De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger."

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste er et stadigt større overskud af boliger, som står tomme og ubenyttede hen. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Tallene er fremkommet ved at samkøre BBR-registret og cpr-registret. Boliger hvor der ikke er registreret et cpr-nummer registreres som tomme. 1 Konklusion Boligmassen i Lolland Kommune er kendetegnet ved at være gammel, ved en meget stor andel af parcelhuse og ved relativt små boliger inden for de enkelte boligtyper. Selvom boliger på Lolland som i resten af landet stort set er udstyret med basale installationer (toilet og bad) så kan en del af dem altså godt være ude af trit med den nuværende efterspørgsel, når det kommer til størrelse, rumfordeling og installationernes stand. Inden for de sidste tre år er antallet af tomme boliger er vokset med næsten tusind fra godt 2400 til godt Eftersom antallet af naturligt tomme boliger som følge af renovering, flytning mv. er det samme, så er antallet af reelle overskudsboliger vokset med næsten 50 % i perioden. De tomme boliger adskiller sig ikke væsentligt fra tomme boliger på landsplan. Det er de samme typer boliger, der på Lolland er i risikozonen for at stå mere tomme end gennemsnittet: Gamle boliger og små boliger. Undtagelsen er store lejligheder og lejligheder opført i 1970 erne, som står ukarakteristisk tomme på Lolland. Til gengæld er der overskud af boliger inden for næsten alle kategorier. En oprydning i boligmassen kunne have følgende sigtepunkter: - Utidssvarende boliger - Små boliger (sammenlægning eller nedrivning) - Lejligheder / etageejendomme - Boliger med direkte eller indirekte kommunalt ansvar for økonomien. (Ældre/plejeboliger, den almene sektor) 1 I det omfang bopælspligten ikke overholdes kan tallene afvige en smule fra de faktiske forhold.

2 1. Naturligt overskud Der vil altid være en vis mængde tomme boliger i forbindelse med nybyggeri, flytning og renovering. Der er tale om et strukturelt betinget fænomen, og for at få et indtryk af bundniveauet kan det være relevant at sammenligne med Århus og København. Her er befolkningsvæksten og dermed presset på boligmarkedet størst: Ubeboede boliger i % København Århus Hele landet Parcel/Stuehuse 2 % 2 % 5 % Række-, kæde- og dobbelthuse 2 % 2 % 5 % Etageboligbebyggelse 5 % 4 % 7 % Kollegier 13 % 7 % 19 % Tallene indikerer, at det for parcel- og rækkehuse er meget vanskeligt at komme under 2 % tomme boliger, og at tallet for etageejendomme og kollegier må forventes at være noget større. Materialet giver ikke umiddelbart nogen forklaring, men et nærliggende bud kunne være, at der er flere flytninger, særligt på kollegierne. Tendensen er i hvert fald den samme på landsplan. 2. Boligmassen i Lolland Kommune For at danne sig et klarere billede af de tomme boliger, er det nødvendigt at få et overblik over den samlede boligmasse. Tallene viser kort fortalt at boligmassen i Lolland Kommune er præget af en stor andel af parcelhuse og boliger opført før Kigger man nærmere på tallene, bliver det også tydeligt, at der på Lolland er relativt mange små boliger sammenlignet med Region Sjælland og landet som helhed. Boliger fordelt på type Lolland Region Sjælland Hele landet Parcel/stuehuse % % % Række-, kæde- og dobbelthuse % % % Etageboligbebyggelse % % % Kollegier 70 0 % % % Andet % % % Ialt Lolland Kommune er kendetegnet ved en lille andel af etageboliger. Det gælder i forhold til Region Sjælland, men i særlig grad når der sammenlignes med landsgennemsnittet. Det hænger sammen med en lav urbaniseringsgrad og generelt billige grunde, da etageejendomme typisk vinder frem i større byer med høje grundpriser. Boliger fordelt på opførelsesår Lolland Region Hele landet Sjælland Før % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

3 % % % I alt Den lollandske boligmasse er gammel. 57 % af boligerne er opført før 1950, mens det kun gælder 35 % i Region Sjælland og 37 % i landet som helhed. Det modsvares af lav andel af nyere boliger. Det er markant fra 1960 og frem, men det er særligt udtalt for perioden efter Kun 5 % af de lollandske boliger er nye dvs. opført de sidste tyve år. Tallene for Region Sjælland og Landet som helhed er 15 og 13 %. Fordeling af boligmassen efter opførelsesår. Lolland (inderst) Region Sjælland og hele landet (yderst) Før Til gengæld er boligerne på Lolland ikke væsentligt dårligere end gennemsnittet, når det kommer til basale installationer. En relativt stor andel af boligerne (47 %) er tilkoblet fjernvarme, og når det gælder bad og toiletforhold, er det vanskeligt at se forskelle i forhold til regionen og landsgennemsnittet. Langt de fleste boliger er i dag udstyret med bad og toilet. Det statistiske materiale siger imidlertid ikke noget om, hvilken stand installationerne er i. Selvom en bolig umiddelbart er udstyret med bad og toilet, kan den i almindelighed være i så dårlig stand, at den ikke er tidssvarende eller attraktiv. Boliger fordelt på størrelse Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % 175 kvm og derover % % % Uoplyst 66 0 % % % I alt

4 Ud fra en umiddelbar betragtning svarer størrelsen på de lollandske boliger fint til landsgennemsnittet. Der er lidt færre helt små boliger bl.a. fordi andelen af kollegieboliger er mindre og lidt flere store boliger. Det er imidlertid ikke nok at se på de samlede tal for boligernes størrelse. Forventningerne til en boligs størrelse afhænger bl.a. af typen. Købere og lejere, der efterspørger parcelhuse, har typisk en forventning om, at hus giver dem flere kvadratmeter end en lejlighed. Omvendt efterspørger mange ældre lejligheder eller rækkehuse med færre kvadratmeter og uden have, når børnene er flyttet og kræfterne til rengøring og vedligeholdelse svinder. Boliger fordelt på type og størrelse Parcelhuse mv. Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm 42 0 % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % 175 kvm og derover % % % Uoplyst 0 0 % 1 0 % 13 0 % I alt Rækkehuse mv. Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm 78 2 % % % 175 kvm og derover 53 1 % % % Uoplyst 0 0 % 0 0 % 9 0 % I alt Lejligheder mv. Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm 64 1 % % % 175 kvm og derover 68 1 % % % Uoplyst 0 0 % 1 0 % 4 0 % I alt Tabellen viser, at de lollandske boliger faktisk er ret små, når de sammenlignes med samme boligtype i resten af landet. Det gælder dog ikke for lejligheder, hvor fordelingen stort set svarer til fordelingen på landsplan.

5 Rækkehusene er generelt små på Lolland. Næsten 80 % er under 100 kvm, mens det kun er 66 % i landet som helhed. 2 Samme tendens ses for parcelhusene. 20 % er under 100 kvm, og andelen af store huse over 150 kvm er kun 31 %. På landsplan er tallene 12 og 41 %. Over tid har boligstørrelsen for nybyggeri været støt stigende. Det er derfor ikke overraskende den lollandske boligmasse er lille, når den er gammel. Boliger fordelt på ejerforhold Lolland Region Sjælland Hele landet Privatpersoner inkl. I/S % % % Almene boligselskaber % % % A/S, ApS og andre selskaber % % % Private andelsboligforeninger % % % Offentlig myndighed % % % Andet eller uoplyst % % % Private ejerboliger er den dominerende boligform i Danmark, og det er endnu mere udbredt i Lolland Kommune, hvor de udgør 73 % af boligmassen. Der er en tæt sammenhæng med, at andelen af parcelhuse også er meget høj. Boligstrukturen hænger sammen med den relativt lave urbanisering på Lolland. Boligformer, der typisk er knyttet til de større byer, fylder meget mindre her. Det gælder især for private andelsboliger og boliger ejet af private ejendomsselskaber, men andelen af almennyttige boliger er også mindre end på landsplan. I forhold til den store gruppe private ejerboliger har kommunen ikke noget økonomisk ansvar, sådan som det er tilfældet med kommunalt ejede boliger og i et vist omfang også med de almene boliger. Omvendt er mulighederne for at regulere den private boligmasse mindre. 3. Tomme boliger i Lolland Kommune en karakteristik Såvidt boligmassen som helhed. Spørgsmålet er så, hvilke boliger, der er efterspørgsel efter, og hvilke der er svære at skaffe beboere til. Det vil være logisk at tilpasse nedrivningsindsatsen, så det passer bedst muligt med de boligtyper, der er lille efterspørgsel efter. Det gælder naturligvis i særlig grad for boligtyper, som det også på landsplan er vanskeligt at sælge eller leje ud. De samme overvejelser men med modsat fortegn kan gøres for nybyggeriet. Den overordnede konklusion er, at der faktisk ER en klar sammenhæng mellem tomme boliger på landsplan og tomme boliger på Lolland. De tomme boliger i Lolland Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra tomme boliger i landet som helhed. Der er bare mange flere af dem, og det i en grad, så der er tale om en overkapacitet inden for næsten alle boligtyper. Tomme boliger fordelt på boligtype. Tabellen angiver det faktiske antal af tomme boliger og de tomme boligers andel af det samlede antal boliger inden for den enkelte kategori. Lolland Region Sjælland Hele landet Parcel/stuehuse % % % Række-, kæde- og dobbelthuse % % % 2 Det spiller ind, at en stor del af de lollandske rækkehuse er almennyttige boliger. Her er der overgrænser for størrelsen, og de har været stigende over tid. Lige nu må almene familieboligers bruttoareal ikke overstige 115 m2.

6 Etageboligbebyggelse % % % Kollegier % % % Andet % % % I alt % % % Overordnede tendenser De samlede tal først: 0,96 % af landets boliger findes i Lolland Kommune. Ser vi på de tomme boliger stiger andelen til 2 % af det samlede antal. Det siger imidlertid ikke meget om problemets virkelige omfang. Ser man alene på parcelhuse, rækkehuse og lejligheder, og trækker man derefter den naturlige andel tomme boliger fra (2 % for parcel- og rækkehuse, 5 % for lejligheder, jf. situationen i Århus og København ovenfor) får man et mere realistisk overblik over antallet af boliger, der rent faktisk er i overskud. Efter denne model udgør overskudsboligerne 10,2 % af den samlede boligmasse i Lolland Kommune. Det tilsvarende tal på landsplan er 2,8 %. Trods en stor nedrivningsindsats er antallet af tomme boliger i Lolland Kommune hastigt voksende. I 2008 blev tallet opgjort til På tre år er det vokset til Eftersom antallet af naturligt tomme boliger stort set er det samme, er væksten i antallet af reelle overskudsboliger endnu voldsommere. (Fra anslået ca i 2008 til anslået ca i 2011) 3 Tomme boliger typer Som nævnt er det kun en meget lille del af de danske boliger, der i dag er uden bad og toilet. Men andelen af tomme boliger inden for denne gruppe er naturligt nok meget højere end for boligmassen generelt. Det gælder både Lolland og resten af landet. Fordeling af boliger (yderst) og tomme boliger (inderst) Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Fritidshuse Andet Hovedparten af de tomme boliger på Lolland er parcelhuse (57 %). Det er dog lidt mindre end parcelhusenes andel af den samlede boligmasse. Det samme gælder rækkehusene, mens 3 Det skal bemærkes, at Danmarks Statistik har omlagt deres boligstatistik i Det giver små usikkerheder i sammenligninger før og efter skellet 2010/2011, men det kan på ingen måde forklare tal af den størrelsesorden, der er tale om her.

7 etageboligerne udgør en betydeligt større andel af de tomme boliger (27 %) end af boligmassen generelt. Tendensen er tydelig, selv hvis der regnes med en større andel af naturligt tomme boliger i etageejendomme. Lejlighederne er også det område, hvor andelen af tomme boliger ligger flest procentpoint over landsgennemsnittet (13) mens forskellen er mindst for rækkehusene (5). 4 Tallene tyder på, at der er et særligt behov for at rydde op i etageejendommene, fordi det er her, at problemet med tomme boliger er mest akut. I den sammenhæng bør det selvfølgelig vurderes, om en ældre befolkning vil betyde en øget efterspørgsel efter lejligheder og om etageboligerne i givet fald har den nødvendige faciliteter og adgangsforhold. Tomme boliger fordelt på opførelsesår. Tabellen angiver det faktiske antal af tomme boliger og de tomme boligers andel af det samlede antal boliger inden for den enkelte kategori. For Lolland er tallene desuden splittet op på type. Lolland Sjælland (% i alt) Landet (% i alt) Lejligheder Rækkehuse Parcelhuse tomme boliger i % Før % % % % 14 % 12 % % % % % 11 % 10 % % % % % 10 % 7 % % % % % 9 % 7 % % % % % 7 % 6 % % 88 9 % 9 20 % % 7 % 5 % % % % % 5 % 5 % % 92 4 % % % 4 % 4 % % 27 6 % 93 8 % % 3 % 4 % % 5 11 % % 11 5 % 5 % 5 % % 15 7 % % 6 7 % 6 % 7 % I alt % 6 % Både i Lolland og i resten af landet er ældre boliger mest udsatte for at stå tomme. Det er der flere årsager til: For det første er det i sagens natur mest oplagt, at ældre boliger ikke er tidssvarende, når det kommer til krav om størrelse, rumfordeling og faciliteter. For det andet afspejler fordelingen af den ældre del af boligerne, hvor der var efterspørgsel efter dem, da de blev opført for måske 50 eller 100 år siden. (Omvendt er den nyeste del af boligmassen selvfølgelig opført, hvor der geografisk set er størst efterspørgsel nu.) 4 Der ses her bort fra Kollegier og Andet som udgør en meget lille del af den samlede boligmasse.

8 Fordeling af boliger (yderst) og tomme boliger (inderst) Før Problemet med tomme ældre boliger viser sig særligt i forhold til parcelhusene. Af de 1900 tomme parcelhuse i Lolland Kommune er næsten 1600 opført før Antallet af rækkehuse er meget mindre, hvilket giver større statistiske usikkerhed, når tallene brydes ned. Men også i denne kategori fylder de ældre huse meget. Det er til gengæld interessant, at tallene for lejligheder afviger fra dette mønster. Her er andelen af tomme boliger i den ældre bygningsmasse ganske vist voldsom, men der er også store udfordringer med at skaffe beboere til de mange lejligheder opført i 1970 erne. Det er meget usædvanligt i forhold til landsgennemsnittet, hvor lejligheder fra 1970 erne og 1980 erne står mindst tomme. Af de 943 tomme lejligheder i Lolland Kommune er 751 opført før 1930 eller i 1970 erne. Tomme boliger fordelt på type og størrelse. Tabellen angiver det faktiske antal af tomme boliger og de tomme boligers andel af det samlede antal boliger inden for den enkelte kategori. Parcelhuse mv. Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % 175 kvm og derover % % % Uoplyst 0 0 % 0 0 % 0 0 % I alt % % % Rækkehuse mv. Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm % % % kvm % % % kvm 97 7 % % % kvm 42 8 % % % kvm % % % kvm 9 12 % 61 9 % % 175 kvm og derover 8 15 % % % Uoplyst 0 0 % 0 0 % 0 0 %

9 I alt % % % Lejligheder mv. Lolland Region Sjælland Hele landet - 50 kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % kvm % % % 175 kvm og derover % % % Uoplyst 0 0 % 0 0 % 0 0 % I alt % % % Små boliger under 100 kvm står helt generelt mere tomme end større boliger. Størrelseskravet afhænger imidlertid af boligtypen og dermed af målgruppen så opgørelsen er her splittet op på parcelhuse, rækkehuse og lejligheder. For parcelhusenes vedkommende er det tydeligt, at der er et stort overskud af boliger under 100 kvadratmeter. Det adskiller sig lidt fra de nationale tendenser. Mens huse på kvm er relativt populære på landsplan, så står de i høj grad tomme på Lolland. Det kunne hænge sammen med, at kvadratmeterpriserne er så lave, at købere og lejere har råd til at kræve mere plads. Når det kommer til rækkehuse er det kun de helt store boliger, der er meget lille efterspørgsel efter. Rækkehuse helt ned i størrelsen kvm er relativt efterspurgte, og det hænger sandsynligvis sammen med, at de henvender sig til en anden målgruppe. Endelig er der lejlighederne. Her er de helt små boliger under 50 kvm igen meget lidt attraktive, men derudover er det små enheder, der efterspørges: Lejligheder på kvm er ret efterspurgte, mens store lejligheder i meget høj grad står ledige. Der er altså behov for at fokusere særligt på de små boliger, når boligmassen reguleres, uanset om det sker ved nedrivning eller sammenlægning. Det gælder for lejligheder og rækkehuse under 50 kvm, og det gælder for parcelhuse under 100 kvadratmeter. Derudover er der stort overskud af store lejligheder over 100 kvadratmeter. Tomme boliger fordelt på ejerforhold Lolland Region Sjælland Hele landet Privatpersoner inkl. I/S % % % Almene boligselskaber % % % A/S, ApS og andre selskaber % % % Private andelsboligforeninger 32 6 % % % Offentlig myndighed % % % Andet el uoplyst % % % Igen følger de tomme boliger på Lolland regionale og landsdækkende mønstre bare på et meget højere niveau. Undtagelsen er de private andelsboliger. De udgør en meget lille del af boligmarkedet på Lolland, men de er tilsyneladende ganske efterspurgte. I hvert fald er andelen af tomme boliger kun lidt over landsgennemsnittet.

10 Fordeling af boliger (yderst) og tom me boliger (inderst) Privatpersoner inkl I/S Almene boligselskaber A/S, ApS og andre selskaber Private andelsboligforeninger Offentlig myndighed Andet el uoplyst I faktiske tal udgør private ejerboliger langt hovedparten af de tomme boliger i Lolland Kommune (65 %) men det er stadig mindre end andelen af den samlede boligmasse. Der er bl.a. blevet taget hånd om denne problemstilling gennem Indsatspuljen, men en fortsat nedregulering af det private ejerboligmarked vil være nødvendig. De mest akutte problemer knytter sig til de almene boligselskaber og til den store andel af ledige boliger hos Lolland Kommune selv. (Med i opgørelsen over boliger ejet af offentlige myndigheder.) Når kommunens ældre- og plejeboliger står tomme rammer huslejetabet den kommunale kasse direkte. I øjeblikket er der godt 50 tomme boliger af denne type. Med en husleje på kr. givet det et månedligt huslejetab på kr. Tomme boliger i de almennyttige boligselskaber kan også ramme kommunens økonomi direkte, fordi der er givet kommunale lånegarantier i forbindelse med byggeriet. Det afgørende i den forbindelse er ikke tomme boliger i den her anvendte forstand (boliger uden cprtilknytning) men indflytningsklare boliger, hvor der ikke betales husleje. Her er der mulighed for at trække mere præcise og relevante tal fra Landsbyggefonden. 1. september 2011 var der trods de senere års nedrivning af blokke i Nakskov og Rødbyhavn lejemål med såkaldt tomgangsleje svarende til 3,44 %. 5 Sammenholdes antallet af tomme boliger og antallet tomgangslejer med de seneste meldinger fra boligselskaberne, peger det på, at den almene sektor er på vej ud i en alvorlig krise. 5 Til sammen ligning var der i hele Region Sjælland kun 516 ledige lejemål per 1. september svarende til 0,7 %

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik marts 2015 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger 14 De

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Roskilde. September 2017

Roskilde. September 2017 Roskilde September 2017 1 Boligmarkedets udvikling V/ Regionsdirektør John Borrisholt EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde / Lokalt Demografi Udgangspunkt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 15-16 EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt Notat om energiforbedringer i yderområder Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 16 J nr. 16-787

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse N OTAT Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Læs mere

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik METODENOTAT Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik Datagrundlaget for boligudbudsstatistikken Realkreditrådet offentliggør i samarbejde med RealView - e-nettet/realviewtni en række månedlige

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Udfordringer ved udkantsproblematikken

Udfordringer ved udkantsproblematikken Udfordringer ved udkantsproblematikken Danske byers befolkningsvækst fordelt efter størrelse (1930-2013 Markante urbaniseringstendenser 2008-13 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Antal indberettet

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der 2.657.829 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap 24.000 i forhold

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest enfamiliehuse 1. januar 2011 var der 2.745.458 boliger i Danmark, hvoraf 2.474.988 er beboede. 44 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 39 pct. etageboliger,

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Den almene sektor i Fremtiden Visioner og udfordringer mod år 2025 Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Befolkningsudviklingen Danmark 2007-2017 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

Byudvikling befolkningsudvikling

Byudvikling befolkningsudvikling Byudvikling befolkningsudvikling Albertslund i et københavnsk perspektiv Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef Byudvikling befolkningsudvikling Fra lokalsamfund til storby Urbanism as way of life

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere