7.X på Aars Skole 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.X på Aars Skole 2013/2014"

Transkript

1 7.X på Aars Skole 2013/2014

2 Skolens kontakt informationer Aars skole Kirkegade 4 Tlf: Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: Skoleleder: Søren Toft Mølgaard Tlf: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): Psykolog: Maria L. Sørensen Tlf:

3 Socialrådgivere: Vesthimmerlands kommune har tilknyttet flere socialrådgivere. Har forældrene behov for at tale med en socialrådgiver, kan henvendelse ske direkte til kommunens socialrådgivere på tlf: Rygning: På folkeskolers, kommunale ungdomsskolers områder er tobaksrygning ikke tilladt for elever ved disse skoleformer samt børn i fritidsordninger. Af bemærkninger til loven fremgår: I folkeskolen forudsættes det som led i skolens tilsynspligt, at den pågældende lærer, som griber en elev i at overtræde rygeforbuddet, gennem elevernes klasselærer tager kontakt med forældrene, således at forældrene i samarbejde med skolen kan medvirke til, at forbuddet bliver efterlevet. Hvis gentagne påtaler og advarsler ikke viser sig tilstrækkelige, kan skolen overveje at iværksætte egentlige sanktioner inden for rammerne af de gældende regler om foranstaltninger til god ro og orden i folkeskolen. Hvis elever ikke overholder rygestoppet på Aars Skole, har ledelsen få virkemidler, men bortvisning er en reel mulighed. Man skal bare nødigt derhen. Forsikring: Skolen har ingen forsikring, der dækker skader og ulykker for eleverne. Det vil derfor være tilrådeligt at forældrene tegner en ulykkesforsikring for deres barn. De ting, en elev ødelægger på skolen, kan fx være en anden elevs tøj, skolens inventar, ruder. En elev skal erstatte de ting, han/hun ødelægger, med mindre der er tale om et hændeligt uheld. Husk: Vesthimmerlands Kommune dækker ikke tandskade. Det er derfor nødvendigt at familien har en tandskadeforsikring.

4 Mobiltelefoner: Mobilkommunikation må på ingen måde anvendes til chikanerende formål. Mobiltelefoner må ikke være tændte I undervisningstiden. I Trivselsklassen kan eleverne aflevere mobiltelefonerne, når de møder i skole, så telefonerne er låst inde. Mobiltelefonerne udleveres i pauserne. Overtrædelse af ovennævnte medfører inddragelse af mobiltelefonen. Skolen har intet ansvar for medbragte mobiltelefoner. Lus: Hvis I konstaterer lus eller luseæg på jeres barn, skal I starte en lusebehandling inden barnet kommer i skole. Vi anmoder om, at I kontakter Trivselsklassens personale. (Informationer vedr. Hvilke børn der har lus videreformidles naturligvis ikke.) Når der er konstateret lus eller luseæg på et barn I klassen orienteres samtlige hjem I klassen med den hensigt at undgå spredning. Bustider: Ved ændrede bustider er det forældrenes ansvar selv at ringe til Cimber og underrette dem herom. (tlf: ) Sygdom/fravær: Elevernes fremmøde registreres. Der skal skrives i logbogen, hvis en elev har været syg eller skal have fri fra skole. Udebliver eleven fra undervisningen i mere end 20 dage på et skoleår, underrettes forældrene og indkaldes til samtale.

5 7.X kontakt informationer Rikke Haldrup (RHA) Dan Korgaard Hansen (DKH) Mette Aagaard (MCH) Vinni Højvang (VHØ)

6 Pædagogik i 7.X 7.X er et helhedstilbud, hvilket vil sige at der i 7.X er et integreret undervisningstilbud og fritidstilbud. 7.X arbejde og mål bygger på to principper: Vi har et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger, om at sikre kontinuitet mellem pædagogisk metode og praksis både i skole og fritid. Vi drager omsorg for hver enkelt elev. Formålet med helhedstilbud er at: Sikre at skole- og fritidstilbud udformes og tilrettelægges ud fra teamets og forældrenes opfattelse af, hvad der bedst tjener det pågældende barns behov og forudsætninger. Medvirke til at udvikle en fælles kultur for skole- og fritidstilbud. At lærere og pædagoger i fællesskab - for hvert barn udvikler en individuelelevplan med henblik på det daglige tilbud. I 7.X er strukturen i personalet den, at der er en fast lærer og en fast pædagog i skoledelen. I løbet af skoledagen møder pædagogen fra fritidsdelen ind, således at der bliver en overlapning inden fritidsdelen starter. Dette betyder, at fritidsdelens pædagog altid ved, hvordan skoledagen har været og deltager i det omfang af undervisningen, der er behov for. At der er en tæt sammenhæng mellem undervisningen og den sociale træning. Den pædagogiske praksis og dermed rammerne for det daglige arbejde i 7.X er bygget op omkring følgende områder:

7 Ansvar: Medarbejderne fungerer som rollemodeller for eleverne. Dette er med til at sikre, at de voksne i 7.X kan handle med faglig og personlig autoritet, og dermed fastholde et krav overfor eleverne om undervisning og overholdelse af de sociale spilleregler i såvel skole- som fritidsdel. Vi arbejder meget med sprog- og kropssprog, og bruger konkrete episoder som et pædagogisk redskab. Struktur: Dagligdagen i 7.X er struktureret ned i den mindste detalje, eleverne ved således altid, hvad de skal lave. Indholdet i både skole- og fritidsdel styres og bestemmes af de voksne og fremgår af dagsplaner. Begrundelsen herfor er, at struktur skaber forudsigelighed og tryghed, hvilket betyder mindre stress hos elever og medarbejdere og dermed færre konflikter. Dette giver eleven ro til at lære både fagligt og socialt. Det betyder også, at de konflikter der opstår i undervisningen/frikvartererne altid er observeret af voksne og dermed kan løses. Den stramme struktur i hverdagen giver frihed og gode muligheder for, at medarbejderne kan være nærværende, autentiske og være i god kontakt med eleven. Strukturen er blandt andet en forudsætning og mulighed for at skabe en stabil relation til eleven struktur er lig støtte. Lige så vigtigt som struktur er også muligheden for og villigheden til at omstrukturere. Undervisning: Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger i planlægningen af undervisningen. Der bliver som udgangspunkt arbejdet individuelt i undervisningen, ved afskærmede arbejdspladser, med hver enkelt elev. Dagens arbejdsprogram er altid nedskrevet, så eleven har overblik. Typisk er en undervisningslektion bygget op med en dagsplan, således at materialet er varieret og med hensynstagen til at

8 sværhedsgraden tilpasses i forhold til elevens niveau. Der er altid mulighed for individuel voksenstøtte. Ved opstart af ny elev tilrettelægges det faglige niveau ud fra elevens kunnen, og fokus vil i den første tid være på at træne og styrke eleven i gode arbejdsvaner. Når eleven er faldet godt til i undervisningssituationen, arbejdes der frem mod alderssvarende niveau i alle folkeskolens fag. Eleverne testes mindst to gange årligt og der udarbejdes individuelle undervisningsplaner, der revideres to gange årligt. Derudover træner vi også eleverne i at indgå gruppeundervisning, og nogle elever bliver udsluset til normalundervisningen. Vi underviser i gruppesituationer, fordi eleverne her lærer at tale og lytte til andre i trygge rammer. Dette foregår på tværs af alder, interesser, baggrund og faglighed og er integreret i gruppesammenhænge i såvel skole- som fritidsdel. Undervisning og social træning foregår hele dagen og varetages både af lærere og pædagoger. Succeskriterier i 7.X: - Eleven får via strukturen og roen motivationen og selvtillid til at lære og at ville lære. - Eleven bliver fagligt løftet samt opnår gode arbejdsvaner. - Få eleven op på alderssvarende fagligt niveau. - Eleven er i god trivsel og udvikling. - Eleven har fået tillært sig nogle sociale kompetencer og har integreret dem i sin adfærd. - Eleven har lært metoder til konflikthåndtering - Eleven har opnået tillid til voksne. - Eleven oplever gode relationer med voksne. - Eleven har opnået gode lege- og kammeratskabsrelationer. - Eleven har opnået en forståelse af sin livssituation. - Eleven kan deltage i fritidsaktivitet (sport, spejder mm.). - Eleven udsluses til normalskolen i det omfang der er hensigtsmæssigt i forhold til elevens kompetencer og potentialer ud fra et helhedssyn

9 Konflikthåndtering/opfølgning: Ved at fastholde eleverne på kravet om undervisning og overholdelse af de sociale spilleregler i såvel skole- som fritidsdel, vil der opstå konflikter/problemer mellem elever og voksne i 7.X. Eventuelle konflikter i undervisningen eller fritidsdelen, eleven nægter eksempelvis at arbejde med de givne opgaver, medfører at eleven må forlade undervisningen indtil konflikten er løst. Det er målet med løsningen af konflikterne at eleven, med støtte, bliver i stand til at acceptere at konflikter og problemer er en del af livet, og at alle handlinger har konsekvenser (positive/negative), men at de kan løses, hvis man følger de handleanvisninger man får af de voksne i 7.X. Denne sociale træning foregår ved at eleven altid har mulighed for at støtte sig til en voksen i de situationer, hvor det er svært at imødekomme de sociale spilleregler og krav eleven bliver mødt med. Konfliktsituationer kan ende i en magtanvendelse, hvis eleven bliver udadreagerende, til fare for sig selv eller andre. I disse situationer er personalet nød til at lave en magtanvendelse. (Magtanvendelser udøves udelukkende i henhold til Børne- & Skoleforvaltningens grundlæggende principper). Efter en magtanvendelse vil forældrene altid blive kontaktet af personalet pr. telefon. Derefter bliver der blive skrevet en magtanvendelse, som bliver sendt hjem indenfor 7 dage, og denne skrivelse vil blive lagt i elevens mappe på kontoret. Der bliver altid fulgt op og gennemgået enten med den enkelte elev eller med hele gruppen. Efter en konflikt er det personalet i 7.X, der vurderer om eleven skal blive i skolen eller afhentes af forældrene. Samarbejde: Samarbejdet bygger på åbenhed og på tillid. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt og er med til at give flere løsningsmuligheder.

10 Hver 3 uge afholdes et personalemøde i 7.X. Hvis der er behov for PPR og skolens leder indkaldes de. På møderne gennemgås eleverne, så alle er opdaterede. 7.X er et undervisningstilbud i Vesthimmerlands Kommune og eleverne visiteres gennem PPR. Klasseskift: Når eleven skal skifte fra 5.X eller skal i 9.X er der en overlevering af eleven til de kommende lærere/pædagoger. Den kommende kontaktperson deltager: i konkret undervisning i 7.X i forældresamtale inden skiftet til 9.X i ½ års evaluering med personalet fra 7.X, ledelsen og PPR Efter klasseskiftet vil der være en evaluering, hvor kontaktperson fra 7.X deltager i teammøder med 5.X/ 9.X, hvor klasseskiftet/undervisning drøftes. Fritidsdel: Børne- og skoleforvaltningen har besluttet, at fritidstilbuddet skal ses som et samlet hele med undervisningen. Der er et samarbejde mellem 5.X og 7.X omkring fritidsdelen, så personalet altid kan trække på hinanden i konfliktsituationer, og få den nødvendige opbakning herigennem. Fritidstilbuddet for AKT børn på Aars Skole, er et tilbud der dækker fra 1.klasse til 6. klassetrin, med maximalt 14 elever, som normeres til 4 pædagoger. Fritidstilbuddet starter efter skolen er færdig. Fritidsdelen i 7.X lukker kl mandag, onsdag og torsdag. Fredag slutter dagen kl. 14:00.

11 Elevfordelingen på de 4 pædagoger. Denne fordeling bliver gjort op efter, hvilke elever der profitere af, at indgå i grupper sammen. Dette måler vi ud fra: Sociale kompetencer. Indlærings niveau. Alder. Aldersmæssigt funktions niveau intellektuelt / fysisk. Adfærds problematikker. De enkelte grupper af børn, bliver fulgt af de/den pædagog som de kender fra skoledelen Formål med tilbuddet: Udover undervisningen, er det vigtigt at give eleverne nogle positive fritidsaktiviteter om eftermiddagen, så de kan få sunde interesser. Målsætning: Det er vigtigt, at vi møder de enkelte elever på deres udviklings niveau. Eleverne skal trænes i at se sig selv og andre i et dynamisk samspil, som højner de sociale kompetencer og elevens selvværd. Fokuspunkter for arbejdet i fritidsdelen: Fokuspunkterne ændrer sig i takt med elevernes alder og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi sikre en progression i tilbuddets tilgang til eleverne. Vi arbejder meget med social træning, hvor vi bruger Trin for Trin.

12

13 For de yngste (4 5.kl.) Leg og læring. Træning i verbal kommunikation i og omkring legen. Se sig selv i samspil med andre. Strukturerer leg og egen tid. Udvikle empatisk forståelse Konfliktløsning Behovsudsættelse Omsorg Massiv voksenstyring De ældste (5-6kl) Leg og læring. Træning i verbal kommunikation i og omkring legen. Se sig selv i samspil med andre. Konfliktløsning Behovsudsættelse Omsorg Massiv voksenstyring Selvstændigt fritidsliv Personlig udvikling At turde nye ting Sociale kompetencer At kunne deltage i aktiviteter med ligesindede At kunne acceptere hinanden Relationsdannelser

14 Dagligdagen i 7.X 7. X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag RHA/MCH RHA/MCH RHA/DKH/JDO RHA/MCH RHA /JDO svømning RHA/MCH RHA/MCH/JDO RHA /DKH/JDO RHA/DKH/MCH RHA/JDO svømning RHA/MCH RHA RHA/DKH/MCH/ RHA/DKH/MCH JDO/MCH /DKH/JDO/MC JDO H JDO/MCH RHA /DKH/MCH/JD O DKH/MCH/JDO DKH/MCH/JDO JDO/MCH JDO/MCH RHA /DKH/MCH/JD O MCH/JDO MCH/JDO JDO/MCH JDO/MCH RHA MCH/JDO MCH/JDO /DKH/MCH/JD O JDO/MCH MCH/JDO MCH/JDO Der vil være løbende ændringer i skemaet.. Vi vil i 7.X arbejde med dagsplaner, så dagligdagen er overskuelig for eleven. For at I som forældre kan følge med i jeres barns faglige dagligdag, bliver der udarbejdet logbøger, som er inde på forældreintra (www.aars-skole.dk). To gange om året vil der være forældresamtaler, som hele personalet i 7.X vil deltage i.

15 Til de samtaler vil der være udarbejdet en udvidet elevplan, som vil blive sendt hjem en uge før mødet. (Disse udvidet elevplaner bliver sendt til PPR)

16 Kørselstilladelse Jeg giver hermed Aars Skole (7.X) personale tilladelse til at køre med mit barn i private biler. Navn: Cpr: Underskrift:

17 Elevplan Jeg giver hermed tilladelse til at Aars skole videresender mit barns elevplan til PPR. Navn: Cpr. nr: Underskrift:

18 Billeder Jeg giver hermed tilladelse til at Aars Skole må bruge billeder af mit barn på Aars Skole og Skoleintra. Navn: Cpr. nr: Underskrift:

19 Oplysninger på den enkelte elev Navn Adr: Cpr: Tlf: Mors navn: Adr: Tlf: Fars navn: Adr: Tlf: Evt plejefamilie: Adr: Tlf:

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe.

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe. Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Grundtankerne for Elleslettegårds tilbud og de unges hverdagsliv og læring er bl.a., at det menneskelige fællesskab med plads til den

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for 0. 10. klasse i Egedal Kommune 2007/08.

Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for 0. 10. klasse i Egedal Kommune 2007/08. Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for 0. 10. klasse i Egedal Kommune 2007/08. Skolecentret Bilag til styrelsesvedtægtens bilagsdel spec. uv. Sagsnr. 07/20545. 30.10.2007/lv-pv 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Avedøre Skole. Værdiregelsæt

Avedøre Skole. Værdiregelsæt Avedøre Skole Værdiregelsæt 18-04-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Pædagogisk profil... 4 Samværsregler for Avedøre skole... 4 Adfærdsregler... 7 Skolens adfærdsregler... 8 Strategi mod

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere