FORSLAG TIL BOLIGPOLITIK 2016 RØDOVRE ET BEDRE STED AT BO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BOLIGPOLITIK 2016 RØDOVRE ET BEDRE STED AT BO"

Transkript

1 BOLIGPOLITIK 2016 RØDOVRE ET BEDRE STED AT BO

2 INDHOLD FORORD FORORD 3 RØDOVRE - ET BEDRE STED AT BO 4 Attraktive boliger til alle 4 Bæredygtighed grundlag for vækst 4 Sammen om by- og boligudviklingen 5 TEMA 1 - BOLIGER TIL ALLE 6 Større familieboliger 6 Nye boformer til ældre 6 Flere boliger til unge 7 Boliger til enlige 7 Boformer til socialt udsatte og borgere med handicap 7 Målsætninger 7 TEMA 2 - ATTRAKTIVE BOLIGER 8 Fornyelse af boliger 8 Fremtidens boliger 8 Nye fællesskaber og boformer 8 Sunde og energirigtige boliger 9 Målsætninger 9 TEMA 3 - GODE BOLIGOMRÅDER 10 Boliger i levende og trygge omgivelser 10 Grønne åndehuller tæt på boligen 10 Syv kvalitetsparametre for by- og boligområderne: 10 Bevægelse og omgivelser 11 Boligområder med helhed og identitet 11 Målsætninger 11 BILAG - RØDOVRES PROFIL 12 Indledning og sammenfatning 12 Rødovre i vækst 12 Hvorfor vokser Rødovre? 13 Hvordan bor vi? 14 Erik Nielsen, Borgmester Rødovre skal fortsat være et attraktivt sted at bo en forstad hvor alle kan leve et trygt og sundt liv i tidssvarende boliger og i rare omgivelser. Boligpolitikken skal bidrage til, at vi også fremover kan tilbyde attraktive boliger for alle i alle livets faser. Politikken bliver en del af Kommunalbestyrelsens mål om vækst gennem bæredygtig byudvikling. En stigende andel af danskerne flytter mod de større byer og særligt til København. Det har en afsmittende effekt på Rødovres indbyggertal. Vi tager som altid ansvar, når der er behov for boliger til tilflyttere samtidig med at vi fastholder traditionelle rødovreværdier. De seneste år er indbyggertallet i Rødovre steget, især fordi yngre familier flytter hertil. Uden tilflytningen ville andelen af erhvervsaktive borgere være faldet. For at fortsætte den positive udvikling skal vi fremover arbejde med en række udfordringer. Vi skal forbedre de nuværende boligområder, og vi skal skabe nye spændende boliger, blandt andet i fire af de fem udviklingsområder: Rødovre Nord, Rødovre Syd, Bykernen, IrmaByen og Islevdalvej Erhvervskvarter. Vi vil gerne udvide Rødovres boligareal, så der også i fremtiden bliver plads til at byde nye borgere velkommen og plads til nuværende borgere. Vækst er ikke et mål i sig selv. Det er også vigtigt at have et alsidigt udbud af boliger, der kan danne rammen om et socialt-, økonomisk- og miljømæssigt bæredygtigt lokalsamfund. Skal Rødovre fortsat være attraktiv for familier, skal de nye boliger i udviklingsområderne leve op til kravene til en moderne familiebolig. Samtidig vil vi sikre, at vores eksisterende boliger er attraktive, så vi også i fremtiden kan rumme alle borgere. Mange boligbebyggelser i Rødovre rummer fine arkitektoniske bevaringsværdier. Den arkitektoniske arv, er i høj grad vores fundament, som vi vil bygge videre på. Når vi fornyer ejendomme, vil vi bevare bygningens identitet og kvaliteter. Det er også vigtigt for os at fastholde boligområdernes grønne præg. God læselyst! Erik Nielsen, Borgmester 3

3 RØDOVRE ET BEDRE STED AT BO ATTRAKTIVE BOLIGER TIL ALLE Med boligpolitikken får vi et værktøj, der skal være styrende for vores prioriteringer i boligudviklingen. Politikken skal bidrage til at løfte udfordringer på boligområdet og sikre en fortsat positiv udvikling. Politikken følges op af en handleplan med konkrete indsatser. Afsættet for politikken er på statistikker og beskrivelser af befolkningssammensætningen og boligområdet og på input fra borgere og andre aktører. Hovedtrækkene kan læses i afsnittet Rødovres Profil. Her kan du læse om de udfordringer for by- og boligudviklingen, som leder frem til politikkens tre temaer: 1. Boliger til alle: Vi vil sikre en balanceret befolkningssammensætning gennem planlagt vækst i boligmassen. 2. Attraktive boliger: Vi vil sikre kvalitet og variation i boligernes størrelse og ejerform, der tilgodeser alle borgeres behov. Vi vil arbejde for at udvikle nye boliger på et arkitektonisk- og bæredygtigt grundlag. Det er også udgangspunktet for fortsat fornyelse af den almene boligsektor. 3. Gode boligområder: Vi vil fortsat udvikle områderne omkring boligerne og skabe gode rammer for liv og tryghed. BÆREDYGTIGHED GRUNDLAG FOR VÆKST Med boligpolitikken sætter Kommunalbestyrelsen fokus på, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes for at skabe udvikling og vækst. Vi skal fortsat sikre væksten gennem bæredygtig byudvikling. Blandt andet ved at skabe en balanceret befolkningssammensætning. Kommunen ønsker en bæredygtig udvikling, som er i balance både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Social bæredygtighed handler om at prøve at sikre en alders- og uddannelsesmæssig varieret befolkning i Rødovre, og om at tiltrække borgere, der kan bidrage til det sociale liv. Økonomisk bæredygtighed handler om, at nye boliger kan sikre et stabilt befolknings- og skattegrundlag. Miljømæssig bæredygtighed handler om, hvordan vi gør boligerne mere miljøvenlige og reducerer CO²-udledning, når vi bygger nyt eller fornyer eksisterende boliger. SAMMEN OM BY- OG BOLIGUDVIKLINGEN Politikken følger op på visionerne for byudviklingen i Kommuneplan og i Rødovre kommuneplan Profileringsstrategiens mål om at fastholde og tiltrække unge erhvervsaktive med børn indgår også. Politikken spiller desuden sammen med arkitektur-, klima- og sundhedspolitikken samt politikker på socialområdet og den afspejler lokalplaner og planer for byudviklingsområderne. Kommunalbestyrelsens vision Sammen om Rødovre handler om, at vi skal løse opgaverne på en ny måde, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. By- og boligudvikling forudsætter netop et tæt samspil med mange aktører, da både almene boligselskaber, boligejere og private udlejere spiller en central rolle for by- og boligudviklingen og for realiseringen af politikken. Lokale aktørers viden og gode idéer er blevet bragt med ind i boligpolitikken. Der er blevet afholdt en workshop, hvor råd, nævn, foreninger og borgere har haft mulighed for at bidrage aktivt til udviklingen af politikken. Deltagerne gav også udtryk for, at de gerne ville være en aktiv partner i realiseringen. Politikken bygger altså videre på den lange tradition, vi har for at stå sammen i lokalsamfundet om at gøre Rødovre til et bedre sted at bo. 4 5

4 TEMA 1 BOLIGER TIL ALLE I Rødovre skal vi fortsat have et bredt udbud af attraktive boliger for alle både til børnefamilier, enlige, ældre, unge, borgere med handicap og til socialt udsatte borgere. STØRRE FAMILIEBOLIGER For at sikre en balanceret befolkningssammensætning vil vi satse på at fastholde og tiltrække erhvervsaktive familier med børn. For at kunne det, har vi behov for flere store familieboliger. Udviklingen viser, at familier gerne vil bo på stadig flere kvadratmeter per familiemedlem, hvor Rødovre i modsætning til den trend har en stor andel af små og mellemstore boliger. I de kommende år vil der blive bygget i byudviklingsområderne, og her vil vi gerne have en varieret boligsammensætning. Planloven giver mulighed for, at kommunen kan stille krav om, at op til 25 procent af nye boligområder bliver forbeholdt almene Gruppen af ældre er meget blandet. Vi har raske og friske ældre; ældre med funktionsboliger. Det kan være med til at sikre mere blandede byområder i de store byer. I Rødovre er cirka halvdelen af alle boliger almene, og vi er dermed en af de kommuner i landet, der har den største andel af almene boliger. Det er vigtigt at finde den rette balance i vores boligmasse og sikre, at der også i fremtiden er attraktive boliger til alle. Derfor vil vi løbende tage stilling til, om der er behov for almene boliger i forbindelse med nyt byggeri. Samtidig er det vigtigt, at en betydelig andel af boligerne i de områder bliver attraktive og egnede for familier. Vi vil også benytte mulighederne for at udvide boligarealerne i eksisterende boliger. Samtidig med at små ældre beboelser alligevel skal renoveres, er det oplagt at overveje at udvide boligarealet. Når de almene boligforeninger ønsker at sammenlægge små Figur 1 Forventet befolkningsudvikling for ældre (65+) Kilde: Rødovre Kommunes befolkningsprognose lejligheder, er det vigtigt, at der tages hensyn til, at vi fortsat skal have en variation i boligstørrelserne. Ved at arbejde for større variation i boligtyper er det også hensigten at sætte gang i en boligrotation, der blandt andet frigør parcelhuse. Vi vil have en blanding af parcel- og rækkehuse, etageboliger samt leje-, ejer- og andelsboliger. Det er vigtigt at have gode boliger til rimelige priser for alle indkomstgrupper. NYE BOFORMER TIL ÆLDRE I dag bor der mere end ældre borgere over 65 år i Rødovre og vi forventer at antallet vil stige (figur 1). nedsættelser, men som klarer sig selv og ældre, der er afhængige af pleje. Vi har et samlet udbud på 550 plejeboliger og andre ældreegnede boliger. Boligerne dækker forskellige plejebehov. Med en stigende levealder følger flere gode leveår, og gruppen af ældre, som kan og vil selv, bliver stadig større. Fremtidens ældre stiller nye krav til boligen. For mange er det ikke et plejehjem, der er brug for. De friske ældre efterspørger alternative boliger med trygge rammer, begrænset behov for egen vedligeholdelse eventuelt boliger hvor fællesskab og samvær er i centrum. Der er tendens til, at ældre bliver boende i egen lejlighed eller hus i længere tid. De vil have plads til familiebesøg og hobbyrum. Mange ældre overvejer først at flytte, når der sker en social begivenhed for eksempel at den ældre mister førligheden eller ægtefællen falder bort. FLERE BOLIGER TIL UNGE Antallet af unge under uddannelse er steget det seneste årti. Rødovre har ingen kollegieboliger og få boliger, som unge på SU eller med anden lav indkomst har råd til. Vi ønsker, at de unge bliver boende og vi vil derfor arbejde for at vi får flere ungdomsegnede boliger. De fleste unge under uddannelse cykler eller bruger offentlig transport. Afstanden til offentlig transport spiller en vigtig rolle, når de unge skal vælge bolig. Vi vil placere nye boliger til unge nær S-togsstationen, langs den nye letbane eller ved kollektive trafikknudepunkter som bykernen. BOLIGER TIL ENLIGE Antallet af enlige er stigende, og vi har derfor fortsat behov for gode små og mellemstore boliger. Enlige er en sammensat gruppe med og uden børn. For enlige, der savner et fællesskab, vil vi have boformer med fysiske rammer, der lægger op til fælles aktiviteter og samvær. Den type af boliger kan både etableres i privat og alment boligbyggeri. BOFORMER TIL SOCIALT UDSATTE OG BORGERE MED HANDICAP Nogle borgere har svært ved at klare sig i egen bolig. Mange af disse borgere kan med støtte bo i almindelige boliger, mens andre har brug for særlige boligtyper eller i en periode for et døgndækket botilbud. I dag dækker 60 særlige botilbud behovet. Men vi skal satse på at få flere boformer for borgere med behov for støtte som hjælp til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det er også vigtigt, at vores borgere med handicap kan få egnede boliger i deres lokalmiljø. KOMMUNALBESTYRELSENS MÅLSÆTNINGER 1. at vi har en mangfoldighed af boligtyper, ejerformer og boligstørrelser i Rødovre, så der er boliger for alle 2. at vi har attraktive boliger til fremtidens ældre 3. at vi har flere ungdomsegnede boliger 4. at vi fortsat kan tilbyde relevante boformer til udsatte borgere 5. at borgere med handicap fortsat har mulighed for at blive i deres lokalmiljø. 6 7

5 TEMA 2 ATTRAKTIVE BOLIGER De mange almene boliger opført i 50 erne og 60 erne blev indrettet efter datidens familiemønster og behov. Figur 2 Antal boliger opført i Rødovre efter årstal Nogle af ejendommene er blevet fornyet, andre vil boligselskaberne renovere og fremtidssikre i de kommende år. Når vi fornyer og forbedrer byens ældre boliger, vil vi samtidig bevare identiteten og de særegne kvaliteter ved byggeriet, så vi sikrer at der også i fremtiden er stor efterspørgsel på flere af vores almene boliger - især rækkehusene Vi lægger vægt på kvalitet i boligerne og variation i boligernes størrelse. Boligerne skal leve op til arkitektoniske krav og bæredygtighed både ved nybyggeri og i en fortsat fornyelse i den almene boligsektor. FORNYELSE AF BOLIGER Mange bebyggelser i Rødovre har arkitektoniske bevaringsværdier fra forskellige tidsperioder. Vi har tradition for at afholde arkitekturkonkurrencer og sikre en høj kvalitet. Vi har rækkehusene Islevvænge og lejlighedsbebyggelsen Ved Rådhuset fra 50 erne samt Nyager Skole, Hovedbiblioteket og Rådhuset fra 60 erne alle bygninger af Arne Jacobsen. Vi har Sibeliusparken, Mariehøj 1 (Engen) og Viften. Den arkitektoniske arv, er et fundament, som vi vil bygge videre på. Rødovre Kommune har kortlagt de arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabsmæssige kvaliteter. Kortlægningen medvirker blandt andet til at sætte fokus på boligernes identitet og bevaringsværdier. Det er et redskab, der bruges i planlægningen til at sikre de forskellige boligers arkitektur, identitet og bæredygtighed. FREMTIDENS BOLIGER Rødovre Kommune vil gerne tilbyde nye spændende boligformer i byudviklingsområderne. En vis andel af de nye boliger skal være nytænkt og vække opmærksomhed for både tilflyttere og rødovreborgere. Vi vil arbejde for, at fremtidens boliger bliver bæredygtige, fleksible og så vedligeholdelsesfri som muligt. Skiftende beboere stiller forskellige krav til samme bolig i boligens levetid og den moderne familie får løbende ændret deres behov for boligens indretning. Fremtidens bolig skal derfor være dynamisk og kunne tilpasses disse skiftende behov. Vores udfordring er at udvikle fleksible boliger med plads til beboernes egne valg, uden at den arkitektoniske standard falder NYE FÆLLESSKABER OG BOFORMER Fællesskab giver livskvalitet og kan understøtte vores velfærdssamfund. Vi har brug for fællesskabet og brug for, at vi hjælper hinanden. I de nye boliger ønsker vi fysiske rammer, der gør, at naboer kan mødes og udvikle nye fællesskaber. Er mulighederne til stede, ønsker vi udearealer ved boligerne, hvor borgerne kan vælge privatliv og fællesskab til og fra. Der skal være udgang fra boligen til et opholdsareal med videre adgang til et område indrettet til fælles aktiviteter og eventuelt et fælleshus. Vi ønsker, at borgere i forskellige aldre har mulighed for at bo i samme område og bebyggelse. Boligområderne skal danne ramme for mødet mellem generationer og opfordre til fællesskaber på tværs af alder. 0 Før SUNDE OG ENERGIRIGTIGE BOLIGER Det er vigtigt, at boligerne er sunde at bo i. En stor andel af boligerne har en alder på 45 til 65 år (figur 2), så flere af dem skal løbende vedligeholdes og fornyes. Boligerne skal også være klima- og miljøvenlige. Det sikrer et lavt energiforbrug, og brugen af de rigtige materialer giver et bedre indeklima. Vi ønsker at brug af vedvarende energiformer, udnyttelse af regn- og spildevand bliver muligt i både det almene og private boligbyggeri. Nybyggeriet udgør en mindre del af vores boliger. En mærkbar reduktion i energiforbrug forudsætter en energirenovering af de nuværende boliger. De almene boliger udgør cirka halvdelen af boligerne i Rødovre og de fleste er opført før Vi vil arbejde Efter 2009 Kilde: Danmarks Statistik på, at gøre den ældre del af boligerne mere energieffektive. Huslejen stiger sædvanligvis, når almene boliger bliver renoveret. Kommunen og boligselskaberne skal have fokus på det dilemma og arbejde for, at boligafdelingerne sikrer, at der fortsat er boliger til borgere med lav indkomst. KOMMUNALBESTYRELSENS MÅLSÆTNINGER 1. at boligerne er smukke, attraktive og lever op til arkitektoniske krav 2. at boligerne er fleksible, lette at vedligeholde og har et varieret arkitektonisk udtryk 3. at boligerne åbner sig mod lokalsamfundet og inviterer til fællesskaber 4. at boligerne er sunde, klimavenlige og bæredygtige. 8 9

6 TEMA 3 GODE BOLIGOMRÅDER Omgivelserne er et vigtigt parameter for at borgerne oplever boligerne som attraktive. Boligområderne skal have gode rammer for tryghed og trivsel. Vi vil udvikle fysiske rammer, der skaber mere liv i by- og boligområderne. Med arkitekturpolitikken, fastlagde vi syv kvalitetsparametre, som betingelser for et godt byliv. BOLIGER I LEVENDE OG TRYGGE OMGIVELSER Det skal være trygt at færdes i boligområderne på alle tider af døgnet. Vi vil fortsat øge trygheden i boligområderne ved at skabe rammer for fællesskab, liv, aktivitet og god belysning. I de seneste år har kriminaliteten i Rødovre været faldende og den tendens skal vi holde fast i. Tryghed og sikkerhed i boligområderne skal understøttes gennem social balance, beboerinvolvering, synlighed og god tilgængelighed. Kunst og kultur kan påvirke sanserne og skabe identitet i by- og boligområderne. Arkitekturpolitikkens mål om at integrere kunst og kultur i byen, skal indgå i planlægning og renovering. GRØNNE ÅNDEHULLER TÆT PÅ BOLIGEN Rødovre er kendetegnet ved mange grønne arealer i tilknytning til bebyggelserne. Det grønne er en vigtig kvalitet i vores boligområder. Vi har mange villaer og rækkehuse med egen have samt moderne almene boliger med grønne arealer. Andelen af række-, kæde- og SYV KVALITETSPARAMETRE FOR BY- OG BOLIGOMRÅDERNE: 1. Sanser bliver de udfordret? 2. Funktion fungerer det døgnet rundt for alle aldre? 3. Menneskelighed kan man mødes og føle sig tryg? 4. Oplevelser - giver det oplevelser? 5. Teknik - fungerer det trafikalt? 6. Sundhed - fremmer det sundheden? 7. Kultur - giver det et rigt hverdagsliv? Rødovre Kommunes arkitekturpolitik 2013 dobbelthuse er langt større end i hovedstadsregionen som helhed (figur 3). De store områder med enfamiliehuse og grønne haver præger kommunen de ældre villakvarterer nær Damhussøen, efterkrigstidens parcelhuse i Islev og kvarterene omkring Schweizerdalsparken samt rækkehusene på Vestvoldens sydøstlige side. Men også etageboliger opført i parkbebyggelser beliggende i grønne fællesarealer er vigtige elementer i bybilledet. I alle byens forskellige områder er det vigtigt, at de grønne elementer bliver tænkt ind i planlægningen, så alle har adgang til grønne områder i nærheden af deres bolig. Vi vil sikre vores boligområder mod konsekvenserne af klimaændringer. Det er særlig vigtigt i de by- og boligområder, der er truet af oversvømmelse ved skybrud. Vores arbejde med klimatilpasning kan ligeledes bidrage til at skabe grønne arealer og vandelementer i boligområderne. BEVÆGELSE OG OMGIVELSER Vi vil indrette omgivelserne ved boligerne, så de støtter borgerne i at leve et sundt og aktivt liv. Boligområderne har indvirkning på daglige til- og fravalg af motion. De bolignære områder skal indbyde til fysisk udfoldelse og socialt samvær. Vi vil også skabe flere stiforløb og grønne forbindelser på tværs af byens områder, så borgerne har gode muligheder for at motionere og bevæge sig gennem byen i grønne omgivelser. BOLIGOMRÅDER MED HELHED OG IDENTITET Rødovre Kommune har i rapporten Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter kortlagt, 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 Figur 3 Boligtyper i Rødovre og Region Hovedstaden Parcelhuse Rækkehuse m.v. Etageboliger hvad der kendetegner de enkelte byrum og boligkvarterer og giver kvartererne identitet. Når vi by- og boligudvikler vil vi bygge videre på områdernes særpræg. Vi vil benytte kortlægningen ved by- og boligudviklingsprojekter og ved omdannelse af grønne områder. Vi vil også sikre en god sammenhæng mellem de forskellige områder i byen. Ved kortlægningen blev Rødovre inddelt i 41 kvarterer. Kvartererne er defineret på baggrund af områdets historie, hvornår og hvorfra området er udstykket eller omdannet, og ud fra særlige bebyggelses- og landskabstyper. Region Hovedstaden Rødovre KOMMUNALBESTYRELSENS MÅLSÆTNINGER 1. at vi fastholder Rødovres grønne profil både når vi etablerer nye boligområder og ved fornyelse af ældre områder 2. at vi skaber nye grønne arealer 3. at vi i arbejdet med klimatilpasning bidrager til at skabe grønne arealer i boligområderne 4. at vi udformer boligområderne, så de fortsat har gode rammer for fællesskab og tryghed 5. at vi fastholder boligkvarterernes identitet samt arkitektoniske- og kulturhistoriske kvaliteter. Kilde: Danmarks Statistik (Der er set bort fra boligtyper med et beskedent omfang) 10 11

7 BILAG RØDOVRES PROFIL INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette afsnit, får du en beskrivelse af Rødovres befolkningssammensætning og -vækst samt hvordan borgerne bor. Fortællingen om Rødovres profil er bundet op på nøgletal og fremskrivninger, der leder frem til hovedudfordringerne for by- og boligudviklingen: at Rødovre har en lav andel af familieboliger, og at vi har behov for flere større boliger, hvis vi fremover skal fastholde og tiltrække erhvervsaktive med børn hvis Rødovre også i fremtiden skal være en attraktiv bo- og tilflytningskommune, skal vi i tæt konkurrence med nabokommunerne fortsat udvikle attraktive boliger i gode by- og boligområder og grønne omgivelser samtidig med, at der bliver skabt flere større boliger, er det vigtigt, at vi fastholder en variation af boliger, der kan matche alle borgeres behov. Politikkens tre temaer er valgt ud fra analyserne af udfordringer. Temaerne er: 1. boliger til alle, 2. Attraktive boliger og 3. Gode boligområder. RØDOVRE I VÆKST Befolkningstallet er stigende og udviklingen forventes at fortsætte, så vi i 2022 runder indbyggere. Stadig flere danskere flytter fra land til by og især Københavnsområdet er populært. Det har en positiv afsmitning på vores indbyggertal. De nuværende boligområder er tæt på at være udbyggede, og den fremtidige boligudvikling er knyttet til byomdannelse og udvikling ved byfortætning og fornyelse. Vi vil skabe flere boliger ved nyt boligbyggeri og omdannelse af ældre erhvervsområder. Kommunalbestyrelsen har udpeget fem udviklingsområder: Rødovre Nord, Figur 5 Aldersfordeling blandt til- og fraflyttere samt nuværende befolkning 0 år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år Tilflyttere Fraflyttere Rødovre Kommune år 80 år 85 år 90 år 95 år Kilde: Danmarks Statistik 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år 75+ år 130 INDEX 2016 = Figur 4 Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Kilde: Rødovre Kommunes befolkningsprognose Bykernen, IrmaByen, Rødovre Syd og Islevdalvej Erhvervskvarter. Det er de yngre mellem 18 og 35 år, som er mest mobile og som i høj grad flytter til og fra Rødovre. Aldersmæssigt er befolkningen kendetegnet ved relativt mange børn og mange ældre sammenlignet med Region Hovedstaden og det forventes, at vi vil blive endnu flere børn og ældre fremover. Selvom antallet af unge erhvervsaktive også øges, så sker det ikke i nær samme grad som antallet af børn og ældre (figur 4). Vi vil gerne tiltrække og fastholde flere unge erhvervsaktive, så vi opnår en afbalanceret alderssammensætning. Kommunalbestyrelsens vision for udviklingen er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes for at skabe vækst. Vores mål er fortsat at sikre vækst gennem bæredygtig udvikling. Væksten skal sikres gennem flere tiltag, men mest fremtrædende er at sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst. Udbuddet af boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen. Med initiativer til nyt boligbyggeri og omdannelse af eksisterende boliger sigter vi mod at fremme befolkningstallet og ikke mindst en afbalanceret sammensætning af befolkningen i Rødovre. HVORFOR VOKSER RØDOVRE? Stigningen i indbyggertallet skyldes især flyttemønstrene. Vi har langt flere tilflyttere end fraflyttere. Der er stor mobilitet, især blandt de yngre familier, og tilflytningen i de seneste fem år svarer til over en tredjedel af kommunens samlede indbyggertal (figur 5). Dermed kan Rødovre sikre en fremtidig balanceret befolkningssammensætning ved at 12 13

8 Region Hovedstaden 8% Privat udlejning 38% Egen bolig 17% Andelsbolig 25% Almene boligselskaber 13% Andet eller uoplyst Figur 6 Boliger fordelt på ejerforhold Rødovre 4% Privat udlejning 38% Egen bolig 3% Andelsbolig 46% Almene boligselskaber 9% Andet eller uoplyst Kilde: Danmarks Statistik Vi har relativt få store boliger over 100 kvadratmeter i forhold til hovedstadsområdet generelt. Til gengæld har vi forholdsvis mange boliger på kvadratmeter (figur 7). Mange af de mindre boliger er almene boliger opført i 50 erne og 60 erne med den størrelse, som man dengang anså for passende til en kernefamilie. Rødovre har stor variation i boligtyper og boligområder. Der er etagebyggeri, hvoraf nogle ligger i klynger omgivet af grønne områder og andre ligger ud til de større veje. Der er områder med rækkehuse, som typisk er placeret i større anlæg og parcelhusområder. Vi har en god afveksling mellem lav og høj bebyggelse samt åbent og tæt byggeri. Vi har mange grønne områder, som er en af Rødovres åbenlyse kvaliteter. I nogle forstæder ser man en overrepræsentation af forskellige borgergrupper i bestemte områder grupperne kan eksempelvis adskille sig med hensyn til indkomst, uddannelsesniveau og etnisk baggrund. I Rødovre er der ikke samme grad af klyngedannelse. Problemer i visse omegnskommuner med boligområder præget af store koncentrationer af socialt udsatte og dårligt image, har vi kun oplevet i meget begrænset omfang. Rødovre Kommune har på et tidligt tidspunkt grebet ind og forebygget. Således har kommunen siden 1998 haft et aftalebaseret samarbejde en udlejningsaftale med næsten alle de almene boligorganisationer i kommunen. tiltrække unge erhvervsaktive og samtidig fastholde rødovreborgere. Vi oplever også en høj grad af fraflytning af unge. Vi vil skabe bedre muligheder for, at de kan blive boende ved at øge antallet af ungdomsboliger. Den mest dominerende grund til at rødovreborgerne i sin tid valgte at bosætte sig her, er nærheden til København det har været særlig vigtigt for unge mellem år og for højtuddannede. Den gode offentlige transport, som gør det let at komme rundt i Hovedstadsområdet vægter også højt samt Rødovres grønne præg. Blandt adspurgte borgere fra Hovedstadsområdet, er det de samme tre parametre, der er vigtige, hvis de skulle flytte til en ny kommune. (Kilde: You Gov Zapera) Rødovre har altså de kvaliteter, som bliver efterspurgt. HVORDAN BOR VI? Vi har et bredt udbud af boligtyper. Over halvdelen af vores boligmasse er etagebebyggelse, cirka en femtedel er parcelhuse og en femtedel er række-, kæde- eller dobbelthuse. Lidt under halvdelen af boligerne er ejet af privatpersoner og kun 3 % er andelsboliger. De almene boliger udgør knapt halvdelen af boligmassen (figur 6) og består af 56 boligafdelinger med tilsammen boliger fordelt på 13 forskellige boligorganisationer. Vi har cirka 80 et- eller torums ungdomsboliger med en nettohusleje eksklusiv vand og varme fra ca kr. i 2014 og 200 andre etrumsboliger med en nettohusleje fra ca kr. samt værelser, som egner sig til de unge. Vi har imidlertid behov for flere billige boliger til unge. Kilde: Danmarks Statistik 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 Figur 7 Boliger fordelt på boligstørrelse < 50 kvm kvm kvm > 100 kvm Region Hovedstaden Rødovre 14 15

9 Rødovre Parkvej Rødovre

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Forord Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende, pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE FORORD FORMÅL MED STRATEGIEN Alle har brug for et godt sted at bo og leve. Et sted, hvor man trives og holder af at være. I Assens Kommune arbejder vi

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Bilag: Datagrundlag Den overordnede ramme for arbejdet udgøres af Kommuneplan 213 og Erhvervsplan 214: Byrådet lægger vægt på, at der i Aarhus Kommune

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

By- og boligpolitik for Gladsaxe Kommune

By- og boligpolitik for Gladsaxe Kommune GLADSAXE By- og boligpolitik for Gladsaxe Kommune Udarbejdet af Gladsaxe Kommune i 2014 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvorfor en By- og boligpolitik 2 Intro 3 Borgerne i Gladsaxe Kommune 4 Flere boliger

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Fremtidens boligbyggeri i København

Fremtidens boligbyggeri i København Fremtidens boligbyggeri i København 16. januar 2012 Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune Side 2 > 100.000 flere københavnere i 2025! > Hvem er de nye københavnere? > Hvor kan de bo? Side 3 Høj befolkningsvækst

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik marts 2015 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger 14 De

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Byudvikling befolkningsudvikling

Byudvikling befolkningsudvikling Byudvikling befolkningsudvikling Albertslund i et københavnsk perspektiv Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef Byudvikling befolkningsudvikling Fra lokalsamfund til storby Urbanism as way of life

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

4.5 Nye boligområder og områder til off. formål

4.5 Nye boligområder og områder til off. formål 4.5 Nye boligområder og områder til off. formål VISION For boligområder er det Byrådets vision, at kommunen skal være kendetegnet ved et bredt udbud af attraktive og spændende bosætningsområder med fokus

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

VEJLE DEN MANGFOLDIGE BY VEJLE. den mangfoldige by. Kommunaldirektør Niels N. Ågesen Vejle Kommune. Konference om udsatte boligområder 15.

VEJLE DEN MANGFOLDIGE BY VEJLE. den mangfoldige by. Kommunaldirektør Niels N. Ågesen Vejle Kommune. Konference om udsatte boligområder 15. VEJLE den mangfoldige by Kommunaldirektør Niels N. Ågesen Vejle Kommune Konference om udsatte boligområder 15. april 2013 Ghetto! Ghetto? Vejle i billeder Byens ansigt Bydelenes identitet / egenart Menneskelig

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten Trekanten Profilbillede af området Trekanten Holstebro Kommune 2014 Boligområdet Trekanten Boligområdet Trekanten er et større boligområde 1-2 km nordvest for centrum ved Thorsvej og Døesvej i Holstebro.

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere