VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner"

Transkript

1 BILAG 7 AFPRØVNING

2 VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne, hvor kunden inddrages. Beskrivelse af tilbudsgivers værktøjer, metoder og processer til gennemførelse af overtagelses- og driftsprøverne med kundens deltagelse.

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Testprocedurer mv Testplaner Metoder og processer til intern test hos leverandøren Værktøjer, metoder og processer til gennemførelse af afprøvning med kundens deltagelse 1 3. Betinget godkendelse 1 4. Overtagelsesprøve Formål og forudsætninger Omfang og gennemførelse Rapportering og godkendelse 3 5. Driftsprøve Formål og forudsætninger Omfang og gennemførelse Rapportering og godkendelse 4

4 1. INDLEDNING Dette bilag omhandler gennemførelsen af afprøvning i forbindelse med overtagelsen af ansvaret for drift og vedligeholdelse af de respektive systemer og driftsmiljøerne. Afprøvningen af systemerne og driftsmiljøet sker for hvert system som en overtagelsesprøve før overtagelsesdagen samt en driftsprøve i perioden derefter. Såfremt en eller flere delleverancer skal overtages før et samlet system, kan der afholdes separate delovertagelsesprøver for disse delleverancer. Kunden er dog altid berettiget til at kræve en overtagelsesprøve for det samlede system. Afprøvning af eventuelle optioner eller nyudviklet funktionalitet, der leveres efter godkendelse af overtagelsesprøven for et system, vil ligeledes finde sted i overensstemmelse med beskrivelserne i nærværende bilag. 2. TESTPROCEDURER MV. 2.1 Testplaner [Udfyldes af tilbudsgiver] 2.2 Metoder og processer til intern test hos leverandøren [Udfyldes af tilbudsgiver] 2.3 Værktøjer, metoder og processer til gennemførelse af afprøvning med kundens deltagelse [Udfyldes af tilbudsgiver] 3. BETINGET GODKENDELSE Kunden er altid berettiget til at nægte at godkende en prøve, der indeholder mangler af væsentlig betydning for kundens anvendelse af systemerne. Kunden kan godkende en prøve betinget af udbedring af konstaterede mangler. Det skal tydeligt fremgå, at godkendelsen alene er betinget. Såfremt kunden betinget godkender en prøve, uanset at der består væsentlige og/eller uvæsentlige mangler, skal parterne i fællesskab udarbejde en liste over de konstaterede mangler. Listen skal angive en dato for leverandørens udbedring af manglerne. Manglende optagelse på denne liste fratager ikke kunden ret til at kræve mangler udbedret. Udbedres alle mangler på listen inden den anførte frist for udbedring, skal kunden endeligt godkende den pågældende prøve inden 5 arbejdsdage fra udbedringen er gennemført. Er alle mangler på listen ikke udbedret inden udløb af den aftalte frist, og har kunden ikke accepteret en forlængelse af fristen, kan kunden tilbagekalde godkendelsen af prøven. BILAG 7 AFPRØVNING SIDE 1

5 En tilbagekaldelse af en delovertagelsesprøve kan ikke ske efter godkendelsen af overtagelsesprøven for det pågældende system. En tilbagekaldelse af overtagelsesprøven for et system kan ikke ske efter godkendelsen af driftsprøven for systemet. Ved kundens betingede godkendelse betragtes prøven som bestået pr. den dag, hvor prøven afsluttedes. 4. OVERTAGELSESPRØVE 4.1 Formål og forudsætninger Formålet med overtagelsesprøven er at dokumentere, at det pågældende system opfylder de i bilag 1 angivne krav, og at leverandøren er i stand til at forestå driftsafviklingen af systemet i overensstemmelse med kravene i nærværende kontrakt. Tidspunkterne for gennemførelse af overtagelsesprøverne fremgår af hovedtidsplanen. 4.2 Omfang og gennemførelse Overtagelsesprøven gennemføres af leverandøren i samarbejde med kunden. Det er kundens ansvar at konstatere, at overtagelsesprøven gennemføres korrekt. Overtagelsesprøven gennemføres i driftsmiljøet for det pågældende system på konverterede data (så vidt muligt). Leverandøren har ansvaret for, at der forud for prøvens afholdelse udarbejdes en drejebog for gennemførelse af overtagelsesprøven. Drejebogen skal godkendes af kunden og være til kundens rådighed, gennemgang og kommentering senest 15 arbejdsdage før overtagelsesprøvens start. Kunden kan kræve sådanne rimelige ændringer i leverandørens oplæg, der har til formål at sikre en fuldstændig afprøvning af leverandørens ydelser. Overtagelsesprøven skal omfatte funktions- og integrationsprøver samt belastningstest. Funktions- og integrationsprøverne skal vise, at det pågældende system fungerer som beskrevet i kravspecifikationen og leverandørens dokumentation. Det skal endvidere eftervises, at systemet som helhed fungerer i overensstemmelse med kravene i kravspecifikationen. Kunden har mulighed for at teste alle krav fra kravspecifikationen i forbindelse med overtagelsesprøven. Belastningstesten skal dokumentere den belastning, det pågældende system kan klare fra kundens side, uanset eventuel anden belastning på systemet fra leverandørens andre kunder. Dokumentation skal godkendes som en del af overtagelsesprøven for det pågældende system, ligesom snitflader skal dokumenteres at virke. Der kan gennemføres gentagelse af funktionsprøverne i det omfang, dette måtte være nødvendigt for at kontrollere, at det pågældende system som helhed fungerer korrekt. I forbindelse med overtagelsesprøven fremprovokeres endvidere en række fejlsituationer. Det pågældende system skal reagere på fejlsituationer som beskrevet. En betingelse for godkendelse af overtagelsesprøven er, at der afgives meningsfyldte fejlmeddelelser, og at brugeren kan fortsætte på et veldefineret grundlag. Kunden skal stille lokaler, personale og datamateriale til rådighed for prøvens gennemførelse. Datamateriale skal i videst muligt omfang (art og mængde) være egnet til afprøvning under forhold, der svarer til en normal driftssituation. BILAG 7 AFPRØVNING SIDE 2

6 4.3 Rapportering og godkendelse Når overtagelsesprøven for det pågældende system er gennemført, udarbejder leverandøren en testrapport, der resumerer prøvens resultat. Prøvens beståelse er betinget af kundens skriftlige godkendelse. Overtagelsesprøven skal godkendes af kunden, når den er aflagt uden fejl, eller alene med fejl, der er af uvæsentlig betydning for kundens anvendelse. Kunden skal efter overtagelsesprøvens afslutning uden ugrundet ophold skriftligt meddele leverandøren, hvorvidt: Prøven er godkendt Prøven er betinget godkendt med angivelse af eventuelle uvæsentlige fejl i en mangelliste, eller Prøven ikke er godkendt med angivelse af alle væsentlige og uvæsentlige fejl i en mangelliste. Såfremt overtagelsesprøven ikke kan godkendes, er leverandøren berettiget til at gentage prøven, indtil kunden måtte hæve kontrakten i henhold til bestemmelserne herom. Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 arbejdsdage efter, at overtagelsesprøven er bestået. Det påhviler leverandøren i overensstemmelse med det aftalte og inden driftsprøvens start at rette alle fejl, som er beskrevet i mangellisten. Leverandøren skal i fornødent omfang over for kunden demonstrere, at afhjælpning er sket. 5. DRIFTSPRØVE 5.1 Formål og forudsætninger Formålet med driftsprøven for det enkelte system er at konstatere, at leverandøren opfylder de af nærværende kontrakt omfattede krav til servicemål. Tidspunkterne for gennemførelse af driftsprøverne fremgår af hovedtidsplanen. Driftsprøven skal dog påbegyndes senest 3 måneder efter godkendt overtagelsesprøve. Inden driftsprøven påbegyndes, skal overtagelsesprøven for det pågældende system være godkendt af kunden. 5.2 Omfang og gennemførelse Driftsprøven for det enkelte system gennemføres, medmindre andet aftales, af kunden alene, og det er kundens ansvar, at prøven gennemføres korrekt. Leverandøren har ansvaret for, at der forud for prøvens afholdelse udarbejdes en protokol for rapportering af driftsforstyrrelser under driftsprøven. Protokollen skal godkendes af kunden og være til kundens rådighed, gennemgang og kommentering senest 10 arbejdsdage før prøvens start. Der skal gennemføres en svartidsprøve som led i driftsprøven. Formålet med svartidsprøven er at kontrollere, at det pågældende system overholder de krav til svartider, der fremgår af bilag 9. Fremgangsmåden ved gennemførelse af svartidsprøven er beskrevet i bilag 9. BILAG 7 AFPRØVNING SIDE 3

7 Driftsprøven skal strække sig over en periode på mindst 20 arbejdsdage, hvor systemet er i fuld drift. Driftsprøven fortsætter indtil de aftalte servicemål er overholdt i 20 arbejdsdage i træk eller kunden hæver kontrakten i henhold til bestemmelserne herom. Kunden skal stille lokaler, personale og datamateriale til rådighed for prøvens gennemførelse. Prøven gennemføres på systemet i drift og datamateriale skal i videst muligt omfang (art og mængde) være egnet til afprøvning under forhold, der svarer til en normal driftssituation. 5.3 Rapportering og godkendelse Driftsprøven for det enkelte system skal anses for bestået, når de aftalte servicemål er overholdt 20 arbejdsdage i træk. Prøvens beståelse er betinget af kundens skriftlige godkendelse. Kunden skal efter driftsprøvens afslutning uden ugrundet ophold skriftligt meddele leverandøren, hvorvidt: Prøven er godkendt Prøven er betinget godkendt med angivelse af eventuelle uvæsentlige fejl i en mangelliste, eller Prøven ikke er godkendt med angivelse af alle væsentlige og uvæsentlige fejl i en mangelliste. Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 arbejdsdage efter, at driftsprøven er bestået. Det påhviler leverandøren i overensstemmelse med det aftalte at rette alle fejl, som er beskrevet i mangellisten. Leverandøren skal i fornødent omfang over for kunden demonstrere, at afhjælpning er sket. BILAG 7 AFPRØVNING SIDE 4

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere