Strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010"

Transkript

1 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/ Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet Halsnæs Kommune august 2008

2 1 INDLEDNING Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen ARBEJDSMILJØARBEJDET Generelle pejlemærker Organisering af sikkerhedsarbejdet Egenindsats og videndeling Vold og trusler mod ansatte Arbejdspladsvurdering Arbejdsskader: Arbejdsmiljøuddannelsen og andre lovpligtige kurser Kampagner Sundhed Tilbud om hurtig behandling ved sygdom Trivsel UNDERSTØTTENDE FAKTORER PROCES Proces for udarbejdelse af endelig strategi for arbejdsmiljøarbejdet :

3 1 Indledning 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen Strategien for arbejdsmiljøarbejdet tager udgangspunkt i Halsnæs Kommunes personalepolitik. Det er vores holdning, at trivsel og sundhed er basale forudsætninger for at kunne skabe resultater i arbejdet. Det stiller krav til, at arbejdspladsen tager hånd om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, således at vi skaber gode og rare arbejdspladser. Det er endvidere en af kommunens centrale forpligtelser som arbejdsgiver at kunne tilbyde en sund arbejdsplads i form af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen er overskriften for arbejdsmiljøarbejdet i Halsnæs Kommune i de kommende år. Overskriften betyder, at vi inden for en kortere årrække ønsker et arbejdsmiljø, hvor vi selv opfatter os som mellem de 20 bedste kommuner i landet. Vi vil ikke konkret måle os op mod andre kommuner for at vurdere, om vi er i Superligaen. Vi vil i stedet for lade det være op til vores egen vurdering, hvorvidt vi selv føler og oplever os som blandt de bedste kommuner. KL arbejder med en vision for det kommunale arbejdsmiljø. Halsnæs Kommunes tiltag - beskrevet i nærværende strategi - vil således kunne sammenlignes med de tre strategiske indsatsområder, som KL anbefaler: Trivsel og den forebyggende indsats, sunde og sikre arbejdspladser samt øget dokumentation på området. Halsnæs Kommunes ambition om at arbejde målrettet og strategisk med arbejdsmiljøet skal også ses i et større billede. Trepartsforhandlingerne og Kvalitetsreformen vil i løbet af kort tid rulle ind over kommunerne. Emner som attraktive arbejdspladser, god ledelse og kompetenceudvikling er blandt andet udpeget som tre centrale temaer for at skabe bedre kvalitet i den offentlige service og kunne fastholde og rekruttere medarbejdere. Det betyder, at strategien ikke kun skal indfri vores egne ambitioner, men vil også være et centralt arbejdspapir for Halsnæs Kommunes arbejde med kvalitetsreformen. Denne strategi beskriver, hvordan vi i perioden fra vil arbejde henimod ambitionen om Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen. Strategien beskriver handlinger og målsætninger inden for en række emner som egenindsats, APV, arbejdsskader, sundhed og trivsel. Strategien tager udgangspunkt i central styring decentral gennemførelse. Central styring er vigtig på grund af, at arbejdsmiljøområdet er styret af megen lovgivning, som kommunen som én virksomhed skal efterleve. Sikkerhedslederens indsats og ansvar for opgaven er en forudsætning for den decentrale gennemførelse og opfyldelse af målene i strategien. Halsnæs Kommunes ambitioner på arbejdsmiljøområdet rækker imidlertid længere end lovgivningen og i takt med, at den nye kommune får skabt et solidt fundament for arbejdsmiljøarbejdet, vil forebyggende og fremmende tiltag komme meget mere i fokus. Billedet om at være i Superligaen inden for en kortere årrække bygger på, at vi vil flytte overliggeren i arbejdsmiljøarbejdet, og at vi har ambitioner på Halsnæs Kommunes vegne om at gøre arbejdsmiljøarbejdet bedre på en langt række områder. Der er derfor også sikret ressourcer til arbejdsmiljøområdet, blandt andet ved ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent og gennem uddannelse i at arbejde med at søge fonde. Samtidig har byrådet i perioden afsat i alt 8,8 millioner kr. ekstra til fastholdelse, rekruttering, kompetenceudvikling, sundhed og trivsel. 3

4 2 Arbejdsmiljøarbejdet Generelle pejlemærker Vi vil også være kendt for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere på grund af vores gode arbejdsmiljø. Vi vil anvende betydelige ressourcer på forebyggende og fremmende tiltag på arbejdsmiljøområdet Vi vil arbejde systematisk med standarder og dokumentation for arbejdsmiljøarbejdet indeholdende de krav der foreskrives i Arbejdsministeriet bekendtgørelse 923, omtalt som certificeret efter bekendtgørelse 923. Ved certificering skal virksomheden udover at opfylde arbejdsmiljøloven beskrive og dokumentere, hvorledes de arbejder med sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Vi vil have fokus på registrering af alt sygefravær, velvidende det kan medføre, at vi har et højt sygefravær i landsstatistikker. Vi vil nedsætte almindeligt sygefravær med 10% i perioden Organisering af sikkerhedsarbejdet Det daglige sikkerhedsarbejde varetages af sikkerhedsgruppen(erne), herunder igangsættelse og gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV), registrering af ulykker og nærved ulykker, inkl. anmeldelse af disse i Opus/Easy og analyse af årsagen til disse. Ligeledes registrering af kemikalier og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, introduktion til nye medarbejdere, registrering af lovpligtige kurser og maskiner samt halvårlige sikkerhedsrunderinger. Den overordnede ledelse, koordinering af arbejdsmiljøarbejdet samt opgaver af mere langsigtet og planlægningskarakter varetages af Virksomheds-MED. Mål for sikkerhedsarbejdet: Alle virksomheder med over 10 ansatte skal have en sikkerhedsrepræsentant og en sikkerhedsleder, som er synlige og kendte af virksomhedens medarbejdere. For virksomheder med under 10 ansatte varetages sikkerhedsarbejdet af lederen og arbejdsmiljøproblemer drøftes på personalemøder med MED-status. Der skal foreligge referater fra de årlige møder i Virksomheds-MED. I tilfælde af, at sikkerhedsgruppen mødes uformelt, skal der også foreligge notat fra disse møder, inkl. aftale/plan for tiltag. Det skal være aftalt, hvor arbejdsmiljødokumenter opbevares, og medarbejderne skal være vidende om opbevaring af disse. Dokumenterne opbevares gerne elektronisk på Personalenettet. Vi vil i strategiperioden øge sikkerhedskulturen gennem større bevidsthed og daglig opmærksomhed på sikkerheden i alle kommunes virksomheder, eventuelt gennem kampagner og centralt organiseret oplæg til temadrøftelser i MED. Der oprettes en elektroniks sikkerhedsmappe på Personalenettet med alle relevante informationer og skemaer for varetagelse af opgaven. 4

5 2.3 Egenindsats og videndeling Virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljøet i dagligdagen og evne til, at leve op til kravene i arbejdsmiljøloven (egenindsats) skal styrkes ved øget information inden for de 5 hovedpunkter: - Sikkerhedsarbejdet - Arbejdspladsvurdering - Ulykker - Kemi - Andre områder, herunder oplæring og instruktion af de ansatte om arbejdsmiljø Virksomhedernes arbejdsmiljø og egenindsats vurderes af en intern/ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Denne gennemgang benævnes fremover præscreening og gøres i samarbejde med virksomhedens sikkerhedsgruppe(er). Det er målet, at alle sikkerhedsrepræsentanter i ( ) vil være i stand til at kunne foretage en sådan gennemgang (auditere) på egenindsatsen hos en virksomhed inden for eget fagområde. Videndeling om arbejdsmiljøet indenfor fagområdet søges øget gennem auditering og de faglige dialogfora, der skal være centrum for erfaringsopsamling, udvikling og evaluering. Mål for egenindsatsen og videndeling: Kursus for alle sikkerhedsrepræsentanter og -ledere (APV, Easy, APB o.l.) Vi vil afholde en årlig sikkerhedsdag for sikkerhedsrepræsentanter og ledere. Temaet for 2008 er introduktion til præscreening. Forslag til temaer i 2009 og 2010 kunne f.eks. være intern auditøruddannelse for alle sikkerhedsrepræsentanter eller hele sikkerhedsgruppen og nul ulykker. 2.4 Vold og trusler mod ansatte For mange offentligt ansatte oplever trusler og vold i dagligdagen ved udførsel af deres arbejde. Halsnæs Kommune tolererer ikke vold og ønsker at alle arbejdspladser opnår øget viden om håndtering og forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Mål for voldsforebyggelse: Nul tolerance overfor vold alle episoder indberettes Virksomheds-MED skal én gang årligt drøfte arbejdspladsens indretning for at sikre et arbejdsmiljø der nedsætter risikoen for vold. De allerede udarbejdede retningslinier om Forebyggelse og håndtering af vold og trusler skal drøftes på alle virksomheds-med og en implementering i hverdagen skal aftales. Personaleservice tilbyder branche-rettet, brugerbetalte kurser i forebyggelse af vold til relevante nøglepersoner og virksomheder. 5

6 2.5 Arbejdspladsvurdering - APV APV er lovpligtigt og et godt værktøj til systematik og overblik over virksomhedens arbejdsmiljø problemer. Undersøgelsen er ikke anonym og der spørges til både det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø samt til sygefraværet. Alle virksomheder i kommunen skal benytte det fælles web-baserede apv-kortlægningssystem. Der forefindes spørgeskemaer til alle fagområder. Mål for APV: Vi vil introducere et web-baseret og elektronisk APV-system primo 2008, således at alle virksomheder har adgang til systemet fra 1. juni Pr. 31. juni 2008 foreligger der spørgeskemaer til alle fagområder og alle virksomheder har en APV, som har gyldighedsperiode på 2 år. Der skal på virksomheden forelægge prioriterings- og handlingsplaner på APV. Ved væsentlige ændringer skal der udarbejdes en ny APV uanset gyldighedsperiode. 2.6 Arbejdsskader: Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og der skal gøres en stor indsats for at minimere arbejdsbetinget nedslidning, og undgå arbejdsskader og nær-ved ulykker. For at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetinget lidelser skal nye medarbejdere introduceres til fagområdet, procedurer og arbejdsgange på virksomheden. Sker skaden skal den anmeldes til arbejdsskadestyrelsen. Mål for arbejdsskader: Alle sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsledere skal registreres som anmeldere i Easy (elektroniks indberetningssystem). Der vil blive afholdt interne kurser for håndtering af arbejdsskader, inkl. gennemgang af procedure for analyse og forebyggende tiltag ved kendskab til disse. Der skal fra 1. januar 2009 ske en registrering af alle nærved ulykker, og en drøftelse i sikkerhedsgruppen af disse. Der skal udfærdiges en procedure til brug for den enkelte virksomhed, der hindrer gentagelser. Vi vil gennemføre halvårlige opdateringer af anmeldte skader. Antallet af anmeldte arbejdsskader pr var 113. Vi vil sænke antal anmeldte arbejdsskader til under 100 årligt inden den 1. januar 2010 og til 80 inden den 1. januar

7 2.7 Arbejdsmiljøuddannelsen og andre lovpligtige kurser Sikkerhedsgruppens medlemmer skal have arbejdsmiljøuddannelsen, som for Halsnæs Kommune har en gyldighedsperiode på 10 år. Kurset arrangeres centralt og finansieres af de centrale uddannelsesmidler. Efter 6 år tilbydes 2 dages opfølgning på arbejdsmiljøkurset. Den øvrige efteruddannelse kan sikkerhedsgrupperne selv aftale. Dette finansieres decentralt. Virksomhedslederen er ansvarlig for, at medarbejderne bliver tilmeldt senest fire uger efter valg og gennemfører de lovpligtige kurser inden for 8 måneder. De årlige opfølgningsdage for sikkerhedsrepræsentanter kan arrangeres centralt, f.eks. hvis dialogfora kommer med ønsker til emner. Derudover skal det sikres, at medarbejdere har de lovpligtige kurser pt. ved arbejde med trucks, kraner, epoxy, styren, svejsning, stilladser og asbest. Mål for arbejdsmiljøuddannelsen og andre lovpligtige kurser: Personaleservice udarbejder katalog med interne kurser, der tilbydes fælles i kommunens regi. Alle sikkerhedsrepræsentanter og ledere valgt inden 31.dec har gennemført den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse inden 31. juni Ny valgte sikkerhedsrepræsentanter og ledere skal senest efter 1 måned have tilmeldt sig Arbejdsmiljøuddannelsen ved kontakt til personaleservice. Personaleservice vil i 2008 kontrollere at dette gennemføres. Alle lovpligtige kurser registreres på virksomhedens samlede kursusoversigt. (alle virksomheder skal udarbejde en oversigt over de lovpligtige kurser som medarbejderne skal have gennemgået) 2.8 Kampagner Gennem kampagner - både fælles for hele kommunen og indenfor de enkelte fagområder - vil der søges opnået øget opmærksomhed på udvalgte arbejdsmiljøemner, hvor der er behov for at informere om nye lovkrav, ændre holdning og/eller adfærd. Hovedformålet med en arbejdsmiljøkampagne er at få virksomheder til at beskæftige sig med det valgte emne, så det kommer på virksomhedens dagsorden og styrke den lokale indsats på området. Målgruppen for kampagner er Virksomheds-MED og medarbejderne. Mål for kampagner: Fra 2009 afholdes minimum en årlig fælles arbejdsmiljøkampagne for hele kommunen for at holde fokus på og fremme arbejdsmiljøarbejdet, samt efter behov inden for de enkelte områder. Kampagnetemaer skal tage afsæt i kommunens samlede behov for at sætte fokus på bestemte arbejdsmiljøområder. 2.9 Sundhed Sundhedsfremmende tiltag og sygdomsforebyggende tiltag, er et vigtig element i arbejdsmiljøstrategien. Det er vigtigt, at vi som en moderne virksomhed og som et centralt led i at være en attraktiv arbejdsplads kan tilbyde en sund hverdag. Derudover 7

8 er det også vores vurdering, at en sund arbejdsplads giver gladere medarbejdere, lavere sygefravær og bedre resultater. Mål for sundhed: Vi vil tilbyde motionsaktiviteter og vil arbejde for at opstarte en kommunal idrætsforening, som alle medarbejdere i kommunen kan være medlem af. Vi vil have fokus på sund kost i allerede eksisterende personalekantiner Vi vil have fokus på sund servering til møder Vi vil have fokus på personalegoder, der understøtte strategien, f.eks. sundhedsordninger med massage, fysioterapi, zoneterapi, rygestop, livsstilshold, helbredscheck m.v. Vi vil tilbyde frugt-ordning Tilbud om hurtig behandling ved sygdom Som et vigtigt element i at sænke langtidssygefraværet vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilbyde de ansatte sundhedsforsikringer. Kommunen arbejder aktivt for at kunne tilbyde dette som et led i at være en attraktiv arbejdsplads. Mål for sundhedsforsikringer: Vi vil i de kommende år arbejde på at kunne tilbyde forskellige former for sundhedsforsikringer til de fastansatte. Disse forsikringer vil blive tilbudt som helt eller delvis medarbejderfinansieret, som en bruttolønsordning Trivsel Der gennemføres halvårlige trivselsundersøgelser i alle virksomheder i kommunen, som et værktøj til at skabe dialog om trivslen på arbejdspladsen, med det formål at igangsætte handlingsplaner på de områder, hvor der er behov for ændringer. Der udarbejdes en rapport med de centrale resultater fra undersøgelsen på følgende niveauer: - Kommunerapport - Områderapport - Virksomhedsrapport - og for større virksomheder afdelingsrapporter På centralt- og virksomhedsniveau skal der udarbejdes handlingsplaner efter en prioritering foretaget i Virksomheds-MED/personalemøde med MED-status. Mål for trivsel: Vi vil gennemføre minimum én årlige web-baseret trivselsundersøgelser. Det samlede overordnede resultat skal forbedres i samtlige målinger i hele perioden Vi vil opfordre til, at der etableres flere decentrale personaleforeninger. 8

9 3 Understøttende faktorer Byrådet har afsat kr. 1,0 mio kr. årligt i til fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling til alle områder, eksl. ældreområdet. Disse midler kan støtte aktiviteter der får Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen. Byrådet har afsat kr. 1,2 mio kr. årligt i til fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling til ældreområdet. Disse midler kan støtte aktiviteter, som der får Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen. Midlerne kan støtte centralt igangsatte aktiviteter, men det forudsættes at også decentrale midler på virksomhedsniveau bliver bragt i spil. Som en del af strategien for kompetenceudvikling kan uddannelsesmidler, både centralt og decentralt, støtte aktiviteter, der får Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen. Det anbefales at fondssøgning kan indgår som et vigtigt element i finansiering af aktiviteter der får Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen. Det anbefales at det undersøges hvorledes øget anvendelse af Voksen Efteruddannelses Midler (VEU-midler) kan indgå som finansiering af uddannelsesaktiviteter, der får Sikkerhed, sundhed og trivsel i Superligaen. 9

10 4 Proces 4.1 Proces for udarbejdelse af endelig strategi for arbejdsmiljøarbejdet : - Strategisk drøftelse med daglig sikkerhedsleder og direktører - Indledende drøftelse i arbejdsgruppen for sikkerhed, sundhed og trivsel - Personaleservice arbejder med udkastet til strategi - Yderligere drøftelse i arbejdsgruppen - 1. forslag sendes i høring i lederforum og til alle sikkerhedsrepræsentanter til kommentering inden udgangen af januar Drøftelse i arbejdsgruppen pba. modtagne kommentarer 2. februar Det tilpassede forslag sendes til drøftelse i Hoved-MED 25. februar Efterfølgende udsendt til høring i MED-organisationen fra til 6. juni Endelig drøftelse i arbejdsgruppen pga. modtagne kommentarer d. 19. juni Drøftelse af endeligt udkast i Hoved-MED d. 30. juni 2008 og godkendt. Bilag: Skema til dokumentation af virksomhedens opfyldelse af målene i arbejdsmiljøstrategien Strategien er udarbejdet af arbejdsgruppen for sikkerhed, sundhed og trivsel: Henrik Buhl, medarbejderrepræsentant Margit Rasmussen, ledelsesrepræsentant Morten Jensen, medarbejderrepræsentant Tina Vesthald, arbejdsmiljøkonsulent, Personaleservice Kim Nissen, leder af Personaleservice Kim Nissen Leder af Personaleservice 10

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Workshop nr. 31. Attraktive arbejdspladser. Attraktive arbejdspladser. - trivsel og nærvær. Arbejdsmiljøorganisationens rolle

Workshop nr. 31. Attraktive arbejdspladser. Attraktive arbejdspladser. - trivsel og nærvær. Arbejdsmiljøorganisationens rolle Attraktive arbejdspladser - trivsel og nærvær Workshop nr. 31 Attraktive arbejdspladser - trivsel og nærvær Arbejdsmiljøorganisationens rolle Kim Paris, Arbejdsmiljøkonsulent www.sof.kk.dk Attraktive arbejdspladser

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Indhold 1. Arbejdsmiljøsystemet... 2 2. Arbejdsmiljøpolitik... 2 3. Konkrete mål og handlingsplan for arbejdsmiljøet på SDE 2013-2016... 4 4. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar AMR/FTR temadag AMR/FTR Temadag d. 3. februar 2015 1 Dagens program 9.30-10.30 Velkomst & oplæg om SL s arbejdsmiljøstrateg og den lokale indsats 10.30-10.45 Pause 10.45-12.15 Forebyg mobning ved Stig

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2008

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2008 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2008 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm En fortælling om udviklingen af Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi. Og hvordan kommer vi fra ord til handling? men først et lille citat vi er hinandens arbejdsmiljø.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere