Personalegoder og godtgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder og godtgørelser"

Transkript

1 Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010

2 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt om skattefri rejsegodtgørelse 6 Fortrykt befordring 7 Anvender du lønbureau 8 Personalegoder 9 Forårspakke 2.0 (Gældende fra 1. januar 2010) 9 Skema over de mest brugte personalegoder 11

3 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt om skattefri rejsegodtgørelse 6 Fortrykt befordring 7 Anvender du lønbureau 8 Personalegoder 9 Forårspakke 2.0 (Gældende fra 1. januar 2010) 9 Skema over de mest brugte personalegoder 11 2

4 Forord Denne pjece henvender sig til virksomheder, der udbetaler skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse der har ansatte, der ikke dagligt møder på virksomhedens registreringsadresse der giver personalegoder til de ansatte. Pjecen beskriver overordnet en række områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår tvivl om beskatningsreglerne samt hvordan virksomheden skal forholde sig i forbindelse med indberetninger af løn mv. Du kan finde mere og uddybende information, herunder om Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag, på Få yderligere information på om Skattereformen Forårspakke 2.0 i pjecen Få godtgørelse eller fradrag for din erhvervsmæssige kørsel i pjecen Få godtgørelse eller fradrag for dine rejseudgifter TastSelv erhvervsvejledning til eindkomst om Produktionsenhedsnumre og afkrydsning i rubrik 11. Ligningsvejledningen almindelig del A.B.1.9 om personalegoder i pjecen Personalegoder i pjecen Multimediebeskatning i pjecen Varebiler på gule plader. 3

5 Befordringsgodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse er et be - løb, som bliver udbetalt efter en kilometersats. Satsen dækker udgifter til erhvervsmæssig kørsel i egen (eller ægtefællens/ samlevers) bil, motorcykel, knallert, EUknallert eller cykel. Skattefri be fordrings - godtgørelse kan udbetales til ansatte i virksomheden samt medlemmer af, og medhjælper for, bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd (hvervtager). Hvornår kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse? For at der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse er det altid en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel er: kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder (60-dagesreglen) kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver kørsel inden for samme arbejdsplads. Al anden kørsel er privat kørsel. 60-dages reglen 60-dagesreglen omfatter kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. 4 Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis der er stillet firmabil til rådighed. Hvor meget kan der udbetales i skattefri befordringsgodtgørelse? Hvert år bliver der fastsat to satser for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel med egen bil eller motorcykel: Én sats for erhvervsmæssig kørsel til og med km årligt (den høje sats ) Én sats for erhvervsmæssig kørsel ud over km årligt (den lave sats ). Du finder de aktuelle satser i pjecen Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag på Det er arbejdsgiver, som skal kontrollere, at alle betingelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er opfyldt. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal indeholde: modtagerens navn, adresse og CPRnummer kørslens erhvervsmæssige formål dato for kørslen kørslens mål og evt. delmål det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer beregningen af befordringsgodtgørelsen efter satserne oplysning om at kørslen kun er sket i lønmodtagerens/ægtefælles/samlevers eget køretøj.

6 Rejsegodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse er et beløb, der kan udbetales, når den ansatte har haft udgifter til logi, kost og småfornødenheder i forbindelse med en rejse for sin arbejdsgiver. Skattefri rejsegodtgørelse kaldes også for diæter, der kan udbetales efter Skatterådets satser. Hvad forstås ved en rejse? En lønmodtager er på rejse: når den ansatte på grund af afstanden mellem sædvanlig bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl når arbejdsgiver midlertidigt udsender lønmodtageren til et andet arbejdssted end det sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at vedkommende ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Er betingelserne for en rejse opfyldt, er det bl.a. en forudsætning, at der er: et midlertidigt arbejdssted en sædvanlig bopæl overnattet uden for hjemmet. Hvilke udgifter dækker kostgodtgørelse? Kostgodtgørelsen bliver udbetalt pr. døgn. Det betyder, at den skattefri kostgodtgørelse først kan udbetaltes, når rejsen har varet 24 timer. Varer rejsen fx 20 timer, er det ikke muligt at udbetale skattefri godtgørelse. Varer rejsen derimod 40 timer, kan der udbetaltes døgnsatsen plus 16/24 af døgnsatsen. Hvis der ydes fri kost eller frie måltider på rejsen, skal kostsatsen nedsættes med værdien heraf. Ved fri kost bliver satsen sat ned med 75 procent, mens satsen ved frie måltider sættes ned med: 15 procent for fri morgenmad 30 procent for fri frokost 30 procent for fri aftensmad. Det betyder, at hvis du som arbejdsgiver betaler alle måltiderne til din ansatte, kan der derudover betales 25 procent af kostsatsen skattefrit til småfornødenheder. Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? Logigodtgørelsen dækker alle udokumenterede udgifter til overnatning på rejsen. Der kan fx være tale om overnatning på et hotel eller pensionat, campingvogn eller privat indlogering. Logigodtgørelsen bliver udbetalt pr. døgn. Det betyder, at der først kan udbetales skattefri logigodtgørelse, når rejsen har varet 24 timer og herefter pr. fulde døgn. Der kan ikke udbetales skattefri logigodtgørelse, hvis udgifterne til logi helt eller 5

7 delvist er dækket som udlæg efter regning, eller hvis der helt eller delvist er stillet frit logi til rådighed på rejsen, fx en lejlighed, et værelse eller en campingvogn. Generelt om skattefri rejsegodtgørelse Det er arbejdsgiver, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige rejse skal indeholde: modtagerens navn, adresse og CPRnummer rejsens erhvervsmæssige formål antallet af erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt rejsens mål med eventuelle delmål beregning af rejsegodtgørelsen herunder hvilke satser. Fælles for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Godtgørelserne kan kun blive udbetalt skattefrit, hvis betingelserne er opfyldt, og hvis der er ført den fornødne kontrol (fx i form af ordentlig dokumentation, underskrift, stempel eller fejlrettelse). OBS! Hvis der udbetales godtgørelse med et højere beløb end satserne, er hele beløbet skattepligtig A-indkomst for lønmodtageren. Der kan ikke skattefrit udbetales en fast månedlig eller årlig godtgørelse, og der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Det vil sige, at der ikke kan udbetales godtgørelse hvis lønnen bliver reguleret løbende med den udbetalte godtgørelse. Deri - mod kan der godt aftales en generelt lavere løn, samtidig med at det aftales, der udbetales skattefri godtgørelse. Her er der ingen direkte sammenhæng mellem nedgangen i løn og godtgørelsen. 6

8 Fortrykt befordring I det omfang det er muligt, vil SKAT på årsopgørelsen fortrykke befordringsfradraget for lønmodtagere. Beregningen af befordringsfradraget vil ske ud fra de oplysninger, som SKAT kender, nemlig lønmodtagerens bopæl og virksomhedens produktionsenhedsnummer (P-enhedsnummer), som lønmodtageren i væsentlig omfang har været tilknyttet i lønperioden. Enhver fast arbejdsadresse i Danmark har et P-enhedsnummer med et entydigt identifikationsnummer på 10 cifre og kan ses på CVRs hjemmeside SKAT bruger adresseoplysningerne på produktionsenhedsnummeret til at beregne den ansattes befordringsfradrag automatisk, når der ikke er sat X i rubrik 11. Når der ikke skal ske automatisk beregning af befordringsfradraget Du skal som arbejdsgiver sætte kryds i rubrik 11 ved eindkomstindberetning eller markere det med et NEJ, når der ikke skal ske automatisk beregning af befordringsfradrag. Det er fx tilfældet: 1) Når den ansatte i en lønperiode møder på flere forskellige af virksomhedens adresser 2) Når den ansatte ikke møder på en af virksomhedens egne registrerede adresser. Dette er typisk tilfældet i bygge- og anlægsbranchen i vognmandsbranchen som rejsemontør i rengøringsbranchen i vikarbranchen. 3) Når den ansatte ikke møder på virksomhedens eller P-enhedens registreringsadresse, men udfører arbejdet helt eller delvist på eller fra egen bopæl, fx ansatte med hjemmearbejdsplads med hjemmemontage repræsentanter. 4) Når den ansatte som led i et ansættelsesforhold har arbejdsgiverbetalt befordring i bil, og bilen ikke skal indberettes som fri bil, fx ansatte med kundeopsøgende arbejde der kører i specialindrettede biler som servicevogne, håndværksvogne eller busser, blokvogne, kranbiler o.l. 5) Når den ansatte som led i et ansættelsesforhold har anden arbejdsgiverbetalt befordring som betalt offentlig befordring kørsel til og fra arbejde i arbejdsgiverens bil. 7

9 6) Når lønnede elever/lærlinge er på skoleeller praktikophold. 7) Når den ansatte ikke dagligt møder på arbejde (5 dage om ugen), og når den ansatte modtager løn i en opsigelsesperiode, uden at der stilles krav til beskæftigelse Beregningen sker på baggrund af dine oplysninger om lønperioden. Anvender du lønbureau Hvis du anvender et lønbureau, så kontakt dit lønbureau, når der ikke skal ske automatisk beregning af befordringsfradrag, og du er i tvivl om hvordan du indberetter det. 8

10 Personalegoder Personalegoder benyttes af mange virksomheder til at fastholde sine ansatte. Det er blevet mere og mere populært at aftale en løn sammensat af en kontantløn og personalegoder (frynsegoder). Et personalegode er et gode, som den an satte som led i ansættelsesforholdet får overdraget til privat brug uden at betale fuld pris for det. Personalegodet sidestilles med løn, og værdien af godet skal medtages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Personalegodet skal som udgangspunkt værdiansættes til arbejdsgivers kostpris, men der er gjort en række undtagelser fx rådighed over bil, sommerbolig, lystbåde og multimedier. Disse personalegoder beskattes til en fastsat værdi. Bagatelgrænse: Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad stiller til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger en bagatelgrænse. Der skal være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Goder, der er omfattet af bagatelgrænsen, værdiansættes til markedsprisen. Det kan bl.a. være fri avis, som er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, og gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, fx i forbindelse med overarbejde. Skattefrie personalegoder: Goder, der ikke beskattes, omfatter fx ydelser af begrænset værdi samt tilsvarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og som har karakter af almindelig personalepleje, såsom tilskud til kaffe, kantine og kunstordninger. A- eller B-indkomst: Visse personalegoder skal medregnes som A-indkomst, hvoraf der skal indeholdes A-skat. Det er fx fri bil, multimedier samt kost og logi, som er omfattet af Skatterådets satser. Øvrige skattepligtige personalegoder, der ikke kan henføres under bagatelgrænsen, er B-indkomst. Som arbejdsgiver bør du være opmærksom på, at betaling af private udgifter for den ansatte skal behandles som løn med indeholdelse af A-skat mv., fx betaling af parkerings- eller fartbøder. Forårspakke 2.0 (Gældende fra 1. januar 2010) Værdi af fri bil: Ved beregning af værdi af fri bil skal der medregnes et miljøtillæg til den skattepligtige værdi. Miljøtillægget udgør den årlige ejerafgift/vægtafgift for bilen. Udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg medregnes ikke. 9

11 Multimediebeskatning: Der skal ske beskatning af multimedier, der stilles til rådighed for lønmodtageren for privat brug. Det betyder, at lønmodtageren skal beskattes samlet af fri telefon, computer og internetforbindelse. Beløbet, som modtageren skal beskattes af, udgør et fast beløb pr. år, uanset om lønmodtageren får stillet ét, to eller alle tre goder rådighed for privat brug. Beløbet, som er A-indkomst, skal indberettes hver måned i rubrik 20 til eindkomst. Indberetning af personalegoder: Der er fra 1. januar 2010 indført udvidet indberetningspligt for skattepligtige personalegoder. Undtaget fra indberetningspligten er: goder omfattet af bagatelgrænsen bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser firmabørnehave lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber (som ikke er omfattet af ligningslovens 13, stk. 2 nr. 1-8) privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads (i tilknytning til arbejdspladsen). For goder, der er omfattet af bagatel - grænsen, skal der ikke foretages indberetning heller ikke selvom beløbet overstiger bagatelgrænsen. Værdi, der er B-indkomst, angives til arbejdsgivers kostpris og skal indberettes i rubrik 55 til eindkomst. 10

12 Dette skema er vejledende og viser de mest benyttede personalegoder, og hvordan de beskattes. Ske maet er ikke udtømmende. Du kan se flere personalegoder i pjecen Personalegoder. Beklædning: Brobizz: Bøder: Firmabil: Almindelige Firmafester: Fri befordring: Fri helårsbolig: Gaver: Alm. Tøj Firmatøj med logo eller lignende Arbejdsdragt/ uniform Privat kørsel Erhvervsmæssigt begrundet Skattepligtig værdi 25 procent op til kr. og 20 procent af resten. Beregningsgrundlag min kr. Hjem/arbejde Frikort til offentlig befordring Hvis ikke befordringsfradrag Medarbejder Hovedaktionær m.fl. Kontanter, gavekort mv. Naturalier - Hjem/arbejde - Frikort til offentlig befordring A-indkomst B-indkomst B-indkomst under Skattefrit AM-bidrag Indberetningspligt bagatelgrænsen (Note 1) (Note 1) (Note 1) (Note 1) Helbredsundersøgelse: Generel ordning til alle medarbejdere Hjemmearbejdsplads: Jule- og nytårsgaver: I naturalier værdi max. 700 kr. Rejser: Sundhedsbeh./ forsikring: Erhvervsmæssig Studietur, fagligt indhold Privat karakter: - Medarbejder - Hovedaktionær m.fl. Generel ordning til alle og lægeligt begrundet Til enkeltpersoner eller ikke lægeligt begrundet Multimediebeskatning: Privat rådighed over arbejdsgiverens telefon, pc eller internetadgang Note 1: Der skal ikke foretages automatisk beregning af befordringsfradrag indberettes via eindkomst.

13 Personalegoder og godtgørelser Har du spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon eller via Alle SKATs pjecer ligger på Enkelte fås endvidere hos SKAT, kommunernes borgerbetjening og mange biblioteker. Opdatering af denne pjece ved even - tuelle lovændringer og rettelser sker alene i internetversionen. Udgivet af SKAT Telefon Mail via ISBN E-serien nr. 176 Version 2.0 Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere