Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Tirsdag den Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Holger Eskildsen Fraværende: Uwe Jessen fraværende under pkt. 205 og 206 Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 205. Til efterretning Til orientering Godkendelse af befolkningsprognose Udviklings- og formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet Placering af Landsstævne-kugle Regnskab 2006 Haderslev Idrætsakademi Dialogmøde med Haderslev Landdistrikter Eventuelt Lukket møde: 213. Samarbejdsarbejdsaftale

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DICAOL / 06/17018 Sagsfremstilling Notat fra møde i 17, stk. 4-udvalget den 8. maj 2007 i Vojens Lufthavn. Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail nr. 3, maj Dagsorden til møde i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 23. maj Tillykke med Blå Flag i sæsonen Udskydelse af planlagte ø-konference på Snaptun Færgekro - Konferencen afvikles i stedet den august Pressemeddelelse - Rekordtal hos Infocenter Grænse. Referat/Protokoll Workshop den marts Akademi-INFO maj Referat af Udvalgsmøde for Erhverv og Miljø den 26. april 2007, Region Sønderjylland - Schleswig. Fraværende: Uwe Jessen Taget til efterretning Til orientering DICAOL / 06/17018 Fraværende: Uwe Jessen Borgerservice ønsker at markedsføre Haderslev Kommune som en bryllupskommune. Et oplæg er på vej. Landdistriktskonference den september Der er fremsendt et ønske om tilskud til oprettelse af forsamlingshus i Starup. Der gives et administrativt svar.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 297 Orientering om arbejdet vedrørende Isarena. Der er åbent hus den 3. juni 2007 i Ridehuset vedrørende boligprojekter i Haderslev Kommune. Der blev udleveret et landsplandirektiv for sommerhuse. Hertug Hans Fest den juni Orientering vedrørende The Wall Godkendelse af befolkningsprognose 2007 DIANWO / 07/10827 Sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik- og Miljøservice har i samarbejde med COWI / Sven Allan Jensens Tegnestue udarbejdet en befolkningsprognose for Haderslev Kommune. Prognosen er gældende for perioden Befolkningsprognosen erstatter den senest udarbejdede i Befolkningsprognosen baserer sig på konkrete, lokale forudsætninger, som fx fertilitet, dødelighed, flyttemønster, boligbyggeri mv. Befolkningsprognosens formål er at skabe et grundlag for den kommunale planlægning i de kommende år i forhold til såvel aktiviteter, udgifter og indtægter (skatter). Befolkningsprognosen for er mere positiv end prognosen for Den nye prognose viser dog fortsat et faldende befolkningstal. Som det fremgår af prognosen, vil Haderslev Kommune i prognoseårene fra opleve et fald i befolkningstallet fra til personer svarende til i alt 834 personer. Dette svarer til et fald på 1,5 % over 12 år. Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene , hvor der generelt har været befolkningstilbagegang dog steg folketallet beskedent i Den primære årsag til nedgangen i folketallet i de foregående tre år har været færre tilflyttere end fraflyttere, og det på trods af en stabil boligudbygning i Haderslev Kommune. Forventningerne til boligbyggeriet er øget siden sidste års prognose, og det ventes således, at de nye boliger vil medvirke til en positiv flyttebalance frem til Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper,

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 298 og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. Antallet af fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder, og dels på grund af fraflytning. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af nyfødte falde. Antallet af nyfødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af døde, og der vil således hvert år være et såkaldt fødselsunderskud. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der generelt vil være et tilflytningsoverskud, men samtidig et (stigende) fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet ventes at overgå tilflytningsoverskuddet, hvilket betyder, at folketallet generelt ventes at falde frem til Sammenligning med sidste års prognose Skønt der stadig ventes nedgang i folketallet, er prognosen for 2007 mere optimistisk end sidste års prognose. Pr ventes i den nye prognose indbyggere, mens sidste års prognose kun ventede indbyggere. Udgangspunktet for den nye prognose er folketallet pr , og dette er ca. 160 højere end ventet i sidste års prognose. Årsagen er, at det faktiske fødselsunderskud i 2006 blev 71 bedre end forventet, idet der blev født 29 flere børn, imens antallet af døde var 42 lavere end ventet. Flyttebalancen var i personer bedre end ventet, idet der kom væsentligt flere tilflyttere end forventet, men også antallet af fraflyttere oversteg det forventede. En af årsagerne til den ekstra tilflytning er, at der blev bygget hele 92 flere boliger end ventet. Til gengæld var den eksterne tilflytning til nye boliger lavere (68 personer) end ventet (89 personer). Den positive flyttebalance på 39 personer består af en indenlandsk fraflytning på 155 personer og en nettoindvandring på 194 personer (nationaliteter for ind- og udvandring er opgjort i særskilt notat). Tovholder/informationsansvarlig Anker Wonsyld Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, Direktionen anbefaler prognosen godkendt i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, og

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 299 prognosen danner udgangspunkt for den kommunale planlægning de kommende år i forhold til såvel aktiviteter, udgifter og indtægter (skatter). Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Erhvervs- og Kulturservice arbejder videre med befolkningsprognosen. Resultatet heraf forelægges Direktionen på mødet den 22. maj Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun Willy Feddersen supplerede det skriftlige materiale med oplysning om emner som er genstand for videre bearbejdelse og tekniske korrektioner. Direktionen anbefaler prognosen til politisk godkendelse med indarbejdelse af de nyeste data. Fraværende: Ingen Godkendt som indstillet, videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Udviklings- og formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet DISOKK / 07/2243 Sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der på forsøgsvis basis indgås en Udviklings- og formidlingsaftale med de kommende ejere af Gram Slot, Sanne og Svend Brodersen, med udgangspunkt i Kulturarvsprojektets foreslåede visioner og ejernes visioner og planer for slottet, dets bygninger og arealer. I Kulturarvsprojektet er visionen, at "Haderslev Kommune er i 2017 det naturlige center mellem Norden og Europa for udvikling og formidling af en levende og interaktiv kulturarv", og som delvision, at "Haderslev Kommune vil udvikle et nyt turismekoncept i international klasse for hvert af de udpegede kulturarvsmiljøer". Kulturarvsmiljøerne er Aarøsund, Haderslev Bymidte, Tørning Mølle, Gram og landskabsbåndet, der forbinder de 4 lokaliteter. De nye ejere af Gram Slot har sammen med Jørgen Overbys

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 300 Tegnestue A/S i Gram udarbejdet en visionsskitse for slottet og dets bygninger og arealer, som på fornem vis passer ind i Haderslev Kommunes aktuelle og kommende arbejde med at inddrage kulturarven som en ressource i planlægningen. Kulturarvsprojektets mål om at tiltrække flere turister, især helårsturister, øge bosætningen og skabe grundlag for en fælles identitet i den nye kommune understøttes af planerne for Gram Slot og lidt til; eksempelvis ved at økologi og bæredygtighed skal være bærende for slottets fremtidige drift og udvikling. Gram Slot-projektet kommer således på et tidspunkt, hvor beskrivelser, analyser og strategier kan og bør følges op af programmer og handlinger, herunder også kommunale investeringer. Udviklings- og formidlingsaftalens væsentligste indhold vil være at udvikle en 1:1 model for en levende og interaktiv formidling af kulturarven i overensstemmelse med Kulturarvsprojektets vision. Et hovedmål vil således være, hvordan Haderslev Kommune og ejerne af Gram Slot i fællesskab kan bruge kulturarven og andre aktiviteter omkring Gram Slot med henblik på at virkeliggøre en fælles vision for området. Området må gerne udvikle sig til og fremstå som et laboratorium / eksperimentarium for formidling af kulturarven i bred forstand og herunder også gerne muliggøre iværksættermiljøer inden for de kreative erhverv f.eks. kunstner, designer m.m., både i form af bosætningsmuligheder og ferie- / kursusophold. Haderslev Kommune vil anbefale, at der inddrages interne og eksterne samarbejdsparter, hvor det er relevant, eksempelvis Skoleområdet, Museum Sønderjylland, CVU, Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen m.fl. Desuden skal andre samarbejder som for eksempel "Hel Ferie", arbejdet med landdistrikternes aktionsgruppe og lignende indtænkes i samarbejdet, hvor det forekommer relevant og udviklingsorienteret. Det forudsættes også, at relevante tilskuds- og udviklingsmidler søges aktiveret, herunder EU-midler. Eksterne tilskud kan evt. være med til at reducere i det direkte kommunale bidrag. Der er taget kontakt til EU-konsulenten. Som Udviklings- og formidlingsaftalen har været drøftet indtil videre, indgår såvel personaktiviteter i form af udvikling, formidling af og information om Gram Slot og tilhørende aktiviteter samt adgang til og brug af lokaliteter og rammer i forhold til en række aktivitetstilbud og i et nærmere aftalt omfang. På sagen ligger diverse arbejdspapirer og bilag, som der vil blive redegjort nærmere for på mødet. Økonomiske forhold I drøftelserne mellem parterne er der indtil videre taget udgangspunkt i en beløbsmæssig ramme på 1 mio.kr. som årlig udgift og i et tidsmæssigt forløb frem til , dvs. 2½ mill.kr i alt. Der vil

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 301 være tale om et beløb, som både indeholder tjenesteydelser og udgifter til aktiviteter, lokaliteter og lignende. Erhvervs- og Kulturservice er ved at undersøge de juridiske forhold - bl.a. i forhold til EU-regler - i denne forbindelse. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at beløbet i første omgang bevilges som en del af udvalgets udviklingspulje og efterfølgende søges indarbejdet i budgettet som en del af en egentlig kulturudviklingsramme. Juridiske aspekter De juridiske forhold vil blive vurderet i det videre arbejde med fastlæggelsen af Udviklings- og formidlingsaftalens nærmere indhold, således at eventuelle spørgsmål i relation til EU-regler, deponering m.m. er afklaret og beskrevet. Tovholder/informationsansvarlig Plan- og Projektkonsulent Søren Klint Kistorp Bilag Gram Slot. Kulturformidling (323733) Gram Slot. Situationsbeskrivelse (323729) Gram Slot - lokalebeskrivelse (323727) Kulturformidlingydelsesbeskrivelse.doc (323719) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Erhvervs- og Kulturudvalget drøfter indhold og rammer for indgåelse af en Udviklings- og formidlingsaftale, og at Erhvervs- og Kulturservice bemyndiges til at arbejde videre med aftaleindgåelse med henblik på efterfølgende politisk godkendelse heraf i Erhvervs- og Kulturudvalget. Fraværende: Ingen Udvalget ser positivt på projektet. Projektet passer godt ind i Haderslev Kommunes kulturarvsstrategi, men udvalget kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til om der kan bevilliges et tilskud på 1.mio. kr. årligt. De juridiske og formelle rammer skal klargøres yderligere.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Placering af Landsstævne-kugle DIJSME / 06/15335 Sagsfremstilling Efter Landsstævne 2006 i Haderslev efterlod DGI/DDS den store kugle, som blev anvendt som centrum under landsstævnets festaften på stadion. DGI/DDS med ønske om, at Haderslev Kommune kunne gøre brug af denne kugle til opstilling som minde om et veloverstået Landsstævne. Der fulgte ingen yderligere betingelser omkring placeringen og opsætningen af kuglen. Kuglen er bygget på et mindre smedeværksted syd for Odense og fragtet hertil i 4 mindre dele. Den er 5 meter i diameter og udført i sandblæst aluminium, som er vejrbestandigt. Den står på en fod i bunden og opsættes på et fundament, der skal støbes i terrænet. Se bilag for billede. Kuglen har en relation til Stadionområdet i kraft af dens centrale placering under Landsstævnets festaften. Erhverv og Kultur foreslår derfor en placering af kuglen på kommunens grønne trekantareal mellem Stadionvej, Louisevej og Omkørselsvejen. (Se kortbilag.) Kuglen vil med den foreslåede placering være et kært minde om Landsstævnet for alle forbipasserende og henlede tankerne på den store folkefest, som havde centrum i stadionområdet bag kuglen. Der skal søges byggetilladelse for opsætning af kuglen før arbejdet kan iværksættes. Da placeringen ikke vil være til gene for bilisternes udsyn og holder en stor afstand til vejene, er der ikke behov for at søge tilladelser hos nogen vejmyndighed. Haderslev Kommunes Vej og Park, der administrere og vedligeholder arealet for opsætningen, har ingen bemærkninger til den foreslåede placering. Økonomiske forhold Der er indhentet tilbud på en opsætning af kuglen inkl. støbning af fundament. Tilbudet lyder på kr ex. moms for en placering af kuglen på en 1,5 meter høj fod, således at kuglen løftes fra jorden. Herved gøres kuglen mere synlig og bunden af kuglen løftes i niveau med de omkringliggende vejbaner, da terrænet for placeringen er lavt. Ved fastholdelse af det nuværende udseende (sandblæst aluminium) er der ingen vedligehold på kuglen. Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed Bilag Bilag til forslag om placering af Landsstævne-kugle (318156)

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 303 Indstilling Erhverv og Kultur indstiller, at opsætningen af Landsstævne-kuglen iværksættes hurtigst muligt. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Preben Holmberg Fraværende: Ingen Sagen udsættes. Fraværende: Ingen Godkendt som indstillet Regnskab 2006 Haderslev Idrætsakademi DIKIFK / 07/11561 Sagsfremstilling Regnskabet for 2006 dækker Haderslev Idrætsakademis 7. regnskabsår. Regnskabet viser et overskud på kr., og er efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisors konklusion er, at regnskabet er et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr Regnskabet viser også resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lovgivningen og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper for regnskaber der ikke aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes økonomiske tilskud til Haderslev Idrætsakademi udgjorde i kr. Tilskuddet for 2007 er uændret. Procedure Sagen behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj Tovholder/informationsansvarlig Kia Fog Kristensen

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 304 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at sagen tages til efterretning. Fraværende: Ingen Taget til efterretning Dialogmøde med Haderslev Landdistrikter DIERBA / 07/9381 Sagsfremstilling I henhold til modellen for nærdemokrati i Haderslev Kommunes landdistrikter mødes foreningen Haderslev Landdistrikter to gange årligt med Udvalget for Erhverv og Kultur. En gang årligt mødes foreningen med hele byrådet. Efter valget til repræsentantskabet og nedsættelse af forretningsudvalget for Haderslev Landdistrikter er det første dialogmøde aftalt til den 29. maj Med formanden for Haderslev Landdistrikter er der aftalt følgende dagsorden for dialogmødet: 1. Velkomst ved Jens Chr. Gjesing 2. Kort præsentationsrunde 3. Haderslev Landdistrikter orienterer om sammensætning og virke siden etableringen 4. Haderslev kommune orienterer om igangværende planlægningsarbejde (planstrategi og kulturarvskommunestrategi) 5. Haderslev Kommune orienterer om overvejelser i forhold til ansættelse af landdistriktskoordinator 6. Emner til drøftelse: 1. Udvikling i landdistrikterne - drøftelse af mulighederne for en pulje til fx medfinansiering af fonds- og eksternt finansierede projekter 2. Bosætning i landdistrikterne - orientering fra kulturarvskommuneprojektets analyser og drøftelse af muligheder for at gennemføre en bosætningskampagnelokale samlings- og trivlsessteder i Haderslev Kommune (multihuse) 3. Udmøntning af tilskuddet fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje til sammenskrivning af landdistriktspolitikker og udarbejdelse af lokale handlingsplaner

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Haderslev Landdistrikter og LAG (den lokale aktionsgruppe) - samarbejde, samspil, koordinering 7. Evt. Foreningen Haderslev Landdistrikter er i dialogmødet repræsenteret ved forretningsudvalget, der består af ni personer. Bilag Vedtægter for foreningen Haderslev Landdistrikter (313683) Model for nærdemokrati (324762) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at dialogmødet gennemføres som beskrevet, og at der træffes aftale om mødetidspunkt og deltagere for næste dialogmøde. Fraværende: Ingen Dagsordenspunktet Dialogmøde med Haderslev Landdistrikterne blev gennemført som beskrevet. Der udfærdiges et selvstændigt referat fra mødet. Erhvervs- og Kulturservice tager initiativ til næste møde som gennemføres i efteråret Eventuelt DICAOL / 06/17018 Fraværende: Ingen -

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 306 Lukket møde: 213. Samarbejdsarbejdsaftale

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 307 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Eskildsen Holger Mikkelsen Uwe Jessen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:35 Afbud: Fraværende: Ella Skjellerup var fraværende under punkterne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 24-06-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Princess May Gildhoff og Sahat

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 06-06-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18.15 Ingen Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 26-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Uwe Jessen deltog ikke under

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

REFERAT B y r å d e t

REFERAT B y r å d e t REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-09-2007 Mødested: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:28 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-02-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere