- Individuel befordring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Individuel befordring"

Transkript

1 Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: Mail: ESDH: 09/3198 Kvalitetsstandarder 2010 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F / Hjælpemidler - Boligindretning - Individuel befordring 72

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Baggrund...4 et for ydelse - de vigtigste paragraffer...4 Overordnede visitationskriterier...4 Vurdering af borgerens behov...5 Visitationskriterier...5 Hvem leverer?...5 Koster hjælpemidlet noget?...5 Hvordan ansøger man?...6 Servicemål...6 Hjælpemiddelcenter Formervangen...6 LÆSEVEJLEDNING... 7 KROPSBÅRNE/PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER... 8 Diabetesmaterialer...8 Hjælpemidler cirkulationsbehandling...9 Brokbehandling...10 Skinner og bandager...11 Proteser...11 Hjælpemidler hårpleje...12 Ortopædisk fodtøj...12 Særlige beklædningsgenstande...13 Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler...14 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE Hjælpemidler vask og bad...15 Forflytningshjælpemidler...17 Vendehjælpemidler...18 Løftehjælpemidler...18 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MOBILITET Støttehjælpemidler...20 Ganghjælpemidler...20 Orienteringshjælpemidler...23 Cykler...25 Kørestole...27 Andre køretøjer...33 HJÆLPEMIDLER TIL DAGLIG HUSFØRELSE Hjælpemidler toiletbesøg...34 Vægte...36 Ure...37 Borde

3 Siddemøbler...38 Hjælpemidler fjernkontrol af omgivelserne...40 Transporthjælpemidler...41 BOLIGINDRETNING Hjælpemidler vask og bad...42 Belysningsarmaturer...42 Senge...43 Hjælpemidler perceptionstræning...44 Tryksårsforebyggende hjælpemidler...45 Løftehjælpemidler...45 Hjælpemidler højdeindsling af møbler...46 Støtteanordninger...46 Dør- og vinduesåbnere...48 Byggeelementer boligpasning...49 Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper...52 Sikkerhedsudstyr boligen og andre lokaler...54 Opbevaringsmøbler...54 KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER Kommunikationsudstyr...55 Ikke-optiske læsehjælpemidler...55 Båndoptagere...56 Hørehjælpemidler...57 Lydoverføringssystemer...58 Kommunikationsudstyr...58 Syn og kommunikation...59 FORBRUGSGODER INDIVIDUEL BEFORDRING...64 RELEVANTE PARAGRAFFER I LOV OM SOCIAL SERVICE

4 Indledning 6) i hvilket omfang der kan ydes skud betaling af køreundervisning m.v., og 7) støtte personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil Det er en forudsætning for støtte efter , at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1 og 2 skal bagebetales, herunder i hvilket omfang det bagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. Baggrund Baggrunden for at indføre formelle kvalitetsstandarder er et ønske om at kunne byde borgere i Albertslund Kommune en ensartet og fleksibel service på hjælpemiddelområdet dvs. at der træffes ensartede afgørelser over for borgere med ensartede behov at der i alle fælde tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning sker efter servicelovens 112, 113, 114 og 116. Hjælpemidler ( 112) er produkter, der er fremslet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder ( 113) er produkter, der sælges forbrug i almindelige detailbutikker. Boligindretning 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp indretning af bolig personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. I de ganske særlige fælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er strækkelig at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp dækning af udgifter anskaffelse af anden bolig personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtte individuel befordring 117. Kommunalbestyrelsen kan yde skud personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Stk. 2. Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og fungerer som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Dette sikrer, at bevillingsniveauet er afpasset den budgetmæssige ramme. Kvalitetsstandarderne er et katalog over alle de ydelser, som Albertslund Kommune byder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og bevillingskriterier bliver beskrevet. Kvalitetsstandarderne er samlet set med at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere kan få et overblik over de hjælpemidler, som Albertslund Kommune byder på hjælpemiddelområdet. Sådanne produkter er således ikke fremslet specielt at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række fælde afhjælpe personer med nedsat funktionsevne. Grunden, at der skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder er, at der er fastsat en egenbetaling på forbrugsgoder. Egenbetalingen bygger på princippet om, at en borger med nedsat funktionsevne ikke skal betale for de merudgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne, men at det offentlige på den anden side ikke skal betale de udgifter, som borgeren selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget en nedsat funktionsevne. I enkelte fælde vil forbrugsgodet kunne udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. På Kommunens side fungerer kvalitetsstandarderne som rettesnor for de ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om deling af ydelser på området. 114 omhandler støtte køb af bil 116 omhandler boligindretning Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. 117 omhandler individuel befordring Overordnede visitationskriterier De helbredsmæssige betingelser for støtte hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven fastslår, at kommunen yder støtte personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet - Denne udgave af kvalitetsstandarder træder i kraft pr. 1. november et for ydelse - de vigtigste paragraffer Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er at borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal værelse som muligt bedst muligt at gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige værelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. De grundlæggende delingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er: 04 69

5 Relevante paragraffer i lov om social service Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte hjælpemidler personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige værelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne her refunderet, dog højst med et beløb svarende den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør. Ved særligt personlige hjælpemidler forstås kørestole, som forudsætter individuel pasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af dagens timer, støttekorsetter og bandager, ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser m.v., parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og kropsbårne synshjælpemidler personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser. Kørestole, hvor der er ydet støtte efter denne lov, betragtes som udlån og skal bageleveres kommunen, når brugerne ikke har brug for dem mere. Stk. 4. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen anviser, ydes et skud efter gældende takster pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, pasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør. Stk. 5. Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter regler om sikring af kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse. Stk. 6. Socialministeren kan fastsætte regler om afgrænsningen af de hjælpemidler, hvor der kan ydes støtte, og adgangen genanskaffelse i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, hvornår støtte et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, hvorvidt visse hjælpemidler kan sles rådighed som led i et bobud. Forbrugsgoder 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger den gældende takst. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp, og adgangen genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften reparation og drift af et forbrugsgode. Støtte bil 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte køb af bil personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for gældende takster. Stk. 2. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et renteog afdragsfrit lån betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten, 2) bagebetaling af lån, herunder om henstand med bagebetaling og eftergivelse 3) af lån samt indkomstgrundlaget for bagebetalingen, 4) adgangen at modtage støtte udskiftning af en bil, hvor der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2, 5) støtte nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften indretningen, varighed, væsentlighed og bedst og billigst. Med varighed forstås, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt en bedring af de helbredsmæssige forhold hvorfor der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Hvis lidelsen ikke er varig vil der ofte være tale om et behandlingsredskab som er udleveret af sygehusvæsenet. Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige værelse eller er nødvendigt for, at ansøgeren kan udøve et erhverv. Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Betingelsen for at modtage hjælp boligindretning er, udover at der er tale om personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at der er tale om en nødvendig boligændring dvs. at ændringen skal kunne afhjælpe- eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Vurdering af borgerens behov Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har hensigt at afdække det man kalder borgerens funktionsevne. Begrebet funktionsevne beskriver hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan borgeren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin værelse for at kunne leve så almindeligt og selvstændigt som muligt. Visitationskriterier Visitationskriterier er en præcisering af de forhold, som er udslagsgivende for, om borgeren kan få delt et hjælpemiddel. Kvalitetsstandarderne indeholder visitationskriterier for de fleste ydelser. Visitationskriterierne fremgår af de to rubrikker Hvem kan modtage ydelsen? og Hvilke kriterier indgår for deling af ydelser? jf. nedenstående beskrivelser. For nogle ydelser gælder dog, at såvel personkredsen som visitationskriterierne udelukkende er beskrevet på et overordnet plan, idet det alene er den individuelle vurdering af ansøgerens behov, der ligger grund for afgørelsen. Hvem leverer? Der kan være tale om flere muligheder: 1. Hjælpemiddelcentret, Formervangen For en del af hjælpemidlerne har Albertslund Kommune indgået leverandøraftaler. Her er der i nogle fælde (personligt passede hjælpemidler) frit valg af leverandør mod selv at betale en eventuel merpris. Det drejer sig typisk om: Ortopædisk fodtøj/-indlæg Tilretning og reparation af ortopædisk fodtøj og fabriksfremslet fodtøj Kompressionsstrømper Brystproteser Diabetesprodukter Senge Standardkørestole Almindelige standardhjælpemidler f.eks. gangstativer, stokke Lifte Afstivende bandager Korsetter Bækkenstole og badetaburetter Rollatorer Trykaflastende madrasser Stokke Komfortkørestole 3. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler (boligændringer). Koster hjælpemidlet noget? Hjælpemidler bevilget efter 112 er normalt gratis for borgeren. I enkelte fælde, hvor borgeren vælger en anden leverandør end den kommunen har indgået en prisaftale med, kan der blive tale om at betale en eventuel merpris. Forbrugsgoder bevilget efter 113. Her skal borgeren selv betale 50 % af prisen på et standardprodukt 68 05

6 plus en eventuel merpris afhængig af produktvalg og ekstraudstyr. Driftsudgifter og reparationer betales ligeledes af borgeren. Boligændringer ( 116) er som hovedregel gratis for borgeren. Hvordan ansøger man? Henvendelse/ansøgning om et hjælpemiddel kan komme fra borgeren selv, pårørende, hospital eller samarbejdsparter, som f.eks. hjemmeplejen, skolen eller daginstitutionen. Henvendelsen ses : Hjælpemiddelafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund hvor en sagsbehandler ud fra en konkret vurdering vil afgøre hvilket hjælpemiddel kommunen kan byde borgeren. Servicemål Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet i Albertslund Kommune * Det stræbes at Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler må ikke overstige 2 uger. Sagsbehandlingstiden for tekniske hjælpemidler må ikke overstige 8 uger. Undtaget er el-kørestole og større boligindretninger, hvor sagsbehandlingstiden ikke må overstige 12 uger. *disse tidsfrister gælder fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige eksterne oplysninger foreligger. Hjælpemiddelcenter Formervangen Formervangen Glostrup Tel Hjælpemiddelcentret drives i samarbejde mellem Glostrup og Albertslund Kommuner. Som borger i Albertslund og har du behov for et hjælpemiddel skal du som hid henvende dig Hjælpemiddelafdelingen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé. Hjælpemiddelcentret tager sig af praktisk rådgivning, levering, hjemtagelse og reparation af de hjælpemidler, som er bevilget. Du kan som borger ringe Hjælpemiddelcentret på hverdage kl Er du forhindret i at ringe i dette tidsrum, kan du indtale en besked på Hjælpemiddelcentrets telefonsvarer, som vil blive aflyttet løbende fra kl Hjælpemiddelcentret holder endvidere åbent hus hver torsdag kl Har man behov for et personligt fremmøde ud over åbent hus kan dette kun ske efter forudgående aftale. Opfølgning på ydelsen Særlig forhold Støtte køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne at færdes. Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel: og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag sin og eventuelle families forsørgelse, og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet rettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, eller der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige værelse. Der kan ikke indsles positivt bilstøtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almene stand og forhold i øvrigt kan godeses ved andre ordninger. Det er f. eks. ordninger om individuel handicapkørsel, kørsel med Movia, brug af servicebus eller elektrisk kørestol. Valg af leverandør skal ske i samråd med sagsbehandler i Hjælpemiddelafdelingen. Nej som udgangspunkt skal afgørelsen om billigst egnede bil følges. Der kan dog gives ladelse anden model, hvis den valgte bil opfylder ansøgerens behov.. Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet bagebetales i månedlige afdrag over en seks års periode. Den anden halvdel af lånet nedskrives hver måned med 1/72. For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger et fastsat beløb, forhøjes den del af lånet, der skal bagebetales med 20 % af den del, der overstiger indkomstgrundlaget. Ved lån bil befordring af barn, anvendes barnets ndkomstgrundlag. Der rejses kontrolsag, hvis der er væsentlige ændringer i sociale eller økonomiske forhold Som hastesag prioriteres: ansøgere med hurtigt fremadskridende lidelser. ansøgning om særlig indretning, der gør det vanskeligt at benytte nuværende bil. ansøgere med store transportudgifter og fra arbejde eller uddannelse. Der vil normalt tidligst kunne bevilges støtte udskiftning af bil efter seks år. Ansøger skal underskrive et gældsbrev på lånets pålydende. Er støtten bil givet et barn, skal låneoptagelsen godkendes af Det Sociale Nævn. Forældrene skal underskrive en friholdelseserklæring, hvilket indebærer, at de som værge for barnet, vil friholde dette for ethvert personligt ansvar i forbindelse med erhvervelsen af bil

7 Kørsel arbejde Behov der dækkes af ydelsen Ikke omfattet af ydelsen Opfølgning på ydelsen 117 i lov om social service. At kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler. Kørsel og fra arbejde, max. 20 km. hver vej. Kørsel i forbindelse med dagbud om beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) og specialundervisning (Serviceloven 104) er inkluderet i bevillingen her. Borgere, der er i arbejde, skåne- eller fleksjob, og som ikke kan benytte offentlige transportmidler inklusiv Movia Handicapkørsel på grund af deres varigt nedsatte funktionsevne. Skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig dokumentation, der godtgør at offentlige transportmidler inklusiv Movia Handicapkørsel ikke kan benyttes. Som hovedregel Må der ikke være en bil i husstanden, der kan benyttes Må man ikke være bevilget Invalidebil efter servicelovens 114 Må man ikke være bevilget el-kørestol/- scooter efter servicelovens 112, der kan dække behovet. Der foretages altid en individuel vurdering. Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. Løbende bevilling gives efter individuel vurdering dog maksimalt for et år ad gangen. Fravigelser af hovedreglen for kriterier for deling af kørsel kan f.eks. være: I forbindelse med reparation af invalidebil på værksted. Ventetid på særlig indretning af invalidebil. Støtte køb af bil 114 i lov om social service. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en svært nedsat gangfunktion. At give mulighed for at kunne færdes udendørs og fra arbejde, og fra uddannelsessted eller i forbindelse med daglige aktiviteter. Støtte køb af bil, der ydes som rentefrit lån billigst egnede bil. Afdragsfritagelse. Særlig indretning af bil, i henhold krav i kørekortet og i forhold nedsat funktionsevne. Reparation, udskiftning og afmontering af særlig indretning. Tilskud betaling af køreundervisning. Afdragsfrihed under uddannelse. Ikke omfattet af ydelsen Drift, vedligeholdelse og reparation af bilen. Kaskoforsikring af bilen. Invalideparkeringsplads. Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Læsevejledning Alle hjælpemidler mv. er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver hjælpemiddel, højre side beskriver målgruppe, formål, funktionsniveau mv. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Overskrift Behov der dækkes af ydelsen Hjælpemidler der indgår i ydelsen Lov og paragraf. Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få delt ydelsen. Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for bevilling af ydelsen. Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Beskrivelse af evt. afledte forhold, borgeren skal være opmærksom på. Forældre og plejeforældre kan søge støtte køb af bil på deres barns vegne, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger, og det er barnets funktionsevne og kørselsbehov, der er afgørende for, om der kan ydes støtte bil

8 Kropsbårne/personlige hjælpemidler Kørsel behandling Behov der dækkes af ydelsen 117 i lov om social service. At kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler. Kørsel indenfor Albertslund Kommune : Diabetesmaterialer Diabetesmaterialer tabletbehandlede diabetikere Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Teststrimler. Lancetter fingerprikker. Ikke omfattet af ydelsen Tabletter. Blodsukkermåleapparat. Merudgifter kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Diabetiker, der har behov for tabletbehandling. Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Der kan max ydes 150 stk. årligt. Afledte forhold der skal tages hensyn Diabetesmaterialer insulinbehandlede diabetikere Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selv kan håndtere sin insulinbehandling. At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. At borgeren selv kan føre og passe sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Insulinpen. Injektionskanyler engangsbrug. Injektionskanyler flergangsbrug eller permanent brug. Teststrimler. Lancetter fingerprikker. Blodsukkermåleapparat. Taleenhed blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Ikke omfattet af ydelsen Insulin og tabletter. Merudgifter kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Diabetikere, der har behov for insulin. Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Blodsukkermåleapparat dækkes med 50 % af udgiften. De øvrige ydelser er gratis. Ikke omfattet af ydelsen Uden lægehenvisning: Kiropraktik. Tandlæge. Motionscenter Nyvej, dog kun efter henvisning fra Kommunens Genoptræningsafdeling i Humlehusene. Med lægehenvisning eller specialfaglig udtalelse Lægelaboratorier (i særlige fælde). Fysioterapi /ridefysioterapi. Psykologbehandling. Fodterapi: kun i forbindelse med diabetes og/eller neglebøjlebehandling og kun hvis behandling ikke kan foregå i hjemmet. Kørsel der dækkes af anden lovgivning, f.eks. kørsel : Læger. Speciallæger. Sygehuse/hospitaler. er m.fl. i forbindelse med afprøvning/ afhentning af hjælpemidler. Personer der ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af deres varigt nedsatte funktionsevne. Kommunen har fastsat en formuegrænse svarende lov om social pension 49, stk. 1, nr. 7 (1. jan 2010 = kr. årligt). Der skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig dokumentation, der godtgør, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Behandlingen skal som udgangspunkt være skudsberettiget efter sygesikringsloven 17. Som hovedregel: Må der ikke være en bil i husstanden, der kan benyttes. Må man ikke være bevilget Invalidebil efter servicelovens 114. Må man ikke være bevilget el-kørestol/-scooter efter servicelovens 112, der kan dække behovet. Der foretages altid en individuel vurdering Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. Nej Der refunderes maksimalt for 3 måneder bage. Løbende bevilling gives efter individuel vurdering dog maksimalt for et år ad gangen. Opfølgning på ydelsen Der kan i særlige fælde ydes kørsel udenfor kommunegrænsen. Det gælder f.eks. behandling henvist/anbefalet af læge eller sygehus. Bestemt behandling, der ikke kan ydes i Albertslund Kommune (maksimalt 20 km.). Bopæl tæt på behandlingssted i nabokommune

9 Hjælpemidler cirkulationsbehandling Individuel befordring Kørsel fritidsundervisning og klubber 117 i lov om social service. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler i de fælde, hvor andre transportmuligheder er udelukket. Kørsel indenfor Albertslund Kommune : Fritidsundervisning. Pensionistklubber i kommunen. Dog maksimalt 2 gange pr. uge. Ikke omfattet af ydelsen Kørsel af ledsager. Dvs. at evt. ledsager selv må betale i de fælde, hvor der er tale om en merudgift. Personer der ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af deres varigt nedsatte funktionsevne. Kommunen har dog fastsat en formuegrænse svarende Pensionslovens bestemmelse 49, stk. 1, nr. 7 (1. jan 2010 = kr. årligt). Der skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig dokumentation, der godtgør, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Endvidere, som hovedregel: Må der ikke være en bil i husstanden, der kan benyttes. Må man ikke være bevilget invalidebil efter servicelovens 114. Må man ikke være bevilget el-kørestol/- scooter efter servicelovens 112, der kan dække behovet. Der foretages altid en individuel vurdering. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør. Der refunderes for maksimalt 3 måneder bage. Opfølgning på ydelsen Løbende bevilling gives efter individuel vurdering dog maksimalt for et år ad gangen. Bevilling klubkørsel er løbende. Bevilling fritidsaktivitet skal søges ved hver sæsonstart. I særlige fælde kan der ydes kørsel fritidsundervisning, der ikke er udbudt i Albertslund Kommune, men i en nabokommune. Kompressionsstrømper ben og arme Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for svære ødemer (hævelser). At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hjælpemidler der indgår i ydelsen Kompressionsstrømper : Arme. ben. hænder. Borgere med svære, varige kredsløbslidelser. At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling. Varige følger efter blodprop i arme/ben. Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. Kronisk ødem (væske) på grund af ustrækkelig funktion af vener. Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Der vil normalt blive bevilget skiftestrømper. Strømpepåtager i fælde hvor borgeren derved bliver selvhjulpen. Særlige bemærkninger Udskiftes efter behov normalt én gang årligt. Kompressionsudstyr Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat lymfefunktion. At borgerne selv kan behandle ødemgenerne/ væskeophobning i arme eller ben. Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm. Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben. Manchetter arm eller ben. Ikke omfattet af ydelsen Udskiftning af manchet. Borgere med kronisk lymfeødem. Der skal foreligge lægelig dokumentation for at sygehusbehandlingen er ophørt. Der bevilges billigst egnede pumpe afhjælpning af behovet. Der skal foreligge en beskrivelse af, i hvilken udstrækning kompressionspumpen afhjælper en nedsat funktionsevne. Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke områder, kompressionspumpen letter den daglige værelse. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ydelsen er gratis for borgeren, men der er udgifter løbende udskiftning af manchet

10 Brokbehandling Brokbind Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for de gener en brok giver. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Almindeligt brokbind Brokbind med hul stomi. Ikke omfattet af ydelsen Brokbind midlertidig brug i forbindelse med f.eks. ventetiden operation. Borgere med varige gener som følge af brok. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Særlige bemærkninger Genbevilling efter behov. Lændebælte/støttekorsetter Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat rygfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Lændebælte. Støttekorset. Ikke omfattet af ydelsen Støttekorsetter, der ydes som led i et behandlingsforløb. Borgere med svære varige ryglidelser. Der vil som udgangspunkt ikke kunne ydes støtte muskellidelser. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået prisaftale med leverandør. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Særlige bemærkninger Genbevilling efter behov. Halskrave/nakkestøtte Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat nakke/halsfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Halskrave. Nakkestøtte. Borgere, der har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Borgeren har frit leverandørvalg. Særlige bemærkninger Genbevilling efter behov. El Scooter, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel. Serviceloven 112. Serviceloven 113, stk. 5. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. El-scooteren bevilges som et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel når borgerens psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelse er ganske betydelig, og el-scooteren træder i stedet for et hjælpemiddel. Borgeren vil ikke være i stand at udnytte forbrugsgode-værdien i elscooteren. Hjælpen omfatter den fulde anskaffelses pris på det billigste og bedst egnende produkt. Hjælpen ydes som udlån. El-scooteren er kommunens ejendom. Der kan efter serviceloven 116 ydes hjælp opbevaring af el-scooteren. Der kan opsættes garageboks, hvis ikke borgeren har et egnet skur eller udhus, hvor el-køretøjet kan stå. Evt. bevilges presenning i stedet for garageboks. Der kan efter serviceloven 116 ydes hjælp etablering af strøm opbevaringsstedet. Borgeren er selv forpligtet at betale strømudgiften el-køretøjet. Eksempler på de helbredsmæssige forhold, hvor el-scooteren udelukkende fungerer som hjælpemiddel: Gangfunktionen er svært kompromitteret. Der er væsentligt skånebehov. Borgeren lider af en fremadskridende sygdom. Borgere der er terminale. Listen er ikke udtømmende, og der tages individuel og konkret sling i den enkelte sag. Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. Ja, men en eventuel merpris i forhold Kommunens prisaftaler betales af borgeren. Der ydes hjælp den fulde anskaffelsespris, og hjælpen ydes som et udlån. El-scooteren er kommunens ejendom. Vedligeholdelse: Borgeren er ansvarlig for den almindelige vedligeholdelse af kørestolen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning mod dokumentation for tidligere udgifter. Med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse, skal borgeren kun dække udgiften én årlig udskiftning af dæk og slanger, såfremt borgeren har flere kørestole, uanset hvor mange kørestole borgeren har. Hvis der er leveret en el-scooter fra Albertslund Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes at den leveres med nye dæk og slanger. Er dette fældet vil dæk og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. Reparation og drift: Der kan ydes hjælp nødvendige reparationer efter forudgående aftale med en sagsbehandler i hjælpemiddelafdelingen. Der kan ydes hjælp udskiftning af batterier. Udskiftning: Der ydes hjælp udskiftning efter behov

11 El Scooter med særlig indretning eller særlig kapacitet. Serviceloven 112. Serviceloven 113, stk. 4 Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. At borgeren bliver i stand at færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en aktiv værelse. El-scooteren er borgerens ejendom. 3- eller 4-hjulet el scooter som standardprodukt. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med en el scooter, der er dyrere end en et standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning, ydes hjælp de nødvendige merudgifter jf. 113, stk. 1. Hjælp reparation af en el-scooter, der er dyrere end et standardprodukt ydes med 50 % af udgiften. Hjælp reparation af el-scooter med særlig indretning omfatter alene reparationsudgiften den særlige indretning. Der ydes hjælp udskiftning af el-scooter der er dyrere end et standardprodukt. Hjælpen udgør forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt, og prisen på det bedst egnede og billigste produkt. De generelle betingelser i lov om social service skal være opfyldt. At den udendørs gangfunktion er væsentlig nedsat ( m). At den udendørs færden ikke kan klares på anden vis, f.eks. rollator, manuel kørestol, trehjulet cykel, egen bil, Movia Handicapservice, offentlige transportmidler eller andre hjælpemidler). At der er et regelmæssigt behov for transport, dvs. flere gange om ugen. Tidligere aktivitetsniveau tages i betragtning. At andre kommunale ydelser kan spares, f.eks. indkøbsordning, vaskeordning og lign. At el-kørestolen eller el-scooteren indebærer en væsentlig grad af selvhjulpenhed og bryder isolation. At borgeren kan tåle vejrpåvirkninger såsom kulde, rystelser mv. i forbindelse med kørsel. At borgeren er i stand at køre på forsvarlig vis i trafikken. Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. Ja, men en eventuel merpris i forhold Kommunens prisaftaler betales af borgeren. 50 % af merudgiften i forhold et standardprodukt. Der ydes ikke hjælp udskiftning af batterier. Skinner og bandager Skinner: Ben, skulder, albue, håndled, hånd Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte kraft og bevægelighed. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Funktionsskinner. Ikke omfattet af ydelsen Skinner brug ved sportsudøvelse. Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ved genansøgning skal det altid undersøges om reparation af skinne er strækkeligt. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Don-Joy skinne bevilges kun i særlige fælde. Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremslet fodtøj, må det vurderes om der samtidig skal bevilges retning af sko formålet. Særlige bemærkninger Genbevilling efter behov. Proteser Brystproteser Behov der dækkes af ydelsen At erstatte et manglende bryst. At give borgeren selvværd. Protese. Strips fastholdelse af protese. Brystvorter. Ikke omfattet af ydelsen Protesebrystholder. Badedragt. Brystproteser, der indopereres. Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja men hvis protesen bliver dyrere, er der egenbetaling af differencen. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Særlige bemærkninger Genbevilling efter behov hvert andet år

12 Hjælpemidler hårpleje Parykker Behov der dækkes af ydelsen Ikke omfattet af ydelsen Opfølgning på ydelsen Ortopædisk fodtøj At kompensere for hårtab. At give borgeren selvværd. Parykker og toupeer fabriksfremslet/individuelt fremslet. Der ydes ikke paryk midlertidigt hårtab som følge af behandling samt almindelig forekommende hårtab. Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør. Ydelsen er gratis for borgeren, Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning. Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld. Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. kan medføre hyppigere udskiftning. Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens foddeformitet. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Fabriksfremslet fodtøj. Håndsyet fodtøj. Bandagesko. Forsåling/udbedring. Forhøjelser. Gængesål. Ortopædisk fodindlæg. Ikke omfattet af ydelsen Der gives ikke fodtøj sport. Borgere hvor generne af en foddeformitet kan afhjælpes. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Ved første gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn eventuelle pasningsproblemer. Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp udskiftning hver 18. måned. kan bevirke hyppigere udskiftning. El Scooter som standardprodukt Serviceloven 112. Serviceloven 113, stk. 3. Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse: C (fra 19. december 2008) skal både 3- og 4-hjulede el-scootere betragtes som et forbrugsgode. Det vil sige at Albertslund Kommune kan yde en økonomisk støtte som udgør 50 % af udgiften et standardprodukt. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. At borgeren bliver i stand at færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en aktiv værelse. 50 % skud anskaffelse af el scooter som standardprodukt. Albertslund Kommune har vurderet at et standard produkt er en almindelig god scooter, der kan køre km/time og har en kørestrækning på ca km. Scootere forhandles gennem cykelforretninger eller specialforretninger. Kommunen kan henvise kvalificerede leverandører. Ikke omfattet af ydelsen Der ydes ikke hjælp udskiftning eller reparation af scooteren. Borgeren skal selv sørge for strømudtag og opbevaring. Der ydes ikke hjælp udskiftning af batterier. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være opfyldt. At den udendørs gangfunktion er væsentlig nedsat ( m). At den udendørs færden ikke kan klares på anden vis ved f.eks. rollator, manuel kørestol, trehjulet cykel, egen bil, Movia Handicapservice, offentlige transportmidler eller andre hjælpemidler). At der er et regelmæssigt behov for transport, dvs. flere gange om ugen. Tidligere aktivitetsniveau tages i betragtning. At andre kommunale ydelser kan spares, f.eks. indkøbsordning, vaskeordning og lign. At el-kørestolen eller el-scooteren indebærer en væsentlig grad af selvhjulpenhed og bryder isolation. At borgeren kan tåle vejrpåvirkninger såsom kulde, rystelser mv. i forbindelse med kørsel. At borgeren er i stand at køre på forsvarlig vis i trafikken. Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. Borgere kan vælge at købe en anden el-scooter, dog forudsættes det at leverandøren er en momsregistreret virksomhed. Hjælpen udbetales efterfølgende efter nærmere aftale. En evt. merpris i forhold Kommunens prisaftale betales af borgeren. 50 % af standardmodel + evt. merpris afhængig af produktvalg. Albertslund Kommune fremsender en bevilling borgeren hvoraf det fremgår under hvilke betingelser, at bevillingen er givet. Køretøjet vil som regel være dækket af en familie- og/eller indboforsikring, hvis borgeren har en sådan. Kommunen sler dog ikke krav om dette. Kommunen yder ikke støtte transport af køretøjet. Det anbefales at tegne et kollektivt Falck-abonnement. Der er en bagatelgrænse på 500 kr

13 Forbrugsgoder Forbrugsgoder generelt, fremslet og anvendt i den daglige husholdning 113 i lov om social service. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat funktion. At borgeren bliver i stand at kunne fungere i dagligdagen på trods af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Standardforbrugsgoder. Forbrugsgoder med en særlig kapacitet eller en særlig funktion. Reparation og udskiftning ved forbrugsgoder med en særlig kapacitet Ikke omfattet af ydelsen eller en særlig funktion. Forbrugsgoder, der er sædvanligt indbo i ethvert hjem, der måtte ønske at anskaffe det. (opvaskemaskine, vaskemaskine, madras o.l.) Reparation og udskiftning af standardforbrugsgoder. Borgere med nedsat funktionsevne. Der kan ydes hjælp køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1 er opfyldt: Forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktion, i væsentlig grad lette den daglige værelse, eller være nødvendig for at udføre et erhverv. Privat forhandler efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen. Ja. 50 % af standardprodukt + evt. merpris afhængig af valgte funktioner. Forbrugsgodet hører som udgangspunkt borgeren, der også selv sørger for at indkøbe og installere det. Der er en bagatelgrænse på 500 kr. I særlige fælde hvor et forbrugsgode vurderes udelukkende at fungere som hjælpemiddel kan det bevilges som udlån. Særlige beklædningsgenstande Kørepose og regnslag Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklædning. At borgeren kan komme udendørs med kørestol/ klapvogn. Kørepose og regnslag børn. Kørepose og regnslag voksne. Køreslag. Ikke omfattet af ydelsen Almindeligt regnslag cykler Borgere, der på grund af nedsat kraft- og bevægelighed ikke er i stand at benytte termotøj eller almindeligt regntøj brug udendørs. Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af normalt udendørs tøj/regntøj. Private leverandører eller hjælpemiddelcentret. Udlånes af kommunen så længe behovet er stede. Undertøj/heldragt Behov der dækkes af ydelsen Ikke omfattet af ydelsen Opfølgning på ydelsen At demente borgere ikke fjerner bleen i løbet af natten. Sikre de demente en rolig nattesøvn. Heldragt med speciel lukning. Almindeligt undertøj nattøj. Demente borgere, der ikke har forståelse for at der er behov for ble. Det skal være godtgjort, at der er tale om et behov, der ikke kan løses på anden vis end med en heldragt. Der foretages individuel opfølgning

14 Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Hjælpemidler hovedbeskyttelse Behov der dækkes af ydelsen At beskytte hovedet ved fald. At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer. Beskyttelseshjelm fabriksfremslet. Beskyttelseshjelm individuel fremslet. Ikke omfattet af ydelsen Almindelig cykelhjelm. Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelafdelingen. Stomimaterialer Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat tarmfunktion. Afhjælpe følgerne efter en stomi operation. Stomiposer. Stomibælte. Stomipasta. Hudbeskyttende cremer. Hudbeskyttende ringe. Ikke omfattet af ydelsen Vatpinde. Plast- eller gummihandsker. Hudservietter. Normale hudcremer. Affaldsposer. Borgere, der har fået foretaget én af følgende operationer: Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen). Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen). Urostomi (kunstig udføring af urinveje). Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør. Ja, se nedenfor. Men der kan være en merudgift, hvis der vælges en anden leverandør end den kommunen har indgået aftale med. Telefoner med specielle funktioner Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn eller svært nedsat gangfunktion eller svært nedsat kraft og bevægelighed. At borgeren får mulighed for at kunne klare telefonopringning uden hjælp fra andre. Håndfri telefon, der efter flere ring automatisk afløfter røret. Store taster. Ikke omfattet af ydelsen Drift og almindelig vedligeholdelse. Borgere der er afhængige af hjælp fra andre at klare telefonopringninger. Der skal være tale om et væsentligt, dagligt behov, der ikke vurderes at kunne afhjælpes på anden vis, f.eks. ved hjælp af lup eller øvrige hjælpemidler. Telefon med store taster: Borgeren skal opfylde betingelserne for medlemskab af Dansk Blindesamfund, hvis der søges telefon med store taster. Håndfri telefon: Borgere der på grund af svært nedsat gangfunktion eller svært nedsat kraft og bevægelighed ikke i stand at tage telefonen, når den ringer eller ikke er i stand at trykke på tasterne. Ydelsen er gratis. Behov for afprøvning af håndfri telefon kan foretages i samarbejde med TDC s handicapservice. Syn og kommunikation Syns-, høre- og kommunikationshjælpemidler Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte eller manglende funktioner. At give borgeren mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse på dagligdagen. Optiske hjælpemidler. IT-hjælpemidler. Kommunikationshjælpemidler. Voksne med betydelige syns-, høre- og kommunikationsvanskeligheder. Borgeren skal have en varig syns-, høre- og/ eller kommunikations funktionsnedsættelse. Center for Syn og Kommunikation, Region Hovedstaden. THI Kompetence Center, Region Hovedstaden. Ja. Hjælpemidlerne indgår i en ydelsespakke, som centrene byder ud fra en udredning af borgerens funktionsbehov. I forbindelse med udredning kan det vise sig, at borgerens kompetencebehov bedst imødekommes ved en kombinering af flere ydelsespakker eller dele af ydelsespakker

15 Lydoverføringssystemer Teleslynger og trådløse FM systemer Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte hørelse. At borgeren kan høre radio, TV, dørklokke, vækkeur mv. og dermed er i stand selv at fungere i dagligdagen. Teleslynge. FM System. Teleslynge mobiltelefon. Porttelefon + forstærker. Dørsignaler, døralarmer. Vibrator vækkeur. Lysindikator. Hørehæmmede. Der skal foreligge ansøgning fra Tale- og høreinstituttet, med dokumentation for, at telefonen er afprøvet. For bevilling af MicroLink system og lign. trådløse systemer gælder det: Der skal foreligge dokumentation for, at behovet for trådløs teleslynge ikke kan afhjælpes af teleslynge i hjemmet. Der skal desuden være tale om et væsentligt behov for at kunne kommunikere med andre udenfor hjemmet. Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov. Borgeren har frit leverandørvalg efter aftale med sagsbehandleren. Ja. Tale- og høreinstituttets anbefaling gives på baggrund af en vurdering af, hvorvidt hjælpemidlet er afprøvet med godt resultat ikke nødvendigvis i forhold om borgeren er berettiget hjælp efter servicelovens 112. Kommunikationsudstyr Stemmeforstærker Behov der dækkes af ydelsen Opfølgning på ydelsen At kompensere for nedsat eller manglende stemmekraft. At borgeren bliver i stand at kommunikere mundtligt, på trods af svag stemme. Stemmeforstærker. Borgere med svag stemme. Der skal foreligge dokumentation for, at borgeren ikke kan opnå en funktionel, mundtlig kommunikation gennem taletræning. Hjælpemiddelafdelingen i samarbejde med CSK. Der foretages individuel opfølgning. CSK/THI kan foretage afprøvning af egnet model. Hjælpemidler personlig pleje Hjælpemidler vask og bad Bademåtter, skridsikre Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion. At mindske borgerens faldrisiko i badesituationen. Bademåtte i specielle mål. Ikke omfattet af ydelsen Bademåtte i standardmål. Skridsikre bånd. Borgere med nedsat funktionsevne. Borger skal have et behov, som ikke kan dækkes af standardbademåtte. Hjælpemidler hårvask Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktion. At borgeren kan få vasket hår af hjælper. Hårvaskebakke sengebrug (Ikke på gulvstativ). Borgeren er afhængig af sengebad

16 Bade- og brusestole (med og uden hjul) Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion. At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælper. Badestol med hjul. Badestol med hjul, kipfunktion. Badestol med hjul, eleverbar. Badestol uden hjul. Badebænk/taburet. Badebræt kar. Badekarindsats. Badekarsæde, drejeligt. Bruseklapsæde. Specialpasning/behør. Ikke omfattet af ydelsen Badetaburet uden håndgreb. Et-trins skammel. Borgere med nedsat funktionsevne. Borgeren kan kun tage/få bad siddende. Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin. Bruselejer Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan få bad trods nedsat funktion. At borgeren får mulighed for at bade med hjælp af 1 eller 2 personer. Bruseleje med hjul fast højde/højdeindslelig. Bruseleje uden hjul fast højde/højdeindslelig. Tilbehør. Borgere med nedsat gang- og ståfunktion. Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved badestol/ bademåtte. Hørehjælpemidler Forstærkertelefon Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte hørelse. At borgeren kan tale i telefon. Forstærkertelefon. Ikke omfattet af ydelsen Telefonabonnement. Batterier. Hørehæmmede. Der skal foreligge ansøgning fra Tale- og høreinstituttet, med dokumentation for at telefonen er afprøvet. Borgeren har frit leverandørvalg efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen. Ja. Høreapparater, kropsbårne Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte hørelse. At borgeren får en bedre hørelse og dermed er i stand selv at fungere i dagligdagen. Høreapparat. Batterier. Vedligeholdelse. Hørehæmmede. Borgeren skal have en varigt nedsat hørelse. Ved valg af private godkendte leverandører: skal borgeren være fyldt 18 år. være henvist høreapparatbehandling fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Regionale klinikker og audiologiske afdelinger under sygehusvæsenet. Private høreapparatleverandører, der opfylder de godkendelseskrav, som fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeren. Ja. Offentlige system = Ydelserne er gratis. Godkendt private høreapparatleverandører = Kontant skud på kr. Opfølgning på ydelsen pr. høreapparat inkl. Moms (2010 priser). Der foretages individuel opfølgning. Ved gratis høreapparatbehandling i det offentlige system vil høreapparatet være det offentliges ejendom og skal bageleveres. Ved valg af privat, godkendt høreapparatleverandør og dermed skud, vil høreapparatet være ansøgers eget. Det kontante skud forudsættes sammen med eventuel egenbetaling at dække høreprøve, høreapparat, pasning, afprøvning, service og garanti. Der er indgået leverandøraftale vedrørende levering af batterier alle høreapparater

17 Læsestativ Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft. At borgeren kan læse bøger og aviser ved egen hjælp. Læsestativ. Borgeren kan på grund af nedsat kraft ikke holde en bog længere tid ad gangen. Behovet kan ikke afhjælpes på anden måde. Forflytningshjælpemidler Rebstiger, sengebånd og fritstående galger Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat muskelkraft. At borgeren kan skifte sling i sengen ved egen hjælp. Rebstiger. Sengebånd. Fritstående galge. Borgere med varig funktionsnedsættelse. Borgeren bliver i stand at skifte sling i sengen. Båndoptagere Lydoptager og afspiller Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn. At borgeren får mulighed for at kunne høre lydbøger eller digitale lydbøger i Daisyformat. At borgeren får mulighed for at kunne optage/ indtale egne notater. Daisy afspiller. Digital optager. Notatbåndoptager. Ikke omfattet af ydelsen Drift og almindelig vedligeholdelse. Blinde eller svagtseende. Borgeren skal opfylde betingelserne for medlemskab af Dansk Blindesamfund. Der skal være behov for at udnytte Daisy afspillers specielle søgefunktion skelnen mellem artikler og lignende. Der skal være behov for at udnytte digital optager/notatbåndoptager i forbindelse med daglige notatopgaver. Ydelsen er gratis. Der samarbejdes med Center for Syn og Kommunikation, hvis der er behov for afprøvning. Glidebrætter Behov der dækkes af ydelsen Opfølgning på ydelsen At kompensere for en nedsat standfunktion. At borgeren kan klare forflytning selvstændigt, så de ikke skal være afhængig af hjælper. Glidebrætter. Borgeren bliver i stand selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig f.eks. fra seng kørestol. Der foretages individuel opfølgning

18 Vendehjælpemidler Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet. At borgeren kan blive hjulpet med at blive vendt eller flyttet i sengen. Glidestykker. Glidepuder. Glidelagen. Glidemadras. Vendelagen m/el-motor. Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Borgeren har ingen eller kun meget ringe standfunktion. Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i stand at vende sig i sengen. Opfølgning på ydelsen Løftehjælpemidler For et vendelagen med el-motor gælder følgende kriterier: Borgeren skal være ude af stand at vende sig i sengen ved egen hjælp. Det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler. Der foretages individuel opfølgning. Ståløfter Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion. At borgeren kan blive hjulpet med forflytning. Ståløfter. Standardløftesejl. Specialpassede løftesejl. Borgere med nedsat standfunktion. Borgeren er ikke i stand at klare flytning på anden måde. Borgeren kan samarbejde om flytningen. At en ståløfter er påkrævet for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø. Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn. Kommunikationshjælpemidler Kommunikationsudstyr Skrivemaskine, punktskrift Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn. At borgeren bliver i stand at kunne kommunikere skriftligt på trods af nedsat syn. Manuel punktskrift skrivemaskine. Elektrisk punktskrift skrivemaskine. Blinde eller svagtseende. Der skal foreligge dokumentation for behovet. Ikke-optiske læsehjælpemidler Bladvendere Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed. At borgeren kan læse bøger og/eller aviser ved egen hjælp. Elektrisk bladvender. Der skal være tale om et dagligt behov. Det skal beskrives i hvilken udstrækning borgeren kan blive selvhjulpen, ligesom der skal foreligge væsentlig begrundelse for ansøgningen

19 Sikkerhedsudstyr boligen og andre lokaler Skridsikre materialer gulve og trapper 116, stk. 1 i lov om social service. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion. At borgeren kan færdes sikkert på badeværelset. Påføring af anti-skridt belægning på badeværelse. Borgeren har stor faldrisiko på badeværelset. Det er en forudsætning, at behovet ikke kan løses ved hjælp af skridsikre måtter i standard eller specielle mål. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen. Opbevaringsmøbler Køkkenelementer, højdeindslelige 116, stk. 1 i lov om social service. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed. At borgeren bliver i stand at kunne klare huslige funktioner ved egen hjælp. Elektrisk højdeindslelig ramme påmonteret køkkenelement. Der skal være tale om et dagligt behov, hvor borgeren varetager køkkenopgaver i væsentligt omfang. Borgeren er ikke i stand at benytte højdeindslelig arbejdsstol. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen. I lejebolig skal der søges om ladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Andelsbolig sidesles med ejerbolig. I lejebolig foretages retablering i henhold det udlejer kræver. Personløftere, mobile med løftesejl Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gang- og standfunktion. At borgeren kan blive flyttet og fra seng, kørestol, badestol mv. At en personløfter er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø. Standardløftesejl. Specialpassede løftesejl. Borgere uden stand eller gangfunktion. Borgeren kan ikke flyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige flyttehjælpemidler. Borgeren kan ikke medvirke flytningen. Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn

20 Hjælpemidler personlig mobilitet Støttehjælpemidler Ståstøtte-stativer Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat/ophævet standfunktion. At modvirke fejlslinger og dermed forbedre borgerens fordøjelse. Fast ståstøtte-stativ. Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion. Fortrinsvis børn med svær nedsat fysisk funktionsevne samt børn med nedsat/ophævet standfunktion. Borgeren kan ikke benytte gangredskab understøttelse. Ganghjælpemidler Stokke Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs- /udendørs. Indslelig sygestok med anatomisk greb. Albuestokke, enkeltindslelige. Albuestokke, dobbeltindslelige. Underarmsstokke. Fire- eller fempunktsstokke. Dupsko stokke og albuestokke. Tilbehør/specialpasning. Ikke omfattet af ydelsen Indslelig stok med standardgreb. Sammenklappelig stok. Udskiftning af dupsko. Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer. Der skal være tale om et behov flere gange om ugen. Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af en spadserestok købt i almindelig handel. Ramper, transportable Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat eller manglende gangfunktion. At borgeren vil blive i stand at klare indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper. Letvægtsramper. Standardramper. Det er en betingelse, at det ikke er billigere at etablere faste ramper. Ramperne er nødvendige for at løse problemer med niveauforskelle i forhold nødvendige aktiviteter i dagligdagen. Ramper, faste 116, stk. 1 i lov om social service. Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion. At borgeren bliver i stand at klare indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper. Standardramper. Specialfremslede ramper i specielle mål. Rampe er nødvendig for at udjævne niveauforskelle i og ved boligen. Det er en forudsætning at der er tale om borgerens opholdsadresse. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen. I lejebolig skal der søges om ladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Andelsbolig sidesles med ejerbolig. I ejerbolig retableres kun hvis Kommunen ønsker hjælpemidlet retur. I lejebolig foretages retablering hvis krævet af udlejer

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere