Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Fritidsrådet"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt Jull, Erland Jensen, Flemming Kruse, Lisbet R. Mølleskov, Niels Åge Henriksen, Ole Andreasen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged Ingen Kirstine Gottlieb

2 Varde Kommune Fritidsrådet Indholdsfortegnelse Side 25. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Tistrup Motorsport søger om tilskud...71 Bilagsliste...73 Underskriftsblad...74 Side 54

3 Varde Kommune Fritidsrådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5429 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 55

4 Varde Kommune Fritidsrådet Gensidig orientering Dok.nr.: 5787 Sagsid.: 14/3905 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering fra formanden Den nye organisering træder i kraft pr. 1. september 2014 og Fritidsrådet ophører samtidig. Formanden siger tak for godt samarbejde i den periode Fritidsrådet har fungeret og opfordrer medlemmerne til at involvere sig i de nye decentrale råd, så de gode initiativer og overvejelser kan bringes med ind i den nye organisation. Orientering fra forvaltningen Der annonceres i pressen om de nye råd og foreninger kan melde sig ind i dem. Alle foreninger og aftenskoler har fået orienteringsbrev, og der ligger oplysninger om de nye råd og valget på kommunens hjemmeside. Orienteringsbrev er vedlagt som bilag. Der holdes valg til bestyrelsen i de nye råd den 25. august, alle interesserede opfordres til at deltage. Udkast til ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik (FIK-politik) er i høring. Den tidligere udmeldte høringsfrist er udskudt, så høringsfristen nu er fastsat til 31. august Udkast til FIK-politik og information om høringen ligger på kommunens hjemmeside. Aftenskolen Alslev Line og Square Dans har meddelt at de er lukket pga. manglende deltagere. Forvaltningen har videregivet informationer om Rådets møde med Doron Erdy til kommunens integrationskonsulent, der også arbejder med integration af nye flygtninge og involvering i foreningslivet. Forvaltningen har gennem de seneste måneder været i løbende dialog med Blåvand Bokseklub (BBK) om klubbens økonomiske forhold. Klubben har modtaget en uforudset opkrævning på vand- og elforbrug, og har også modtaget for meget udbetalt lokaletilskud. Det er forvaltningens vurdering, at BBK er en klub med en stram økonomi og derfor bliver udfordret økonomisk. Forvaltningen er i tæt dialog med klubben og vejleder dem mhp. at finde en fornuftig langsigtet løsning. Fritidsrådet har på møde den 26. maj 2014 behandlet ansøgning fra Mejls, Orten og Tinghøjs junior og ungdomsskole (MOT) om lokaletilskud på 75 % til deres stigende lokaleudgifter. Rådet valgte at udsætte sagen til mødet i august med baggrund i, at der arbejdes med en helhedsløsning for tilbud til børn og unge, der ligger i ungdomsskole regi, og som p.t. er i høring. Da der ikke pt. er en afklaring på helhedsløsningen, og da forvaltningen er i dialog med repræsentanterne fra MOT, vil sagen i stedet blive behandlet af Udvalget for Kultur og Fritid, når der er indholdsmæssig afklaring. Ansøger er orienteret herom. Orientering fra Fritidsrådets medlemmer Side 56

5 Varde Kommune Fritidsrådet Bilag: 1 Åben Orientering til foreningerne 87316/14 Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 57

6 Varde Kommune Fritidsrådet Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler Dok.nr.: 5680 Sagsid.: 14/8059 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til, at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunstog kulturskoler. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. I den anledning har de landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP) indgået et samarbejde, da aftenskolerne repræsenterer nogle faglige og dannelsesmæssige værdier, som kan bidrage til en ny og bedre folkeskole. Målet er at synliggøre aftenskolerne som mulige samarbejdspartnere for kommuner og folkeskoler. De landsdækkende oplysningsforbund har udarbejdet et fælles notat med forslag til modeller for samarbejde mellem aftenskoler og folkeskoler samt skitseret konkrete eksempler og forslag til aktiviteter. Notatet er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at aftenskolerne besidder faglige kompetencer, der kan bidrage til at give skolebørnene en afvekslende og udbytterig skoledag samt tilføre nye faglige vinkler. Forvaltningen vurderer, at de landsækkende oplysningsforbunds tiltag er relevant og anbefaler, at forbundenes tiltag videregives til det nye Aftenskoleråd, som kan arbejde videre med realisering af ideerne i Varde Kommune. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 87320/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Aftenskolerådet arbejder videre med udvikling og implementering af ideerne. Side 58

7 Varde Kommune Fritidsrådet Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 59

8 Varde Kommune Fritidsrådet Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen Dok.nr.: 5670 Sagsid.: 14/7142 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede på mødet den 3. juni 2014 at afskaffe 25-årsreglen. Sagen er forinden drøftet i Fritidsrådet den 5. maj Byrådets beslutning er vedlagt. Beslutningen betyder, at alle godkende foreninger nu kan søge om lokaletilskud på 75 % uanset medlemmernes aldersfordeling. Det medfører, at en række foreninger, der ikke tidligere har haft fordel ved at være godkendte foreninger, nu kan få en økonomisk gevinst ved at blive godkendt. Forvaltningen modtager løbende ansøgninger fra foreninger, som nu ønsker at blive godkendte til lokaletilskud. De foreninger, hvor der findes lignende typer i Varde Kommune, fx en gymnastikforening, godkendes umiddelbart af forvaltningen som tilskudsberettiget, såfremt deres vedtægter mv. er i orden. Det sker ud fra et ligebehandlingsprincip. Behandling af ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke findes tilsvarende i Varde Kommune, fx fotoforening, vil danne præcedens for efterfølgende ansøgninger fra lignende foreninger. Det er Fritidsrådet som godkender foreninger som tilskudsberettigede. Vedhæftet som bilag er en oversigt over ansøgninger fra foreninger, hvor der ikke i forvejen er modtaget ansøgninger om tilskud fra lignende foreninger. De ansøgendes foreningers vedtægter er ligeledes vedlagt som bilag. Nye foreninger som alene ønsker godkendelse med henblik på at låne kommunale lokaler har forvaltningen umiddelbart godkendt hvis vedtægterne lever op til formelle lovkrav. Godkendelse til lån til lokaler er ikke samtidig godkendelse til lokaletilskud. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at rådet bør forholde sig til de vedhæftede ansøgninger. Det er forvaltningens vurdering, at alle de ansøgendes vedtægter mv. lever op til de formelle krav. Dog med det forbehold, at enkelte af de ansøgende foreninger mangler at tilføje få oplysninger til vedtægterne. Det er forvaltningens vurdering, at disse tilføjelser skal tilrettes og godkendes af den respektive foreningsbestyrelse, inden de kan godkendes som tilskudsberettet forening i Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at Fritidsrådet kan give en forhåndsgodkendelse med forbehold for eventuelle justeringer af vedtægter. Det er forvaltningens vurdering at: - Varde Fotoklub principielt kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede fotoklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem, der tegner klubben ud af til. Side 60

9 Varde Kommune Fritidsrådet Spil for Alle kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede spilleklubber. Der ligger dog en udfordring i, at foreningen i sine vedtægter kalder sig en hobbyforening, hvilket ikke anses som folkeoplysende. Forvaltningen vurderer dog ikke, at denne skriftlige formulering bør ligge til grund for afvisning, da organisation og formål anses som understøttende for folkeoplysende virksomhed. - Vesteregnens Folkedansere kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommuner lignende tilskudsberettede folkedanseklubber. Vedtægter mangler at indeholde en beskrivelse af hvem der tegner klubben ud af til. (Mangler CVR). - Varde Bridgeklub kan principielt godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Der findes i andre kommune lignende tilskudsberettede bridgeklubber. Vedtægterne mangler dog en beskrivelse af formueforhold og opløsningsparagraffen bør ændres så eventuelt overskud ved opløsning tilgår folkeoplysende formå i Varde Kommune. Det er Kultur og Fritids opfattelse at foreningen først kan godkendes når dette er ændret. - Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Foreningens formål er at støtte en kommunal institution og dermed ikke af folkeoplysende karakter. (Mangler vedtægter). - DN-Sydvestjylland ikke kan godkendes som folkeoplysende forening. Forening har ikke kontinuerlige aktiviteter, men ønsker derimod blot at fremme deres holdning til naturismen. Foreningen er ligeledes blevet afvist i Esbjerg Kommune. Det er op til Fritidsrådet at tage stilling til om de ansøgende foreninger skal godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Varde Kommune og med deraf mulighed for at få stillet kommunale lokaler til rådighed eller kan modtage tilskud til deres lokaleudgifter mv. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsanlæg af 1. januar 2013, revideret med byrådsbeslutning af 3. juni Økonomi Godkendelser af nye foreninger som tilskudsberettigede til lokaletilskud vil betyde et øget forbrug på lokaletilskudskontoen. Med byrådsbeslutningen er kontoen tilført yderligere kr. i 2014 til dækning af et merforbrug fx afledt af nye foreningsgodkendelser. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 2 Åben Øget tilskud til foreningslivet 75037/14 3 Åben Vedtægter rev Varde Fotoklub 77571/14 4 Åben Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens 86571/14 Side 61

10 Varde Kommune Fritidsrådet Folkedansere 5 Åben Spil for alle Varde 71353/14 6 Åben VS: Danske Naturister 92793/14 7 Åben VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc 92793/14 8 Åben Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf 98102/14 9 Åben Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls 98103/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Fotoklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Spil for alle godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Vesteregnens Folkedansere godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Varde Bridgeklub ikke godkendes som frivillig folkeoplysende forening, at Støtteforeningen for Ansager lokalarkiv ikke godkendes som folkeoplysende forening, at DN-Sydvestjylland ikke godkendes som folkeoplysende forening, og at foreningerne først godkendes, når deres vedtægter lever fuldt op til kravene for foreningsvedtægter i Varde Kommune. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 62

11 Varde Kommune Fritidsrådet Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud Dok.nr.: 5685 Sagsid.: 14/6786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Oksbøl ride og køreklub (ORKK) ansøger om genforhandling af tilskud til lejeudgifter af ridehal mv. på Broengvej 6 i Oksbøl. ORKK har efter udløb af tidligere lejekontrakt modtaget en ny lejekontrakt, som trådte i kraft pr. 1/ Den nye lejekontrakt medfører en stigning i foreningens lokaleudgifter til leje af ridehal på kr. årligt. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Den tidligere lejekontrakt har ikke været forhandlet siden 1/ ORKK fik efter politisk behandling i 2008 tildelt lokaletilskud på kr., hvilket omtrent svarede til 75 % af udgifterne til ridehuset (leje og forbrug.). Dette tilskud er blevet fremskrevet årligt, så lokaletilskuddet i 2013 udgjorde ,64 kr. Udgifter og tilskud fremgår af vedlagte regnskab for Forskellen i udgifterne til ridehallen ved ny og tidligere kontrakt er opstillet i nedenstående skema. Skemaet viser ligeledes størrelsen på lokaletilskud, hvis man giver ORKK tilskud på 75 % af deres udgifter jf. ny lejekontrakt. Lejekontrakt anno 2007 Lejekontrakt anno 2014 Halleje kr kr. Forbrug (el og vand) kr kr. Samlede udgifter kr kr. Tilskud (75 %) kr kr. Foruden lokaleudgifter til Ridehal, lejer ORKK også opholdslokaler, der ikke ydes tilskud til. Udgifterne til opholdslokalerne stiger fra kr. inkl. Forbrug til kr. inkl. Forbrug. Der kan maksimalt ydes lokaletilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per aktivitetstime. For at være berettiget til lokaletilskud svarende til 75 % af kr. kræver det, at der årligt er 956 aktivitetstimer. Det svarer til omkring 18 timer per uge året rundt. ORKK har fuld råderet over ridehallen alle ugens 7 dage. Der er undervisning 6 dage om ugen, og om søndagen kan man frit bruge hallen. Udover undervisning anvender ORKK hallen til ca. 4 årlige stævner, kurser for vores medlemmer, junior arrangementer i skoleferierne, til ride lejre osv. Foreningen, der er medlem af Dansk Ride forbund, havde pr. 31/ medlemmer, hvor af 84 er under 25 år. Vedrørende den generelle prisudvikling oplyser Økonomiafdelingen at nettoprisindekset har udviklet sig således siden 2007: Pr = 113,3 Pr = 131,0 Side 63

12 Varde Kommune Fritidsrådet Hvis huslejen skulle have fulgte denne udvikling, skulle den i 2014 være på: ( kr.: 113,3 x 131,0) = kr. eller en stigning på 15,6 procent. I den nye kontrakt er stigningen på 49,1 procent. Jævnfør ansøger er der ikke sket forbedringer på de lejede faciliteter foruden opsætning af barrierer i ridehallen. Barriererne forbedrer sikkerheden i ridehallen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en markant stigning i lokaleudgifterne. Med udgangspunkt i den beskrevne aktivitetskalender, vurderer forvaltningen, at det er realistisk for ORRK at opnå kravet om 956 aktivitetstimer per år. Det er dog forvaltningens vurdering, at ORRK bør gøres opmærksom på dette krav. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til de frivillige foreningers udgifter til egne og lejede lokaler, lejrpladser og udendørsfaciliteter. Jf. regelsættet pkt. 1.4 er det altid en betingelse, at lokalelejen er rimelig, og ved nye lejemål er det en betingelse at lokalelejens størrelse godkendes af Varde Kommune. Økonomi Tilskuddet finansieres fortsat fra Lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Regnskab for ORRK med underskrift /14 2 Åben Ny lejekontrakt 73298/14 3 Åben Ansøgning lejekontrakt /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet træffer beslutning om ansøgningen skal imødekommes, og at foreningen gøres opmærksom på kravet om minimum 956 aktivitetstimer per år. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Fritidsrådet anmodede forvaltningen om at afklare hvorvidt lejekontrakten er underskrevet forinden der tages stilling til sagen. Fritidsrådet besluttede at sagen herefter behandles i Udvalget for Kultur og Fritid Side 64

13 Varde Kommune Fritidsrådet Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A Dok.nr.: 5736 Sagsid.: 14/8412 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Cykelklub er per 1. juni 2014 flyttet til nye lokaler på Håndværkervej 10A i Varde. Det medfører en stigning i udgifterne til lokaler. Klubben søger derfor om at få godkendt lokaleudgifterne som tilskudsberettigede. Lejekontrakt for Håndværkervej 10A er vedlagt. Udgifterne til lokalerne på Håndværkervej udgør: Husleje kr. El (forventet) kr. Vand og varme (forventet) kr. Renholdelse ude og inde (forventet) kr. Samlede udgifter kr. Såfremt de godkendes til lokaletilskud vil de modtage op til kr. i tilskud. Der kan dog maksimalt gives tilskud svarende til 75 % af 124,25 kr. per time, som foreningen har en aktivitet i lokalerne. Det kræver 853 aktivitetstimer i lokalerne årligt, hvis foreningen skal kunne modtage fuldt tilskud på 75 %. Foreningens lokaleudgifter i deres tidligere lokaler udgjorde årligt kr. Regnskab for 2013 er vedlagt som bilag. Foreningen begrunder ansøgningen med at deres tidligere lokaler ikke længere kunne rumme det stigende antal medlemmer og materialer. Foreningen er vokset fra 45 til 316 medlemmer i den periode, hvor de har haft de tidligere lokaler. Ansøgningen er vedlagt som bilag. De nye lokaler skal anvendes til: - Startsted for de ugentlige træninger. - Generalforsamling og udvalgsmøder - Samling for unge kørere - Klubaftener - Planlægningsmøder - Ompakning af klubbens materiel på og af trailer - Gennemførsel af fysiologiske tests Foruden det ophold, der må være i lokalerne i forbindelse med start og stop af træning, forventer foreningen, at lokalerne benyttes 242 timer per år. Foreningens træning udgør ugentligt 21 timer på henholdsvis landevejen og mountainbikeruter. Det svarer til omkring 1000 timers træning per år afhængig af ferieperiode mv. uden træning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Varde Cykelklub er en sund og velfungerende forening, som er til glæde for mange medlemmer. Side 65

14 Varde Kommune Fritidsrådet Det er forvaltningens vurdering, at foreningen er tilskudsberettiget til fuldt lokaletilskud til trods for at foreningens primære aktivitet ikke udføres i lokalerne. Lokalerne er udgangspunktet for den administrative del af foreningsarbejdet, fysiologiske tests, samt de sociale arrangementer. Forvaltningen vurderer at foreningen er at sidestille med en fodboldklub, der får tilskud til et lejet klubhus, på baggrund af aktivitetstimer på fodboldbanerne. Det er forvaltningens vurdering at foreningens høje medlemstal bør medtages i vurderingen af om de er tilskudsberettede til de nye lokaler. Det er forvaltningens vurdering, at støtte til foreningen ligger godt i tråd med den vedtagne Sundhedspolitik og at Varde i 2014 er Cykelkommune. Sundhedskonsekvensvurdering Cykelsport er fremmende for kredsløbets ydeevne og er dermed med til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme mv. Da cykelsport ikke kræver, at du bærer din egen kropsvægt, kan cykling gennemføres hele livet også af overvægtige. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Varde Kommunes regler for tilskud til egne og lejede lokaler. Økonomi Godkendelse af foreningens lokaleudgifter vil medføre en forøgelse af tilskudsbeløbet på kr. der finansieres af lokaletilskudskontoen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud 91772/14 2 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79982/14 3 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79980/14 4 Åben VCK Regnskab 2013 side pdf 79978/14 5 Åben Lejekontrakt Varde Cykelklub /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Cykelklubs ansøgning imødekommes. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 66

15 Varde Kommune Fritidsrådet Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane Dok.nr.: 5533 Sagsid.: 14/6995 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Alslev skytteforening ansøger om tilskud til indkøb og etablering af elektroniske skydebaner på deres 50 meter udendørs skydebaner. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Foreningen råder nu over ti udendørsbaner, der alle er forsynet med skivetræk. Det er foreningens hensigt at udskifte skivetrækket, da det er nedslidt. Foreningen har modtaget et sponsorat fra et medlem på kr., hvilket dækker for etablering af en enkelt bane. Der skal ifølge foreningen etableres minimum to baner, for at opnå effekten af dem. Foreningen søger derfor om tilskud på kr., så de kan påbegynde udskiftningen af skivetræk til elektroniske baner. Folkeoplysningsudvalget bevilgede på mødet den 30. april 2012 et tilskud på kr. til indkøb af elektroniske indendørs skydebaner til Alslev skytteforening. Foreningen påpeger, at disse skydebaner har gjort det lettere for foreningen at gennemføre aktiviteter for udsatte grupper. De forventer samme gevinst ved de elektroniske skydebaner, som der nu søges tilskud til. I en lignende sag gav Folkeoplysningsudvalget på møde den 30. oktober 2012 tilskud til Tistrup Skytteforening på kr. til indkøb af et indendørs elektronisk markeringsanlæg. Tidligere tilskud til elektroniske skydebaner er blevet finansieret af Initiativpuljen/udviklingspuljen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at etablering af elektroniske skydebaner vil gavne Alslev skytteforenings 160 medlemmer. Forvaltningen vurdere at etablering af udendørs elektroniske skydebaner bl.a. kan ses som stimulering til nyt initiativ, jf. kriterierne for udviklingspuljen. Forvaltningen ser det som et tegn på en engageret foreningskultur, når enkeltmedlemmer donerer beløb i den størrelsesorden. Det kan være hensigtsmæssigt at støtte den ønskede renovering, da det angiveligt vil være startskuddet på renovering af alle foreningens baner. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på kr. så der i tillæg til egenfinansiering på kr. kan etableres 2 udendørs elektroniske skydebaner. Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til udviklingsarbejder inden for folkeoplysningslovens områder. Side 67

16 Varde Kommune Fritidsrådet Ifølge Varde Kommunes godkendte folkeoplysningspolitik har udviklingspuljen følgende formål: at støtte samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper at støtte nye partnerskaber at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab at fremme sundhed, glæde og trivsel at stimulere til nye initiativer Økonomi Der er afsat budget på kr. til Start- og udviklingspuljen som kan finansiere et tilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening 75858/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der ydes tilskud til Alslev skytteforening på kr. til indkøb og opsætning af elektronisk bane og, at tilskuddet finansieres af start- og udviklingspuljen. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 68

17 Varde Kommune Fritidsrådet Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen Dok.nr.: 5741 Sagsid.: 14/4850 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Fritidsrådet har på mødet den 26. maj 2014 behandlet Varde Sportsrideklubs ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen til nye vinduer og døre. Udvalget besluttede at udsætte ansøgningen til behandling til lejekontrakten er fremsendt. Beslutningsreferatet er vedlagt som bilag. Lejekontrakten er nu modtaget og ansøgningen kan derfor genbehandles. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid kan konstatere, at der ikke er tidsmæssig begrænsning i lejekontrakten og anbefaler derfor at ansøgningen imødekommes på tilsvarende vis som de øvrige ansøgninger til renoveringspuljen. Forvaltningen anbefaler at der bevilliges et tilskud på 75 % af det ansøgte beløb på kr. således at foreningen modtager tilskud på i alt ,50 kr. finansieret af renoveringspuljen. Retsgrundlag Kriterierne for tilskud til renovering og mindre anlægsopgaver inden for idræt og fritid. Økonomi Tilskud på i alt ,50 kr. kan finansieres af renoveringspuljen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter 90305/14 2 Åben Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen 51713/14 3 Åben Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen 71343/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet bevilliger tilskud på ,50 kr. til Varde Sportsrideklub til nye vinduer og døre. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Side 69

18 Varde Kommune Fritidsrådet Godkendt. Side 70

19 Varde Kommune Fritidsrådet Tistrup Motorsport søger om tilskud Dok.nr.: 5771 Sagsid.: 14/8786 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Tistrup Motorsport søger om ekstraordinært tilskud til deres udgifter til leje af gocardbanen i Grindsted i lighed med tidligere år. Der ansøges om kr. svarende til 75 % af lejen som udgør kr. Foreningen har pr medlemmer under 25 år. Det er en tilbagegang på 10 medlemmer i forhold til Tistrup Motorsport har stort set siden 2007 modtaget et ekstraordinært tilskud til lejeudgifter til go-cardbanen. I 2013 fik foreningen bevilget et tilskud på kr. Herudover modtager foreningen medlemstilskud for 7 medlemmer som i 2014 beløber sig til 805 kr. Forvaltningens vurdering Der ikke eksisterer lignende foreninger i Varde Kommune. Foreningen laver aktiviteter som er et alternativ til andre mere gængse idrætsaktiviteter og Kultur og Fritid vurderer derfor, det er relevant at støtte foreningens udgifter til baneleje i Grindsted. Kultur og Fritid vil opfordre foreningen til at synliggøre sig med henblik på medlemsforøgelse, da det ansøgte beløb er højt når det kun vedrører 7 medlemmer. Sundhedskonsekvensvurdering Det kræver en vis fysik at køre go-cart og det er en god måde for de unge at være aktive på. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Der resterer i budget 2014 ca kr. på diverse kontoen under fælles formål, som kan finansiere et tilskud til foreningen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud 96085/14 Anbefaling Kultur og Fritid indstiller, Side 71

20 Varde Kommune Fritidsrådet at der i 2014 ydes et ekstraordinært tilskud på kr. at tilskuddet finansieres af kontoen for fælles formål, og at foreningen opfordres til at sikre synliggørelse af sine aktiviteter med henblik på at øge medlemstallet. Beslutning Fritidsrådet den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 72

21 Varde Kommune Fritidsrådet Bilagsliste 26. Gensidig orientering 1. Orientering til foreningerne (87316/14) 27. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler 1. Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne vedr. Folkeskolereformens inddragelse af aftenskoler (87320/14) 28. Foreninger der søger om at blive godkendt til tilskud efter afskaffelse af 25årsreglen 1. Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget (77548/14) 2. Øget tilskud til foreningslivet (75037/14) 3. Vedtægter rev Varde Fotoklub (77571/14) 4. Regnskab, vedtægter og medlemsopgørelse - Vesteregnens Folkedansere (86571/14) 5. Spil for alle Varde (71353/14) 6. VS: Danske Naturister (92793/14) 7. VS: Danske Naturister - Vedtægter 2.doc (92793/14) 8. Varde Bridgeklub - Vedtægter.pdf (98102/14) 9. Varde Bridgeklub - Regnskab og budget for Varde Bridgeklub.xls (98103/14) 29. Ansøgning fra Oksbøl ride og køreklub om genforhandling af lokaletilskud 1. Regnskab for ORRK med underskrift 2013 (73300/14) 2. Ny lejekontrakt (73298/14) 3. Ansøgning lejekontrakt (73296/14) 30. Varde Cykelklub søger om godkendelse af lokaletilskud til deres nye lokaler på Håndværkervej 10A 1. Varde cykelklubs ansøgning om lokaletilskud (91772/14) 2. VCK Regnskab 2013 side pdf (79982/14) 3. VCK Regnskab 2013 side pdf (79980/14) 4. VCK Regnskab 2013 side pdf (79978/14) 5. Lejekontrakt Varde Cykelklub (100491/14) 31. Ansøgning fra Alslev skytteforening om tilskud til elektronisk skydebane 1. Ansøgning - Til Varde Kommune Alslev skytteforening (75858/14) 32. Varde Sportsrideklub søger om tilskud fra renoveringspuljen 1. Lejekontrakt for Varde Posrtrideklubs lokaler på Varde Ridecenter (90305/14) 2. Ansøgning om tilskud fra renoveringspuljen (51713/14) 3. Bevilling af tilskud fra renoveringspuljen (71343/14) 33. Tistrup Motorsport søger om tilskud 1. Ansøning fra Tistrup Motorsport om ekstraordinært tilskud (96085/14) Side 73

22 Varde Kommune Fritidsrådet Underskriftsblad Egon Sørensen Erhardt Jull Erland Jensen Flemming Kruse Lisbet R. Mølleskov Niels Åge Henriksen Ole Andreasen Arne Haahr Hansen Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Side 74

23 Bilag: Orientering til foreningerne Udvalg: Fritidsrådet Mødedato: 14. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87316/14

24 Dato 1. juli 2014 Dok.nr Sagsnr Ref. Kigo Orientering til foreninger og aftenskoler Ny organisering af foreningsdialogen Varde Byråd har besluttet at reorganisere dialogen med hele det frivillige foreningsliv og aftenskolerne. Den nye struktur træder i kraft den 1. september Der oprettes 4 råd, som samler foreningerne i grupper med samme fælles faglige interesse: Aftenskolerådet Idrætsrådet Foreningsrådet (omfatter foreninger som ikke er idræts- eller kulturelle foreninger, fx spejdere, teatre, 4H mv.) Kulturelt råd Alle foreninger kan melde sig ind i rådet og på den måde være med til at præge indholdet og udviklingen på det område, som de er aktive i. Alle råd holder 2 årlige møder med Udvalget for Kultur og Fritid. På møderne drøfter foreningerne og politikerne relevante forhold for området. Det kan fx være nye tiltag, tilskudsregler, udfordring-er og nye muligheder til for foreningslivet. Med andre ord alt det som optager foreningerne. De 4 råd får en helt central rolle som hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid. Rådene bliver vigtige medspillere, der sikrer, at områdernes interesser bliver varetaget via den direkte dialog med udvalget. Samtidig vil de politiske beslutninger blive kvalificeret, når politikerne netop har en tættere dialog med de specialiserede råd og foreningslivet. Alle godkendte folkeoplysende foreninger og kulturelle foreninger kan melde sig ind i rådene og få indflydelse. Kontakt Camilla for at melde din forening ind. Du kan også se mere på kommunens hjemmeside under Kultur og Fritid. Du er altid velkommen hvis du har spørgsmål. Sæt X i kalenderen og vær med: Den 25. august 2014 er der informationsmøde om rådene samt valg til og etablering af rådene. Valget foregår i Helle Hallen kl Fritidssamråd Ud over de fire råd etableres et Fritidssamråd, der består af to repræsentanter fra hvert af de nye råd samt to medlemmer for Udvalget for Kultur og Fritid. Rådet mødes én gang årligt, og udtaler sig om budgettet for det kommende år, kommunens tilskudsregler, og hvor nye lovforslag og konsekvenserne heraf drøftes. Fritidssamrådet fungerer som kommunens formelle 35 stk. 2 udvalg, jf. Folkeoplysningsloven. 1/1

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer.

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere