Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Fritidsrådet"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt Jull, Erland Jensen, Flemming Kruse, Lisbet R. Mølleskov, Niels Åge Henriksen, Ole Andreasen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged Ingen Kirstine Gottlieb

2 Varde Kommune Fritidsrådet Indholdsfortegnelse Side 25. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Tistrup Motorsport søger om tilskud...71 Bilagsliste...73 Underskriftsblad...74 Side 54

3 Varde Kommune Fritidsrådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5429 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 55

4 Varde Kommune Fritidsrådet Gensidig orientering Dok.nr.: 5787 Sagsid.: 14/3905 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering fra formanden Den nye organisering træder i kraft pr. 1. september 2014 og Fritidsrådet ophører samtidig. Formanden siger tak for godt samarbejde i den periode Fritidsrådet har fungeret og opfordrer medlemmerne til at involvere sig i de nye decentrale råd, så de gode initiativer og overvejelser kan bringes med ind i den nye organisation. Orientering fra forvaltningen Der annonceres i pressen om de nye råd og foreninger kan melde sig ind i dem. Alle foreninger og aftenskoler har fået orienteringsbrev, og der ligger oplysninger om de nye råd og valget på kommunens hjemmeside. Orienteringsbrev er vedlagt som bilag. Der holdes valg til bestyrelsen i de nye råd den 25. august, alle interesserede opfordres til at deltage. Udkast til ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik (FIK-politik) er i høring. Den tidligere udmeldte høringsfrist er udskudt, så høringsfristen nu er fastsat til 31. august Udkast til FIK-politik og information om høringen ligger på kommunens hjemmeside. Aftenskolen Alslev Line og Square Dans har meddelt at de er lukket pga. manglende deltagere. Forvaltningen har videregivet informationer om Rådets møde med Doron Erdy til kommunens integrationskonsulent, der også arbejder med integration af nye flygtninge og involvering i foreningslivet. Forvaltningen har gennem de seneste måneder været i løbende dialog med Blåvand Bokseklub (BBK) om klubbens økonomiske forhold. Klubben har modtaget en uforudset opkrævning på vand- og elforbrug, og har også modtaget for meget udbetalt lokaletilskud. Det er forvaltningens vurdering, at BBK er en klub med en stram økonomi og derfor bliver udfordret økonomisk. Forvaltningen er i tæt dialog med klubben og vejleder dem mhp. at finde en fornuftig langsigtet løsning. Fritidsrådet har på møde den 26. maj 2014 behandlet ansøgning fra Mejls, Orten og Tinghøjs junior og ungdomsskole (MOT) om lokaletilskud på 75 % til deres stigende lokaleudgifter. Rådet valgte at udsætte sagen til mødet i august med baggrund i, at der arbejdes med en helhedsløsning for tilbud til børn og unge, der ligger i ungdomsskole regi, og som p.t. er i høring. Da der ikke pt. er en afklaring på helhedsløsningen, og da forvaltningen er i dialog med repræsentanterne fra MOT, vil sagen i stedet blive behandlet af Udvalget for Kultur og Fritid, når der er indholdsmæssig afklaring. Ansøger er orienteret herom. Orientering fra Fritidsrådets medlemmer Side 56

5 Varde Kommune Fritidsrådet Bilag: 1 Åben Orientering til foreningerne 87316/14 Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 57

6 Varde Kommune Fritidsrådet Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Dok.nr.: 5680 Sagsid.: 14/8059 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til, at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunstog kulturskoler. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. I den anledning har de landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP) indgået et samarbejde, da aftenskolerne repræsenterer nogle faglige og dannelsesmæssige værdier, som kan bidrage til en ny og bedre folkeskole. Målet er at synliggøre aftenskolerne som mulige samarbejdspartnere for kommuner og folkeskoler. De landsdækkende oplysningsforbund har udarbejdet et fælles notat med forslag til modeller for samarbejde mellem aftenskoler og folkeskoler samt skitseret konkrete eksempler og forslag til aktiviteter. Notatet er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at aftenskolerne besidder faglige kompetencer, der kan bidrage til at give skolebørnene en afvekslende og udbytterig skoledag samt tilføre nye faglige vinkler. Forvaltningen vurderer, at de landsækkende oplysningsforbunds tiltag er relevant og anbefaler, at forbundenes tiltag videregives til det nye Aftenskoleråd, som kan arbejde videre med realisering af ideerne i Varde Kommune. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 87320/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Aftenskolerådet arbejder videre med udvikling og implementering af ideerne. Side 58

7 Varde Kommune Fritidsrådet Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 59

8 Varde Kommune Fritidsrådet Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Dok.nr.: 5670 Sagsid.: 14/7142 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede på mødet den 3. juni 2014 at afskaffe 25-årsreglen. Sagen er forinden drøftet i Fritidsrådet den 5. maj Byrådets beslutning er vedlagt. Beslutningen betyder, at alle godkende foreninger nu kan søge om lokaletilskud på 75 % uanset medlemmernes aldersfordeling. Det medfører, at en række foreninger, der ikke tidligere har haft fordel ved at være godkendte foreninger, nu kan få en økonomisk gevinst ved at blive godkendt. Forvaltningen modtager løbende ansøgninger fra foreninger, som nu ønsker at blive godkendte til lokaletilskud. De foreninger, hvor der findes lignende typer i Varde Kommune, fx en gymnastikforening, godkendes umiddelbart af forvaltningen som tilskudsberettiget, såfremt deres vedtægter mv. er i orden. Det sker ud fra et ligebehandlingsprincip. Behandling af ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke findes tilsvarende i Varde Kommune, fx fotoforening, vil danne præcedens for efterfølgende ansøgninger fra lignende foreninger. Det er Fritidsrådet som godkender foreninger som tilskudsberettigede. Vedhæftet som bilag er en oversigt over ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke i forvejen er modtaget ansøgninger om tilskud fra lignende foreninger. De ansøgendes foreningers vedtægter er ligeledes vedlagt som bilag. Nye foreninger som alene ønsker godkendelse med henblik på at låne kommunale lokaler har forvaltningen umiddelbart godkendt hvis vedtægterne lever op til formelle lovkrav. Godkendelse til lån til lokaler er ikke samtidig godkendelse til lokaletilskud. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at rådet bør forholde sig til de vedhæftede ansøgninger. Det er forvaltningens vurdering, at alle de ansøgendes vedtægter mv. lever op til de formelle krav. Dog med det forbehold, at enkelte af de ansøgende foreninger mangler at tilføje få oplysninger til vedtægterne. Det er forvaltningens vurdering, at disse tilføjelser skal tilrettes og godkendes af den respektive foreningsbestyrelse, inden de kan godkendes som tilskudsberettet forening i Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at Fritidsrådet kan give en forhåndsgodkendelse med forbehold for eventuelle justeringer af vedtægter. Det er forvaltningens vurdering at: - Varde Fotoklub principielt kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede fotoklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem, der tegner klubben ud af til. Side 60

9 Varde Kommune Fritidsrådet Spil for Alle kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede spilleklubber. Der ligger dog en udfordring i, at foreningen i sine vedtægter kalder sig en hobbyforening, hvilket ikke anses som folkeoplysende. Forvaltningen vurderer dog ikke, at denne skriftlige formulering bør ligge til grund for afvisning, da organisation og formål anses som understøttende for folkeoplysende virksomhed. - Vesteregnens Folkedansere kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede folkedanseklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem der tegner klubben ud af til. (Mangler CVR). - Varde Bridgeklub kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommune lignende tilskudsberettede bridgeklubber. Vedtægterne mangler dog en beskrivelse af formueforhold og opløsningsparagraffen bør ændres så eventuelt overskud ved opløsning tilgår folkeoplysende formå i Varde Kommune. Det er Kultur og Fritids opfattelse at foreningen først kan godkendes når dette er ændret. - Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Foreningens formål er at støtte en kommunal institution og dermed ikke af folkeoplysende karakter. (Mangler vedtægter). - DN-Sydvestjylland ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Forening har ikke kontinuerlige aktiviteter, men ønsker derimod blot at fremme deres holdning til naturismen. Foreningen er ligeledes blevet afvist i Esbjerg Kommune. Det er op til Fritidsrådet at tage stilling til om de ansøgende foreninger skal godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Varde Kommune og med deraf mulighed for at få stillet kommunale lokaler til rådighed eller kan modtage tilskud til deres lokaleudgifter mv. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsanlæg af 1. januar 2013, revideret med byrådsbeslutning af 3. juni Økonomi Godkendelser af nye foreninger som tilskudsberettigede til lokaletilskud vil betyde et øget forbrug på lokaletilskudskontoen. Med byrådsbeslutningen er kontoen tilført yderligere kr. i 2014 til dækning af et merforbrug fx afledt af nye foreningsgodkendelser. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 2 Åben Øget tilskud til foreningslivet 75037/14 3 Åben Vedtægter rev Varde Fotoklub 77571/14 4 Åben Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens 86571/14 Side 61

10 Varde Kommune Fritidsrådet Folkedansere 5 Åben Spil for alle Varde 71353/14 6 Åben VS: Danske Naturister 92793/14 7 Åben VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc 92793/14 8 Åben Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf 98102/14 9 Åben Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls 98103/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Fotoklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Spil for alle godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Vesteregnens Folkedansere godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Varde Bridgeklub ikke godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke godkendes som folkeoplysende forening, at DN-Sydvestjylland ikke godkendes som folkeoplysende forening, og at foreningerne først godkendes, når deres vedtægter lever fuldt op til kravene for foreningsvedtægter i Varde Kommune. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 62

11 Varde Kommune Fritidsrådet Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Dok.nr.: 5685 Sagsid.: 14/6786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Oksbøl ride og køreklub (ORKK) ansøger om genforhandling af tilskud til lejeudgifter af ridehal mv. på Broengvej 6 i Oksbøl. ORKK har efter udløb af tidligere lejekontrakt modtaget en ny lejekontrakt, som trådte i kraft pr. 1/ Den nye lejekontrakt medfører en stigning i foreningens lokaleudgifter til leje af ridehal på kr. årligt. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Den tidligere lejekontrakt har ikke været forhandlet siden 1/ ORKK fik efter politisk behandling i 2008 tildelt lokaletilskud på kr., hvilket omtrent svarede til 75 % af udgifterne til ridehuset (leje og forbrug.). Dette tilskud er blevet fremskrevet årligt, så lokaletilskuddet i 2013 udgjorde ,64 kr. Udgifter og tilskud fremgår af vedlagte regnskab for Forskellen i udgifterne til ridehallen ved ny og tidligere kontrakt er opstillet i nedenstående skema. Skemaet viser ligeledes størrelsen på lokaletilskud, hvis man giver ORKK tilskud på 75 % af deres udgifter jf. ny lejekontrakt. Lejekontrakt anno 2007 Lejekontrakt anno 2014 Halleje kr kr. Forbrug (el og vand) kr kr. Samlede udgifter kr kr. Tilskud (75 %) kr kr. Foruden lokaleudgifter til Ridehal, lejer ORKK også opholdslokaler, der ikke ydes tilskud til. Udgifterne til opholdslokalerne stiger fra kr. inkl. Forbrug til kr. inkl. Forbrug. Der kan maksimalt ydes lokaletilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per aktivitetstime. For at være berettiget til lokaletilskud svarende til 75 % af kr. kræver det, at der årligt er 956 aktivitetstimer. Det svarer til omkring 18 timer per uge året rundt. ORKK har fuld råderet over ridehallen alle ugens 7 dage. Der er undervisning 6 dage om ugen, og om søndagen kan man frit bruge hallen. Udover undervisning anvender ORKK hallen til ca. 4 årlige stævner, kurser for vores medlemmer, junior arrangementer i skoleferierne, til ride lejre osv. Foreningen, der er medlem af Dansk Ride forbund, havde pr. 31/ medlemmer, hvor af 84 er under 25 år. Vedrørende den generelle prisudvikling oplyser Økonomiafdelingen at nettoprisindekset har udviklet sig således siden 2007: Pr = 113,3 Pr = 131,0 Side 63

12 Varde Kommune Fritidsrådet Hvis huslejen skulle have fulgte denne udvikling, skulle den i 2014 være på: ( kr.: 113,3 x 131,0) = kr. eller en stigning på 15,6 procent. I den nye kontrakt er stigningen på 49,1 procent. Jævnfør ansøger er der ikke sket forbedringer på de lejede faciliteter foruden opsætning af barrierer i ridehallen. Barriererne forbedrer sikkerheden i ridehallen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en markant stigning i lokaleudgifterne. Med udgangspunkt i den beskrevne aktivitetskalender, vurderer forvaltningen, at det er realistisk for ORRK at opnå kravet om 956 aktivitetstimer per år. Det er dog forvaltningens vurdering, at ORRK bør gøres opmærksom på dette krav. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsfaciliteter. Jf. regelsættet pkt. 1.4 er det altid en betingelse, at lokalelejen er rimelig, og ved nye lejemål er det en betingelse at lokalelejens størrelse godkendes af Varde Kommune. Økonomi Tilskuddet finansieres fortsat fra Lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Regnskab for ORRK med underskrift /14 2 Åben Ny lejekontrakt 73298/14 3 Åben Ansøgning lejekontrakt /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet træffer beslutning om ansøgningen skal imødekommes, og at foreningen gøres opmærksom på kravet om minimum 956 aktivitetstimer per år. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Fritidsrådet anmodede forvaltningen om at afklare hvorvidt lejekontrakten er underskrevet forinden der tages stilling til sagen. Fritidsrådet besluttede at sagen herefter behandles i Udvalget for Kultur og Fritid Side 64

13 Varde Kommune Fritidsrådet Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Dok.nr.: 5736 Sagsid.: 14/8412 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Cykelklub er per 1. juni 2014 flyttet til nye lokaler på Håndværkervej 10A i Varde. Det medfører en stigning i udgifterne til lokaler. Klubben søger derfor om at få godkendt lokaleudgifterne som tilskudsberettigede. Lejekontrakt for Håndværkervej 10A er vedlagt. Udgifterne til lokalerne på Håndværkervej udgør: Husleje kr. El (forventet) kr. Vand og varme (forventet) kr. Renholdelse ude og inde (forventet) kr. Samlede udgifter kr. Såfremt de godkendes til lokaletilskud vil de modtage op til kr. i tilskud. Der kan dog maksimalt gives tilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per time, som foreningen har en aktivitet i lokalerne. Det kræver 853 aktivitetstimer i lokalerne årligt, hvis foreningen skal kunne modtage fuldt tilskud på 75 %. Foreningens lokaleudgifter i deres tidligere lokaler udgjorde årligt kr. Regnskab for 2013 er vedlagt som bilag. Foreningen begrunder ansøgningen med at deres tidligere lokaler ikke længere kunne rumme det stigende antal medlemmer og materialer. Foreningen er vokset fra 45 til 316 medlemmer i den periode, hvor de har haft de tidligere lokaler. Ansøgningen er vedlagt som bilag. De nye lokaler skal anvendes til: - Startsted for de ugentlige træninger. - Generalforsamling og udvalgsmøder - Samling for unge kørere - Klubaftener - Planlægningsmøder - Ompakning af klubbens materiel på og af trailer - Gennemførsel af fysiologiske tests Foruden det ophold, der må være i lokalerne i forbindelse med start og stop af træning, forventer foreningen, at lokalerne benyttes 242 timer per år. Foreningens træning udgør ugentligt 21 timer på henholdsvis landevejen og mountainbikeruter. Det svarer til omkring 1000 timers træning per år afhængig af ferieperiode mv. uden træning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Varde Cykelklub er en sund og velfungerende forening, som er til glæde for mange medlemmer. Side 65

14 Varde Kommune Fritidsrådet Det er forvaltningens vurdering, at foreningen er tilskudsberettiget til fuldt lokaletilskud til trods for at foreningens primære aktivitet ikke udføres i lokalerne. Lokalerne er udgangspunktet for den administrative del af foreningsarbejdet, fysiologiske tests, samt de sociale arrangementer. Forvaltningen vurderer at foreningen er at sidestille med en fodboldklub, der får tilskud til et lejet klubhus, på baggrund af aktivitetstimer på fodboldbanerne. Det er forvaltningens vurdering at foreningens høje medlemstal bør medtages i vurderingen af om de er tilskudsberettede til de nye lokaler. Det er forvaltningens vurdering, at støtte til foreningen ligger godt i tråd med den vedtagne Sundhedspolitik og at Varde i 2014 er Cykelkommune. Sundhedskonsekvensvurdering Cykelsport er fremmende for kredsløbets ydeevne og er dermed med til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme mv. Da cykelsport ikke kræver, at du bærer din egen kropsvægt, kan cykling gennemføres hele livet også af overvægtige. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til egne og lejede lokaler. Økonomi Godkendelse af foreningens lokaleudgifter vil medføre en forøgelse af tilskudsbeløbet på kr. der finansieres af lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud 91772/14 2 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79982/14 3 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79980/14 4 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79978/14 5 Åben Lejekontrakt Varde Cykelklub /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Cykelklubs ansøgning imødekommes. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 66

15 Varde Kommune Fritidsrådet Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Dok.nr.: 5533 Sagsid.: 14/6995 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Alslev skytteforening ansøger om tilskud til indkøb og etablering af elektroniske skydebaner på deres 50 meter udendørs skydebaner. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Foreningen råder nu over ti udendørsbaner, der alle er forsynet med skivetræk. Det er foreningens hensigt at udskifte skivetrækket, da det er nedslidt. Foreningen har modtaget et sponsorat fra et medlem på kr., hvilket dækker for etablering af en enkelt bane. Der skal ifølge foreningen etableres minimum to baner, for at opnå effekten af dem. Foreningen søger derfor om tilskud på kr., så de kan påbegynde udskiftningen af skivetræk til elektroniske baner. Folkeoplysningsudvalget bevilgede på mødet den 30. april 2012 et tilskud på kr. til indkøb af elektroniske indendørs skydebaner til Alslev skytteforening. Foreningen påpeger, at disse skydebaner har gjort det lettere for foreningen at gennemføre aktiviteter for udsatte grupper. De forventer samme gevinst ved de elektroniske skydebaner, som der nu søges tilskud til. I en lignende sag gav Folkeoplysningsudvalget på møde den 30. oktober 2012 tilskud til Tistrup Skytteforening på kr. til indkøb af et indendørs elektronisk markeringsanlæg. Tidligere tilskud til elektroniske skydebaner er blevet finansieret af Initiativpuljen/udviklingspuljen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at etablering af elektroniske skydebaner vil gavne Alslev skytteforenings 160 medlemmer. Forvaltningen vurdere at etablering af udendørs elektroniske skydebaner bl.a. kan ses som stimulering til nyt initiativ, jf. kriterierne for udviklingspuljen. Forvaltningen ser det som et tegn på en engageret foreningskultur, når enkeltmedlemmer donerer beløb i den størrelsesorden. Det kan være hensigtsmæssigt at støtte den ønskede renovering, da det angiveligt vil være startskuddet på renovering af alle foreningens baner. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på kr. så der i tillæg til egenfinansiering på kr. kan etableres 2 udendørs elektroniske skydebaner. Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til udviklingsarbejder inden for folkeoplysningslovens områder. Side 67

16 Varde Kommune Fritidsrådet Ifølge Varde Kommunes godkendte folkeoplysningspolitik har udviklingspuljen følgende formål: at støtte samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper at støtte nye partnerskaber at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab at fremme sundhed, glæde og trivsel at stimulere til nye initiativer Økonomi Der er afsat budget på kr. til Start- og udviklingspuljen som kan finansiere et tilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening 75858/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der ydes tilskud til Alslev skytteforening på kr. til indkøb og opsætning af elektronisk bane og, at tilskuddet finansieres af start- og udviklingspuljen. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 68

17 Varde Kommune Fritidsrådet Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Dok.nr.: 5741 Sagsid.: 14/4850 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Fritidsrådet har på mødet den 26. maj 2014 behandlet Varde Sportsrideklubs ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen til nye vinduer og døre. Udvalget besluttede at udsætte ansøgningen til behandling til lejekontrakten er fremsendt. Beslutningsreferatet er vedlagt som bilag. Lejekontrakten er nu modtaget og ansøgningen kan derfor genbehandles. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid kan konstatere, at der ikke er tidsmæssig begrænsning i lejekontrakten og anbefaler derfor at ansøgningen imødekommes på tilsvarende vis som de øvrige ansøgninger til renoveringspuljen. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på 75 % af det ansøgte beløb på kr. således at foreningen modtager tilskud på i alt ,50 kr. finansieret af renoveringspuljen. Retsgrundlag Kriterierne for tilskud til renovering og mindre anlægsopgaver inden for idræt og fritid. Økonomi Tilskud på i alt ,50 kr. kan finansieres af renoveringspuljen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter 90305/14 2 Åben Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen 51713/14 3 Åben Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen 71343/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet bevilliger tilskud på ,50 kr. til Varde Sportsrideklub til nye vinduer og døre. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Side 69

18 Varde Kommune Fritidsrådet Godkendt. Side 70

19 Varde Kommune Fritidsrådet Tistrup Motorsport søger om tilskud Dok.nr.: 5771 Sagsid.: 14/8786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Tistrup Motorsport søger om ekstraordinært tilskud til deres udgifter til leje af gocardbanen i Grindsted i lighed med tidligere år. Der ansøges om kr. svarende til 75 % af lejen som udgør kr. Foreningen har pr medlemmer under 25 år. Det er en tilbagegang på 10 medlemmer i forhold til Tistrup Motorsport har stort set siden 2007 modtaget et ekstraordinært tilskud til lejeudgifter til go-cardbanen. I 2013 fik foreningen bevilget et tilskud på kr. Herudover modtager foreningen medlemstilskud for 7 medlemmer som i 2014 beløber sig til 805 kr. Forvaltningens vurdering Der ikke eksisterer lignende foreninger i Varde Kommune. Foreningen laver aktiviteter som er et alternativ til andre mere gængse idrætsaktiviteter og Kultur og Fritid vurderer derfor, det er relevant at støtte foreningens udgifter til baneleje i Grindsted. Kultur og Fritid vil opfordre foreningen til at synliggøre sig med henblik på medlemsforøgelse, da det ansøgte beløb er højt når det kun vedrører 7 medlemmer. Sundhedskonsekvensvurdering Det kræver en vis fysik at køre go-cart og det er en god måde for de unge at være aktive på. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Der resterer i budget 2014 ca kr. på diverse kontoen under fælles formål, som kan finansiere et tilskud til foreningen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud 96085/14 Anbefaling Kultur og Fritid indstiller, Side 71

20 Varde Kommune Fritidsrådet at der i 2014 ydes et ekstraordinært tilskud på kr. at tilskuddet finansieres af kontoen for fælles formål, og at foreningen opfordres til at sikre synliggørelse af sine aktiviteter med henblik på at øge medlemstallet. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 72

21 Varde Kommune Fritidsrådet Bilagsliste 26. Gensidig orientering 1. Orientering til foreningerne (87316/14) 27. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 1. Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler (87320/14) 28. Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen 1. Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget (77548/14) 2. Øget tilskud til foreningslivet (75037/14) 3. Vedtægter rev Varde Fotoklub (77571/14) 4. Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens Folkedansere (86571/14) 5. Spil for alle Varde (71353/14) 6. VS: Danske Naturister (92793/14) 7. VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc (92793/14) 8. Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf (98102/14) 9. Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls (98103/14) 29. Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud 1. Regnskab for ORRK med underskrift 2013 (73300/14) 2. Ny lejekontrakt (73298/14) 3. Ansøgning lejekontrakt (73296/14) 30. Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A 1. Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud (91772/14) 2. VCK Regnskab 2013 side pdf (79982/14) 3. VCK Regnskab 2013 side pdf (79980/14) 4. VCK Regnskab 2013 side pdf (79978/14) 5. Lejekontrakt Varde Cykelklub (100491/14) 31. Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane 1. Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening (75858/14) 32. Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen 1. Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter (90305/14) 2. Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen (51713/14) 3. Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen (71343/14) 33. Tistrup Motorsport søger om tilskud 1. Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud (96085/14) Side 73

22 Varde Kommune Fritidsrådet Underskriftsblad Egon Sørensen Erhardt Jull Erland Jensen Flemming Kruse Lisbet R. Mølleskov Niels Åge Henriksen Ole Andreasen Arne Haahr Hansen Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Side 74

23 Bilag: Orientering til foreningerne Udvalg: Fritidsrådet Mødedato: 14. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87316/14

24 Dato 1. juli 2014 Dok.nr Sagsnr Ref. Kigo Orientering til foreninger og aftenskoler Ny organisering af foreningsdialogen Varde Byråd har besluttet at reorganisere dialogen med hele det frivillige foreningsliv og aftenskolerne. Den nye struktur træder i kraft den 1. september Der oprettes 4 råd, som samler foreningerne i grupper med samme fælles faglige interesse: Aftenskolerådet Idrætsrådet Foreningsrådet (omfatter foreninger som ikke er idræts- eller kulturelle foreninger, fx spejdere, teatre, 4H mv.) Kulturelt råd Alle foreninger kan melde sig ind i rådet og på den måde være med til at præge indholdet og udviklingen på det område, som de er aktive i. Alle råd holder 2 årlige møder med Udvalget for Kultur og Fritid. På møderne drøfter foreningerne og politikerne relevante forhold for området. Det kan fx være nye tiltag, tilskudsregler, udfordring-er og nye muligheder til for foreningslivet. Med andre ord alt det som optager foreningerne. De 4 råd får en helt central rolle som hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid. Rådene bliver vigtige medspillere, der sikrer, at områdernes interesser bliver varetaget via den direkte dialog med udvalget. Samtidig vil de politiske beslutninger blive kvalificeret, når politikerne netop har en tættere dialog med de specialiserede råd og foreningslivet. Alle godkendte folkeoplysende foreninger og kulturelle foreninger kan melde sig ind i rådene og få indflydelse. Kontakt Camilla for at melde din forening ind. Du kan også se mere på kommunens hjemmeside under Kultur og Fritid. Du er altid velkommen hvis du har spørgsmål. Sæt X i kalenderen og vær med: Den 25. august 2014 er der informationsmøde om rådene samt valg til og etablering af rådene. Valget foregår i Helle Hallen kl Fritidssamråd Ud over de fire råd etableres et Fritidssamråd, der består af to repræsentanter fra hvert af de nye råd samt to medlemmer for Udvalget for Kultur og Fritid. Rådet mødes én gang årligt, og udtaler sig om budgettet for det kommende år, kommunens tilskudsregler, og hvor nye lovforslag og konsekvenserne heraf drøftes. Fritidssamrådet fungerer som kommunens formelle 35 stk. 2 udvalg, jf. Folkeoplysningsloven. 1/1

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer.

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere