VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER"

Transkript

1 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010

2 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 Revision CATG Dato Udarbejdet af Thomas Hagen Jørgensen, Christian Frost Ribe Kontrolleret af Cathrine Gamst Godkendt af THJ Beskrivelse Rapport, Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Februar 2010, Midtjylland Ref. Steinar Stefansson Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal ansatte 3 2. Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Udviklingen de seneste 3 måneder Udviklingen de kommende 6 måneder Udviklingen opgjort på medarbejdertype 8 3. Hvornår vender udviklingen Rekruttering af medarbejdere Udfordringer det kommende år 20 BILAG Bilag 1 Kommentarer til undersøgelsen Bilag 2 Tabeller for juni 2009 Bilag 3 Tabeller for februar 2010 (Vestjylland) Bilag 4 Tabeller for februar 2010 (Østjylland)

4 MIDTJYLLAND FEBRUAR INDLEDNING Undersøgelsens formål har været at afdække, hvordan virksomheder beliggende i Beskæftigelsesregion Midtjylland har oplevet udviklingen i beskæftigelse over de seneste 3 måneder, samt få virksomhedernes forventninger til udviklingen de næste 6 måneder. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for effekten af sæsonarbejde hos virksomhederne. Tolkningen af undersøgelsens resultater bør derfor ske under hensyntagen til den eksisterende viden om sæsonudsving i arbejdsstyrken for de forskellige brancher. Der er gennemført i alt 722 interview i perioden mandag den 25. januar til tirsdag den 11. februar Interviewene er primært gennemført som telefoninterview, dog suppleret med enkelte internetbesvarelser blandt respondenter, som ikke havde mulighed for at besvare undersøgelsen på tidspunktet for den telefoniske henvendelse. Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt blandt private virksomheder med 5 ansatte eller derover. Derudover er private virksomheder, som arbejder i sektorer styret af aftaler med det offentlige fravalgt, herunder eksempelvis læger, tandlæger, privat hjemmehjælp og undervisningsinstitutioner. Udvalget af virksomheder er foretaget stratificeret således, at der i stikprøven tilstræbes stort set det samme antal virksomheder i de udvalgte størrelsesgrupper, som undersøgelsens resultater er delt op på: 5 til 9 ansatte 10 til 19 ansatte 20 til 49 ansatte 50 til 499 ansatte 500+ ansatte For gruppen af 500+ ansatte er der på grund af populationens størrelse kun gennemført 14 interview mod ca. 200 interview i hver af de øvrige størrelseskategorier. Den stratificerede udvælgelse betyder, at det for de samlede tal på tværs af størrelse er nødvendigt at vægte resultaterne. Opdelingen og stratificeringen af virksomheder på baggrund af størrelse er foretaget på baggrund af oplysninger fra en registerbaseret base over virksomheder i Danmark, hvorfor der i en række tilfælde er uoverensstemmelse mellem virksomhedernes egne oplysninger og de benyttede størrelsesinddelinger. I tabellerne er resultaterne angivet som procenttal på baggrund af de vægtede tal, og n angiver det faktiske antal gennemførte interview. Der er i alle tabellerne foretaget en opsplitning på henholdsvis Østjylland og Vestjylland. Østjylland består af kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø,

5 MIDTJYLLAND FEBRUAR Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.

6 MIDTJYLLAND FEBRUAR UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE Først har vi spurgt virksomhederne, hvor mange ansatte de er i dag. Herefter har vi bedt virksomhederne angive, hvor mange ansatte de var for 3 måneder siden, og til slut har vi bedt virksomhederne angive det forventede antal ansatte om 6 måneder. I undersøgelsen er en virksomhed defineret som den del af virksomheden, der er beliggende på den adresse, som kontaktes i undersøgelsen. Antal medarbejdere er defineret som antallet af personer, der modtager løn fra virksomheden. Der er altså ikke omregnet til fuldtidsansatte. For personligt ejede virksomheder indgår ejer og evt. medhjælpende ægtefælle ikke i antal ansatte. I tabel 1.1 til tabel 1.4 præsenteres udviklingen i antallet af ansatte i beskæftigelsesregion Midtjylland. Det samlede antal ansatte i private virksomheder med 5 ansatte eller flere anslås til godt Tabel 1.1 Udvikling i antal ansatte (Indeks 100 = antal ansatte for 3 måneder siden) Overordnet set har virksomhederne igennem de seneste 3 måneder oplevet et fald i antallet af ansatte på 3,7 procent, hvilket svarer til ca ansatte. Der forventes hen over de næste 6 måneder en stigning på 1,7 procent, hvilket dog svarer til et niveau på 2 procent under niveauet for 3 måneder siden. Faldet i antallet af ansatte har i Vestjylland været på 3 procent, mens det for Østjylland har været på 4 procent. Der forventes indenfor de to områder en stigning på henholdsvis 1,6 procent for Vestjylland og 1,7 for Østjylland hen over de næste 6 måneder. Tabel 1.2 Udvikling i antal ansatte (Indeks 100 = antal ansatte for 3 måneder siden) I tabel 1.3 præsenteres udviklingen i antallet af ansatte opsplittet på virksomhedsstørrelse. Faldet i antallet af ansatte har været størst for virksomhederne med 10 til 49 ansatte idet faldet her ligger på 4,5 og 5,1 procent. De største virksomheder (500 ansatte eller flere) har oplevet det mindste fald, idet antallet af ansatte for denne gruppe er faldet med 1,3 procent. Uagtet størrelse forventes det at antallet af ansatte er større om 6 måneder end det er i dag. Den forventede stigning spænder fra 1 til 2,5 procent. Tabel Udvikling i antal ansatte opdelt på antal ansatte (Indeks 100 = antal ansatte for 3 måneder siden) Bygge og anlægs branchen er den branche som har været hårdest ramt set over de sidste 3 måneder. Her er der oplevet et fald i antallet ansatte på knapt 15 procent. Set over de næste 6 måneder forventes der en stigning på 8,5 procent. For industrien har faldet de sidste 3 måneder været på 4,5 procent og der forventes en svag stigning på 1,3 procent de næste 6 måneder. Handel

7 MIDTJYLLAND FEBRUAR og Transport samt Erhvervsservice har oplevet et fald på ca. 2 procent førstnævnte forventer at situationen om 6 måneder er status quo, mens sidstnævnte forventer en stigning på 2 procent. Tabel Udvikling i antal ansatte opdelt på branche - (Indeks 100 = antal ansatte for 3 måneder siden)

8 MIDTJYLLAND FEBRUAR VIRKSOMHEDERNES ANGIVELSE AF OM DE BLIVER FLE- RE ELLER FÆRRE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes angivelse af udviklingen i medarbejderantallet opdelt på område, antal ansatte, branche, samt i hvilken grad, virksomheden eksporterer. 2.1 Udviklingen de seneste 3 måneder Af tabel 2.1 fremgår virksomhedernes angivelse af, hvordan antallet af medarbejdere har udviklet sig de seneste 3 måneder. Overordnet har 63,7 procent af virksomhederne ikke haft nogen udvikling i antallet af medarbejdere, 27,9 procent har oplevet en reduktion og 8,3 procent en stigning i antallet af medarbejdere. Udviklingen har været mest negativ i Vestjylland, hvor 28,7 procent er blevet færre, mens 6 procent er blevet flere medarbejdere. I Østjylland er de tilsvarende andele henholdsvis 27,5 og 9,6 procent. Der er forskel på, hvordan udviklingen har været for forskellige virksomhedsstørrelser. For de små virksomheder har lidt mere end hver femte (ca. 21,5 procent) reduceret medarbejderantallet. Denne andel stiger i takt med virksomhedsstørrelsen til 38 procent for virksomheder med ansatte. Blandt de helt store virksomheder (500 ansatte eller flere) har 26,8 procent reduceret antallet af medarbejdere. Omvendt er der ingen af disse virksomheder, der er blevet flere medarbejdere, hvilket gælder for mellem 7 og 10,3 procent af de øvrige størrelsesgrupper. Blandt brancherne er særligt bygge og anlæg hårdt ramt. Her angiver 56,8 procent af virksomhederne, at de er blevet færre medarbejdere. For industrien er andelen 29,3 procent, mens den i de øvrige brancher ligger lidt lavere. Derudover er der en tendens til, at en lidt større andel af virksomheder med eksport har reduceret antallet af medarbejdere i forhold til de virksomheder, der ikke har nogen eksport. 1 1 Af de 37 virksomheder i Midtjylland, som har oplevet det største fald i antallet af ansatte hen over de sidste tre måneder, fordeler de sig med 30 virksomheder i Østjylland og 7 virksomheder i Vestjylland. Det vil med andre ord sige, at selvom der numerisk er flere virksomheder i Vestjylland, som har oplevet et fald i antallet af ansatte, er det samlet set virksomhederne i Østjylland, som har oplevet det største relative fald i antal ansatte i den undersøgte periode.

9 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat i virksomheden nu i forhold til for 3 måneder siden?

10 MIDTJYLLAND FEBRUAR Udviklingen de kommende 6 måneder Der er i undersøgelsen også spurgt til, hvor mange medarbejdere virksomhederne forventer, der er ansat om seks måneder. Resultaterne fremgår af tabel ,3 procent af virksomhederne forventer at være det samme antal medarbejdere om seks måneder, 19,1 procent forventer at være flere, mens 10,3 procent forventer at være færre medarbejdere. Virksomhederne i Vestjylland er mest optimistiske, idet en lidt større andel her forventer en stigning i medarbejderantallet og en lidt mindre andel forventer en reduktion end blandt de østjyske virksomheder. Tabel Hvor mange flere / færre medarbejdere forventer du, der er ansat på virksomheden om 6 måneder? Blandt de små virksomheder (5 til 9 ansatte) forventer hele 77,3 procent, at medarbejderantallet vil være uændret om seks måneder. Af de resterende virksomheder har størstedelen positive forventninger. For virksomheder med 10 til 49 ansatte forventer ca. 12,4 procent en reduktion i antal medarbejdere, mens dobbelt så mange forventer en stigning. Blandt de større virksomheder er andelen, der forventer en stigning i antal medarbejdere, kun 3-4 procentpoint større end andelen, der forventer et fald. Ser man på brancher, er der størst optimisme indenfor bygge og anlæg, hvor knap en ud af tre virksomheder forventer at øge medarbejderantallet. For erhvervsservice er andelen 26 procent, mens det for industrien er 22,1 procent. For de resterende brancher er det mindre end hver femte, der forventer en stigning i antal medarbejdere. Det skal bemærkes, at andelen, der indenfor brancherne finansiering og forsikring samt offentlig administration forventer et fald i medarbej-

11 MIDTJYLLAND FEBRUAR derantallet, er større end andelen, der forventer en stigning i de kommende seks måneder. Dog er respondentgrundlaget indenfor disse brancher begrænset. Blandt virksomheder, hvor mere end halvdelen af omsætningen udgøres af eksport, forventer en ud af tre at øge antallet af medarbejdere. 2.3 Udviklingen opgjort på medarbejdertype I det følgende er virksomhedernes vurdering af udviklingen i antal medarbejdere opgjort på medarbejdertyperne ufaglærte, faglærte, funktionærer og højtuddannede. I forbindelse med undersøgelsen er følgende definitioner brugt for de enkelte medarbejdertyper: Ufaglærte F.eks. fabriksarbejdere, lagerarbejdere, butiksmedhjælpere, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, medhjælpere generelt m.v. Udgangspunktet er, at jobbet ikke kræver en uddannelse. Dog vil også "specialarbejdere" - dvs. jobfunktioner, som kræver særlige certifikater, kurser mv. - indgå under ufaglærte, f.eks. truckfører, chauffør og enkelte industrioperatører. Faglærte F.eks. kontorassistent, butiksassistent, tømrer, maler, smede, mekanikere, maskinarbejdere, svejsere m.v. Udgangspunktet er, at jobbet kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Funktionærer F.eks. ledere på lavt og mellemniveau, it-folk på mellemniveau, teknikere, ansatte inden for bank- og finansiering, sælgere m.v. Udgangspunktet er at jobbet typisk kræver en uddannelse på kort eller mellemlangt videregående niveau. Funktionærer er lønmodtagere, hvor arbejdets art kort sagt er kendetegnet ved, enten at (a) de er handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget med lagerekspedition, eller at (b) de er beskæftiget med teknisk eller klinisk bistandsydelse eller at (c) de udfører arbejdsledende funktioner på arbejdsgiverens vegne. Højtuddannede F.eks. ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse eller en uddannelse på bachelorniveau. Ingeniører kan være på forskellige uddannelsesniveauer, men i denne undersøgelse vil alle indgå under "højtuddannede. Udviklingen indenfor de forskellige medarbejdertyper fremgår af tabel 2.3 til tabel 2.6. Af tabel 2.3 fremgår, at 5,9 procent af virksomhederne forventer at blive flere ufaglærte, mens 4,4 procent forventer at blive færre indenfor denne medarbejdertype. Når der opdeles på område, er det især andelen, der har positive forventninger, der varierer. I Vestjylland gælder dette for 8,5 procent af virksomhederne, mens det gælder for 4,4 procent i Østjylland. Jo større virksomhederne er, desto større er andelen, der forventer at ansætte ufaglærte. Det gælder således for 4 procent af virksomhederne med 5 til 9 ansatte og for 14,3 procent af virksomhederne med 500+ ansatte. Omvendt angiver mere end hver tiende af de store virksomheder (50 til 499 ansatte), at de forventer at reducere denne medarbejdergruppe. I forhold til branche forventes status quo indenfor handel og transport, mens der er positive forventninger indenfor industrien samt bygge og anlæg. Forventningerne til udviklingen i antal faglærte er overordnet positive. 9,5 procent forventer en stigning, mens 4,9 procent forventer et fald i antallet indenfor denne medarbejdertype. Her er forventningerne en smule mere positive i Østjylland end i Vestjylland. Generelt er andelen dog lavere end på landsplan, hvor 11,3 procent forventer at ansætte flere faglærte. Knap 13 procent

12 MIDTJYLLAND FEBRUAR af virksomhederne med 10 til 49 ansatte forventer at ansætte flere faglærte, hvilket gælder for henholdsvis 6,4, 11,4 og 8,7 procent af virksomhederne med 5-9, og 500+ ansatte. Bygge- og anlægsvirksomhederne skiller sig ud, idet 22,7 procent forventer at ansætte flere faglærte. Det gælder for mindre end 10 procent indenfor de øvrige brancher. Når der opdeles på andel af omsætning, der udgøres af eksport, fremgår det, at virksomheder med en stor eksportandel har de mest positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen for denne medarbejdergruppe. Overordnet forventer virksomheder ikke de store udsving i gruppen af funktionærer. 3,7 procent forventer at øge antallet, mens 3,2 procent forventer at reducere. I Vestjylland forventer lige store andele at øge/reducere, nemlig 2,6 procent. I Østjylland er andelen, der forventer en udvikling marginalt større, og her er der en svag overvægt i antallet af virksomheder, der forventer at ansætte flere funktionærer. Det er især de store virksomheder (mere end 50 ansatte), der forventer udsving i antallet af funktionærer. Mellem 8 og 9 procent forventer en stigning i antallet, og mens 7 procent af virksomheder med 50 til 499 ansatte forventer et fald i antal funktionærer, gælder dette for hele 17,4 procent af virksomhederne med mere end 500 ansatte. Særligt indenfor brancherne information og kommunikation samt finansiering og forsikring er der positive forventninger til udviklingen i antallet af funktionærer. Dette gælder også for erhvervsservice omend i mindre grad. Forventningen til udviklingen i antallet af højtuddannede fremgår af tabel 2.6. Indenfor denne medarbejdertype, forventer 3,8 procent af virksomheder at øge antallet af medarbejdere, mens 1,7 procent forventer at reducere antallet. Det er især i Østjylland, at virksomhederne forventer udsving i antallet af højtuddannede medarbejdere og andelen, der forventer at rekruttere højtuddannede ligger højere end landsgennemsnittet på 3 procent. De mest positive forventninger i forhold til at øge antallet af højtuddannede findes blandt virksomheder med mere end 50 medarbejdere. Samtidigt forventer en stor del af 500+ virksomhederne dog at reducere indenfor samme medarbejdergruppe. Særligt indenfor erhvervsservice forventer virksomhederne en stigning i antal højtuddannede medarbejdere. Dette gælder næsten for hver fjerde virksomhed indenfor denne branche.

13 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Udvikling i antal ufaglærte

14 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Udvikling i antal faglærte

15 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Udvikling i antal funktionærer

16 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Udvikling i antal højtuddannede

17 MIDTJYLLAND FEBRUAR HVORNÅR VENDER UDVIKLINGEN De virksomheder, som har angivet, at de om 6 måneder vil være færre ansatte, er blevet spurgt, hvornår virksomheden forventer at være tilbage på sammen antal ansatte igen. 37,6 procent af virksomhederne i beskæftigelsesregion Midtjylland angiver, at det fald som de forventer i antallet af ansatte aldrig vil genskabes i virksomheden. Dette ligger en anelse over resultatet på landsplan, hvor det var 32,7 procent. Knapt hver tredje af virksomhederne angiver, at de forventer at være tilbage på samme antal ansatte indenfor et år. Der er en relativ stor forskel imellem Vestjylland og Østjylland i denne forbindelse. Den reduktion, som forventes i antallet af ansatte hen over de næste 6 måneder, er i Østjylland af mere permanent karakter end i Vestjylland. 43,7 procent af virksomhederne i Østjylland angiver, at de aldrig vil komme tilbage på samme niveau, mens dette tal er 25,5 procent i Vestjylland. Samtidigt er der imidlertid også en relativt stor del (35,1 procent) af virksomhederne i Østjylland, som forventer, at de indenfor et år er tilbage på samme niveau i antallet af ansatte som i dag. Denne del ligger for Vestjylland på 17,9 procent. Tabel Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? I forhold til undersøgelsen fra juni 2009 er andelen, som angiver, at de ikke forventer at vende tilbage til samme niveau i antallet af ansatte, steget. Tilbage i juni 2009 var det 16,8 procent imod 37,6 procent i dag.

18 MIDTJYLLAND FEBRUAR REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE 28,2 procent, svarende til 215 af de adspurgte virksomheder, forventer at ansætte medarbejdere i de kommende seks måneder (tabel ikke vist). Disse virksomheder er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, om de vurderer, at det vil blive lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft i de kommende seks måneder. I tabel 4.1 præsenteres de generelle forventninger, mens de følgende tabeller (tabel 4.2 til tabel 4.5) viser forventningerne for de enkelte medarbejdertyper. Tabel Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? 64,8 procent af virksomhederne forventer, at det i de kommende seks måneder vil være som i dag at rekruttere den arbejdskraft, der er behov for. 30,4 procent forventer, det vil være lettere, mens 4,6 procent forventer, det vil være sværere end i dag. Virksomhederne i Østjylland har en smule mere positive forventninger end virksomhederne i Vestjylland. Når der opdeles på størrelse viser det sig, at jo større virksomhederne er, desto større er andelen, der forventer, at det vil blive lettere at rekruttere i de kommende seks måneder. En stor del af virksomhederne inden for bygge og anlæg (38,6 procent) samt handel og transport (37 procent) forventer, det vil blive lettere at rekruttere nye medarbejdere i de kommende seks måneder. Når der opdeles på de enkelte medarbejdertyper, fremgår det, at hver fjerde virksomhed forventer, det vil blive lettere at rekruttere faglærte. Ca. 17 procent af virksomhederne forventer, det vil blive lettere at rekruttere henholdsvis ufaglærte og funktionærer, mens 8,3 procent forventer, det vil blive lettere at rekruttere højtuddannede. I forhold til den ufaglærte og faglærte arbejds-

19 MIDTJYLLAND FEBRUAR kraft har virksomhederne i Vestjylland de mest positive forventninger, mens virksomhederne i Østjylland er mest positive i forhold til rekruttering af funktionærer og højtuddannede. Tabel Rekruttering af ufaglærte

20 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Rekruttering af faglærte

21 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Rekruttering af funktionærer

22 MIDTJYLLAND FEBRUAR Tabel Rekruttering af højtuddannede

23 MIDTJYLLAND FEBRUAR UDFORDRINGER DET KOMMENDE ÅR 60 procent af virksomhederne i beskæftigelsesregion Midtjylland anser den indenlandske efterspørgsel, som værende én af de to største udfordringer, virksomheden står overfor det næste år. Knapt hver fjerde virksomhed (24 procent) angiver interne forhold på virksomheden som en udfordring. 12 procent af virksomhederne angiver, at finansieringen bliver en udfordring i løbet af det næste år. Geografisk er der ikke de store forskelle i, hvad virksomhederne betragter som værende det næste års største udfordringer. Dog vurderer en større del af virksomhederne i Vestjylland den indenlandske efterspørgsel som en udfordring end i Østjylland (67 mod 56 procent). Interne forhold på virksomheden anses derimod i højere grad som værende en udfordring blandt virksomhederne i Østjylland end i Vestjylland. Der er store forskelle i hvilke faktorer, der anses som værende de største udfordringer i det kommende år, når resultaterne opsplittes på størrelse. For virksomhederne med 20 ansatte eller flere angiver knapt hver fjerde at udviklingen på eksportmarkederne som en udfordring mod 12 procent overordnet set. For en tredjedel af de allerstørste virksomheder (500 ansatte eller flere) angives finansiering som en af de største udfordringer, mens interne forhold for 40 procent af virksomhederne er en udfordring. Tabel Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år?

24 1-1 BILAG 1 KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN Nedenfor er indsat de kommentarer virksomhederne har afgivet i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen: Har du yderligere kommentarer? Den økonomiansvarlige på en maskinfabrik (næsten hele omsætningen stammer fra eksport) mener, at virksomhedens største udfordring er den nuværende konkurrenceevne, da virksomheden er for løntung, hvormed de udenlandske firmaer kan få varen meget billigere i andre lande. Virksomheden mener at det er et stort problem at kunderne ikke har et større rådighedsbeløb. Respondenten jeg snakkede med føler at efterspørgslen er stor nok, men kunderne kan ikke få lov at låne penge og kan derfor heller ikke købe af firmaet. Hun mener det hele ville gå bedre, hvis kunderne fik lidt flere penge at gøre godt med. Respondenten, der er ansat i en virksomhed, der lever af at sælge biler, mener, at virksomhedens nuværende tilbagegang på 25 % skyldes den nuværende finanskrise samt omlægningen af afgifterne på især store biler, hvilket gør, at efterspørgslen er dristigt faldet. Respondenten, som er ansat i et firma, der lever af maskinforarbejdning, mener, at firmaets væsentligste udfordring er, at andre danske virksomheder (de har ingen eksport) vælger at få fabrikeret deres ting i udlandet, da det er billigere. Respondenten, der er ansat i en virksomhed, som tager sig af behandlingen og afskaffelsen af ikke-farligt affald, mener, at virksomhedens største udfordring i de kommende år, er de omlæggelser man lovmæssigt at ved at gennemføre indenfor affaldssektoren, da virksomheden bliver nødt til at omstille sig til disse ændringer. Tobaksfabrikkens medarbejder mener, at virksomhedens største udfordring er de afgiftsstrukturer der er på tobak. Han mener ikke, at udfordringen for virksomheden er de danske afgifter, da de "kun går en vej", men at det derimod er eksportmarkederne, som virksomheden skal fokusere på. Virksomheden, som opfører staldbygninger, mener at det er nødvendigt at regeringen skal skabe bedre finansieringsmuligheder for landbruget, f.eks. via bankpakker, hvis det skal være muligt fortsat at have et velfungerende landbrug i Danmark. Virksomheden som arbejder med fremstilling af metalprodukter forventer at sikre sin position på det danske marked over de næste 6-12 måneder, men arbejder herefter på at

25 1-2 øge sin eksport. Man forventer en stigende eksportandel fra 5 % af omsætningen i dag til % om 2 år. Virksomheden, der beskæftiger sig med erhvervsservice, oplever at det i øjeblikket vælter ind med ansøgninger, og at udvælgelsesprocessen er blevet mere omfattende og tidskrævende. Virksomheden, der er indenfor bygningsindustrien, påpeger at det er svært for videnstunge virksomheder beliggende i yderområder at rekruttere højtuddannet arbejdskraft. Virksomheden, som udlejer erhvervsboliger, mener at en stor del af problemer på arbejdsmarkedet skyldes bankers modvilje mod udlån til bl.a. nye virksomheder. Det menes at for mange virksomheder bremses af dette.

26 2-1 BILAG 2 TABELLER FOR JUNI 2009 Tabel ref. 2.1 Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat i virksomheden nu i forhold til for 3 måneder siden? juni 2009

27 Tabel ref Hvor mange flere / færre medarbejdere forventer du, der er ansat på virksomheden om 6 måneder? juni

28 Tabel ref Udvikling i antal ufaglærte juni

29 Tabel ref Udvikling i antal faglærte juni

30 Tabel ref Udvikling i antal funktionærer juni

31 Tabel ref Udvikling i antal højtuddannede juni

32 Tabel ref Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? juni

33 Tabel (ikke vist for 2010) Forventer du at ansætte medarbejdere de kommende 6 måneder? juni

34 Tabel ref Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? juni

35 Tabel ref Rekruttering af ufaglærte juni

36 Tabel ref Rekruttering af faglærte juni

37 Tabel ref Rekruttering af funktionærer juni

38 Tabel ref Rekruttering af højtuddannede juni

39 Tabel ref Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? juni

40 3-1 BILAG 3 TABELLER FOR FEBRUAR 2010 (VESTJYLLAND) Tabel ref. 2.1 Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat i virksomheden nu i forhold til for 3 måneder siden? Vestjylland

41 Tabel ref Hvor mange flere / færre medarbejdere forventer du, der er ansat på virksomheden om 6 måneder? Vestjylland 3-2

42 Tabel ref Udvikling i antal ufaglærte Vestjylland 3-3

43 Tabel ref Udvikling i antal faglærte Vestjylland 3-4

44 Tabel ref Udvikling i antal funktionærer Vestjylland 3-5

45 Tabel ref Udvikling i antal højtuddannede Vestjylland 3-6

46 Tabel ref Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? Vestjylland 3-7

47 Tabel ref Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? Vestjylland 3-8

48 Tabel ref Rekruttering af ufaglærte Vestjylland 3-9

49 Tabel ref Rekruttering af faglærte Vestjylland 3-10

50 Tabel ref Rekruttering af funktionærer Vestjylland 3-11

51 Tabel ref Rekruttering af højtuddannede Vestjylland 3-12

52 Tabel ref Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Vestjylland 3-13

53 4-1 BILAG 4 TABELLER FOR FEBRUAR 2010 (ØSTJYLLAND) Tabel ref. 2.1 Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat i virksomheden nu i forhold til for 3 måneder siden? Østjylland

54 Tabel ref Hvor mange flere / færre medarbejdere forventer du, der er ansat på virksomheden om 6 måneder? Østjylland 4-2

55 Tabel ref Udvikling i antal ufaglærte Østjylland 4-3

56 Tabel ref Udvikling i antal faglærte Østjylland 4-4

57 Tabel ref Udvikling i antal funktionærer Østjylland 4-5

58 Tabel ref Udvikling i antal højtuddannede Østjylland 4-6

59 Tabel ref Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? Østjylland 4-7

60 Tabel ref Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? Østjylland 4-8

61 Tabel ref Rekruttering af ufaglærte Østjylland 4-9

62 Tabel ref Rekruttering af faglærte Østjylland 4-10

63 Tabel ref Rekruttering af funktionærer Østjylland 4-11

64 Tabel ref Rekruttering af højtuddannede Østjylland 4-12

65 Tabel ref Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Østjylland 4-13

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregionerne i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 2.1 Resultaterne

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere 7 2.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere