GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den 1. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet lovgrundlag for ydelse... 3 Overordnet bevillingskriterier... 4 Vurdering af borgerens behov... 5 Frit valg af leverandør og produkt... 5 Hvem leverer hjælpemidlet eller forbrugsgodet?... 6 Koster hjælpemidlet noget?... 6 Hvordan ansøger man?... 7 Læsevejledning... 8 Diabetesmaterialer... 9 Hjælpemidler til cirkulationsbehandling Skinner og bandager Parykker Fodtøj og fodindlæg Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Stomimaterialer Relevante paragraffer i Lov om social service Hjælpemidler Forbrugsgoder

3 Indledning Baggrunden for at indføre formelle kvalitetsstandarder er et ønske om at tilbyde borgere i Glostrup Kommune en ensartet sagsbehandling af særligt personlige hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området. Kvalitetsstandarderne er et katalog over nogle af de ydelser, som Glostrup Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor s indhold, formål og bevillingskriterier bliver beskrevet. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere kan få et overblik over de særlige personlige hjælpemidler, som Glostrup Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne fungerer som retningslinje for de ledere og medarbejdere i kommunen, der træffer afgørelser om bevilling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne oplyser desuden om serviceniveauet, der er politisk vedtaget i kommunen. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Eventuelle tilpasninger / ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Overordnet lovgrundlag for ydelse Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er: At borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt. At gøre borgere uafhængig, af andres bistand i dagligdagen i videst mulig omfang. Hjælpemidler ( 112) er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen. 3

4 Forbrugsgoder ( 113) omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som borgere med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften indenfor en overskuelig/rimelig periode overstiger 500 kroner, og hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Et forbrugsgode, der bevilges med henblik på at kompensere for en nedsat funktionsevne, indebærer normalt også en lettelse i dagligdagen på samme måde som for borgere uden nedsat funktionsevne. Egenbetalingen på 50 % har således baggrund i, at der ville være tale om overkompensation, hvis borgeren fik de fulde anskaffelsesudgifter dækket. I enkelte tilfælde kan forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. Dette vil være i tilfælde, hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel for borgeren, og når der ikke er en egentlig forbrugsgodeværdi. Overordnet bevillingskriterier De helbredsmæssige betingelser for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven oplyser, at kommunen skal yde støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet/forbrugsgodet: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. De grundlæggende bevillingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er: Varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. Med varighed forstås, at der ikke er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold inden for en overskuelig fremtid, hvorfor der i lang tid fremover er behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Hvis lidelsen ikke er varig, vil der ofte være tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, som skal udleveres af sygehusvæsenet. 4

5 Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Det kan også være, at hjælpemidlet er nødvendigt for, at ansøgeren kan være i erhverv. Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. Der kan gøre sig særlige hensyn gældende for enkelte handicapgruppers vedkommende. For eksempel må der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med hjælpemidler. Vurdering af borgerens behov Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har til hensigt, at afdække det man kalder borgerens funktionsevne. Begrebet funktionsevne beskriver hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang, funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan borgeren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin tilværelse for at leve så almindeligt og selvstændigt som muligt. Frit valg af leverandør og produkt Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør vedr. hjælpemidler og boligindretning, bevilget efter servicelovens 112 og 116. Hvis en borger opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler eller boligindretning, har borgeren to muligheder. Borgeren kan enten vælge at benytte kommunens leverandør, eller retten til frit leverandørvalg, mod betaling af en eventuel merpris. Endvidere kan borgeren benytte sig af 5

6 muligheden for at vælge et dyrere hjælpemiddel end det, der er omfattet af Kommunalbestyrelsens bevilling. Hvem leverer hjælpemidlet eller forbrugsgodet? Glostrup Kommune har på en del af hjælpemidlerne indgået leverandøraftaler. Det fremgår af skemaerne i kvalitetsstandarden om Glostrup Kommune har indgået en leverandøraftale. Der vil løbende indgås nye leverandøraftaler. Hvis borgeren ønsker at benytte en anden leverandør, end den Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale med, skal borgeren indhente prisoverslag fra leverandøren. Glostrup Kommune afregner det bevilgede beløb med leverandøren. Hvis der er egenbetaling skal borgeren selv afregne med leverandøren. Koster hjælpemidlet noget? Hjælpemidler bevilget efter 112 er normalt gratis for borgeren. Driftsudgifter og almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne betales af borgeren. I de tilfælde, hvor borgeren vælger at benytte sig af frit valg af leverandør, kan der blive tale om at betale en eventuel merpris. Forbrugsgoder som er bevilget efter 113, stk. 3: Her skal borgeren selv betale 50 % af prisen på et standardprodukt plus en eventuel merpris afhængig af produktvalg og ekstraudstyr. Driftsudgifter og reparationer betales ligeledes af borgeren. Hvis borgeren pga. sin nedsatte funktionsevne, har brug for en særlig indretning eller kapacitet på forbrugsgodet, dækker kommunen denne ekstra udgift ifølge 113, stk. 4. I særlige tilfælde kan forbrugsgoder bevilges uden egenbetaling ( 113, stk. 5). Dette gælder når forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, og dermed ikke har en egentlig forbrugsgodeværdi for borgeren. 6

7 Hvordan ansøger man? Henvendelse/ansøgning om et hjælpemiddel kan komme fra borgeren selv, pårørende, hospital eller samarbejdsparter, som f.eks. hjemmeplejen, skolen eller daginstitutionen. Henvendelsen stiles til: Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd Visitationsenheden Rådhusparken Glostrup Tlf En sagsbehandler vil, ud fra en konkret vurdering, afgøre, hvad kommunen kan tilbyde borgeren. 7

8 Læsevejledning Alle hjælpemidler mv. er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver hjælpemiddel, højre side beskriver målgruppe, formål, funktionsniveau mv. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Overskrift Lovgrund Behov der dækkes af Formålet med Hjælpemidler der indgår i Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valmulighed m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Lov og paragraf. Hvilket behov hos borgerne skal dække? Hvilket formål har forvaltningen med? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt. Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for bevilling af. Her beskrives, hvem der leverer. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af hvordan borger skal forholde sig ved fejl og mangler på den bevilligede ydelse. Beskrivelse af særlige forhold, fx om kan gives sammen med en anden ydelse. Beskrivelse af evt. afledte forhold, borgeren skal være opmærksom på. 8

9 Diabetesmaterialer Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere Lovgrundlag 112 i lov om social service. Behov der dækkes af At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. Formålet med At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Teststrimler. Lancetter til fingerprikker. Ikke omfattet af Tabletter. Blodsukkermåleapparat. Merudgifter til kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Målgruppe for Diabetiker, der har behov for tabletbehandling. Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation hvor følgende indikationer er opfyldt: En risikovurdering af risici for udvikling af senkomplikationer til sukkersyge. En vurdering af, hvorvidt patienten har forståelse for og mulighed for anvendelse af testmaterialerne. At patienten forstår at vurdere resultaterne og drage konsekvenserne heraf. Leverandør Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. 9

10 Betaling Fejl og mangler Særlige forhold Afledte forhold der skal tages hensyn til merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der kan max ydes 150 stk. årligt 10

11 Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere med type 2 diabetes. Lovgrundlag 112 i lov om social service. Behov der dækkes af At borgeren selv kan håndtere sin insulinbehandling og/eller sin kombinationsbehandling. At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. Formålet med At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Insulinpen. Injektionskanyler til engangsbrug. Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug. Teststrimler. Lancetter til fingerprikker. Blodsukkermåleapparat. Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Insulin, tabletter eller anden medicin. Merudgifter til kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Diabetikere, der har behov for insulin. Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. 11

12 merpris. Betaling Blodsukkermåleapparat dækkes med 50 % af udgiften. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Fejl og mangler Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. 12

13 Diabetesmateriale til insulinbehandlede diabetikere med type 1 diabetes Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med 112 i lov om social service. At borgeren selv kan håndtere sin insulinbehandling og/eller sin kombinationsbehandling. At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Insulinpen. Injektionskanyler til engangsbrug. Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug. Teststrimler. Lancetter til fingerprikker. Blodsukkermåleapparat. Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Ketonstrimler Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Insulin, tabletter eller anden medicin. Merudgifter til kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Diabetikere, der har behov for insulin. Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. 13

14 Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Betaling Blodsukkermåleapparat dækkes med 50 % af udgiften. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Fejl og mangler Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. 14

15 Hjælpemidler til cirkulationsbehandling Kompressionsstrøm per til ben og arme Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af 112 i lov om social service. At kompenserer for svære ødemer (hævelser). At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Kompressionsstrømper til: Arme. Ben. Hænder. Krop. Ansigt mv. Borgere med svære, varige kredsløbslidelser. Ikke omfattet af Funktionsniveau Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes fx ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Der bevilges ikke Comprelanbind, som led i en behandling. Der kan dog i sjældne tilfælde gives bevilling hvis der er lægelig dokumentation for at kompressionsstrømper ikke tåles. At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling. Varige følger efter blodprop i arme/ben. Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig funktion af vener. Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge. 15

16 Leverandør Valgmulighed m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der vil normalt blive bevilget skiftestrømper. Strømpepåtager i tilfælde hvor borgeren derved bliver selvhjulpen. Der ydes hjælp til udskiftning normalt én gang årligt. 16

17 Kompressionsudstyr Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med 112 i lov om social service. At kompenserer for nedsat lymfefunktion. At borgerne selv kan behandle ødemgenerne/ væskeophobning i arme eller ben. Omfattet af Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm. Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben. Manchetter til arm eller ben. Reparation. Ikke omfattet af Udskiftning af manchet. Målgruppe for Borgere med kronisk lymfeødem. Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for at sygehusbehandlingen er ophørt. Der bevilges billigst egnede pumpe til afhjælpning af behovet. Der skal foreligge en beskrivelse af, i hvilken udstrækning kompressionspumpen afhjælper en nedsat funktionsevne. Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke områder, kompressionspumpen letter den daglige tilværelse. Leverandør Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for 17

18 Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 18

19 Skinner og bandager Skinner: Ben, skulder, albue, håndled, hånd Lovgrundlag 112 i lov om social service. Behov der dækkes af At kompenserer for borgerens nedsatte kraft og bevægelighed. Formålet med At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Funktionsskinner. Reparation. Ikke omfattet af Skinner til brug ved sportsudøvelse og skinner til forebyggelse. Målgruppe for Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ved genansøgning skal det altid undersøges om reparation af skinne er tilstrækkeligt. Leverandør Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Betaling Fejl og mangler Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være Egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. 19

20 Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger Der foretages individuel opfølgning. Don-Joy skinne bevilges kun i særlige tilfælde. Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet. Der ydes hjælp til genbevilling efter en individuel vurdering. 20

21 Brokbind Lovgrundlag 112 i lov om social service. Behov der dækkes af At kompensere for de gener en brok giver. Formålet med At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi. Ikke omfattet af Brokbind til midlertidig brug i forbindelse med f.eks. ventetiden til operation. Stomi skjule pose. Målgruppe for Borgere med varige gener som følge af brok. Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Leverandør Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 21

22 Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 22

23 Lændebælte/støttek orsetter Lovgrundlag 112 i lov om social service. Behov der dækkes af At kompenserer for en varigt nedsat funktionsevne i ryggen. Formålet med At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Lændebælte. Støttekorset. Skifte korset/lændebælte. Reparation. Ikke omfattet af Støttekorsetter, der ydes som led i et behandlingsforløb. Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Borgere med svære varige ryglidelser. Der vil som udgangspunkt ikke kunne ydes støtte til muskellidelser. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 23

24 Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 24

25 Halskrave/nakkestøtte Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med 112 i lov om social service. Kompensation for en varigt nedsat nakke/halsfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af Halskrave. Nakkestøtte. Skifte halskrave /nakkestøtte. Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Borgere, der har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 25

26 Brystprotese Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til 112 i lov om social service. At erstatte et manglende bryst. At give borgeren kosmetisk kompensation. Protese. Strips til fastholdelse af protese. Brystvorter. Skifte protese. Protesebrystholder. Badedragt. Brystproteser, der indopereres. Alle der har fået bortopereret det ene eller begge bryster. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 26

27 Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling normalt hvert andet år. 27

28 Arm-, ben-, næse- og øreprotese Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af - Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på 112 i lov om social service. At erstatte et manglende arm, ben, næse eller øre. At få et bedre funktionsniveau. Silikoneliner. Stumpstrømper. Armprotese. Benprotese. Næseprotese. Øreprotese. Reparation. Udskiftning. Tilretning. Borgere der er arm-, ben-, næse- eller øre amputeret. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 28

29 Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 29

30 Øjenprotese Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger 112 i lov om social service. At erstatte et manglende øje. At borgeren får kosmetisk kompensation for tab af øje. Øjenprotese. Reparation. Udskiftning. Borgere der har mistet et øje. Der skal foreligge læge dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der skal foretages individuel opfølgning. Der ydes hjælp til udskiftning normalt 1 én gang årligt. 30

31 Parykker Paryk Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn 112 i lov om social service. At kompenserer for varigt abnormt hårtab. At give borgeren kosmetisk kompensation. Parykker og toupeer der er fabriksfremstillet/individuelt fremstillet. Der ydes ikke paryk til midlertidigt hårtab som følge af behandling samt almindelig forekommende hårtab. Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Ved valg af dyrere produkt, end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld. Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. Særlige forhold kan medføre hyppigere udskiftning. 31

32 til Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 32

33 Fodtøj og fodindlæg Ortopædisk fodtøj Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmulighed m.h.t. leverandør 112 i lov om social service. At kompenserer for borgerens foddeformitet. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj. Håndsyet fodtøj. Bandagesko. Forsåling/udbedring. Forhøjelser. Reparation. Gængesål. Der gives ikke bevilling til: fodtøj til sport bandagesko, Terapisko eller MBT sko Borgere hvor generne af en foddeformitet kan afhjælpes. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Betaling Egenbetaling for voksne: 820 kr. (2014 priser). Egenbetaling for børn: 450 kr. (2014 priser) Ved valg af anden leverandør, kan der være yderligere egenbetaling. Fejl og mangler Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Opfølgning på Der foretages individuel opfølgning. 33

34 Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Ved første gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb, af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 18. måned. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. 34

35 Ortopædisk fodindlæg Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmulighed m.h.t. leverandør 112 i lov om social service. At kompenserer for borgerens foddeformitet. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Ortopædisk fodindlæg. Fodindlæg der kan købes i daglig handel. Borgere med: Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme led hoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske led betændelser eller leddegigt. Erhvervet platfod som følge af degeneration. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og led kapsler ved medfødt knogleskørhed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende 35

36 Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering normalt en gang årligt. 36

37 Almindeligt fodtøj Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger 113 i lov om social service. At kompenserer for forskellig fodstørrelse. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Almindeligt fodtøj som kan købes i almindelig handel. Der gives ikke fodtøj til sport. Borgere med forskel i skostørrelse på minimum 2 numre. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Borger afholder 50 % af udgiften. Kommunen yder dog maksimalt et tilskud på kr. (2014 priser). Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. Der ydes hjælp til genbevilling efter individuel konkret vurdering normalt efter 15 måneder. 37

38 Forhøjelse / tilretning af eget fortøj Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsnivea u Leverandør Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til Særlige bemærkninger 112 i lov om social service. At kompenserer for invaliderende benlængdeforskel At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Tilretning af eget fodtøj Borgere med invaliderende benlængde forskel. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. Der ydes hjælp til genbevilling efter individuel konkret vurdering normalt efter 12 måneder. 38

39 Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmulighed m.h.t. leverandør Betaling Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til 112 i lov om social service. At beskytte hovedet ved fald. At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer. Beskyttelseshjelm fabriksfremstillet. Beskyttelseshjelm individuel fremstillet. Reparation. Almindelig cykelhjelm. Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et produkt der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 39

40 Stomimaterialer Stomimateriale Lovgrundlag Behov der dækkes af Formålet med Omfattet af Ikke omfattet af Målgruppe for Funktionsniveau Leverandør Valgmulighed m.h.t. leverandør Betaling 112 i lov om social service. At kompenserer for en nedsat tarmfunktion. Afhjælpe følgerne efter en stomi operation. Stomiposer. Stomibælte. Stomipasta. Hudbeskyttende cremer. Hudbeskyttende ringe. Engangsbevilling til Stomisaks Vatpinde. Plast- eller gummihandsker. Hudservietter. Normale hudcremer. Affaldsposer. Borgere, der har fået foretaget én af følgende operationer: Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen). Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen). Urostomi (kunstig udføring af urinveje). Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale. Ja. Borger har mulighed for frit valg og kan derfor vælge en anden leverandør end den som Glostrup Kommune har aftale med. Den valgte leverandør skal sende prisoverslag med oplyst pris, varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen. Borger skal selv opretholde en evt. merpris. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste 2 40

41 Fejl og mangler Opfølgning på Særlige forhold Afledte forhold at tage hensyn til hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Bliver der indenfor den normale reklamationsret på 2 år opdaget fejl eller mangler på det udleverede hjælpemiddel, skal borger selv rette henvendelse til leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. 41

42 Relevante paragraffer i Lov om social service Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse. Stk. 7. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 42

43 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. Forbrugsgoder 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 6. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. 43

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET... 4 Valg af leverandør.4 Hvem indkøber dit hjælpemiddel.4 Hvem

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

kompressionsstrømper og -ærmer

kompressionsstrømper og -ærmer Værd at vide om kompressionsstrømper og -ærmer D A L ANSK ymfødem Produkter, måltagning og rettigheder Y F O orening Kompressionsstrømper og -ærmer yder tryk mod lymfødemet udefra. Lymfevæsken presses

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard Individuel transport Lov om social service 117 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard 04 3. november 2010 1. Støtte til individuel befordring - Lovgrundlag og vejledning Serviceloven 117. Kommunalbestyrelsen

Læs mere