Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K"

Transkript

1 = 2. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K Udkast til Forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v.) - teknisk afklaring Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer, som tilsammen udgør Forårspakke 2.0, og efterfølgende den 26. marts 2009 om bemærkninger til udkast til forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love../. Nærværende høringssvar er en del af DI s samlede høringssvar til disse foreslåede lovændringer. Der henvises i den forbindelse til DI s overordnede høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 (vedlagt). Nærværende høringssvar indeholder bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie mv.) Det skal endvidere bemærkes, at DI tidligere har skrevet til skatteministeren i brev af 9. marts 2009 om de alvorlige problemer, som forslaget om nye afgifter på energiforbrug til produktionsprocesser (procesenergi) leder til for en lang række konkurrenceudsatte virksomheder. DI må udtrykke særdeles stor bekymring for, at der med de foreliggende forslag til afgifter på forbrug af elektricitet og fossile brændsler (kul, olie, naturgas) til produktionsprocesser sker en så stor belastning for stærkt konkurrenceudsatte virksomheder med energiintensiv produktion, som vil medføre udflytning af produktion, tab af arbejdspladser og reduktion af nyinvesteringer. Til trods for, at der ikke vil blive pålagt energiafgifter på biobrændsler og biomasse, samt at en række energikrævende processer (mineralogiske, metallurgiske mv.) ifølge udkastet fritages for afgiften, hvilket vil reducere de meget negative konsekvenser for enkelte virksomheder, er der fortsat en række virksomheder, der rammes af forslaget.

2 I løbet af de seneste uger er DI netop blevet kontaktet af mange virksomheder med mange tusinde ansatte, som i høj grad får deres konkurrenceevne truet af forslaget om at indføre en afgift på energiforbrug til deres produktionsprocesser. Nogle af disse virksomheder vil blive skånet af de fritagelser, som forslaget indeholder, men tilbage står virksomheder med i alt godt arbejdspladser, der ikke reddes ved de indføjede fritagelser. En del af disse virksomheder producerer stort set intet til det danske marked. Eksempelvis har et medlem konstateret, at deres eksportandel er på 98 pct. Udover tabet af arbejdspladser vil det også medvirke til udflytning af den know-how, der er så vigtig for Danmarks videre vækst og indtjeningsmuligheder. DI er positiv overfor fritagelsen for mineralogiske og metallurgiske processer mv. men beklager, at der ikke er tale om en egentlig fritagelse, men om en tilbageføring. Energibeskatningsdirektivet yder en klar fritagelsesmulighed. En mulighed som stort set alle andre EU-lande har anvendt, og som det derfor findes hensigtsmæssigt, at Danmark også anvender. Endvidere bør fritagelsen gælde for den samlede produktionsproces, dvs. inklusive hjælpeprocesser, således at der sikres virksomhederne fuld fritagelse. DI har herudover noteret sig, at det i lovforslaget anerkendes, at en national energiafgift på virksomheders forbrug til proces ikke vil påvirke den globale udledning af CO 2, fordi en mindre udledning i Danmark blot medfører en merudledning i det øvrige EU. Forslaget om at indføre en energiafgift på proces har ingen holdbar miljømæssig begrundelse og vil kun lede til alvorlige problemer for danske virksomheder. Såvel værdiskabelse som energiforbrug og klimagasudledning vil over tid blive flyttet ud af Danmark. DI vil derfor opfordre regeringen til at genoverveje forslaget om energiafgift på produktionsprocesser. Energiafgift på erhvervene (reduktion af tilbagebetaling)½ Lovforslagets 1 nr. 17 (Elafgiftslovens 11c, d og e) Der er et særligt problem knyttet til at pålægge energiafgifter på el på 6 øre pr. kwh og på fossile brændsler på 15 kr. pr. GJ på energi til procesformål. Fremstillingsprocesserne har hidtil med god grund og på linje med andre europæiske lande været fritaget for energiafgifter. Derfor er det dybt betænkeligt, at der nu lægges op til denne særbeskatning, som kun rammer danske, energiforbrugende virksomheder. Dette er et markant brud med den hidtidige danske afgiftspolitik på området og vil få store, negative konsekvenser for dansk erhvervsliv. Friholdelse vs. tilbagebetaling I de almindelige bemærkninger til det foreliggende udkast til lovforslaget fremgår det, at mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske processer mv. friholdes i overensstemmelse med EU s energibeskatningsdirektiv. Det er helt afgørende, at der for disse fremstillingsprocesser bliver tale om en reel friholdelse, som indebærer, at der ikke skal betales energiafgift. DI finder, at friholdelse må udmøntes som en egentlig afgiftsfritagelse frem for en tilbagebetalingsmodel.

3 EU s energibeskatningsdirektivs artikel 6 er meget klar på dette punkt, hvor medlemsstaterne gives mulighed for frit at gennemføre afgiftsfritagelser enten 1) direkte eller ved 2) at refundere hele afgiften. DI må opfordre til, at regeringen lever op til målsætningen om at friholde disse fremstillingsprocesser, hvorfor der skal være tale om en direkte afgiftsfritagelse og ikke en tilbagebetalingsmodel. DI skal herudover pointere, at en tilbagebetalingsmodel vil påføre både virksomheder og myndigheder øgede administrative byrder, som ikke vil være i overensstemmelse med regeringens målsætning om at lette disse. Endelig må det også pointeres, at det ikke er tilfredsstillende, at en tilbageføring senere vil blive betragtet som en erhvervsstøtte og ikke rettelig som en fritagelse for afgifter, der ville være ødelæggende for virksomhedernes eksistensgrundlag. Energiintensive fremstillingsprocesser på tung proceslisten DI skal påpege, at der i udkastet til lovforslaget ikke specifikt tages hensyn til øvrige energiintensive processer, som fremgår af bilag 1 til CO 2-afgiftsloven fx produktion af salt, fiskemel, pectinstoffer, foderstoffer, fiskeforarbejdning, plast, emulgatorer, sukker, stivelse, malt, papir, støbepap, frysning, organiske pigmenter, katalysatorer, gummi, enzymer, kemiske stoffer, mineralolier, mel, galvanisering, kemisk reaktion, gær mv. Der er således ikke tale om en helhedsløsning for den stærkt konkurrenceudsatte del af dansk erhvervsliv med energitunge processer. I forbindelse med behandlingen af CO 2-afgiftsloven blev der med udgangspunkt i EU s energibeskatningsdirektiv artikel 17 udarbejdet det nævnte bilag 1, der identificerede de meget energiintensive processer i forhold til anvendelse af fossile brændsler. Det er bemærkelsesværdigt, at Skatteministeriet i sin vejledning til denne procesliste selv skriver, at der blev lavet et grundigt forarbejde, da proceslisten blev udarbejdet. Kun de processer, der virkelig er energiintensive, kom på listen. Indtrykket forstærkes af, at EU s tung procesliste er bredere end den danske. Således defineres energiintensiv virksomhed i EU s energibeskatningsdirektiv som en erhvervsmæssig enhed, hvor [ ] den skyldige nationale energiafgift udgør mindst 0,5 pct. af værditilvæksten., mens der i den danske procesliste opereres med en grænse på 1 pct. Karakteristisk for processer på tung proceslisten er således, at de er yderst energikrævende. Det er en yderligere pointe, at proceslisten netop sikrer, at den danske afgiftsbelastning ikke skævvrider disse virksomheders konkurrencesituation i forhold til udenlandske konkurrenter, idet der som nævnt er tale om konkurrenceudsatte virksomheder. Samtlige disse processer bør derfor friholdes, og det må samtidig pointeres, at fritagelsen bør omfatte energiforbruget til den samlede produktionsproces (dobbelt anvendelse). Dette omfatter både anvendelse af elektricitet og brændsler til hjælpeprocesser.

4 Øvrige energiintensive fremstillingsprocesser Hertil kommer en række øvrige energiintensive processer, som ikke fremgår af tung proceslisten, der blandt andet omfatter anden overfladebehandling end galvanisering af store stålkonstruktioner såsom maling samt tørring, kogning, dampning, opskæring og bearbejdning af træ, dybfrostproduktion af fødevarer, frysehuse, sprøjtestøbning og plastcoatning samt slagteprocesser. Dette er eksempler på processer, som ved en energiafgift på el også vil blive ramt så hårdt, at vilkår for at udføre virksomhed i Danmark vil blive markant forringet for ikke at sige umuliggjort. DI finder det derfor urimeligt, at der skal være tale om en betingelse for fritagelse, at elektricitet eller brændsler alene anvendes til de energikrævende processer, som fremgår af bilag 1 på tung proceslisten. DI mener, at der skal åbnes for fritagelse/lempelse for andre konkurrenceudsatte og energiintensive fremstillingsprocesser, som objektivt kan identificeres. Den foreslåede lovændring får den konsekvens, at en række andre energikrævende fremstillingsprocesser med højt elforbrug kommer alvorligt i klemme i lovgivningen, såfremt der ikke tages højde for disse. Derfor anbefaler DI, at fritagelse/lempelse for energiafgifterne tager udgangspunkt i den samlede energiafgiftsbelastning af virksomheder med energikrævende produktionsprocesser, som både omfatter brændsler og elektricitet. I henhold til EU s Energibeskatningsdirektiv er der mulighed for, at energiintensive virksomheder kan få en lavere afgiftsbelastning end minimumsafgiften fastlagt i direktivet på 0,4 øre pr. kwh for elektricitet og ca. 1,25 kr. pr. GJ for naturgas og kul samt 2-4 kr. pr. GJ for en række olieprodukter. Lempelsesmuligheden i direktivet anvendes i øvrige EU-lande i vid udstrækning for disse fremstillingsprocesser. Ikrafttrædelser af lovændringer DI finder det bekymrende, at hverken implementeringen af Energiaftalen af 21. februar 2008, dvs. den såkaldte afgiftsrationalisering ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 eller loven om tilbagebetaling af CO 2-afgift for brændsler, jfr. lov nr. 464 af 9. juni 2004 endnu ikke er godkendt i EU i henhold til statsstøttereglerne. Efter disse nye regler skulle erhvervene kunne få fuld tilbagebetaling for CO 2-afgiften på brændsler til procesformål inden for kvotesektoren, mens tunge processer uden for kvotesektoren skal ydes et bundfradrag. I det omfang disse tidligere lovændringer af CO 2- og energiafgifterne ikke kan nå at komme på plads, anbefaler DI, at man i stedet overvejer at udskyde nærværende forslag til lovændringer af energiafgifterne.

5 Øvrige elementer i udkast til lovforslaget: Forhøjelse af energiafgifterne på el og varme Lovforslagets 1, nr. 3 0g 4 (Elafgiftslovens 6, stk. 1 og 2) Da det fremsendte udkast til lovforslag ikke indeholder satser, er det ikke helt klart, hvorledes aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti på dette punkt fortolkes udmøntet i lov, dvs. hvorledes de endelige satser i Elafgiftslovens 6 stk. 1 og 2 vil se ud. Aftaleteksten lyder: Afgiften på energi til rumopvarmning forhøjes, og der indføres en afgift på energi til aircondition. [ ] Energiafgiften på el til opvarmning øges med 5 pct. [ ] De grønne energiafgifter på el i husholdninger og erhverv øges herudover generelt med 17 kr. pr. GJ. DI fortolker ordlyden således, at der med sætningen Energiafgiften på el til opvarmning øges med 5 pct. tilsigtes en forhøjelse af den såkaldte elvarmeafgift i Elafgiftslovens 6 stk. 1 (elforbrug over kwh pr. år i helårsboliger, der opvarmes med el), mens de nævnte 17 kr. pr. GJ referer til en forhøjelse af energiafgiften på andet elforbrug i Elafgiftslovens 6 stk. 2 (generelt elforbrug i husholdninger og virksomheder). DI har således forstået, at der lægges op til en forhøjelse af den generelle energiafgift på elektricitet (til både husholdninger og erhverv) med 6 øre pr. kwh; dog ikke den del af elforbruget, der falder under elvarmeafgiften, som alene oplever en forhøjelse på 5 procent svarende til ca. 2,6 øre pr. kwh. DI skal til dette bemærke, at lovforslaget dermed lægger op til en forhøjelse af energiafgiften på el (på nær el omfattet af elvarmeafgiften), der er dobbelt så høj, som den stigning Skattekommissionen lagde op til i sin rapport. Målt pr. energienhed vil energiafgiften på el således stige med 17 kr. pr. GJ, mens energiafgiften på brændsler til sammenligning stiger med 7,5 kr. pr. GJ. Dermed vil den overbeskatning af el, som allerede findes i dag, blive forstærket, hvilket alt andet lige vil øge tilskyndelsen til at anvende fossile brændsler på bekostning af el, der til dels og i stigende grad stammer fra vedvarende energikilder. Endvidere er el-produktion omfattet af EU s kvotesystem, mens det samme ikke er tilfældet for store dele af brændselsforbruget. I det omfang den øgede skævvridning bidrager til, at energiforbrug i den kvoteomfattede sektor erstattes af energiforbrug i den ikkekvoteomfattede sektor, vil lovforslaget dermed modarbejde opfyldelsen af Danmarks forpligtelser under Kyoto-protokolen. Ovenstående problemstilling var baggrunden for, at Skattekommissionen i sin rapport anbefalede en 15 pct. stigning i energiafgiften på brændsler men kun en 5 pct. stigning i energiafgiften på el. Det Miljøøkonomiske Råds seneste rapport understreger ligeledes, at forhøjelser af energiafgifter for erhverv bør fjernes, fordi de ikke kan begrundes i en overordnet miljømålsætning eller målsætning om forsyningssikkerhed. DI må hertil pointere, at elektricitet i forvejen er meget hårdt beskattet. De danske elafgifter er de højeste i EU, og eftersom produktion af elektricitet sam-

6 tidig pålægges internationale CO 2-afgifter via EU s CO 2-kvotesystem, er der samlet set tale om en ekstraordinær høj energibeskatning af elektricitet (uanset om der er tale elproduktion baseret på fossile brændsler eller VE) end af øvrige sektorer og anvendelser. DI skal endvidere bemærke, at den foreslåede forhøjelse af elvarmeafgiften med 5 pct., svarende til ca. 2,6 øre pr. kwh, isoleret vil modvirke en omlægning i husholdningerne fra fossile brændsler til el-drevne varmepumper (idet elvarmeafgiften bl.a. finder anvendelse på husstande, der opvarmes ved hjælp af varmepumper). Varmepumper har i forhold til alternativerne den dobbelte gode effekt, at de reducerer bruttoenergiforbruget (varmepumper anvender mindre energi end alternativer) samtidig med, at de flytter energiforbrug (og dermed CO 2-udledning) fra den ikke-kvoteomfattede sektor til den kvoteomfattede el-sektor, der desuden udmærker sig ved at få en del af sin energi fra vedvarende energi. Dermed bidrager de til, at Danmark når sine målsætninger på hvert af disse områder. Dog skal det tilføjes, at den i lovforslaget foreslåede forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler med 7,5 kr. pr. GJ (svarende til ca. 2,6 øre/kwh) omvendt isoleret set bidrager til at gøre varmepumper mere attraktive på bekostning af fossile brændsler. Konkluderende finder DI, at de foreslåede afgiftsforhøjelser på energiafgiften på el grundlæggende modarbejder Danmarks klimapolitiske målsætninger og forpligtelser. For at: begrænse skævvridningen af afgiftssystemet, reducere bruttoenergiforbruget og fremme brugen af (kvote-omfattet og til dels VE-baseret) el på bekostning af (ikke-kvoteomfattede) fossile brændsler skal DI på den baggrund anbefale, at den generelle energiafgift på el alene forhøjes med 5 pct., således som foreslået af Skattekommissionen, samt at elvarmeafgiften ikke forhøjes. Endelig vil DI pege på, at det vil være hensigtsmæssigt at se nærmere på en mere dynamisk indretning af afgiftssystemet, der understøtter udviklingen af et mere intelligent elforbrug. Ligestilling af afgiftsregler for central og decentral kraftvarme Lovforslagets 1, nr (Elafgiftsloven 11, stk. 17), 2, nr. 6 (Gasafgiftsloven 8, stk. 2 og 3), 4, nr. 10 (Mineralolielovens 9, stk. 2), 9, nr. 3 (Ikraftstrædelsesbestemmelser i lovforslagets 9, stk. 3) Forslaget om en ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at det er de gældende regler for decentral kraftvarme, der bliver gældende, vil give en administrativ lettelse for de central værker. Omvendt vil forslaget ramme varmekunderne, og det vil ikke fremme effektiviseringen på varmeområdet endsige substitution af brændsler i det ikke-kvoteomfattede område. Derfor bør der ses nærmere på, hvordan disse uhensigtsmæssigheder kan afværges.

7 El til belysning etc. Lovforslagets 1, nr. 6 (Elafgiftslovens 11, stk. 1) Kriterier for godtgørelse, vejbelysning og fjernkuldeanlæg DI har noteret sig, at der er tale om dels et indgreb mod primært vejbelysning og dels en udvidelse af reglerne til også at omfatte køb af kulde ( fjernkuldeanlæg ). Vedrørende ændringen i 11, stk. 1, nr. 1, bliver bestemmelsen meget tung, idet der indbygges en undtagelse vedrørende vejbelysning m.m. fra de generelle godtgørelsesregler i nr. 1. DI skal foreslå, at undtagelsen lægges ind i stk. 3, som nr. 4. DI hilser udvidelsen til at omfatte kulde velkommen, idet der dermed sker en sidestilling imellem leverance af varme og kulde. DI skal dog bemærke, at formuleringen ikke er helt klar. DI skal foreslå en sproglig ændring i nr. 2 og 3, således at leveret til virksomheden ændres til købt. Dette gør formuleringen mere tilgængelig. Komfortkøling Lovforslagets 1, nr. 7 (Elafgiftslovens 11, stk. 3) Aircondition komfortkøling DI har noteret sig, at der i forslaget lægges op til, at der ikke ydes tilbagebetaling for afgiften af elektricitet, der direkte eller indirekte er anvendt til køling af lokaler af komfortmæssige hensyn. Formuleringen ligger i forlængelse af de eksisterende regler vedrørende rumvarme. DI skal foreslå, at bestemmelsen deles op i nr. 1 (rumvarme), nr. 2 (salg af kulde), nr. 3 (komfortkøling) og nr. 4 (el til driftsydelser, der er solgt). I relation til bestemmelsen omkring komfortkøling har DI forstået, at der fortsat ydes godtgørelse for køling til eksempelvis serverrum. Dette bedes bekræftet. Endvidere skal det bemærkes, at med den foreslåede afgiftsmæssige ligestilling mellem opvarmning og køling vil projekter, der udnytter overskudsvarme til køling, blive mindre rentable eller umuliggjort med det resultat, at spildvarmen fortsat vil skulle bortkøles på anlæggene frem for at anvendes. El til opvarmning af elværker, herunder transformerstationer mv. Med de nuværende formuleringer i lovforslaget ser det ud til, at der skal betales tillægsafgift af el, der benyttes til el-produktion, idet denne type elforbrug ikke eksplicit nævnes som at være fritaget fra en reduktion af tilbagebetalingen. Dette er i givet fald i strid med energibeskatningsdirektivet. Der bør derfor indsættes en fritagelsesregel for el anvendt til el-fremstilling.

8 Afgift på smøreolie mv. Lovforslagets 4, nr. 1 og 5, nr. 2 Indførelse af afgift på smøreolie DI har noteret sig, at der som et led i den generelle forhøjelse af energiafgifter også er valgt at pålægge energiafgift og CO 2-afgift på smøreolier. Smøreolie bruges i stort omfang i erhvervslivet, eksempelvis i de landbaserede transportvirksomheder, for at sikre maskiners og motorers drift. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at erstatte smøreolie med alternative produkter, hvorfor afgiften vil blive anset som værende en ekstra omkostning, en omkostning der ikke pålægges virksomhedernes konkurrenter. En sådan afgift bør derfor afvente et fælles europæisk initiativ, således at danske virksomheder ikke også her rammes på konkurrenceevnen. --- ooo --- Såfremt ovenstående giver anledning til bemærkninger eller kommentarer står DI selvfølgelig til rådighed. Med venlig hilsen Tine Roed Direktør Richard B. Larsen Underdirektør

Generelt. Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Generelt. Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høring af Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt 5. maj 2009 JARA/KKo Folketingets Skatteudvalg Att.: Liza Christensen Christiansborg 1240 København K Forårspakke 2.0 L 195-207 DI sendte d. 26. marts en række

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a. Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2008-321-0008 Dato: 10. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af

Læs mere

Dansk Energis vækstpakke

Dansk Energis vækstpakke Dansk Energis vækstpakke Danmarks evne til at skabe fornyet vækst og arbejdspladser skal reetableres. Danmark har tabt betydelige markedsandele siden 1995, svarende til et tab i eksportmængder på godt

Læs mere

Høringssvar til Lovforslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Høringssvar til Lovforslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. email: pafgft@skm.dk DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 75 56 44 77 www.dongenergy.dk Cvr-nr. 36

Læs mere

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009 i hovedtræk 2. marts 2009 Momsfritagelsen for levering af fast ejendom ophæves. Dette sker i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler og betyder, at der i fremtiden skal betales moms af byggegrunde

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Dato 28. maj 2013 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høring - udkast til lovforslag (L 216, L 217, L 218 og L 219) om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften Notat J.nr. 13-0076486 Dato: 9. august 2013 Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr. 2009-241-0021 Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

Afgifts- & tilskudsanalysen på energiområdet. EPRN 17. juni Niels Kleis Frederiksen Skatteministeriet

Afgifts- & tilskudsanalysen på energiområdet. EPRN 17. juni Niels Kleis Frederiksen Skatteministeriet Afgifts- & tilskudsanalysen på energiområdet EPRN 17. juni 2016 Niels Kleis Frederiksen Skatteministeriet Analyserne Aftalt som led i Energiaftale 2012 Består af 7 delanalyser: 1. Beskrivelse af afgifter

Læs mere

Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet

Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april 2016 Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Beregnet afgiftssats på energi. Provenu delt med forbrug af energi Euro per tons of Olieækvivalent

Læs mere

Forsyningssikkerhedsafgift koster forbrugerne over en halv milliard kr. mere end nødvendigt

Forsyningssikkerhedsafgift koster forbrugerne over en halv milliard kr. mere end nødvendigt Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 80 11. december 2013 Forsyningssikkerhedsafgift koster forbrugerne over en halv milliard kr. mere end nødvendigt Notatet viser, at regeringens

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Afgifts- og tilskudsanalyse Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Energiaftale 2012: Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds-

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof Bilag 2 Beskatning af energiintensive virksomheder i ni lande Oversigt 1. Forudsætninger s. 1 2. Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof 3. Energi,

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 1) Afgift på brændsler 2) Afgift på el 3) Komfortkøling 4) NO x -afgift 5) Eget forbrug/udleje lokaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0042 Udkast i ekstern høring Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 07.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

KP, Kvotesystem, personligt ansvar, kul, transport, biobrændstof og atomkraft. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

KP, Kvotesystem, personligt ansvar, kul, transport, biobrændstof og atomkraft. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd KP, Kvotesystem, personligt ansvar, kul, transport, biobrændstof og atomkraft Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Kvotesystem / personligt ansvar Før KP var indsatsen for klimaet frivillig, og baseret

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 5 Offentligt 26. januar 2011 TMR/OU Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Organisation for erhvervslivet Confederation of Danish Industry Vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Embedsmandsrapporten og Klimaet. v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA. Mødet 10.02.11 for DAKOFAs netværk vedr. Affald, Energi & Klim

Embedsmandsrapporten og Klimaet. v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA. Mødet 10.02.11 for DAKOFAs netværk vedr. Affald, Energi & Klim Embedsmandsrapporten og Klimaet v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA Mødet 10.02.11 for DAKOFAs netværk vedr. Affald, Energi & Klim Ny affaldsreform Fase 2: Markedsudsættelse af forbrændingsegnet

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser N O T AT 29. februar 2012 J.nr. 3401/1001-4027 Ref. Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser Der er fremlagt en række billiggørelser, der mindsker finansieringsbehovet

Læs mere