TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ny skorstensfejermester i distrikt Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning og fløj E på Pl. Irlandsvej Ansættelse af fleksjobambassadør Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Forebyggende tiltag for ældre Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke Forslag til tidsplan for budgetlægningen for i Budget Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2015 til afregning i Køb af obligationer den Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner Den Blå Planet - garantistillelse Ændring af stilling på Kulturzonen - LUKKET SAG Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lønregulering - LUKKET SAG Forvaltningschefer - Lønregulering - LUKKET SAG Udbud af vinduespolering - afgørelse af prækvalifikation - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG...28 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39187 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/39187 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Ny skorstensfejermester i distrikt 2 Åben sag Sagsnr.: 14/39961 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Skorstensfejermester Søren Christensen har i brev af 11.december meddelt, at han ønsker at afhænde sin forretning pga. alder. I samme brev meddeler han, at hans svend Kenneth Thode ønsker at overtage skorstensfejerarbejdet. Udvalget skal godkende en ny skorstensfejer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ifølge 13 i kontrakt indgået mellem kommunen og skorstensfejermester Søren Christensen, skal kommunen skriftligt godkende den skorstensfejer, der indtræder i stedet, hvis skorstensfejermesteren ønsker at afhænde sin forretning. Søren Christensen har foreslået, at hans svend Kenneth Thode overtager fejningen i Tårnby Kommune, distrikt 2. Kenneth Thode har pr. 1.januar 2015 overtaget Sørens Christensens distrikt i Dragør Kommune. Kenneth Thode har været ansat hos Søren Christensen siden 2007 og har gennemført skorstensfejerfagets Mesterskole den 1.juli Da arbejdet i firmaet har foregået upåklageligt gennem alle årene, anbefales det, at distrikt 2 tildeles Kenneth Thode. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at skorstensfejermester Søren Christensens ønske om at afhænde sin forretning i kommunen, tages til efterretning, 2. at skorstensfejermester Kenneth Thode tildeles opgaven, og 3. at der underskrives kontrakt med Kenneth Thode efter godkendelse i udvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning og fløj E på Pl. Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 14/35050 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ På investeringsoversigten for 2015 er der afsat kr. til den løbende renovering af plejehjemmet Irlandsvej, samt kr. til renovering af hovedbygningen. Derudover er der afsat kr. i 2016 til færdiggørelse af renoveringen af hovedbygningen. Da den samlede udgift til rådgivere vurderes til at overstige kr. skal rådgiverydelsen i EU udbud. For at kunne afholde udgifter til EU udbuddet søges rådighedsbeløbet frigivet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På plejehjemmet Irlandsvej mangler fløj E, som den sidste beboelsesfløj, at blive renoveret. Der er afsat midler på investeringsoversigten for 2015 hertil, samtidig med, at hovedbygningen skal renoveres i 2015 og Da omfanget af rådgiverydelsen er af en størrelse der skal i EU udbud, har forvaltningen allerede sidste år påbegyndt processen. Projekteringen kan dog tidligst påbegyndes medio februar Dette sammenholdt med, at projektet skal godkendes i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget gør, at det på nuværende tidspunkt er usikkert, om boligerne i fløj E kan stå klar 1. januar Tidsplan bliver sendt med til godkendelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget sammen med projektet. ØKONOMI Frigivelse af kr. samt kr. i 2015 på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 5

7 Økonomiudvalget d at kr. til den løbende renovering på pl. Irlandsvej frigives. 2. at kr. til renovering af fællesfaciliteter på pl. Irlandsvej frigives. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 godkendt. Frigivelsen under punkt 2 afventer projektforslag, som forelægges Bygge- og Ejendomsudvalget. 6

8 Økonomiudvalget d Ansættelse af fleksjobambassadør Åben sag Sagsnr.: 14/36034 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: RESUMÉ Jobcenter Tårnby har for 3. år i træk ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til ansættelse af fleksjobambassadør. Ordningen med puljemidler til ansættelse af ambassadører har været tre-årig med en jævnt faldende pulje. Jobcentret har ansøgt om det maksimale beløb for 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bevillingen af puljemidler til ansættelse af fleksjobambassadører var en del af reformen på fleks- og førtidspensionsområdet, som trådte i kraft 1. januar Formålet med ansættelsen af fleksjobambassadører er det samme i 2015 som i de foregående år, hvilket er at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobberettigede borgere. I de foregående år, 2013 og 2014, har ambassadørerne løst deres opgave i Jobcentrets Virksomhedsservice. Virksomhedsservice har i 2014 haft én medarbejder ansat som fleksjobambassadør, og ønsker at videreføre indsatsen med denne medarbejder i Eventuelt mindreforbrug tilbagebetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. LOVGRUNDLAG Puljen blev vedtaget i forbindelse med reformen af fleks- og førtidspension, og er en del af finansloven for ØKONOMI Jobcentret har ansøgt og fået tilsagn om det fulde puljebeløb på kr. Lønudgiften vil ikke overstige det ansøgte beløb, hvorfor udgiften er omkostningsneutral for Tårnby kommune. Indtægter og udgifter afholdes på funktion PÅTEGNING Den 6. januar 2015 Organisations- og personaleafdelinger fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral ansættelse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Der godkendes henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til det ansøgte puljebeløb på kr. til ansættelse af en fleksjobambassadør i

9 Økonomiudvalget d /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Åben sag Sagsnr.: 14/39162 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Det er en af de centrale intentioner i både reformen af førtidspension og fleksjob samt i kontanthjælpsreformen, at de mest udsatte borgere skal have en styrket tværfaglig og helhedsorienteret indsats. På baggrund af kommunernes generelle efterspørgsel på kompetenceudvikling og behov for understøttelse af de koordinerende sagsbehandleres arbejde, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) derfor afsat en pulje på 15 millioner kr. Puljen skal bruges til iværksættelse af projekter, efteruddannelsesaktiviteter eller andre initiativer rettet mod kompetenceudvikling og opkvalificering af den koordinerende sagsbehandler, herunder generel understøttelse af den tværfaglige indsats. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med puljen er, at ruste de koordinerende sagsbehandlere bedre til at håndtere udfordringerne med de udsatte borgere med henblik på at hjælpe disse med at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jobcentret har i december 2014 ansøgt STAR om projektstøtte fra puljen Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere til etablering af projektet Fælles mål. I ansøgningen er der lagt vægt på et helheds- og udviklingsorienteret perspektiv understøttet af kurser hos PPclinic og undervisning ved Metropol. Projektet vil være et læringsforløb med fokus på undervisning i teori og metoder, praksiserfaring samt supervision. Målsætningen er blandt andet, at de koordinerende sagsbehandlere opkvalificeres i forhold til deres eksisterende viden om tværfaglige problemstillinger og indsatser samt opnår metoder og redskaber til blandt andet at understøtte borgerne i at tage ejerskab i egen sag. Internt i Kommunen vil relevante afdelinger og forvaltninger løbende blive inddraget i projektets resultater for at understøtte det tværfaglige samarbejde. Den løbende læring og praksiserfaring skal være med til at sikre en god overgang til tiden efter projektet. STAR har godkendt den indsendte projektbeskrivelse, inklusiv budget og tidsplan, som det fremgår af Jobcentrets ansøgning. Der gives på baggrund af ansøgningen tilsagn om projektstøtte på i alt kr. Differencen mellem det samlede budget for projektet og det ansøgte tilskud skyldes, at Jobcentret har medregnet den tid sagsbehandlerne investerer i kompetenceløftet i det samlede budget på kr. Jobcentret ønsker at anvende en del af puljemidlerne til: Frikøb af en AC medarbejder til projektledelse i 675 timer a 234 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december

11 Økonomiudvalget d Frikøb af fagspecialist i 450 timer a 278 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 Ansættelse af studentermedhjælper i 450 timer a 145 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 På grund af den korte tilbagemeldingsfrist fra STAR og tidsrammen for Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalgets møder sendes indstillingen direkte til godkendelse i Økonomiudvalget. ØKONOMI Projektet er udgiftsneutralt for Tårnby Kommune, idet projektet er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indtægter og udgifter afholdes på funktion PÅTEGNING Den 7. januar 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de søgte timer svarer til 0,819 stilling med en udgift på kr. som finansieres af den tildelte projektstøtte. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at: 1. Projektet fælles mål godkendes og gennemføres i overensstemmelse med Kommunens ansøgning samt gældende betingelser fra STAR 2. Der gives en indtægtstillægsbevilling på i alt kr. i Der gives en udgiftstillægsbevilling på i alt kr. i Der frigives i alt 0,81 stilling svarende til frikøb af en AC medarbejder og en fagspecialist fra Jobcentret samt ansættelse af en studentermedhjælper i perioden fra den 1. februar til den 31. december /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 2 Åben Tilsagn om tilskud fra pulje til Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 1514/ /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Forebyggende tiltag for ældre Åben sag Sagsnr.: 14/8440 Sagsansvarlig: FLA.SF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede på mødet den , forvaltningen om at udarbejde et oplæg til etablering af en ordning med forebyggende tiltag målrettet kommunens ældre borgere. Beslutningen blev truffet med baggrund i udvalgets drøftelser om muligheden for at kunne udlevere en række hjælpemidler som sundhedsfremmende foranstaltning eller ældrepolitisk tiltag. Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, og at ordningen med fordel kan knyttes til de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af ældremillarden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i overvejelserne omkring den fremtidige styring af hjælpemiddelområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget den foretaget politisk behandling af sagen på baggrund af redegørelsen Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet fra forvaltningen. Udvalget besluttede herefter, at der, med hjemmel i Kommunalfuldmagten, skal etableres en ordning med forebyggende tiltag målrettet de ældre borgere. Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til etableringen af en sådan ordning. Målgruppe Efter udvalgets beslutning vil målgruppen for de kommende tiltag kunne beskrives som borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. En sådan målgruppe vil i langt overvejende grad bestå af ældre borgere. Principper for praktisk etablering Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, der via visitationen til hverdagsrehabilitering samt via tilbud til genoptræningsborgerne alligevel vil komme i kontakt med langt størstedelen af de borgere, der kan tænkes at have behov for de sundhedsfremmende foranstaltninger, der beskrives i redegørelsen om Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet. Videre vil det være naturligt, at knytte de forebyggende tilbud sammen med de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af Ældremillarden. 11

13 Økonomiudvalget d Sundhedscentret bør administrere tilbud om badebænke, toiletforhøjere, gangbukke/rollatorer og albuestokke, men det vurderes, at tilbud om fodindlæg fortsat bør administreres som et hjælpemiddel via Socialcentret på rådhuset, idet der ved dette tiltag vil være krav om udstedelse af en leverandørbevilling, som mest effektivt vil kunne udstedes af de medarbejdere, der har lignende opgaver som kerneopgaver. Forholdet til det forpligtigende samarbejde med Dragør. Det har ikke været muligt, indenfor tidsrammen, at få en tilkendegivelse fra Dragør. Dragør forsætter således indtil videre med nuværende praksis. Forvaltningens videre arbejde Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens oplæg, forestår en række mere detaljerede udfordringer så som afklaring af leveringer til Sundhedscentret, lagerplads, dokumentationsopgaver og lignende. Videre kunne der muligvis opstå særlige situationer, hvor en borger har brug for en eller flere af de nævnte tilbud, uden at være omfattet af den primære målgruppe. Borgere, der ikke umiddelbart er i målgruppen, vil blive vurderet individuelt således at det sikres, at de bedste tilbud fortsat stilles til rådighed med hjemmel i relevant lovgivning. Ordningen bør evalueres efter en periode på f.eks. 3 år. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Kommunalfuldmagtsreglerne og de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper. ØKONOMI Det er forvaltningens vurdering, at en ændret praksis hvor hjælpemidlet udleveres uden bevillingsprocedurer, vil medfører et øget ressourcetræk på ydelserne. Ekskl. moms Bevilges i dag som hjælpemiddel Bevilges i dag som APV hjælpemiddel 1. Merudgift og 2. Øget ressourcetræk Skøn 30 % Badebænke 0 kr kr kr kr. = kr. I alt kr. Toiletforhøjere kr. 0 kr kr kr. Gangbukke/ kr. 0 kr kr kr. rollatorer Albuestokke kr. 0 kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Udgiften finansieres således ved: Mindreforbrug hjælpemidler: kr. Mindreforbrug APV hjælpemidler i Hjemmeplejen: Mindreforbrug rek. af lægeerklæringer (konto 6): kr kr. 12

14 Økonomiudvalget d Udgiften på kr. ekskl. moms skal som nævnt registreres som en sundhedsfremmende ydelse og eller tilskud til ældrepolitiske formål og ikke som et hjælpemiddel. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: /kam 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 4. Der flyttes kr. serviceområde Administrativ organisation funktion og kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med /14 forebyggelsesprojekt 2 Åben Høringssvar fra Seniorrådet - høring - tiltag på ældreområdet.rtf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget ønsker en status 1 år efter implementeringen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes med henblik på afventning af udtalelse fra Seniorrådet. PÅTEGNING Sagen har været sendt i høring i Seniorrådet. høringssvaret er tilknyttet dagsordenspunktet. INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 13

15 Økonomiudvalget d /kam 4. Der flyttes kr. serviceområde Administrativ organisation funktion og kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven Åben sag Sagsnr.: 15/97 Sagsansvarlig: shj.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forlængelse af beslutning om ledelsesværktøjer til registrering af lærernes arbejdstid besluttede Kommunalbestyrelses på sit møde den 30. september 2014, at forvaltningen på baggrund af tilbagemeldinger fra skoleledelsen skulle udarbejde en redegørelse om, hvordan de valgte systemer lever op til krav og forventninger til løsning af ledelsesopgaven på skolerne. Redegørelsen forelægges hermed efter 3 måneder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for redegørelsen er følgende spørgsmål, som skoleledelserne er blevet stillet skriftligt: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Tendenserne i svarene er ikke enslydende dog er der nogle gennemgående træk i besvarelserne som følger: Spørgsmål 1: Alle it systemer (Puls, Promark, Ariane) er behæftet med fejl, hvilket i større eller mindre grad har skabt udfordringer i skemaplanlægningen og i tidsregistreringen på skolerne. Promark spiller ikke sammen med KMD OPUS, hvilket giver dobbeltarbejde. Delte meninger om anvendeligheden af Promark og PULS. For nogle virker det for andre ikke. Ønske om andre systemet, som man har kendskab til fra andre arbejdspladser. Spørgsmål 2: Nogle mangler stadig at se alle muligheder i systemerne for at kunne udnytte det optimalt. Andre svarer at de udnytter systemerne fuldt ud i den form der har nu. Spørgsmål 3: Integration ag Promark med KMD OPUS ønskes 15

17 Økonomiudvalget d Yderligere kurser og workshop i Promark og Puls ønskes med henblik på bedre udnyttelse og integration af lærerdelen i Puls Fleksibel it løsning i forhold til skemaplanlægning udenfor skole og rådhus. Ønske om KMD fraværsmoduler og skole sms Kurser i skemaplanlægning Support til systemerne indholdsmæssigt og teknisk samt opdatering i systemerne Systemer der understøtter intentionerne i reformen og har flere funktioner For uddybning af ovenstående henvises til bilag, samt kopier af de fulde besvarelser fra skolernes ledelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at redegørelsen tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning af 30. september / Åben Notat om flekssystem 2663/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 16

18 Økonomiudvalget d Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke Åben sag Sagsnr.: 14/965 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender revionspåtegnet anlægsregnskab for projektet Flytning af efterklaringstanke. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med flytning af Tårnby Renseanlægs efterklaringstanke, som led i tilvejebringelse af p-pladser til Den blå Planet, aftalte kommunen en erstatning med TårnbyForsyning fordelt på 25,5 mill. kr. som erstatning for estimeret restværdi af tankene og herefter anslåede udgifter til efterfølgende jordoprensning på ca. 7,0 mill. kr. ØKONOMI Der er i alt bevilget kr. til projektet, hvis samlede forbrug beløber sig til kr. svarende til en merudgift på kr. eller 0,44 %. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at jse 1. Det revisionspåtegnede anlægsregnskab Flytning af efterklaringstanke godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisionspåtegnet anlægsregnskab 1553/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 17

19 Økonomiudvalget d Forslag til tidsplan for budgetlægningen for i Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2015 med Budget Budgetlægningsarbejdet for 2016 samt overslagsårene tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2015 s overslagsår. Herudover foreslås det grundet den fortsatte anstrengte økonomiske situation, konsekvenserne af budgetlovens sanktionsbestemmelser og 4-årige servicedriftsrammer, at den tekniske budgetkorrektionsrunde udgår i lighed med de senere år. Derimod anbefales det, at forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, bedes udarbejde en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2016 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes opfordres der til, at der peges på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at tidsplanen godkendes, og 2. at forvaltningerne tilskrives om redegørelse vedrørende endnu ikke indarbejdede godkendte Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvens for 2016 og senere samt mulige besparelser og evt. opretning af fejl. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i Budget /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2015 til afregning i Åben sag Sagsnr.: 13/35466 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes Økonomi for 2015 vil alle de kommuner, der har sat skatten ned for 2015 modtage et tilskud svarende til en del af provenutabet ved skattenedsættelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby satte skatten ned for 2015 med 0,2 % -point fra 23,5 % til 23,3 % svarende til et provenutab i 2015 på 14,1 mill. kr. Der var i alt 31 kommuner, der satte skatten ned for Den samlede skattenedsættelse udgør ca. 299,5 mill. kr. Tilskudspuljen for 2015 udgør 112,5 mill. kr. svarende til, at der kunne ydes et tilskud på 75 % af skattenedsættelser på op til 150,0 mill. kr. i Der ydes desuden tilskud på op til 50 % af provenutabet i 2016 og 2017 og 25 % i Tilskuddet til den enkelte kommune for 2015 er beregnet således, at der ydes et tilskud svarende til 75 % af provenutabet af skattenedsættelser på op til 4,0 mill. kr. For årene 2016 og 2017 udgør procentsatsen 50 % og for %. For den del af skattenedsættelsen, der overstiger 4,0 mill. kr., ydes tilskud med en lavere procentsats beregnet således, at det samlede tilskud svarer til den afsatte pulje. Puljen udgør 112,5 mill. kr. i 2015, 75,0 mill. kr. i 2016 og 2017 og 37,5 mill. kr. i Konkret betyder det, at kommunen som kompensation modtager kr. i 2015, i 2016 og 2017 samt kr. i INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. på funktion 76890, og 2. at kompensation for årene indarbejdes i Budgetforslaget for på samme funktion. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Økonomiudvalget d Køb af obligationer den Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 19. december 2014 handlet for nominelt 32,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 32,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 104,72 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer den /15 2 Åben Banknota obligationshandel tif 1495/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 20

22 Økonomiudvalget d Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/100 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Deloitte foreligger arbejdsnotat af vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for Revisionen har foretaget 12 uanmeldte servicebesøg, hvoraf 11 kunne gennemføres. 1 besøg har ikke kunnet gennemføres, da kasseansvarlige ikke var til stede. Det kan oplyses, at revisionen ikke har nogen bemærkninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Servicebesøgene er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange, og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. De uanmeldte servicebesøg er planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsregulativet og er foretaget ud fra overvejelser omkring væsentlighed og risiko. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 21

23 Økonomiudvalget d Den Blå Planet - garantistillelse Åben sag Sagsnr.: 08/3194 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30 mill. kr. i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235 mill. kr. til delvis finansiering af projektet. På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5 % obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efterfølgende blev godkendt, at kommunen vedstod garantien selvom lånet udbetaltes i anden fastforrentet obligationsserie end 5 %. Lånet blev efterfølgende optaget som et 4 % obligationslån. Økonomiudvalget godkendte den en omlægning til et 3 % obligationslån. Der foreligger nu henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, som overvejer en konvertering af nuværende lån til et 2,5 % obligationslån. Der anmodes i den forbindelse om, at kommunen vedstår garantien. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at kommunen vedstår garantien i forbindelse med låneomlægning til obligationslån på 2,5 % eller lavere. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet 1756/15 2 Åben Realkreditpantebrev - Den Blå Planet.pdf 298/15 3 Åben Lånetilbud af den Den Blå Planet.pdf 290/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Af tidsmæssige årsager er indstillingen godkendt som formandsbeslutning den Beslutningen blev taget til efterretning. 22

24 Økonomiudvalget d Ændring af stilling på Kulturzonen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28248 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 23

25 Økonomiudvalget d Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2733 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere