Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull"

Transkript

1 Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Referent: Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 495. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Turismestrategiens perspektiver og muligheder for Udvalget for Kultur og Fritid Orientering - Aftale med Varde Museum Orientering - Åbne haller for nye målgrupper Åbningstider i svømmehaller Tilskud til fodboldklubber og betaling til haller Ansøgning om lejebetaling med tilbagevirkende kraft Styrelsesvedtægt for nyt Folkeoplysningsudvalg fra Lukket - Orientering - Budgetopfølgning pr IFV Lukket - Oksbøl Vandrerhjem - bygningsgennemgang og vandrerhjemmets fremtid Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1141

3 495. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 678 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Beslutning den Fraværende: Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Godkendt Side 1142

4 496. Gensidig orientering Dok.nr.: 690 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Kultur og sundhedskonference i Viborg den 17. og 18. januar Arrangement i Musikhuset Møde om Varde Midtby Ståltråden Orientering ved Forvaltningen Viva Varde /Bent Peter Tilskud til frivilligt socialt arbejde /Kirstine Afgørelse i sagen vedrørende lokaletilskud til BIC /Kirstine Flytning af udvalgsmøde den 12. marts til den 18. marts 2013 fra kl /Kirstine Arrangementer på Biblioteket /Bent Peter Gensidig orientering Bilag: 1 Åben VS: Orientringspunkt til K&F 22.1 Arrangementsfolder_litteratur.pdf 2 Åben VS: Orientringspunkt til K&F _ børnearrangementer_jan-juli.pdf 3 Åben VS: Orientringspunkt til K&F internetkurser.pdf 4 Åben Opgørelse 2012 Frivilligt Socialt Arbejde / / / /12 Beslutning den Fraværende: Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Lisbet orienterede om tilskud fra Regional kulturaftale på 2 mio.kr. Kulturprisen 2013 blev tildelt Helge Engelbrecht Erhardt Jull spørger til ansøgning om underskudsgaranti fra Supra. Kirstine finder status. Hans Jørgen Gammelgård orienterede om fællesmøde med Varde Museum og Ringkøbing Skjerns bestyrelse 25. januar Side 1143

5 Orienteringen i øvrigt blev drøftet Side 1144

6 497. Turismestrategiens perspektiver og muligheder for Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 753 Sagsid.: 12/4856 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede 20. juni at igangsætte udarbejdelsen af en ny turismestrategi, da s nuværende turismestrategi løber til udgangen af Arbejdet er organiseret som et projekt med en styregruppe, en projektgruppe og en følgegruppe. Projektplanen er vedhæftet som bilag. Formålet med projektet er at lave en turismestrategi, der fokuserer på at skabe gode oplevelser for turisten og derved fastholde og udvikle vores markedsandel som turismeområde. Turismestrategien skal strække sig fra Strategien skal være retningsgivende for den planlægning, vi ønsker i forhold til den fremtidige turisme i kommunen og for den service leverer i forhold til turismen og samtidig skal strategien beskrive, hvordan turismeerhvervets vækstmuligheder understøttes bedst muligt. I projektperioden afholdes en række møder, hvor forskellige interne og eksterne interessenter inddrages i arbejdet. Som led i inddragelsen har styregruppen besluttet at udkast til strategiens indsatsområder og handlinger præsenteres for udvalgene Arbejdsmarked og Integration, Kultur og Fritid, Plan og Teknik samt Økonomiudvalget. Derved får udvalgene mulighed for at drøfte udkastet og komme med indspark, som kan indgå i det videre arbejde med strategien. Udviklingschef Jørgen Nielbæk og udviklingskonsulent Tina Christensen fremlægger strategien og laver opsamling på udvalgets kommentarer og drøftelser. Forvaltningens vurdering Turismen har stor betydning i, og det er forvaltningens vurdering, at en ny turismestrategi kan bidrage til skabe fælles retning og opbakning til en styrket og målrettet turismeudvikling i området. Sundhedskonsekvensvurdering Forvaltningen vurderer ikke at den nye turismestrategi har negativ indflydelse på sundhedstilstanden i. Sund, ren og digital er valgt som gennemgående værdier i strategien, da det er elementer som gæsterne lægger vægt på også på deres ferie. Retsgrundlag Intet Økonomi Der er afsat kr. til gennemførelse af projektet, som vil gå til grafisk arbejde og mødeudgifter. Udgifterne dækkes af afsatte erhvervsmidler. Turismestrategien vil indeholde bud på konkrete handlinger og udviklingstiltag, som skal gennemføres i strategiperioden. En del af tiltagene gennemføres som lokale, Side 1145

7 tværkommunale og nationale projekter, der finansieres dels af midler fra eksterne puljer og dels af kommunale erhvervsmidler. Høring Det færdige udkast til Turismestrategi for sendes i offentlig høring fra den 5. april 2013 til den 31. maj I høringsfasen afholdes et høringsarrangement, hvor alle interesserede inviteres til præsentation og drøftelse af udkastet til turismestrategien. I høringsperioden sendes strategien til udtalelse i udvalgene Arbejdsmarked og Integration, Plan og Teknik samt Kultur og Fritid. Bilag: 1 Åben Projektplan for udarbejdelse af turismestrategi 2 Åben Turismepræsentation til udvalgsmøder / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til udvalget for Kultur og Fritid, at udvalget forholder sig til udkast til indsatsområder og tiltag i turismestrategien, samt at udvalget udtaler sig om udkastets betydning for området. Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Udvalget er af den opfattelse, at turismestrategien har stor betydning for udvalgsområdet, og synes strategien er et godt oplæg. De faldne bemærkninger medtages i det videre arbejde. Side 1146

8 498. Orientering - Aftale med Varde Museum Dok.nr.: 907 Sagsid.: 13/1120 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har sammen med Varde Museum drøftet, hvorledes Varde Museum kan få samme mulighed som de kommunale aftaleenheder, for at indgå i en dialog med udvalget omkring de udviklingsmål som og Varde Museums bestyrelse ønsker. Derfor har forvaltningen arbejdet for, at Varde Museum får mulighed for at indgå i årshjulet omkring visions- og dialogmøder med udvalgene og aftaleholderne. Dette er drøftet med udvalget og Varde Museum på dialogmødet i december Det er aftalt med Varde Museum, at de indgår i visions- og måldialogmødet den 6. marts 2013, for på denne måde, på samme vis som kommunens aftaleenheder, at starte en dialog op omkring hvad aftalerne for 2014 skal indeholde af udviklingsmål. Derved arbejdes mod, at Varde Museum fra 2014 får en aftale med Udvalget for Kultur og Fritid på samme vis som kommunens aftaleenheder. Der vil være forskel på elementer i aftalerne, idet Varde Museum er en selvejende institution, med egen bestyrelse. Men da museets driftsmidler for en stor del finansieres af via det kommunale tilskud, vil aftalen kunne komme til at ligne de kommunale aftaler. Forvaltningens vurdering Både Varde Museum og forvaltningen ser dette som en mulighed for at have en dialog omkring de forventninger til det fremtidige serviceniveau, og de særlige udviklingsmål som skal prioriteres i en kommende periode, og som Varde Museum kan arbejde frem mod. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 1147

9 Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Taget til efterretning. Side 1148

10 499. Orientering - Åbne haller for nye målgrupper Dok.nr.: 869 Sagsid.: 12/15554 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling samt Folkeoplysningsudvalget har afsat i alt kr. i 2013 til projekt Åbne haller, der skal arbejde mod nye aktiviteter i hallerne for nye målgrupper. Udvalget for Børn og Undervisning har tilsvarende prioriteret kr. til brug af hallerne for udvidede målgrupper, skoler og dagtilbud generelt set. For at sikre en overordnet koordination af de initiativer, der igangsættes, har formændene for Udvalget for Børn og Undervisning samt drøftet at afholde en fælles workshop, som skal generere idéer til aktiviteter for nye målgrupper. Deltagerkredsen for workshoppen skal være bred, så der netop åbnes op for nye muligheder og f.eks. tværgående aktiviteter. De nye målgrupper kan f.eks. være inden for børnehaver, SFO, klubområdet, handicapog psykiatriområdet, ældreområdet, ledige. Arbejdet med projekt Åbne haller skal igangsættes, så der kan indhøstes erfaringer i 2013, og så det kan vurderes, om projektet skal fortsætte i Projektet gennemføres i samarbejde mellem Kultur og Fritid samt Børn og Unge med projektledelsesansvar i Kultur og Fritid. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder, at projektet er relevant, da der er ledig kapacitet i mange af hallerne, som med fordel kan anvendes til nye målgrupper. Projektet handler således også om at videreudvikle brugen af idrætshallerne. Sundhedskonsekvensvurdering Nye aktiviteter for nye målgrupper vil have en positiv sundhedsvirkning. Retsgrundlag Lov om Folkeoplysning Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen. Høring Paraplyorganisationen Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i SIV er allerede hørt om projektet og har udtalt, at man er positiv over for projektet. Man lægger vægt på, at der findes en administrativ enkel model, og at det sikres, at alle hallerne får gavn af projektet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 1149

11 at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Peter Nielsen Taget til efterretning. Side 1150

12 500. Åbningstider i svømmehaller Dok.nr.: 781 Sagsid.: 09/5002 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling har på møde den 23. oktober 2012 drøftet, om der skal stilles krav til den offentlige åbningstid af svømmehaller og i givet fald hvor meget, for at et idrætsanlæg kan modtage årligt driftstilskud til svømmehallen. Sagen har været forelagt SIV som tilkendegiver: Det er SIV s holdning, at der stilles krav til offentlig åbningstid af svømmehaller i de sædvanlige åbningstider i forbindelse med, at man modtager driftstilskud. Det er endvidere SIV s holdning, at der skal være mulighed for man kan foretage en lukning i forbindelse med større reparationer vedligehold etc. Det skal være op til de enkelte svømmehaller hvornår de finder det fornuftig under skyldig hensyn til de gæster/brugere man sædvanligt har i svømmehallen (lavsæson). i Varde kommune gives besked såfremt der foretages lukninger. Efter harmoniseringen af driftstilskud til haller, har hallerne modtaget 1 mio. kr. om året til drift af svømmehallerne. Med virkning fra 2013 er tilskuddet til svømmehaller 1,1 mio. kr. om året. Det har ikke tidligere været drøftet, at driftstilskuddets størrelse skulle være afhængig af omfanget af brug, herunder omfanget af offentlig åbningstid, eller om der i perioder kunne lukkes helt. Dog modtog Form & Fritid et reduceret driftstilskud på 0,5 mio. kr., da svømmehallen var lukket i forbindelse med renoveringen. En del af driftstilskuddet blev fastholdt, da centret fortsat havde udgifter med svømmehallen uagtet lukkeperioden. De 5 svømmehaller har i forskelligt omfang åbent for offentlig svømning. Tabellen nedenfor viser den gennemsnitslige åbningstid i sommer- og vinterhalvåret. Åbningstider Vinter, forår, efterår Timer Åbningstider Sommer Juli-august Timer 27,1 33,6 10,0 6,0 18,0 35,0 32,0 63,0 Svømmehal - Ølgod Timer i gennemsnit pr. uge Svømmehal - Helle Timer i gennemsnit pr. uge Svømmehal - Blåvandshuk Timer i gennemsnit pr. uge Svømmehal - Varde Timer i gennemsnit pr. uge Svømmehal - Nr. Nebel Side 1151

13 Timer i gennemsnit pr. uge 21,3 37,5 De 5 svømmehaller i kommunen ligger geografisk spredt og har forskellig brug, f.eks. anvendes nogle svømmehaller i høj grad til foreningsaktiviteter, mens andre i turistområderne har stor brug i offentlig åbningstid i sommerhalvåret. Opgørelse af foreningernes brug i 2012 ud fra de oplysninger Kultur og Fritid har fået ind: Årsplan 2012 Svømmehal (stort bassin) Helle 624 timer Form & Fritid 619 timer BIC 904 timer IFV 744 timer Ølgod 405 timer* *Baseret på 2. halvår 2011 da oplysninger om 2. halvår 2012 ikke foreligger. Forvaltningens vurdering Sammenlignet med tørhaller er svømmehaller særlige ved, at de er åbne for offentligheden. Dvs. at borgerne individuelt har adgang til at bruge en svømmehal. Modsat anvender borgerne tørhaller via forenings- eller skoleaktiviteter. Driften af svømmehaller er generelt omkostningstung, og indtægter ved den offentlige åbning kan i mange tilfælde ikke dække omkostningerne. Det er derfor Kultur og Fritids opfattelse, at det er en balance både at sikre offentlighedens adgang til svømmehallen og at sikre hallens økonomi. Det er Kultur og Fritids opfattelse, at et fast tilskud på 1,1 mio. kr. tilsiger, at der også skal sikres borgerne adgang til svømmehallerne ved offentlige åbningstider. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen. Høring SIV er hørt om sagen. Side 1152

14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om der skal stilles krav om fast åbning af svømmehallerne som betingelse for at modtage driftstilskud. Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Udvalget besluttede, at forvaltningen tager en dialog med svømmehallerne, omkring driftsudgifter og indtægter i forbindelse med åbning af svømmehaller. Side 1153

15 501. Tilskud til fodboldklubber og betaling til haller Dok.nr.: 882 Sagsid.: 12/14394 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har bedt forvaltningen om en samlet oversigt over de tilskud der gives til fodboldklubber. Forvaltningen har endvidere lavet en opgørelse over de tilskud der gives til idrætshaller, hvis de stiller omklædnings og klubfaciliteter til rådighed for fodboldklubber. Opgørelserne er lavet ud fra regnskaber fra Derfor er Outrup Boldklub medtaget som klub der får stillet faciliteter gratis til rådighed i en S/I. Fodboldklubbers driftsudgifter giver på forskellig vis tilskud til fodboldklubbernes driftsudgifter. Typen af tilskud afhænger af ejerforhold på baner og klubhus (inkl. omklædning). For klubber som ikke har driftsudgifter fordi de anvender kommunalt ejede faciliteter opkræver kommunen gebyrer. Der er 29 fodboldklubber i kommunen. Tabellen viser ejerforhold af klubhus inkl. omklædning og baner samt tilskudsgrundlag. Ejes af Klubben S/I (hal el. lign.) Andet (fx deler lokaler/baner) Kommunen Klubhus inkl. omklædning Bane Tilskudsgrundlag Faktiske udgifter Lejeudgift Lejeudgift Gebyr De 8 klubber som selv ejer klubhus har en gennemsnitlig årlig driftsudgift på ca kr. Klubberne kan få lokaletilskud til deres driftsudgifter. Der er stor variation i klubbernes driftsudgifter (fra ca kr.) ligesom der er stor variation i klubfaciliteterne, klubbernes størrelse og aktivitet mv. 9 Klubber lejer eller låner klubfaciliteter og omklædning ved selvejende institutioner, foreninger eller kommunen. 3 af disse betaler leje, i gennemsnit kr./år. Der gives tilskud til lejen svarende til lokaletilskudsprocenten. Ligesom ved klubber der selv ejer klubhus er der store variationer i den lejeudgift, klubberne betaler. Den varierer fra kr., variationen kan bl.a. forklares ved forskelle i faciliteterne. 6 af klubberne har ingen udgifter da faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed. Det hænger bl.a. sammen med bestyrelsessammenfald i den SI som ejer faciliteterne og foreningen som bruger dem. Hvad angår fastsættelse af den tilskudsberettigede leje kan Folkeoplysningsudvalget fastsætte en maksimal tilskudsberettiget leje. Den højeste lejeaftale har Horne IF på ca kr./år, som betaler for både brug af klubfaciliteter og baner. Begge dele ejes af den S/I Horne Idrætspark. Horne Idrætspark skiller sig ud ved, at de ejer både bygninger og baner og selv foretager banepleje og vedligehold. En opgave der ved de andre anlæg varetages af kommunen. Det er grundlaget for den højere leje. Side 1154

16 11 klubber bruger kommunalt ejede klubhuse med omklædning. De betaler gebyr efter gældende regler. Tilskud til idrætshaller vedr. udendørs brugere 5 S/I haller stiller omklædnings- og klubfaciliteter til rådighed for udendørsbrugere. For alle er det en fast aftale, som ikke er relateret til klubbernes størrelse og aktivitetsniveau. I 3 haller stilles omklædnings- og klubfaciliteter vederlagsfrit til rådighed. Hallen modtager et årligt beløb på kr. (med virkning fra 2013) herfor uanset klubbens brug (Form & Fritid, Janderup Sogns Aktivitetshus og Outrup Kultur & Idrætscenter). Horne Idrætspark opkræver en leje hos klubben for brug af baner og omklædning på ca kr./år. Lejebeløbet dækker, at Horne Idrætspark i modsætning til øvrige anlæg selv foretager banepleje og vedligehold på udendørsanlæggene (som de selv ejer), en opgave der for de øvrige anlæg foretages af. Hallens driftsudgift er opgjort til ca kr. (regnskab 2010). Klubbens lejeudgift er tilskudsberettiget. IFV kan, jf. den indgåede kontrakt, opkræve en maksimal leje hos VIF på kr./år. Lejen er tilskudsberettiget. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid kan konstatere, at fodboldklubberne i gennemsnit har en maksimal udgift på ca kr. til klub- og omklædningsfaciliteter. Udgiften er som hovedregel tilskudsberettiget svarende til lokaletilskudsprocenten. Forvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at justere den nuværende ordning for fodboldklubberne. Der er stor variation i den betaling hallerne modtager. Horne Idrætspark vurderes som særlig, da hallen har udgifter til en ekstra opgave bl.a. med løbende vedligehold af fodboldbaner og maskiner hertil. En opgave der, for de øvrige anlæg, varetages af kommunen. Lejeniveauet vurderes ikke som urimeligt set i forhold til hallens regnskabsmæssige udgifter. For øvrige haller varierer betalingen fra kr. til kr./år, som er den maksimale tilskudsberettigede leje, der er fastsat for Outrup Kultur- & Idrætscenter. Forvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget laver en vurdering af, om der skal ske en opjustering af lejebetalingen for Janderup Sogns Aktivitetshus, Form & Fritid samt Fritidscentret. Retsgrundlag Lov om folkeoplysning Kommunalfuldmagten s tilskudsregler. Økonomi Ingen. Høring Det foreslås, at SIV høres om en eventuel justering af den betaling, som hallerne modtager for udendørs brugeres anvendelse af omklædning og klubfaciliteter. Bilag: 1 Åben Hallernes indtægt ved omklædning for udendørs brugere 5235/13 Side 1155

17 2 Åben Omklædning for udendørs fodbold 2509/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om hvordan der gives tilskud til fodboldklubber, i forhold til de forskellige ejerforhold, tages til efterretning, og at Folkeoplysningsudvalget vurderer om der skal ske en opjustering af lejebetalingen for Janderup Sogns Aktivitetshus, Form & Fritid samt Fritidscentret, så lejen i højere grad svarer til den aftale der er indgået for Outrup Kultur- & Idrætscenter. Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget ønsker, at SIV orienteres om justeringen. Side 1156

18 502. Ansøgning om lejebetaling med tilbagevirkende kraft Dok.nr.: 892 Sagsid.: 10/11094 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Outrup Kultur- & Idrætscenter (OKIC) har med brev af 10. november 2012 søgt om, at udvalget tager stilling til en forhøjelse af den fastsatte maksimale leje, som centret kan opkræve hos Boldklubben for brug af omklædnings- og klubfaciliteter. OKIC har dernæst søgt om at modtage en lejebetaling med tilbagevirkende kraft fra Folkeoplysningsudvalget har den 24. maj 2012 besluttet, at den maksimale tilskudsberettigede leje, som centret kan opkræve, er kr./år. Hallen vil så ikke længere få det årlige driftstilskud på kr. for udendørs brugere, da man i stedet modtager en lejebetaling fra klubben. En betingelse er samtidig, at det tinglyste skøde om klubbens vederlag fri benyttelse af faciliteter aflyses. Boldklubben kan få lokaletilskud til lejen. OKIC har henvendt sig, da man ikke mener at kr. som lejebetaling er tilstrækkeligt. Man ønsker at kunne opkræve leje på kr. og desuden fastholde tilskuddet for udendørs brugere på kr./år. (Beløbet er kr. fra 2013). Ud fra forvaltningens opgørelse af tilskud/betaling for fodboldklubbers anvendelse af omklædnings- og klubfaciliteter, kan det konstateres, at en lejebetaling på kr. er væsentlig højere end det sammenlignelige idrætsanlæg modtager. Således modtager Form & Fritid og Janderup Sogns Aktivitetshus kr. årligt mens Fritidscentret modtager maks kr. årligt. Før harmoniseringen af tilskud til haller trådte i kraft modtog OKIC kr. i driftstilskud i Efter harmoniseringen var centret berettiget til årligt driftstilskud på i alt kr. Som led i harmoniseringen af tilskud til idrætshaller modtog en række haller over en 2-årig periode en kompensation som følge af, at de med de nye regler fik mindre i tilskud end tidligere. Således modtog OKIC inkl. supplerende tilskud fra overgangsordningen og øget skolebetaling i alt ca kr. i tilskud i I 2011 modtog OKIC ca kr. i tilskud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder ikke, at der er grundlag for, at den maksimale tilskudsberettigede leje til OKIC forhøjes. Hvis OKIC ønsker at lave en supplerende lejeaftale med yderligere betaling fra boldklubben, er den uvedkommende. Sagsforløbet omkring fastsættelse af lejen startede med en henvendelse fra OKIC i Kultur og Fritid finder det derfor rimeligt, at OKIC modtager en betaling med tilbagevirkende kraft fra 2010 og ud fra, at den maksimale leje er fastsat til kr./år. Fastsættelse af den betaling OKIC skal modtage bør dog fratrækkes den betaling på kr./år for udendørs brugere, som centeret allerede har modtaget i 2010 og 2011, samt fratrækkes de supplerende tilskud centeret har modtaget i 2010 og Kultur og Fritid kan konstatere at centeret i 2010 modtog ca kr. mere end før harmoniseringen og at de i 2011 modtog ca kr. mindre. Det er således Kultur og Fritids opfattelse, at OKIC allerede har modtaget en kompensation i overgangs- Side 1157

19 ordningen så der ikke er grundlag for yderligere betaling. Ses 2010 og 2011 under ét, har OKIC ca. modtaget det i tilskud, som de fik før harmoniseringen. Det forventes at Boldklubben har betalt leje på kr. for 2012, og at dette år derfor ikke medtages i opgørelsen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Ingen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Status på beslutninger vedr. fastsættelse af leje 2 Åben Udbetalte driftstilskud til Outrup Kultur & Idrætscenter 2010 og / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den maksimale tilskudsberettigede leje på kr./år fastholdes fra 2012, at der ikke betales yderligere tilskud til Outrup Kultur- & Idrætscenter for udendørs brugere, da de allerede i 2010 og 2011 har modtaget supplerende tilskud via overgangsordningen efter harmoniseringen. Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Anbefalingen blev godkendt. Side 1158

20 503. Styrelsesvedtægt for nyt Folkeoplysningsudvalg fra 2014 Dok.nr.: 358 Sagsid.: 12/6657 Initialer: leve Åben sag Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget har på møder i efteråret 2012 drøftet forslag til styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2014 for det udvalg, som skal nedsættes i henhold til Folkeoplysningslovens 35, stk. 2. Folkeoplysningsudvalget er kommet frem til vedhæftede forslag. I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er der følgende ændringer: Udvalget ændrer navn til Fritidsrådet Antal medlemmer ændres fra 15 til 10 (der udgår 1 fra aftenskolerne, 3 fra foreningerne og 1 fra Varde Byråd), Stedfortrædere vælges i prioriteret rækkefølge (tidligere personlige stedfortrædere) Forenkling af fremgangsmåde ved valg af formand, næstformand og medlemmer samt afholdelse af eventuelt suppleringsvalg. Folkeoplysningsudvalgets kompetencer blev tidligere fastlagt i folkeoplysningsloven og var derfor indskrevet i styrelsesvedtægten. Ved den seneste lovændring blev det op til den enkelte kommune selv at fastlægge, hvilke kompetencer der skal være i det udvalg, som nedsættes efter folkeoplysningslovens 35, stk. 2. Ved folkeoplysningsudvalgets behandling af den fremtidige styrelsesvedtægt er det forudsat, at den tidligere godkendte kompetencefordelingsplan fortsætter uændret. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at styrelsesvedtægten på en række områder lægger op til mere enkle løsninger. Kompetencefordelingsplanen kan til enhver tid justeres i forhold til de aktuelle behov. Etablering af et Fritidsråd med virkning fra bliver taget op i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget. Retsgrundlag Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra /12 Side 1159

21 Åben Kompetencefordelingsplan - Folkeoplysningsloven /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at styrelsesvedtægten for Fritidsrådet fremsendes til Varde Byråd med anbefaling. Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Anbefalingen blev godkendt., er opmærksom på, at kompetencefordelingsplanen til enhver tid kan justeres i forhold til de aktuelle behov, og at etablering af et Fritidsråd med virkning fra bliver taget op i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget. Side 1160

22 504. Lukket - Orientering - Budgetopfølgning pr IFV Dok.nr.: 893 Sagsid.: 12/13025 Initialer: FLKA Lukket sag Side 1161

23 505. Lukket - Oksbøl Vandrerhjem - bygningsgennemgang og vandrerhjemmets fremtid Dok.nr.: 902 Sagsid.: 12/13705 Initialer: leve Lukket sag Side 1162

24 506. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 706 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Status på beslutninger på folkeoplysningsområdet februar 2013 Fest- og kulturuge i 19. februar 2013 Besøg fra Danmarks Biblioteksforening på Tur Danmark 19. februar 2013 Scoremad 19. februar 2013 Visions- og måldialogmøder med aftaleenheder i Kultur og Fritid - 6. marts 2013 Status på arbejdet i de lokalhistoriske arkiver 12. marts 2013 Forårsmødet med udviklingsrådene 10. april 2013 Besigtigelse - Broen til Varde Sommerland april 2013 Forprojekt til Stålværks- og Trådspinderiområdet Dialogmøder med aftaleholdere inkl. Varde Museum samt foreninger 26. november 2013 Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 1163

25 Beslutning den Fraværende: Bøje Meiner Jensen, Marianne Bruun Kristiansen Taget til efterretning. Side 1164

26 Bilagsliste 496. Gensidig orientering 1. VS: Orientringspunkt til K&F Arrangementsfolder_litteratur.pdf (7272/13) 2. VS: Orientringspunkt til K&F _ børnearrangementer_jan-juli.pdf (7271/13) 3. VS: Orientringspunkt til K&F internetkurser.pdf (7270/13) 4. Opgørelse 2012 Frivilligt Socialt Arbejde 18 ( /12) 497. Turismestrategiens perspektiver og muligheder for 1. Projektplan for udarbejdelse af turismestrategi (930773/12) 2. Turismepræsentation til udvalgsmøder ( /12) 501. Tilskud til fodboldklubber og betaling til haller 1. Hallernes indtægt ved omklædning for udendørs brugere (5235/13) 2. Omklædning for udendørs fodbold (2509/13) 502. Ansøgning om lejebetaling med tilbagevirkende kraft 1. Status på beslutninger vedr. fastsættelse af leje ( /12) 2. Udbetalte driftstilskud til Outrup Kultur & Idrætscenter 2010 og 2011 (6571/13) 503. Styrelsesvedtægt for nyt Folkeoplysningsudvalg fra Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra (945093/12) 2. Kompetencefordelingsplan - Folkeoplysningsloven (945091/12) Side 1165

27 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Peter Nielsen Bøje Meiner Jensen Hans Jørgen Gammelgaard Marianne Bruun Kristiansen Erhardt Jull Side 1166

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere