Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl , i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede tilstede, heraf 3 fuldmagter. Den siddende bestyrelse: Mark Williams, Formand (MW) Anne Weinreich, Næstformand (AW). Katrine Porsild, Bestyrelsesmedlem (KP) Torben Hansen, Bestyrelsesmedlem (TH) Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Ad 1a: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Lars Underberg (LU) LU enstemmigt valgt. LU startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og ligeledes at de indkomne forslag var ankommet rettidigt, og at GF var beslutningsdygtig. Ad 1b: Valg af stemmetællere Lise Rosenberg lejlighed 121 og Mette lejlighed 125 blev enstemmigt valgt. Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling LU spurgte om der var indvendinger imod referatet fra sidste ordinære generalforsamling. Da dette ikke var tilfældet blev referatet godkendt. Ad 3: Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. LU gav ordet til MW har for Andelsforeningen Sct. Kjelds Hus været et roligt år hvad angår ejendommen og evt. arbejder på denne. Til gengæld har der været en del administrativt krævende arbejde. Grundet den høje andelskrone og finansurolighederne har andelshavere ændret fremgangsmåde i forbindelse med salg, og anvender alternativer som en ejendomsmægler til salg af andelen. Hvad dette så medfølger af ekstraordinære administrative byrder er ikke småting og Bestyrelsen har i denne forbindelse besluttet at iværksætte et administrativt afgift for de dokumenter ejendomsmæglere fremsender til behandling. Afgiften er noget ejendomsmæglere forventer at blive opkrævet idet man bedes angive adm. gebyr i dokumenterne. Gebyret vil blive kr. 750,00. Bestyrelsen Bestyrelsen har haft et flot samarbejde i 2008 hvor alle parter er gået ind og taget sin tjørn. Bestyrelsen arbejder positivt for at løse ejendommens og foreningens interesser og at imødekomme beboere og medarbejder med relevante emner.

2 Uden en positiv ånd i foreningen ville dette arbejde være alt for tungt så tak til alle for jeres gode måde at være på. Jeg vil sige en stor tak til mine bestyrelses kollegaer, der har ydet en flot indsats og haft et godt samarbejde den forgangne år. Vores bestyrelsesmedlem Anders Winther-Dahl er trådt ud af bestyrelsen pga. fraflytning. Bestyrelsen og dermed hele foreningen har haft stor glæde af Anders indsats, tak. Handler & vurderinger Bestyrelsen havde i handler og 23 vurderinger af lejligheder. Information Bestyrelsen har i 2008 skrevet 3 nyhedsbreve med informationer om løst og fast. Alle nyhedsbreve aktuelle som tidligere kan ses på foreningens hjemmeside Økonomi Foreningens likviditet er positiv, som følge af fornuftig økonomistyring og ingen uforudsete udgifter. Der har i år været intern revision. Denne godkendte nuværende regnskabspraksis og praksis for samarbejde med vores ekstern regnskabs assistance. Tak til de 2 Interne revisorer for jeres tid og gode arbejde. Bestyrelsen fungerer i lighed med andre foreninger ikke med et 2 delt ledelse, hvorfor bestyrelsens fuldmagtsforhold er tilrettelagt således at 3 personer har eneprokura. Dette betyder i sin enkelthed at 3 bestyrelsesmedlemmer har fuldmagt til at varetage opgaver af økonomisk opsættende virkning. Postkasser Grundet lovkrav har foreningen nu fået etableret postkasser i opgangene. Leverandør udførte et flot stykke arbejde og løsningen er blevet pænt. Postkasserne vil blive taget i anvendelse tirsdag den 1. september Udlevering af nøgler mv. bliver hos varmemesteren i perioden op til den 1. september. Navneskilte til postkasserne vil blive lavet efter en særlig formular via foreningens hjemmeside vil der være en særlig udfyldelsesformular hvor angivelse af navn eller navne kan angives. Disse vil så automatisk blive printet på særlige skilte til formålet, i bestyrelsens åbningstid hver onsdag. Skiltet vil så dagen efter kunne hentes hos varmemesteren. Der vil blive orienteret via Nyhedsbrev når denne funktionalitet er klar til at blive taget i brug. De få beboere der ikke har adgang til internet/pc kan få hjælp til dette i bestyrelsens åbningstid. Alternativt kan man låne en pc på biblioteket.

3 Diverse I 2008 renoverede foreningen 2 opgange ved maling og udskiftning af linoleum. Det er noget nyt vi er begyndt at tage fat i linoleum og resultatet pynter gevaldigt så flot enda at det blev fejret med gangfest/tour de chambre i opgang 4 Forløbet er nået til Victor Bendix Gade 6 & 8 i Foreningen får storskraldscontainere 2 gange om året. Har du som beboer storskrald du vil af med, skal dette opbevares i eget kælderrum eller lign. indtil container kommer. Der vil i løbet af foråret blive etableret nye dørpumper i gården. Disse pumper har den særlige evne at de klikker fast når de åbnes helt, og kan lukkes i igen med et let træk. Formålet med dette er man lige kan smutte ud med affald og komme tilbage igen, uden at skulle til at fiske nøgler frem eller på anden vis gerne vil have noget ind i opgangen uden døren smækker i. Det skal dog bemærkes at dørene på INGEN måde må efterlades på klem i længere tid, hverken til børns frie adgang eller anden længere ophold i gården, da skadedyr og tyve (vel også en slags skadedyr) ikke skal have uhindret adgang. Der vil den 26. oktober i år blive afholdt en reception i anledning af vores varmemester René fylder 60 år. Nærmere om dette følger i et Nyhedsbrev op til. Sociale begivenheder Der er i årets løb afholdt fastelavn, sommerfest, loppemarked & Halloween. En stor tak skal der lyde til Festudvalget for flot arbejde og alle de der har hjulpet til før under og efter arrangementerne. Disse arrangementer er et vigtigt element i at værne om det andelsforeninger grundlæggende bygger på og det er fællesskab. Vi er fælles om ejendommen og hinanden og sociale arrangementer bidrager til en dejlig social tone og forstærkning af naboskabet. Beretningen godkendes. Kommentarer/spørgsmål til beretningen: På spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt at der kommer container mere end to gange om året, svarer formanden, at foreningen sparer merudgiften til en tredje årlig container, medmindre efterspørgsel er stor. Varmemester håndterer planlægning og leje af affaldscontainere.

4 Ad 4: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. MW: gennemgang af årsregnskabet. Regnskabet godkendt MW: Gennemgang af budget.: Der varsles ikke huslejestigning. Kommentarer/spørgsmål til budget: Der spørges om ejendommen ikke trænger til nye vinduer eller maling af alle vinduer. MW svarer, at det vil kræve stillads at male alle vinduer, hvilket er meget bekosteligt. Bestyrelsen har udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan. Vinduerne vil blive renoveret inden for den kommende årrække formentlig i forbindelse med andet stillads arbejde. Totalmaling af alle vinduer ville have givet huslejestigning. Budget godkendes Ad 6: Behandling af indkomne forslag. ad 6.1: ved Frederik Wagner (FW) lejl. 11 For at gøre vores lejligheder lettere at sælge forslår jeg at vi ændrer m2 måling af lejlighederne fra indvendige mål til udvendige mål som de fleste andre foreninger benytter. Dette vil gøre vores lejligheder mere konkurrencedygtige på et konkurrencepræget marked. Forslag motiveres. Kommentarer/spørgsmål vedrørende forslag: Bestyrelsen er klar over at kvadratmeter beregningen er baseret på indvendige mål hvilket ikke er korrekt i henhold til gældende regler. Der arbejdes i bestyrelsen på en løsning. Der kan ikke sættes deadline for udførelse at ny opmåling og det vides endnu ikke hvilke økonomiske konsekvenser en ny opmåling vil have. Bestyrelsen er positivt indstillet over for forslaget. Det vil være nødvendigt at ændre BBR! Der stemmes ved håndsoprækning. For: 55 Imod: 2 Undlader at stemme: 3 Forslaget er godkendt ad 6.: Fremlæggelse fra Altan-udvalget (Therese Hessner (HE) lejl. 129 ) samt repræsentant (CA) fra altanfirmaet Altan.dk Se forslaget på

5 Væsentligste spørgsmål/kommentarer vedrørende forslag: 72: Er der mulighed for at altan mod gaden kan blive større end nævnte 2,5 kvm? CA: Den kan godt blive større. 72: Ligger den endelige pris fast eller kan den variere? Altanudvalg: Beregningerne er estimater. Altanens mål skal afgøre prisen. På spørgsmål om hvordan bestyrelsen vil håndtere værdifastsættelse af altanerne ved henholdsvis lånefinansiering og kontantbetaling, svarer formanden værdifastsættelsen ikke er afklaret. Men at selve finansieringen ikke vil være en værdiforøgelse. Finansieringen er andelshavers omkostning, ikke foreningens. 26: Hvis man er for nu, men ikke har råd pt. kan man så komme med senere? Altanudvalg: ja, det vil være mulighed. På spørgsmål om, hvorvidt man på et senere tidspunkt kan komme med på samme type finansiering, svarer formanden, at det helt kommer an på finansmarkedet på daværende tidspunkt. Altanfirmaets repræsentant fortæller, at altaner og ophæng er vedligeholdelsesfrit. Altanen holder år. Bunden er af træ og vil skulle vedligeholdes. 101: Hvordan kan det finansieres over foreningen? Altanudvalg: Økonomisk kommer det ikke til at belaste foreningen. 5: Har I fornemmelser af hvor meget projektet fordyres hvis kun 50 vil være med. CA: Projektet vil ikke væsentligt forøges. 3: Kan en eventuel køber betale sig ud af altanfinansieringen, på et senere tidspunkt. MW: Det vil være stort arbejde for bestyrelsen. Umiddelbart findes det mest rimelig at finansieringen fastlåses. 72: har udvalget taget højde for fondstilskud til altaner? Altanudvalg: nej MW fastslår at altaner er 100% andelshaverens eget ansvar. 51: Hvad hvis huslejen ikke betales? Hæfter den samlede foreningen så for tabet: MW: Ja, men foreningen har udlæg i lejlighedens værdi når en andelshaver ekskluderes pga. manglende betalinger. 127: Hvornår skal de kr. falde og hvornår skal de månedlige afdrag falde? CA: kr. plus moms falder første uge. 50 % af entreprisen falder når den endelig byggetilladelse foreligger. Resten betales ved levering. CA fortæller, at det vil tilstræbes at dørene kan åbnes helt op. Det vil være muligt at åbne dørene ind eller ud. Og to døre vil også være en mulighed. 55: Hvis der stemmes ja i aften, kan man så sige nej til altan, når projektet kører? Altanudvalg: Man kan stemme for nu, melde fra senere. Man afgiver ikke et personligt tilsagn om en altan. 10: Det er forkert at optage et 30 års lån, på noget der kun holder i 30år. Der bør optages 20 års lån. 126: Foreningens økonomi bliver belastet af prioriteringen LU: årsagen til at foreningen optager lån er for at gøre projektet billigere for den enkelte.

6 72: Har bestyrelsen en samlet holdning? MW: nej 146: Hvorfor har bestyrelsen sagt ja til at optage lånet. MW: Mener at den siddende bestyrelse har til opgave at være positiv over for stillede forslag. MW: Kan det påvirke varmeeffektiviteten af de enkelte lejligheder, når varmeapparater flyttes. CA: Det har vi ikke erfaring med. 11: Er der taget højde for de økonomi i forbindelse med flytning af varmeapparater? Altanudvalg: nej 17: Er det muligt at få altan til gaden, som forslaget stilles. Altan: nej. Altan: der er indlagt en økonomisk buffer i budgettet: til dækning af uforudsete udgifter (10 % inkl. omkostninger til rådgiver) 11: Spørger om man har vetoret hvis, man ikke kan godkendes eventuelle tekniske ændringer i sin lejlighed. MW svarer, det har man ikke? Der stemmes skriftligt. For: 50 Imod:15 Forslaget vedtages. Det vil sige, at der er vedtaget en principiel beslutning om mulighed for at etablere altaner samt at foreningen påtager sig at hjemtage lån på vegne af altanejerne. ad 6.3: v/lejl 80 Forslår etablering af plads til barnevogne. Forslagsstiller motiverer forslaget Kommentarer: MW siger at holdningen umiddelbart er, at der ikke skal opføres flere bygninger i gården, at inddrage et kælderrum kunne være en option. Formanden henstiller at barnevogne, der ikke benyttes skal fjernes fra opgangene. Det vil være muligt for en periode at låne en nøgle til en naboopgang, hvis der ikke er plads i egen opgang. Der må ikke spærres for postkasserne. Varmemesteren vil holde øje med om, der kan kommes til postkasserne. Foreningen fortager løbende kontrol af at man kan komme til postkasserne, og det vil være muligt at låne nøgle til nabo opgang. Forslagsstiller frafalder forslag på baggrund af bestyrelsens initiativ.

7 Ad 7: Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen indstiller til at vi fortsætter som hidtil. Der er ingen indvendinger mod dette. Ad 8: Valg til bestyrelse og valg af to suppleanter. MW og KP er på valg. Alle modtager genvalg. Ingen modkandidater. Der skal derudover bruges et bestyrelsesmedlem i stedet for AWD. Lone Albrectsen opstiller som bestyrelseskandidat. Martin Hansen stiller op. Skriftlig afstemning Lone Albrechtsen: 33 Martin 15 Blanke: 4 Som nyt bestyrelsesmedlem vælges: Lone Albrechtsen Nye suppleanter vælges: 1: Jan Poulsen lejlighed.72 2: Simon Ferbing lejlighed 73 Ad 9: Valg af 2 interne revisorer og valg af revisorsuppleant samt ekstern revisor. Valg af Interne revisorer: Sonny Pedersen VB 8 st. tv. - genvalgt. Kaj Alberts LM 1, 2.tv. - genvalgt Valg af revisor suppleant: Revisor suppleant: Lars Sørensen lejlighed genvælges Ekstern revisor: Deloitte er genvalgt. Ad 10: Eventuelt. Festudvalget søger interesserede festudvalgsdeltagere. Interesserede kan kontakte bestyrelsen, der vil formidle kontakten til udvalget.

8 Altan-udvalget søger interesserede udvalgsdeltagere. Der vil blive bestilt storskraldscontainer i ugerne efter påske. 11: Spørger til hvad der menes med at bestyrelsen overtager salg inden for 3 måneder. MW: Vi har rådført os med foreningens advokat. Senest 3 måneder fra fraflytning af lejligheden overtager bestyrelsen salget af en lejlighed. Lejligheden vil typisk blive stillet til salg hos mægler. Bestyrelsen aftaler med mægler hvornår prisen skal sænkes. Bestyrelsen har råderet over lejligheden i tilfælde, hvor lejligheder ikke afhændes inden for 3 måneder fra fraflytning. 3: Hvad sker i forbindelse med overgang til digital sendenet? TH: Opfordrer til at man tjekker Østerbro antenneforening. Der opfordres fra generalforsamlingens deltagere til at man rydder op efter sig i vaskekælderen Bestyrelsen arbejder på en ny og smartere løsningsmodel til bookning af vaske tider. Bestyrelsen kan træffes onsdage mellem kl Bestyrelsens telefonnummer er: Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden. Godkendt af bestyrelsen den Mark Williams Torben Hansen Anne Weinreich Katrine Porsild Lone Albrechsen Dato: Dato: Dirigent: Lars Underberg Referent: _ Anne Weinreich

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere