Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoveduddannelses-stilling i almen medicin"

Transkript

1 Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland, ØST 1 d. Deltagelse i Lægevagten, Region Midtjylland 2. Præsentation af uddannelsesforløbet ansættelsessteder 3. Præsentation af kompetenceudvikling 4. Læringsstrategier 5. Evalueringsstrategier 5 a. Skema over de 8 ansættelser tilhørende 112 H-kompetencer Skema for de 8 ansættelser 5 b. Teoretisk uddannelse 5 b.1. Generelle kurser i ledelse, administration samarb. 5 b.2. Specialespecifikt teoretisk kursus i almen medicin 5 b.3. Forskningstræningsmodul 6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse Bilag 1: Figur med skematisk opbygning af uddannelsen 2

3 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin Uddannelsen i almen medicin fører primært frem til et arbejde som alment praktiserende læge med aftale med Den Offentlige Sygesikring ( ydernummer ). Der er cirka 3600 alment praktiserende læger med ydernummer spredt ud over hele landet der er d mulighed for at dele et ydernummer, så reelt er der flere læger som arbejder som alment praktiserende læger. Dansk almen medicin har tilsluttet sig den nye europæiske definition af specialet (WONCA Europe, juni 2002). Her beskrives specialet dets udøvere: Praktiserende læger er speciallæger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede vedvarende behandling uanset alder, køn sundhedsproblem. De tager sig af den enkelte i forhold til dennes familie, lokalsamfund kultur i respekt for den enkelte patients autonomi. De vedkender sig så deres professionelle ansvar overfor lokalsamfundet. De integrerer fysiske, psykoliske, sociale, kulturelle eksistentielle faktorer i den behandlingsplan, de sammen med patienten udarbejder, styrket af den viden tillid, der opstår ved gentagne kontakter. Praktiserende læger udøver deres professionelle rolle ved at fremme sundhed, forebygge sygdomme, eller ved behandling, omsorg eller palliation. Dette sker direkte eller gennem andre personer ud fra de sundhedsbehov tilgængelige ressourcer der er i det samfund, de betjener, de hjælper samtidig patienterne med adgang til disse ydelser i det omfang, det er nødvendigt. De skal tage ansvaret for udvikling vedligeholdelse af egne færdigheder, personlige integritet for de værdier som danner grundlaget for en effektiv sikker omsorg. 1 b. Uddannelsen i almen medicin Efter fuldført turnusuddannelse er speciallægeuddannelsen fra årig: ½ års introduktionsstilling (I) 4½ års hoveduddannelse (H). I bilag 1 findes en skematisk oversigt over uddannelsens opbygning. Den nye målbeskrivelse for uddannelsen i almen medicin findes i en elektronisk form på DSAM s hjemmeside: (klik dig videre ind under uddannelse) på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Målbeskrivelsen indeholder en nøjere beskrivelse af specialet specialeuddannelsen oplister specifikt de kompetencer, som en uddannelsessøgende i almen medicin skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. I målbeskrivelsen findes 119 kompetencer i alt af disse skal 7 være erhvervet ved afsluttet I-forløb, de resterende 112 kompetencer skal erhverves i løbet af det 4½ års H-forløb. PS! Målbeskrivelsen findes så i i en trykt version kan købes for 100 kr. incl. forsendelse fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, tlf.: ; fax mail: Forudsætninger for ansættelse i Hoveduddannelses-stilling i almen medicin: - gennemført Introduktionsstilling i almen medicin dermed opnået målbeskrivelsens 7 I- kompetencer - sikker i sit specialevalg - tutorlægen (vedr. I-stillings-forløbet) har vurderet, at den pågældende læge er egnet til fortsat uddannelse i specialet almen medicin 3

4 Formålet med ansættelse i H-stillingen er at den uddannelsessøgende læge erhverver alle målbeskrivelsens kompetencer, at den uddannelsessøgende således efter gennemført uddannelsesforløb kan søge speciallægeanerkendelse i almen medicin. Kompetenceerhvervelsen sker gennem et formaliseret planlagt uddannelsesforløb, der består af - 2 års ansættelse i almen praksis (2 x ½ år 1 x 1 år i 2 forskellige praksis) - returdage til praksis under sygehusansættelserne - 2½ års ansættelse på sygehusafdelinger (5 kliniske specialer) - amtslige temadage for uddannelsessøgende i almen medicin - tværfaglige kurser i ledelse, administration samarbejde - et forskningstræningsmodul - et 30 dage varende specialespecifikt teoretisk kursus i almen medicin - evt. fokuserede kliniske ophold på andre sygehusafdelinger eller hos speciallæger m.v. - evt. træning i færdighedslaboratorier - selvstudium 1 c. Uddannelsen i almen medicin, Region Midtjylland ØST. I Region Midtjylland/Øst (= den østlige del af det tidligere Århus Amt samt Horsens/Hedensted området) opslås 9 I-stillinger hver 3. måned 6-7 H-stillinger hver 3. måned (1. februar, 1. maj, 1. august 1. november). De samme ansættelsesterminer anvendes overalt i Region Midtjylland. Ansættelse i I-stilling sker udelukkende ud fra en skriftlig ansøgning. Ansættelse i H-stilling sker efter skriftlig ansøgning kombineret med struktureret interview af de bedst kvalificerede ansøgere. Ansættelsesudvalget til H-stillingerne består af: 2 uddannelseskoordinatorer i almen medicin, 2 yngre læger (1 inden for specialet 1 uden for specialet), 1 overlægerepræsentant 1 repr. fra Regionens Videreuddannelsessekretariat (observatør). I Region Øst/Midtjylland er der ca. 440 alment praktiserende læger en meget stor del af disse læger er godkendte som tutorlæger eller arbejder i praksis, hvor én eller flere kolleger er godkendte som tutorlæger. Der er således ca. 110 godkendte tutorpraksis i området: dels solopraksis dels fler-lægepraksis med op til 9 læger i praksis. Returdage: i løbet af de 2½ års hospitalsansættelse arbejder den uddannelsessøgende i sin stampraksis 1 dag månedligt på såkaldte returdage. Formålet med disse returdage til praksis er: - at den uddannelsessøgende vedligeholder opretholder sin almenmedicinske referenceramme - at uddannelseslægen kan følge patientforløb i praksis - at den uddannelsessøgende vedligeholder kontakten til praksismiljøet - at den uddannelsessøgende får inspiration til at uddrage det praksisspecifikke af hospitalsansættelserne - at den uddannelsessøgende møder hovedvejlederen/mentor har uddannelsesorienterede samtaler/mentor-sessioner med denne - at kunne drøfte projektet i forskningstræningsmodulet med tutorlægen - at evt. få mulighed for at samle data mv. til projektet i forskningstræningsmodulet 4

5 NB! Det er uhyre vigtigt, at den uddannelsessøgende læge af planlægningsmæssige grunde i god tid aftaler de konkrete datoer for disse returdage med såvel praksis om sygehusafdeling! NB! Fra 1. januar 2007 anvendes 1 af de månedlige returdage til en heldags-temadag se nedenfor. Det vil sige, at den uddannelsessøgende i et halvårsforløb på en hospitalsafdeling har 5 returdage til sin stampraksis desuden har en heldags-temadag sammen med sine kolleger. Temadage: i Region Midtjylland mødes alle specialeuddannelsessøgende i almen medicin til amtslige/regionale temadage 1 hel dag pr. halvår. Desuden afholdes der pr. halvår 2 tema-eftermiddage (3 timer) for de læger, der på det pågældende tidspunkt har en ansættelse i almen praksis. Formålet med disse heldags-temadage/tema-eftermiddage er dobbelt: uddannelse med fokus på det lokale samarbejde, de lokale samarbejdspartnere samarbejdsrelationer lokal netværksdannelse mellem de uddannelsessøgende. Netværksdannelsen er nyttig både i løbet af uddannelsen efter fuldført uddannelse. Supervisionsgrupper: deltagelse i sådanne (fx Balint- metoden) planlægges i amtsligt regi. Dette finder typisk sted som kvarte / halve eftermiddage. Deltagelse i sådanne grupper planlægges p.t. til at skulle finde sted i praksisamanuensis, fase 3-tiden. er hjemmesiden for almen praksis i Region Midtjylland. Uddannelsessøgende i almen medicin har så adgang til hjemmesiden der er på hjemmesiden nyttige informationer links for uddannelsessøgende samlet i et specielt punkt om Videreuddannelse, her er det direkte link: https://www.sundhed.dk/profil.aspx?id= Uddannelseskoordinatorer i almen medicin i Region Midtjylland: 1. DYNAMU den yngre almen medicinske uddannelseskoordinator er en yngre læge (uddannelsessøgende i almen medicin) ansat af Region Midtjylland til at hjælpe med ved koordineringen af uddannelsen i almen medicin i regionen. 2. Almenmedicinsk uddannelseskoordinatorer 3. PKL i almen medicin almen medicinsk postgraduat klinisk lektor er praktiserende læger, der har til opgave at koordinere specialeuddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland både i relation til de uddannelsessøgende læger de uddannelsesgivende praksis afdelinger (spec. PKL en). NB! Du finder kontaktoplysninger vedr. uddannelseskoordinatorerne på som beskrevet ovenfor! 1 d. Deltagelse i Lægevagten, Region Midtjylland. Generelle forhold for uddannelseslægers vagtdeltagelse fremgår af dette udpluk af vagtinstruksen: 5

6 ! "#$!%&'# &# ($%)$ %# &&# * %$!%&( +,&% *-.&/01.2'"# )$!%* # *&##$ &# $ & #! 3#!"##$% &&$''$(#)*&+& '*# &)&#! (4 & # &# &5 $ &## & #2& & 6

7 -/6 #470 +,-.//!/)&0*/)$ #/)*&- 0 8"!+$!% )$!+9!'# )%!+":!"$##$!% ) ;4<34=+. #&>&"+"=&$::?# # 1 && &&3)! PS! Oplysningsskema vagtchefoplysninger er tilgængelig via vores site på 2. Præsentation af uddannelsesforløbet ansættelsessteder H-stillingen består af ansættelser i såvel almen praksis som på sygehusafdelinger. Praksisansættelserne finder sted i lægepraksis med godkendt tutorlæge(r) sygehusansættelserne finder sted i godkendte uddannelsesforløb på de pågældende afdelinger. Det amtslige videreuddannelsesråd har godkendt nærværende uddannelsesprram. Ansættelserne finder sted i den nedenfor beskrevne rækkefølge: Ansættelse nr. Speciale Praksis/afdeling Varighed 1 Almen praksis Praksis A 6 mdr. 2 Psykiatri Regionspsykiatrien i Region 6 mdr. Midtjylland, Horsens 3 Intern Medicin Regionshospitalet Horsens, 12 mdr. Medicinsk afd. 4 Gynækoli/obstetrik Regionshospitalet Horsens, 6 mdr. Gyn./Obs. afd. 5 Pædiatri Pædiatrisk afdeling A, Århus 6 mdr. Universitetshospital Skejby Sygehus 6 Almen praksis Praksis A 6 mdr. 7 Almen praksis NB! Praksisnavn oplyses senere 12 mdr. 7

8 Præsentation af de forskellige ansættelsessteder 2. Præsentation af uddannelsesforløbet ansættelsesstedet Tutorpraksis i fase 1, fase 2 fase 3 samt de forskellige hospitalsafdelinger, som indgår i H- stillingen præsenterer sig selv uddannelsesvilkårene på Uddannelsesregionens hjemmeside gå via dette link: Præsentation af kompetenceudvikling / læringsstrategier / evalueringsstrategier Dette afsnit er et udpluk af målbeskrivelsen her præsenteres i skematisk form de 112 H- kompetencer eller mål, der skal erhverves i løbet af H-stillingen. NB! Alle 112 kompetencer skal således erhverves, førend H-stillingsforløbet kan godkendes. Det efterfølgende skema består af 4 kolonner: Mål Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier Dette er det overordnede mål/kompetencen. Nummeret refererer til målets placering blandt de 119 mål i målbeskrivelsen. Det er endvidere i parentes anført inden for hvilken af de lægelige roller, dette mål er placeret. (Vedr. de forskellige lægeroller: se målbeskrivelsen). Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere forståeligt entydigt. Der kan så være tale om eksemplificeringer delmål. Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves se nedenfor. Beskriver hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet se nedenfor. NB! Hvert enkelt af de 112 mål skal evalueres for sig en tilfredsstillende evaluering attesteres i den uddannelsessøgendes lb (=checklisten i porteføljen). I porteføljen kan den uddannelsessøgende i øvrigt så løbende følge sin egen kompetenceudvikling med hensyn til de 112 H-mål. NB! Det fremgår specifikt, hvor den pågældende kompetence skal opnås (=attesteres) men ved flere kompetencer kan det være relevant, at dele af kompetencen er erhvervet ved tidligere ansættelser. Sådanne del-mål noteres i porteføljen løbende indgår således ved den endelige godkendelse af det samlede mål (=kompetencen). 8

9 NB! Hvert praksis-mål skal attesteres af den ansvarlige tutorlæge eller af en anden speciallæge i almen medicin fra samme praksis. NB! Hvert sygehus-mål skal attesteres af den eller de uddannelsesansvarlige læger på de forskellige afdelinger. Porteføljen er elektronisk internet-baseret; uddannelseslægen har password til sin egen portefølje. Dette password manual til porteføljen fremskaffes ved stillingens tiltrædelse. Det er vigtigt fra starten at etablere gode vaner med at få skrevet i porteføljen regelmæssigt! De relevante tutorlæger uddannelsesgivende læger på sygehusafdelinger tildeles ligeledes password til specifikke afsnit af den uddannelsessøgendes lb her attesteres de erhvervede kompetencer. Læsevejledning til skemaet: ad læringsstrategier: De anførte læringsstrategier skal opfattes som en helhed, for at opnå det angivne mål skal alle læringsstrategier anvendes. praktisk arbejde kan bestå i deltagelse i kliniske arbejdsopgaver fx konkret arbejde med patienter, undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprram. Det kan d så være mere specielle opgaver i forbindelse med drift, administration eller kvalitets udvikling. Portefølje der består af to dele: 1. Den åbne portefølje er den åbne del af porteføljen (må ses af tutorlæge/vejleder). Denne kan rumme uddannelseslægens beskrivelse af - uddannelsesplan - uddannelsesstedet en vurdering af dette - klinisk vejledning supervision - klinisk arbejde, eksempelvis udvalgte patientforløb - læreprocesserne samt af - lben 2. Læringssdagben/den private portefølje er den del af porteføljen, der fungerer som læringsdagb til uddannelseslægens personlige brug Heri kan uddannelseslægen eksempelvis notere - refleksion over patientforløb - refleksion over uddannelsesforløb - refleksion over læringsprocesser deres betingelser i klinikken - evalueringsskema for uddannelsesforløb uddannelsessted 9

10 Refleksion over egen arbejdspraksis betyder, at uddannelseslægen overfor tutor/vejleder præsenterer temaer ud fra optegnelser i portefølje både løbende under uddannelsesforløbet ved de formelle evalueringssamtaler Observation af tutorlæges/vejleders arbejdspraksis Er det begreb, der kommer tættet på mesterlæreprincippet en-til-en vejledningen demonstration under arbejdet med henblik på at den uddannelsessøgende dernæst overtager arbejdsfunktionen med større større selvstændighed Selvstudium sker via læsning af relevant faglitteratur, fx lærebøger, tidsskrifter, internet ad evalueringsstrategier: Er der mellem to evalueringsstrategier anført skal begge metoder anvendes. Vurdering af porteføljeoptegnelser Denne metode indebærer, at tutor/vejleder sammen med den uddannelsessøgende gennemgår optegnelserne i den åbne del af porteføljen. Vejledersamtale Vejledersamtale er en evalueringsmetode, der primært anvendes med henblik på afdækning af den uddannelsessøgendes viden på specifikke områder. Fx kan metoden med udgangspunkt i en konkret patient-case anvendes til at tutor/vejleder afdækker den uddannelsessøgendes viden om begreber som compliance mestring. Udgangspunktet for en sådan vejledersamtale kan så være elementer fra porteføljen. Ved læring i praksis (almen praksis /eller hospitalsafdeling) kan den uddannelsessøgendes færdigheder adfærd observeres direkte eller indirekte. Til understøttelse af tutor/vejleders vurdering kan anvendes et struktureret observationsskema, der synliggør de forskellige elementer i aktiviteten, således at alle relevante forhold kan komme med i vurderingen. Evalueringsmetoden kan omfatte: supervision af arbejdsopgaven med feedback direkte (tutor er flue på væggen ). indirekte (samtale om patientforløb/video/taperecording/oplysning fra andet personale/andet) ved tutor/vejleder observation af færdigheder adfærd (uden feedback) igen direkte eller indirekte. Samlet vurdering Er evaluering bestående af både struktureret kollegial, refleksion over egen arbejdspraksis, vurdering af porteføljeoptegnelser evt. vurdering af opgaver. 5 a. Skema over H-stillingens 7 ansættelser de tilhørende 112 H-kompetencer 10

11 5.1. Almen praksis, praksisamanuensis fase-1 stillingen Mål Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier # 11 Kunne håndtere de forskellige kontaktformer i almen praksis Kunne gennemføre adækvat kommunikation indenfor de givne tidsrammer Specielt for sygebesøg: kunne håndtere den ændrede rollefordeling som følger af at konsultationen foregår i patientens hjem Udføre sygebesøg, Deltage i lægevagt, praktisk arbejde, Observation af tutorlæges arbejdspraksis, eller Vurdering af porteføljeoptegnelser Specielt for telefonkonsultationer: være bevidst om i rådgivningen tage højde for de begrænsninger der ligger i telefon-samtalen. Portefølje Specielt for lægevagt: kunne vise målrettethed i vurdering behandling i den akutte tilstand under hensynstagen til adækvat kommunikation #18 Kunne anvende edb som arbejdsredskab Redegøre for edbsikkerhed, for eksempel backup antivirus Redegøre for muligheder for udlægning af information om egen praksis på internettet Kunne anvende relevante hjemmesider Kunne anvendelsen af journal, recept, henvisninger, tidsstyring, Selvstudium, Uddrage information fra andres hjemmesider for praksis (IT baseret informationssøgning) samt formidling til tutorlæge øvrige personale om fund, Case-baseret-læring (specifikke patientrelaterede opgaver Vejledersamtale 11

12 regnskab på ét edb-system for praksis eksempelvis vedrørende udlandsvaccinationer), praktisk arbejde # 21 Kunne håndtere samarbejdet med sygehusvæsenet Kunne redegøre for sygehus-væsenets ydelser lokalt /nationalt Kunne indgå i eksisterende samarbejdsrelationer mellem praksis sygehusvæsen Kunne redegøre for principperne for det samarbejde, der skal til for at opnå et godt patientforløb Kunne formulere en grundig problemorienteret henvisning informere patienten om procedurer forholdsregler praktisk arbejde, Udformning af henvisninger, Portefølje Selvstudium, Analyse af tre patientforløb Feedback ved praksispersonale andre samarbejdspartnere Vejledersamtale Vurdering af porteføljeoptegnelser Kunne reflektere over epikriser notater fra ambulante forløb planlægge det videre patientforløb # 22 Kunne samarbejde med praktiserende speciallæger Redegøre for praktiserende speciallægers ydelser Kunne indgå i eksisterende samarbejdsrelationer mellem praksis speciallægepraksis Kunne vurdere principperne for det samarbejde, der skal til for praktisk arbejde, Udformning af henvisninger, Portefølje, Selvstudium, Analyse af tre Vejledersamtale Vurdering af porteføljeoptegnelser 12

13 at opnå et godt patientforløb. Kunne formulere en grundig problem-orienteret henvisning, informere patienten om procedurer forholdsregler Kunne reflektere over epikriser notater fra ambulante forløb planlægge det videre patientforløb patientforløb, Fællesmøde mellem praktiserende speciallæger, uddannelses- tutorlægerne om samarbejde # 28 Kunne udføre sekundær profylakse Kunne vejlede om tobaksafvænning praktisk arbejde, Kunne vejlede om alkoholafvænning Kunne lave basal kostvejledning Selvstudium, Portefølje Vurdering af porteføljeoptegnelser Kunne vejlede om relevant motion # 29 Kunne anvende medicinsk pædagiske principper i kontakt med vejledning af patienter pårørende Kunne anvende medicinsk pædagiske principper i kontakt med vejledning af patienter pårørende Portefølje praktisk arbejde, Observation af tutors arbejdspraksis Vurdering af porteføljeoptegnelser # 35 Kunne inddrage forskellige perspektiver i patientbehandlingen Kunne mestre skiftet mellem forskellige referencerammer I patientvaretagelsen kunne medinddrage begreber som: sygdomsoplevelse sygdomsadfærd praktisk arbejde, Selvstudium, Portefølje Vurdering af porteføljeoptegnelser 13

14 mestring netværk ressourcemobilisering motivering compliance # 107 Kunne mestre almindelige undersøgelser behandlinger Kunne otoskopere fjerne ørevoks udføre strep-a-test udføre tympanometri fjerne fremmedlegeme kunne skabe rammer for en optimal undersøgelsessituation praktisk arbejde, Portefølje # 108 Kunne håndtere patienter med symptomer fra mundhulen Kunne behandle/visitere patienter med: tandproblemer kæbeledsgener aphter spytsten tunge- slimhindeforandringer dårlig ånde mycotisk stomatit praktisk arbejde Erkende at systemiske sygdomme kan manifestere sig med symptomer fra mundhulen # 109 Kunne håndtere patienter med symptomer fra næsen Kunne behandle/visitere patienter med symptomer fra næsen: nysen flåd blødning stenose smerter snorken søvnapnø følger efter traumer sår praktisk arbejde 14

15 # 110 Kunne håndtere patienter med symptomer fra ørerne Kunne visitere behandle patienter med tinnitus svimmelhed smerter nedsat hørelse dræn i ørene Selvstudium, praktisk arbejde Kunne informere om høreværn hjælpemidler for nedsat hørelse # 111 Kunne håndtere patienter med symptomer fra hals svælg Kunne behandle visitere patienter med: synkebesvær smerter hæshed knuder hævelser på halsen hoste/kriller praktisk arbejde vejrtrækningsbesvær/stridor # 112 Kunne håndtere patienter med kroniske øjensygdomme Kunne behandle visitere patienter med: skelen tørre øjne gener fra øjenomgivelser synsforstyrrelser refraktionsanomalier langsomt prredierende synsnedsættelse praktisk arbejde Selvstudium Portefølje Samlet vurdering Vejledersamtale Redegøre for at en række systemsygdomme kan debutere med øjensymptomer # 113 Kunne håndtere synshæmmede Kunne rådgive om formidle kontakt til Selvstudium, Vurdering af porteføljeoptegnelser 15

16 patienter med behov for hjælpeforanstaltninger for synshæmmede hjælpemiddelcentral/ socialforvaltning /Dansk Blindesamfund vedrørende hjælpemidler for synshandicappede. praktisk arbejde, Portefølje # 114 Kunne udføre synstest teste for farveblindhed Kunne udføre synstest til brug ved udfærdigelse af motor- forsikringsattester praktisk arbejde Kunne teste for farveblindhed # 115 Kunne håndtere patienter med akutte øjensymptomer Kunne behandle conjunctivale gener, fremmedlegemer abrasio cornea. Kunne visitere alvorlige øjensygdomme; iritis glaucom keratitis andre infektioner akutte retinalidelser følger efter traumer Selvstudium praktisk arbejde NB!!!! Her mangler ca. 60 sider med angivelse af hvor hvordan de resterende H- komptencer skal opnås men da der skal ske en vis samordning af forholdene i Horsensområdet (det gamle Vejle Amt) resten af Region Midtjylland afventer denne beskrivelse/opdeling nærmere forhandlinger den næste måneds tid!!! Supplerende under praksisamanuensis fase 3 ansættelsen: Supervisionsgrupper: deltagelse i sådanne (fx Balint- metoden) planlægges i amtsligt regi. Dette finder typisk sted som kvarte / halve eftermiddage. 5 b. Teoretisk uddannelse 16

17 Det teoretiske uddannelseselement i H-stillingen fremgår af figuren med den skematiske opbygning af specialeuddannelsen i almen medicin. Der er dels generelle kurser, det specialespecifikke teoretiske kursus dels forskningstræningsmodulet. 5 b.1. De generelle kurser i ledelse, administration samarbejde I hoveduddannelsen til speciallæge indgår to obligatoriske generelle kurser: LAS 2 LAS 3 (LAS 1 gennemføres i I-stillingen). Såfremt du allerede har gennemført nedennævnte obligatoriske kurser som led i et tidligere påbegyndt hoveduddannelsesforløb, skal du d ikke på kurserne igen! Kursus i ledelse, administration samarbejde (LAS 2) I løbet af hoveduddannelsens 1. halvår gennemføres generelt kursus i ledelse, administration samarbejde (LAS2). Kurset afholdes HR, Efter- Videreuddannelse i Region Midtjylland. tilmelding sker via denne hjemmeside. Kursus i ledelse, administration samarbejde (LAS 3) I sidste del af hoveduddannelsen gennemføres tredje modul af kursus i ledelse, administration samarbejde (LAS 3). Kurset afholdes af Panum Instituttet for Sundhedsstyrelsen. Se Kurserne er obligatoriske, godkendt kursus er en forudsætning for opnåelse af speciallægeanerkendelse efter 2003-ordningen. Vær opmærksom på, at der kun er én kursusplads pr. læge, at tilmelding er bindende. Du opfordres til at drøfte tidspunkt med din arbejdsgiver inden tilmelding vær så opmærksom på, at kursustilmeldingen ikke kolliderer med dit specialespecifikke kursus. Som læge i hoveduddannelse har du ret til frihed med løn under kurserne. 5 b.2. Specialespecifikt teoretisk kursus i almen medicin Placeringen af det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin fremgår af figuren med den skematiske opbygning af specialeuddannelsen i almen medicin. Der undervises i alt i 30 dage heraf er de 21 dage undervisning på det regionale kursussted (Specialeuddannelsen i almen medicin i Århus (for læger ansat i Region Nord), i Odense (for læger ansat i Region Syd) i København (for læger ansat i Region Øst)). De resterende 9 dage var tiltænkt teoretisk undervisning organiseret amtsligt men da amterne nedlægges vi får en regional struktur, foregår disse 9 dage så på det regionale kursussted (Specialeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet). For en nøjere beskrivelse af indholdet på de enkelte kursusdage henvises til masterplanen for kurserne kan ses på (fra december 2003). 5 b.3. Forskningstræningsmodul Indholdet i dette modul er nøjere beskrevet i Målbeskrivelsen. Forskningstræningen består dels af et kursuselement dels af et individuelt/gruppe-vis forløb, hvor et mindre forsknings- eller kvalitetsudviklingsprojekt gennemføres. Sluttelig skal dette projekt evalueres med henblik på godkendelse. 17

18 Forskningstræningsmodulet (godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Nord) er udformet i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. Forløbet strækker sig over i alt 20 dage ( ikke 12 uger som anført i Målbeskrivelsen!) disse 20 dage anvendes til: - et 3-dages grundkursus - 7 projekt-kursusdage incl. fremlægningsdag - 10 dage med selvstændigt projektarbejde Forløbet er placeret i slutningen af hospitalsstillingen (inden for de sidste 6-9 mdr.) i praksisamanuensis fase 2-stillingen. Se figuren her: Rent praktisk er modulet koblet op på det specialespecifikke kursus i almen medicin således, at et kursushold på dette kursus så er sammen omkring forskningstræningsmodulet. Følgende kompetencer skal tilegnes via dette modul: # 37 Med udgangspunkt i den kliniske hverdag kunne gennemføre et mindre projekt Kunne omsætte undren til konkret problem-formulering. Kunne undersøge om problemer kan løses på baggrund af eksisterende viden. Kunne formulere formål med et projekt på baggrund af et problem i samarbejde med tutor. Kunne angive de almindeligste videnskabelige metoder, deres styrker svagheder kunne vælge metode afhængig af formålet. Kunne angive principperne for udfærdigelsen af en protokol kunne Gennemførelse af eget projekt, Vejledning ved tutorlæge/vejleder, Portefølje Vurdering af projekt Refleksion over egen arbejdspraksis 18

19 gennemføre enten et litteraturstudium eller et forsknings- /kvalitetsudviklingsprojekt under vejledning. Kunne angive principperne for formålet med forskning, Medicinsk Teknoli Vurdering kvalitetsudvikling. Kunne præsentere/formidle egne resultater tage stilling til deres kliniske relevans. # 38 Kunne angive forskellige praktiske teoretiske forståelsesrammer, der kan medføre forskellige opfattelser af den kliniske virkelighed Angive forskellige praktiske teoretiske forståelsesrammer (fx patientperspektivet contra lægeperspektivet, bio-medicinsk, socio-kulturel, psykolisk, eksistentielle, patenetisk, salutenetisk) Udførelse af projekt, Selvstudium, Portefølje Vurdering af projekt Refleksion over egen arbejdspraksis Angive at forskellige teoretiske forståelsesrammer er knyttet til forskellige videnskabelige metoder. Være bevidst om, at skift i teoretiske forståelsesrammer giver nye handlemuligheder i praksis. Erkende at viden er dynamisk tids- kontekstafhængig # 41 Kunne opsøge, sortere vurdere forskellige former for viden integrere ny viden i egen klinisk praksis Kunne indhente kritisk vurdere ny viden (egen andres) på baggrund af forståelse for fejlkilder begrænsninger Kunne anvende viden i egen praksis under kritisk Selvstudium, Diskussion i 12 mands grupper (gruppediskussion), Portefølje Vurdering af opgaver 19

20 hensyntagen til relevans gyldighed Kunne anvende implementeringsstrategier aktivt kunne iværksætte fastholde forandringer i egen praksis Kunne etablere vedligeholde system til opbevaring genfinding af viden. 6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet Med Sundhedsstyrelsens "Vejledning evaluering i den lægelige videreuddannelse" (januar 1998) er struktur, retningslinier ansvarsfordeling fastsat for evaluering i den lægelige videreuddannelse, herunder H-stillingen i almen medicin. Evalueringssystemet er opbygget af et samtalesystem: introduktionssamtale, justeringssamtale slutevalueringssamtale. Formålet med dette evalueringssystem er dobbelt: dels skal den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling følges dette kan evt. medføre justering af praksis s/afdelingens uddannelsesindsats/justering af uddannelsesplanen (se beskrivelse af dette i Sundhedsstyrelsens vejledning) dels skal praksis s/afdelingens uddannelsesindsats evalueres: H-lægen giver feedback til praksis/afdelingen med henblik på optimering af praksis s/afdelingens uddannelsesfunktion. Der anvendes to standardiserede skemaer til dette formål (skema D E). Det er vigtigt, at man fra amtslig side (herunder den almen medicinske uddannelseskoordinator / postgraduate kliniske lektor) kan følge kvaliteten i den lægelige videreuddannelse med henblik på fortsat optimering af uddannelsen skema D E er således vigtige værktøjer i dette arbejde. Skema D E sendes til den almen medicinske uddannelseskoordinator / postgraduate kliniske lektor, denne videresender skemaerne til det amtslige videreuddannelsesråd. Den almen medicinske uddannelseskoordinator / postgraduate kliniske lektor har ansvaret for opfølgning på disse evalueringer. 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 20

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt Bryrup 30-01-2011 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin Bryrup Lægepraksis Region Midt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation Vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst fase 1, 2 & 3 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under

Læs mere

Regionshospitalet Herning og Holstebro

Regionshospitalet Herning og Holstebro Uddannelsesprram for Hoveduddannelsesstilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprogram Turnus i Almen Medicin Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Udgave: 17. juli 2005

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1 a. Specialet almen medicin side 3 1 b. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskortet viser, at patientens henvendelsesårsag/tilstand udløser problempåpegende handlinger hos lægen, med baggrund i vejledning, rådgivning, forskellige håndgreb

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin. Region Nord

Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin. Region Nord maj 2008 Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin T Region Nord I videreuddannelsen til speciallæge indgår et forskningstræningsmodul. I dette dokument redegøres for baggrunden for

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Almen Medicin April 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Almen Medicin April 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i. gynækologi, psykiatri, kirurgi, medicin og pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i. gynækologi, psykiatri, kirurgi, medicin og pædiatri Uddannelsesprram for ansættelse i gynækoli, psykiatri, kirurgi, medicin pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Regionshospitalet Herning. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Region Øst

Uddannelsesprogram for. Region Øst Uddannelsesprogram for I ntroduktionsstilling til alm en m edicin Region Øst Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under uddannelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere