Redegørelse. for efterkalkulation for på madudbringning under Frit Valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse. for efterkalkulation for 2006. på madudbringning under Frit Valg"

Transkript

1 Center for forretningsudvikling, Økonomistaben Bilag 1 Redegørelse for efterkalkulation for 2006 på madudbringning under Frit Valg

2 1 INDLEDNING LOVGRUNDLAG KVALITETSSTANDARDER PRISKRAV, MADSERVICE GODKENDELSESMODELLEN PRISKALKULATION PÅ MADUDBRINGNING Vejledning for priskalkulation MODEL FOR GENBEREGNING AF PRISER PERIODEAFGRÆNSNING FOR DATAGRUNDLAGET PRODUKTIONSDATA REDSKABET VÆGTE OG NØGLETAL FOR PRODUKTIONEN ØKONOMISKE DATA Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Afskrivningsgrundlag og forrentning af drifts- og anlægskapital PRISER FOR 2006 OG EFTERBETALING TIL PRIVAT LEVERANDØR PRISKALKULATION

3 1 Indledning I maj 2002 vedtog folketinget den såkaldte ældrepakke. Som konsekvens heraf skulle bl.a. ældre borgere fra 1. januar 2003 have mulighed for frit at vælge mellem leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice til hjemmeboende pensionister. Sundheds-og Omsorgsudvalget vedtog den 20. marts 2003, SOU 73/2003, tilrettelæggelse af madservice at anvende godkendelsesmodellen, de beskrevne kvalitetsstandarder samt prisfastsættelse for madudbringning til hjemmeboende pensionister i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte prisberegning for madudbringning i Københavns Kommune i samarbejde med Institut for Serviceudvikling Ved indførelsen af frit valgt af leverandør var madproduktionen til hjemmeboende pensionister organiseret på fire storkøkkener. I 2004 blev det besluttet at samle al madservice på ét centralkøkken og ombygge centralkøkkenet til et tidssvarende køkken, jf. SOU s principbeslutning den 15. april Årsagen til centraliseringen af madservice kan begrundes i flere forhold, hvor det i denne sammenhæng skal fremhæves en forventning om effektivisering af driften samt et krav om større gennemsigtighed i omkostningsstrukturen, herunder et bedre grundlag for priskalkulation. Centraliseringen af madproduktionen til hjemmeboende pensionister blev fuld implementeret fra oktober Det er siden indførelse af frit valg i 2003 blevet vedtaget, at private leverandører har krav på efterbetaling. Efterbetalingen skal regnes fra den 20. maj 2005, såfremt det efterfølgende viser sig, at priserne har været fastsat for lavt i forhold til den kommunale leverandørs faktiske udgifter til levering af og i dette tilfælde - ydelser for mad til hjemmeboende pensionister. En række forhold gør det vanskeligt at genberegne priserne tilbage til Disse forhold vil blive begrundet for senere valg af datagrundlag for genberegning af priserne til madudbringning. I de indledende afsnit vil lovgrundlag, kvalitetsstandarder og godkendelsesmodel samt priskrav blive kort beskrevet for at skabe sammenhængen til selve prisfastsættelsen. 2 Lovgrundlag Madserviceordninger er visiterede tilbud, hvor maden produceres udenfor modtagerens hjem og leveres til modtageren (madudbringning). En serviceordning kan også være et tilbud til visiterede modtagere om at spise på f.eks. et cafeteria, en lokal kro eller et nærliggende plejecenter. Madservice er en del af den praktiske hjælp efter servicelovens 83, tildelt efter behov. I de følgende afsnit henvises primært til bekendtgørelsen nr af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg leverandør af personlig og praktisk hjælp med henblik på prisfastsættelse for madudbringning. 2.1 Kvalitetsstandarder I forhold til prisfastsættelse er det vigtigt, at den årlige prisfastsættelse afspejler kommunens serviceniveau, som kommer til udtryk ved den årlige udarbejdelse af kvalitetsstandarder, jf. 8 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Sundheds- og 3

4 Omsorgsforvaltningen er i gang med at udarbejde kvalitetsstander i et nyt koncept med henblik på implementering pr. 1. januar Priskrav, madservice Alle leverandører, som godkendes til at levere madservice skal kunne tilbyde modtagerne et måltid (f.eks. hoved-og biret). Det betyder, at alle godkendte leverandører skal tilbyde mindst ét måltid, hvor modtagerens egenbetaling svarer til egenbetalingen ved valg af den kommunale leverandør. Dermed sikres det, at alle modtagere, uanset valg af leverandør, tilbydes et måltid til samme egenbetaling, jf. 12, stk. 4. Priskravet skal dermed skabe lige konkurrence imellem den kommunale og private leverandør. Priskravet danner grundlag for afregning mellem kommunen og alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Der er krav om prisfastsættelse for madudbringning, jf. 10 og Godkendelsesmodellen Sundheds-og Omsorgsforvaltningen valgte en godkendelsesmodel i Det betyder, at alle leverandører som opfylder kommunens fastsatte kvalitets- og priskrav har ret til at blive godkendt i kommunen. Den private leverandør kan således ikke konkurrere på prisen, men udelukkende på kvalitet, jf. 8, samt kommunens fastsatte krav m.v. Din Private Kok, Medirest, er pt. den eneste private leverandør på madudbringning. 2.4 Priskalkulation på madudbringning Priskalkulation vil blive fortaget efter bekendtgørelsen nr af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Der skal hvert år fastsættes priskrav for at sikre, at der fortsat er sammenhæng imellem kommunens serviceniveau og ressourcer. Det er et krav, at priskalkulationen er gennemsigtig og afspejler den kommunale leverandørs omkostninger til levering af madudbringning. Priskalkulationen til leverandører af madservice svarer til de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved leveringen af ydelsen, jf. 14. Det vil sige, at priskalkulation skal indeholde både direkte og indirekte omkostninger, herunder beregnede omkostninger i form af afskrivninger på materiel og forrentning af drifts- og anlægskapital. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab skal priskalkulationen følges op og kontrolleres for, hvorvidt prisen har været fastsat korrekt, jf. 14 str Vejledning for priskalkulation Den konkrete prisberegning er foretaget i en prisberegningsmodel, som bl.a. følger vejledning nr. 2 til serviceloven om personlig og praktisk hjælp, herunder madservice. Vejledningen har i bilag 3 beskrevet en specifik vejledning for prisfastsættelse af personlig og praktisk hjælp mv., herunder et afsnit for prisfastsættelse af madservice. Herudover er der anvendt inspiration fra Socialministeriets Fælles Pjece om prisfastsættelse på ældreområdet, som er udgivet i samarbejde med Kommunernes 4

5 Landsforening og med bistand fra Konkurrencestyrelsen. Endvidere er der suppleret med kap. 9, Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amter. 3 Model for genberegning af priser Genberegningen af priser for madudbringning er foretaget i en prisberegningsmodel, som følger vejledningernes indhold og klassifikationer for direkte og indirekte omkostninger samt opgørelse af produktion til mad. Til fordeling af udgifterne på de enkelte måltider benyttes "Redskabet 1" fra Kost- og Ernærings-forbundet, som er anbefalet af KL og Socialministeriet (beskrevet under afsnit 3.3). Modellen omfatter: Opgørelse af produktion Økonomiske data Direkte udgifter, vedrører udgifter til løn, fødevarer, rengøring, elektricitet, øvrige ejendomsudgifter, administration, emballage, samt øvrige forplejningsmidler og øvrige udgifter. Indirekte udgifter, vedrører ejendomsudgifter (vand, varme, skatter/afgifter), fælles udgifter samt håndværkerudgifter. Hertil overhead bestående af centralt lønforbrug, konsulent bistand, BST, lønanvisning og øvrige overhead. Afskrivningsgrundlag og forrentning af anlægs- og driftskapital. Resultat af prisberegningerne Det skal bemærkes, at der i regnskabet under direkte omkostninger er fratrukket udgifter, som omfatter myndighedsopgaver samt medarbejdere der direkte knytter sig til produktion af mad til plejeboliger. Herefter fordeles udgifterne efter et fordelingsprincip, som er gennemgående for både de direkte og indirekte omkostninger, herunder afskrivningsgrundlaget mv., jf. afsnit 3.3 Der er dog anvendt supplerende nøgletal, som vil blive beskrevet under de enkelte poster. De følgende afsnit er opdelt og beskrevet efter, hvordan beregningsmodellen er opbygget. 3.1 Periodeafgrænsning for datagrundlaget I ombygningsperioden på Centralkøkkenet påbegyndte man fra juli 2005 at flytte produktionen fra Centralkøkkenet Bystævneparken til de to andre storkøkkener, Peder Lykke Centret og Fælledgården, mens Hørgården fortsatte deres egen produktion til hjemmeboende pensionister. Disse storkøkkener er fysisk og organisatoriske fuldstændig integreret med plejehjemmene. Det har medført, at datagrundlaget i 2005 er uklart og dermed ikke udviser en reel sammenhæng imellem produktion og økonomi. Det skal bemærkes, at storkøkkenerne igennem årene har haft forskellige metoder til opgørelse af produktion og økonomi. Dertil kommer, at storkøkkenerne eksempelvis har haft vanskeligt ved at opgøre el-forbrug, da der ikke er opsat separate målere. Hertil kommer at, storkøkkenerne har haft leverancer til plejehjem, cafedrift mv. og har derfor besværliggjort sikringen af valide data relateret til madservice. 5

6 Disse forhold blev forstærket i ombygningsperioden og har i regnskabsåret 2005 skabt et datagrundlag som ikke vil afspejle de reelle omkostninger for produktion af madudbringning. Det er således reelt umuligt at foretage en valid kalkulation for denne periode. Sundheds-og Omsorgsforvaltningen har derfor vurderet, at der i stedet foretages en genberegning af priser på baggrund af de faktiske gennemsnitlige udgifter og produktionsdata baseret på fire måneder (november/december 2006 til februar/marts 2007), det vil sige efter, at hele produktionen var blevet centraliseret. Herefter er de fire måneders forbrug og produktion omregnet til ét kvartals forbrug. Det begrundes med, at der har været en indkøringsperiode, hvor produktion og forbrug ikke fuldt ud afspejler et kvartals udgifter og opgørelse af produktion. Det sker for at skabe et mere retvisende grundlag for opgørelse af data og som i højere grad vil afspejle sammenhængen imellem forbrug og produktionsdata. 3.2 Produktionsdata Priskalkulation på madudbringning skal fastsættes pr. ydelse, jf. 12. stk. 3. Centralkøkkenet anvender et system (Dankost), som er udviklet specielt til madproduktion. Der kan bl.a. registreres leverede antal hovedretter, biretter m.m. Systemet kan således levere detaljerede statistikker. Disse statistikker er anvendt som dokumentation og grundlag for opgørelse af produktionen, som vil blive beskrevet nedenfor. Centralkøkkenet Bystævneparken har oplyst, hvor mange leveringer af forskellige ydelser, der er leveret gennemsnitligt over 3 måneder fra november 2006 til og med februar Centralkøkkenet leverer mad til hjemmeboende pensionister, bulk til plejehjem, videresalg af råvarer til plejehjem samt mad til personale m.m. Statistikken over leverede ydelser udgør grundlaget for opgørelsen men for at kunne sammenligne produktionen for madudbringning med den øvrige madproduktion, er det nødvendigt at omregne produktionens mange typer af ydelser (mad og måltider) som produceres i køkkenet. Til dette brug har Kost og Ernæringsforbundet udgivet Redskabet I (se nedenfor). 3.3 Redskabet vægte og nøgletal for produktionen Redskabet I er i 2002 udarbejdet af Kost- og Ernæringsforbundet i samarbejde med Kommunernes Revision. Redskabet I kan anvendes til analyse af køkkendrift. Det omfatter både redskaber til analyse af økonomi, personaleressourcer, produktion m.v. Vægte: I Redskabet 1 har Kommunernes Revision beregnet hvilke driftsudgifter, der typisk knytter sig til køkkenernes mange typer af ydelser. Ved hjælp af denne beregning er det defineret hvilken driftsudgift, der tillægges 1,0 produceret enhed. Alle køkkenernes ydelser er herefter vægtet i forhold til 1,0 produceret enhed - som eksempel herpå er en hovedret inkl. emballage vægtet som 0,4 produceret enhed. Når opgørelsen over leverede ydelser fra Centralkøkkenet (Dankost) multipliceres med de enkelte vægte (Redskabet 1), opnås et udtryk for den samlede produktionsmængde målt i samme enhed. 6

7 Nøgletal Der kan ud fra den samlede beregnede produktionsmængde målt i samme enhed beregnes nøgletal for den relative/procentuelle andel af den samlede produktionsmængde, som vedrører hhv. madudbringning, bulk til plejeboliger, møder, arrangementer etc. Beregningen viser f.eks., at 64,5 pct. af produktionen fra Bystævneparkens Centralkøkken kan henføres til madudbringning. Ved hjælp af nøgletallene kan de direkte - og indirekte omkostninger fordeles på madudbringning, bulk til plejeboliger og øvrige formål og herefter fordeles på de enkelte leverede måltider ved hjælp af vægtene fra redskabet 1. Der kan således beregnes priser for de forskellige leverede ydelser/måltider fra Centralkøkkenet og dermed isolere, hvad der medgår til produktion af madudbringning. 3.4 Økonomiske data Det kommunale regnskab indeholder udgifter, der optræder i det enkelte budget/regnskabsår. Det vedrører typisk lønninger, køb af varer og tjenester mv., der forbruges fuldt ud i det enkelte år, som er udtrykt ved direkte omkostninger. Derudover indeholder regnskabet udgiftsposter til anskaffelser, som kan dække over køb af ydelser og produkter, der forbruges over en årrække, eksempelvis bygninger og maskiner udtrykt ved de indirekte omkostninger. Udgifterne kan således svinge fra år til år og vil ikke nødvendigvis afspejle det enkelte års egentlige ressourceforbrug ved tilvejebringelsen af kommunale ydelser. I en omkostningskalkulation skal man således være særlig opmærksom på, at der er forskel på omkostninger og udgifter i det enkelte år. Der kan derfor ikke nødvendigvis alene ud fra de tal, der figurerer i årets budget/regnskab udarbejdes en omkostningskalkule for en specifik opgave. Priskalkulationen skal derfor også indeholde indirekte omkostninger, som dækker over de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved tilvejebringelsen af kommunale ydelser, jf. 14. Herudover indeholder en omkostningskalkulation en række kalkulatoriske poster, der ikke direkte figurer i kommunernes budgetter/regnskaber, som f.eks. afskrivninger af produktionsapparat og fællesomkostninger til den centrale administration. Priskalkulationen har dermed samme opbygning og indhold af elementer som i den private sektor. Til sidst skal det bemærkes, at der i Centralkøkkenets regnskab ikke registreres udgifter, som direkte kan henføres de forskellige ydelser til madudbringning mv. Det er derfor nødvendigt at anvende en fordelingsnøgle, som beskrevet under afsnit. 3.3 Økonomidata er udtrukket fra Københavns Kommunes Ressourcestyringssystem (KØR) Direkte omkostninger Under afsnit 3, model for genberegning af priser nævnes de typiske poster for direkte omkostninger samt definition af, hvordan de optræder i regnskabet, beskrevet under afsnit 3.4. I denne kalkulation indeholder de direkte omkostninger, lønudgifter inkl. vikarer, diverse personaleudgifter (vask af beklædning, transport, kurser mv.), udgifter til råvarer og øvrige forplejningsudgifter. Øvrige direkte omkostninger omfatter rengøring, el, øvrige ejendomsudgifter, administrationsudgifter ekskl. løn og diverse udgifter samt ejendomsudgifter. Dog indgår ikke 7

8 udgifter til transport, da Sund- og Omsorgsforvaltningen betaler al transport, herunder for den private leverandør. Nedenfor oplyses om indholdet på de væsentligste poster: Løn Lønudgifter er bruttoudgifter og indeholder alle omkostninger for udbetaling af tillæg, arbejdsgiverbidrag, pension mv. Herudover er der tillagt faktiske udgifter i forbindelse med barsel. Det skyldes, at Københavns Kommune har oprettet en fond, som udover de modtagne dagpengerefusioner også refunderer de resterende vikarudgifter i den barslendes fravær. Herudover er der tillagt udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Der er omvendt fratrukket lønudgifter svarende til 3,5 stillinger, som varetager opgaver, der specifikt vedrører plejeboliger. Der er ligeledes fratrukket lønudgifter svarende til 3 stillinger, som udfører myndighedsopgaver (f.eks. fakturering af borgere, herunder opkrævning restancer, behandling af skifteretssager mv.) Det skal bemærkes, at da man påbegyndte omlægningen af produktionen, da forventede man, at effektiviseringen i produktionsapparatet i første omgang skulle omfatte en reduktion i personaleudgifterne. Der er derfor indeholdt en realiseret effektivisering på personaleudgifterne, jf. 15. Diverse personale Der er fratrukket udgifter, som vedrører portører, som omfatter beklædning, vask af beklædning, kurser, lægeerklæring mv. Herudover er der fratrukket udgifter til personale som varetager myndighedsopgaver, som også gælder for portører ekskl. beklædning og vask af beklædning. Der er anvendt en nøgle til fordeling af udgifterne under diverse personale. Nøglen er baseret på en andel af Centralkøkkenets totale normering, som f.eks. antal portører i forhold til den totale normering. Dette er et enkelt fordelingsprincip og gennemskueligt frem for mere komplicerede beregninger, hvor nytteværdien antages ikke ville give meget mere og som givetvis også ville blive mindre gennemskuelige. Råvarer Under denne post er der foretaget et gennemsnit fra december 2006 til og med marts 2007 og efterfølgende periodiseret for tre måneder for at få et mere retvisende billede af udgifterne Øvrige forplejningsudgifter Her er der fratrukket udgifter til emballage og vist som en særskilt post, da denne post også indgår i vægtningen og i fordelingen af omkostningerne. Posten fordeles dog ikke yderligere, da det er en udgiftspost, som direkte kan aflæses i regnskabet. Administration Under denne post er der fratrukket udgifter, som medgår til administration af myndighedsopgaver, som f.eks. porto, annoncer, telefon mv. Der er anvendt en nøgle til fordeling af udgifterne, som under diverse. Nøglen er baseret på en andel af Centralkøkkenets totale normering, som f.eks. antal personale til myndighedsopgaver i forhold til den totale normering. 8

9 Transport Denne post indgår ikke i regnskabet, da Sundheds-og Omsorgsvaltningen afholder alle udgifter. Herefter anvendes fordelingsprincippet for alle de direkte udgifter, som er beskrevet under vægte og nøgletal for de enkelte formål Indirekte omkostninger Under afsnit 3, model for genberegning af priser nævnes de typiske poster for indirekte omkostninger samt definition af, hvordan de optræder i regnskabet, beskrevet under afsnit 3.4. I denne kalkulation medtages de indirekte omkostninger, som omfatter ejendomsudgifter (husleje, skatter og forsikring, vand og varme). Udgifter til el bogføres direkte under Centralkøkkenet og er opført under de direkte omkostninger. Herudover indgår fællesudgifter, som omfatter udgifter til de centrale stabsfunktioner, så som rådgivning, økonomistyringsopgaver mv., konsulentbistand samt øvrige overheadudgifter. Fællesudgifter Udgifterne er opgjort ved et estimat over, hvor mange timer som medgår til rådgivning og økonomistyringsopgaver mv., og som udelukkende knytter sig til servicering mv. af Centralkøkkenet. Herudover er der foretaget en beregning af, hvor meget af lønanvisningen, der medgår til servicering mv. Endvidere er der også foretaget et skøn over, hvor stor en andel af ledelse som medgår til møder mv. Posten konsulentbistand indeholder eksterne ydelser og eventuelle udgifter til BST. Der er ikke i 2006 ydet konsulentbistand fra BST. Udgifterne til fællesudgifter er forudsat på nøgler baseret på andele timer omregnet til normering sat i forhold til en gennemsnitsløn. Årsagen til dette fordelingsprincip skyldes, at der ikke er registreret et direkte timeforbrug til de specifikke opgaver. Ejendomsudgifter Ejendomsudgifterne, som ikke direkte afholdes af Centralkøkkenet er oplyst af Teknisk afdeling i Bystævneparken. Da udgifterne er fordelt på flere ejendomme er disse fordelt på antal m2 og herefter procentuelt fordelt til Centralkøkkenets andel af udgifterne. Herefter anvendes fordelingsprincippet for alle posterne under fællesudgifter og ejendomsudgifter, som er beskrevet under vægte og nøgletal for de enkelte formål Afskrivningsgrundlag og forrentning af drifts- og anlægskapital. Afsnittet vedrører også indirekte omkostninger, men hvor det er valgt at beskrive det separat, da afskrivningsgrundlag og forrentning omfatter særlige regler og grundlag for beregninger af afskrivninger og forrentning til kalkulationen. Afskrivningerne er et udtryk for den kalkulatoriske omkostning, som aktivet belaster det enkelte regnskabsår ved produktionen af ydelserne og indgår derfor også i omkostningskalkulationen, jf. også afsnit 3. I henhold til budget- regnskabssystemet for amter og kommuner, kap. 8 kan der medtages aktiver (produktionsapparat og andre større anskaffelser), som har en levetid mere end 1 år og har en værdi på kr eller derover eller og derover. Aktiverne er her optaget med en værdi over 9

10 Aktiverne er optaget til kostpris samt vurderet levetider og afskrives lineært over aktivets forudsatte levetid. Forrentning af anlægskapital skal medtages i omkostningskalkulen. Beregningen kan ske efter flere forskellige metoder, hvoraf den mest anvendte er, at beregningen sker på grundlag af aktivernes restværdi (restværdien udregnes som anskaffelsesværdi fratrukket tidligere års beregnede afskrivninger). Forrentningen dækker det indtægtstab, der er ved at have penge anbragt i aktiver (bygninger, maskiner osv.), frem for i f.eks. i værdipapir eller lignende. Den gennemsnitlige anlægskapital i 2006 forrentes med baggrund i en vurdering af det enkelte anlægs forudsatte levetid. Som gennemsnit anvendes en forrentningsprocent, der er et udtryk for den gennemsnitlige effektive rente for årige statsobligationer. Forrentning af driftskapital skal også medtages, såfremt der knytter sig væsentlige store likviditetsmæssige udlæg i forbindelse med opgavens udførelse. Da leverancen sker med ingen - eller kort kredittid er forrentning af driftskapital ikke medregnet i priskalkulationen. 3.5 Priser for 2006 og 2003 Nedenfor vises i tabel 1 og 2 de nuværende priser fra 2003 og resultatet for de genberegnede priser for Eftersom de beregnede priser er beregnet ud fra et gennemsnit på 4 måneders aktivitet og forbrug vil der trods indeholdt effektiviseringsbesparelser også indgå opstartsomkostninger, som ikke umiddelbart kan identificeres, men som forventes udlignet henover Tabel 1, Priser 2003 Hovedret Biret Diabetes Øvrige diæter Madpakker Morgenmad Råkost/ Råvareenkelt findelt m.m. frostvarer Pakke Sted Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Direkte udgifter 40,01 10,00 45,01 50,01 50,01 20,00 10,00 29,61 Indirekte udgifter 1,98 0,49 2,23 2,47 2,47 0,99 0,49 1,98 Beregnede omk. 0,42 0,11 0,47 0,53 0,53 0,21 0,11 0,42 Total Tabel 2, Genberegnede priser 2006 Hovedret Biret Diæter Specielle Madpakker Morgenmad Råkost/ enkelt inkl. biret til diæter hovedret diæter hovedret frostvarer Sted Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Direkte udgifter 40,18 10,05 45,20 50,23 30,14 20,09 20,09 Indirekte udgifter 1,76 0,44 1,98 2,20 1,32 0,88 0,88 Beregnede omk. 0,71 0,18 0,80 0,89 0,53 0,36 0,36 Total 42,65 10,66 47,98 53,32 31,99 21,33 21,33 Det fremgår af tabellerne, at de genberegnede priser for 2006 forholdsmæssigt ikke er meget større end i 2003, som givet kan tilskrives de realiserede effektiviseringsgevinster. Der er dog en stor forskel i priserne på madpakker, da vægtningen for disse var fejlagtig opgjort i Det skyldes, at den tidligere vægtning var for stor i forhold til, hvad det koster at producere en madpakke. Det udløste en forkert prisfastsættelse på madpakker i Det fremgår også, at der er andre betegnelser for ydelserne i 2006 end i Det skyldes, at Centralkøkkenet Bystævneparken har andre typer sammensætninger for leveringer af ydelser i 2006 end i Det skal dog bemærkes, at priserne for eksempelvis Diæter hovedret i 2006 og Diabetes findelt m.m. i 2003 er opgjort efter samme vægt, jf. afsnit 3.3. Det betyder, at en mulig afregning af disse typer måltider ikke volder vanskeligheder ved eventuelle efterbetalinger til leverandøren. 10

11 4 Efterbetaling til privat leverandør Jf. indledningsvist er der indført et efterbetalingskrav til private leverandører, jf. 19 stk.1-2 med virkning pr. 20. maj Det medfører, at såfremt de fastsatte priser er beregnet for lavt skal differencen udbetales senest 2 måneder efter, at. Sundheds-og Omsorgsforvaltningen har fået denne oplysning. Nedenfor viser tabel 3, at der opgjort et efterbetalingskrav på i alt kr Da Sundheds-og Omsorgsforvaltningen kun har kontrakt med én leverandør på madudbringning, viser tabellen udelukkende en efterbetaling til den private leverandør Din Private Kok, Medirest. Endvidere fremgår det af tabellen, at Medirest kun har leveret ydelser for hovedretter enkelt, biretter og madpakker. Tabel 3, Efterbetaling til privat leverandør, Din private Kok, Medirest. Priser 2006 Priser 2003 Priser 2006 Priser 2007 Leveringer fra Leveringer fra Leveringer fra Efterbetaling i alt Hovedretter 42 42,65 42, Biretter 11 10,66 10, Madpakker 53 21,33 21, I alt Kilde: Medirest s statistiske opgørelse fra 20. maj 2005 til for leverede hovedretter og biretter og diverse, hvor Medirest har oplyst, at diverse primært omfatter madpakker. 5 Priskalkulation 2007 I 2007 vil centraliseringen af madproduktion til ét Centralkøkken skabe et grundlag for opgørelse af data på ensartede metoder. Det vil skabe en større sammenhæng i produktion og økonomi og et forbedret og validt datagrundlag for fremtidige omkostningskalkulationer. De genberegnede priser for 2006 vil blive efterbetalt med tilbagevirkende kraft pr. 20. maj 2005 frem til den 31. marts Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil yderligere godtgøre den private leverandør med tilbagevirkende kraft pr. 20. maj 2005, hvis de nyberegnede priser for 2006 viser sig at være højere end de genberegnede priser for Det skyldes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er opmærksom på, at de genberegnede priser for 2006 er foretaget med baggrund i data, som ikke nødvendigvis fuldt ud afspejler de faktiske omkostninger på årsbasis. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har her vurderet, at såfremt det havde været muligt at skabe et validt grundlag for en genberegning af priserne for 2005, ville der ikke have været belæg for højere priser. Det skyldes, at der allerede i 2005 indgik effektiviseringer i driften i forbindelse med centraliseringen af madproduktion til hjemmeboende pensionister. Dog skal det bemærkes, at genberegningen for 2006 indeholder flere udgifter friske råvarer, herunder en højere grad af forarbejdning, hvilket har medført øgede udgifter til posten for råvarer mv. Baggrunden er ønsket om en bedre kvalitet af maden og som blev fuld effektueret i forbindelse med, at hele madproduktionen var blevet centraliseret i Centralkøkkenet Bystævneparken ultimo

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Genberegning af priser for madservice på baggrund af regnskab 2012

Genberegning af priser for madservice på baggrund af regnskab 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 03-06-2013 Genberegning af priser for madservice på baggrund af regnskab 2012 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011 Vejledning om hjælp

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 10-05-2012 Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Læs mere

Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012.

Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-05-2013 Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 44 Offentligt Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 1. Indledning og

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Til Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende og ældremad Medlem af Borgerrepræsentationen Pia Allerslev

Læs mere

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0004 /CF Nordfyns Kommune har i breve af 11. februar og 22. august 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.3.1 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Denne vejledning har til hensigt i tilknytning

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne?

Læs mere

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0225-0004 /CF Indledning Vordingborg Kommune har i mail til Konkurrencestyrelsen af 2. marts 2008 redegjort for kommunens beregning af priser til

Læs mere

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp 4/0120-0220-0011 /CF Efter konkurrencelovens 11 b, jf. bekendtgørelse nr. 1076 af 28. oktober 2007 [1], har Konkurrencerådet kompetence til at

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER 1 OPGAVEN Opstilling og beregning af 2 scenarier for den fremtidige køkkendrift i Køkken Syddjurs Anbefalinger

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kostdagspris til Rambøll

Kostdagspris til Rambøll Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.

Læs mere

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG

VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG Rapport om analysen og dens resultater pr. 3. marts 2017 VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MADTILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE / REGION SJÆLLAND DECEMBER 2010 1. Baggrund for projektet Guldborgsund Kommune har på baggrund af

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Baggrundsnotat Den 22. september 2017

Baggrundsnotat Den 22. september 2017 Baggrundsnotat Den 22. september 2017 Madproduktion i Syddjurs Kommune Både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har besluttet at omlægge kostproduktionen til plejecentrene, så madlavning kommer tættere

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø Kommune har ydet konkurrenceforvridende støtte

2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø Kommune har ydet konkurrenceforvridende støtte 2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø Kommune har ydet konkurrenceforvridende støtte K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. maj 2006 i sag 2005-0003606: Morsø Kommune (kommunaldirektør

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 14. oktober 2016 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældreserviceindikatorprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Specialbørnehaven Møllevangen

Specialbørnehaven Møllevangen Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013

Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013 J.nr. 16.09.00-G01-263-07 Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013 (Personaleudgifter m.v. er udgifter i regnskab 2012 tillagt stigningstakt. Derimod er ejendomsudgifter ændret

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren NOTAT Projekt Udbud af madservice Kunde Odder Kommune Dato -10-04 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odder Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Udbudsbetingelser 5.3 DDM kan ikke deltage

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud www.pwc.dk Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud December 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 4 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) 4 3.1. Omfang af udbudte opgaver 5 3.2. Forskelle i

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 09. august 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-10:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER

9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER Budget- og regnskabssystem Dato: Maj 2003 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER Indhold Side 9.1 Indledning 9.1-1 9.2 Afgrænsning af omkostningskalkulation 9.2-1 9.3

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere