Endelig tilsynsrapport tematiseret tilsyn. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig tilsynsrapport 2009. tematiseret tilsyn. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården"

Transkript

1 Sagsbehandler Solveig Wiuff Direkte telefon E-post Dato 2. februar 2010 Sagsnummer A Endelig tilsynsrapport 2009 tematiseret tilsyn Socialpsykiatrisk Center - Rosengården

2 Socialpsykiatrisk Center - Rosengården Kort beskrivelse Rosengården er et socialpsykiatrisk bo- og dagtilbud under Socialpsykiatrisk Center. Der er 20 boliger og 17 dagpladser. Desuden har Rosengården en akutfunktion. Rosengården er beliggende i udkanten af Skjern på en stor grund og har til huse i dels ældre, men nyrenoverede bygninger og dels nybyggede 2 rums boliger. Målgruppe: Voksne mennesker med sindslidelse. Materialer der indgår i tilsynet: Ift. opfølgning på handleplan: regneark vedr. betaling for bus, procedure vedr. klager, opslag vedr. magtanvendelse. Ift. brugerinddragelse: indkaldelse til stiftende generalforsamling for brugerråd, vedtægter for brugerråd, oversigt over nye tiltag siden sidste tilsyn ift. bruger- og fællesmøder mv., invitation til fælles Recovery møde, invitation til fællesmøde, referater fra fællesmøder, artikel om brugernes ansættelsesudvalg, Rosengårdens pårørendepolitik. Vedr. kompetenceudvikling: kompetence- og uddannelsespolitik for RKSK, Rosengårdens uddannelsespolitik revideret 2006, forslag til kompetence- og uddannelsespolitik for Socialpsykiatrisk Center, uddannelsesplan 2009, oversigt over planlagt kompetenceudvikling 2009, oversigt over planlagt supervision Desuden blev FN s handicapkonvention udleveret ved mødet. Tilstede ved det anmeldte tilsyn: Nina Stenshøj, centerleder Else Marie Johnsen, daglig leder Mogens Jeppesen, pædagog, SR Flemming Andersen, pædagog, TR Anne Grethe Sørensen, administrativ medarbejder Tilsynet: Christel Hübschmann og Solveig Askjær Wiuff. Samtale med 2 beboere Dato for tilsyn: Det uanmeldte tilsyn: den Det anmeldte tilsyn: den Endelig tilsynsrapport: Udarbejdet den

3 Indledning: Tilsynet er foretaget på baggrund af 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor det fremgår at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. Endvidere er der foretaget tilsyn i forbindelse med tilsynsforpligtigelsen i servicelovens 148 a hvoraf det fremgår at kommunalbestyrelsen skal føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale tilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold med videre. Desuden er tilsynet foretaget med baggrund i de retningslinjer for tilsyn, som er vedtaget af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune den 17. april Dette tilsyn er tematiseret og vil koncentrere sig om følgende forhold: 1. Opfølgning på handleplan fra sidste tilsyn 2. Brugerindflydelse og dragelse 3. samarbejde med netværk 3. Kompetenceudvikling Rammer for tilsynet: Der har været 1 anmeldt tilsynsbesøg. Der vil på et tidspunkt blive foretaget uanmeldt tilsyn Samtale med ledelse og medarbejdere ved det anmeldte tilsyn tog udgangspunkt i en spørgeguide Tilsynet havde ligeledes samtaler med 2 beboere. Samtalerne fandt sted i beboernes lejligheder. Begge havde af egen drift udarbejdet et skriftligt oplæg til samtalen. Tilsynet supplerede med spørgsmål ud fra tilsynsmanualen men koncentreret om tilsynets tema. Der var ingen pårørende eller medarbejdere, der havde ønsket særskilt samtale med tilsynet. Desuden orienterede centerlederen om Danmarks ratificering af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol

4 Afsnit A 1. Opfølgning på handleplan 1. ikke i overensstemmelse med lovgivning eller Ringkøbing - Skjern Kommunes værdier, politikker eller fastsatte retningslinjer 1.1 hvis brugernes betaling for kørsel indeholder udgifter til andet end de faktiske udgifter forbundet med kørslen Udgifterne er gennemgået og på den baggrund er prisen pr nedsat til kr. 130 pr. måned mod tidligere 160 kr. 1.2 elektronisk opbevaring af personfølsomme oplysninger En person i arbejdsprøvning har haft til opgave at overføre alle personfølsomme oplysninger i fagsystemet Bosted og er nået rigtig langt. Der er dog uvished om, hvorvidt der stadig ligger personfølsomme oplysninger I Word på medarbejdernes pc ér. I givet fald er dette ikke i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven. Emnet vil blive taget op på næste personalemøde. 2. Udviklingsområder 2.1 fortsat at udvikle og formulere de anvendte socialfaglige metoder Af den medsendte kompetenceplan fremgår årsplanlægningen for kompetenceudvikling med et eller flere tiltag hver måned. 2.2 at Rosengården får uddybet kendskabet til og igangsætter arbejdet med implementering af kvalitetsstandarder og opgavelister for Voksenhandicap og Socialpsykiatri Der er afholdt temamøde for personalet om ovenstående, og mødedeltagernes generelle opfattelse er, at personalet generelt har forståelse for og arbejder efter grundlaget for visitation. 2.3 at få ændret ordlyden i den skriftlige procedure vedr. klager, så den bliver i overensstemmelse med lovgivningen Den skriftlige procedure er rettet og tilpasset. 2.4 at skærpe opmærksomheden på, at brugernes kommentar til en evt. magtanvendelse fremgår af indberetningen En skriftlig indskærpelse af dette er placeret i mappen vedr. magtanvendelser. Der har ikke været magtanvendelser i at tilrette betaling for ydelser efter de retningslinjer, som en arbejdsgruppe er i

5 færd med at udarbejde og fastsætte prisen for ydelser på baggrund af de faktiske regnskabstal Arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer er endnu ikke afsluttet. Konklusion: Udover kommentaren i pkt. 1.2 har tilsynet ingen bemærkninger. AFSNIT B 2- Brugerindflydelse og inddragelse: Brugeren i centrum i forhold til egen dagligdag: Det grundlæggende udgangspunkt på Rosengården er, at den enkelte beboer er herre i eget hus og bestemmer over eget liv. Personalets opgave er at skabe relationer til beboerne og give den støtte, den enkelte har brug for med baggrund i dennes sindslidelse. Det er meget forskelligt, hvor stort støttebehovet er. Nogle dage kan beboerne det hele, andre dage ikke så meget. Personalet skal være lydhørt over for, hvad den enkelte gerne vil de enkelte dage. Hvis en beboer f.eks. siger, at han ikke vil have kontakt, skal det respekteres. Men det kan være svært. Beboeren skal selv bestemme, men personalet har også forpligtelser overfor, hvad de skal. Hvis en beboer har svært ved at sige nej, har denne også svært ved at sige ja. Medarbejdernes forpligtelse er derfor at medvirke til at lære beboeren at sige nej. Nogle gange kan et menneske være så sygt, at personalet må tage over. Det vil i givet fald hele tiden være en vurdering, som bygger på dialog og relation. Opbyggelsen af relationen sker trinvis, og medarbejderne kommer til at kende personen mere og mere og gennem opbyggelse af relationen og tillid kan personalet få personen til at fortælle sin livshistorie. Men personalet må ikke overskride personens grænser. Det handler om samtaler og små skridt. Et eksempel vedr. motion. Personalet kan ikke sige: Det er det, du skal, men sige: det ville være godt for dig med motion, eller f.eks. Det er ikke godt for dig med sukker. Et andet eksempel kunne være, at personalet fortæller en beboer, at når de gerne vil have denne op af sengen, er det for pågældendes bedste. Hvis personen vælger at blive liggende, skal han også kunne gøre det med god samvittighed. Der skal være respekt for den enkelte. Med baggrund i omsorgspligten kan der dog være en grænse for, hvor længe de lader beboeren ligge. Udgangspunktet er altid, at personalet siger, hvad de gør, og hvorfor de gør det. Det skaber usikkerhed, hvis personalet handler, uden personen ved, hvad personalet gør. Jeg-svagheden er så udtalt hos beboerne, at hvis det handles hen over hovedet bliver de syge. En anden metode er at lave aftaler. Det kan så ske, at den enkelte ikke vil følge aftalen, når der henvises til den. Hvis det viser sig, at beboeren ikke vil følge aftalen, er udgangspunktet, at det er aftalen, der er noget galt med. Det skal for personalet handle om anerkendelse af den enkelte beboer.

6 Hvordan håndteres, hvis brugeren træffer uhensigtsmæssige valg: Rosengården oplever forskellige dilemmaer her, men dybest set kan de kun rådgive om konsekvenser og være der, hvis det går galt. Et eksempel er en beboer, som i gode perioder starter nye virksomheder, som indtil nu er endt med at gå ned. Når forretningen går ned, sker det samme for manden. Selv om kontaktpersonen kan se, at det vil gå galt og rådgiver om det, kan han ikke forhindre beboeren i at starte en forretning. Beboeren er ikke umyndiggjort. Men oplevelsen er, at ved at personalet er en stabil faktor, og beboeren er tryg ved Rosengården, bliver han boende. Respekt for beboerens lejlighed: Udgangspunktet er, at personalet altid banker på og afventer et kom ind. Der udover er der individuelle aftaler. Disse kan bl.a. handle om, at personalet kan gå ind uden at afvente svar efter at have banket på. En aftale kan også handle om, at personalet går ind, hvis beboeren ikke har vist sig inden et bestemt tidspunkt. Der er også aftaler om opbevaring af nøgler til lejligheden i et aflåst skab. Hvis personalet vælger at benytte nøglen på baggrund af bekymring for beboeren, er der altid 2 medarbejdere til stede med mindre der er en anden aftale. Den enkelte beboer har selv indrettet sin lejlighed. Der er meget stor forskel på oprydnings- og rengøringsstandarden i lejlighederne. Fra embedslægen har Rosengården fået oplyst, at så længe der er rindende vand og toilet i lejligheden kan personalet ikke gøre noget. Det er heller ikke så ofte personalet oplever, at der er behov for at gribe ind. For år tilbage oplevede de dog, at grænsen blev nået. Her endte det med, at der blev lagt linoleumsgulv, så gulvet kunne rengøres, ligesom personalet fik lov at hjælpe med rengøring. Indretning af fællesarealer: Center leder har indkøbt noget af inventaret mv. pga. tidsperspektivet i forbindelse med nybygning og indvielse. Men der er lagt vægt på, at beboerne kan komme med noget til fællesarealerne, som har betydning for den enkelte. Det kan være noget fra et tidligere hjem eller noget købt på en tur. Stedet skal ikke være sterilt. Men der kan også være et problem hvis beboerne stiller gamle møbler, som ikke bruges, på gangene eller vil have noget hængt op uden for deres dør. Der er forskellig opfattelse af, hvad der ser pænt ud. Personalets holdning / etik ift. brugerens egen bestemmelse: Personalet kan godt føle, at det nogle gange var bedre, hvis de kunne bestemme. Når personalet tager over, er det for at hjælpe og ikke for at bestemme. Når beboeren igen har det bedre, giver personalet slip. Det sker i dialog med og efter aftale med denne. Igen er relationerne udgangspunktet. Tidspunktet for, hvornår personalet kan slippe, bygger på erfaringer. De konkrete tilfælde drøftes ved overlap og personalemøder. Det er et fælles ansvar, og personalet samarbejder om det. Det kan også indgå i supervisionen. Men

7 det kan også være svært, når kontaktpersonen kommer tæt på den enkelte. Det kan let blive som et "mor-bruger" forhold. Oplevelsen blandt interviewdeltagerne er, at de er gode til at sige til hinanden, hvis personalet tager for meget over. Men det modsatte opleves også, og i givet fald tages dialogen. På spørgsmålet om, hvorvidt beboere som har boet længe i botilbud, kan have svært ved at bestemme efter eget hoved eller svarer ud fra en forventning om positiv respons fra personale eller medbeboere, er svaret tværtimod. Oplevelsen er, at ingen siger noget for personalets blå øjnes skyld. Et eksempel: beboerne har besluttet en heldagstur ud af huset, og der kan være skrevet 6-7 på listen. Når dagen kommer, er der kun et par stykker. Et andet eksempel: En beboer var fra tidligere bosted vant til, at man ikke selv kunne bestemme, hvornår der skulle spises samt blive siddende til alle var færdige. Nu betyder det meget for vedkommende at kunne spise, når denne er sulten. Personalet fortæller, at personen selv bestemmer, hvordan og hvornår der spises. I spørgsmålet om personalets magt, synes man ikke, at magten er så tydelig. Beboerne har deres egen vilje. Udgangspunktet er at have så få regler som muligt, men har dog enkelte regler for at få tingene til at fungere. Hvis personalet udøver magt, er det personalet, som taber. Desuden har man ikke magtmidler som låse døre og medicinering. Ift. medicin forsøger personalet at motivere til at tage ordineret medicin. Det kan ske, at beboere undlader at tage medicin uden personalets viden. Det ender som oftest med frivillig indlæggelse. Der er meget få tvangsindlæggelser, hvilket man også forsøger at undgå, fordi det er vigtigt, at relationen bevares, ligegyldigt hvad. Et eksempel er en beboer, som vil gå ned i medicindosering, selv om psykiateren ikke anbefaler det. Her går personalet ikke ind med løftede pegefingre, men vejleder og støtter beboeren. Hvordan håndteres, hvis medarbejdere handler i modstrid med gældende værdier: Spørgsmålet kan rejses mellem personalet indbyrdes i konkrete tilfælde men kan også drøftes generelt på møder. Det handler om måden, hvorpå det siges til hinanden, idet det handler om hjælp og ikke kritik. Jeg har tænkt over, om det kunne gøres sådan og sådan. Det betyder meget, at medarbejdere/ledelse tør sige hvad de ser, og at det kan bruges af den enkelte. Som medarbejder på Rosengården arbejder man ikke blot med brugeren men også med sig selv. Der bliver givet udtryk for en vis bekymring for, at sparerunden vil påvirke tiden til refleksioner. Indflydelse / inddragelse ift. handleplan: Skemaet til handleplanen er udarbejdet specifikt til psykiatri området. Beboerne deltager i udarbejdelsen af planen. Hvis der er områder, som beboeren ikke ønsker inddraget i planen, men som personalet

8 skønner vigtige, forsøger de at være ærlige omkring emnet. Det kan f. eks. være hygiejne. Kontaktpersonen tager spørgsmålet op med beboeren. Samtidig skal kontaktpersonen være lydhør over for kollegers observationer. F.eks. hvis en beboer ikke hører så godt. I det tilfælde kan medarbejderne snakke med pågældende om at komme til ørelæge, men Kan ikke tvinge vedkommende til det. Indflydelse ift. valg af kontaktperson, centrets drift, ansættelse af personale mv.: I første omgang har Rosengården fastlagt, hvem der er kontaktperson for en ny beboer, men der mulighed for senere hen for beboeren at have indflydelse på, hvem der skal være kontaktperson. Hvis kontaktpersonen rejser, har de berørte beboere mulighed for at tilkendegive, hvem de gerne vil have som kontaktperson. Brugerne deltager ved ansættelse af nyt personale. Der er 2 ansættelsesudvalg et brugerudvalg og et medarbejderudvalg. Efter eget ønske deltager brugerne ikke i udvælgelsen af, hvem der indkaldes til samtale. De indkaldte ansøgere er først til ½ times samtale hos brugernes ansættelsesudvalg dernæst ½ times samtale hos medarbejderudvalget. Ansøgere er informeret om denne procedure. Efter samtalerne mødes de to udvalg og afgør, hvem der skal ansættes. Baggrunden for to udvalg er, at brugerne herved oplever at have mere ansvar for at stille spørgsmål og holde samtalen i gang. Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på: Brugerne har ikke indflydelse på medarbejdernes arbejdsplan og løn samt visse forhold i Rosengårdens daglige økonomiske drift. Beboerråd mv. Siden sidste tilsyn i 2008 er der sket flere ændringer i strukturen omkring brugerinddragelse. Bruger-og fællesmøder er gjort længere og afholdes 1 gang pr. måned, morgenmøderne er delt op i 3 områder, formiddagskaffen er et dagligt mødested med meddelelser og dagens sang. Desuden er Det kreative hus etableret. Senest er der nedsat et brugervalgt brugerråd med vedtægter. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 29. oktober. Brugerrådet deltager i planlægning af mange forskellige aktiviteter, udflugter mv. Til det formål er der afsat kr. Konklusion: I konklusionen forholder tilsynet sig ikke til de anvendte metoder, men til, om Rosengården har fokus på det omhandlede emne. På baggrund af de oplysninger, der er fremkommet under interviewet med ledelse / medarbejdere og beboere samt det skriftlige materiale er det tilsynets opfattelse, at udgangspunktet i arbejdet er, at brugerne er herre i eget hus, samt at brugerindflydelse / inddragelse er et grundlæggende element og en forudsætning i Rosengårdens arbejde med at få skabt relationen til brugerne. En relation, som er nødvendig for at kunne give den rette støtte. Denne opfattelse bestyrkes af samtalerne med de 2 brugere. 2 Samarbejde med pårørende / netværk: Rosengården har udarbejdet en pårørendepolitik. Heri er redegjort for rammerne for

9 samarbejdet med pårørende og den bistand, Rosengården yder i den forbindelse. Pårørende inviteres til Sankt Hans fest og til Rosengårdens fødselsdag den 1. december. Det er den enkelte beboer, der bestemmer, hvem af de pårørende, der inviteres. Kontakten og samarbejdet med pårørende er meget individuel. Den enkelte beboer udfylder en samtykkeerklæring, hvori det fastsættes, hvilke oplysninger der må videregives til læger, sygehus, pårørende mv. Denne samtykkeerklæring fornyes 1 gang årligt. Samtykkeerklæringen regulerer, hvad personalet taler med pårørende om, så tavshedspligten overholdes. Men personalet kan godt tale med de pårørende om de bekymringer, de måtte have ved at være pårørende til et menneske med sindslidelse. Normalt fortæller personalet den pågældende bruger, hvis de pårørende har ringet. Men hvis den pårørende har ringet om egne bekymringer og ikke ønsker brugeren får besked, respekteres dette. Dilemmaer i samarbejdet med pårørende: Det kan tage meget lang tid, inden en person bliver diagnosticeret (skizofreni), og i den periode har forældrene / pårørende massive problemer. Det medvirker også til, at de pårørende har en vis skepsis over det offentlige system. Når personen så flytter på Rosengården, kræver det en lang proces at få dem gjort trygge. Det kræver mange samtaler og megen imødekommenhed. Det betyder også, at det kan være vanskeligt for forældre / pårørende at give slip og overlade bestemmelsen til andre. Et eksempel: En pårørende klagede over mange forskellige ting. Der blev lavet en aftale med vedkommende om, at der skulle være kontakt en gang om ugen. Det har betydet, at der ingen klager er mere. Der kan også være forhold omkring beboernes hverdag, som giver anledning til forskellig opfattelse. Udgangspunktet for personalet er altid beboernes ønske. Hvis det giver anledning til uoverensstemmelser, må personalet efterfølgende få etableret eller genetableret relationen til de pårørende. Samarbejde om / med beboeres børn: Af pårørendepolitikken fremgår, at der ydes en særlig opmærksomhed og praktisk hjælp, når det drejer sig om relationen mellem den sindslidende og deres børn. På Rosengården er der flere kvinder end mænd, som har børn. Kun en enkelt har mindreårige børn. Eksempelvis havde en beboer ingen kontakt til sine børn, da hun flyttede ind. Med baggrund i pårørende politikken blev der arbejdet med den relation, og vedkommende har nu kontakt med sine børn. Medarbejderne synes, det kan være vanskeligt og dilemmafyldt, når mindreårige børn er på besøg på Rosengården, idet det ikke er et godt miljø for børn at være i.

10 Generelt er det meget individuelt, hvor meget kontakt der er til børn. For nogle voksne børn kan det være vanskeligt især i perioder, hvor forælderen er meget syg Kontakt til og samarbejde med øvrigt netværk og samarbejdspartnere: Det er individuelt, hvordan kontakten til lægen foregår. Nogle kontakter selv lægen. Hos andre forsøger personalet at motivere beboeren til selv at ringe op. Det kan også være, at personalet ringer op, og at beboeren senere overtager samtalen. Hvis beboerne ønsker det, tager personalet med til lægebesøg. Det er Rosengårdens oplevelse, at der generelt er sket en ændring i samarbejdet med hospitalspsykiatrien efter strukturreformen. Der er sket ændringer indenfor hospitalspsykiatrien i Regionen, og der er ikke så nært et samarbejde mere. Tidligere havde man fælles tiltag med distriktspsykiatrien, men ikke længere. Den opdeling og specialisering, der er sket i Regionen, gør det sårbart at bo i et udkantsområde. Der kommer fast en psykiater på Rosengården. Ved indlæggelser er der også gensidigt samarbejde og dialog mellem afdelingen og Rosengården. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse, at Rosengården samarbejder relevant og individuelt med pårørende. Pårørendepolitikken giver en anvendelig ramme for samarbejdet og den bistand Rosengården yder. Det er ligeledes tilsynets opfattelse, at Rosengården tilstræber et nært samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.

11 AFSNIT C 4. Kompetenceudvikling: Kompetenceafdækning, MUS m.v.: Der afholdes årlige MUS samtaler. Her fremkommer ønsker for fremtidig kompetenceudvikling og samtalen munder ud i en opsamling af ønsker og resume af samtalen. Hidtil har der været afholdt individuelle MUS samtaler, men daglig leder kunne godt tænke sig at drøfte og afprøve GRUS (gruppeudviklingssamtale) under en eller anden form. Men dette er endnu ikke drøftet i fællesskab. Efter MUS samtaler udarbejder ledelsen en opsamling over ønsker og sammenholder dem med de behov for kompetenceudvikling, ledelsen fremadrettet kan se, der er. Her ses bl.a. på, hvilke tendenser der er i ændringer i målgruppen. Ledelsen udarbejder en uddannelsesplan, hvor ønsker og behov sammenskrives. Denne drøftes på personalemøde, og på baggrund heraf udarbejdes den endelige plan for kompetenceudvikling for året. Af denne fremgår måned for måned, hvilke individuelle og fælles kompetenceudviklingstiltag, der er planlagt. Rosengården har en uddannelsespolitik fra tidligere, som senest er revideret i Der er udarbejdet forslag til en kompetence- og uddannelsespolitik for hele Socialpsykiatrisk Center, men denne er endnu ikke færdigbehandlet. Der er ingen fælles oversigt over den enkelte medarbejders kompetencer, men vi ved, hvad den enkelte er god til. Denne viden formidles mundtligt til nye medarbejdere. Organisationen er bygget op om, at alle skal kunne lidt af det hele. Der er 5 6 forskellige faggrupper på Rosengården, og den fælles viden søges opnået gennem daglig vidensdeling, supervision og fælles temadage. Prioritering af midler: Indtil nu har Rosengården haft tilstrækkelige ressourcer til kompetenceudvikling. Der er en forventning om, at dette vil ændres i takt med øgede sparekrav. Der tilstræbes så vidt muligt fælles undervisning, som kan tilgodese både nye og erfarne medarbejdere samt give en fælles referenceramme. I den nuværende uddannelsespolitik opereres med begreberne novice, kompetent og ekspert og alles behov søges tilgodeset i den fastlagte kompetenceplan for året. Det er formuleret som et mål, at medarbejdere på individuelle kurser efterfølgende skal dele den nylærte viden med ledelse og personale. Dette er vanskeligt gennemførligt i dagligdagen, hvilket også er en grund til at fælles undervisning prioriteres højt. Men dette udelukker ikke individuel efteruddannelse, hvilket også fremgår af kompetenceplanen for Der har været afholdt fælles medicinkurser for både beboere og medarbejdere. Enkelte medarbejdere med et større ansvar inden for medicinhåndtering får individuelle kurser.

12 Supervision, vidensdeling mv.: Supervision i faste grupper er planlagt for et år ad gangen og er et væsentligt grundlag for læring og udvikling. Det er interviewdeltagernes opfattelse, at supervisionen fungerer godt, men også at der er forskellige behov blandt medarbejderne. Stedets ledelse har uddannelse i supervision. Der er tale om ekstern supervisor. For at holde supervisionen levende som en del af kompetenceudviklingen, skiftes supervisor ca. hvert 3. år. Der er desuden mulighed for individuel supervision. Der er daglige overlap anvendes både til orientering og til faglig refleksion, hvilket efter deltagernes mening fungerer godt. Overlap er også et vigtigt element i oplæringen af nye medarbejdere. Faglige netværk: Ledelse og medarbejdere deltager på forskellig vis i diverse faglige netværk og lignende. Det drejer sig bl.a. om: ledelsesnetværk, administrativt netværk, stemmehøring, TR møder, psykosocial rehabilitering, jonialsk terapiforening. Centerlederen har desuden samarbejde med VISO og videnscenter for socialpsykiatri samt deltager i centerledermøder. Sikkerhedsrepræsentanten deltog tidligere i det amtslige netværk for SR. Dette eksisterer ikke mere, men der er ønske om det. Konklusion: Det er tilsynets vurdering, at der afholdes MUS samtaler i overensstemmelse med retningslinjerne fra Ringkøbing-Skjern kommune, ligesom der er udarbejdet forslag til kompetence- og uddannelsespolitik. Denne er dog ikke færdigbehandlet. Det er ligeledes vurderingen, at der er fokus på kompetenceudvikling. Dette baseres bl.a. på: at der udarbejdes en uddannelsesplan på baggrund af ønsker fremkommet på MUS samtaler og ledelsens vurdering af fremadrettede behov. at der på baggrund af uddannelsesplanen udarbejdes en årlig kompetenceplan med de fastlagte tiltag inden for kompetenceudvikling at der er en fast plan for supervision i grupper samt mulighed for individuel supervision at der er fokus på vidensdeling gennem daglige overlap og fælles undervisning Det er dog også tilsynets opfattelse, at det er et fortsat opmærksomhedspunkt for Rosengården at skabe et synligt og samlet overblik over stedets mange faglige kompetencer. AFSNIT D Samtale med brugerne: Samtale med A:

13 Da personalet forelagde tilsynets ønske om at tale med brugere, meldte A sig. Hun havde skriftligt forberedt sig på vores besøg og var bekendt med besøgets formål. A har boet på Rosengården i nogle år. Hun startede som akutbruger og flyttede først til en lejlighed i Skjern, men blev støttet af sin kontaktperson i at flytte på Rosengården. A har voksne børn og børnebørn, som kommer på besøg på Rosengården, ligesom hun besøger dem. A giver udtryk for, at hun selv kan bestemme over egen tilværelse, og at hun føler sig godt behandlet på Rosengården. Hun får den hjælp, hun har brug for der er bl.a. lavet en ugeplan for hende. Hun har ingen ønsker om ændringer. Hun har det fint med sin kontaktperson. A fortæller, at hun har svært ved at være sammen med andre mennesker. Hun styrer selv sin økonomi og har overblik over, hvilke ydelser hun betaler for. Ligeledes deltager hun i de årlige handleplanmøder. Ligeledes synes hun, at maden er god på Rosengården. Der er en madplan for 14 dage, men køkkenet kan påvirkes med ønsker til menuen. Personalet ringer på, når de vil i kontakt med hende. Der er lavet en aftale om, at de tager stille i døren og spørger, om hun er der. Hun svarer så, at de bare kan komme ind. A synes, at medarbejderne på Rosengården er dygtige bedre end hospitalspersonalet. Nogle ord, som er kendetegnende for Rosengården, er: medbestemmelse, vi bliver hørt, og der er plads til, at vi ikke er ens alle sammen. Samtale med B: Ligesom A havde B også selv meldt sig til at tale med tilsynet og var bekendt med besøgets formål. Hun havde også forberedt sig skriftligt. B har boet nogle få år på Rosengården. Hun fortæller, at indflytning på Rosengården er det bedste, der er sket for hende. Hun synes, lejligheden er et helt palads, og hun ønsker aldrig at flytte fra Rosengården. Hendes oplevelse er, at alt bliver taget alvorligt, og at hun får hjælp og ikke kontrol og ikke bliver afvist. Hun føler sig respekteret, og at hun kan få den hjælp, hun har behov for. Blot kan det knibe for hende selv at huske at bede om hjælpen. Hun får hjælp til bad, oprydning og vask. Økonomi og indkøb klarer hun selv. Så vidt hun husker, har hun deltaget i et handleplanmøde. B er valgt ind i brugerrådet. B spiller guitar og lytter meget til musik. Der er lavet aftaler om, hvilke tidspunkter

14 hun må spille, idet hun spiller meget højt. B har valgt, at personalet skal ringe på, når de vil i kontakt med hende. Den valgmulighed har hun aldrig haft før. Hvis døren er låst, kommer personalet ikke ind. Hvis B hørehallucinerer om natten, er der lavet den aftale, at hun kan ringe til nattevagten, som så må låse sig ind i lejligheden. Udover Rosengården har B intet netværk, og hun ønsker det ikke anderledes. Det eneste B kunne ønske anderledes, er samarbejdet med psykiateren. B afslutter samtalen med at citere en linje fra en sang: I never promised you a rosegarden men som B sagde: Jeg fik en.

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Endelig tilsynsrapport 2008. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården

Endelig tilsynsrapport 2008. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården Sagsbehandler Solveig Wiuff Direkte telefon 99 74 15 63 E-post solveig.wiuff@rksk.dk Dato 29. oktober 2008 Sagsnummer 2008070104A Endelig tilsynsrapport 2008 Socialpsykiatrisk Center - Rosengården Åbningstider

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2012. Center Bakkehuset

Anmeldt ledelsestilsyn 2012. Center Bakkehuset Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 15. januar 2013 Sagsnummer Anmeldt ledelsestilsyn 2012 Center Bakkehuset Center Bakkehuset

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere