hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid. Rådene bliver vigtige medspillere, der sikrer, at områdernes interesser bliver varetaget via den direkte dialog med udvalget. Samtidig vil de politiske beslutninger blive kvalificeret, når politikerne netop har en tættere dialog med de specialiserede råd og foreningslivet. Alle godkendte folkeoplysende foreninger og kulturelle foreninger kan melde sig ind i rådene og få indflydelse. Kontakt Camilla for at melde din forening ind. Du kan også se mere på kommunens hjemmeside under Kultur og Fritid. Du er altid velkommen hvis du har spørgsmål. Sæt X i kalenderen og vær med: Den 25. august 2014 er der informationsmøde om rådene samt valg til og etablering af rådene. Valget foregår i Helle Hallen kl Fritidssamråd Ud over de fire råd etableres et Fritidssamråd, der består af to repræsentanter fra hvert af de nye råd samt to medlemmer for Udvalget for Kultur og Fritid. Rådet mødes én gang årligt, og udtaler sig om budgettet for det kommende år, kommunens tilskudsregler, og hvor nye lovforslag og konsekvenserne heraf drøftes. Fritidssamrådet fungerer som kommunens formelle 35 stk. 2 udvalg, jf. Folkeoplysningsloven. 1/1

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer.

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere