Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens"

Transkript

1 Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede arbejdstimer. Analysen viser en tydelig sammenhæng mellem BEC s data og ulykkesstatistikken udgivet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Analysen indikerer, at den øgede fokus på arbejdsmiljøet, som følger af at gennemføre en evaluering, kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker. December 2010 Byggeriets Evaluerings Center

2 KOLOFON Titel: Udgave: Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens. 1. udgave Udgivet år: 2010 Oplag: Forfatter (-e): Redigering: Kun elektronisk Simon Mortensen og Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Design og produktion: Byggeriets Evaluerings Center Foto: Sprog: Format: Ingen fotos Dansk Elektronisk ISBN: Pris: Udgiver: Gratis download fra: Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center har ophavsret til rapporten. Eftertryk i uddrag er tilladt, såfremt tydelig kildeangivelse fremgår. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Metode og definition Omregning til fælles enhed Tidsfastsættelse af data Datagrundlag Datasæt fra BEC Datasæt fra DA Analyse af data Årsagsfaktorer Evaluering Forskelle i datasæt Statslige og almene sager Underrapportering Konklusion Perspektivering

4 1 INTRODUKTION Byggeriets Evaluerings Center har siden 2004 indsamlet data i forbindelse med Byggeriets Nøgletalssystem. Dette system er obligatorisk at anvende i henhold til bekendtgørelserne om nøgletal for henholdsvis det statslige og det almene byggeri. Ud over den obligatoriske anvendelse som udvælgelseskriterie, kan nøgletallene også anvendes til analyseformål på sektorniveau. Denne analyse er et eksempel på, at data indsamlet på entrepriseniveau anvendes i aggregeret form til at analysere sektorniveauet. Et af de nøgletal, der indsamles data til, er Ulykkesfrekvens, som nærværende analyse omhandler. Som det eneste nøgletal i Byggeriets Nøgletalssystem findes der direkte sammenlignelige data fra andre organisationer. I årene umiddelbart frem til 2007 befandt byggebranchen sig i en højkonjunktur med et højt aktivitetsniveau. Det er derfor interessant at undersøge, om dette har afspejlet sig i Byggeriets Evaluerings Centers tal for ulykkesfrekvensen. Formålet med analysen er at afdække niveauet for den gennemsnitlige ulykkesfrekvens i henhold til de data, centeret har indsamlet siden Den indsamlede ulykkesfrekvens sammenlignes med ulykkesfrekvensen fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Det vil kunne belyse, hvorvidt ulykkesfrekvensen i de evaluerede byggesager ligger over eller under den officielle DA ulykkesfrekvens for bygge- og anlægsbranchen. Analysen er inspireret af en tilsvarende undersøgelse udført af Construction Industry Institute i Texas, hvori det påvises, at ulykkesfrekvensen for virksomheder, der benytter benchmarking, ligger væsentligt lavere end branchens gennemsnit. I Byggeriets Nøgletalssystem indsamles antallet af arbejdsulykker, som har medført fravær på mindst en dag udover tilskadekomstdagen. Der foretages ikke registreringer af ulykkernes alvorlighed, hvorfor der i denne analyse heller ikke er inkluderet undersøgelser heraf. Analysen omfatter mere end 2000 entrepriser udført af flere end 700 virksomheder. Entrepriserne har en samlet entreprisesum på godt 15 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). Analysen medtager alle færdigevaluerede entrepriser, hvor midtpunktet for byggeperioden ligger indenfor perioden fra og med 2004 til og med Byggeriets Evaluerings Center December 2010 Simon Mortensen 3

5 2 METODE OG DEFINITION Byggeriets Evaluerings Center har siden 1. januar 2004 indsamlet oplysninger til brug for beregning af nøgletal for dansk byggeri. Brug af nøgletal har siden 2004 været en central del af statens byggepolitik, hvor nøgletallene blandt andet anvendes til udvælgelse af entreprenører på større statslige byggeprojekter. For alment byggeri har der siden den 1. marts 2007 været krav om evaluering af større almene byggeprojekter. Siden den 1. maj 2008 har evaluering også omfattet rådgivere. Endelig har der siden 1. januar 2010 været krav om evaluering af bygherren på både statslige og almene byggeprojekter. I nøgletalssystemet for entreprenører måles i det nuværende nøgletalssystem på 4 områder; Overholdelse af tidsfrister, Mangler, Arbejdsulykker og Kundetilfredshed. Nøgletallet ulykkesfrekvens hører naturligvis under området arbejdsulykker og er det eneste nøgletal i denne kategori. Dette nøgletal er specielt, eftersom der findes en officiel og sammenlignelig statistik, som udarbejdes årligt af DA. Statistikken fra DA er valgt som sammenligningsgrundlag i denne analyse, fordi den som regel benyttes som den officielle ulykkesfrekvens for bygge- og anlægsbranchen. Det er således muligt at sammenligne ulykkesfrekvensen fra evaluerede byggesager med gennemsnittet for branchen. Pr. 1. maj 2008 blev definitionen af nøgletallet ulykkesfrekvens ændret grundet forenkling af Byggeriets Nøgletalssystem 1. Man gik fra Version 1 til Version 2 af nøgletalssystemet. I Version 1 af nøgletalssystemet blev ulykkesfrekvensen opgjort som antal arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer, hvor der alene indgik arbejdstimer for timelønnede medarbejdere. Det var et bevidst valg at anvende den samme enhed, som DA anvender i sine statistikker om ulykkesfrekvens. Det viste sig dog at være ganske ressourcekrævende at indsamle oplysninger om præsterede timer for både egne ansatte og eventuelle underentreprenører. Registreringen af præsterede timer udgik derfor i 2008, og enheden for nøgletallet ulykkesfrekvens blev ændret til antal arbejdsulykker pr. mia. kr. i Byggeriets Nøgletalssystem. I Byggeriets Nøgletalssystem benyttes Arbejdstilsynets definition på en arbejdsulykke: Pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. 1 Se de gældende regler i bekendtgørelse nr af om nøgletal for statsbyggerier mv. og i bekendtgørelse nr. 675 af om nøgletal for alment byggeri mv. 4

6 Data registreres for de entrepriser, som den enkelte virksomhed får evalueret. Typisk har den enkelte virksomhed både obligatoriske og frivillige sager. Obligatorisk betyder i denne sammenhæng, at evaluering er krævet af bygherre, mens betegnelsen frivillig benyttes om sager, hvor bygherren ikke har stillet krav om evaluering. Kun arbejdsulykker, som har medført fravær fra arbejdspladsen mindst én dag udover tilskadekomstdagen, skal indberettes. Virksomheden hæfter for egne og for eventuelle underentreprenørers ulykker. Det betyder at ulykker hos timelønnede medarbejdere ansat af en underentreprenør til virksomheden medregnes i virksomhedens ulykkesfrekvens på den pågældende byggeopgave. Baggrunden herfor er, at man i Byggeriets Nøgletalssystem ønsker en retfærdig sammenligning af alle evaluerede virksomheder. Såfremt virksomheden ikke hæftede for underentreprenørers ulykker, ville der være virksomheder, som opnåede en ulykkesfrekvens på 0, alene fordi de ikke selv har timelønnede ansatte, men i stedet anvender underentreprenører til alle opgaver. Arbejdsmiljøet på en byggeopgave skal være i orden ligegyldigt om arbejdet på en entreprise udføres af underentreprenører eller af virksomhedens egne medarbejdere. Der foretages ingen graduering af ulykkernes alvorlighed. Det skyldes hovedsageligt, at det har været intentionen, at Byggeriets Nøgletalssystem skulle basere sig på de eksisterende indberetninger, som i forvejen foretages til Arbejdstilsynet i forbindelse med arbejdsulykker. Da der benyttes samme definitioner, er det muligt at sammenligne BEC s tal på sektorplan med de tilsvarende tal fra DA. For byggesager sendt i udbud før 1. maj 2008 blev nøgletallet ulykkesfrekvens beregnet som vist i nedenstående eksempel: 5

7 Eksempel: Beregning af ulykkesfrekvens for sager udbudt før 1. maj 2008 På en totalentreprise har der været tre tilfælde af personskade blandt de timelønnede i løbet af byggeperioden. En af totalentreprenørens medarbejdere faldt ned fra en stige og slog ryggen. Han var fraværende fra arbejdspladsen i otte arbejdsdage. En af underentreprenørernes folk pådrog sig en hjernerystelse, da han faldt over noget byggeaffald. Ulykken resulterede i fire arbejdsdages fravær fra arbejdspladsen En af totalentreprenørens ansatte fik fingeren i klemme i en skydedør. Manden mødte dog på arbejdspladsen næste dag. De to første tilfælde skal begge registreres som arbejdsulykker i Byggeriets Nøgletalssytem, da de har medført fravær fra arbejdspladsen i mindst én dag udover tilskadekomstdagen. Da totalentreprenøren samtidig hæfter for underentreprenørernes ulykker, indgår de i hans ulykkesfrekvens. Det sidste tilfælde skal ikke indberettes til Byggeriets Evaluerings Center som arbejdsulykke, da manden mødte på arbejde næste dag. Totalentreprenøren har opgjort arbejdstimer for sine timelønnede medarbejdere på entreprisen. De timelønnede medarbejdere hos samtlige underentreprenører har til sammen brugt arbejdstimer. Beregningen af ulykkesfrekvensen ser derfor således ud: ø For byggesager sendt i udbud efter 1. maj 2008 beregnes ulykkesfrekvens som vist i følgende eksempel. Eksempel: Beregning af ulykkesfrekvens for sager udbudt efter 1. maj 2008 Definitionen for en arbejdsulykke er den samme som i forrige eksempel. Totalentreprenøren hæfter også stadig for sine underentreprenører. Derfor er det stadig de samme to arbejdsulykker som indgår i totalentreprenørens ulykkesfrekvens for byggeopgaven, som det var tilfældet i det forrige eksempel. Totalentreprenørens samlede realiserede entreprisesum inkl. ekstraregninger på byggeopgaven har været 25,3 mio. kr. i 2004 prisniveau. Beregningen af ulykkesfrekvensen ser derfor således ud: Sager fra før 1. maj 2008 er blevet omregnet efter ovenstående formel, således at ulykkesfrekvensen for alle evaluerede sager i BEC s datasæt nu er antal ulykker pr. mia. kr Omregning til fælles enhed For at kunne sammenligne BEC tal med DA tal, er det nødvendigt, at de to datasæt har samme enhed. I denne analyse er det valgt at benytte den enhed for ulykkesfrekvens, som anvendes af DA, dvs. antal 6

8 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. Derfor er det nødvendigt at foretage en omregning af BEC s tal til denne enhed. Nedenfor redegøres for omregning fra enheden antal ulykker pr. mia. kr. til antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. En omregning fra kroner til timer er ikke problemfri, da fx materialeandelen kan variere betydeligt fra projekt til projekt. Anvendes fx præfabrikerede materialer vil der typisk være et lavere antal arbejdstimer på byggepladsen i forhold til et byggeprojekt, hvor størstedelen laves in situ. Men kigges der på et gennemsnit beregnet over et tilstrækkeligt stort datamateriale vil sådanne variationer få langt mindre betydning. Omregningsfaktoren fra kroner til timer er beregnet ved at kigge på forholdet mellem antal præsterede timelønstimer og realiseret entreprisesum for samtlige evalueringssager afsluttet i årene 2004 til og med 2008, som er året hvor version 2 af nøgletalssystemet blev indført og registreringen af arbejdstimer udgik. I alt indgår 1485 entrepriser i beregningen af omregningsfaktoren. På disse 1485 entrepriser er der i alt registreret timelønstimer, og den samlede entreprisesum er kr. En simpel beregning giver dermed, at der i gennemsnit er brugt: Denne omregningsfaktor varierer kun ganske lidt fra år til år, og derfor er den benyttet til omregning af alle sager, som indgår i analysen. 2.2 Tidsfastsættelse af data De arbejdsulykker, som indgår i statistikken fra DA, medtages det år hvor de indtræffer. Byggeriets Evaluerings Centers database indeholder ikke oplysninger om tidpunktet for, hvornår de enkelte arbejdsulykker er indtruffet. I Byggeriets Nøgletalssystem registreres alene start- og slutdato for entreprisen. I denne analyse er det derfor valgt at tidsfastsætte arbejdsulykker i BEC s datasæt til midten af udførelsesperioden, kaldet midtvejsdatoen: ½ udførelsesperiode ½ udførelsesperiode Start Midtvejsdato Slut 7

9 3 DATAGRUNDLAG I dette afsnit beskrives datagrundlaget for dataserierne fra henholdsvis Byggeriets Evaluerings Center (BEC) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 3.1 Datasæt fra BEC Analysens datagrundlag udgøres af data udtrukket af Byggeriets Evaluerings Centers database den 1. december Sager, hvor der på daværende tidspunkt manglede indberetninger eller hvor centrets interne kvalitetskontrol fortsat pågik, indgår ikke i analysen. I alt omfatter analysen 2046 entrepriser med en samlet entreprisesum på 15,4 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004) udført af 712 virksomheder. Tallene for 2010 og 2009 og i mindre grad for 2008 er ikke endelige, da flere af de entrepriser, som færdigevalueres i 2010 og 2011 vil have midtvejsdato i 2008, 2009 eller Det vurderes, at analysen omfatter ca. 94 % af det endelige antal sager for 2008 og ca. 71 % af sagerne for For 2010 vurderes det, at blot 17 % af det endelige antal sager er med, hvorfor tallene for 2010 blot kan betragtes som en tendens. De 2046 entrepriser, som indgår i BEC datasættet, har en gennemsnitlig entreprisesum på 7,50 mio. kr. ex. moms (prisniveau 1. januar 2004). Ved anvendelse af den tidligere nævnte omregningsfaktor, svarer det til et gennemsnitligt antal arbejdstimer på I alt er der registreret 246 arbejdsulykker på de 2046 entrepriser. Den gennemsnitlige ulykkesfrekvens set over hele perioden fra 1. januar 2004 til 1. december 2010 er 16,66 ulykker pr. mio. arbejdstimer. Data for de enkelte år er vist i tabellen herunder. Sagerne er fordelt efter deres midtvejsdato. 8

10 År Gennemsnitlig entreprisesum Ulykkesfrekvens (ulykker pr. mio. timer) Andel sager med 0 ulykker Antal entrepriser ,2 mio. kr. 21,00 91,3 % ,1 mio. kr. 19,05 91,9 % ,4 mio. kr. 16,89 91,3 % ,9 mio. kr. 25,95 94,0 % ,0 mio. kr. 13,86 91,2 % ,2 mio. kr. 5,21 97,1 % ,3 mio. kr. 13,58 96,9 % I alt Gennemsnit - 7,5 mio. kr. 16,66 93,1 % Om datasættet fra BEC kan endvidere oplyses: 63 % af sagerne er nybyggeri. 37 % af sagerne er reparation og vedligeholdelse Nybyggeri udgør 80 % af den samlede entreprisesum 37 % af sagerne er tilmeldt til evaluering som følge af krav i alment eller statsligt byggeri 3.2 Datasæt fra DA Herunder vises data fra DA s offentliggjorte ulykkesstatistik. DA s ulykkesstatistik for 2010 forventes først offentliggjort i juni År Ulykkesfrekvens 2 (ulykker pr. mio. timer) , , , , , , Ikke klar Datagrundlaget for DA s ulykkesfrekvens har Byggeriets Evaluerings Center ikke haft detaljeret indsigt i. Men DA oplyser selv, hvor mange virksomheder, der har indberettet de enkelte år, og hvor mange ansatte svarende til fuldtidsstillinger, disse virksomheder har haft. Desuden oplyses hvor stor en andel af de indberettede timer, som stammer fra bygge- og anlægsbranchen. For at kunne omregne fra antal fuldtidsansatte til antal præsterede timer er der foretaget følgende antagelse: Ifølge SKAT kan en fuldtidsansat omregnes til præsterede timer pr. år. I nedenstående tabel ses datagrundlaget for DA s tal fordelt pr. år. Datagrundlaget for BEC s tal er indsat yderst til højre til sammenligning. 2 Kilde: (Statistik Personalestatistik Ulykkesstatistik) 9

11 År Antal virksomheder Antal fuldtidsansatte Andel fra Byg & Anlæg Samlet datagrundlag DA [mio. timer] Samlet datagrundlag BEC [mio. timer] ,4 % 20,6 1, ,9 % 20,8 3, ,9 % 15,1 3, ,5 % 18,4 1, ,6 % 17,6 2, ,9 % 24,1 2,1 Gennemsnit ,4 % 19,4 2,4 Det fremgår af tabellen, at DA s datagrundlag er godt 8 gange så stort som BEC s. 10

12 Antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer 4 ANALYSE AF DATA De to dataserier er vist i nedenstående diagram: Ulykkesfrekvens Årstal Statistik fra DA Statistik fra BEC Tendens (BEC statistik) Forløbene for de to dataserier minder om hinanden, og begge kurver stiger under den seneste højkonjunktur, hvor der var travlhed i byggesektoren. Kurven for BEC tallene ligger væsentligt under kurven for DA. Den gennemsnitlige forskel mellem de to kurver er 12,6 ulykker pr. mio. timer. I gennemsnit er ulykkesfrekvensen i statistikken fra BEC reduceret med 45 % i forhold til statistikken fra DA. Med stiplet linie er vist tendensen for 2010 i BEC s datasæt. Det skal dog understreges, at dataserien for 2010 endnu ikke er afsluttet. Dette gør sig i mindre grad gældende for dataserierne for 2008 og Årsagsfaktorer Der er ikke indefor rammerne af denne analyse foretaget yderligere afklaring af hvilke faktorer, der kan forklare, at ulykkesfrekvensen i BEC s datasæt er signifikant lavere end den officielle ulykkesfrekvens fra DA. En sådan analyse ville være ganske omfattende og ressourcekrævende. Den ville indebære, at der skulle indsamles yderligere data fra de allerede evaluerede entrepriser, og det ville være svært at opnå en tilstrækkelig høj svarprocent på en sådan undersøgelse. BEC har derfor fravalgt at lave yderligere analyse. I dette afsnit gives mulige forklaringer på forskellen mellem de to datasæt. Det understreges dog, at der er tale om et ikke udtømmende antal forklaringer. 11

13 4.1.1 Evaluering En nærliggende forklaring er, at det forhold, at BEC s data stammer fra sager, der blev evalueret, influerer på ulykkesfrekvensen. Det er således en mulighed, at gennemførelse af en evaluering er et incitament, der fører til et bedre arbejdsmiljø. Forklaringen herpå kunne være, at entreprenører, der bliver evalueret, er motiverede til at få gode nøgletal, herunder en lav ulykkesfrekvens. Det kan betyde, at der i de sager, som indgår i BEC s datasæt, er gjort mere end normalt for at sikre et godt arbejdsmiljø. En fokus de på generelle kompetencer som indgår i en evaluering efter Byggeriets Nøgletalssystem kan altså føre til færre ulykker. Hertil kommer, at det er muligt, at de virksomheder, som lader sig evaluere, kan anses som mere professionelle end gennemsnittet. De har bl.a. vist, at de har styr på lovgivningen og ikke ønsker at være udelukket fra at byde på byggeopgaver, hvor bygherren stiller krav om fremvisning af nøgletal Forskelle i datasæt Sammensætningen af de to datasæt er forskellig, hvilket kan have indflydelse på resultatet. En væsentlig forskel på de to datasæt er, at gennemsnits størrelsen for de virksomheder, der indberetter til DA s statistik er på ca. 200 ansatte. BEC har ikke oplysninger om antallet af ansatte for samtlige virksomheder i BEC datasættet. Det skønnes dog, at gennemsnittet er ca. 65 ansatte. Denne forskel i virksomhedsstørrelse har sandsynligvis også en vis indflydelse på ulykkesfrekvensen. En anden forskel på de to datasæt, som kan være betydende, er at DA s statistik indeholder et mix af små og store bygge- og anlægsopgaver, mens BEC s statistik alene indeholder byggeopgaver, som fortrinsvis er store eller mellemstore. Der er så vidt vides ikke lavet frekvensanalyser på anlægsopgaver kontra byggeopgaver. Der indsamles ikke data, der gør en sådan beregning muligt. Forskellene i de to datasæt er gengivet i tabellen herunder: Byggeopgaver Anlægsopgaver Store Mellem Små Alle DA datasæt BEC datasæt : Indgår : Indgår ikke Enheden for indsamling af data i de to statistikker er forskellig. DA s statistik er på baggrund af samtlige sager og samtlige ulykker for de medvirkende virksomheder et år. I DA s statistik indgår kun ulykker for virksomhedens egne medarbejdere. BEC data er entreprisedata, hvori indgår ulykker for virksomhedens egne medarbejdere samt underentreprenører på de evaluerede entrepriser. De må dog antages, at disse forhold udlignes, når data aggregeres til sektorniveau, som det er gjort i denne analyse. 12

14 I denne analyse er anvendt den del af DA s statistik, som vedrører bygge- og anlægsvirksomheder, og det er derfor sikkert, at alle virksomheder i DA s statistik er fra samme branche. Det er ikke tilfældet for virksomhederne i BEC s statistik, som omfatter flere typer af udførende virksomheder 3, som deltager i byggeprojekter. BEC s data omfatter således flere brancher, men datasættet er dog domineret af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Statslige og almene sager I forhold til DA s datasæt omfatter BEC s data givetvis en overrepræsentation af almene og statslige byggesager. Det skyldes, at der på denne type sager er krav om anvendelse af Byggeriets Nøgletalssystem. Såfremt det kan påvises, at arbejdsmiljøet på denne type byggesager er væsentligt bedre end gennemsnittet, kan det også være med til at forklare forskellen mellem ulykkesfrekvenserne i de to datasæt Underrapportering Underrapportering må forventes at finde sted både i DA s statistikker og i BEC s, ligesom det er dokumenteret for indberetninger af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. En rapport 4 fra arbejdstilsynet fra 1996 viser, at det er sandsynligt at kun ca. 50 % af alle arbejdsulykker inden for bygge- og anlægsbranchen indberettes til Arbejdstilsynet. Omfanget af underrapportering er muligvis mindre for perioden 2004 til 2010, da metoderne for indberetninger og kontrol siden 1995 er blevet forbedret. Særligt vedrørende BEC s statistik gælder, at indberetninger skal verificeres af både entreprenør og entreprenørens kunde (bygherren). Denne kontrol mindsker risikoen for underrapportering. Det kan dog ikke udelukkes, at underrapportering er forekommet, fordi entreprenørerne ligesom det er tilfældet ved indberetning til Arbejdstilsynet kan have væsentlige økonomiske og konkurrencemæssige motivationer til at underrapportere i forhold til det faktiske antal arbejdsulykker. For at undersøge omfanget af underrapportering i BEC s data kunne man overveje at samkøre data med de indberetninger, der er foretaget til Arbejdstilsynet. En sådan kontrol er dog ikke umiddelbart mulig, eftersom Arbejdstilsynets data ikke altid indeholder oplysninger om, hvilket byggeprojekt, ulykkerne er sket på. Underrapportering vurderes at være en fejlkilde i datasættene fra både BEC og DA. Det antages, at denne fejlkilde er lige stor i begge datasæt. 3 Eksempler på udførende virksomheder, som ikke tilhører bygge- og anlægsbranchen (branchekode 41 43) er betonelementfabrikker, smede og køkkenproducenter. 4 Underrapportering af arbejdsulykker

15 5 KONKLUSION Analysen viser tydeligt, at der er sammenhæng mellem tallene fra DA og BEC, idet kurverne for de to datasæt har ensartede forløb. Den gennemsnitlige ulykkesfrekvens i BEC s datasæt er 16,66 ulykker pr. mio. arbejdstimer. BEC s tal ligger væsentligt under DA s tal. I gennemsnit er forskellen 12,6 ulykker pr. mio. arbejdstimer svarende til en reduktion på 45 % i forhold til statistikken fra DA. En årsag hertil kan være, at evaluering af en entreprise bevirker, at fokus på bl.a. arbejdsmiljø øges med færre ulykker til følge. 14

16 6 PERSPEKTIVERING Resultater fra undersøgelser fra Construction Industry Institute i Texas peger i retning af, at virksomheder, der benytter sig af at benchmarke sig mod andre og implementerer best practise på sikkerhedsområdet opnår en lavere ulykkesfrekvens. CII s undersøgelse bygger på data fra USA indberettet af de godt 100 virksomheder og organisationer, der er medlemmer af CII. Til forskel fra Byggeriets Nøgletalssystem er CII s benchmarkingsystem 100 % frivilligt og anonymt. Sidstnævnte vurderes at øge kvaliteten af data, særligt fordi der ikke er et incitament til at underrapportere ved indberetning til CII. I diagrammet 5 nedenfor vises to kurver for ulykkesfrekvens; en kurve for bygge- og anlægssektoren i USA (blå kurve) og en kurve for virksomheder, der er medlem af CII (rød kurve). Den anvendte enhed i diagrammet er TRIR, som angiver antallet af hændelser 6 pr. 100 fuldtids ansatte. TRIR kan ikke umiddelbart sammenlignes med ulykkesfrekvensen i denne analyse pga. forskelle i arbejdstid mv. Det kan dog bemærkes, at gennemsnittet for ulykkesfrekvensen i USA er højere end i Danmark, uden at der er foretaget en nøjagtig omregning til sammenlignelige størrelser. Dermed er potentialet for at ned- 5 Kilde: 2009 Safety Report. Construction Industry Institute, April Oversat fra incidents. Begrebet omfatter arbejdsulykker, sygdomstilfælde mv. og er ikke direkte sammenligneligt med den definition af arbejdsulykker, som anvendes i denne analyse. 15

17 bringe sin ulykkesfrekvens ved at følge nogle rutiner for best practice på arbejdsmiljøområdet større i USA end i Danmark. CII anvender selv dette diagram til at dokumentere de fordele, der er forbundet med at være medlem af organisationen og aktivt benytte sig af dens best practise anvisninger. Byggeriets Evaluerings Center udbyder pt. ikke best practise på arbejdsmiljøområdet. Sådanne anvisninger udarbejdes af bl.a. Arbejdstilsynet. 16

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere August 2017 SIDE 2 Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Notat om status over arbejdsulykker 2014

Notat om status over arbejdsulykker 2014 Notat om status over arbejdsulykker 214 A.1 Antal arbejdsulykker Det samlede antal ulykker i 214 er opgjort til 1.982, heraf 43 ulykker med fravær. 1 De tilsvarende tal for 213 var 1.877 ulykker og 428

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Læs mere

Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 2007.

Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 2007. Analyse fra Feb., 27 Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 27. Det fremføres ofte, at effektiviteten i byggeriet udvikles

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 VITA Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet NOTAT Arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker i 2011. 28. marts 2017 J.nr. 20165200110 Analyse og Data (ADA) Introduktion Notatet er en sammenfatning og summering af arbejdsgiveres omkostninger

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn 1 Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere