VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012"

Transkript

1 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012

2 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal Resultaterne af undersøgelsen september Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Udviklingen de seneste tre måneder Udviklingen de kommende seks måneder Udviklingen opgjort på medarbejdertype Hvornår vender udviklingen? Rekruttering af medarbejdere Udfordringer det kommende år 22

3 1 INDLEDNING Rambøll har i februar 2012 for Beskæftigelsesregion Syddanmark gennemført en undersøgelse blandt en række private virksomheder i Syddanmark. Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan virksomhederne i Syddanmark vurderer den aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation. Virksomhederne bliver i undersøgelsen bedt om at angive virksomhedens faktiske beskæftigelse for 3 måneder siden, beskæftigelsessituationen i dag, og de forventninger virksomhederne har til udviklingen de kommende 6 måneder. Den aktuelle undersøgelse har siden 2009 været en integreret del af beskæftigelsesregionernes løbende overvågning af beskæftigelsessituationen. Det er således femte gang undersøgelsen gennemføres i sin nuværende form. Sammen med data fra tidligere dataindsamlinger giver resultaterne i undersøgelsen et nuanceret billede af udviklingen i beskæftigelsen og forventningerne til arbejdskraftefterspørgslen det kommende halvår opdelt på brancher, virksomhedsstørrelse, arbejdskraftområde og medarbejdertyper. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for effekten af sæsonarbejde hos virksomhederne. Tolkningen af undersøgelsens resultater bør derfor ske under hensyntagen til den eksisterende viden om sæsonudsving i arbejdsstyrken i de forskellige brancher. Der er gennemført i alt 807 interview i perioden mandag den 30. januar til torsdag den 16. februar Interviewene er primært gennemført som telefoninterview, dog suppleret med enkelte internetbesvarelser blandt respondenter, som ikke havde mulighed for at besvare undersøgelsen på tidspunktet for den telefoniske henvendelse. Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt blandt private virksomheder med 5 medarbejdere eller derover 1. I analysen benyttes Danmarks Statistiks brancheinddeling i 10 hovedgrupper. 1 Dog er branchen Forlystelsesparker o.l. udeladt af undersøgelsen, da denne branche er præget af markante sæsonudsving, der potentielt kan påvirke undersøgelsens overordnede resultater.

4 2 Udvalget af virksomheder er foretaget stratificeret således, at der i stikprøven tilstræbes stort set det samme antal virksomheder i de udvalgte størrelsesgrupper, som undersøgelsens resultater er delt op på: 5 til 9 medarbejdere 10 til 19 medarbejdere 20 til 49 medarbejdere 50 til 499 medarbejdere 500+ medarbejdere For gruppen af virksomheder med 500+ medarbejdere er der på grund af populationens størrelse kun gennemført 9 interview mod i omegnen af 200 interview i hver af de øvrige størrelseskategorier. Den stratificerede udvælgelse betyder, at det for de samlede tal på tværs af størrelse er nødvendigt at vægte resultaterne. Opdelingen og stratificeringen af virksomheder på baggrund af størrelse er foretaget på baggrund af oplysninger fra et register over virksomheder i Danmark, hvorfor der i en række tilfælde er uoverensstemmelse mellem virksomhedernes egne oplysninger og de benyttede størrelsesinddelinger. Resultaterne er forbundet med en stikprøveusikkerhed, der afhænger af antal besvarelser på det enkelte spørgsmål, og hvor stor den andel, der ligger i den enkelte svarkategori, er. Idet stikprøven er stratificeret efter virksomhedsstørrelse, er det tilstræbt at minimere stikprøveusikkerheden for de enkelte størrelseskategorier med et vist antal besvarelser i hver. Omvendt er der ikke taget højde for branche i stikprøveudtrækket, hvorfor der inden for flere af de mindre brancher vil være et begrænset antal besvarelser og dermed en højere stikprøveusikkerhed. Det er således nødvendigt at være opmærksom på, hvor stort et antal besvarelser de enkelte figurer baserer sig på, når resultaterne tolkes 2. Resultaterne i den aktuelle undersøgelse er fuldt sammenlignelige med resultaterne fra undersøgelserne gennemført i 2010 og 2011 og efter korrektion af de benyttede vægte fuldt sammenlignelige med resultaterne for undersøgelserne gennemført i februar 2009 og juni I denne rapport sammenlignes resultaterne i afsnit 1 med undersøgelserne gennemført i september 2010 samt februar og september Rapporten fokuserer udelukkende på virksomheder i Syddanmark og giver mulighed for at sammenligne resultaterne internt i regionen for områderne Sydjylland og Fyn, hvor der er indsamlet mindst 400 besvarelser i begge områder. I figurerne er resultaterne angivet som procenttal på baggrund af de vægtede tal, og n angiver det faktiske antal gennemførte interview. I flere figurer inddrages tal fra de tidligere undersøgelser ligesom nogle af figurerne inddrager tal fra flere spørgsmål. I disse tilfælde er angivet det antal besvarelser, der minimum indgår for det enkelte spørgsmål. Eksempelvis bygger figur 2.1 på 403 besvarelser fra september 2010, 407 besvarelser fra februar 2011, 817 besvarelser fra september 2011 og 807 besvarelser fra februar I figuren er der derfor angivet 403 i parentesen. 2 Stikprøveusikkerheder er yderligere behandlet i undersøgelsens metodenotat. 3 Bemærk dog at branchen Forlystelsesparker o.l. ikke indgår i resultaterne i denne rapport.

5 3 1. UDVIKLINGEN I ANTAL MEDARBEJDERE IN- DEKS OG FAKTISKE TAL I dette afsnit behandles den overordnede udvikling i antallet af medarbejdere. Afsnittet har til hensigt at give et overblik over, dels hvordan antallet af medarbejdere i virksomhederne i dag har ændret sig i forhold til for tre måneder siden, og dels hvordan virksomhederne forventer, at antallet af medarbejdere vil udvikle sig i de kommende seks måneder. Først har vi spurgt virksomhederne om, hvor mange medarbejdere de er i dag. Herefter har vi bedt virksomhederne angive, hvor mange medarbejdere de var for tre måneder siden, og til slut har vi bedt virksomhederne angive det forventede antal medarbejdere om seks måneder. I undersøgelsen er en virksomhed defineret som den del af virksomheden, der er beliggende på den adresse, som kontaktes i undersøgelsen. Antal medarbejdere er defineret som antallet af personer, der modtager løn fra virksomheden. Der er altså ikke omregnet til fuldtidsmedarbejdere. For personligt ejede virksomheder indgår ejer og evt. medhjælpende ægtefælle ikke i antal medarbejdere. 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september 2011 Figur 1.1 til figur 1.4 viser udviklingen i antallet af medarbejdere omregnet til indekstal. Indeks er situationen for i dag februar Minimumsantal af besvarelser indenfor hver kategori er angivet i parentes efter kategorien. Det fremgår af figur 1.1, at antallet af medarbejdere er faldet en anelse de seneste tre måneder 5. Omvendt forventer virksomhederne, at antallet af medarbejdere de kommende seks måneder vil stige med omkring 2,9 procent. Figur Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks. Opdelt på undersøgelsestidspunkt mdr siden I dag Om 6 mdr Syddanmark (403) September 2010 Februar 2011 September 2011 Februar 2012 Hvor virksomhederne i september 2011 forventede en reduktion i medarbejderantallet i de kommende seks måneder, er forventningerne til fremtiden nu positive. Også i september 2010 og fe- 4 For historiske tal skal i dag = indeks opfattes som hhv. "september 2011", "februar 2011" og september Den procentvise udvikling angives som ændringen set i forhold til i dag - både når det gælder de seneste tre måneder og de kommende seks måneder. Når der angives at antallet af medarbejdere er faldet med 1,1 %, er det således et udtryk for, at antallet af medarbejdere for 3 måneder siden udgjorde 101,1 procent af det antal, der er ansat i dag.

6 4 bruar 2011 var virksomhedernes forventninger til den fremtidige udvikling i antal medarbejdere positiv. I figur 1.2 er resultaterne opdelt på de to geografiske områder, som indgår i undersøgelsen Sydjylland og Fyn. Der er kun indsamlet besvarelser særskilt for de to områder i september 2011 og februar 2012, hvorfor figuren udelukkende er baseret på disse besvarelser. Det fremgår af figur 1.2, at udviklingen i medarbejderantallet de seneste tre måneder har været stort set ens i både Sydjylland og på Fyn. Virksomhederne i Sydjylland har oplevet en tilbagegang i antal medarbejdere på omkring 1,1 procent de seneste tre måneder, mens virksomhederne på Fyn har reduceret medarbejderantallet med omkring 1,2 procent. Når virksomhederne ser ud i fremtiden, er der forskel på udviklingen i de to geografiske områder. Virksomhederne i Sydjylland forventer en stigning på omkring 3,3 procent. Virksomhederne på Fyn forventer en stigning i antal medarbejdere på omkring to procent de kommende seks måneder. Omvendt var tendensen i september 2011 negativ. Her forventede virksomhederne i begge geografiske områder et fald i medarbejderantallet det kommende halve år. Figur 1.2 Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks. Opdelt på område September 2011 Februar mdr siden I dag Om 6 mdr 3 mdr siden I dag Om 6 mdr Sydjylland (407) Fyn (400)

7 5 I figur 1.3 er udviklingen i antallet af medarbejdere opsplittet på baggrund af virksomhedernes størrelse. Gruppen af virksomheder med mere end 500 medarbejdere er blevet flere medarbejdere de seneste tre måneder. De øvrige virksomheder har oplevet fald i antallet af medarbejdere i den seneste periode. Figur Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks. Opdelt på antal medarbejdere og undersøgelsestidspunkt. 110 September 2010 Februar 2011 September 2011 Februar mdr siden I dag Om 6 mdr 3 mdr siden I dag Om 6 mdr 3 mdr siden I dag Om 6 mdr 3 mdr siden I dag Om 6 mdr 3 mdr siden I dag Om 6 mdr 5 9 ans. (78) ans. (104) ans. (91) ans. (95) 500+ ans. (9) Når virksomhederne ser mod de kommende seks måneder, er der forventning om en stigning på mellem 3 og 4 procent for grupperne med mellem 10 og 499 medarbejdere. De helt små virksomheder forventer en begrænset stigning over de kommende seks måneder, mens de største virksomheder forventer en stigning på op mod 2,5 procent.. Sammenlignes resultaterne med undersøgelsen fra februar 2011, fremgår det, at situationen i forhold til udviklingen de seneste tre måneder kun varierer en smule de to tidspunkter. Dog har virksomheder med 5 til 9 ansatte i februar 2012 oplevet et mindre fald de seneste tre måneder, hvor de i februar 2011 havde oplevet en svag stigning i medarbejderantallet de seneste tre måneder. Desuden har virksomheder med 20 til 49 ansatte i 2012 oplevet et mindre fald i medarbejderantallet de seneste tre måneder end tilfældet var i februar 2011, hvor faldet i medarbejderantal var 3,5 procent mod 0,8 procent i februar I forhold til de kommende seks måneder gælder det for alle størrelsesgrupperne på nær virksomhederne med mere end 500 medarbejdere, at forventningerne til fremtiden har bevæget sig i negativ retning sammenlignet med februar Virksomheder med op til 499 ansatte forventer stadig en stigning i antal medarbejdere de kommende seks måneder, men forventningerne er afdæmpede set i forhold til samme tidspunkt sidste år. For gruppen af virksomheder med mere end 500 ansatte er svagt negative forventninger afløst af forventningen om en stigning på omkring 2,3 procent de kommende seks måneder.

8 6 I figur 1.4 (A) er udviklingen i antallet af medarbejdere opsplittet på brancher 6. Inden for brancherne bygge og anlæg, handel og transport, information og kommunikation, ejendomshandel, erhvervsservice, sundhed og undervisning samt kultur og fritid er der sket fald i antal medarbejdere de seneste tre måneder. Virksomhederne i brancherne ejendomshandel og sundhed og undervisning forventer yderligere fald de kommende seks måneder. Virksomhederne i brancherne landbrug, industri samt finansiering og forsikring har haft fremgang i antallet af medarbejdere de seneste tre måneder. Industrivirksomhederne forventer, at denne fremgang fortsætter de kommende seks måneder. Også virksomhederne i en række andre brancher forventer, at medarbejderantallet udvikler sig positivt de kommende seks måneder. Det gælder især inden for bygge og anlæg, information og kommunikation, erhvervsservice samt kultur og fritid. Figur 1.4 (A)-(D) - Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks. (A) Februar For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder Resultaterne for september og februar 2011 samt september 2010 fremgår af figur 1.4 (B), (C) og (D) 7. Når undersøgelserne for februar 2011 og 2012 sammenlignes, minder forventningerne til udviklingen i medarbejderantallet for de fleste brancher i store træk om situationen for et år siden dog med enkelte undtagelser. Bygge- og anlægsvirksomhedernes positive forventninger til udviklingen i medarbejderantallet det kommende halve år er mindre markante i februar 2012 sammenlignet med februar 2011 Landbrugsvirksomhederne havde positive forventninger til fremtiden i februar 2011, mens de i dag forventer et fald i antal medarbejdere over de kommende seks måneder. Virksomhederne i branchen kultur og fritid forventede i februar 2011 en reduktion i medarbejderantallet det kommende halve år, men forventer i februar 2012 en stigning på omkring 9,1 procent de næste seks måneder. 6 Der er forskelle på sikkerheden af estimaterne på tværs af branche, idet antallet af besvarelser varierer og er begrænset for flere af brancherne. 7 Sundhed, undervisning mv. omfatter i denne undersøgelse private virksomheder, som arbejder indenfor det offentliges områder. Virksomhederne omfatter blandt andet praktiserende læger, tandlæger, kiropraktorer, privatskoler, musikundervisere, privat hjemmehjælp, selvejende institutioner, fonde til støtte for sociale formål m.m. (se i øvrigt for yderligere information).

9 7 (B) September For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder (C) Februar For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder (D) September For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder

10 8 2. VIRKSOMHEDERNES ANGIVELSE AF OM DE BLI- VER FLERE ELLER FÆRRE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes angivelse af udviklingen i medarbejderantallet opdelt på område, antal medarbejdere, branche, samt hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der udgøres af eksport. Det skal bemærkes, at dette afsnit fokuserer på, om der forventes en ændring i antal medarbejdere. Det giver altså en anden vinkel end afsnit 1, og fokuserer på andelen af virksomheder, der vokser henholdsvis bliver mindre, hvor afsnit 1 fokuserede på udviklingen i antallet af ansatte i virksomhederne. 2.1 Udviklingen de seneste tre måneder Figur 2.1 fremstiller virksomhedernes angivelse af, hvordan antallet af medarbejdere har udviklet sig de seneste tre måneder. Figuren viser andelen af virksomheder, der har fået henholdsvis flere eller færre medarbejdere inden for de seneste tre måneder. Den resterende andel angiver at have det samme antal medarbejdere som for tre måneder siden og er ikke vist i denne og de følgende figurer 8. I Sydjylland er 16 procent af virksomhederne flere medarbejdere end for tre måneder siden, mens det gælder for 11 procent af virksomhederne på Fyn. Samtidigt er 16 procent af de sydjyske og 22 procent af de fynske virksomheder blevet færre medarbejdere de seneste tre måneder. Figur 2.1 Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden nu i forhold til for tre måneder siden? Opdelt på område. 25% 2 22% 19% 15% 16% 16% 11% 14% September 2011 Februar % Flere Færre Flere Færre Flere Færre Sydjylland (404) Fyn (398) Syddanmark (802) I figur 2.2 er resultaterne opdelt på virksomhedsstørrelse. 11 procent af virksomhederne med 5 til 9 ansatte er blevet flere medarbejdere de seneste tre måneder, mens 14 procent inden for samme gruppe er blevet færre medarbejdere. 8 I figur 2.1 til figur 2.11 samt figur 4.1 er virksomheder, der svarer "Ved ikke" eller "Ikke relevant" ikke medtaget i resultaterne med henblik på at lette fortolkningen af figurerne. Det har den konsekvens, at antallet af besvarelser varierer mellem figurerne.

11 9 For virksomheder med mere end 500 medarbejdere har størstedelen af de 9 virksomheder øget medarbejderantallet de seneste tre måneder. Det modsatte gør sig gældende for virksomhederne i de øvrige størrelsesgrupper. Her overstiger andelen af virksomheder, der har reduceret medarbejderantallet de seneste tre måneder andelen af virksomheder, der har øget medarbejderantallet de seneste tre måneder. Figur 2.2 Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden nu i forhold til for tre måneder siden? Opdelt på antal medarbejdere Flere Færre 5 til 9 ansatte (166) 10 til 19 ansatte (214) 20 til 49 ansatte (234) 50 til 499 ansatte (179) 500+ ansatte (9) Når man ser på udviklingen inden for de forskellige brancher, findes den største andel med fald inden for branchen bygge og anlæg, hvor 32 procent af virksomhederne er blevet færre medarbejdere de seneste tre måneder, mens kun 14 procent er blevet flere medarbejdere. Inden for information og kommunikation er hver fjerde virksomhed blevet færre, mens 15 procent er blevet flere medarbejdere de seneste tre måneder. I brancherne handel og transport, landbrug samt ejendomshandel overstiger andelen, der er blevet færre også andelen, der er blevet flere medarbejdere de seneste tre måneder. Omvendt har 27 procent af virksomhederne inden for henholdsvis finansiering og forsikring samt erhvervsservice øget antallet af medarbejdere, mens 6 procent har reduceret dette antal inden for finansiering og forsikring og 18 procent inden for erhvervsservice.

12 10 Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden nu i forhold til for tre måneder siden? Opdelt på branche. 4 35% 3 25% 2 15% 5% Flere Færre 2.2 Udviklingen de kommende seks måneder Undersøgelsen afdækker desuden, om virksomhederne forventer at have flere eller færre medarbejdere om seks måneder. De overordnede resultater er præsenteret i figur 2.4. I Sydjylland forventer 22 procent af virksomhederne, at de vil være flere medarbejdere om seks måneder. På Fyn forventer 28 procent af virksomhederne, at de vil være flere medarbejdere om seks måneder. Samtidig forventer 10 procent af de sydjyske såvel som de fynske virksomheder, at de kommer til at reducere antallet af medarbejdere de kommende seks måneder. Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden om seks måneder? Opdelt på område. 3 25% 28% 2 22% 24% 15% September 2011 Februar % Flere Færre Flere Færre Flere Færre Sydjylland (391) Fyn (384) Syddanmark (779)

13 11 I figur 2.5 er forventningerne til udviklingen i medarbejderantal opdelt på virksomhedsstørrelse. For alle størrelsesgrupper er der en overvægt af virksomheder, der forventer en stigning frem for et fald i antal ansatte. For virksomhederne med 5 til 9 ansatte forventer 16 procent en stigning i antal medarbejdere, mens 10 procent forventer et fald. Omkring hver tredje virksomhed i grupperne 10 til 19, 20 til 49 og 50 til 499 ansatte forventer at øge medarbejderantallet, mens omkring hver tiende virksomhed forventer at skulle skære i antallet af medarbejdere. Hos virksomhederne med mere end 500 ansatte forventer mere end 60 procent af virksomhederne en stigning i medarbejderantallet de kommende seks måneder, mens 18 procent forventer en reduceret medarbejderstab om et halvt år. Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden om seks måneder? Opdelt på antal medarbejdere Flere Færre 5 til 9 ansatte (160) 10 til 19 ansatte (208) 20 til 49 ansatte (233) 50 til 499 ansatte (169) 500+ ansatte (9)

14 12 Når man ser på de forskellige brancher (figur 2.6), viser det sig, at omtrent hver tredje virksomhed inden for industri, bygge og anlæg samt information og kommunikation forventer en fremgang i antal medarbejdere de kommende seks måneder. 8 procent af industrivirksomhederne og 8 procenter af bygge- og anlægsvirksomhederne forventer at blive færre medarbejdere, mens ingen af virksomhederne i branchen information og kommunikation forventer at reducere medarbejderantallet de kommende seks måneder. Omkring hver fjerde virksomhed inden for handel og transport og erhvervsservice forventer et øget antal medarbejdere om seks måneder. 10 procent af virksomhederne inden for branchen handel og transport og 2 procent af erhvervsservicevirksomhederne forventer at reducere antallet af medarbejdere de kommende seks måneder I brancherne ejendomshandel, sundhed og undervisning samt kultur og fritid er andelen af virksomheder, der forventer færre ansatte om et halvt år, større end andelen, der forventer flere ansatte om et halvt år. Op mod 40 procent af virksomhederne i branchen ejendomshandel forventer at reducere antallet af medarbejdere, mens 26 procent af virksomhederne i branchen kultur og fritid samt 17 procent af virksomhederne i branchen sundhed og undervisning forventer at reducere medarbejderantallet det kommende halve år. Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden om seks måneder? Opdelt på branche. 4 35% 3 25% 2 15% 5% Flere Færre

15 Udviklingen opgjort på medarbejdertype I det følgende er virksomhedernes vurdering af udviklingen i antal medarbejdere opgjort på medarbejdertyperne ufaglærte, faglærte, funktionærer og højtuddannede. I forbindelse med undersøgelsen er følgende definitioner brugt for de enkelte medarbejdertyper: Ufaglærte F.eks. fabriksarbejdere, lagerarbejdere, butiksmedhjælpere, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, medhjælpere generelt m.v. Udgangspunktet er, at jobbet ikke kræver en uddannelse. Dog vil også "specialarbejdere" - dvs. jobfunktioner, som kræver særlige certifikater, kurser mv. - indgå under ufaglærte, f.eks. truckfører, chauffør og enkelte industrioperatører. Faglærte F.eks. kontorassistent, butiksassistent, tømrer, maler, smed, mekaniker, maskinarbejder, svejser m.v. Udgangspunktet er, at jobbet kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Funktionærer F.eks. ledere på lavt og mellemniveau, it-folk på mellemniveau, teknikere, medarbejdere inden for bank- og finansiering, sælgere m.v. Udgangspunktet er at jobbet typisk kræver en uddannelse på kort eller mellemlangt videregående niveau. Funktionærer er lønmodtagere, hvor arbejdets art kort sagt er kendetegnet ved, enten at (a) de er handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget med lagerekspedition, eller at (b) de er beskæftiget med teknisk eller klinisk bistandsydelse eller at (c) de udfører arbejdsledende funktioner på arbejdsgiverens vegne. Højtuddannede F.eks. ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse eller en uddannelse på bachelorniveau. Ingeniører kan være på forskellige uddannelsesniveauer, men i denne undersøgelse vil alle indgå under "højtuddannede.

16 14 Udviklingen indenfor de forskellige medarbejdertyper fremgår af figur 2.7, hvor andelen baserer sig på de grupper af virksomheder, der beskæftiger den enkelte medarbejdertype. 16 procent af virksomhederne forventer at ansætte flere faglærte, 11 procent forventer at ansætte flere ufaglærte, mens 8 procent af virksomhederne forventer at ansætte henholdsvis funktionærer og højtuddannede. 7 procent af virksomhederne forventer at bliver færre ufaglærte. For de faglærte, funktionærer og højtuddannede forventer 3 til 4 procent af virksomheder at reducere antallet. Figur 2.7 Er der ansat flere/færre medarbejdere på virksomheden om seks måneder? Opdelt på medarbejdertyper. 18% 16% 14% 16% 12% 11% 8% 6% 7% 8% 8% September 2011 Februar % 2% 3% Flere Færre Flere Færre Flere Færre Flere Færre Ufaglærte (554) Faglærte (710) Funktionærer (692) Højtuddannede (501) 4% 3%

17 15 I figur 2.8 og figur 2.9 præsenteres de geografiske forskelle mellem virksomheder, som forventer at ansætte flere henholdsvis færre medarbejdere. Virksomhederne er blevet spurgt om forventninger til udviklingen inden for hver af de fire medarbejdertyper 9. Både i Sydjylland og på Fyn forventes der størst efterspørgsel efter faglært arbejdskraft idet 19 procent af virksomhederne på Fyn forventer at øge antallet af faglærte, mens det gælder omtrent 15 procent af virksomhederne i Sydjylland. 9 procent af de sydjyske virksomheder forventer at blive flere funktionærer og 7 procent forventer at blive flere højtuddannede. På Fyn forventer omvendt 7 procent af virksomhederne at blive flere funktionærer, mens 10 procent forventer at blive flere højtuddannede. Andelen, der forventer at blive flere ufaglærte, er en smule højere i Sydjylland (12 procent) end på Fyn (9 procent). Figur 2.8 Virksomheder, som forventer at være flere medarbejdere om seks måneder. Opdelt på medarbejdertype og område. 2 15% 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede Sydjylland (239) Fyn (262) Syddanmark (501) 9 I Sydjylland er der således 12 procent, der forventer at ansætte flere ufaglærte i de kommende seks måneder (jf. figur 2.8), 7 procent, der forventer at have færre ufaglærte ansat om seks måneder (jf. figur 2.9), mens de resterende 81 procent forventer status quo indenfor medarbejdertypen ufaglærte de kommende seks måneder (figur ikke vist).

18 16 7 procent af de sydjyske virksomheder såvel som de fynske virksomheder forventer at blive færre ufaglærte de kommende seks måneder (jf. figur 2.9). For de øvrige medarbejdertyper er der kun begrænsede andele af virksomhederne, der forventer en reduktion. Figur Virksomheder, som forventer at være færre medarbejdere om seks måneder. Opdelt på medarbejdertype og område. 2 15% 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede Sydjylland (239) Fyn (262) Syddanmark (501) I figur 2.10 og figur 2.11 vendes blikket mod brancheforskelle i forventningerne til de enkelte medarbejdertyper. I figurerne vises blot de fire største brancher for at sikre et tilstrækkeligt antal besvarelser for hver søjle. Inden for industrien forventer næsten hver fjerde virksomhed en stigning i antallet af faglærte medarbejdere, mens omkring 14 til 17 procent forventer at blive flere ufaglærte, funktionærer og højtuddannede. Branchen bygge og anlæg forventer også en positiv udvikling inden for faglærte, som hele 28 procent af virksomhederne forventer at øge antallet af. 20 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne forventer endvidere en stigning på 20 procent i medarbejdertypen ufaglærte. Derimod er der mindre end 5 procent af bygge- og anlægsvirksomheder, der forventer en stigning inden for funktionærer eller højtuddannede. Figur 2.10 Virksomheder, som forventer at være flere medarbejdere på virksomheden om seks måneder? Opdelt på medarbejdertype og branche. 3 25% 2 15% 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede

19 17 Blandt virksomheder, der beskæftiger sig med handel og transport, er der 16 procent, der forventer at blive flere faglærte, mens 4 til 9 procent af virksomhederne forventer en stigning inden for de øvrige medarbejdertyper. Inden for erhvervsservice forventer 14 procent af virksomhederne at blive flere faglærte henholdsvis funktionærer. 10 procent af virksomhederne i denne branche forventer en stigning inden for højtuddannede og 8 procent forventer at være flere ufaglærte om seks måneder. Af figur 2.11 fremgår det, at industrivirksomhederne og virksomhederne inden for handel og transport primært forventer at reduktionen i medarbejderstaben de kommende seks måneder sker blandt de ufaglærte det gælder for 7 til 8 procent inden for disse brancher. Desuden forventer 6 procent af handels- og transportvirksomheder at de bliver færre funktionærer i den kommende periode. Blandt bygge- og anlægsvirksomhederne forventer 4 procent af virksomhederne en reduktion i antallet af faglærte medarbejdere de kommende seks måneder. Figur 2.11 Virksomheder, som forventer at være færre medarbejdere på virksomheden om seks måneder? Opdelt på medarbejdertype og branche. 25% 2 15% 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede

20 18 3. HVORNÅR VENDER UDVIKLINGEN? Dette afsnit omhandler kun de virksomheder, der forventer at skulle reducere antallet af medarbejdere i det kommende halve år. Disse virksomheder er blevet spurgt, hvornår de forventer at være tilbage på det samme antal medarbejdere som i dag, og resultatet fremgår af figur procent af de virksomheder på Fyn, der forventer fald de kommende seks måneder, regner med at være tilbage på det nuværende medarbejderantal om et år, mens 16 procent forventer, at der vil gå yderligere et år. I Sydjylland er det 16 procent af virksomhederne, der forventer at være på niveau om et år, mens 9 procent mener der vil gå to år. 54 procent af de sydjyske virksomheder tror aldrig, at de igen når op på samme medarbejderantal som i dag. Samme opfattelse findes hos 40 procent af de fynske virksomheder. Figur Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de medarbejdere, som virksomheden har i dag? Opdelt på område Sydjylland (40) Fyn (40) Syddanmark (80) Om et år Om to år Mere end tre år Aldrig Ved ikke

21 19

22 20 4. REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE I det følgende flyttes fokus fra udviklingen i medarbejderantallet til virksomhedernes vurdering af, hvordan de forventer, det vil være at rekruttere den type arbejdskraft, som de har brug for. 32 procent af de adspurgte virksomheder forventer at ansætte medarbejdere i de kommende seks måneder (figur ikke vist). Disse virksomheder er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, om de vurderer, at det vil blive lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft i de kommende seks måneder. I figur 4.1 vises forventningerne for de enkelte medarbejdertyper. Figur Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende seks måneder? Opdelt på medarbejdertype Ufaglærte (227) Faglærte (283) Funktionærer (251) Højtuddannede (204) Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Overordnet forventer mellem 67 og 76 procent af virksomhederne, at det i de kommende seks måneder vil være hverken lettere eller sværere at rekruttere de forskellige medarbejdertyper. De ufaglærte er den medarbejdergruppe, som flest virksomheder forventer, vil blive lettere at rekruttere. Det gælder for 31 procent af virksomhederne. Samtidigt forventer kun 2 procent, at det vil blive sværere at rekruttere ufaglærte. Hver femte virksomhed forventer, at det vil blive lettere at rekruttere faglærte, mens 16 procent regner med, at funktionærer henholdsvis højtuddannede vil blive lettere at rekruttere. For alle tre medarbejdertyper forventer mellem 8 og 11 procent af virksomhederne, at de vil blive sværere at rekruttere.

23 21

24 22 5. UDFORDRINGER DET KOMMENDE ÅR Mens der i de tidligere afsnit er fokuseret på udvikling i antal ansatte, virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og muligheden for at rekruttere de rette medarbejdertyper, behandler dette afsnit de mere generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor. Alle deltagere i undersøgelsen er blevet bedt om at angive, hvilke udfordringer virksomheden vurderer, vil være de største det kommende år. Virksomhederne har haft mulighed for at angive to udfordringer. Resultaterne fremgår af figur 5.1. Den klart største udfordring i det kommende år vurderes at være den indenlandske efterspørgsel, der udgør en væsentlig udfordring for 58 procent af virksomhederne i Syddanmark. Finansiering er en udfordring for 20 procent af virksomhederne i Sydjylland og 26 procent af virksomhederne på Fyn. 22 procent af de sydjyske virksomheder udfordres af interne forhold på virksomheder, mens samme udfordring findes i 21 procent af de fynske virksomheder. 15 procent af virksomhederne i Sydjylland og 14 procent af de fynske virksomheder nævner udviklingen på eksportmarkederne som en væsentlig udfordring. Rekruttering er en udfordring for 6 procent af virksomhederne i Sydjylland og 7 procent af virksomhederne på Fyn. Figur Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Opdelt på område Sydjylland (407) Fyn (400) Syddanmark (807)

25 23 I figur 5.2 opsplittes spørgsmålet om udfordringer på fire forskellige brancher, hvilket afslører, at der imellem brancherne er forskel på, hvad der anses som de væsentligste udfordringer. Også på tværs af branche ser flest virksomheder den indenlandske efterspørgsel som en udfordring. Inden for bygge og anlæg gælder det for 76 procent af virksomhederne, mens 48 procent af industri- og erhvervsservicevirksomhederne ser den indenlandske efterspørgsel som en udfordring. Samtidig ser hele 42 procent af industrivirksomhederne udviklingen på eksportmarkederne som en væsentlig udfordring, mens det gælder for henholdsvis 10 procent af virksomhederne inden for handel og transport og 12 procent inden for branchen erhvervsservice. Mindre end 4 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne ser eksportmarkederne som en udfordring. I alle fire brancher er finansiering en udfordring for knap hver femte virksomhed. 18 procent af virksomhederne inden for handel og service nævner finansiering som en udfordring i det kommende år, mens det nævnes af 22 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne. Interne forhold på virksomheden udgør en udfordring for omkring hver fjerde virksomhed inden for erhvervsservice. 20 procent af industrivirksomhederne, 19 procent af handels- og transportvirksomheder og 18 procent af bygge- og anlægsvirksomheder ser de interne forhold som en udfordring. Rekruttering udgør en udfordring for 10 procent af virksomhederne inden for erhvervsservice og 9 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne. Figur Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Opdelt på branche Industri mv. (191) Bygge og anlæg (105) Handel og transp. mv. (309) Erhvervsservice (63)

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 2.1 Resultaterne

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere 7 2.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregionerne i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. januar - 3. juni 216 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017 Vækstbarometer Region Hovedstaden Konjunkturer Udsigt 2017 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere